(v6.0)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(v6.0) www.stoxos.edu.gr"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (v6.0) Σταθµισµένο µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ " Σ Τ Ο Χ Ο Σ " Σοφούλη 1 (πεζόδροµος) Τηλ ΥΠΕΥ ΥΝΟΣ : ΚΩΣΤΑΣ Α ΑΝΑΣΙΑ ΗΣ 1

2 Τι είναι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Όταν κάνουµε λόγο για έµπειρο σύστηµα, στην περίπτωση του παρόντος τεστ εννοούµε ένα σύστηµα που έχει κωδικοποιηµένη την ανθρώπινη εµπειρία και που έχει δοµηθεί µε βάση επαρκή και τεκµηριωµένη γνώση των παραγόντων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητα ενός ατόµου. Όλη αυτή η γνώση που εµπεριέχει το τεστ στηρίζεται σε στάθµιση που αφορά τον ελληνικό πληθυσµό και το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κυρίως δε τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η αναφορά του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ περιέχει εµπιστευτικά προσωπικά στοιχεία και είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας των απαντήσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τεστ προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων. Η επεξεργασία έχει γίνει αυτόµατα, µέσω ειδικού έµπειρου συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς την παραµικρή επέµβαση συµβούλου, και, εποµένως, είναι απαλλαγµένη από οποιοδήποτε υποκειµενικό στοιχείο. Τα αποτελέσµατα της αναφοράς, αξιοποιούµενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσµατικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της συµβουλευτικής καριέρας και του επαγγελµατικού προσανατολισµού, εφόσον µέσω αυτών είναι δυνατόν: α) Να διαπιστωθούν κλίσεις, ταλέντα, ικανότητες και δεξιότητες που κατέχει ένα άτοµο, καθώς και το επίπεδο στο οποίο αυτό τα κατέχει. β) Να διαπιστωθεί εάν το άτοµο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον. γ) Να ελεγχθεί αν το ήδη επιλεγµένο ή ασκούµενο επάγγελµα / ειδικότητα ταιριάζει στην προσωπικότητα, στις πραγµατικές ικανότητες - δεξιότητες, καθώς και στις επαγγελµατικές κλίσεις του ατόµου. δ) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελµατικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόµου. ε) Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόµου σε τµήµατα και την εξέλιξή του, καθώς και όσον αφορά την επιλογή εργασιακών κατευθύνσεων και εξειδικεύσεων. 2

3 Θεωρητικό υπόβαθρο Η ένταξη εργαζοµένων σε Τµήµατα µιας επιχείρησης, η επιλογή του επαγγέλµατος που θα ακολουθήσει ένας νέος και, γενικότερα, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός είναι µια διανοητική διεργασία που µπορεί και πρέπει να συσχετιστεί µε τα ευρύτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του ατόµου. Τρεις πρωτοπόροι ψυχολόγοι στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να µελετήσουν τη σύνδεση των ενδιαφερόντων των εργοδοτών µε την προσωπικότητα των υποψήφιων εργαζοµένων. Οι µελέτες που ακολούθησαν ( Holland, κ.ά.) επιβεβαίωσαν την τακτική αυτή ως την πλέον ενδεδειγµένη. Το πρόβληµα που ενδιαφέρει τους ψυχολόγους και τους πληροφορικούς µπορεί να αναλυθεί στα εξής επιµέρους θέµατα: 1. Στον προσδιορισµό των διαφόρων κοινών στοιχείων που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλµατα. 2. Στη δηµιουργία µεθόδων εκτίµησης για την οριοθέτηση των διαφόρων επαγγελµάτων, και τη συγκριτική µελέτη διαφόρων ατόµων εντός και εκτός καθενός από τα επαγγέλµατα αυτά. 3. Στο σχεδιασµό των διαδικασιών εκείνων που θα µπορούσαν να διαγνώσουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε άτοµο, µε σκοπό τον προσδιορισµό των επαγγελµατικών του προτιµήσεων. Στην εποχή που ζούµε είναι σηµαντικό ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε µέσα από αυτά να οδηγηθεί στο "γνώθι σαυτόν" και, εν τέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων. Πολλές φορές επιλέγουµε να ασχοληθούµε επαγγελµατικά µε κάτι που µας αρέσει στην προσωπική µας ζωή, χωρίς όµως να γνωρίζουµε στην πραγµατικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της. Άλλες κλίσεις και ικανότητες απαιτούνται για επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το χειρισµό µηχανών, άλλες για επαγγέλµατα που απαιτούν ενασχόληση µε τον άνθρωπο και άλλες για επαγγέλµατα που έχουν να κάνουν µε ανάλυση πληροφοριών 3

4 και επεξεργασία δεδοµένων. Και αυτό ισχύει σε όλους τους τοµείς της παραγωγής: α) τον πρωτογενή, β) το δευτερογενή, και γ) τον τριτογενή. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που µας διακρίνουν έµφυτες και επίκτητες διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καθηµερινή µας ζωή. Ενδεικτικά και µόνον αναφέρουµε τις ακόλουθες ικανότητες - δεξιότητες: γλωσσική, αριθµητική, υπολογιστική, µηχανική, λογική, εικαστική, αντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλµατα απαιτούν συνδυασµό προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων και, γι' αυτό, πρέπει µε συνειδητή σκέψη να διαπιστώσουµε σε ποιον τοµέα ανταποκρινόµαστε περισσότερο και σε ποιον λιγότερο, δεδοµένου ότι η επιλογή της επαγγελµατικής µας σταδιοδροµίας είναι µια καθοριστική στιγµή στη ζωή µας. Το τεστ βασίζεται σε ψυχοµετρικές µεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης τόσο µεµονωµένων όσο και συνδυασµού χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ικανοτήτων - δεξιοτήτων που κατέχει ένα άτοµο, µε στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη του ατόµου και την αρµονική του ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Χορήγηση και υποστήριξη Ο εξεταζόµενος, χρησιµοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύµβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων µέσω ειδικά σχεδιασµένων οθόνων. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Η διάρκεια του τεστ εξαρτάται από το συνδυασµό των ερωτηµατολογίων (συστοιχία) που έχει επιλέξει ο σύµβουλος. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αναλύονται από ένα έµπειρο σύστηµα, το οποίο χρησιµοποιεί προχωρηµένα στατιστικά µοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς. 4

5 Επισηµαίνουµε ότι η αναφορά έχει καθαρά συµβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόµενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι σαυτόν» όσο και το σύµβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει µε σαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελµατικές επιλογές του εξεταζόµενου. Μην ξεχνάς ότι το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει. 5

6 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α/Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦ ΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕ ΡΓΙΑ ΗΣ Φ ΤΗΣ ΜΕΓΑ Α ΑΜ ΜΙΛΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΙΤΖΑΛΗ ΜΑΝΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΡΥΓΑΝΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΜΟΛΥΒΙ ΗΣ ΓΙ ΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 7 ΥΝΑΜΙΚΟ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΙ ΗΣ ΛΕ ΝΙ ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΑΣΑΛ 11 ΕΛΙΞ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Κ ΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΝ ΡΙΚΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 14 ΒΑ Α ΒΑ ΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙ ΑΙΑ ΠΡΑΚΤΕΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΜΑΡΤΙ ΗΣ ΙΑΚ ΒΟΣ ΡΑΜΑ ΓΝ ΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙ ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙ ΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΣΕΛΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε ΕΣΣΑ ΚΕΝΤΡΟ 19 ΑΝΟ ΟΣ ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ ΡΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0)

Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0) Προσωπικότητα - Ικανότητες - εξιότητες Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (v7.0) ******* ***** (Επαγγελµατικό προφίλ µε κωδικό 25EX5) Σεπτέµβριος 2006 Σταθµισµένο µε βάση την ελληνική πραγµατικότητα Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης. & της Συμβουλευτικής ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ για επαγγελματίες της Εκπαίδευσης & της Συμβουλευτικής ΔΙΟΝ. Κ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ - 2013 2 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΟΔΟΝ ΤΕΣΤ... 8 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση του Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ Τεύχος 2 Ιούλιος 2010

Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση του Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ Τεύχος 2 Ιούλιος 2010 Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση του Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ Τεύχος 2 Ιούλιος 2010 Σελίδα 1 από 10 Περιοδικό ΑΝΕΛΙΞΙΣ Τεύχος 2 Ιούλιος 2010 Ηλεκτρονική Περιοδική Τριμηνιαία Έκδοση του Κ.Ε.Κ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΤΝ ΠΔΜ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΔ ΠΔΜ Φλώρινα, Δεκέμβριος 2011 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Οικονοµίας & ιοίκησης ΤΜΗΜΑ ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπαίδευση ως παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζοµένων του HSK στις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου

Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου Crossroad Ο Δρόµος, µπροστά σου Ψυχοµετρικό Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Γεώργιος Παπαδόπουλος Φορέας Υλοποίησης: Φροντιστήριο Ανάπτυξη Επισηµάνσεις Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί ανάλυση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα"

A ιεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα" 9, 10, 11 Μαίου 2001 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε.

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Προσωπική έκθεση www.epaggelmatikosprosanatolismos.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα