(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η διαδικασία της εξέτασης. Ανάλογα με το αν μια ουσία εξετάζεται ήδη από ομοτίμους ή όχι, για ορισμένες πτυχές της διαδικασίας, πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις. (4) Προκειμένου να επιταχυνθείη διαδικασία της εξέτασης, η ροή εργασίας της εξέτασης από ομοτίμους και η σχέση μεταξύ κοινοποιούντων, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και της Επιτροπής καθώς και οι υποχρεώσεις κάθε μέρους για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να προσαρμοστούν χωρίς να επιδεινωθεί το επίπεδο ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον. (1) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα αρχίσει πρόγραμμα εργασίας για τη σταδιακή εξέταση των δραστικών ουσιών στην αγορά, δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. (2) Η δεύτερη και η τρίτη φάση του προγράμματος εργασίας ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2002, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 ( 3 ). Η τέταρτη φάση του προγράμματος εργασίας ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 4 ). ( 1 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της , σ. 3). ( 2 ) ΕΕ L55της , σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της , σ. 32). ( 3 ) ΕΕ L 224 της , σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1744/2004 (ΕΕ L 311 της , σ. 23). ( 4 ) ΕΕ L 379 της , σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 647/2007 (ΕΕ L 151 της , σ. 26). (5) Οι πόροι της ΕΑΑΤ πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η οικεία δραστική ουσία πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και ιδιαίτερα ότι δεν έχει καμία βλαβερή συνέπεια στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, τότε η ουσία αυτή πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. Τέτοιες σαφείς περιπτώσεις δεν απαιτούν λεπτομερή επιστημονική γνωμοδότηση από την ΕΑΑΤ πριν από την καταχώριση της ουσίας στο παράρτημα Ι. Η ΕΑΑΤ πρέπει, επομένως να γνωμοδοτήσει για τις ουσίες αυτές αργότερα, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ενιαίες αρχές κατά την αξιολόγηση των αδειών. Αντίθετα, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες, η Επιτροπή δεν απαιτείται να επιβεβαιώσει αυτή τη σαφή κατάσταση, επομένως, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μην καταχωριστεί η ουσία, χωρίς να συμβουλευτεί την ΕΑΑΤ. (6) Η ΕΑΑΤ πρέπει να επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να διαλυθούν οι εναπομείνασες αμφιβολίες πριν να ληφθείη απόφαση για την καταχώριση της οικείας δραστικής ουσίας. (7) Για την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών, πρέπει να είναι δυνατόν να χορηγείται μεγαλύτερη περίοδος απόσυρσης στις περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες και οι κοινοποιούντες συμφωνούν να μην υποστηρίξουν πλέον την καταχώριση της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον.

2 L 246/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Πρέπει να καθοριστούν κριτήρια προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι είτε μια ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες είτε, αντίθετα, έχει βλαβερές συνέπειες. (9) Για να εξασφαλιστείότι τηρούνται οι προθεσμίες για την αξιολόγηση και ότι όλοι οι κοινοποιούντες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι κοινοποιούντες δεν μπορούν να υποβάλουν νέες μελέτες ύστερα από ένα συγκεκριμένο στάδιο της αξιολόγησης, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Αυτή η γενική αρχή πρέπει να διατηρηθεί, ωστόσο, είναι σκόπιμο να διευκρινιστείπότε οι κοινοποιούντες μπορούν να υποβάλουν νέα στοιχεία εκτός από μελέτες. (10) Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2229/2004. Συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις που παραλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων από την ΕΑΑΤ και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες. 3. Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η ΕΑΑΤ θέτει στη διάθεση ή διατηρείδιαθέσιμα προς ενημέρωση οποιουδήποτε: α) το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστείεμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ β) τον κατάλογο τυχόν δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου να εξεταστείη ενδεχόμενη καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας όπως οριστικοποιήθηκε από την ΕΑΑΤ, εφόσον οριστικοποιήθηκε ένας τέτοιος κατάλογος. (11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 τροποποιείται ως εξής: 1) Τα άρθρα 11 και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 11 Παραλαβή και πρόσβαση στο σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης 1. Αφού παραλάβει τον ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η ΕΑΑΤ, εντός 30 ημερών, επιβεβαιώνει στο κράτος μέλος-εισηγητή ότι έχει παραλάβει την έκθεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης δεν πληροίσαφώς τις απαιτήσεις όσον αφορά τη συνιστώμενη από την Επιτροπή μορφή, η Επιτροπή συμφωνείμε την ΕΑΑΤ και το κράτος μέλος-εισηγητή να οριστείμια προθεσμία για να υποβληθείεκ νέου τροποποιημένη έκθεση. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες. 2. Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει αμελλητίτο σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στους κοινοποιούντες ορίζοντας προθεσμία που δεν ξεπερνά τους δύο μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων από τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες. Άρθρο 11α Εξέταση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης Η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης και τη σύσταση του κράτους μέλους-εισηγητή καθώς και τις παρατηρήσεις που έλαβε από άλλα κράτη μέλη, την ΕΑΑΤ και τους κοινοποιούντες σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2. Άρθρο 11β Δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να αναμένεται ότι μια δραστική ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον όπως ορίζεται στο παράρτημα V, εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α). Άρθρο 11γ Διαβούλευση της ΕΑΑΤ 1. Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11β, η Επιτροπή μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να ζητήσει από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει εξέταση από ομοτίμους όλου του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης ή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, περιλαμβάνοντας τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI. Η ΕΑΑΤ διοργανώνει διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους-εισηγητή. Όταν η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει πλήρη εξέταση από ομοτίμους, η ΕΑΑΤ γνωμοδοτείτο αργότερο έξι μήνες μετά το αίτημα. Όταν η Επιτροπή δεν ζητά πλήρη εξέταση από ομοτίμους, αλλά μόνο να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένα σημεία, η περίοδος μειώνεται σε τρεις μήνες. Η γνωμοδότηση θα υποβληθείτο αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/21 2. Αν, κατά την εξέταση από ομοτίμους, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια δραστική ουσία αναμένεται να έχει επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI, η ΕΑΑΤ ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορείνα λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11στ. 3. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ, κατόπιν συμφωνίας, ορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθείο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν όσον αφορά τη μορφή με την οποία υποβάλλεται η γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ. ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Άρθρο 11στ Δραστική ουσία για την οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι προκαλεί βλαβερές συνέπειες Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, η Επιτροπή αποφασίζει να μην καταχωριστείη δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 11δ Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών μετά την υποβολή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, δεν γίνεται δεκτή η υποβολή νέων μελετών. 2. Όταν η ΕΑΑΤ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ο κοινοποιών να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία για να συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής βάσει του άρθρου 11γ, το κράτος μέλοςεισηγητής ζητά τα στοιχεία αυτά. Τα αιτήματα υποβάλλονται ρητά και γραπτά και ορίζεται προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή. Δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών. Το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την Αρχή για κάθε τέτοιο αίτημα γραπτώς. Το κράτος μέλος-εισηγητής, εντός ενός μήνα από την παραλαβή τους, αξιολογείτα στοιχεία που έλαβε και αποστέλλει το πόρισμα της εξέτασης στην ΕΑΑΤ. Άρθρο 12 Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης 1. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο έκθεσης εξέτασης, το αργότερο έξι μήνες μετά: α) την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όταν εφαρμόζεται το άρθρο 11β ή το άρθρο 11στ β) την παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ όταν εφαρμόζεται το άρθρο 11γ γ) την παραλαβή γραπτής απόσυρσης της υποστήριξης του κοινοποιούντος όταν εφαρμόζεται το άρθρο 11ε. 2. Μαζίμε το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή: 3. Τα στοιχεία που υποβάλλει ο κοινοποιών αλλά δεν έχουν ζητηθείή δεν υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. α) σχέδιο οδηγίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζοντας ενδεχομένως τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας, για την εν λόγω καταχώριση ή Όταν το κράτος μέλος-εισηγητής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αρνείται να λάβει υπόψη μελέτες ή στοιχεία που έλαβε από τον κοινοποιούντα, ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ και αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Άρθρο 11ε Απόσυρση της υποστήριξης του κοινοποιούντα Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 11β, ο κοινοποιών μπορείνα αποσύρει την υποστήριξή του για την καταχώριση της δραστικής β) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας η εν λόγω δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας τους λόγους της μη καταχώρισης. Η οδηγία ή η απόφαση θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

4 L 246/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) της παραγράφου 2, η προθεσμία για να ανακαλέσουν τα κράτη μέλη τις άδειες είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, εκτός αν η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος VI, κατά περίπτωση κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΤ. Άρθρο 12α Γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ Όταν μια δραστική ουσία περιέχεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 11β του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου Τα κράτη μέλη και οι κοινοποιούντες συνεργάζονται με την ΕΑΑΤ και την Επιτροπή. Προκειμένου να διευκολυνθείο προγραμματισμός των εργασιών, η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ κατόπιν συμφωνίας ορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης και τη μορφή της διατύπωσής της.» 2) Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 τροποποιείται ως εξής: 1) Τα άρθρα 24 και 25 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 24 Παραλαβή και πρόσβαση στο σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης 1. Αφού παραλάβει τον ενημερωμένο συνοπτικό φάκελο και το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 22 παράγραφος 1, η ΕΑΑΤ, εντός 30 ημερών επιβεβαιώνει τη λήψη της έκθεσης στο κράτος μέλος-εισηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση δεν πληροίσαφώς τις απαιτήσεις όσον αφορά τη συνιστώμενη από την Επιτροπή μορφή, η Επιτροπή συμφωνεί με την ΕΑΑΤ και το κράτος μέλος-εισηγητή να οριστείμια προθεσμία για να υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη έκθεση. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες. 2. Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει αμελλητίτο σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και στους κοινοποιούντες ορίζοντας προθεσμία που δεν ξεπερνά τους δύο μήνες για την υποβολή παρατηρήσεων από τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες. Συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις που παραλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων από την ΕΑΑΤ και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινοποιούντες. 3. Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η ΕΑΑΤ θέτει στη διάθεση ή διατηρείδιαθέσιμα προς ενημέρωση οποιουδήποτε: α) το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστείεμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ β) τον κατάλογο τυχόν δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου να εξεταστείη ενδεχόμενη καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας όπως οριστικοποιήθηκαν από την ΕΑΑΤ όπου οριστικοποιήθηκε ένας τέτοιος κατάλογος. Άρθρο 24a Εξέταση του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης Η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης και τη σύσταση του κράτους μέλους-εισηγητή καθώς και τις παρατηρήσεις που έλαβε από άλλα κράτη μέλη, την ΕΑΑΤ και τους κοινοποιούντες σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2. Άρθρο 24β Δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δεν έχουν βλαβερές συνέπειες Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι μια δραστική ουσία δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α). Άρθρο 24γ Διαβούλευση της ΕΑΑΤ 1. Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24β, η Επιτροπή μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, να ζητήσει από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει εξέταση από ομοτίμους όλου του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης ή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, περιλαμβάνοντας σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VII. Η ΕΑΑΤ διοργανώνει διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους εισηγητή. Όταν η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να διενεργήσει πλήρη εξέταση από ομοτίμους, η ΕΑΑΤ γνωμοδοτείτο αργότερο έξι μήνες μετά το αίτημα. Όταν η Επιτροπή δεν ζητά πλήρη εξέταση από ομοτίμους, αλλά μόνο γνωμοδότηση για συγκεκριμένα σημεία, η περίοδος μειώνεται σε τρεις μήνες. Η γνωμοδότηση θα υποβληθείτο αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/23 2. Αν, κατά την εξέταση από ομοτίμους δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια δραστική ουσία αναμένεται να έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως αναφέρεται στο παράρτημα VII, η ΕΑΑΤ ενημερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορείνα λάβει απόφαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 24στ. 3. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ, κατόπιν συμφωνίας, ορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθείο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν όσον αφορά τη μορφή με την οποία υποβάλλεται η γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ. ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Άρθρο 24στ Δραστική ουσία για την οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι έχει βλαβερές συνέπειες Αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι η δραστική ουσία έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, η Επιτροπή αποφασίζει να μην καταχωριστείη δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 24δ Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων μετά την υποβολή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας, δεν γίνεται δεκτή η υποβολή νέων μελετών. 2. Όταν η ΕΑΑΤ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ο κοινοποιών να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία για να συμμορφωθεί με το αίτημα της Επιτροπής βάσει του άρθρου 24γ, το κράτος μέλοςεισηγητής ζητά τις πληροφορίες αυτές. Τα αιτήματα υποβάλλονται ρητώς και γραπτώς, ενώ ορίζεται προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή. Δεν αφορούν την υποβολή νέων μελετών. Το κράτος μέλος-εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ για κάθε τέτοιο αίτημα γραπτώς. Το κράτος μέλος-εισηγητής, εντός ενός μήνα από την παραλαβή τους, αξιολογείτα στοιχεία που έλαβε και αποστέλλει το πόρισμα της εξέτασης στην ΕΑΑΤ. Άρθρο 25 Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης 1. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο έκθεσης εξέτασης, το αργότερο έξι μήνες ύστερα από: α) την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης αξιολόγησης όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24β ή το άρθρο 24στ β) την παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24γ γ) την παραλαβή γραπτής απόσυρσης της υποστήριξης του κοινοποιούντος όταν εφαρμόζεται το άρθρο 24ε. 2. Μαζίμε το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης, η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή: 3. Τα στοιχεία που υποβάλλει ο κοινοποιών, τα οποία όμως δεν έχουν ζητηθείή δεν υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. α) σχέδιο οδηγίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζοντας ενδεχομένως τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την εν λόγω καταχώριση ή Όταν το κράτος μέλος-εισηγητής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αρνείται να λάβει υπόψη μελέτες ή στοιχεία που έλαβε από τον κοινοποιούντα, ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ και αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Άρθρο 24ε Απόσυρση της υποστήριξης του κοινοποιούντα Όταν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24β, ο κοινοποιών μπορείνα αποσύρει την υποστήριξή του για την καταχώριση της δραστικής β) σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας η εν λόγω δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της ίδιας οδηγίας, αναφέροντας τους λόγους της μη καταχώρισης. Η οδηγία ή η απόφαση θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

6 L 246/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) της παραγράφου 2, η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να ανακαλέσουν τις άδειες είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, εκτός αν η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι η ουσία πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος VII, κατά περίπτωση κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΤ. i) η δραστική ουσία δεν αναμένεται να ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού ii) αφού η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της, η ΕΑΑΤ κατέληξε ότι η δραστική ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VI του εν λόγω κανονισμού και Άρθρο 25α Γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ Όταν μια δραστική ουσία καταχωρίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 24β του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από την ΕΑΑΤ να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου Τα κράτη μέλη και οι κοινοποιούντες συνεργάζονται με την ΕΑΑΤ και την Επιτροπή. Προκειμένου να διευκολυνθείο προγραμματισμός των εργασιών, η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ ορίζουν, κατόπιν συμφωνίας, ένα χρονοδιάγραμμα για τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης εξέτασης και τη μορφή της διατύπωσής της.» 2) Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/ Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΤ έχει υποβάλει τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή, εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002, όπως είχε διατυπωθείπριν από τη τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό. 2. Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης του κράτους μέλους εισηγητή είχε σταλεί στην ΕΑΑΤ, αλλά η ΕΑΑΤ δεν είχε γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002, εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού αν ικανοποιούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) το άρθρο 11β δεν εφαρμόζεται και ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: β) ο κοινοποιών ενημερώνει την Επιτροπή ότι αποσύρει την υποστήριξή του να καταχωριστείη δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 Σχετικά με τις δραστικές ουσίες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης του κράτους μέλους-εισηγητή είχε σταλεί στην ΕΑΑΤ, αλλά η ΕΑΑΤ δεν είχε γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004, εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού αν ικανοποιούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) το άρθρο 24β δεν εφαρμόζεται και ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) η δραστική ουσία δεν αναμένεται να ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού ii) αφού η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της, η ΕΑΑΤ κατέληξε ότι η δραστική ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού και β) ο κοινοποιών ενημερώνει την Επιτροπή ότι αποσύρει την υποστήριξή του να καταχωριστείη δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού. Άρθρο 5 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 20Σεπτεμβρίου Για την Επιτροπή Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 Μετά το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα V και VI: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11β, ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή άλλη απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, αν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 1 και Η δραστική ουσία ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: α) δεν ταξινομείται ούτε προτείνεται για ταξινόμηση ως C(καρκινογόνος επίδραση) M(μεταλλαξιογόνος επίδραση) R(τοξικό στην αναπαραγωγή) στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ β) είτε δεν απαιτείται είτε, αν ζητηθεί, μπορείνα οριστείη αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI), ο αποδεκτός βαθμός έκθεσης των χειριστών (AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) με βάση τον πρότυπο παράγοντα αξιολόγησης 100 γ) δεν θεωρείται ότι μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια του έμμονου οργανικού ρύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) δ) δεν θεωρείται ότι μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**). 2. Τουλάχιστον μία υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση της δραστικής ουσίας ικανοποιεί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: α) η έκθεση του χειριστή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση, ενώ στο πλαίσιό τους χρησιμοποιούνται το πολύ γάντια ως ατομικός εξοπλισμός προστασίας (ΑΕΠ) β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση και χωρίς τη χρησιμοποίηση ΑΕΠ γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή ορίζεται υποχρεωτικά) σε όλα τα διαθέσιμα διαιτολόγια των καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων) που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις) δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι κάτω από 0,1 μg/l τουλάχιστον στα μισά σενάρια που εξετάστηκαν για την προβλεπόμενη χρήση ή στις σχετικές μελέτες σε λυσίμετρα ή σε αγρούς τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες ε) οι ζώνες απομόνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν τα 30 μέτρα χωρίς περαιτέρω μέτρα περιορισμού του κινδύνου (π.χ. ακροφύσια για τη μείωση του διασκορπισμού) στ) ο κίνδυνος για τους οργανισμούς μη στόχους είναι αποδεκτός βάσει τυποποιημένων τροποποιήσεων. (*) ΕΕ L 158 της , σ. 7 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της , σ. 5. (**) ΕΕ L 396 της , σ. 1 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της , σ. 3.

8 L 246/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν βλαβερές συνέπειες Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11στ, ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11δ, ότι έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, αν ικανοποιείται το κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 1 ή ένα από τα κριτήρια του σημείου Όσον αφορά τη δραστική ουσία, οι υπάρχουσες αποδείξεις δεν επαρκούν για να καθοριστεί το όριο ADI, ARfD ή AOEL και οι τιμές αυτές είναι αναγκαίες για την εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή και το χειριστή. 2. Αναφορικά με την κάθε υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση, ικανοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) η έκθεση του χειριστή είναι μεγαλύτερη από 100 % AOEL σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια με χρήση ΜΑΠ/RPE (μέσα ατομικής προστασίας/εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού), όπου η χρήση της τυποποίησης είναι κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL σε κανονικές συνθήκες χρήσης β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από 100 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, όπου η χρήση της τυποποίησης θεωρείται κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL για τις ομάδες αυτές σε κανονικές συνθήκες χρήσης γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μεγαλύτερη από το 100 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή απαιτείται) τουλάχιστον σε ένα από τα διαθέσιμα διαιτολόγια καταναλωτών στην ΕΕ με βάση το ΑΟΥ (ανώτατο όριο υπολειμμάτων) που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις) δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 μg/l σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες.»

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 Μετά το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα VI και VII: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24β, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται ότι δεν έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή άλλη απαράδεκτη επίδραση στο περιβάλλον, αν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 1 και Η δραστική ουσία ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: α) δεν ταξινομείται ούτε προτείνεται για ταξινόμηση ως C(καρκινογόνος επίδραση) M(μεταλλαξιογόνος επίδραση) R(τοξικό για την αναπαραγωγή) στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ β) είτε δεν απαιτείται είτε, αν ζητηθεί, μπορείνα οριστείη αποδεκτή ημερήσια δόση (ADI), ο αποδεκτός βαθμός έκθεσης των χειριστών (AOEL) και η δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ARfD) με βάση τον πρότυπο παράγοντα αξιολόγησης 100 γ) δεν θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τα κριτήρια του έμμονου οργανικού ρύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) δ) δεν θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**). 2. Τουλάχιστον μια υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση της δραστικής ουσίας ικανοποιεί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: α) η έκθεση του χειριστή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση, ενώ στο πλαίσιό τους χρησιμοποιούνται το πολύ γάντια ως ατομικός εξοπλισμός προστασίας (ΑΕΠ) β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, που θεωρούνται σχετικά για την προβλεπόμενη χρήση και τα οποία είναι κατάλληλα για την υποστηριζόμενη χρήση και χωρίς τη χρησιμοποίηση ΑΕΠ γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μικρότερη ή ίση με το 75 % της ADI ή της ARfD (όπου μια τέτοια τιμή είναι υποχρεωτική) σε όλα τα διαθέσιμα διαιτολόγια των καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων) που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις) δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι κάτω από 0,1 μg/l σε τουλάχιστον στα μισά σενάρια που εξετάστηκαν για την προοριζόμενη χρήση, ή σε σχετικές μελέτες σε λυσίμετρα ή σε αγρούς, τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες ε) οι ζώνες απομόνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν τα 30 μέτρα χωρίς περαιτέρω μέτρα περιορισμού του κινδύνου (π.χ. ακροφύσια για τη μείωση του διασκορπισμού) στ) ο κίνδυνος για τους οργανισμούς μη στόχους είναι αποδεκτός βάσει τυποποιημένων τροποποιήσεων. (*) ΕΕ L 158 της , σ. 7 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της , σ. 5. (**) ΕΕ L 396 της , σ. 1 όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της , σ. 3.

10 L 246/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Κριτήρια για σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν βλαβερές συνέπειες Μια δραστική ουσία θεωρείται ότι ικανοποιεί την απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24στ, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αναμένεται, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τα οποία αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24δ, ότι έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα, αν ικανοποιείται το κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 1 ή ένα από τα κριτήρια του σημείου Όσον αφορά τη δραστική ουσία, οι υπάρχουσες αποδείξεις δεν επαρκούν για να καθοριστεί το όριο ADI, ARfD ή AOEL και οι τιμές αυτές είναι αναγκαίες για την εκτίμηση κινδύνου για τους καταναλωτές και τους χειριστές. 2. Αναφορικά με την κάθε υποστηριζόμενη αντιπροσωπευτική χρήση, ικανοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) η έκθεση του χειριστή είναι μεγαλύτερη από 100 % AOEL σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια με χρήση ΜΑΠ/RPE (μέσα ατομικής προστασίας/εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού), όπου η χρήση της τυποποίησης είναι κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης, αν υπάρχουν, δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL σε κανονικές συνθήκες χρήσης β) η έκθεση των παρευρισκομένων και των εργαζομένων είναι μεγαλύτερη από 100 % του AOEL σε τυποποιημένα σενάρια, όπου η χρήση της τυποποίησης θεωρείται κατάλληλη για την υποστηριζόμενη χρήση και όπου τα πραγματικά στοιχεία της έκθεσης, αν υπάρχουν, δείχνουν επίσης ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του AOEL για τις ομάδες αυτές σε κανονικές συνθήκες χρήσης γ) η έκθεση του καταναλωτή είναι μεγαλύτερη από το 100 % της ADI ή της ARfD (όταν μια τέτοια τιμή απαιτείται) τουλάχιστον σε ένα από τα διαθέσιμα διαιτολόγια καταναλωτών στην ΕΕ με βάση τα ΑΟΥ (ανώτατα όρια υπολειμμάτων) που προτείνονται για τη δραστική ουσία (χωρίς ειδικές τροποποιήσεις) δ) οι αποπλύσεις στα υπόγεια ύδατα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 0,1 μg/l σε όλα τα τυποποιημένα σενάρια τόσο για τη μητρική ουσία όσο και για τους σχετικούς μεταβολίτες.».

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc)

SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc) EL SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc) EN EN ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2004) τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.8.2002 EL L 224/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της τρίτης φάσης του προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/12 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/147 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας iprovalicarb, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2016 EL L 30/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/146 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας lambda-cyhalothrin, ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 231/34 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6957/17 DENLEG 12 AGRI 117 SAN 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31.10.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/37 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15350/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0240 (NLE) 13078/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: WTO 223 SERVICES 39 COMER 135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Μαΐου 1997 19. 9. 97 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων I 256/ 13 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14490/15 ENV 730 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2255 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2017 (OR. en) 8199/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6972/17 DENLEG 13 AGRI 118 SAN 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Απριλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 765 final 2013/0373 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 10 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 119/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

EL 3.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 628/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 8 Μαΐου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα