ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αλεξ. Σκορδάκη Τηλέφωνο : & Τέλεφαξ : Αναρτητέα στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια Ν.3861/2010) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1946/Β / ΘΕΜΑ: Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α / ) και ιδίως του άρθρου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 αυτού. 2. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/ σ ). 3. Τον καν. (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2008 «για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ» και ιδιαιτέρως το άρθρο 28 «Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/ , σ ) 4. Τον καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139/ ). 5. Την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων». (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/ σ ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του πίνακα 1 του άρθρου 10 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1750/ «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ.» (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ ).

2 7. Τις διατάξεις του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις και ιδίως του άρθρου 9 αυτού (Φ.Ε.Κ. 115/Α / ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 60 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (Φ.Ε.Κ. 1388/Β / ). 9. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ350 / «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Φ.Ε.Κ. 1603/Β / ). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 543/89 (Φ.Ε.Κ 229/Α / ) και 91/99 (Φ.Ε.Κ98/Α/ ). 11. Την απόφασή μας /1396/0029/ «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ 832/Β / ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, με την απόφασή μας /2377/0029/ «Τροποποίηση της υπ. αριθμ /1396/0029/ απόφασής μας, Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 1634/Β / ). 12. Την απόφασή μας 30/077/908/ «Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο» (ΦΕΚ 1150/Β / ) 13. Την από 4/7/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση -λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» -εξειδικεύονται οι όροι παραγωγής και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών που καθορίζονται με τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού. -θεσπίζονται διατάξεις προς εφαρμογήν της ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών -καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν τα εργοστάσια ποτοποιίας. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ακολουθούνται οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και οι ορισμοί των αλκοολούχων ποτών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως : α. Ύλες ποτοποιίας: Οι διάφορες ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των αλκοολούχων ποτών. β. Προσυσκευασμένο αλκοολούχο ποτό: Η μονάδα πώλησης που προορίζεται ως έχει για τον τελικό καταναλωτή και τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και αποτελείται από το αλκοολούχο ποτό και την φιάλη, τον ασκό ή το δοχείο εν γένει, στο οποίο αυτό έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά του για πώληση, ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να τροποποιηθεί, παρά μόνον εάν ανοιχθεί η φιάλη, ο ασκός ή το δοχείο, κατά τρόπον που αφήνει εμφανή ίχνη. - 2/24 -

3 γ. Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση των αλκοολούχων ποτών σε φιάλες, ασκούς ή δοχεία εν γένει με σκοπό την παραγωγή προσυσκευασμένων αλκοολούχων ποτών. Άρθρο 3 Ορισμός και παραγωγή των αλκοολούχων ποτών 1. Αλκοολούχο ποτό είναι το ποτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008. Οι ύλες ποτοποιίας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την αντίστοιχη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 2. Το δικαίωμα της παραγωγής και εμφιάλωσης των αλκοολούχων ποτών έχουν μόνον οι κατά νόμον λειτουργούντες ποτοποιοί. 3. Η παραγωγή και εμφιάλωση ποτών με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol, επιτρέπεται μόνο στους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς. 4. Τα αλκοολούχα ποτά ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής και τη σύνθεσή τους εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες : - του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, οπότε υπόκεινται στους γενικούς κανόνες των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 5 του καν. (ΕΚ) 110/ «άλλα αλκοολούχα ποτά» σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του καν. (ΕΚ) 110/ τις οριζόμενες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 5. α. Προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση ένα νέο αλκοολούχο ποτό, ο παρασκευαστής ποτοποιός οφείλει, ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να υποβάλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: i) Τα στοιχεία αυτού (επωνυμία και έδρα της επιχειρήσεως, διεύθυνση της μονάδος παραγωγής και αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος). Εφόσον το ποτό παράγεται για λογαριασμό τρίτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας. ii) Την ποιοτική σύνθεση του αλκοολούχου ποτού. iii) Την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού, ως και υποδείγματα των προς χρησιμοποίηση ετικεττών και των λοιπών στοιχείων της επισήμανσης επί των μέσων προσυσκευασίας αυτού. iv) Τον αλκοολικό τίτλο % Vol του ποτού. Εντός του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Χημική Υπηρεσία υποχρεούται, αφού προβεί στον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο ποτοποιό βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς την ισχύουσα νομοθεσία (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι). Αντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης και των συνοδευτικών εγγράφων αποστέλλεται προς τη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. β. Κάθε μεταβολή στοιχείων του κατά το εδάφιο α της παρούσας παραγράφου φακέλου γνωστοποιείται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο ποτοποιό στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., τηρουμένης κατά τα λοιπά της κατά τα ανωτέρω προβλεπομένης διαδικασίας. γ. Οι διατάξεις των εδαφίων α & β της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol. Άρθρο 4 Ειδικές διατάξεις για ορισμένα αλκοολούχα ποτά Α. «Ούζο» 1. Η επωνυμία «ούζο» συνιστά «γεωγραφική ένδειξη» κατά την έννοια των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 αναγνωρισμένη υπέρ της - 3/24 -

4 Ελλάδας και της Κύπρου, για την κατηγορία «αποσταγμένο Αnis», σύμφωνα με το σημείο 29 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/ Ούζο ονομάζεται το αλκοολούχο ποτό με γλυκάνισο που παράγεται παραδοσιακά με σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματισθεί με απόσταξη ή διαβροχή με σπόρους ανίσου και ενδεχόμενα μαράθου, μαστίχα από το ιθαγενές μαστιχόδενδρο της Χίου (Pistacia Lentisus Chia ή Latifolia) και άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά και καρπούς. Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊόν απόσταξης) πρέπει: α) να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος, και β) να λαμβάνεται με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας χωρητικότητας μέχρι και λίτρων και να έχει αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 55% νοι και όχι μεγαλύτερο του 80% νοι. 3. Στο εκ της συμμείξεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο αρωματισμένων αλκοολών (εκχυλισμάτων) λαμβανόμενο μίγμα, επιτρέπεται η προσθήκη μόνον: α. βελτιωτικών ουσιών που λαμβάνονται από την εκχύλιση και απόσταξη των κατά το προηγούμενο εδάφιο αρωματικών σπόρων, φυτών και καρπών. β. γλυκαντικών υλών, σε ποσότητα τέτοια ώστε το διατιθέμενο στην κατανάλωση «ούζο» να έχει στερεό υπόλειμμα όχι μεγαλύτερο από 50 γραμμάρια ανά λίτρο. γ. νερού μέχρι της διαμόρφωσης του αλκοολικού τίτλου κατανάλωσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος του 37,5 %νοι. 4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή του ούζου, αυτή γίνεται με προσθήκη φυσικής ανηθόλης σε ποσοστό 0,5 γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο ένυδρης αλκοόλης. 5. Η γεωγραφική ένδειξη «ούζο» αποτελεί επωνυμία πώλησης, η οποία χρησιμοποιείται κατά παράδοση, και αντικαθιστά την επωνυμία «αποσταγμένο anis». Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συμπληρωματικώς η επωνυμία πώλησης «αποσταγμένο anis» στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα, για προϊόντα που προορίζονται είτε για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στις οποίες η αναγραφή αυτή βοηθά την ενημέρωση του καταναλωτή για την φύση του προϊόντος. 6. Η επωνυμία «ούζο» μπορεί να συμπληρώνεται από μία γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 7. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των ενδείξεων: «από απόσταξη», «διπλή απόσταξη», «αποσταγμένο», «επαναπόσταξη» και άλλων συναφών. Των διατάξεων αυτών εξαιρείται η περίπτωση, κατά την οποίαν ο αλκοολικός τίτλος του ούζου οφείλεται καθ' ολοκληρίαν στο κατά την παράγραφο 2 της παρούσας προϊόν απόσταξης, οπότε επιτρέπεται να αναγράφεται η ένδειξη «εξ αποστάξεως 100%» ή «από απόσταξη 100%», κατά τρόπον ώστε να διαχωρίζεται από την επωνυμία πώλησης «ούζο», και με γράμματα μικρότερου μεγέθους από αυτήν. Β. Τσίπουρο-Τσικουδιά. 1. Οι επωνυμίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά» συνιστούν «γεωγραφικές ενδείξεις» κατά την έννοια των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 αναγνωρισμένες υπέρ της Ελλάδας, για την κατηγορία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής», σύμφωνα με το σημείο 6 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται ως κατωτέρω : -«τσικουδιά», προκειμένου για το προϊόν που παράγεται στη νήσο Κρήτη -«τσίπουρο», προκειμένου για το προϊόν που παράγεται οπουδήποτε στην Ελλάδα, εκτός της Κρήτης. - «τσικουδιά» ή «τσίπουρο», προκειμένου για το προϊόν που παράγεται στα νησιά των Κυκλάδων, αποκλειομένης της παράλληλης χρήσης των δύο επωνυμιών από την ίδια ποτοποιία. 2. Για την παραγωγή του τσίπουρου/τσικουδιάς ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο σημείο 6 του - 4/24 -

5 Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, με την εξαίρεση της προσθήκης του καραμελοχρώματος, η οποία επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση παλαίωσης. Τα χρησιμοποιούμενα στέμφυλα και οι οινολάσπες πρέπει να προέρχονται από οινοποίηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται αποκλειστικά εντός της Ελλάδας. 3. Πέραν των προβλεπομένων στο ως άνω σημείο επιτρέπεται η προσθήκη μόνον: α. γλυκαντικών υλών, εκ των οριζομένων στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) 110/2008 στο έτοιμο προς εμφιάλωση απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής σε ποσότητα, ώστε η περιεκτικότητα του διατιθέμενου στην κατανάλωση ποτού να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο. β. αρωματικών φυτών ή/και σπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα παραδοσιακή πρακτική, κατά την απόσταξη των στεμφύλων ή/και την επαναπόσταξη του προϊόντος. 4. Οι γεωγραφικές ενδείξεις «τσίπουρο/τσικουδιά» αποτελούν επωνυμίες πώλησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά παράδοση, και αντικαθιστούν την επωνυμία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής». Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συμπληρωματικώς η επωνυμία πώλησης «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής» στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα, για προϊόντα που προορίζονται είτε για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στις οποίες η αναγραφή αυτή βοηθά την ενημέρωση του καταναλωτή για την φύση του προϊόντος. 5. Η επωνυμία «τσίπουρο/τσικουδιά» μπορεί να συμπληρώνεται από μία γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 6. Το τσίπουρο/τσικουδιά, εφόσον παλαιωθεί επί εξάμηνο τουλάχιστον, σε δρύινα βαρέλια χωρητικότητας μέχρι 1000 λίτρων, μπορεί να διατίθεται στην κατανάλωση με τη χρησιμοποίηση της ένδειξης «παλαιό» ή «παλαιωθέν» ή «παλαιωμένο». Η ένδειξη αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με την ακριβή διάρκεια της παλαίωσης εκφρασμένης σε έτη, εφόσον αυτή υπερβαίνει το εξάμηνο. Άρθρο 5 Γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές επωνυμίες Μέρος Α. Γεωγραφικές ενδείξεις 1. Ως γεωγραφική ένδειξη, η οποία μπορεί να συμπληρώνει ή να αντικαθιστά τις επωνυμίες του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, νοείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού, η ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό κατάγεται από την επικράτεια χώρας ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή. 2. Η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν την Ελλάδα είτε συνολικά είτε κατά περιοχές, επιφυλάσσεται αποκλειστικά στα αλκοολούχα ποτά, των οποίων: α) ο τόπος παρασκευής είναι ο συγκεκριμένος τόπος που υποδηλώνει η χρησιμοποιουμένη γεωγραφική ένδειξη, και β) η εμφιάλωση πραγματοποιείται στον εν λόγω τόπο. 3. α. Με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφασή μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών, προκειμένου αυτά να δικαιούνται : - της αναγνώρισης γεωγραφικής ένδειξης κατά την έννοια του άρθρου 15 του του καν. (ΕΚ) 110/2008-5/24 -

6 - της χρήσης μιάς εκ των αναγνωρισμένων υπέρ της Ελλάδας γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωρισθεί στο Παράρτημα IIΙ του καν. (ΕΚ) 110/ της αναγνώρισης άλλης, πλην των προηγουμένων, γεωγραφικής ένδειξης. Προς τούτο οι νομίμως λειτουργούντες ποτοποιοί που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, υποβάλλουν είτε μεμονωμένα είτε ως ενώσεις σχετικό αίτημα στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του καν. (ΕΚ) 110/2008, διαβιβάζεται δε στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., μαζί με τις απόψεις τις οικείας Χημικής Υπηρεσίας. β. Εφόσον υπάρχει αίτημα για την αναγνώριση γεωγραφικής ένδειξης σε επίπεδο Ένωσης, η αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Χ.Κ. το υποβάλλει συνοδευόμενο από τον ως άνω τεχνικό φάκελο και την οικεία απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του καν. (ΕΚ) 110/ α. Δεν επιτρέπεται η χρήση γεωγραφικής ένδειξης για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτή δεν έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. β. Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγνωρισμένης κατά τα ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της σχετικής απόφασης και τα στοιχεία του κατατεθειμένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνικού φακέλου. γ. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση από την ίδια ποτοποιία περισσοτέρων της μιας γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα ταυτόσημων προδιαγραφών, όταν αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν όνομα γεωγραφικής περιοχής. Η επιλογή γίνεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. λαμβανομένης υπ όψιν της επίσημα εκφρασμένης άποψης της ποτοποιίας. Σε περίπτωση απουσίας αυτής της άποψης, η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. αποφασίζει συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία. δ. Εάν μια μη αναγνωρισμένη κατά τα ανωτέρω γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται ως εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τμήμα αυτών, για την επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού τουλάχιστον πριν το 1996, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται στην επισήμανση του ποτού, με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει το αίτημα συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η οποία το διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. μαζί με τις επ αυτού απόψεις της. 5. α. Τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία φέρουν γεωγραφική ένδειξη που αφορά την Ελλάδα ως σύνολον ή επί μέρους περιοχές της, επιτρέπεται να παράγονται για λογαριασμό τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. β. Στην επισήμανση των κατά την προηγουμένη παράγραφο αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται η υποδήλωση των στοιχείων του ποτοποιού που παρασκευάζει και εμφιαλώνει αυτά με τον ειδικό κωδικό που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Όταν τα ποτά παρασκευάζονται για λογαριασμό τρίτου, ο οποίος εδρεύει εκτός Ελλάδος, η χρήση του ως άνω κωδικού επιτρέπεται υπό τον όρο της αναγραφής της φράσης «παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται στην Ελλάδα» σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση του ποτού. Μέρος Β. Παραδοσιακές επωνυμίες. 1 Με τον όρο «παραδοσιακή επωνυμία» νοείται επωνυμία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το χαρακτηρισμό και την περιγραφή ενός αλκοολούχου ποτού με καθορισμένη σύσταση, τρόπο παρασκευής και ιδιαίτερα οργανοληπτικά - 6/24 -

7 χαρακτηριστικά, ενδεχομένως δε για να υποδηλώσει, έστω και εμμέσως, συγκεκριμένο τόπο καταγωγής. 2. Η κατοχύρωση μιας παραδοσιακής επωνυμίας γίνεται με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφασή μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. Προς τούτο οι νομίμως λειτουργούντες ποτοποιοί, υποβάλλουν είτε μεμονωμένα είτε ως ενώσεις, σχετικό αίτημα στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη σύσταση, τον τρόπο παρασκευής και τα ιστορικά στοιχεία του ποτού και διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., μαζί με τις επ αυτού απόψεις της οικείας Χημικής Υπηρεσίας. 3. Μετά την κατοχύρωση μιας παραδοσιακής επωνυμίας η χρήση της στην επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού επιτρέπεται μόνον, εφόσον πληρούνται οι όροι της κατά την παράγραφο 2 σχετικής απόφασης. Άρθρο 6 Μέσα και όγκοι προσυσκευασίας αλκοολούχων ποτών 1. Τα αλκοολούχα ποτά διατίθενται στην κατανάλωση (χονδρική και λιανική) μόνο προσυσκευασμένα, σε ονομαστικές ποσότητες που καθορίζονται σύμφωνα με την υπ αριθ. Φ2-1750/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1657/Β / ), με την οποία ενσωματώνεται η οδηγία 2007/45/ΕΚ. Συγκεκριμένα, για ποσότητες μεταξύ 100 ml και 2000 ml, επιτρέπονται μόνον οι ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε όγκους): ml. Εκτός των ανωτέρω ορίων δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ονομαστική ποσότητα των προσυσκευασμένων αλκοολούχων ποτών. Κατ εξαίρεση, τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να διατίθενται χύμα στον τελικό καταναλωτή, μόνον εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης. 2. Τα υλικά κατασκευής των χρησιμοποιουμένων προσυσκευασιών πρέπει να πληρούν, όσον αφορά την μετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά, τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εκτίμηση της ασφάλειας του υλικού συσκευασίας, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός ενημερώνει την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία που προβαίνει κατά την κρίση της στις απαραίτητες ενέργειες, όπως έλεγχος πιστοποιητικών, αποστολή υλικού για χημικές δοκιμές κ.λ.π., προκειμένου να διασφαλισθεί η καταλληλότης του εν λόγω υλικού. Η ως άνω Χημική Υπηρεσία ενημερώνει παραλλήλως τη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους που προβαίνει, εάν κρίνεται αναγκαίο, σε περαιτέρω ενέργειες για τη διερεύνηση του θέματος. Άρθρο 7 Περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. 1. Η περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών διέπεται από τις διατάξεις : -του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 -της παρούσας απόφασης -του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα αλκοολούχα ποτά, 2. Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση είναι οι εξής: - 7/24 -

8 α) Η επωνυμία πώλησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. β) Ο κατ όγκο αλκοολικός τίτλος % vol. γ) Η ονομαστική ποσότητα (εκφρασμένη σε όγκο) του περιεχόμενου αλκοολούχου ποτού σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών. δ)τα στοιχεία της παραγωγού επιχείρησης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση, τα οποία αναγράφονται σύμφωνα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. ε) Η ένδειξη παρτίδας 3. Προκειμένου για τα ποτά της παραγράφου 2 που παράγονται στη χώρα, πρέπει επί των μέσων προσυσκευασίας τους να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις της επωνυμίας πώλησης και των στοιχείων της παραγωγού ποτοποιίας. 4. Προκειμένου για τα ποτά της παραγράφου 2 που αποστέλλονται από τα λοιπά Κράτη-Μέλη η εισάγονται από τρίτες χώρες, πρέπει επί των μέσων προσυσκευασίας τους να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις των στοιχείων της επιχείρησης που παραλαμβάνει ή εισάγει αυτά στην Ελλάδα και της επωνυμίας πώλησης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του καν. (ΕΚ) 110/ α. Όλες οι κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται με χαρακτήρες ευκρινείς, με κατάλληλο υπόστρωμα (φόντο) σε σχέση με το χρώμα των γραμμάτων, ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα. β. O αλκοολικός τίτλος αναγράφεται με μέγεθος γραμμάτων ως ακολούθως: i) τουλάχιστον 4 χιλιοστών του μέτρου προκειμένου για συσκευασίες μεγαλύτερες ή ίσες του μισού (0,5) λίτρου ii) τουλάχιστον 1 χιλιοστού του μέτρου προκειμένου για συσκευασίες μικρότερες του μισού (0,5) λίτρου 6. α. Η επωνυμία πώλησης αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 έως 11 του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. β. Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται ή/και να αντικαθίσταται με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ειδικής εθνικής νομοθεσίας, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. 7. Επιτρέπεται στην ένδειξη του αλκοολικού τίτλου ανοχή ως προς την αναλυτικώς προσδιοριζόμενη τιμή, + 0,3 % vol, πέραν της ανοχής που προκύπτει από την αβεβαιότητα της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης. Η ως άνω ανοχή ισχύει και για τα κατώτατα όρια αλκοολικού τίτλου που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού. 8. Η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας (εκφρασμένη σε μονάδες όγκου) διέπεται από τις διατάξεις της Φ2-1750/ κοινής υπουργικής απόφασης. 9. α. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στη χώρα και προορίζονται αποκλειστικά για αποστολή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για εξαγωγή στις τρίτες χώρες, πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία της Ένωσης. β. Προκειμένου για αλκοολούχα ποτά που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η επισήμανση μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των χωρών αυτών βάσει πιστοποιητικών των αρμοδίων αρχών της χώρας προορισμού. 10. α. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικές ενδείξεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της παρούσας σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους. β. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες ενδείξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι ακριβείς, δεν έρχονται σε αντίθεση - 8/24 -

9 με τις υποχρεωτικές ενδείξεις και δεν ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτή. Άρθρο 8 Παραλαβές αλκοολούχων ποτών από τα άλλα Κράτη-Μέλη και εισαγωγές από τρίτες χώρες 1. Τα αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από άλλα Κράτη-Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες με σκοπό τη διάθεσή τους στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης και της παρούσας απόφασης. 2. α. Το δικαίωμα παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα προσυσκευασμένων αλκοολούχων ποτών, με σκοπό τη διάθεσή τους, ως έχουν, στην εγχώρια αγορά, έχουν οι ποτοποιοί και οι εμπορικές επιχειρήσεις, στις νόμιμες δραστηριότητες των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω δραστηριότητες. β. Το δικαίωμα παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε συσκευασίες και την εν συνεχεία διάθεσή τους εντός της Ελλάδας έχουν μόνον οι ποτοποιοί. 3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτηδευματίες πρέπει, πριν την εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχου ποτού, να κατέχουν βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομοθεσία, την οποία χορηγεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Υπεύθυνη για την υποβολή της αίτησης αυτής είναι η επιχείρηση που εισάγει το προϊόν, εκτός εάν ορίζεται από έγγραφη συμφωνία άλλη επιχείρηση, η οποία εμπλέκεται στη διανομή του προϊόντος. 4. α. Για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης, μαζί με τη σχετική αίτηση, υποβάλλονται, η σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του αλκοολούχου ποτού, υπόδειγμα επισήμανσης που περιλαμβάνει την αρχική επισήμανση και επισήμανση στην ελληνική γλώσσα, αντιπροσωπευτικό δείγμα του προϊόντος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί συμπληρωματικώς. Η ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των κατατιθέμενων στοιχείων βαρύνει την επιχείρηση που έχει την ευθύνη υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., αφού προβεί σε έλεγχο των εγγράφων και της επισήμανσης του ποτού, χορηγεί τη βεβαίωση εντός μηνός το αργότερο από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ). γ. Στην περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις στη σύνθεση ή/και την επισήμανση του ποτού, εντός του ιδίου ως άνω διαστήματος, η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο και υποδεικνύει τις αναγκαίες αλλαγές. 5. α. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση, μπορεί κατά την κρίση της να αποστέλλει το δείγμα για χημική εξέταση στο αρμόδιο εργαστήριο του Γ.Χ.Κ., το οποίο εκτελεί τις σχετικές αναλύσεις κατά προτεραιότητα. Εάν από την εξέταση αυτή προκύψουν αποτελέσματα διαφορετικά από τα κατατεθειμένα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, για τη χορήγηση της βεβαίωσης λαμβάνονται υπ όψιν τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου του Γ.Χ.Κ. β. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις κατά τα ανωτέρω, η προθεσμία απάντησης επιμηκύνεται κατά το διάστημα που απαιτείται για την εξέταση του δείγματος. 6. Εάν η υπεύθυνη κατά την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιχείρηση δεν δύναται να προσκομίσει δείγμα κατά τη διαδικασία χορήγησης - 9/24 -

10 βεβαίωσης, υποχρεούται να προσκομίσει αμέσως μετά την εισαγωγή δείγμα του προϊόντος στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η οποία έχει τη δυνατότητα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την ήδη χορηγηθείσα βεβαίωση, εάν από την εξέταση του δείγματος προκύψουν στοιχεία που συνηγορούν γι αυτό. 7. α. Η βεβαίωση χορηγείται την πρώτη φορά που το αλκοολούχο ποτό εισάγεται στην Ελλάδα και ισχύει στο διηνεκές, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων, είτε ως προς τη σύνθεση, είτε ως προς την επισήμανση. Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται να γνωστοποιείται από τους κατά τα ανωτέρω επιτηδευματίες στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η οποία κρίνει κατά περίπτωση την ανάγκη χορήγησης νέας βεβαίωσης. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., τηρεί αρχείο των βεβαιώσεων αυτών και χορηγεί αντίγραφά τους στους ενδιαφερομένους επιτηδευματίες κατόπιν σχετικής αίτησής τους. 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol. Άρθρο 9 Παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου 1. α. Επιτρέπεται από τους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς η παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον αυτό ασκεί νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση αυτή καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Επιτρέπεται επίσης η παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου, που οι δραστηριότητές του είναι εκτός Ελλάδος β. Η αγορά των πρώτων υλών, πλην των αλκοολούχων, καθώς και των υλικών συσκευασίας και επισήμανσης μπορεί να γίνεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. Η αγορά των αλκοολούχων πρώτων υλών γίνεται αποκλειστικά από τον ποτοποιό. γ. Τα παραγόμενα ποτά διέπονται από τις διατάξεις της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων αυτών έχει ο παραγωγός ποτοποιός. 2. Προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα αλκοολούχο ποτό που θα παράγεται για λογαριασμό τρίτου, ο ποτοποιός οφείλει ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να καταθέσει στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πέραν των προβλεπομένων για την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, τα εξής στοιχεία: - τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. - τα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η νόμιμη δραστηριότητα εμπορίας αλκοολούχων ποτών υπό του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου θα ενεργείται η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, εφόσον η δραστηριότητα αυτή ασκείται εντός Ελλάδος. Εντός του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Χημική Υπηρεσία υποχρεούται, αφού προβεί στον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, να χορηγήσει βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομοθεσία, στην οποία θα αναφέρεται ότι τούτο παράγεται από τον ποτοποιό για λογαριασμό του τρίτου προσώπου (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ). Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σε όλα τα εντός Ελλάδος συμβαλλόμενα μέρη και αντίγραφό της αποστέλλεται στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. 3. Ο ποτοποιός οφείλει να ενημερώνει την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία για κάθε μεταβολή της σύμβασης με τον τρίτο, όπως διακοπή, τροποποίηση στοιχείων του - 10/24 -

11 ποτού κ.λ.π., ώστε η Χημική Υπηρεσία να προβαίνει, εάν απαιτείται, σε ανάκληση ή τροποποίηση της βεβαίωσης συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού. 4. Τα κατά τα ανωτέρω παραγόμενα αλκοολούχα ποτά και οι αλκοολούχες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους διακινούνται σε κάθε στάδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 και παραδίδονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου παρήχθησαν, έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. 5. Οι αλκοολούχες πρώτες ύλες, καθώς και τα παραγόμενα για λογαριασμό τρίτου αλκοολούχα ποτά, καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερίδα στο προβλεπόμενο και τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/01 και της παρούσας απόφασης. 6. α. Στις περιπτώσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου επιτρέπεται στην επισήμανση να γίνεται αναφορά της επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, για λογαριασμό του οποίου έγινε η παραγωγή με τη χρησιμοποίηση της φράσης: «Παράγεται από την -τα στοιχεία της ποτοποιίας- για λογαριασμό του/της ή υπό την επίβλεψη του/της (ή άλλη ισοδύναμη φράση) -τα στοιχεία του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου γίνεται η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών-». Η φράση αυτή αναγράφεται με χαρακτήρες ευκρινείς, σε κατάλληλο για την ανάγνωση υπόστρωμα (φόντο), σε σχέση με το χρώμα των γραμμάτων. β. Τα στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού στην ανωτέρω φράση μπορούν να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού αριθμού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 της παρούσας. γ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για αποστολή στα άλλα Κράτη-Μέλη, ως και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. μπορεί να επιτρέπονται παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. δ. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά στην επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παρασκευάζονται για λογαριασμό τρίτου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης και της παρούσας απόφασης. 7. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol. Άρθρο 10 Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων 1. Τα στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού επιτρέπεται να υποδηλώνονται στην επισήμανση με χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού αποκλειστικά προκειμένου για αλκοολούχα ποτά που παράγονται για λογαριασμό τρίτου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. 2. α. Ο εν λόγω κωδικός χορηγείται στον παραγωγό ποτοποιό από την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του. Αντίγραφο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Κατάλογος με όλα τα ποτοποιεία, στα οποία έχει χορηγηθεί ο ειδικός κωδικός αριθμός τηρείται από την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., β. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε ποτοποιείο, χορηγείται άπαξ και χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από το ποτοποιείο για λογαριασμό τρίτου. 3. Ο εν λόγω κωδικός είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών και αποτελείται κατά σειρά από: -τα τρία πρώτα γράμματα (κεφαλαία) του ονόματος του δήμου, στον οποίο ευρίσκεται το ποτοποιείο - 11/24 -

12 -ένα μοναδικό για κάθε ποτοποιείο τετραψήφιο αριθμό -τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, κατά το οποίο χορηγείται ο αριθμός. Άρθρο 11 Ωρίμανση/Παλαίωση 1. Τα αλκοολούχα ποτά, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μετά από την προηγουμένη ωρίμανση/παλαίωσή τους εντός κατάλληλων δοχείων. 2. Ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης/παλαίωσης των αλκοολούχων ποτών, για τα οποία δε ρυθμίζεται η ωρίμανση/παλαίωσή τους από τον Καν. (ΕΚ) 110/2008, είναι έξι μήνες. 3. Στις ενδείξεις των ποτών που παλαιώνονται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «παλαιό», «παλαιωθέν», «παλαιωμένο», «ωριμασμένο» ή άλλη ανάλογη έκφραση. Η ένδειξη αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με την ακριβή διάρκεια της παλαίωσης εκφρασμένης σε έτη, εφόσον αυτή υπερβαίνει το εξάμηνο, καθώς και με την ένδειξη του δοχείου παλαίωσης (π.χ. «σε δρύινα βαρέλια»). Η ένδειξη του δοχείου παλαίωσης μπορεί να συμπληρωθεί με την φράση «χωρητικότητας μικρότερης των λίτρων», μόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει παλαιωθεί σε δοχεία χωρητικότητας μικρότερης των λίτρων. Της παραγράφου αυτής εξαιρείται το ποτό τσίπουρο/τσικουδιά, για την παλαίωση του οποίου γίνεται ειδική μνεία στην παράγραφο 6 της ενότητας Β του άρθρου 4 της παρούσας. 4. Η ωρίμανση/παλαίωση των αλκοολούχων ποτών γίνεται σε κατάλληλους, για τον σκοπό αυτό, χώρους ποτοποιείων ή αποσταγματοποιείων. Τα δοχεία της ωρίμανσης/παλαίωσης πρέπει να είναι αριθμημένα και να αναγράφουν στην εξωτερική τους επιφάνεια με χαρακτήρες ευκρινείς τον αύξοντα αριθμό τους. Σχεδιάγραμμα των χώρων ωρίμανσης/ παλαίωσης με τη θέση, τους αριθμούς και τη χωρητικότητα των δοχείων που χρησιμοποιούνται για την ωρίμανση/παλαίωση, κατατίθεται από την ποτοποιία στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία. 5. Η εκάστοτε αποταμίευση των αλκοολούχων ποτών στα δοχεία προς ωρίμανση/παλαίωση διενεργείται παρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου εις διπλούν σχετικού πρωτοκόλλου αποταμίευσης προς ωρίμανση/παλαίωση, που υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στο πρωτόκολλο αποταμίευσης αναφέρονται το είδος του αποστάγματος ή του αλκοολούχου ποτού, η ποσότητα, ο αλκοολικός τίτλος, η αντιστοιχούσα αιθυλική αλκοόλη εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, ο αριθμός του δοχείου και τα στοιχεία που είναι κατά περίπτωση απαραίτητα για τον προσδιορισμό της προέλευσης του προς παλαίωση προϊόντος (π.χ. πρωτόκολλο ανάμιξης, συνοδευτικά της παραγωγής ή διακίνησης έγγραφα). 6. Η έξοδος των αλκοολούχων ποτών από την αποταμίευση διενεργείται και πάλι παρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εξόδου από την αποταμίευση εις διπλούν. Στο πρωτόκολλο εξόδου από την αποταμίευση αναφέρεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο αποταμίευσης, η παραλαμβανόμενη ποσότητα του προϊόντος, ο αλκοολικός τίτλος, η αντιστοιχούσα αιθυλική αλκοόλη εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα και, ο αριθμός του δοχείου. 7. Είναι δυνατόν να γίνεται μετάγγιση των ευρισκομένων σε ωρίμανση/παλαίωση αλκοολούχων ποτών σε άλλα δοχεία ωρίμανσης/παλαίωσης, παρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου μετάγγισης εις διπλούν. 8. Τα αλκοολούχα ποτά που τίθενται σε ωρίμανση/παλαίωση καταχωρούνται είτε σε ιδιαίτερο βιβλίο είτε σε ξεχωριστό τμήμα στο βιβλίο ποτοποιών. Η καταχώρηση γίνεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στα σχετικά πρωτόκολλα και σύμφωνα με τα εν γένει ισχύοντα για το βιβλίο ποτοποιών. - 12/24 -

13 9. Οι φύρες της ωρίμανσης παλαίωσης είναι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του Ν. 2969/ Οι ποτοποιοί που επιθυμούν να κατέχουν Πιστοποιητικό Παλαιότητας κάποιου ποτού ζητούν και λαμβάνουν το πιστοποιητικό αυτό από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου αυτού. Το Πιστοποιητικό Παλαιότητας έχει τον τύπο του Παραρτήματος ΙV και συνοδεύει απαραίτητα τα ποτά που μεταφέρονται χύμα σε δικαιούμενους ποτοποιούς. Άρθρο 12 Εργοστάσια ποτοποιίας 1. α. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιίας) είναι μόνιμη εγκατάσταση ή συγκρότημα εγκαταστάσεων, ειδικά διαρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. β. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν στο ποτοποιείο να εντάσσονται χώροι που δεν ανήκουν πολεοδομικά στο ίδιο κτίριο, χωρίς η επιφάνειά τους να προσμετράται στην επιφάνεια του ποτοποιείου. Προϋπόθεση για τούτο είναι αυτοί να ευρίσκονται στον ίδιο δήμο με το ποτοποιείο και να χρησιμοποιούνται μόνο ως αποθηκευτικοί χώροι του ποτοποιείου, χωρίς να επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των χώρων αυτών. Στην περίπτωση χρήσης παρόμοιων χώρων, για την μεταφορά υλικών ή προϊόντων από και προς το ποτοποιείο τηρούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις. 2. Τα ποτοποιεία πέραν των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 πρέπει : α. να πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές μονάδες, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων είναι αρμοδιότητα των καθ ύλην αντιστοίχων αρμοδίων Αρχών, από τις οποίες τα ποτοποιεία πρέπει να λαμβάνουν και να κατέχουν τις σχετικές άδειες. β. να πληρούν τους όρους της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας, η εφαρμογή και τήρηση της οποίας είναι αρμοδιότητα των κατά τόπον Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, από τις οποίες τα ποτοποιεία πρέπει να λαμβάνουν και να κατέχουν βεβαίωση πυρασφάλειας. γ. να πληρούν τους όρους του καν. (ΕΚ) 852/2004 «Για την υγιεινή των τροφίμων» και ειδικότερα του Παραρτήματος ΙΙ (πλην των Κεφαλαίων ΙΙΙ και XI), την εφαρμογή και τήρηση των οποίων ελέγχουν οι κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. δ. να έχουν συνολικό εμβαδό χώρων τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρων. ε. να έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε ισόγειους ή ανώγειους χώρους, αποκλειομένης της χρήσης υπογείων χώρων, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. στ. να πληρούν τους ειδικούς όρους του παρόντος άρθρου. 3. Άμβυκας απόσταξης. α. Οι άμβυκες απόσταξης, εφόσον διαθέτει τέτοιους το ποτοποιείο, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε σταθερή θέση, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης. β. Οι άμβυκες απόσταξης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ποτών με απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης παρουσία αρωματικών φυτών, καρπών κ.α. 4. Μηχανικές εγκαταστάσεις ποτοποιείου. α. Κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής εγκαταστάσεις: i) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα πλύσης των φιαλών (πλυντήριο) ή άλλο σύστημα καθαρισμού προηγμένης τεχνολογίας. ii) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα γεμίσματος φιαλών (εμφιαλωτήριο). iii) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης πωμάτων. - 13/24 -

14 iv) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα). β. Όλα τα παραπάνω μηχανήματα πρέπει να είναι της κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών και της παραγωγικότητας του ποτοποιείου. 5. Σκεύη ποτοποιείου. α. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ποτοποιείων σκεύη, λοιπά είδη και εργαλεία, είναι τα εξής: i) Κάδοι αραίωσης της αλκοόλης από ανοξείδωτο μέταλλο. ii) Δοχεία/δεξαμενές παρασκευής ποτών από ανοξείδωτο μέταλλο. iii) Βαρέλια ή δοχεία/δεξαμενές αποθήκευσης των ποτών, από υλικά που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ιδιαίτερα τους όρους ασφαλείας, όσον αφορά τη μετανάστευση χημικών ουσιών σε αλκοολούχα ποτά. iv) Μέσα μετάγγισης ή επεξεργασίας (σωλήνες, φίλτρα, αντλίες κ.λ.π) από υλικά που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ιδιαίτερα τους όρους ασφαλείας, όσον αφορά τη μετανάστευση χημικών ουσιών σε αλκοολούχα ποτά. β. Όλα τα παραπάνω σκεύη και είδη πρέπει να είναι ανάλογα με την έκταση των εργασιών του ποτοποιείου, ώστε να επαρκούν γι αυτές. 6. Μέσα ελέγχου αλκοόλης και ποτών. Για τον έλεγχο του αλκοολικού τίτλου και της πυκνότητας των αλκοολούχων ποτών, της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των παντός είδους αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τα εξής υλικά και όργανα ικανοποιητικής ακρίβειας, ελεγμένης, από αρμόδιο φορέα διακρίβωσης οργάνων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους εποπτεύοντες χημικούς του Γ.Χ.Κ., αλλά και από τον ίδιο τον ποτοποιό: α. 'Ενα (1) αλκοολόμετρο κλίμακας % νοι. β. 'Ενα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν την κλίμακα από 0% vol μέχρι 50% νοι. Στις περιπτώσεις ποτοποιών που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών αποστάγματα ή / και προϊόντα απόσταξης, αυτοί πρέπει να διαθέτουν ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν και την περιοχή 50-90% νοι. γ. 'Ενα (1) αραιόμετρο ΒΕΑUΜΕ ή άλλου τύπου, που θα καλύπτει την κλίμακα από ειδικό βάρος 1,000 μέχρι 1,250 gr/ml δ. 'Ενα (1) θερμόμετρο κλίμακας 0 o μέχρι 50 o C. ε. 'Ενα (1) γυάλινο κύλινδρο ογκομέτρησης των 250 κυβικών εκατοστών, διαιρεμένο και κατάλληλης διαμέτρου κι ύψους, για τη χρησιμοποίηση των παραπάνω οργάνων. στ. 'Ενα (1) γυάλινο χωνί κατάλληλης διαμέτρου. ζ. Διηθητικό χαρτί. 7. Αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. α. Η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών και των παντός είδους αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης πρέπει να γίνεται με τρόπο και υπό συνθήκες κατάλληλες, ώστε κατ' αυτή και μέχρι της διαθέσεώς τους στην κατανάλωση να μην επέρχονται μεταβολές ή αλλοιώσεις στους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, εκτός φυσικά της βελτίωσής τους. β. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπογείου χώρου αποκλειστικά και μόνον για την εναποθήκευση αποσταγμάτων ή/και αλκοολούχων ποτών εν γένει στα κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δοχεία, προς παλαίωση ή ωρίμανση. 8. Εμφιάλωση φωτιστικού οινοπνεύματος. Στην περίπτωση που στο ποτοποιείο ασκείται η δραστηριότητα της εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος, αυτή ασκείται σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, το οποίο επιτρέπει τη διασφάλιση των όρων του καν. (ΕΚ) 852/2004 για τα υπόλοιπα παραγόμενα - 14/24 -

15 προϊόντα, και με τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερου εξοπλισμού, τηρουμένων και των διατάξεων περί εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος. Το εμβαδόν του διαμερίσματος αυτού δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό εμβαδόν του ποτοποιείου. Άρθρο 13 Βιβλία ποτοποιών 1.α. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν, με τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος V (φύλλα 1 & 2) της παρούσας απόφασης, το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 της ενότητας Δ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 βιβλίο, αριθμημένο κατά φύλλο και θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία. β. Στο βιβλίο καταχωρούνται τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο του νόμου στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν, με τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου του νόμου, να καταχωρούνται και να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, αντί της καταχώρησής τους στο βιβλίο. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τήρησης των στοιχείων, αυτά εκτυπώνονται, κατ αύξουσα σειρά, σε θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο, στο τέλος κάθε μήνα. γ. Σε ξεχωριστές θέσεις (στήλες) της ιδίας σελίδας του βιβλίου, καταχωρούνται: - η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκειται σε πλήρη ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. ) και τα οποία προορίζονται προς παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. - η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. και τα οποία προορίζονται για την παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. - η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκειται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. και τα οποία προορίζονται για την παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. δ. Σε ξεχωριστές θέσεις (ομάδες στηλών) της ιδίας σελίδας του βιβλίου, καταχωρούνται: - τα ποτά που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ -τα ποτά που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. και παράγονται από αιθυλική αλκοόλη, πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, τα οποία υπόκεινται επίσης σε πλήρη Ε.Φ.Κ., - τα ποτά που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. και παράγονται από αιθυλική αλκοόλη, πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, τα οποία υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. (π.χ. ρακόμελο, Greek Anis Liqueur ) Κατά προτίμηση σε ξεχωριστές στήλες, καταχωρούνται τα ποτά που παράγονται από αιθυλική αλκοόλη που υπόκειται στον ίδιο συντελεστή Ε.Φ.Κ., αλλά ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ποτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ή έχουν διαφορετικό αλκοολικό τίτλο. ε. Σε ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου, καταχωρούνται τα ποτά που παράγονται για λογαριασμό τρίτου. Οι διατάξεις των εδαφίων β, γ και δ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τα ποτά αυτά. 2. α. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν το βιβλίο σε καλή κατάσταση, χωρίς διορθώσεις με γομολάστιχα ή διορθωτική (επικαλυπτική) ουσία. Οι τυχόν διορθώσεις πρέπει να γίνονται με διαγραφή τους με στικτή γραμμή και αναγραφή του ορθού σε άλλου σημείο. β. Το βιβλίο ή τα στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι στη διάθεση των οργάνων των αρμοδίων αρχών του νόμου 2969/2001 και εν γένει των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. γ. Το βιβλίο ή το θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο, κάθε φορά που στοιχεία τους χρησιμοποιούνται για διενεργούμενο έλεγχο ή επιθεώρηση, θεωρείται από τα αρμόδια όργανα για τα καταχωρημένα στοιχεία και κατά το τμήμα που αφορά τις αρμοδιότητές τους. - 15/24 -

16 3. Οι ποτοποιοί, οι οποίοι τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) βιβλία αποθήκης και παραγωγής-κοστολογίου, μπορούν να υποκαθιστούν το βιβλίο ποτοποιού με τα βιβλία του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι σ αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 4 Οι ποτοποιοί οφείλουν στο φύλλο που έπεται του φύλλου με τα στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου, να καταχωρούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία όλου του έτους. Καταχωρούν κατά κατηγορία και με τρόπο όμοιο με τα άλλα φύλλα που αφορούν τη μηνιαία καταχώρηση, το σύνολο της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και των αλκοολούχων ποτών που κατείχαν στο τέλος του προηγουμένου έτους, τις ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και κάθε άλλου αλκοολούχου υγρού ή ποτού που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια του έτους, τις ποσότητες εξ αυτών που κατεργάστηκαν και τα αλκοολούχα ποτά που παρήγαγαν, εκείνα που διέθεσαν στην εγχώρια κατανάλωση, που απέστειλαν στα άλλα Κράτη-Μέλη ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες, ως κα τα υπόλοιπα των εν λόγω προϊόντων που κατέχουν στο τέλος του έτους. Αντίγραφο του φύλλου αυτού, υπό μορφή δήλωσης, υποβάλλεται από τους ποτοποιούς στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Άρθρο 14 'Ελεγχος-Κυρώσεις 1. α. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 110/2008 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεών του. β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται ως η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη των ελέγχων σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 882/2004, για ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο καν. (ΕΚ) 110/ α. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2969/01 έλεγχος και εποπτεία των ποτοποιείων ανήκει στις κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και αποσκοπεί αφ ενός μεν στη διασφάλιση της τήρησης της ειδικής ενωσιακής (καν.(εκ) 110/2008) και εθνικής νομοθεσίας ποιότητας, στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, αφ ετέρου δε στη διασφάλιση της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην παροχή της τεχνικής υποστήριξης στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες για την ορθή επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. β. Στον κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχο και εποπτεία των αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. υπόκεινται και οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις εν γένει των επιτηδευματιών που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2960/01 και των επιχειρήσεων, οι οποίες στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηριότητας, παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εισάγουν από τρίτες χώρες αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. γ. Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, των διατάξεων του ν.δ. 136/1946 «Περί αγορανομικού κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 288/Β / ), όπως ισχύει αναφορικά με την μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, στο πλαίσιο της κεντρικής αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3668/ Οι κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες ασκούν διαρκή και συστηματικό έλεγχο των ποτοποιείων, στο πλαίσιο του οποίου προβαίνουν σε τακτική επιθεώρηση τουλάχιστον άπαξ του έτους, ως και σε έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά την κρίση τους ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. - 16/24 -

17 Ασκούν επίσης έλεγχο σε δειγματοληπτική βάση στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εισάγουν αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο του οποίου προβαίνουν σε επιθεωρήσεις κατά την κρίση τους ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 4. α. Οι Χημικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., για τους πραγματοποιούμενους από αυτές ελέγχους και τα αποτελέσματά τους στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, υποβάλλοντας σχετική έκθεση πεπραγμένων. Οφείλουν επίσης να κοινοποιούν τις εκδιδόμενες από αυτές διοικητικές πράξεις για παραβάσεις του ν. 2969/2001, ως και τις υποβαλλόμενες στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφορές αξιόποινης πράξης με όλα τα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., ενημερώνει, καθοδηγεί και συντονίζει τις ενέργειες των Χημικών Υπηρεσιών. Αλληλογραφεί, επίσης, με την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αμοιβαία κοινοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των άλλων Κρατών-Μελών, με τις οποίες συνεργάζεται για την αμοιβαία πληροφόρηση στα θέματα του τομέα αυτού. 5. Το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2969/01 Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.) συνιστά ειδικό συνοδευτικό έγγραφο για την διασφάλιση και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της καταλληλότητας των διακινούμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, έχει δε τον τύπο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. 6. Με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001, η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 2969/ α. Παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης που αφορούν προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και οι οποίες διαπιστώνονται είτε από τον αγορανομικό έλεγχο είτε από καταγγελίες, εκτός από τις κυρώσεις της προηγουμένης παραγράφου, τιμωρούνται και σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα. β. Στην περίπτωση κατά την οποία η επισήμανση στην ελληνική γλώσσα δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 της υπ αριθ. 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 1388/Β / ). Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις. 1. Δίδεται στους ποτοποιούς προθεσμία ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, ώστε τα ποτοποιεία που έχουν κάνει χρήση του εδαφίου γ της παραγράφου 3 της ενότητας ΣΤ του άρθρου 17 της υπ αριθ /1396/0029/ απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχουν εγκαταστήσει άμβυκα απόσταξης σε χώρο άλλο, εκτός του ποτοποιείου, να μεταφέρουν τον άμβυκα στο ποτοποιείο. Όσοι άμβυκες δεν μεταφερθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα της χρησιμοποίησής τους. 2. Οι ήδη λειτουργούντες ποτοποιοί μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα σήμερα σχετικά έντυπα και βιβλία. 3. Για τα αλκοολούχα ποτά που ήδη διατίθενται στην κατανάλωση, αντί της βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία που προβλέπεται κατά περίπτωση από την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις (βεβαιώσεις, - 17/24 -

18 άδειες, εγκρίσεις) που έχουν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. 4. Οι κωδικοί αριθμοί ποτοποποιείων που έχουν ήδη χορηγηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 16 Κατάργηση και τροποποίηση αποφάσεων 1. Από την έναρξη ισχύος και με την επιφύλαξη της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 15 της παρούσας καταργούνται: α) η υπ αριθ /1396/0029/2003 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ /2377/0029/2007 απόφασή μας. β) το άρθρο 6 της υπ αριθ /4512/1986 απόφασής μας. γ) η υπ αριθ /6969/0029/ απόφασή μας. 2. Στο άρθρο 3 της υπ αριθ. 30/077/908/2011 απόφασής μας, η φράση «Χημική Υπηρεσία Λάρισας» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία». Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Εφαρμόζεται μετά από διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευσή της. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 18/24 -

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ημερομηνία) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ. :... ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... Ταχ. Δ/νση :... Ταχ. Κωδ. :... ΠΡΟΣ: Πληροφορίες :... Ποτοποιία Τηλέφωνο :... (στοιχεία της επιχείρησης) FAX : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της υπ αριθ απόφασης Υπουργού Οικονομικών) Βεβαιώνεται, βάσει των στοιχείων που καταθέσατε στην Υπηρεσία μας, ότι το αλκοολούχο ποτό με τα κάτωθι χαρακτηριστικά, το οποίο προτίθεσθε να παράγετε, είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί αλκοολούχων ποτών: Επωνυμία πώλησης : Εμπορική ονομασία : Άλλες διακριτικές ενδείξεις : Κατάλογος συστατικών : Aλκοολικός τίτλος : Παρασκευαστής Οίκος : (Επωνυμία, Διεύθυνση) Εμφιαλωτής Οίκος: Ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας 19/24

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ (Ημερομηνία) & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. :... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΟΙΝΟΥ-ΖΥΘΟΥ Ταχ. Δ/νση :... ΠΡΟΣ: Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες :... Τηλέφωνο :... FAX : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ αριθ απόφασης Υπουργού Οικονομικών) Βεβαιώνεται, βάσει: α) των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από την (τα στοιχεία του εισαγωγέα) *β) των αποτελεσμάτων της υπ αριθ. Ε.Χ.Ε. της Δ Χημικής Υπηρεσίας Α- θηνών, ότι το αλκοολούχο ποτό με τα κάτωθι χαρακτηριστικά είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί αλκοολούχων ποτών: Επωνυμία πώλησης : Εμπορική ονομασία : Άλλες διακριτικές ενδείξεις : Κατάλογος συστατικών: Aλκοολικός τίτλος : Παρασκευαστής Οίκος : (Επωνυμία, Διεύθυνση) Εμφιαλωτής Οίκος: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης * μόνο στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί οι εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της υπ α- ριθ..απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 20/24

ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : 2132117273, 213211231 210-6479273 & 210-6479231 Τέλεφαξ : 210-6468272 e-mail. : alkooli@gcsl.

ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : 2132117273, 213211231 210-6479273 & 210-6479231 Τέλεφαξ : 210-6468272 e-mail. : alkooli@gcsl. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 20-9-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2388 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ Π.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 31 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/077/2131 Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου: Καθιερωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος) Ημερομηνία παραλαβής : Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» (Τροποποιημένος) Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 18/02/2015 15:40 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 17/02/2015 14:00 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 18/02/2015 10:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής: (Date of receipt): Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Number of pages (including this page): Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής: (Date of receipt): Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): Number of pages (including this page): Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (τροποποιημένος)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (τροποποιημένος) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (τροποποιημένος) Ημερομηνία παραλαβής : Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 10 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ. : 115 21- Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:10932 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Πληροφορίες: Ελένη Κατσουλιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 19/02/2015 16:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0110 EL 26.02.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς :

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Εξορθολογισμός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τσίπουρο / τσικουδιά 1 2 Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Κάθε χρόνο ανανεώνονται περίπου 33.000 άδειες απόσταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1 «Τσίπουρο το αμαρτωλό» Δευτέρα 22/6/2015 1 Διήμεροι: 30.000 άδειες /έτος 5.000-6.000 άμβυκες /έτος, Παραγόμενο προϊόν : Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Εκτίμηση πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - -2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι κής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Στην Ελλάδα άρχισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Ιανουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Ιανουαρίου 2008 L 39/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.2.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 263/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3279 της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 263 Οι παρόντες Κανονισμοί θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα