Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης"

Transcript

1 Οικονοµία και Κοινωνία στη Νότια Πελοπόννησο : το παράδειγµα της οργάνωσης των γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία, από τις αρχές του 20 ου αιώνα έως το Β Παγκόσµιο Πόλεµο Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1917 Στην ανακοίνωση θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα της νοτίου Πελοποννήσου, µε πυρήνα το νοµό Μεσσηνίας, από τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα έως και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή η εικόνα βρίσκεται βέβαια σε συνάρτηση τόσο µε τις γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις της περιόδου, αλληλένδετη µε τις οποίες είναι και η πορεία του συνεταιριστικού κινήµατος τόσο στη χώρα όσο και στην τοπική κοινωνία. Ύστερα από τις δηµοσιονοµικές περιπέτειες της δεκαετίας του 1890, η νοµισµατική σταθεροποίηση του είχε θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και φυσικά στο ίδιο το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Στη νότια Πελοπόννησο το επίπεδο της καθηµερινής ζωής άρχισε να βελτιώνεται ενώ τα µεγάλα αστικά κέντρα του Πελοποννησιακού Νότου αποκτούσαν και µια αστική κουλτούρα. Στην Καλαµάτα στα 1909 «η πόλις εδαπάνησεν περί των οκτώ ή εννέα εκατοµµυρίων δραχµών πρωτίστως δια τον εαυτόν της, δια τους ανθρώπους 1», ενώ στα 1910 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σύγχρονου για την εποχή λιµανιού. Στη Μεσσηνία η αγροτική παραγωγή εκχρηµατίζεται. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται πρώιµες συνεταιριστικές µορφές οικονοµικής οργάνωσης. Αυτές αποτέλεσαν µια πρώτη προσπάθεια διαχείρισης του τοπικού αγροτικού παραγωγικού χώρου. Η «Αλληλοβοηθητική 1 Εφ. Σηµαία, «Περί του λιµένος µας», κεντρικό άρθρο, Κυριακή 22 Μαρτίου Αυτά παρατηρούσε ο τοπικός τύπος. Τα ζητήµατα οργάνωσης της µεσσηνιακής τοπικής οικονοµίας, αλλά και του συνεργατισµού της Μεσσηνίας έχουν αναλυθεί σε σειρά άρθρων του Ι. Καρακατσιάνη στην εφηµερίδα Θάρρος της Καλαµάτας, την περίοδο

2 Τράπεζα, η Αβία», (1884), το «Μεσσηνιακό Ταµιευτήριο, ο Δαφνών» (1896-7) ή και η «Βιοµηχανική Εταιρεία, Ο Ερµής» (αρχές 20 ου αιώνα) αποτέλεσαν πρώιµες δράσεις τέτοιου είδους εντασσόµενες στην ευρύτερη ανάπτυξη των τραπεζικών ταµείων κοινωφελούς χαρακτήρα που αναπτύσσονται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη από το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα (αναφερόµαστε εδώ στα ταµεία τύπου Raiffstein). Έτσι, η τοπική συνεταιριστική δραστηριότητα, σε αυτή την πρώιµη φάση που για την Ελλάδα είναι τα τέλη του 19 ου και οι αρχές του 20 ου αιώνα, γίνεται αντιληπτή µέσα από το πλαίσιο της αλληλέγγυας ευθύνης που σταδιακά διαµορφώνεται ως µια εναλλακτική πρόταση οργάνωσης της αγοράς, µε βάση γερµανικά πρότυπα 2. Η καλλιέργεια της συνεταιριστικής πρακτικής, που προώθησαν στην Ελλάδα, επηρεασµένοι από τη Γερµανία, τα µέλη της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», οδήγησε στην ψήφιση του νόµου 602 του 1914, που επέβαλλε τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισµών κατά το παράδειγµα του Αλµυρού Μαγνησίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε και η συνεταιριστική ιδέα στη Μεσσηνία. Κύριο, ωστόσο, χαρακτηριστικό της τοπικής οικονοµικής δράσης στη Μεσσηνία, έως το 1916, ήταν η προσπάθεια εκχρηµατισµού της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσσηνία η παγίωση της µικρο-ιδιοκτησίας ήδη από το 19 ο αιώνα συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια εµπορευµατικών προϊόντων και άρα την ένταξη στις εµπορευµατικές δοµές της αγοράς. Ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η εισροή πόρων προς την τοπική αγροτική οικονοµία, κάτι που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αλλά και να ελεγχθεί- µε µεγαλύτερη ενάργεια µέσω των συνεταιριστικών µορφωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η πραγµατοποίηση το 1912 στην Καλαµάτα ενός Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου µε πρωτοβουλία της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων είχε προκαλέσει τις κατάλληλες ζυµώσεις για την λήψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισµού 2 Βλ. Καταστατικόν Μεσσηνιακού Ταµιευτηρίου «Ο Δαφνών», εκδ. Γ. Μιχαλακέα, 1897 και Χρυσανθέα, Ματζώρου Καλάµαι 1898, Καταστατικόν Αλληλοβοηθητικής Τραπέζης «Η Αβία», εκδ. Αφοί Γαρίδη, 1894, Καταστατικό Ελληνικής Βιοµηχανικής Εταιρίας ο «Ερµής», χ.χ. 2

3 στην περιοχή 3. Ο µεσσήνιος πρόεδρος του Συνεδρίου, Εµµ. Μπενάκης, είχε πρωτοστατήσει ήδη από το 1911 στην προσπάθεια για την προώθηση της αγροτικής πίστης και των αγροτικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα, όταν είχε προωθήσει το γνωστό ως νοµοσχέδιο Μπενάκη για την Αγροτική Πίστη και τους Συνεταιρισµούς 4. Το σχέδιο απέτυχε, οι ιδέες όµως του συνεργατισµού διαχέονταν. Στις παραµονές, λοιπόν, του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, στο εν λόγω Συνέδριο, είχε τεθεί το ζήτηµα ίδρυσης γεωργικών εταιριών και γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Ο Πρόεδρος του Κέντρου Γεωργικών Συνεταιρισµών Μεσσηνίας κατά το 1912, Μαγέτος δήλωνε: «Αι λέξεις Γεωργικοί Συνεταιρισµοί εφέροντο µέχρι πρότινος χρόνου ως απλή ιδέα, ξένη κι άγνωστος. Ολίγον κατ ολίγον όµως η απλή, άγνωστος και ξένη αυτή ιδέα κατέστη ουσιαστικωτέρα, ούτως ώστε εις βραχύτατον χρονικόν διάστηµα και αυτοί οι µάλλον απαισιόδοξοι να θαυµάζουσι το συντελεσθέν έργον και µετ ενθουσιασµού να προσβλέπωσι προς τα πληµµυρούντα σήµερον τον Νοµόν Μεσσηνίας Γεωργικά Κέντρα και το δι αυτών συντελούµενον σήµερον από τινος µέγα έργον. Σήµερον καθ όλην την Μεσσηνίαν δεν υπάρχει γεωργός όστις να µην αναγνωρίζη την ανάγκην ως απόλυτον του να µην ανήκη ή ν αποτελή µέρος ενός συνεταιρισµού, προθυµοποιούµενος µάλιστα να παράσχη ακωλύτως τας υποχρεώσεις αυτού 5». Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, ωστόσο, προς την κατεύθυνση της ίδρυσης γεωργικού συνεταιρισµού στην περιοχή, ήταν η παρέµβαση στο εν λόγω Συνέδριο του βουλευτή Λακωνίας και µέλους της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», Θαλή Κουτούπη. Έχοντας σπουδάσει στη Γερµανία, ο Κουτούπης (εκδότης έως το 1920 στην Αθήνα της εφηµερίδας «Νέα Ελλάς») εξήρε την ανάγκη σύστασης γεωργικών συνδικάτων και συνεταιρισµών, ενώ µίλησε για 3 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας Εξευγενισµένων Φυτωρίων (υπό την προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως), εκτυπωθέντα υπό των Γεωργικών Συνδέσµων Μεσσηνίας, του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµών, της Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων,επιµελεία Ιω. Μεντζελοπούλου, δικηγόρου Κ. Βενιζέλου, ιατρού, εν Καλάµαις, Νέος Ταχυδρόµος, «Περί συστάσεως κεντρικού Ταµείου γεωργικής πίστεως, περί γεωργικών εταιρικών ταµείων και περί γεωργικών συνεταιρισµών εν γένει», Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί», εφ. Θάρρος, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 1917, 1. 3

4 την ίδρυση των πρώτων συνεταιρισµών στη Γερµανία από τους Schuldge- Delitzuh και Reiffeisen. Στη συνέχεια σύστησε ένα πρακτικό διάγραµµα για έναν προς ίδρυση συνεταιρισµό, πράγµα που έγινε δεκτό από τους συνέδρους δια βοής. Μπορούµε, µέσα από την περιπτωσιολογία να σκιαγραφήσουµε τις πρώτες ζυµώσεις για την ίδρυση και την εδραίωση συνεταιρισµών στη νότια Πελοπόννησο 6. Και από τη συγκεκριµένη οµιλία εξάγεται ότι το διαχειριστικό συνεταιριστικό υπόδειγµα έρχεται από τη Γερµανία, κάτι που το επιβεβαιώνει και η µετέπειτα δράση του Παπαναστασίου για την ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισµών δια µέσου των τραπεζικών δοµών. Φυσικά, η αναγωγή του διαχειριστικού υποδείγµατος στα γερµανικά πρότυπα δεν αναιρεί τις θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από τον γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό του πρώϊµου 19 ου αιώνα. Οι προσπάθειες της συνεταιριστικής δράσης συνέτειναν προς την κατεύθυνση της εξαγωγικής προώθησης των τοπικών µεσσηνιακών προϊόντων, της ελιάς, των σύκων και της σταφίδας. Σκοπός ήταν η αύξηση των εξαγωγών του νοµού Μεσσηνίας µε στόχο να επωφεληθούν οι παραγωγοί από τις τάσεις διεθνοποίησης της αγοράς και της αυξηµένης ζήτησης των δυτικοευρωπαϊκών και των αµερικανικών αγορών σ αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα γινόταν µε τη συνεταιριστική δράση και προσπάθεια καταπολέµησης της τοκογλυφίας, που δυνάστευε τους αγρότες της περιοχής. Ωστόσο, αυτό το ρεύµα του συνασπισµού των αγροτών δηµιουργούσε νέου τύπου προβλήµατα. Κι αυτό, γιατί ήδη το επίσηµο Κράτος παρέµβαινε χαρίζοντας χρέη αγροτικών συνεταιρισµών ή συµβάλλοντας στην εκκόλαψη τακτικών κακοδιαχείρισης. Γι αυτό το ζήτηµα, οι αγρότες της Μεσσηνίας παρατηρούσαν στις στήλες του τοπικού τύπου, που προσπαθούσε να συζητήσει τις προοπτικές της τοπικής αγροτικής οικονοµίας, ότι «η ευδοκίµησις των γεωργικών συνεταιρισµών θα συντελεσθή.εάν επιβληθώσιν αυστηρόταται ποιναί κατ εκείνων οίτινες πωλούν το προϊόν των άνευ προηγούµενης 6 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας,ό. π. 4

5 τακτοποιήσεως της µερίδος των δανείων τους 7». Φαίνεται πως για τους τοπικούς παράγοντες ήταν αντιληπτή η ανάσχεση του συνεργατισµού που προκαλούσε η προνοµιακή µεταχείριση από πλευράς των κρατικών οργάνων. Κάτω από τέτοιου είδους συνθήκες προσπάθειας διαµόρφωσης µιας νέας οικονοµικής ταυτότητας, που θα χαρακτήριζε τον ελληνικό νότο, η ιδιωτική πρωτοβουλία επηρέαζε επίσης την τοπική οικονοµική κατάσταση. Δεδοµένου του γεγονότος ότι έως τότε στην Ελλάδα λειτουργούσε µόνο ένα εργοστάσιο χηµικών λιπασµάτων, που δεν µπορούσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση των µεσσήνιων αγροτών και των συνεταιρισµών τους, η ιδιωτική πρωτοβουλία δραστηριοποιήθηκε έντονα µέσω εγκαινίων νέων γεωπονικών καταστηµάτων 8, µέσω της έντονης δραστηριοποιήσεως της εταιρίας «Προνοµιούχος» στην Καλαµάτα και µέσω διανοµής νέων φυτωρίων. Ας αναφέρουµε το παράδειγµα της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων Τερζάκη, που, όπως προαναφέρθηκε το 1912 είχε συµβάλλει στην πραγµατοποίηση του Παµµεσηνιακού Αγροτικού Συνεδρίου. Η ίδια εταιρία το 1913 διένειµε στη Μεσσηνία «εις διαφόρους Συλλόγους και κτηµατίας περί τα µοσχεύµατα ελαίων εκλεκτών αχλαδειών και συκής Σµύρνης, όπως δηµιουργηθώσι τοιαύτα συκοφυτώρια εις µέρη ένθα ήρξατο να διαδίδεται η συκοφυτεία». Παρόλα αυτά, τα προβλήµατα των τοπικών αγροτικών συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τις τοπικές αναγνώσεις, ήταν κατ εξοχήν οργανωτικά. Κι εξακολούθησαν να είναι τέτοια και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. «Και διά τούτο πολλά των λειτουργούντων ήδη τοιούτων γεωργικών κέντρων, ελλείψει οργανωτικών βάσεων, χωλαίνονται ούτω εις την εκπλήρωσιν του µεγάλου αυτών προορισµού 9». Το αρνητικό κλίµα δεν φαίνεται να ανέκοψε καθοριστικά τον ενθουσιασµό για τη διάδοση της αγροτικής συνεταιριστικής ιδέας. Έτσι το 1917 ιδρύθηκε στην Καλαµάτα και µια από τις δυο πρώτες πανελλαδικά Ενώσεις Γεωργικών κατερινα 21/5/10 1:15 AM Comment: Παραποµπή εδώ 7 Καλάµιος (ψευδώνυµο), «Οι συν εταιρισµοί», εφ. Σηµαία, Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου Ό. π. 9 Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί».., ό. π. Βλέπε και Ι. Δ. Καρακατσιάνης, «Νοθεία Λιπασµάτων (1912)», εφ. Θάρρος, ό. π. 5

6 Συνεταιρισµών, η «Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισµών Καλαµών» 10 (η άλλη ήταν της γειτονικής Ηλείας), αποδεικνύοντας την πρωτοπορία της νοτίου Πελοποννήσου πανελλαδικά στον τοµέα αυτό. Το τοπικό οικονοµικό κλίµα γινόταν, ωστόσο, χειρότερο εµπρός στο φόβο εµπλοκής της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού η Αυστροουγγαρία κι η Γερµανία, βασικοί αποδέκτες µεσσηνιακών σύκων, κατευθύνονταν ήδη από το 1914 στο να ακυρώσουν παραγγελίες, αναγκάζοντας τους µεσσήνιους παραγωγούς να σκέφτονται σοβαρά την οινοπνευµατοποίησή τους 11. Το ξέσπασµα του Α Παγκοσµίου Πολέµου επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους. Ο πολιτικός διχασµός ανάµεσα στους υποστηρικτές του Κωνσταντίνου και σ αυτούς του Βενιζέλου, µεσούντος του Α Παγκοσµίου Πολέµου, κι ο συνακόλουθος αποκλεισµός της νοτίου Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente, µε σκοπό τον εξαναγκασµό του Κωνσταντίνου να αποχωρήσει από τη χώρα και να αναλάβει ο Βενιζέλος τη διακυβέρνησή της οδηγώντας τη στον πόλεµο στο πλευρό της Entente, επέτειναν την οικονοµική κρίση. Η φτώχεια στην Καλαµάτα υπήρξε εµφαντική, όπως µας παρουσιάζεται από τη χρήση δελτίου στη διανοµή των ελάχιστών τροφίµων, που είχαν αποµείνει, αλλά και από τα συσσίτια των διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, που αγωνίζονταν να περισώσουν ό, τι ήταν δυνατό στην πόλη 12. Β. ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η µεσοπολεµική οικονοµική κρίση επηρέασε την καθηµερινή οικονοµική και κοινωνική δοµή στη Μεσσηνία, στο βαθµό µάλιστα που στην Ελλάδα έλαβε από νωρίς (1930) τα χαρακτηριστικά της σφοδρής αγροτικής κρίσης. Ειδικότερα, η τοπική οικονοµία εµπλεκόταν στις δοµές του διεθνούς εµπορίου 10 Α. Κλήµης, «Στα χνάρια των ευρωπαϊκών συνεταιρισµών» Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Ι. Κάµπας, «Τα µεγάλα ζητήµατα της Μεσσηνίας. Το προχθεσινόν συνέδριον διά τα σύκα», εφ. Θάρρος, 20 Αυγούστου «Οικονοµικόν συσσίτιον γάλακτος υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Αι µικραί φίλαι των πτωχών», εφ. Θάρρος, 19 Φεβρουαρίου

7 λόγω της σταφιδοκαλλιέργειας 13. Η κρίση του εµπορευµατικού προϊόντος µεταφέρθηκε σε άλλους τοµείς δράσης της τοπικής παραγωγής. Η αγροτική κρίση συνοδεύτηκε κι από την αύξηση της ανεργίας στην πόλη της Καλαµάτας, φαινόµενο που επιτάθηκε από τα κύµατα προσφύγων, που εγκαθίστανται προσωρινά στη δυτική παραλιακή ζώνη της πόλης. Ήταν, λοιπόν, φυσικό να αναπτυχθεί στην Καλαµάτα µια έντονη εργατική συνείδηση, που εκφραστηκε επί παραδείγµατι το 1932, όταν κατά το µήνα Οκτώβριο οι φορτοεκφορτωτές του λιµανιού της Καλαµάτας ξεκίνησαν απεργία, ζητώντας να εργάζονται εκ περιτροπής, ώστε να επιµερισθούν τα ηµεροµίσθια. Η δηµιουργία του εργατικού κοινωνικού υποκειµένου έγινε προσπάθεια να ενσωµατωθεί στο συνεργατικό κίνηµα και να λειτουργήσει έτσι µεταρρυθµιστικά. Ήδη από το 1924 ο Α. Παπαναστασίου υπαινίχθηκε, για να αντιταχθεί στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ στους κόλπους των εργατών, µια διεύρυνση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος, που θα συµπεριλάµβανε στους κόλπους του και την οργάνωση των εργατών 14. Την επαµφοτερή λειτουργία του συνεργατισµού επέτεινε και το γεγονός ότι από το 1925 παγιώνεται η σύνδεση µεταξύ των αγροτικών συνεταιρισµών και του πιστωτικού τοµέα. Το 1914 ο νόµος «περί συνεταιρισµών», επιχειρώντας τον εκχρηµατισµό της αγροτικής οικονοµίας ώστε να καταπολεµηθεί η τοκογλυφία, εισήγαγε την έννοια της αλληλέγγυας πίστης. Στόχος του νοµοθέτη ήταν να καταστήσει του συνεταιρισµούς εργαλείο εκσυγχρονισµού, µε κρατικό φυσικά έρεισµα 15. Σταδιακά, το πνεύµα του Νόµου µετασχηµατίστηκε καθώς ο τραπεζικός τοµέας ανέλαβε την «καθοδήγηση» του συνεταιριστικού κινήµατος, µε απτό παράδειγµα τη νοµοθετική µεταβίβαση 13 Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση των λιµενεργατών», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 99, 6 Σεπτεµβρίου Α. Παπαναστασίου, Η διαχείριση του εργατικού αγώνος, 1924, Α. Παπαναστασίου, «Αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί», σειρά Β : «Χειρόγραφα Πολύφυλλα», φακ. 12 (Μελέται), 6, Προσωπικό Αρχείο Α. Παπαναστασίου, Λεβίδι Αρκαδίας. Βλ. και Θ. Καλαφάτης, «Α. Παπαναστασίου: Θεωρία και Πράξη», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Βλ. αναλυτικότερα για τα παραπάνω, Κ. Μπρέγιαννη, «Συνεταιριστικά δίκτυα στη διαχείριση της αγροτικής πίστης ( ). Ουτοπία, ιδεολογική κατασκευή ή εργαλείο αγροτικής πολιτικής ;», στο Πρακτικά Συνεδρίου Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά τη βενιζελική περίοδο, εισ.-επιµ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Π. Σωτηρόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007, σ

8 της εποπτείας των συνεταιρισµών στην Αγροτική Τράπεζα µε την ίδρυση της τελευταίας το Έτσι, ο συνεταιριστικός θεσµός στη δεκαετία αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων 16, καθώς το συνεταιριστικό κίνηµα κατέστη σταδιακά κανάλι διοχέτευσης κυρίως βραχυπρόθεσµων αγροτικών δανείων. Ο ανταγωνισµός εκφράστηκε και από την αντίθεση της Εθνικής στην ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, αντιπαράθεση στην οποία η Εθνική προσπάθησε να χρησιµοποιήσει ως µέσο πίεσης τους αγροτικούς συνεταιρισµούς 17. Στη διαµάχη αυτή, οι συνεταιρισµοί ειδικά της Μεσσηνίας φαίνεται να παίρνουν θέση, καθώς στην απόφαση του Παµεσσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου του Ιουλίου 1928 περιλαµβάνεται το αίτηµα για ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, πριµοδοτούµενης µε τις καταθέσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που εως τότε περιέρχονταν στην Εθνική. Καθώς στην Γεωργική Τράπεζα είχε προβλεφθεί ότι θα αποσπάζονταν 300 υπάλληλοι της Εθνικής, όπως και τελικά έγινε κατά την ίδρυση της Αγροτικής το επόµενο έτος, το ίδιο ψήφισµα ζητά τη µείωση του αριθµού των αποσπασθέντων υπαλλήλων, αλλά και τον αποκλεισµό από τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της ΕΤΕ που είχαν ενεργά αντιδράσει στην ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας 18. Το αποτέλεσµα της εξάρτησης των συνεταιρισµών από τον τραπεζικό τοµέα ήταν η υπερχρέωση των συνεταιρισµών στα τέλη της δεκαετίας του 30, µε κύρια συνέπεια του οικονοµικού ανορθολογισµού την καθοδική πλέον πορεία των δανειοδοτήσεων προς τους συνεταιρισµένους αγρότες προς όφελος των 16 Β. Λαµπροπούλου-Δηµητριάδου, «Κριτική Θεώρηση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νοµοθεσίας», Συνεταιριστική Πορεία, τχ. 38, 1995, 98-99, Δ. Καπογιάννης, «Η µετάλλαξη των γεωργικών συνεταιρισµών και η επίταση του κρατικού κορπορατισµού στην Ελλάδα ( )», στο Κ. Χαραλάµπους, Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η µετάβαση στο σοσιαλισµό, Αθήνα, Οδυσσέας, 1999, Για το πώς η τραπεζική καθοδήγηση δρούσε στο νοτιο-πελοποννησιακό χώρο βλέπε το Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Οικονοµία και Κοινωνία στη νότια Πελοπόννησο. Το δίκτυο της αγροτικής πίστης στη δεκαετία του 30» στο Γ. Καρακατσιάνης, Νότια Πελοπόννησος , Αθήνα, Αλφειός & Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009, C. Bregianni, «Degrees of protectionism : Agriculture and cooperatives in Greece from 1914 to 1936», ανακοίνωση στο IX International Conference of the Spanish Economic History Association, Section B-11: Cooperatives and associative networks in Europe and Latin America:a comparative approach, 19th-20th centuries. 18 Δελτίον Γεωργικού Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, τχ. 21, 1928, σ

9 µεµονωµένων πιστωτών της Αγροτικής Τράπεζας 19. Χαρακτηριστικό για την πιστοληπτική λειτουργία των συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται καθολική κατίσχυση των πιστωτικών συνεταιρισµών σε βάρος τόσο των καταναλωτικών/προµηθευτικών όσο και των παραγωγικών συνεταιρισµών 20. Πρόκειται µάλλον για µια ενδογενή στρέβλωση του ρόλου των συνεταιρισµών, που στο πλαίσιο της µεταρρυθµιστικής λειτουργίας του Κράτους κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχαν αναλάβει να διατηρήσουν την κοινωνική συναίνεση στον αγροτικό χώρο. Η άµεση σύνδεση µεταξύ αγροτικής πίστης, αγροτικών συνεταιρισµών και αγροτικής µεταρρύθµισης οδήγησε στη δηµιουργία οικονοµικών και κοινωνικών δικτύων που δρουν επί αλλά και µέσα από- τον αγροτικό χώρο. Η σύνδεση µεταξύ τραπεζικών και συνεταιριστικών δοµών δεν αποτέλεσε ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό φαινόµενο. Στην Ελλάδα η διευρυµένη εξάρτηση από τον τραπεζικό τοµέα και η συνεπαγόµενη πατρωνεία επί του αγροτικού χώρου 21 οδήγησε, όπως προαναφέρθηκε, στην υπερχρέωση των συνεταιρισµών. Ο στενότερος κρατικός έλεγχος µετά την επιβολή της µεταξικής δικτατορίας 22, αλλά και η προσπάθεια χρήσης του ρόλου των συνεταιρισµών στο πλαίσιο της προπαγάνδας του καθεστώτος, αποδυνάµωσε ακόµη περισσότερο τη δυναµική του συνεργατισµού στα τέλη της δεκαετίας του 30. Παρόλα αυτά, όπως και παραπάνω σηµειώθηκε, ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχε και µια έντονα εκσυγχρονιστική ή καλύτερα αναπτυξιακή πλευρά, η οποία και έτυχε κοινωνικής δεξίωσης από πλευράς του αγροτικού πληθυσµού. Η διάσταση αυτή προκύπτει τόσο από τη νοµική φύση του συνεργατισµού, που σύµφωνα 19 C. Bregianni, Les Banques, l agriculture et l Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à 1940, Lille, Septentrion, 2000, σ. 209 & Στο ίδιο, σ Βλ. για την επισήµανση και Μ. Κ. Γερακάρης, «Κράτος και συνεταιρισµοί», Δελτίον ΑΤΕ, 1936 (1), σ Βλ. εκτενέστερα, C. Bregianni, «La utopia rural de un regimen autoritario. La politica cooperativista durante la dictatura de Metaxas (Grecia, )», Historia Agraria, 42 (2007), σ

10 µε τη γνωµοδότηση που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Συνεταιριστής- τόσο του Αλ. Σβώλου, όσο και του Α. Σίδερη δεν εντάσσεται στον κρατικό τοµέα αλλά στην κοινωνική οικονοµία, όσο και από την ίδια τη δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισµών που συχνά περιλάµβανε τόσο την τεχνική όσο και την κοινωνική διαχείριση της τοπικής αγροτικής οικονοµίας. Υπό αυτό το πρίσµα αξίζει εδώ να αναφερθεί ο όρος ιδεολογικοί συνεταιρισµοί, που βρισκόταν σε χρήση κατά τη µεσοπολεµική περίοδο και που αναφερόταν στις Ενώσεις Συνεταιρισµών, στα δευτεροβάθµια δηλαδή όργανα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την τοπική δραστηριότητα Μεσσηνία. Η εικόνα των τοπικών συνεταιρισµών που καταγράφεται από σειρά άρθρων στο περιοδικό Συνεταιριστής, αλλά και που αποτελεί απόληξη της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στη Μεσσηνία κατά την προηγούµενη περίοδο όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, είναι εκείνη ενός ακµάζοντος µαζικού κινήµατος, µε δραστηριότητα που τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του δεν περιορίστηκε στη λήψη τραπεζικών πιστώσεων αλλά περιέλαβε παραγωγικές και µεταποιητικές δραστηριότητες. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην περιοχή εκδίδονται τοπικές συνεταιριστικές εφηµερίδες µε προφανή αποτελέσµατα όσον αφορά τη διάχυση της συνεταιριστικής ιδεολογίας. Η µεσσηνιακή συνεταιριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται αρκετά έντονη καθώς στην τοπική αγροτική οικονοµία επενεργούν διάφοροι παράγοντες. Αφενός, η κατίσχυση της µικρής ιδιοκτησίας συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια που χρήζει κεφαλαίων αλλά και επικεντρώνεται στα εµπορευµατικά προϊόντα και µάλιστα τη σταφίδα (οι συνεταιρισµοί σταφιδοπαραγωγών αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της τοπικής συνεταιριστικής δραστηριότητας). Οι παράγοντες αυτοί είχαν εµφανώς ενεργοποιήσει τα ανεπίσηµα τοκογλυφικά δίκτυα της αγροτικής πίστης στην περιοχή και συνεπώς η ανάγκη ανάπτυξης µιας θεσµικής δοµής ήταν εντονότερη απ ότι αλλού. Αφετέρου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται ήδη από νωρίς αγροτικά και συνεταιριστικά στελέχη όπως ο Τερζάκης που στη συνέχεια πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Αγροτικού Κόµµατος. Εξάλλου, ένδειξη για τη λειτουργία Γεωπονικής και Συνεταιριστικής Σχολής στη 10

11 Μεσσηνία παρέχει η εφηµερίδα «Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας» το έτος , πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό καθώς η πρώτη γνωστή στην Ελλάδα Συνεταιριστική Σχολή λειτούργησε µόνο το 1930, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 24. Παρά την εικόνα της συνεργατικής ζύµωσης στη Μεσσηνία, ασυνέχειες παρατηρούνται µέσα από µια σειρά από γεγονότα, που σφράγισαν την τοπική κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της µεσσηνιακής περιφέρειας τη δεκαετία Τα γεγονότα αυτά είχαν ως σηµείο αιχµής τις αιµατηρές εργατικές συµπλοκές, που οδήγησαν σε οκτώ νεκρούς και δεκάδες τραυµατίες το Μάιο του 1934 («Λιµενεργατικά») και τη µεγάλη εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών την επόµενη χρονιά 25, και µπορούν να γίνουν κατανοητά µέσα από τις ευρύτερες πανελλαδικές ιδεολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Αυτό το κλίµα τοπικής έντασης 26, που συµβάδιζε µε το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία το λιµάνι της Καλαµάτας αποτελούσε το έβδοµο σε όγκο εισαγωγών εµπορευµάτων λιµάνι της χώρας, ήρθε να διακόψει ο ελληνοϊταλικός πόλεµος, η συνακόλουθη γερµανική Κατοχή κι η αντίσταση 27. Μετά τον εµφύλιο πόλεµο και το σχέδιο Marshal αλλά και µετά την ισχυροποίηση των αγροτικών ενώσεων στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια 23 Εφ. Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας, τχ. 114, Αύγουστος Βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία, , Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2004, σ Βλέπε Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση., ό. π., 28-31, Δ. Ζέρβας, «Το κίνηµα της Καλαµάτας», εφ. Μάχη, 22, 29 Νοεµβρίου 1979, Γ. Καράµπελας, «Το Μάη του 1934 οι λιµενεργάτες της Καλαµάτας ξεσηκώνονται για το ψωµί τους», εφ. Ελευθερία, 17/ 24/ 31 Μαΐου Την περίοδο αυτή οι υποθέσεις, που είχαν να κάνουν µε κακοδιαχείριση σχετικά µε τα ελαιοτριβεία και τη διανοµή των µερισµάτων κερδών των συνεταιρισµών υπήρξε ευρύτερη στη Μεσσηνία. Αναφέρουµε τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στους Δολούς και στα Φιλιατρά αλλά και στη Μεσσήνη. Ενδεικτικά βλέπε Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαµάτας, Εισηγητικές Εκθέσεις 1950, αρ.13, φ. 1. Ευρύτερα για τη µεσσηνιακή Μάνη, υποθέσεις διεκδίκησης αποζηµίωσης από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Κάµπου, όπως και µια προσπάθεια διακανονισµού από χωρισµό επιχειρηµατικών συµφερόντων στην περιοχή, περιέχονται και στο Αρχείο συµβολαιογράφου Β. Κορκολιάκου, Ειρηνοδικείο Αβίας, «Ειδικά Πληρεξούσια » (από έως και από έως 22469), αρ και Για ένα ιστορικό παράλληλο, αναφέρουµε τη λειτουργία των Εαµικών θεσµών στη νότια Πελοπόννησο. Βλ. για την ευρύτερη ανάλυσή τους Ι. Δ. Καρακατσιάνης, Η Μάνη στον Πόλεµο. Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος, διδακτ. διατρ., Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2010,

12 ανασύστασης των αγροτικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Αντίθετα, η προσπάθεια για σύσταση στην περιοχή καταναλωτικού συνεταιρισµού, µέσα στο πλαίσιο των αστικών συνεταιρισµών, µε έδρα την Καλαµάτα έγινε πολύ αργά (1962) και δεν έτυχε επιτυχών αποτελεσµάτων, αφού αυτός είχε να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την αρχική φάση της έρευνας για τη συνεργατική κίνηση στη Μεσσηνία, προκύπτουν κάποια πρώτα συµπεράσµατα που αφορούν τη φύση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος. Διαπιστώσαµε ότι οι θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από το γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό εξειδικεύτηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα σε ένα τεχνικό υπόδειγµα βασισµένο στην αλληλέγγυα πίστη, κατά τα γερµανικά πρότυπα των ταµείων Raiffstein. Το µεταρρυθµιστικό ελληνικό Κράτος του Μεσοπολέµου, ή καλύτερα του τέλους της δεκαετίας του 1910, χρησιµοποίησε αυτό το εργαλείο προκειµένου να προστατεύσει την αγροτική οικονοµία, να διοχετεύσει πιστώσεις στον αγροτικό τοµέα και τελικά να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Η µελέτη, όµως, του τοπικού µεσσηνιακού παραδείγµατος κατέδειξε ότι η προοδευτική ή συντηρητική φύση ενός θεσµού είναι αλληλένδετη µε την κοινωνική του εµβέλεια, εποµένως και µε τη δράση των ανθρώπων που εµπλέκονται σε αυτόν. 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πέμπτη - Παρασκευή, 27-28 Νοεμβρίου 2014, Divani Caravel Hotel, Αθήνα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 Χώρος Διεξαγωγής Μουσείο Ολυμπιακού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη Διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του κοινωνικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού μετασχηματισμού

Ο ρόλος του κοινωνικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού μετασχηματισμού Ο ρόλος του κοινωνικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του κοινωνικού μετασχηματισμού του Ηλία Ι.Νικολόπουλου πρώην αντιπροέδρου και καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα. 29-30 Μαρτίου 2006 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 29-30 Μαρτίου 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ 14-16) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών: 1. Πριν αναλάβετε κάποια πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες πολιτικής Μετά από διαβουλεύσεις με τους συνεταιρισμούς σε όλη την Ευρώπη, οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης θα ήθελαν να συνεργαστούν με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοιν.Σ.Επ «Άνθρωπος και Πολιτισµός» Κοιν.Σ.Επ «Νέοι Ορίζοντες» Κοιν.Σ.Επ «Αµβρακία» Κοιν.Σ.Επ «Music View»

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Case study, κατασκευή ΜΥΗΕ στην Αριδαία Πέλλας Σύντοµη ιστορική αναδροµή Η ανάπτυξη των ΜικρώνΥδροηλεκτρικών ήρθε ως φυσική συνέχεια των υδρόµυλων. Το πρώτο υδροηλεκτρικό κατασκευάστηκε κατά τη γερµανική

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα