Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης"

Transcript

1 Οικονοµία και Κοινωνία στη Νότια Πελοπόννησο : το παράδειγµα της οργάνωσης των γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία, από τις αρχές του 20 ου αιώνα έως το Β Παγκόσµιο Πόλεµο Μπρέγιαννη Κατερίνα, KΕΙΝΕ - Καρακατσιάνης Γιάννης Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 1917 Στην ανακοίνωση θα γίνει προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα της νοτίου Πελοποννήσου, µε πυρήνα το νοµό Μεσσηνίας, από τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα έως και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή η εικόνα βρίσκεται βέβαια σε συνάρτηση τόσο µε τις γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις της περιόδου, αλληλένδετη µε τις οποίες είναι και η πορεία του συνεταιριστικού κινήµατος τόσο στη χώρα όσο και στην τοπική κοινωνία. Ύστερα από τις δηµοσιονοµικές περιπέτειες της δεκαετίας του 1890, η νοµισµατική σταθεροποίηση του είχε θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και φυσικά στο ίδιο το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Στη νότια Πελοπόννησο το επίπεδο της καθηµερινής ζωής άρχισε να βελτιώνεται ενώ τα µεγάλα αστικά κέντρα του Πελοποννησιακού Νότου αποκτούσαν και µια αστική κουλτούρα. Στην Καλαµάτα στα 1909 «η πόλις εδαπάνησεν περί των οκτώ ή εννέα εκατοµµυρίων δραχµών πρωτίστως δια τον εαυτόν της, δια τους ανθρώπους 1», ενώ στα 1910 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σύγχρονου για την εποχή λιµανιού. Στη Μεσσηνία η αγροτική παραγωγή εκχρηµατίζεται. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται πρώιµες συνεταιριστικές µορφές οικονοµικής οργάνωσης. Αυτές αποτέλεσαν µια πρώτη προσπάθεια διαχείρισης του τοπικού αγροτικού παραγωγικού χώρου. Η «Αλληλοβοηθητική 1 Εφ. Σηµαία, «Περί του λιµένος µας», κεντρικό άρθρο, Κυριακή 22 Μαρτίου Αυτά παρατηρούσε ο τοπικός τύπος. Τα ζητήµατα οργάνωσης της µεσσηνιακής τοπικής οικονοµίας, αλλά και του συνεργατισµού της Μεσσηνίας έχουν αναλυθεί σε σειρά άρθρων του Ι. Καρακατσιάνη στην εφηµερίδα Θάρρος της Καλαµάτας, την περίοδο

2 Τράπεζα, η Αβία», (1884), το «Μεσσηνιακό Ταµιευτήριο, ο Δαφνών» (1896-7) ή και η «Βιοµηχανική Εταιρεία, Ο Ερµής» (αρχές 20 ου αιώνα) αποτέλεσαν πρώιµες δράσεις τέτοιου είδους εντασσόµενες στην ευρύτερη ανάπτυξη των τραπεζικών ταµείων κοινωφελούς χαρακτήρα που αναπτύσσονται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη από το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα (αναφερόµαστε εδώ στα ταµεία τύπου Raiffstein). Έτσι, η τοπική συνεταιριστική δραστηριότητα, σε αυτή την πρώιµη φάση που για την Ελλάδα είναι τα τέλη του 19 ου και οι αρχές του 20 ου αιώνα, γίνεται αντιληπτή µέσα από το πλαίσιο της αλληλέγγυας ευθύνης που σταδιακά διαµορφώνεται ως µια εναλλακτική πρόταση οργάνωσης της αγοράς, µε βάση γερµανικά πρότυπα 2. Η καλλιέργεια της συνεταιριστικής πρακτικής, που προώθησαν στην Ελλάδα, επηρεασµένοι από τη Γερµανία, τα µέλη της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», οδήγησε στην ψήφιση του νόµου 602 του 1914, που επέβαλλε τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισµών κατά το παράδειγµα του Αλµυρού Μαγνησίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκε και η συνεταιριστική ιδέα στη Μεσσηνία. Κύριο, ωστόσο, χαρακτηριστικό της τοπικής οικονοµικής δράσης στη Μεσσηνία, έως το 1916, ήταν η προσπάθεια εκχρηµατισµού της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσσηνία η παγίωση της µικρο-ιδιοκτησίας ήδη από το 19 ο αιώνα συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια εµπορευµατικών προϊόντων και άρα την ένταξη στις εµπορευµατικές δοµές της αγοράς. Ως εκ τούτου ήταν απαραίτητη η εισροή πόρων προς την τοπική αγροτική οικονοµία, κάτι που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί αλλά και να ελεγχθεί- µε µεγαλύτερη ενάργεια µέσω των συνεταιριστικών µορφωµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η πραγµατοποίηση το 1912 στην Καλαµάτα ενός Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου µε πρωτοβουλία της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων είχε προκαλέσει τις κατάλληλες ζυµώσεις για την λήψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισµού 2 Βλ. Καταστατικόν Μεσσηνιακού Ταµιευτηρίου «Ο Δαφνών», εκδ. Γ. Μιχαλακέα, 1897 και Χρυσανθέα, Ματζώρου Καλάµαι 1898, Καταστατικόν Αλληλοβοηθητικής Τραπέζης «Η Αβία», εκδ. Αφοί Γαρίδη, 1894, Καταστατικό Ελληνικής Βιοµηχανικής Εταιρίας ο «Ερµής», χ.χ. 2

3 στην περιοχή 3. Ο µεσσήνιος πρόεδρος του Συνεδρίου, Εµµ. Μπενάκης, είχε πρωτοστατήσει ήδη από το 1911 στην προσπάθεια για την προώθηση της αγροτικής πίστης και των αγροτικών συνεταιρισµών στην Ελλάδα, όταν είχε προωθήσει το γνωστό ως νοµοσχέδιο Μπενάκη για την Αγροτική Πίστη και τους Συνεταιρισµούς 4. Το σχέδιο απέτυχε, οι ιδέες όµως του συνεργατισµού διαχέονταν. Στις παραµονές, λοιπόν, του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, στο εν λόγω Συνέδριο, είχε τεθεί το ζήτηµα ίδρυσης γεωργικών εταιριών και γεωργικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Ο Πρόεδρος του Κέντρου Γεωργικών Συνεταιρισµών Μεσσηνίας κατά το 1912, Μαγέτος δήλωνε: «Αι λέξεις Γεωργικοί Συνεταιρισµοί εφέροντο µέχρι πρότινος χρόνου ως απλή ιδέα, ξένη κι άγνωστος. Ολίγον κατ ολίγον όµως η απλή, άγνωστος και ξένη αυτή ιδέα κατέστη ουσιαστικωτέρα, ούτως ώστε εις βραχύτατον χρονικόν διάστηµα και αυτοί οι µάλλον απαισιόδοξοι να θαυµάζουσι το συντελεσθέν έργον και µετ ενθουσιασµού να προσβλέπωσι προς τα πληµµυρούντα σήµερον τον Νοµόν Μεσσηνίας Γεωργικά Κέντρα και το δι αυτών συντελούµενον σήµερον από τινος µέγα έργον. Σήµερον καθ όλην την Μεσσηνίαν δεν υπάρχει γεωργός όστις να µην αναγνωρίζη την ανάγκην ως απόλυτον του να µην ανήκη ή ν αποτελή µέρος ενός συνεταιρισµού, προθυµοποιούµενος µάλιστα να παράσχη ακωλύτως τας υποχρεώσεις αυτού 5». Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, ωστόσο, προς την κατεύθυνση της ίδρυσης γεωργικού συνεταιρισµού στην περιοχή, ήταν η παρέµβαση στο εν λόγω Συνέδριο του βουλευτή Λακωνίας και µέλους της «Κοινωνιολογικής Εταιρίας», Θαλή Κουτούπη. Έχοντας σπουδάσει στη Γερµανία, ο Κουτούπης (εκδότης έως το 1920 στην Αθήνα της εφηµερίδας «Νέα Ελλάς») εξήρε την ανάγκη σύστασης γεωργικών συνδικάτων και συνεταιρισµών, ενώ µίλησε για 3 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας Εξευγενισµένων Φυτωρίων (υπό την προστασίαν της Α. Μ. του Βασιλέως), εκτυπωθέντα υπό των Γεωργικών Συνδέσµων Μεσσηνίας, του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµών, της Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων,επιµελεία Ιω. Μεντζελοπούλου, δικηγόρου Κ. Βενιζέλου, ιατρού, εν Καλάµαις, Νέος Ταχυδρόµος, «Περί συστάσεως κεντρικού Ταµείου γεωργικής πίστεως, περί γεωργικών εταιρικών ταµείων και περί γεωργικών συνεταιρισµών εν γένει», Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί», εφ. Θάρρος, Κυριακή 8 Ιανουαρίου 1917, 1. 3

4 την ίδρυση των πρώτων συνεταιρισµών στη Γερµανία από τους Schuldge- Delitzuh και Reiffeisen. Στη συνέχεια σύστησε ένα πρακτικό διάγραµµα για έναν προς ίδρυση συνεταιρισµό, πράγµα που έγινε δεκτό από τους συνέδρους δια βοής. Μπορούµε, µέσα από την περιπτωσιολογία να σκιαγραφήσουµε τις πρώτες ζυµώσεις για την ίδρυση και την εδραίωση συνεταιρισµών στη νότια Πελοπόννησο 6. Και από τη συγκεκριµένη οµιλία εξάγεται ότι το διαχειριστικό συνεταιριστικό υπόδειγµα έρχεται από τη Γερµανία, κάτι που το επιβεβαιώνει και η µετέπειτα δράση του Παπαναστασίου για την ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισµών δια µέσου των τραπεζικών δοµών. Φυσικά, η αναγωγή του διαχειριστικού υποδείγµατος στα γερµανικά πρότυπα δεν αναιρεί τις θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από τον γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό του πρώϊµου 19 ου αιώνα. Οι προσπάθειες της συνεταιριστικής δράσης συνέτειναν προς την κατεύθυνση της εξαγωγικής προώθησης των τοπικών µεσσηνιακών προϊόντων, της ελιάς, των σύκων και της σταφίδας. Σκοπός ήταν η αύξηση των εξαγωγών του νοµού Μεσσηνίας µε στόχο να επωφεληθούν οι παραγωγοί από τις τάσεις διεθνοποίησης της αγοράς και της αυξηµένης ζήτησης των δυτικοευρωπαϊκών και των αµερικανικών αγορών σ αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα γινόταν µε τη συνεταιριστική δράση και προσπάθεια καταπολέµησης της τοκογλυφίας, που δυνάστευε τους αγρότες της περιοχής. Ωστόσο, αυτό το ρεύµα του συνασπισµού των αγροτών δηµιουργούσε νέου τύπου προβλήµατα. Κι αυτό, γιατί ήδη το επίσηµο Κράτος παρέµβαινε χαρίζοντας χρέη αγροτικών συνεταιρισµών ή συµβάλλοντας στην εκκόλαψη τακτικών κακοδιαχείρισης. Γι αυτό το ζήτηµα, οι αγρότες της Μεσσηνίας παρατηρούσαν στις στήλες του τοπικού τύπου, που προσπαθούσε να συζητήσει τις προοπτικές της τοπικής αγροτικής οικονοµίας, ότι «η ευδοκίµησις των γεωργικών συνεταιρισµών θα συντελεσθή.εάν επιβληθώσιν αυστηρόταται ποιναί κατ εκείνων οίτινες πωλούν το προϊόν των άνευ προηγούµενης 6 Πρακτικά Συνεδριάσεων του πρώτου Παµµεσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου υπό της Ελληνικής Εταιρείας,ό. π. 4

5 τακτοποιήσεως της µερίδος των δανείων τους 7». Φαίνεται πως για τους τοπικούς παράγοντες ήταν αντιληπτή η ανάσχεση του συνεργατισµού που προκαλούσε η προνοµιακή µεταχείριση από πλευράς των κρατικών οργάνων. Κάτω από τέτοιου είδους συνθήκες προσπάθειας διαµόρφωσης µιας νέας οικονοµικής ταυτότητας, που θα χαρακτήριζε τον ελληνικό νότο, η ιδιωτική πρωτοβουλία επηρέαζε επίσης την τοπική οικονοµική κατάσταση. Δεδοµένου του γεγονότος ότι έως τότε στην Ελλάδα λειτουργούσε µόνο ένα εργοστάσιο χηµικών λιπασµάτων, που δεν µπορούσε να ικανοποιήσει τη ζήτηση των µεσσήνιων αγροτών και των συνεταιρισµών τους, η ιδιωτική πρωτοβουλία δραστηριοποιήθηκε έντονα µέσω εγκαινίων νέων γεωπονικών καταστηµάτων 8, µέσω της έντονης δραστηριοποιήσεως της εταιρίας «Προνοµιούχος» στην Καλαµάτα και µέσω διανοµής νέων φυτωρίων. Ας αναφέρουµε το παράδειγµα της Εταιρίας Εξευγενισµένων Φυτωρίων Τερζάκη, που, όπως προαναφέρθηκε το 1912 είχε συµβάλλει στην πραγµατοποίηση του Παµµεσηνιακού Αγροτικού Συνεδρίου. Η ίδια εταιρία το 1913 διένειµε στη Μεσσηνία «εις διαφόρους Συλλόγους και κτηµατίας περί τα µοσχεύµατα ελαίων εκλεκτών αχλαδειών και συκής Σµύρνης, όπως δηµιουργηθώσι τοιαύτα συκοφυτώρια εις µέρη ένθα ήρξατο να διαδίδεται η συκοφυτεία». Παρόλα αυτά, τα προβλήµατα των τοπικών αγροτικών συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τις τοπικές αναγνώσεις, ήταν κατ εξοχήν οργανωτικά. Κι εξακολούθησαν να είναι τέτοια και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. «Και διά τούτο πολλά των λειτουργούντων ήδη τοιούτων γεωργικών κέντρων, ελλείψει οργανωτικών βάσεων, χωλαίνονται ούτω εις την εκπλήρωσιν του µεγάλου αυτών προορισµού 9». Το αρνητικό κλίµα δεν φαίνεται να ανέκοψε καθοριστικά τον ενθουσιασµό για τη διάδοση της αγροτικής συνεταιριστικής ιδέας. Έτσι το 1917 ιδρύθηκε στην Καλαµάτα και µια από τις δυο πρώτες πανελλαδικά Ενώσεις Γεωργικών κατερινα 21/5/10 1:15 AM Comment: Παραποµπή εδώ 7 Καλάµιος (ψευδώνυµο), «Οι συν εταιρισµοί», εφ. Σηµαία, Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου Ό. π. 9 Β. Κωστόπουλος, «Οι γεωργικοί συνεταιρισµοί».., ό. π. Βλέπε και Ι. Δ. Καρακατσιάνης, «Νοθεία Λιπασµάτων (1912)», εφ. Θάρρος, ό. π. 5

6 Συνεταιρισµών, η «Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισµών Καλαµών» 10 (η άλλη ήταν της γειτονικής Ηλείας), αποδεικνύοντας την πρωτοπορία της νοτίου Πελοποννήσου πανελλαδικά στον τοµέα αυτό. Το τοπικό οικονοµικό κλίµα γινόταν, ωστόσο, χειρότερο εµπρός στο φόβο εµπλοκής της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, αφού η Αυστροουγγαρία κι η Γερµανία, βασικοί αποδέκτες µεσσηνιακών σύκων, κατευθύνονταν ήδη από το 1914 στο να ακυρώσουν παραγγελίες, αναγκάζοντας τους µεσσήνιους παραγωγούς να σκέφτονται σοβαρά την οινοπνευµατοποίησή τους 11. Το ξέσπασµα του Α Παγκοσµίου Πολέµου επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους. Ο πολιτικός διχασµός ανάµεσα στους υποστηρικτές του Κωνσταντίνου και σ αυτούς του Βενιζέλου, µεσούντος του Α Παγκοσµίου Πολέµου, κι ο συνακόλουθος αποκλεισµός της νοτίου Ελλάδας από τις δυνάµεις της Entente, µε σκοπό τον εξαναγκασµό του Κωνσταντίνου να αποχωρήσει από τη χώρα και να αναλάβει ο Βενιζέλος τη διακυβέρνησή της οδηγώντας τη στον πόλεµο στο πλευρό της Entente, επέτειναν την οικονοµική κρίση. Η φτώχεια στην Καλαµάτα υπήρξε εµφαντική, όπως µας παρουσιάζεται από τη χρήση δελτίου στη διανοµή των ελάχιστών τροφίµων, που είχαν αποµείνει, αλλά και από τα συσσίτια των διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, που αγωνίζονταν να περισώσουν ό, τι ήταν δυνατό στην πόλη 12. Β. ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Η µεσοπολεµική οικονοµική κρίση επηρέασε την καθηµερινή οικονοµική και κοινωνική δοµή στη Μεσσηνία, στο βαθµό µάλιστα που στην Ελλάδα έλαβε από νωρίς (1930) τα χαρακτηριστικά της σφοδρής αγροτικής κρίσης. Ειδικότερα, η τοπική οικονοµία εµπλεκόταν στις δοµές του διεθνούς εµπορίου 10 Α. Κλήµης, «Στα χνάρια των ευρωπαϊκών συνεταιρισµών» Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Ι. Κάµπας, «Τα µεγάλα ζητήµατα της Μεσσηνίας. Το προχθεσινόν συνέδριον διά τα σύκα», εφ. Θάρρος, 20 Αυγούστου «Οικονοµικόν συσσίτιον γάλακτος υπό την προστασίαν του Συλλόγου «Αι µικραί φίλαι των πτωχών», εφ. Θάρρος, 19 Φεβρουαρίου

7 λόγω της σταφιδοκαλλιέργειας 13. Η κρίση του εµπορευµατικού προϊόντος µεταφέρθηκε σε άλλους τοµείς δράσης της τοπικής παραγωγής. Η αγροτική κρίση συνοδεύτηκε κι από την αύξηση της ανεργίας στην πόλη της Καλαµάτας, φαινόµενο που επιτάθηκε από τα κύµατα προσφύγων, που εγκαθίστανται προσωρινά στη δυτική παραλιακή ζώνη της πόλης. Ήταν, λοιπόν, φυσικό να αναπτυχθεί στην Καλαµάτα µια έντονη εργατική συνείδηση, που εκφραστηκε επί παραδείγµατι το 1932, όταν κατά το µήνα Οκτώβριο οι φορτοεκφορτωτές του λιµανιού της Καλαµάτας ξεκίνησαν απεργία, ζητώντας να εργάζονται εκ περιτροπής, ώστε να επιµερισθούν τα ηµεροµίσθια. Η δηµιουργία του εργατικού κοινωνικού υποκειµένου έγινε προσπάθεια να ενσωµατωθεί στο συνεργατικό κίνηµα και να λειτουργήσει έτσι µεταρρυθµιστικά. Ήδη από το 1924 ο Α. Παπαναστασίου υπαινίχθηκε, για να αντιταχθεί στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ στους κόλπους των εργατών, µια διεύρυνση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος, που θα συµπεριλάµβανε στους κόλπους του και την οργάνωση των εργατών 14. Την επαµφοτερή λειτουργία του συνεργατισµού επέτεινε και το γεγονός ότι από το 1925 παγιώνεται η σύνδεση µεταξύ των αγροτικών συνεταιρισµών και του πιστωτικού τοµέα. Το 1914 ο νόµος «περί συνεταιρισµών», επιχειρώντας τον εκχρηµατισµό της αγροτικής οικονοµίας ώστε να καταπολεµηθεί η τοκογλυφία, εισήγαγε την έννοια της αλληλέγγυας πίστης. Στόχος του νοµοθέτη ήταν να καταστήσει του συνεταιρισµούς εργαλείο εκσυγχρονισµού, µε κρατικό φυσικά έρεισµα 15. Σταδιακά, το πνεύµα του Νόµου µετασχηµατίστηκε καθώς ο τραπεζικός τοµέας ανέλαβε την «καθοδήγηση» του συνεταιριστικού κινήµατος, µε απτό παράδειγµα τη νοµοθετική µεταβίβαση 13 Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση των λιµενεργατών», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 99, 6 Σεπτεµβρίου Α. Παπαναστασίου, Η διαχείριση του εργατικού αγώνος, 1924, Α. Παπαναστασίου, «Αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί», σειρά Β : «Χειρόγραφα Πολύφυλλα», φακ. 12 (Μελέται), 6, Προσωπικό Αρχείο Α. Παπαναστασίου, Λεβίδι Αρκαδίας. Βλ. και Θ. Καλαφάτης, «Α. Παπαναστασίου: Θεωρία και Πράξη», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 103, 4 Οκτωβρίου 2001, Βλ. αναλυτικότερα για τα παραπάνω, Κ. Μπρέγιαννη, «Συνεταιριστικά δίκτυα στη διαχείριση της αγροτικής πίστης ( ). Ουτοπία, ιδεολογική κατασκευή ή εργαλείο αγροτικής πολιτικής ;», στο Πρακτικά Συνεδρίου Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά τη βενιζελική περίοδο, εισ.-επιµ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Π. Σωτηρόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007, σ

8 της εποπτείας των συνεταιρισµών στην Αγροτική Τράπεζα µε την ίδρυση της τελευταίας το Έτσι, ο συνεταιριστικός θεσµός στη δεκαετία αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων 16, καθώς το συνεταιριστικό κίνηµα κατέστη σταδιακά κανάλι διοχέτευσης κυρίως βραχυπρόθεσµων αγροτικών δανείων. Ο ανταγωνισµός εκφράστηκε και από την αντίθεση της Εθνικής στην ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, αντιπαράθεση στην οποία η Εθνική προσπάθησε να χρησιµοποιήσει ως µέσο πίεσης τους αγροτικούς συνεταιρισµούς 17. Στη διαµάχη αυτή, οι συνεταιρισµοί ειδικά της Μεσσηνίας φαίνεται να παίρνουν θέση, καθώς στην απόφαση του Παµεσσηνιακού Γεωργικού Συνεδρίου του Ιουλίου 1928 περιλαµβάνεται το αίτηµα για ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, πριµοδοτούµενης µε τις καταθέσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που εως τότε περιέρχονταν στην Εθνική. Καθώς στην Γεωργική Τράπεζα είχε προβλεφθεί ότι θα αποσπάζονταν 300 υπάλληλοι της Εθνικής, όπως και τελικά έγινε κατά την ίδρυση της Αγροτικής το επόµενο έτος, το ίδιο ψήφισµα ζητά τη µείωση του αριθµού των αποσπασθέντων υπαλλήλων, αλλά και τον αποκλεισµό από τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της ΕΤΕ που είχαν ενεργά αντιδράσει στην ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας 18. Το αποτέλεσµα της εξάρτησης των συνεταιρισµών από τον τραπεζικό τοµέα ήταν η υπερχρέωση των συνεταιρισµών στα τέλη της δεκαετίας του 30, µε κύρια συνέπεια του οικονοµικού ανορθολογισµού την καθοδική πλέον πορεία των δανειοδοτήσεων προς τους συνεταιρισµένους αγρότες προς όφελος των 16 Β. Λαµπροπούλου-Δηµητριάδου, «Κριτική Θεώρηση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νοµοθεσίας», Συνεταιριστική Πορεία, τχ. 38, 1995, 98-99, Δ. Καπογιάννης, «Η µετάλλαξη των γεωργικών συνεταιρισµών και η επίταση του κρατικού κορπορατισµού στην Ελλάδα ( )», στο Κ. Χαραλάµπους, Ο συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής και η µετάβαση στο σοσιαλισµό, Αθήνα, Οδυσσέας, 1999, Για το πώς η τραπεζική καθοδήγηση δρούσε στο νοτιο-πελοποννησιακό χώρο βλέπε το Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Οικονοµία και Κοινωνία στη νότια Πελοπόννησο. Το δίκτυο της αγροτικής πίστης στη δεκαετία του 30» στο Γ. Καρακατσιάνης, Νότια Πελοπόννησος , Αθήνα, Αλφειός & Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας, 2009, C. Bregianni, «Degrees of protectionism : Agriculture and cooperatives in Greece from 1914 to 1936», ανακοίνωση στο IX International Conference of the Spanish Economic History Association, Section B-11: Cooperatives and associative networks in Europe and Latin America:a comparative approach, 19th-20th centuries. 18 Δελτίον Γεωργικού Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, τχ. 21, 1928, σ

9 µεµονωµένων πιστωτών της Αγροτικής Τράπεζας 19. Χαρακτηριστικό για την πιστοληπτική λειτουργία των συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είναι το γεγονός ότι παρατηρείται καθολική κατίσχυση των πιστωτικών συνεταιρισµών σε βάρος τόσο των καταναλωτικών/προµηθευτικών όσο και των παραγωγικών συνεταιρισµών 20. Πρόκειται µάλλον για µια ενδογενή στρέβλωση του ρόλου των συνεταιρισµών, που στο πλαίσιο της µεταρρυθµιστικής λειτουργίας του Κράτους κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχαν αναλάβει να διατηρήσουν την κοινωνική συναίνεση στον αγροτικό χώρο. Η άµεση σύνδεση µεταξύ αγροτικής πίστης, αγροτικών συνεταιρισµών και αγροτικής µεταρρύθµισης οδήγησε στη δηµιουργία οικονοµικών και κοινωνικών δικτύων που δρουν επί αλλά και µέσα από- τον αγροτικό χώρο. Η σύνδεση µεταξύ τραπεζικών και συνεταιριστικών δοµών δεν αποτέλεσε ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό φαινόµενο. Στην Ελλάδα η διευρυµένη εξάρτηση από τον τραπεζικό τοµέα και η συνεπαγόµενη πατρωνεία επί του αγροτικού χώρου 21 οδήγησε, όπως προαναφέρθηκε, στην υπερχρέωση των συνεταιρισµών. Ο στενότερος κρατικός έλεγχος µετά την επιβολή της µεταξικής δικτατορίας 22, αλλά και η προσπάθεια χρήσης του ρόλου των συνεταιρισµών στο πλαίσιο της προπαγάνδας του καθεστώτος, αποδυνάµωσε ακόµη περισσότερο τη δυναµική του συνεργατισµού στα τέλη της δεκαετίας του 30. Παρόλα αυτά, όπως και παραπάνω σηµειώθηκε, ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισµών κατά τη µεσοπολεµική περίοδο είχε και µια έντονα εκσυγχρονιστική ή καλύτερα αναπτυξιακή πλευρά, η οποία και έτυχε κοινωνικής δεξίωσης από πλευράς του αγροτικού πληθυσµού. Η διάσταση αυτή προκύπτει τόσο από τη νοµική φύση του συνεργατισµού, που σύµφωνα 19 C. Bregianni, Les Banques, l agriculture et l Etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à 1940, Lille, Septentrion, 2000, σ. 209 & Στο ίδιο, σ Βλ. για την επισήµανση και Μ. Κ. Γερακάρης, «Κράτος και συνεταιρισµοί», Δελτίον ΑΤΕ, 1936 (1), σ Βλ. εκτενέστερα, C. Bregianni, «La utopia rural de un regimen autoritario. La politica cooperativista durante la dictatura de Metaxas (Grecia, )», Historia Agraria, 42 (2007), σ

10 µε τη γνωµοδότηση που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Συνεταιριστής- τόσο του Αλ. Σβώλου, όσο και του Α. Σίδερη δεν εντάσσεται στον κρατικό τοµέα αλλά στην κοινωνική οικονοµία, όσο και από την ίδια τη δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισµών που συχνά περιλάµβανε τόσο την τεχνική όσο και την κοινωνική διαχείριση της τοπικής αγροτικής οικονοµίας. Υπό αυτό το πρίσµα αξίζει εδώ να αναφερθεί ο όρος ιδεολογικοί συνεταιρισµοί, που βρισκόταν σε χρήση κατά τη µεσοπολεµική περίοδο και που αναφερόταν στις Ενώσεις Συνεταιρισµών, στα δευτεροβάθµια δηλαδή όργανα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την τοπική δραστηριότητα Μεσσηνία. Η εικόνα των τοπικών συνεταιρισµών που καταγράφεται από σειρά άρθρων στο περιοδικό Συνεταιριστής, αλλά και που αποτελεί απόληξη της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στη Μεσσηνία κατά την προηγούµενη περίοδο όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, είναι εκείνη ενός ακµάζοντος µαζικού κινήµατος, µε δραστηριότητα που τουλάχιστον στα τέλη της δεκαετίας του δεν περιορίστηκε στη λήψη τραπεζικών πιστώσεων αλλά περιέλαβε παραγωγικές και µεταποιητικές δραστηριότητες. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην περιοχή εκδίδονται τοπικές συνεταιριστικές εφηµερίδες µε προφανή αποτελέσµατα όσον αφορά τη διάχυση της συνεταιριστικής ιδεολογίας. Η µεσσηνιακή συνεταιριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται αρκετά έντονη καθώς στην τοπική αγροτική οικονοµία επενεργούν διάφοροι παράγοντες. Αφενός, η κατίσχυση της µικρής ιδιοκτησίας συνεπάγεται την εντατική καλλιέργεια που χρήζει κεφαλαίων αλλά και επικεντρώνεται στα εµπορευµατικά προϊόντα και µάλιστα τη σταφίδα (οι συνεταιρισµοί σταφιδοπαραγωγών αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της τοπικής συνεταιριστικής δραστηριότητας). Οι παράγοντες αυτοί είχαν εµφανώς ενεργοποιήσει τα ανεπίσηµα τοκογλυφικά δίκτυα της αγροτικής πίστης στην περιοχή και συνεπώς η ανάγκη ανάπτυξης µιας θεσµικής δοµής ήταν εντονότερη απ ότι αλλού. Αφετέρου, στην περιοχή δραστηριοποιούνται ήδη από νωρίς αγροτικά και συνεταιριστικά στελέχη όπως ο Τερζάκης που στη συνέχεια πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Αγροτικού Κόµµατος. Εξάλλου, ένδειξη για τη λειτουργία Γεωπονικής και Συνεταιριστικής Σχολής στη 10

11 Μεσσηνία παρέχει η εφηµερίδα «Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας» το έτος , πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό καθώς η πρώτη γνωστή στην Ελλάδα Συνεταιριστική Σχολή λειτούργησε µόνο το 1930, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 24. Παρά την εικόνα της συνεργατικής ζύµωσης στη Μεσσηνία, ασυνέχειες παρατηρούνται µέσα από µια σειρά από γεγονότα, που σφράγισαν την τοπική κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της µεσσηνιακής περιφέρειας τη δεκαετία Τα γεγονότα αυτά είχαν ως σηµείο αιχµής τις αιµατηρές εργατικές συµπλοκές, που οδήγησαν σε οκτώ νεκρούς και δεκάδες τραυµατίες το Μάιο του 1934 («Λιµενεργατικά») και τη µεγάλη εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών την επόµενη χρονιά 25, και µπορούν να γίνουν κατανοητά µέσα από τις ευρύτερες πανελλαδικές ιδεολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Αυτό το κλίµα τοπικής έντασης 26, που συµβάδιζε µε το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία το λιµάνι της Καλαµάτας αποτελούσε το έβδοµο σε όγκο εισαγωγών εµπορευµάτων λιµάνι της χώρας, ήρθε να διακόψει ο ελληνοϊταλικός πόλεµος, η συνακόλουθη γερµανική Κατοχή κι η αντίσταση 27. Μετά τον εµφύλιο πόλεµο και το σχέδιο Marshal αλλά και µετά την ισχυροποίηση των αγροτικών ενώσεων στην Ελλάδα έγινε προσπάθεια 23 Εφ. Αγροτική Αυγή Μεσσηνίας, τχ. 114, Αύγουστος Βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία, , Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2004, σ Βλέπε Η. Μπιτσάνης, «Η εξέγερση., ό. π., 28-31, Δ. Ζέρβας, «Το κίνηµα της Καλαµάτας», εφ. Μάχη, 22, 29 Νοεµβρίου 1979, Γ. Καράµπελας, «Το Μάη του 1934 οι λιµενεργάτες της Καλαµάτας ξεσηκώνονται για το ψωµί τους», εφ. Ελευθερία, 17/ 24/ 31 Μαΐου Την περίοδο αυτή οι υποθέσεις, που είχαν να κάνουν µε κακοδιαχείριση σχετικά µε τα ελαιοτριβεία και τη διανοµή των µερισµάτων κερδών των συνεταιρισµών υπήρξε ευρύτερη στη Μεσσηνία. Αναφέρουµε τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στους Δολούς και στα Φιλιατρά αλλά και στη Μεσσήνη. Ενδεικτικά βλέπε Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαµάτας, Εισηγητικές Εκθέσεις 1950, αρ.13, φ. 1. Ευρύτερα για τη µεσσηνιακή Μάνη, υποθέσεις διεκδίκησης αποζηµίωσης από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Κάµπου, όπως και µια προσπάθεια διακανονισµού από χωρισµό επιχειρηµατικών συµφερόντων στην περιοχή, περιέχονται και στο Αρχείο συµβολαιογράφου Β. Κορκολιάκου, Ειρηνοδικείο Αβίας, «Ειδικά Πληρεξούσια » (από έως και από έως 22469), αρ και Για ένα ιστορικό παράλληλο, αναφέρουµε τη λειτουργία των Εαµικών θεσµών στη νότια Πελοπόννησο. Βλ. για την ευρύτερη ανάλυσή τους Ι. Δ. Καρακατσιάνης, Η Μάνη στον Πόλεµο. Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος, διδακτ. διατρ., Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2010,

12 ανασύστασης των αγροτικών συνεταιρισµών στη Μεσσηνία. Αντίθετα, η προσπάθεια για σύσταση στην περιοχή καταναλωτικού συνεταιρισµού, µέσα στο πλαίσιο των αστικών συνεταιρισµών, µε έδρα την Καλαµάτα έγινε πολύ αργά (1962) και δεν έτυχε επιτυχών αποτελεσµάτων, αφού αυτός είχε να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την αρχική φάση της έρευνας για τη συνεργατική κίνηση στη Μεσσηνία, προκύπτουν κάποια πρώτα συµπεράσµατα που αφορούν τη φύση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος. Διαπιστώσαµε ότι οι θεωρητικές καταβολές του συνεργατισµού από το γαλλικό ουτοπικό σοσιαλισµό εξειδικεύτηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα σε ένα τεχνικό υπόδειγµα βασισµένο στην αλληλέγγυα πίστη, κατά τα γερµανικά πρότυπα των ταµείων Raiffstein. Το µεταρρυθµιστικό ελληνικό Κράτος του Μεσοπολέµου, ή καλύτερα του τέλους της δεκαετίας του 1910, χρησιµοποίησε αυτό το εργαλείο προκειµένου να προστατεύσει την αγροτική οικονοµία, να διοχετεύσει πιστώσεις στον αγροτικό τοµέα και τελικά να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Η µελέτη, όµως, του τοπικού µεσσηνιακού παραδείγµατος κατέδειξε ότι η προοδευτική ή συντηρητική φύση ενός θεσµού είναι αλληλένδετη µε την κοινωνική του εµβέλεια, εποµένως και µε τη δράση των ανθρώπων που εµπλέκονται σε αυτόν. 12

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α. Ορεινοί β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος γ. Εθνικό Κόμμα δ. Πατριαρχική Επιτροπή Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54) 1. Το αγροτικό ζήτηµα ραγδαίες εξελίξεις βιοµηχανική επανάσταση πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεργατικά σχήματα Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης και υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο

2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο 2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεταιρισμοί Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Ο συνεταιριστικός θεσμός Ιστορική εξέλιξη και συνεταιριστικές αρχές Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 Χώρος Διεξαγωγής Μουσείο Ολυμπιακού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη Διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΣΤΟ 1oΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγαπητοί σύνεδροι, Η Ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Case study, κατασκευή ΜΥΗΕ στην Αριδαία Πέλλας Σύντοµη ιστορική αναδροµή Η ανάπτυξη των ΜικρώνΥδροηλεκτρικών ήρθε ως φυσική συνέχεια των υδρόµυλων. Το πρώτο υδροηλεκτρικό κατασκευάστηκε κατά τη γερµανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα