Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA"

Transcript

1 Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015

2 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA 2. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA στην Ελλάδα 3. Μορφή χρηματοδότησης έργων 4. Επιλέξιμοι φορείς 5. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων 6. Υποβολή προτάσεων 7. Απορρόφηση πόρων ΤΑΑ Αττικής 8. Παρουσίαση Ενδεικτικών Έργων 9. Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης JESSICA 2

3 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA Τι είναι το JESSICA; Το αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) 1 Χρηματοδοτεί ανταποδοτικά έργα που προάγουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 2 Χρησιμοποιεί μέρος των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 3 Παρέχει ενισχύσεις με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων 3

4 2. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA στην Ελλάδα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης είναι ο πυρήνας λειτουργίας της πρωτοβουλίας JESSICA. Η διαχείριση τους έχει ανατεθεί σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τράπεζες). Τα ΤΑΑ έχουν την ευθύνη: επιλογής των έργων αστικής ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθούν υπογραφής των συμβάσεων χρηματοδότησης παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και καταβολής της χρηματοδότησης συγκέντρωσης των πόρων που έχουν δοθεί 12 Περιφερειακά ΤΑΑ 1 Τομεακό: ΤΑΑ ΕΠΠΕΡΑΑ Περ. Αττικής Διαχειριστής ΤΑΑ Περ. Αττικής: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 4

5 3. Μορφή χρηματοδότησης έργων ΤΑΑ Αττικής Είδη ενισχύσεων Δανειακά κεφάλαια Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα υλοποίησης Διαθέσιμοι Πόροι (σε εκ. ) ΤΑΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόροι ΤΑΑ 50,0 Μόχλευση Πόρων 21,4 Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργων Συνολικοί Πόροι 71,4 Πόροι ΤΑΑ Οι όροι χρηματοδότησης του δανείου από το ΤΑΑ θα είναι ευνοϊκότεροι των κρατούντων στην τραπεζική αγορά, ώστε η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων να καθίσταται εύλογη υπό τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς Οι όροι χρηματοδότησης καθορίζονται στο επίπεδο του κάθε έργου Μόχλευση Πόρων Ίδια κεφάλαια του φορέα υλοποίησης: τουλάχιστον 10% Τραπεζικό δάνειο με εμπορικούς όρους: τουλάχιστον 10% 5

6 4. Επιλέξιμοι φορείς ΤΑΑ Αττικής Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν από: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Αναδόχους συμβάσεων παραχώρησης ή συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα Δημόσιους Φορείς (ΟΤΑ και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, κλπ) Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα ή το δικαίωμα να υλοποιήσει και να λειτουργήσει το έργο 6

7 5. Προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων ΤΑΑ Αττικής Να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΑΠ Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του ΑΠ4 του ΠΕΠ Αττικής: «Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» Να περιλαμβάνονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνονται: σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού από δημόσιο φορέα (π.χ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κ.λπ.) Να είναι ανταποδοτικά Τα έργα θα πρέπει να: δημιουργούν καθαρά έσοδα εξοικονόμηση δαπανών (πχ μείωση ενεργειακής κατανάλωσης), ώστε να δύνανται να αποπληρώσουν την επένδυση έχουν χαμηλότερη κερδοφορία από ότι απαιτείται από την αγορά, ώστε να μην είναι βιώσιμα και ελκυστικά, χωρίς τη στήριξη του ΤΑΑ Να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών Η εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015 7

8 6. Υποβολή προτάσεων ΤΑΑ Αττικής Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΤΑΑ Αττικής: δημοσιεύτηκε το Μάιο 2012 και είναι ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Το κείμενο της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Υποβολή / Αξιολόγηση Πρότασης Οι προτάσεις υποβάλλονται με τη μορφή ενός συνοπτικού επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το συνημμένο στην Πρόσκληση πρότυπο Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου υποβολής τους. Η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων και η δέσμευση των πόρων του ΤΑΑ πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης κάθε έργου Υποστήριξη ενδιαφερομένων Καθοδήγηση από το ΤΑΑ των ενδιαφερομένων φορέων, για την προετοιμασία των προτάσεων χρηματοδότησης 8

9 7. Απορρόφηση πόρων ΤΑΑ Αττικής 9

10 8. Παρουσίαση Ενδεικτικών Έργων (1/3) Τίτλος Έργου: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, αξιοποίησης ΑΠΕ Φορέας Πρότασης: Δήμος και εξοικονόμησης ενέργειας Μέθοδος υλοποίησης: Δημόσιο Έργο Αντικείμενο του Έργου: Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τέσσερεις διακριτές δράσεις: 1. Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων γεωτρήσεων για απεξάρτηση από συμβατικά καύσιμα στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο: κατασκευή συστήματος εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας ανοικτού τύπου για την ψύξη και θέρμανση του κλειστού κολυμβητηρίου της πόλης, καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τη θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών 2. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολικών κτιρίων του Δήμου 3. Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού: προμήθεια και εγκατάσταση σύνθετου ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού μέσω του οποίου δυνατότητα τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης των σημείων φωτισμού (λαμπτήρων) αντικατάσταση λαμπτήρων του συστήματος οδοφωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας και μειωμένης κατανάλωσης 4. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση από τις δημοτικές υπηρεσίες Συμβολή στους στόχους του ΑΠ4 του ΠΕΠ Αττικής: Αναβάθμιση αστικών περιοχών και βελτίωση λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων 10

11 8. Παρουσίαση Ενδεικτικών Έργων (2/3) Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την μείωση της Φορέας Πρότασης: Δήμος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τηv εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας Μέθοδος υλοποίησης: Σύμβαση Παραχώρησης (Δήμος προς ιδιώτη) Αντικείμενο του Έργου: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού μέσω των κάτωθι παρεμβάσεων: 1. Αντικατάσταση υφιστάμενων ενεργοβόρων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας και μειωμένης κατανάλωσης, σε δρόμους και πλατείες στις αστικές περιοχές του Δήμου 2. Εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: κεντρική και απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου παρακολούθηση του ηλεκτρολογικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο (διαρροές, βλάβες κ.λπ.) χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας του δικτύου (λειτουργία ΟΝ/ΟFF, λειτουργία πλήρους / μειωμένης ισχύος λαμπτήρα, λειτουργία σταδιακής μείωσης ισχύος) μέτρηση της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης Συμβολή στους στόχους του ΑΠ4 του ΠΕΠ Αττικής: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών - ενίσχυση αίσθησης ασφάλειας και βελτίωση λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων 11

12 8. Παρουσίαση Ενδεικτικών Έργων (3/3) Τίτλος Έργου: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές Φορέας Πρότασης: Δήμος Μέθοδος υλοποίησης: Δημόσιο Έργο Αντικείμενο του Έργου: Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές (σχολικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια κλπ) μέσω των κάτωθι παρεμβάσεων: 1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους: προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, χρήση ειδικών επιχρισμάτων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις κλπ) 2. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων: Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης / κλιματισμού, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακά συστήματα, γεωθερμία κλπ) για κάλυψη θερμικών φορτίων κλπ 3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού 4. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης: Συμβολή στους στόχους του ΑΠ4 του ΠΕΠ Αττικής: Αναβάθμιση - βελτίωση λειτουργικότητας δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων 12

13 9. Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης JESSICA Γιατί χρηματοδότηση JESSICA; Διαθέσιμα κεφάλαια σε εποχή γενικής έλλειψης ρευστότητας Προνομιακοί όροι χρηματοδότησης: Διάρκεια μέχρι 20 έτη Κάλυψη μέχρι 70% του επιλέξιμου κόστους Επιτόκιο κατώτερο της αγοράς Ενίσχυση της αποδοτικότητας της επένδυσης σε εύλογο επίπεδο (Fair Rate of Return) 13

14 Στοιχεία Επικοινωνίας με ΤΑΑ Εθνική Τράπεζα Ελλάδας Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο / Fax Σταυρίδης Κων/νος Παλαιοκρασσάς Σωκράτης Στρατής Νικόλαος Τηλ: Fax: Τηλ : Fax: Τηλ : Fax: Planet Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο / Fax Καλαντζής Χρήστος Βασιλείου Βασιλική Τηλ: Fax: Τηλ : Fax:

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης Νικόλας Καραχάλης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ Π.Θ. / Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αθήνα 12/12/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Αναγκαιότητα λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 1. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Μακεδονίας και Θράκης Παρουσίαση Ταµείου Αστικής Ανά τυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2012 Agenda Περιγραφή εργαλείου Jessica, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηµατοδοτικό Εργαλείο Jessica Παρουσίαση Ταµείου Αστικής Ανά τυξης Βορείου Αιγαίου Χίος, Μάρτιος 2012 Agenda Περιγραφή εργαλείου Jessica, χαρακτηριστικά και οφέλη Επιλεξιµότητα έργων και Ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011 ΕΣΠΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 20/12/2010 έως 31/03/2011 Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» αποσκοπεί:: Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα