Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης"

Transcript

1 Οικονοµία και Κοινωνία στη Νότια Πελοπόννησο : το παράδειγµα της οργάνωσης των γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία, από τις αρχές του 20 ου αιώνα έως το Β Παγκόσµιο Πόλεµο Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1917 Στην ανακοίνωση θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα της νοτίου Πελοποννήσου, µε πυρήνα το νοµό Μεσσηνίας, από τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα έως και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή η εικόνα βρίσκεται βέβαια σε συνάρτηση τόσο µε τις γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις της περιόδου, αλληλένδετη µε τις οποίες είναι και η πορεία του συνεταιριστικού κινήµατος τόσο στη χώρα όσο και στην τοπική κοινωνία. Ύστερα από τις δηµοσιονοµικές περιπέτειες της δεκαετίας του 1890, η νοµισµατική σταθεροποίηση του είχε θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και φυσικά στο ίδιο το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Στη νότια Πελοπόννησο το επίπεδο της καθηµερινής ζωής άρχισε να βελτιώνεται ενώ τα µεγάλα αστικά κέντρα του Πελοποννησιακού Νότου αποκτούσαν και µια αστική κουλτούρα. Στην Καλαµάτα στα 1909 «η πόλις εδαπάνησεν περί των οκτώ ή εννέα εκατοµµυρίων δραχµών πρωτίστως δια τον εαυτόν της, δια τους ανθρώπους 1», ενώ στα 1910 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σύγχρονου για την εποχή λιµανιού. Στη Μεσσηνία η αγροτική παραγωγή εκχρηµατίζεται. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται πρώιµες συνεταιριστικές µορφές οικονοµικής οργάνωσης. Αυτές αποτέλεσαν µια πρώτη προσπάθεια διαχείρισης του τοπικού αγροτικού παραγωγικού χώρου. Η «Αλληλοβοηθητική 1 Εφ. Σηµαία, «Περί του λιµένος µας», κεντρικό άρθρο, Κυριακή 22 Μαρτίου Αυτά παρατηρούσε ο τοπικός τύπος. Τα ζητήµατα οργάνωσης της µεσσηνιακής τοπικής οικονοµίας, αλλά και του συνεργατισµού της Μεσσηνίας έχουν αναλυθεί σε σειρά άρθρων του Ι. Καρακατσιάνη στην εφηµερίδα Θάρρος της Καλαµάτας, την περίοδο

2 Τράπεζα, η Αβία», (1884), το «Μεσσηνιακό Ταµιευτήριο, ο Δαφνών» (1896-7) ή και η «Βιοµηχανική Εταιρεία, Ο Ερµής» (αρχές 20 ου αιώνα) αποτέλεσαν πρώιµες δράσεις τέτοιου είδους εντασσόµενες στην ευρύτερη ανάπτυξη των τραπεζικών ταµείων κοινωφελούς χαρακτήρα που αναπτύσσονται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη από το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα (αναφερόµαστε εδώ στα ταµεία τύπου Raiffstein). Έτσι, η τοπική συνεταιριστική δραστηριότητα, σε αυτή την πρώιµη φάση που για την Ελλάδα είναι τα τέλη του 19 ου και οι αρχές του 20 ου αιώνα, γίνεται αντιληπτή µέσα από το πλαίσιο της αλληλέγγυας ευθύνης που σταδιακά διαµορφώνεται ως µια εναλλακτική πρόταση οργάνωσης της αγοράς, µε βάση γερµανικά πρότυπα 2. Η καλλιέργεια της συνεταιριστικής πρακτικής, που προώθησαν στην Ελλάδα, επηρεασµένοι από τη Γερµανία, τα µέλη της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», οδήγησε στην ψήφιση του νόµου 602 του 1914, που επέβαλλε τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισµών κατά το παράδειγµα του Αλµυρού Μαγνησίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε και η συνεταιριστική ιδέα στη Μεσσηνία. Κύριο, ωστόσο, χαρακτηριστικό της τοπικής οικονοµικής δράσης στη Μεσσηνία, έως το 1916, ήταν η προσπάθεια εκχρηµατισµού της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσσηνία η παγίωση της µικρο-ιδιοκτησίας ήδη από το 19 ο αιώνα συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια εµπορευµατικών προϊόντων και άρα την ένταξη στις εµπορευµατικές δοµές της αγοράς. Ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η εισροή πόρων προς την τοπική αγροτική οικονοµία, κάτι που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αλλά και να ελεγχθεί- µε µεγαλύτερη ενάργεια µέσω των συνεταιριστικών µορφωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η πραγµατοποίηση το 1912 στην Καλαµάτα ενός Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου µε πρωτοβουλία της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων είχε προκαλέσει τις κατάλληλες ζυµώσεις για την λήψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισµού 2 Βλ. Καταστατικόν Μεσσηνιακού Ταµιευτηρίου «Ο Δαφνών», εκδ. Γ. Μιχαλακέα, 1897 και Χρυσανθέα, Ματζώρου Καλάµαι 1898, Καταστατικόν Αλληλοβοηθητικής Τραπέζης «Η Αβία», εκδ. Αφοί Γαρίδη, 1894, Καταστατικό Ελληνικής Βιοµηχανικής Εταιρίας ο «Ερµής», χ.χ. 2

3 στην περιοχή 3. Ο µεσσήνιος πρόεδρος του Συνεδρίου, Εµµ. Μπενάκης, είχε πρωτοστατήσει ήδη από το 1911 στην προσπάθεια για την προώθηση της αγροτικής πίστης και των αγροτικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα, όταν είχε προωθήσει το γνωστό ως νοµοσχέδιο Μπενάκη για την Αγροτική Πίστη και τους Συνεταιρισµούς 4. Το σχέδιο απέτυχε, οι ιδέες όµως του συνεργατισµού διαχέονταν. Στις παραµονές, λοιπόν, του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, στο εν λόγω Συνέδριο, είχε τεθεί το ζήτηµα ίδρυσης γεωργικών εταιριών και γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Ο Πρόεδρος του Κέντρου Γεωργικών Συνεταιρισµών Μεσσηνίας κατά το 1912, Μαγέτος δήλωνε: «Αι λέξεις Γεωργικοί Συνεταιρισµοί εφέροντο µέχρι πρότινος χρόνου ως απλή ιδέα, ξένη κι άγνωστος. Ολίγον κατ ολίγον όµως η απλή, άγνωστος και ξένη αυτή ιδέα κατέστη ουσιαστικωτέρα, ούτως ώστε εις βραχύτατον χρονικόν διάστηµα και αυτοί οι µάλλον απαισιόδοξοι να θαυµάζουσι το συντελεσθέν έργον και µετ ενθουσιασµού να προσβλέπωσι προς τα πληµµυρούντα σήµερον τον Νοµόν Μεσσηνίας Γεωργικά Κέντρα και το δι αυτών συντελούµενον σήµερον από τινος µέγα έργον. Σήµερον καθ όλην την Μεσσηνίαν δεν υπάρχει γεωργός όστις να µην αναγνωρίζη την ανάγκην ως απόλυτον του να µην ανήκη ή ν αποτελή µέρος ενός συνεταιρισµού, προθυµοποιούµενος µάλιστα να παράσχη ακωλύτως τας υποχρεώσεις αυτού 5». Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, ωστόσο, προς την κατεύθυνση της ίδρυσης γεωργικού συνεταιρισµού στην περιοχή, ήταν η παρέµβαση στο εν λόγω Συνέδριο του βουλευτή Λακωνίας και µέλους της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», Θαλή Κουτούπη. Έχοντας σπουδάσει στη Γερµανία, ο Κουτούπης (εκδότης έως το 1920 στην Αθήνα της εφηµερίδας «Νέα Ελλάς») εξήρε την ανάγκη σύστασης γεωργικών συνδικάτων και συνεταιρισµών, ενώ µίλησε για 3 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας Εξευγενισµένων Φυτωρίων (υπό την προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως), εκτυπωθέντα υπό των Γεωργικών Συνδέσµων Μεσσηνίας, του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµών, της Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων,επιµελεία Ιω. Μεντζελοπούλου, δικηγόρου Κ. Βενιζέλου, ιατρού, εν Καλάµαις, Νέος Ταχυδρόµος, «Περί συστάσεως κεντρικού Ταµείου γεωργικής πίστεως, περί γεωργικών εταιρικών ταµείων και περί γεωργικών συνεταιρισµών εν γένει», Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί», εφ. Θάρρος, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 1917, 1. 3

4 την ίδρυση των πρώτων συνεταιρισµών στη Γερµανία από τους Schuldge- Delitzuh και Reiffeisen. Στη συνέχεια σύστησε ένα πρακτικό διάγραµµα για έναν προς ίδρυση συνεταιρισµό, πράγµα που έγινε δεκτό από τους συνέδρους δια βοής. Μπορούµε, µέσα από την περιπτωσιολογία να σκιαγραφήσουµε τις πρώτες ζυµώσεις για την ίδρυση και την εδραίωση συνεταιρισµών στη νότια Πελοπόννησο 6. Και από τη συγκεκριµένη οµιλία εξάγεται ότι το διαχειριστικό συνεταιριστικό υπόδειγµα έρχεται από τη Γερµανία, κάτι που το επιβεβαιώνει και η µετέπειτα δράση του Παπαναστασίου για την ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισµών δια µέσου των τραπεζικών δοµών. Φυσικά, η αναγωγή του διαχειριστικού υποδείγµατος στα γερµανικά πρότυπα δεν αναιρεί τις θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από τον γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό του πρώϊµου 19 ου αιώνα. Οι προσπάθειες της συνεταιριστικής δράσης συνέτειναν προς την κατεύθυνση της εξαγωγικής προώθησης των τοπικών µεσσηνιακών προϊόντων, της ελιάς, των σύκων και της σταφίδας. Σκοπός ήταν η αύξηση των εξαγωγών του νοµού Μεσσηνίας µε στόχο να επωφεληθούν οι παραγωγοί από τις τάσεις διεθνοποίησης της αγοράς και της αυξηµένης ζήτησης των δυτικοευρωπαϊκών και των αµερικανικών αγορών σ αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα γινόταν µε τη συνεταιριστική δράση και προσπάθεια καταπολέµησης της τοκογλυφίας, που δυνάστευε τους αγρότες της περιοχής. Ωστόσο, αυτό το ρεύµα του συνασπισµού των αγροτών δηµιουργούσε νέου τύπου προβλήµατα. Κι αυτό, γιατί ήδη το επίσηµο Κράτος παρέµβαινε χαρίζοντας χρέη αγροτικών συνεταιρισµών ή συµβάλλοντας στην εκκόλαψη τακτικών κακοδιαχείρισης. Γι αυτό το ζήτηµα, οι αγρότες της Μεσσηνίας παρατηρούσαν στις στήλες του τοπικού τύπου, που προσπαθούσε να συζητήσει τις προοπτικές της τοπικής αγροτικής οικονοµίας, ότι «η ευδοκίµησις των γεωργικών συνεταιρισµών θα συντελεσθή.εάν επιβληθώσιν αυστηρόταται ποιναί κατ εκείνων οίτινες πωλούν το προϊόν των άνευ προηγούµενης 6 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας,ό. π. 4

5 τακτοποιήσεως της µερίδος των δανείων τους 7». Φαίνεται πως για τους τοπικούς παράγοντες ήταν αντιληπτή η ανάσχεση του συνεργατισµού που προκαλούσε η προνοµιακή µεταχείριση από πλευράς των κρατικών οργάνων. Κάτω από τέτοιου είδους συνθήκες προσπάθειας διαµόρφωσης µιας νέας οικονοµικής ταυτότητας, που θα χαρακτήριζε τον ελληνικό νότο, η ιδιωτική πρωτοβουλία επηρέαζε επίσης την τοπική οικονοµική κατάσταση. Δεδοµένου του γεγονότος ότι έως τότε στην Ελλάδα λειτουργούσε µόνο ένα εργοστάσιο χηµικών λιπασµάτων, που δεν µπορούσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση των µεσσήνιων αγροτών και των συνεταιρισµών τους, η ιδιωτική πρωτοβουλία δραστηριοποιήθηκε έντονα µέσω εγκαινίων νέων γεωπονικών καταστηµάτων 8, µέσω της έντονης δραστηριοποιήσεως της εταιρίας «Προνοµιούχος» στην Καλαµάτα και µέσω διανοµής νέων φυτωρίων. Ας αναφέρουµε το παράδειγµα της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων Τερζάκη, που, όπως προαναφέρθηκε το 1912 είχε συµβάλλει στην πραγµατοποίηση του Παµµεσηνιακού Αγροτικού Συνεδρίου. Η ίδια εταιρία το 1913 διένειµε στη Μεσσηνία «εις διαφόρους Συλλόγους και κτηµατίας περί τα µοσχεύµατα ελαίων εκλεκτών αχλαδειών και συκής Σµύρνης, όπως δηµιουργηθώσι τοιαύτα συκοφυτώρια εις µέρη ένθα ήρξατο να διαδίδεται η συκοφυτεία». Παρόλα αυτά, τα προβλήµατα των τοπικών αγροτικών συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τις τοπικές αναγνώσεις, ήταν κατ εξοχήν οργανωτικά. Κι εξακολούθησαν να είναι τέτοια και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. «Και διά τούτο πολλά των λειτουργούντων ήδη τοιούτων γεωργικών κέντρων, ελλείψει οργανωτικών βάσεων, χωλαίνονται ούτω εις την εκπλήρωσιν του µεγάλου αυτών προορισµού 9». Το αρνητικό κλίµα δεν φαίνεται να ανέκοψε καθοριστικά τον ενθουσιασµό για τη διάδοση της αγροτικής συνεταιριστικής ιδέας. Έτσι το 1917 ιδρύθηκε στην Καλαµάτα και µια από τις δυο πρώτες πανελλαδικά Ενώσεις Γεωργικών κατερινα 21/5/10 1:15 AM Comment: Παραποµπή εδώ 7 Καλάµιος (ψευδώνυµο), «Οι συν εταιρισµοί», εφ. Σηµαία, Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου Ό. π. 9 Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί».., ό. π. Βλέπε και Ι. Δ. Καρακατσιάνης, «Νοθεία Λιπασµάτων (1912)», εφ. Θάρρος, ό. π. 5

6 Συνεταιρισµών, η «Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισµών Καλαµών» 10 (η άλλη ήταν της γειτονικής Ηλείας), αποδεικνύοντας την πρωτοπορία της νοτίου Πελοποννήσου πανελλαδικά στον τοµέα αυτό. Το τοπικό οικονοµικό κλίµα γινόταν, ωστόσο, χειρότερο εµπρός στο φόβο εµπλοκής της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού η Αυστροουγγαρία κι η Γερµανία, βασικοί αποδέκτες µεσσηνιακών σύκων, κατευθύνονταν ήδη από το 1914 στο να ακυρώσουν παραγγελίες, αναγκάζοντας τους µεσσήνιους παραγωγούς να σκέφτονται σοβαρά την οινοπνευµατοποίησή τους 11. Το ξέσπασµα του Α Παγκοσµίου Πολέµου επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους. Ο πολιτικός διχασµός ανάµεσα στους υποστηρικτές του Κωνσταντίνου και σ αυτούς του Βενιζέλου, µεσούντος του Α Παγκοσµίου Πολέµου, κι ο συνακόλουθος αποκλεισµός της νοτίου Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente, µε σκοπό τον εξαναγκασµό του Κωνσταντίνου να αποχωρήσει από τη χώρα και να αναλάβει ο Βενιζέλος τη διακυβέρνησή της οδηγώντας τη στον πόλεµο στο πλευρό της Entente, επέτειναν την οικονοµική κρίση. Η φτώχεια στην Καλαµάτα υπήρξε εµφαντική, όπως µας παρουσιάζεται από τη χρήση δελτίου στη διανοµή των ελάχιστών τροφίµων, που είχαν αποµείνει, αλλά και από τα συσσίτια των διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, που αγωνίζονταν να περισώσουν ό, τι ήταν δυνατό στην πόλη 12. Β. ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η µεσοπολεµική οικονοµική κρίση επηρέασε την καθηµερινή οικονοµική και κοινωνική δοµή στη Μεσσηνία, στο βαθµό µάλιστα που στην Ελλάδα έλαβε από νωρίς (1930) τα χαρακτηριστικά της σφοδρής αγροτικής κρίσης. Ειδικότερα, η τοπική οικονοµία εµπλεκόταν στις δοµές του διεθνούς εµπορίου 10 Α. Κλήµης, «Στα χνάρια των ευρωπαϊκών συνεταιρισµών» Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Ι. Κάµπας, «Τα µεγάλα ζητήµατα της Μεσσηνίας. Το προχθεσινόν συνέδριον διά τα σύκα», εφ. Θάρρος, 20 Αυγούστου «Οικονοµικόν συσσίτιον γάλακτος υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Αι µικραί φίλαι των πτωχών», εφ. Θάρρος, 19 Φεβρουαρίου

7 λόγω της σταφιδοκαλλιέργειας 13. Η κρίση του εµπορευµατικού προϊόντος µεταφέρθηκε σε άλλους τοµείς δράσης της τοπικής παραγωγής. Η αγροτική κρίση συνοδεύτηκε κι από την αύξηση της ανεργίας στην πόλη της Καλαµάτας, φαινόµενο που επιτάθηκε από τα κύµατα προσφύγων, που εγκαθίστανται προσωρινά στη δυτική παραλιακή ζώνη της πόλης. Ήταν, λοιπόν, φυσικό να αναπτυχθεί στην Καλαµάτα µια έντονη εργατική συνείδηση, που εκφραστηκε επί παραδείγµατι το 1932, όταν κατά το µήνα Οκτώβριο οι φορτοεκφορτωτές του λιµανιού της Καλαµάτας ξεκίνησαν απεργία, ζητώντας να εργάζονται εκ περιτροπής, ώστε να επιµερισθούν τα ηµεροµίσθια. Η δηµιουργία του εργατικού κοινωνικού υποκειµένου έγινε προσπάθεια να ενσωµατωθεί στο συνεργατικό κίνηµα και να λειτουργήσει έτσι µεταρρυθµιστικά. Ήδη από το 1924 ο Α. Παπαναστασίου υπαινίχθηκε, για να αντιταχθεί στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ στους κόλπους των εργατών, µια διεύρυνση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος, που θα συµπεριλάµβανε στους κόλπους του και την οργάνωση των εργατών 14. Την επαµφοτερή λειτουργία του συνεργατισµού επέτεινε και το γεγονός ότι από το 1925 παγιώνεται η σύνδεση µεταξύ των αγροτικών συνεταιρισµών και του πιστωτικού τοµέα. Το 1914 ο νόµος «περί συνεταιρισµών», επιχειρώντας τον εκχρηµατισµό της αγροτικής οικονοµίας ώστε να καταπολεµηθεί η τοκογλυφία, εισήγαγε την έννοια της αλληλέγγυας πίστης. Στόχος του νοµοθέτη ήταν να καταστήσει του συνεταιρισµούς εργαλείο εκσυγχρονισµού, µε κρατικό φυσικά έρεισµα 15. Σταδιακά, το πνεύµα του Νόµου µετασχηµατίστηκε καθώς ο τραπεζικός τοµέας ανέλαβε την «καθοδήγηση» του συνεταιριστικού κινήµατος, µε απτό παράδειγµα τη νοµοθετική µεταβίβαση 13 Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση των λιµενεργατών», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 99, 6 Σεπτεµβρίου Α. Παπαναστασίου, Η διαχείριση του εργατικού αγώνος, 1924, Α. Παπαναστασίου, «Αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί», σειρά Β : «Χειρόγραφα Πολύφυλλα», φακ. 12 (Μελέται), 6, Προσωπικό Αρχείο Α. Παπαναστασίου, Λεβίδι Αρκαδίας. Βλ. και Θ. Καλαφάτης, «Α. Παπαναστασίου: Θεωρία και Πράξη», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Βλ. αναλυτικότερα για τα παραπάνω, Κ. Μπρέγιαννη, «Συνεταιριστικά δίκτυα στη διαχείριση της αγροτικής πίστης ( ). Ουτοπία, ιδεολογική κατασκευή ή εργαλείο αγροτικής πολιτικής ;», στο Πρακτικά Συνεδρίου Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά τη βενιζελική περίοδο, εισ.-επιµ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Π. Σωτηρόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007, σ

8 της εποπτείας των συνεταιρισµών στην Αγροτική Τράπεζα µε την ίδρυση της τελευταίας το Έτσι, ο συνεταιριστικός θεσµός στη δεκαετία αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων 16, καθώς το συνεταιριστικό κίνηµα κατέστη σταδιακά κανάλι διοχέτευσης κυρίως βραχυπρόθεσµων αγροτικών δανείων. Ο ανταγωνισµός εκφράστηκε και από την αντίθεση της Εθνικής στην ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, αντιπαράθεση στην οποία η Εθνική προσπάθησε να χρησιµοποιήσει ως µέσο πίεσης τους αγροτικούς συνεταιρισµούς 17. Στη διαµάχη αυτή, οι συνεταιρισµοί ειδικά της Μεσσηνίας φαίνεται να παίρνουν θέση, καθώς στην απόφαση του Παµεσσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου του Ιουλίου 1928 περιλαµβάνεται το αίτηµα για ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, πριµοδοτούµενης µε τις καταθέσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που εως τότε περιέρχονταν στην Εθνική. Καθώς στην Γεωργική Τράπεζα είχε προβλεφθεί ότι θα αποσπάζονταν 300 υπάλληλοι της Εθνικής, όπως και τελικά έγινε κατά την ίδρυση της Αγροτικής το επόµενο έτος, το ίδιο ψήφισµα ζητά τη µείωση του αριθµού των αποσπασθέντων υπαλλήλων, αλλά και τον αποκλεισµό από τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της ΕΤΕ που είχαν ενεργά αντιδράσει στην ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας 18. Το αποτέλεσµα της εξάρτησης των συνεταιρισµών από τον τραπεζικό τοµέα ήταν η υπερχρέωση των συνεταιρισµών στα τέλη της δεκαετίας του 30, µε κύρια συνέπεια του οικονοµικού ανορθολογισµού την καθοδική πλέον πορεία των δανειοδοτήσεων προς τους συνεταιρισµένους αγρότες προς όφελος των 16 Β. Λαµπροπούλου-Δηµητριάδου, «Κριτική Θεώρηση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νοµοθεσίας», Συνεταιριστική Πορεία, τχ. 38, 1995, 98-99, Δ. Καπογιάννης, «Η µετάλλαξη των γεωργικών συνεταιρισµών και η επίταση του κρατικού κορπορατισµού στην Ελλάδα ( )», στο Κ. Χαραλάµπους, Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η µετάβαση στο σοσιαλισµό, Αθήνα, Οδυσσέας, 1999, Για το πώς η τραπεζική καθοδήγηση δρούσε στο νοτιο-πελοποννησιακό χώρο βλέπε το Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Οικονοµία και Κοινωνία στη νότια Πελοπόννησο. Το δίκτυο της αγροτικής πίστης στη δεκαετία του 30» στο Γ. Καρακατσιάνης, Νότια Πελοπόννησος , Αθήνα, Αλφειός & Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009, C. Bregianni, «Degrees of protectionism : Agriculture and cooperatives in Greece from 1914 to 1936», ανακοίνωση στο IX International Conference of the Spanish Economic History Association, Section B-11: Cooperatives and associative networks in Europe and Latin America:a comparative approach, 19th-20th centuries. 18 Δελτίον Γεωργικού Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, τχ. 21, 1928, σ

9 µεµονωµένων πιστωτών της Αγροτικής Τράπεζας 19. Χαρακτηριστικό για την πιστοληπτική λειτουργία των συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται καθολική κατίσχυση των πιστωτικών συνεταιρισµών σε βάρος τόσο των καταναλωτικών/προµηθευτικών όσο και των παραγωγικών συνεταιρισµών 20. Πρόκειται µάλλον για µια ενδογενή στρέβλωση του ρόλου των συνεταιρισµών, που στο πλαίσιο της µεταρρυθµιστικής λειτουργίας του Κράτους κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχαν αναλάβει να διατηρήσουν την κοινωνική συναίνεση στον αγροτικό χώρο. Η άµεση σύνδεση µεταξύ αγροτικής πίστης, αγροτικών συνεταιρισµών και αγροτικής µεταρρύθµισης οδήγησε στη δηµιουργία οικονοµικών και κοινωνικών δικτύων που δρουν επί αλλά και µέσα από- τον αγροτικό χώρο. Η σύνδεση µεταξύ τραπεζικών και συνεταιριστικών δοµών δεν αποτέλεσε ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό φαινόµενο. Στην Ελλάδα η διευρυµένη εξάρτηση από τον τραπεζικό τοµέα και η συνεπαγόµενη πατρωνεία επί του αγροτικού χώρου 21 οδήγησε, όπως προαναφέρθηκε, στην υπερχρέωση των συνεταιρισµών. Ο στενότερος κρατικός έλεγχος µετά την επιβολή της µεταξικής δικτατορίας 22, αλλά και η προσπάθεια χρήσης του ρόλου των συνεταιρισµών στο πλαίσιο της προπαγάνδας του καθεστώτος, αποδυνάµωσε ακόµη περισσότερο τη δυναµική του συνεργατισµού στα τέλη της δεκαετίας του 30. Παρόλα αυτά, όπως και παραπάνω σηµειώθηκε, ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχε και µια έντονα εκσυγχρονιστική ή καλύτερα αναπτυξιακή πλευρά, η οποία και έτυχε κοινωνικής δεξίωσης από πλευράς του αγροτικού πληθυσµού. Η διάσταση αυτή προκύπτει τόσο από τη νοµική φύση του συνεργατισµού, που σύµφωνα 19 C. Bregianni, Les Banques, l agriculture et l Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à 1940, Lille, Septentrion, 2000, σ. 209 & Στο ίδιο, σ Βλ. για την επισήµανση και Μ. Κ. Γερακάρης, «Κράτος και συνεταιρισµοί», Δελτίον ΑΤΕ, 1936 (1), σ Βλ. εκτενέστερα, C. Bregianni, «La utopia rural de un regimen autoritario. La politica cooperativista durante la dictatura de Metaxas (Grecia, )», Historia Agraria, 42 (2007), σ

10 µε τη γνωµοδότηση που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Συνεταιριστής- τόσο του Αλ. Σβώλου, όσο και του Α. Σίδερη δεν εντάσσεται στον κρατικό τοµέα αλλά στην κοινωνική οικονοµία, όσο και από την ίδια τη δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισµών που συχνά περιλάµβανε τόσο την τεχνική όσο και την κοινωνική διαχείριση της τοπικής αγροτικής οικονοµίας. Υπό αυτό το πρίσµα αξίζει εδώ να αναφερθεί ο όρος ιδεολογικοί συνεταιρισµοί, που βρισκόταν σε χρήση κατά τη µεσοπολεµική περίοδο και που αναφερόταν στις Ενώσεις Συνεταιρισµών, στα δευτεροβάθµια δηλαδή όργανα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την τοπική δραστηριότητα Μεσσηνία. Η εικόνα των τοπικών συνεταιρισµών που καταγράφεται από σειρά άρθρων στο περιοδικό Συνεταιριστής, αλλά και που αποτελεί απόληξη της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στη Μεσσηνία κατά την προηγούµενη περίοδο όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, είναι εκείνη ενός ακµάζοντος µαζικού κινήµατος, µε δραστηριότητα που τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του δεν περιορίστηκε στη λήψη τραπεζικών πιστώσεων αλλά περιέλαβε παραγωγικές και µεταποιητικές δραστηριότητες. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην περιοχή εκδίδονται τοπικές συνεταιριστικές εφηµερίδες µε προφανή αποτελέσµατα όσον αφορά τη διάχυση της συνεταιριστικής ιδεολογίας. Η µεσσηνιακή συνεταιριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται αρκετά έντονη καθώς στην τοπική αγροτική οικονοµία επενεργούν διάφοροι παράγοντες. Αφενός, η κατίσχυση της µικρής ιδιοκτησίας συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια που χρήζει κεφαλαίων αλλά και επικεντρώνεται στα εµπορευµατικά προϊόντα και µάλιστα τη σταφίδα (οι συνεταιρισµοί σταφιδοπαραγωγών αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της τοπικής συνεταιριστικής δραστηριότητας). Οι παράγοντες αυτοί είχαν εµφανώς ενεργοποιήσει τα ανεπίσηµα τοκογλυφικά δίκτυα της αγροτικής πίστης στην περιοχή και συνεπώς η ανάγκη ανάπτυξης µιας θεσµικής δοµής ήταν εντονότερη απ ότι αλλού. Αφετέρου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται ήδη από νωρίς αγροτικά και συνεταιριστικά στελέχη όπως ο Τερζάκης που στη συνέχεια πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Αγροτικού Κόµµατος. Εξάλλου, ένδειξη για τη λειτουργία Γεωπονικής και Συνεταιριστικής Σχολής στη 10

11 Μεσσηνία παρέχει η εφηµερίδα «Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας» το έτος , πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό καθώς η πρώτη γνωστή στην Ελλάδα Συνεταιριστική Σχολή λειτούργησε µόνο το 1930, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 24. Παρά την εικόνα της συνεργατικής ζύµωσης στη Μεσσηνία, ασυνέχειες παρατηρούνται µέσα από µια σειρά από γεγονότα, που σφράγισαν την τοπική κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της µεσσηνιακής περιφέρειας τη δεκαετία Τα γεγονότα αυτά είχαν ως σηµείο αιχµής τις αιµατηρές εργατικές συµπλοκές, που οδήγησαν σε οκτώ νεκρούς και δεκάδες τραυµατίες το Μάιο του 1934 («Λιµενεργατικά») και τη µεγάλη εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών την επόµενη χρονιά 25, και µπορούν να γίνουν κατανοητά µέσα από τις ευρύτερες πανελλαδικές ιδεολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Αυτό το κλίµα τοπικής έντασης 26, που συµβάδιζε µε το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία το λιµάνι της Καλαµάτας αποτελούσε το έβδοµο σε όγκο εισαγωγών εµπορευµάτων λιµάνι της χώρας, ήρθε να διακόψει ο ελληνοϊταλικός πόλεµος, η συνακόλουθη γερµανική Κατοχή κι η αντίσταση 27. Μετά τον εµφύλιο πόλεµο και το σχέδιο Marshal αλλά και µετά την ισχυροποίηση των αγροτικών ενώσεων στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια 23 Εφ. Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας, τχ. 114, Αύγουστος Βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία, , Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2004, σ Βλέπε Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση., ό. π., 28-31, Δ. Ζέρβας, «Το κίνηµα της Καλαµάτας», εφ. Μάχη, 22, 29 Νοεµβρίου 1979, Γ. Καράµπελας, «Το Μάη του 1934 οι λιµενεργάτες της Καλαµάτας ξεσηκώνονται για το ψωµί τους», εφ. Ελευθερία, 17/ 24/ 31 Μαΐου Την περίοδο αυτή οι υποθέσεις, που είχαν να κάνουν µε κακοδιαχείριση σχετικά µε τα ελαιοτριβεία και τη διανοµή των µερισµάτων κερδών των συνεταιρισµών υπήρξε ευρύτερη στη Μεσσηνία. Αναφέρουµε τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στους Δολούς και στα Φιλιατρά αλλά και στη Μεσσήνη. Ενδεικτικά βλέπε Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαµάτας, Εισηγητικές Εκθέσεις 1950, αρ.13, φ. 1. Ευρύτερα για τη µεσσηνιακή Μάνη, υποθέσεις διεκδίκησης αποζηµίωσης από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Κάµπου, όπως και µια προσπάθεια διακανονισµού από χωρισµό επιχειρηµατικών συµφερόντων στην περιοχή, περιέχονται και στο Αρχείο συµβολαιογράφου Β. Κορκολιάκου, Ειρηνοδικείο Αβίας, «Ειδικά Πληρεξούσια » (από έως και από έως 22469), αρ και Για ένα ιστορικό παράλληλο, αναφέρουµε τη λειτουργία των Εαµικών θεσµών στη νότια Πελοπόννησο. Βλ. για την ευρύτερη ανάλυσή τους Ι. Δ. Καρακατσιάνης, Η Μάνη στον Πόλεµο. Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος, διδακτ. διατρ., Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2010,

12 ανασύστασης των αγροτικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Αντίθετα, η προσπάθεια για σύσταση στην περιοχή καταναλωτικού συνεταιρισµού, µέσα στο πλαίσιο των αστικών συνεταιρισµών, µε έδρα την Καλαµάτα έγινε πολύ αργά (1962) και δεν έτυχε επιτυχών αποτελεσµάτων, αφού αυτός είχε να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την αρχική φάση της έρευνας για τη συνεργατική κίνηση στη Μεσσηνία, προκύπτουν κάποια πρώτα συµπεράσµατα που αφορούν τη φύση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος. Διαπιστώσαµε ότι οι θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από το γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό εξειδικεύτηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα σε ένα τεχνικό υπόδειγµα βασισµένο στην αλληλέγγυα πίστη, κατά τα γερµανικά πρότυπα των ταµείων Raiffstein. Το µεταρρυθµιστικό ελληνικό Κράτος του Μεσοπολέµου, ή καλύτερα του τέλους της δεκαετίας του 1910, χρησιµοποίησε αυτό το εργαλείο προκειµένου να προστατεύσει την αγροτική οικονοµία, να διοχετεύσει πιστώσεις στον αγροτικό τοµέα και τελικά να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Η µελέτη, όµως, του τοπικού µεσσηνιακού παραδείγµατος κατέδειξε ότι η προοδευτική ή συντηρητική φύση ενός θεσµού είναι αλληλένδετη µε την κοινωνική του εµβέλεια, εποµένως και µε τη δράση των ανθρώπων που εµπλέκονται σε αυτόν. 12

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. ΓΣEΕ γ. ΠΑΟΥΕΡ Μ.12

Α 1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. ΓΣEΕ γ. ΠΑΟΥΕΡ Μ.12 Διαγώνισμα Νεοελληνικής Ιστορίας Β Λυκείου (Προετοιμασία) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α 1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου 122 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 α.κόμμα Γ.Θεοτόκη: Από τα αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ICA στην Καρταχένα της Κολομβίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 Η διακήρυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α. Ορεινοί β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος γ. Εθνικό Κόμμα δ. Πατριαρχική Επιτροπή Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Συμβούλων και Μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2Β ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αγαπητά μέλη, Η πρώτη περιφερειακή έκθεση της Πελοποννήσου με τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» θα πραγματοποιηθεί από 9-13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Διεθνής Οργάνωση Συνεταιρισμών Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, και Υπηρεσιών Τομεακή Οργάνωση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Έναρξη - Φορολογικά Ασφαλιστικά- Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 Νόμος 4430/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54) 1. Το αγροτικό ζήτηµα ραγδαίες εξελίξεις βιοµηχανική επανάσταση πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας»

«Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση. την πολιτική μας» ΝΑΝΤΙΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αθήνα, 04/05/11 «Να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα και να διαμορφώσουμε σε νέα βάση την πολιτική μας» Είναι, πλέον, δεδομένο ότι η Ενωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15

Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15 Πίνακας περιεχοµένων Συντοµογραφίες 11 Πρόλογος 13 Εισαγωγή 15 1. Ανθρωπογεωγραφία 19 2. Οι εξελίξεις στην οικονοµία 37 2.1. Ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας 37 Tεχνογνωσία, συνέχειες, τοµές 55 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α) Απάντηση σελ. 93 σχολ. βιβλίου : «Το κόμμα των Αντιβενιζελικών.» β) Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα εκφραστεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ 9.9.2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Εγκριµένη οµόφωνα από το.σ. στην Συνεδρίαση του στις 7.9.2009 Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι, ένας δημοφιλής προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ντουμπάι, ένας δημοφιλής προορισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση επιχειρήσεων στο Ντουμπάι Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας οικονομικών - επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο Εμιράτο του Ντουμπάι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΣΤΟ 1oΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγαπητοί σύνεδροι, Η Ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET

ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ WALL STREET -Τι είναι πάλι αυτή η Μαύρη Πέμπτη; Πού να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Για να δούμε τα πρόσωπά τους. Ποια μπορεί να είναι τα συναισθήματά τους; -Θα σας πω εγώ παιδιά μου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) κ. Νικόλαου Πέντζου στην εσπερίδα με τίτλο: «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών» Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 2 Μαΐου 2011 Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεργατικά σχήματα Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης και υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΕΦΚΑ. επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα. «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας.

Ηµερίδα. «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ηµερίδα «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας 28 Μαρτίου 200 «Grande Bretagne» Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0103 (COD) 14113/16 LIMITE PUBLIC COMER 116 WTO 315 ANTIDUMPING 12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα