ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής"

Transcript

1 ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

2 Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. o. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την «Ενεργειακή Απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» συνεκτιμώντας: Αυξημένη εξάρτηση εισαγωγών ενέργειας καθώς και ανάγκη περιορισμού της αλλαγής του κλίματος και αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης o. Έλλειψη ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας o. Αυξημένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 2

3 Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας..αποφασίζει (μέσω της παρούσας Οδηγίας) για λήψη μέτρων σχετικά με: F F F Βελτίωση ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού Μείωση εκπομπών αποδοτικό τρόπο αερίων θερμοκηπίου με οικονομικώς Αύξηση θέσεων εργασίας μέσω της ώθησης στην οικονομική ανάπτυξη 3

4 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ, ρητά αναφέρει την μέτρων. ανάγκη θέσπισης Πιο συγκεκριμένα: Άρθρο 4 Ανακαίνιση κτηρίων (Δημόσια & Ιδιωτικά) Θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτήρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτηριακού αποθέματος. 4

5 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 4 Ανακαίνιση κτηρίων (Δημόσια & Ιδιωτικά) Η στρατηγική αυτή (κινητοποίησης επενδύσεων) περιλαμβάνει: ü ü ü Ανασκόπηση του εθνικού κτηριακού αποθέματος που θα βασίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία Εξεύρεση οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το είδος κτηρίου και κλιματική ζώνη Πολιτικές & μέτρα για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτηρίων, περιλαμβανομένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων 5

6 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 4 Ανακαίνιση κτηρίων (συνέχεια) ü ü Μια προσανατολισμένη στο μέλλον πολιτική που θα κατευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις των ιδιωτών, του κατασκευαστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Τη βάσει στοιχείων, εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών 6

7 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 4 Ανακαίνιση κτηρίων (συνέχεια..) Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν μια πρώτη έκδοση της στρατηγικής έως τις 30 Απριλίου 2014 και, στη συνέχεια, την αναθεωρούν ανά τριετία και την υποβάλλουν στην Επιτροπή ως μέρος των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση. 7

8 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 5 Υποδειγματικός ρόλος κτηρίων που ανήκουν σε Δημόσιους Φορείς Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014, το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτηρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (ενεργειακή απόδοση κτηρίων) 8

9 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 7 Καθεστώτα ενεργειακής απόδοσης επιβολής της υποχρέωσης Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω καθεστώς εξασφαλίζει ότι οι διανομείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη (στην παράγραφο 4) και λειτουργούν στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου

10 Θέσπιση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημόσια Κτήρια Άρθρο 7 Καθεστώτα επιβολής ενεργειακής απόδοσης (συνέχεια.) της υποχρέωσης Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποχρέωσης, υποβλήθηκε έκθεση από το ΥΠΕΚΑ όπου δεν τίθεται υποχρέωση στους παρόχους ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ) αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας θα επιτευχθεί μέσω εναλλακτικών μέτρων (2,3,5,7) πολιτικής δημόσιας χρηματοδότησης. 10

11 Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 2. Παράρτημα XIV Μέρος 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ: Γενικό πλαίσιο για τα Εθνικά Σχέδια για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΕΑ). Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση αφορούν τα σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την αναμενόμενη/επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης. 11

12 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εφαρμογή Δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον με έμφαση στον κτηριακό τομέα (δημοτικά κτήρια των ΟΤΑ 1ου βαθμού) και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. 12

13 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Π/Υ έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ Πηγή Χρηματοδότησης: Το 70% θα προέλθει από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ενώ το 30% από ίδια συμμετοχή. Φορέας υλοποίησης: ΚΑΠΕ (ασκεί αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης). Επιβλέπουσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ 13

14 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Αναμενόμενα αποτελέσματα: 104 Δήμοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οδηγώντας σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξεως των 5,96 ktoe. Η Ε.Ε θα προέλθει από παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, από επεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό και από δράσεις στις λοιπές τεχνικές δημοτικές υποδομές. Διάρκεια υλοποίησης:

15 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Ομάδα στόχευσης: Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφορά Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού (Δήμοι) με πληθυσμό πάνω από κατοίκους (βάση απογραφής ΕΣΥΕ 2001), καθώς και πρωτεύουσες Νομών ανεξαρτήτως πληθυσμιακού κριτηρίου. 15

16 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Άξονας 1: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους (εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, φύτευση οροφών, σκιάστρα και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία) Ενεργειακή αναβάθμιση θέρμανσης/ψύξης των Η/Μ εγκαταστάσεων 16

17 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 17

18 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Άξονας 2: Παρεμβάσεις κοινόχρηστους χώρους του αστικού Κατάλογος & περιγραφήσε μέτρων Ε.Ε.: περιβάλλοντος Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό & διαχείρισης Παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του μικροκλίματος και ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους 18

19 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Άξονας 3: Παρεμβάσεις στιςμέτρων αστικές Ε.Ε.: μεταφορές Κατάλογος & περιγραφή Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Μελέτες αστικής κινητικότητας Συγκοινωνιακές μελέτες 19

20 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Άξονας 4: Παρεμβάσεις σε τεχνικές Δήμων Κατάλογος & περιγραφή μέτρων υποδομές Ε.Ε.: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε βιολογικούς καθαρισμούς Άξονας 5: Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης & ενημέρωσης Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών, ειδικές ενημέρωσης, τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης. 20 δράσεις

21 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 1. Πρόγραμμα Εξοικονομώ (συνέχεια.) Παράλληλα, & υποστηρίζεται προωθείται Κατάλογος περιγραφή και μέτρων Ε.Ε.: τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο η συμμετοχή ελληνικών δήμων στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» που έχει ως στόχο τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο και την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων 21

22 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ II Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δηµοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών (κολυμβητικών δεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ). Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί ήµοι) που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 22

23 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ II (συνέχεια ) Π/Υ έργου: 75 εκατομμύρια ευρώ Πηγή Χρηματοδότησης: Το 70% θα προέλθει από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και το ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ το 30% από ίδια συμμετοχή. Επιβλέπουσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ 23

24 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ II (συνέχεια.) Αναμενόμενα αποτελέσματα: Στο Πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 15 Δήμοι, οι οποίοι αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξεως των 0,76 ktoe (συνολική εξοικονόμηση τελικής ενέργειας: 8,3 ktoe για 139 Δήμους) λόγω των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια. Διάρκεια υλοποίησης:

25 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού προβλεπόμενες ενέργειες: κελύφους, µε Προσθήκη θερμομόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισμού, δώματος, στέγης, δαπέδου, τοιχοποιϊας) Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων 25

26 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Χρήση ειδικών επιχρισµάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων Φυσικός/Νυχτερινός αερισμός Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων 26

27 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, με προβλεπόμενες ενέργειες: Αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού 27

28 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Αναβάθμιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες Μηχανικός αερισμός Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων (θερμικά ηλιακά συστήματα, αβαθής γεωθερμία, κλπ) 28

29 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Αναβάθμιση συστήματος φυσικού/ τεχνητού φωτισμού. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/ λοιπών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ 29

30 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 2. Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ (συνέχεια.) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Επίσης δύναται να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, η διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης και η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας. 30

31 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Σχολικά Κτήρια (Πρόγραμμα «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία») Το Πρόγραμμα «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία» αφορά συγκεκριμένες επεμβάσεις σε υφιστάμενα και νέα ή υπό ανέγερση σχολικά κτήρια (σε εθνικό επίπεδο) με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα 5 σχολεία με επιλέξιμο συνολικό Π/Υ 17 εκ.. 31

32 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε.Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (Πρόγραμμα «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: 1. Μέσω του Προγράμματος προωθούνται επεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν: a)κατασκευή σχολικών βιοκλιματικού σχεδιασμού κτηρίων με ενσωματωμένες αρχές b) Προμήθεια & εγκατάσταση παθητικών/ενεργειακών ηλιακών συστημάτων και συστημάτων ΑΠΕ 32

33 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (Πρόγραμμα «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: c)διάφορα υποστηρικτικά συστήματα και συνδέσεις δικτύου συμπεριλαμβανομένου συστημάτων μέτρησης, καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων των ενεργειακών συστημάτων και κτηρίων και συστημάτων Η/Μ εγκαταστάσεων. 33

34 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση (συνέχεια ) Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: 2. Μέσω του Προγράμματος «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» δρομολογούνται έργα με στόχο την αύξηση της θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του περιορισμού των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν: 34

35 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: α)προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, και συστημάτων ηλιοπροστασίας β)χρήση ειδικών επιχρισμάτων-ψυχρών υλικών- σε δώματα γ)αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης δ)παθητικά συστήματα θέρμανσης ε)συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού 35 με νέα

36 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: ζ)φύτευσης δωμάτων η)βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο θ)αναβάθμιση & τροποποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) στ)συνδέσεις με δημόσιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 36

37 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (συνέχεια ) Π/Υ έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια»: 40 εκατομμύρια ευρώ Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ. Φορέας υλοποίησης: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, ΟΣΚ Επιβλέπουσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ 37

38 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολικά κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συνέχεια ) Έχουν ενταχθεί 73 σχολεία με συνολικό επιλέξιμο Π/Υ 46 εκ.. 38

39 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια») Μέσω του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν (μέσω επιδότησης) έργα παραγωγής θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από ΑΠΕ και έργα εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση, Ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ). 39

40 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια» συνέχεια ) Προγράμματος Επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα, Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης & CO2 40

41 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: o. Προσθήκη θερμομόνωσης o. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων o. Παθητικά συστήματα θέρμανσης o. Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού o. Συστήματα μηχανικού δροσισμού - αερισμού 41

42 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια» συνέχεια ) Κατάλογος & περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: o. o. o. o. Φύτευση δώματος Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα με σύστημα που χρήσης ΑΠΕ ή φυσικού αερίου ή υγραερίου Αντικατάσταση παλαιού τύπου συστήματος κλιματισμού με νέο κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης δεδομένων μέτρησης, καταγραφής 42 και

43 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτήρια (Πρόγραμμα «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή/και ΕΞΕ σε δημόσια κτήρια» συνέχεια ) Αναμενόμενα αποτελέσματα: Έχουν ενταχθεί συνολικά 13 κτήρια με συνολικό Π/Υ 30,5 εκ.. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε : v. v. v. Μέση εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 36,9% Μέσο ποσοστό μείωσης εκπομπών θερμοκηπίου της τάξεως του 37,6% αέριων Στη δημιουργία 246 θέσεων εργασίας 43 ρύπων του

44 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 5. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη ΖΝΧ (θεσμικό μέτρο) Υ.Α. Δ6/Β/οικ.5825/ «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων», Άρθρο 8, παρ.3 στ. καθώς και στον Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση ανάπτυξης των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ», Άρθρο 10, παρ.3 καθίσταται υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. 44

45 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 5. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη ΖΝΧ (θεσμικό μέτρο) Για τα υφιστάμενα κτήρια, ο Ν.3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», Άρθρο 8, παρ.2 καθίσταται υποχρεωτική η σταδιακή εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων ή άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ. 45

46 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 5. Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη ΖΝΧ (συνέχεια ) Ομάδα Νέα και υφιστάμενα κτήρια δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε εθνικό επίπεδο. Επιβλέπουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ΥΠΕΚΑ 46

47 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 6. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (θεσμικό μέτρο) Ισχύει η εφαρμογή της Υ.Α.Δ5-ΗΛ/Β/ΟΙΚ.20168/2006 ΦΕΚ 1554/Β / που προβλέπει την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στα κτήρια του Δημόσιου τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων φορέων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα). Ορίζεται η υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό, ηλεκτρικού τύπου. 47

48 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 6. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (συνέχεια ) Επιπρόσθετα, με την Υ.Α. Δ6/Β/14826/ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα», Άρθρο 5, καθίσταται υποχρεωτική η σταδιακή αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως, μετά την εξάντληση των αποθεμάτων. Ορίζονται επίπεδα φωτεινότητας σύμφωνα με EN Άμεση εφαρμογή σε όλη την περίοδο (μέγιστη ενεργειακή κλάση A, A+, A++). 48

49 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 6. Υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (συνέχεια ) Ομάδα Όλα τα κτήρια δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, δημόσιες εγκαταστάσεις (π.χ. αθλητικά κέντρα), οδοφωτισμός και δημόσιος φωτισμός σε εθνικό επίπεδο. Επιβλέπουσα αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ 49

50 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 7. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια (Άξονας «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - ΑΠΕ» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)) Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των χρηστών των δημόσιων κτηρίων, τη γνωριμία των πολιτών με τις τεχνικές, τα προτερήματα και τα χαρακτηριστικά των πράσινων δωμάτων, τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου. 50

51 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 7. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια (συνέχεια ) Περιγραφή μέτρων Ε.Ε.: Μέσω του Προγράμματος καθορίζονται: Οι προδιαγραφές του φυτεμένου δώματος για τις πιλοτικές εφαρμογές Η μεθοδολογία εφαρμογής των κτηρίων του δημόσιου τομέα στα οποία θα υλοποιηθούν τα πιλοτικά έργα. 51

52 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 7. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια (συνέχεια ) Φορέας υλοποίησης: ΚΑΠΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) Ομάδα Δημόσια κτήρια (ΝΠΔΔ, Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού κοινωφελούς χαρακτήρα). Διάρκεια έργου: Ιανουάριος 2012 Σεπτέμβριος 2015 (36 μήνες από την πράξη ένταξης) 52

53 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 7. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια (συνέχεια ) Επιβλέπουσα Αρχή: ΥΠΕΚΑ Π/Υ έργου: (85% από Ταμείο Συνοχής και 15% Εθνικοί Πόροι) 53

54 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 8. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO σε φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (θεσμικό) Το μέτρο αυτό αφορά στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (3.600 κτήρια). του έργου: Η διαχείριση, μέτρηση και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους. 54

55 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 8. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO σε φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (συνέχεια ) Μεθοδολογία υπολογισμού του στόχου Η μεθοδολογία βασίζεται στην: Ανάλυση των στοιχείων από τα ΠΕΑ Αποτίμηση των στοιχείων από τα ΠΕΑ που εκδόθηκαν για κτήρια γραφείων του τριτογενούς τομέα 55

56 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ε. σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα 8. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO σε φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (συνέχεια ) Διάρκεια υλοποίησης του μέτρου Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 25,2 ktoe 56

57 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 1) Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και δημόσιων υπαίθριων χώρων με σκοπό: o o στον επανασχεδιασμό την βελτίωση του μικροκλίματος, την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης και ταυτόχρονα την δημιουργία ελκυστικών υπαίθριων χώρων για τους πολίτες. 57

58 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Επίσης, το πρόγραμμα επιδιώκει: v v v την εξοικείωση των πολιτών και εργαζομένων με πρακτικές Πράσινης Ανάπτυξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση υλικών νέας τεχνολογίας φιλικών προς το περιβάλλον. 58

59 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Ειδικότεροι Βιοκλιματικοί του έργου Μετά την υλοποίηση του έργου, στην περιοχή της παρέμβασης πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω βιοκλιματικά κριτήρια: v v Μείωση των μέγιστων θερινών θερμοκρασιών κατά τουλάχιστον 1,5 C Μείωση των βαθμοημερών βάσης 26 C την θερινή περίοδο κατά 20% 59

60 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Ειδικότεροι Βιοκλιματικοί v v του έργου Μείωση των μέγιστων θερμοκρασιών των επιφανειών κατά τουλάχιστον 5 C την θερινή περίοδο Βελτίωση των επιπέδων της θερμικής άνεσης κατά 15% 60

61 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Δικαιούχοι του Προγράμματος Υπουργεία, Περιφέρειες, Καλλικρατικοί ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου Συνολικός Π/Υ Προγράμματος (80% Ταμείο Συνοχής & 20% Εθνικοί Πόροι) 61

62 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Ενδεικτικές παρεμβάσεις o o Ανακατασκευή πεζοδρομίων, οδοστρώματος Χρήση ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών για δαπεδοστρώσεις o Ενίσχυση φυτεύσεων o Χρήση στοιχείων σκιασμού o Δημιουργία ποδηλατοδρόμων o Χρήση υδάτινου στοιχείου 62

63 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Ενδεικτικές παρεμβάσεις o Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροφωτισμό o Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 63

64 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Χρονοδιάγραμμα Ι ΦΜΑ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι ΦΜΑ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι ΦΜΑ Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Πρόσκληση & Υποβολή προτάσεων Αξιολόγηση & αποτελέσματα Προενταξιακό στάδιο Δημοπράτηση έργου Υλοποίηση & Παρακολούθηση 64

65 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Αστικών Αναβαθμίσεων 9. Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων (συνέχεια ) Αποτελέσματα Υποβλήθηκαν 80 προτάσεις, συνολικού Π/Υ τάξης 300 εκ.ευρώ o Στάδιο αξιολόγησης Α: Αξιολογήθηκαν θετικά 78 προτάσεις o Στάδιο αξιολόγησης B: Αξιολογήθηκαν θετικά 52 προτάσεις και 26 προτάσεις αρνητικά o o Χρηματοδοτούνται 21 προτάσεις συνολικού Π/Υ: ~

66 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα - ΕΕΥ 1. Υποστήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής Υπηρεσιών εφαρμογής έργων Βελτίωσης απόδοσης σε δημόσια κτήρια από ΕΕΥ (κατηγορία: Ενεργειακές Υπηρεσίες) Σκοπός του έργου Τυποποίηση διαδικασιών και άρση ρυθμιστικών εμποδίων για την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτήρια του δημοσίου τομέα (σε εθνικό επίπεδο) από ΕΕΥ μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). 66

67 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα - ΕΕΥ 1. Υποστήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής Υπηρεσιών εφαρμογής έργων Βελτίωσης απόδοσης σε δημόσια κτήρια από ΕΕΥ (κατηγορία: Ενεργειακές Υπηρεσίες) του έργου Υποστήριξη του ΥΠΕΚΑ για την ανάπτυξη της αγοράς των ΕΕΥ και μέσω επιλεγμένων πιλοτικών εφαρμογών, στον εντοπισμό των τεχνικών, διαδικαστικών και ρυθμιστικών παραμέτρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση αυτού του είδους των συμβάσεων και έργων 67

68 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα - ΕΕΥ 1. Υποστήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής Υπηρεσιών εφαρμογής έργων Βελτίωσης απόδοσης σε δημόσια κτήρια από ΕΕΥ (κατηγορία: Ενεργειακές Υπηρεσίες) του έργου Πρόσβαση των ΕΕΥ σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων του δημόσιου τομέα και την αξιοποίηση του μηχανισμού «ΧΑΤ» ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί εθνικοί στόχοι στα κτήρια του δημόσιου τομέα, μέσω της τεχνογνωσίας και κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα 68

69 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα - ΕΕΥ 1. Υποστήριξη και παρακολούθηση της πολιτικής Υπηρεσιών εφαρμογής έργων Βελτίωσης απόδοσης σε δημόσια κτήρια από ΕΕΥ (κατηγορία: Ενεργειακές Υπηρεσίες) του έργου Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να αποτελέσουν τον οδηγό και να προδιαγράψουν το πλαίσιο εφαρμογής της υπό ανάπτυξη αγοράς ΕΕΥ. 69

70 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΥ 70

71 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 71

72 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 72

73 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ Κεντρικό κτίριο ΓΕΑ-ΓΕΝ-ΓΕΣ- ΓΕΕΘΑ-ΥΠΕΘΑ Πεντάγωνο 73

74 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 74

75 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 75

76 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 76

77 Προγράμματα Χρηματοδότησης Έργων Ε. Ενέργειας σε κτήρια του Δημόσιου Τομέα ΕΕΥ 77

78 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA Ενέργειας) Το έργο AIDA αφορά τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. του έργου Η εξάπλωση και η διάδοση της ιδέας των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, που θα οδηγήσει στην κατασκευή δημοτικών κτιρίων τα οποία να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και να χαρακτηρίζονται ως σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 78

79 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA (συνέχεια ) Ενέργειας) Σε ποιους απευθύνεται? Δήμους, Περιφέρειες και εν γένει σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που: Ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Σκοπεύουν να κατασκευάσουν κάποιο νέο κτίριο ή να ανακαινίσουν κάποιο υφιστάμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 79

80 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA (συνέχεια ) Ενέργειας) Σε ποιους απευθύνεται? Ενδιαφέρονται να προσανατολίσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό τους για τον κτιριακό τομέα, προς τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 80

81 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA (συνέχεια ) Ενέργειας) Επίπεδα συμμετοχής στο έργο 81

82 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA (συνέχεια ) Ενέργειας) Οφέλη από τη συμμετοχή στο έργο AIDA ü ü ü ü Επισκέψεις σε καινοτόμα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας που έχουν κατασκευαστεί ήδη! Παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των συγκεκριμένων κτιρίων από τους υπευθύνους των κτιρίων. Υποστήριξη των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου ή την ανακατασκευή ενός υπάρχοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 82

83 Ευρωπαϊκά Προγράμματα AIDA (Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ευρωπαϊκό Έργο (IEE) AIDA (συνέχεια ) Ενέργειας) Οφέλη από τη συμμετοχή στο έργο AIDA ü ü Διοργάνωση συναντήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΑΠΕ προκειμένου να οργανωθεί ο σχεδιασμός του κτιρίου (ποιοτικοί στόχοι, ποσοτικοί στόχοι, διαδικασία προκηρύξεων, πιθανές χρηματοδοτήσεις κτλ). Υποστήριξη των Δήμων που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» προκειμένου να συμπεριληφθεί στο «Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας», ο προσανατολισμός και η πρόθεση για την υλοποίηση κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 83

84 Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA 84

85 Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA v Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) Η διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στο ζήτημα της χρηματοδότησης της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της αστικής διάστασης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. 85

86 Ενδεικτικές Παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση μέσω JESSICA Ενεργειακή Απόδοση, Συμπαραγωγή (Cogeneration) και Ενεργειακή Διαχείριση: Ø Ø Ø Ανακαίνιση ή επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης / Συνδυασμός θέρμανσης και ηλεκτροδότησης υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Ενεργειακή Εξοικονόμηση/Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε κτίρια (π.χ. μόνωση του κελύφους κτιρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών - θέρμανση από βιομάζα/ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες κτλ.) Δημόσιος οδοφωτισμός. 86

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2 η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωραιόκαστρο 13/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 300/2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικά κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Ενεργειακή Αποδοτικότητα και κόστος κατά την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης.

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) Δήμος Ηγουμενίτσας

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) Δήμος Ηγουμενίτσας ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) Δήμος Ηγουμενίτσας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Οι τοπικές αρχές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: 80% της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 27 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ H νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32027/21-06-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 198/2011 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων»

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Άρης Καραχάλιος : Δήμαρχος Φαρσάλων Θελούρα Ηλέκτρα : Ειδική Συνεργάτιδα Πολιτικός Μηχανικός Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Αθήνα, 21 / 04 / 2015 Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Κηφισιά 08/09/2017 Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μελλοντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την Ενέργεια και την Κλιματική αλλαγή: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα Μαργαρίτα Καραβασίλη Πρόεδρος CISD τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Χρηματοδότηση έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης Χρηματοδότηση έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης Ημερίδα: Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Μηνάς Ιατρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ.

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµος Φαρσάλων Αθήνα, 27 / 02 / 2015 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης & ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας στα σχολεία. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτέλεσμα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 37 ο.- Συμμετοχή σε πρόγραμμα «Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγραμματική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ενεργειακή Πολιτική υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

Εθνική Ενεργειακή Πολιτική υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Εθνική Ενεργειακή Πολιτική υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 1 Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απόφαση ένταξης : MIS 356929 στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: 462,516.15 Αφορά τα υποέργα:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απόφαση ένταξης : MIS 356929 στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: 462,516.15 Αφορά τα υποέργα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ. : 2313 313606 FAX : 2310 729654 E- mail : press@ampelokipi-menemeni.gr

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ80-Δ9Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Τ80-Δ9Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές εφαρμογές σε περιφερειακό επίπεδο, προοπτικές, χρηματοδοτικές εναλλακτικές. Χ. Τουρκολιάς ΚΑΠΕ

Οι ενεργειακές εφαρμογές σε περιφερειακό επίπεδο, προοπτικές, χρηματοδοτικές εναλλακτικές. Χ. Τουρκολιάς ΚΑΠΕ Οι ενεργειακές εφαρμογές σε περιφερειακό επίπεδο, προοπτικές, χρηματοδοτικές εναλλακτικές Χ. Τουρκολιάς ΚΑΠΕ Hμερίδα επιχειρηματικής ανακάλυψης στον τομέα της ενέργειας Πάτρα, 2 Απριλίου 2016 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ. Ο νόμος 3855/2010

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ. Ο νόμος 3855/2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα Ο νόμος 3855/2010 Δημήτρης Αθανασίου Ειδικός Συνεργάτης Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα