2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο. Να υπολογίσετε: α. τον όγκο (σε L) σε STP καθενός από τα συστατικά του βιοαερίου. β. τον όγκο (σε L) του αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2) σε STP που απαιτείται για την πλήρη καύση του CH4. Απ. α. 6,72L CH4, 2,24L CO2, β. 67,2L Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 7,2g Η2Ο. Να υπολογίσετε: α. τον όγκο (σε L) σε STP καθενός από τα συστατικά του βιοαερίου. β. τον όγκο (σε L) του αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2) σε STP που απαιτείται για την πλήρη καύση του CH4. Απ. α. 4,48L CH4, 1,12L CO2, β. 44,8L Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 3. Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α. Ένα δείγµα C8H18 µε µάζα 1,14g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα αέρα. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L, STP) του CO2 που παράχθηκε. β. Κάηκε πλήρως να δείγµα ξηρού βιοαερίου όγκου 0,112L σε STP, που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2. Το νερό που παράχθηκε κατά την καύση, συλλέχθηκε και βρέθηκε ότι είχε µάζα 0,108g. Να υπολογίσετε την % v/v σύσταση του βιοαερίου σε CH4 και CO2. Απ. α. 1,792L, β. 60% CH4 40%CO2 Καύση - Εύρεση Μ.Τ. υδρογονάνθρακα 4. Ένας άκυκλος υδρογονάνθρακας Α (αλκάνιο ή αλκένιο ή αλκίνιο) έχει στο µόριό του 6 άτοµα υδρογόνου, η σχετική µοριακή του µάζα (Mr) είναι ίση µε 42 και µπορεί να αντιδράσει µε διάλυµα Br2. 1

2 α. β. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα. Μάζα 10,5g από τον υδρογονάνθρακα Α καίγεται πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε: i) τη µάζα (σε g) του Η2Ο που παράγεται, ii) τα mol του οξυγόνου που καταναλώθηκε, iii) τον όγκο του CO2 (σε L) που παράγεται σε STP. Απ. α. C3H6, β. i) 13,59g, ii) 1,125mol, iii) 16,8L Καύση - Εύρεση Μ.Τ. αλκανίου & αλκενίου 5. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: Η ένωση Α είναι ένα αλκένιο µε 4 άτοµα άνθρακα στο µόριό του. Η ένωση Β είναι ένα αλκάνιο. 29g του αλκανίου Β κατέχουν όγκο 11,2L σε STP. α. 11,2g του αλκενίου Α καίγεται πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τα mol του οξυγόνου που απαιτούνται για την καύση. β. Να βρείτε τον µοριακό τύπο του αλκανίου Β. γ. Να υπολογίσετε την µάζα σε g του νερού που θα παραχθεί αν η παραπάνω ποσότητα του αλκανίου Β καεί πλήρως µε περίσσεια οξυγόνου. Απ. α. 1,2mol, β. C4H10, γ. 45g Καύση - Εύρεση Σ.Τ. αλκανίου 6. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: Η οργανική ένωση Α είναι το 1-βουτίνιο, ενώ η οργανική ένωση Β είναι αλκάνιο του οποίου η σχετική µοριακή µάζα (Mr) είναι 44. α. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του CO2 που παράγεται κατά την πλήρη καύση 10,8g της ένωσης Α. β. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Β. γ. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη καύση 0,2mol της ένωσης Β. (Σύσταση αέρα: 20% v/v Ο2). Απ. α. 35,2g, β. C3H8, γ. 112L Καύση - Εύρεση Σ.Τ. αλκανίου 7. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: Η οργανική ένωση Α είναι το 1-βουτίνιο. Η οργανική ένωση Β είναι αλκάνιο του οποίου η σχετική µοριακή µάζα (Mr) είναι 58. α. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του CO2 που παράγεται κατά την πλήρη καύση 10,8g της ένωσης Α. β. Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Β. γ. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη καύση 0,2mol της ένωσης Β. (Σύσταση αέρα: 20% v/v Ο2). 2

3 Απ. α. 35,2g, β. C4H10, γ. 145,6L Εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης & καύση 8. Ποσότητα 3 mol κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης έχει µάζα 222g. α. Να βρείτε το µοριακό τύπο της αλκοόλης. β. Γίνεται πλήρης καύση 0,5mol αυτής της αλκοόλης µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τη µάζα σε g του παραγόµενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP. Απ. α. C4H9OH, β. 45g, 44,8L Καύση µίγµατος αιθενίου & προπανίου µε αέρα - Ίδιες συνθήκες P,θ 9. Ένα µίγµα αποτελείται από 5mL C2H4 και ορισµένο όγκο C3H8. Το µίγµα αυτό καίγεται πλήρως µε αέρα και παράγονται 55mL CO2. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του C3H8. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα που απαιτήθηκε για την καύση του µίγµατος. Οι όγκοι όλων των αερίων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Η σύσταση του ατµοσφαιρικού αέρα είναι 20%v/v Ο2 και 80%v/v Ν2. Απ. α. 15mL, β. 450mL Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου - Καύση αλκοόλης 10. Στο εργαστήριο διαθέτουµε ένα αέριο αλκάνιο Α και µία αλκοόλη που είναι το τρίτο µέλος της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών. α. Το αέριο αλκάνιο Α καίγεται πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα Ο 2 και παράγεται αέριο CO2 που έχει τετραπλάσιο όγκο σε σχέση µε τον όγκο του αλκανίου στις ίδιες συνθήκες. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος του αλκανίου. β. ιαθέτουµε 30g από την αλκοόλη που είναι το τρίτο µέλος της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών. Να υπολογιστούν ο όγκος του Ο2 (σε L) που χρειάζεται για την πλήρη καύση της αλκοόλης σε STP και η µάζα (σε g) του Η2Ο που παράγεται. Απ. α. C4H10, β. 50,4L, 36g Καύση αλκενίου - Εύρεση Μ.Τ. αλκανίου & καύση 11. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: H ένωση Α είναι ένα αλκένιο µε 3 άτοµα άνθρακα στο µόριό του. Η ένωση Β είναι ένα αλκάνιο για το οποίο ισχύει ότι µάζα 14,5g του αλκανίου αυτού κατέχουν όγκο 5,6L σε STP. α. 8,4g του αλκενίου Α καίγεται πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τα mol του οξυγόνου που απαιτούνται για 3

4 την καύση. β. Να βρείτε τον µοριακό τύπο του αλκανίου Β. γ. Να υπολογίσετε την µάζα σε g του νερού που θα παραχθεί αν η παραπάνω ποσότητα του αλκανίου Β καεί πλήρως µε περίσσεια οξυγόνου. Απ. α. 0,9mol, β. C4H10, γ. 22,5g Καύση µεθανίου - Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου 12. Σε εργαστήριο ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος πραγµατοποιούνται τα παρακάτω πειράµατα για δυο διαφορετικά καύσιµα: α. είγµα καύσιµου Α που αποτελείται από 44,8L CH4 (σε STP) καίγεται πλήρως. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του CO2 που παράγεται από την καύση. β. Από την πλήρη καύση δείγµατος καύσιµου Β, που αποτελείται από 0,5mol αλκανίου, παράγονται 176g CO2. Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο του αλκανίου. Απ. α. 88g, β. C8H18 4

5 ΑΛΚΕΝΙΑ Προσθήκη Η2Ο στο αιθένιο & καύση του προϊόντος προσθήκης 1. Σε εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα ακόλουθα πειράµατα: α. Όγκος ίσος µε 4,48L (σε STP) του υδρογονάνθρακα CH2=CH2, αντιδρά µε Η2Ο, σε κατάλληλες συνθήκες και µετατρέπεται πλήρως σε µία χηµική ένωση Χ. Να υπολογίσετε τη µάζα, σε g, της χηµικής ένωσης Χ που παράγεται. β. Μάζα ίση µε 4,6g της ένωσης Χ καίγεται πλήρως µε οξυγόνο. Να υπολογίσετε: i) τα mol του οξυγόνου που αντέδρασαν και ii) τη µάζα (σε g) κάθε ενός από τα παραγόµενα προϊόντα. Απ. α. 9,2g, β. i) 0,3mol, ii) 8,8g CO2, 5,4g νερό Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Προσθήκη Η2 & Br2 2. ιαθέτουµε ποσότητα 0,3mol ενός αλκενίου Α. α. Ποσότητα 0,1mol του αλκενίου Α καίγεται πλήρως οπότε παράγονται 8,8g CO2. Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο του Α. β. Να υπολογίσετε τον όγκο αερίου Η2, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη υδρογόνωση ποσότητας 0,1mol του αλκενίου. γ. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Br2 που µπορεί να αντιδράσει µε 0,1mol του αλκενίου Α. Απ. α. C2H4, β. 2,24L, γ. 10,8g Eύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Προσθήκη ΗCl - Καύση αλκενίου 3. Μάζα 4,2g αέριου υδρογονάνθρακα µε γενικό µοριακό τύπο CνΗ2ν καταλαµβάνει όγκο 2,24L µετρηµένα σε STP. α. β. Να βρείτε το µοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L αερίου υδροχλωρίου, µετρηµένα σε STP, ο οποίος απαιτείται για την πλήρη αντίδραση µε 0,4mol αυτού του υδρογονάνθρακα. γ. Γίνεται πλήρης καύση 0,5mol αυτού του υδρογονάνθρακα µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τη µάζα σε g του παραγόµενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP. Απ. α. C3H6, β. 8,96L, γ. 33,6L, 27g Καύση αιθανίου & αιθενίου - Προσθήκη Η2O σε ισοµοριακό τους µίγµα 4. Στο εργαστήριο διαθέτουµε 10L C2H4 και 10L C2H6. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση 5L C2H6. 5

6 β. Να υπολογίσετε τον όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20%v/v Ο2) που απαιτείται για την τέλεια καύση 5L C2H4. γ. Αν διαβιβάσουµε 0,2mol ισοµοριακού µίγµατος από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες σε νερό παρουσία H2SO4, να υπολογίσετε τη µάζα του παραγόµενου προϊόντος. ίνεται ότι οι όγκοι των αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Απ. α. 17,5L, β. 75L, γ. 4,6g Καύση αιθανίου - Προσθήκη Br2 σε αιθένιο - Ισοµοριακό µίγµα 5. Στο εργαστήριο διαθέτουµε C2H4 και C2H6. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) ατµοσφαιρικού αέρα (περιεκτικότητα 20/% v/v σε οξυγόνο) µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης που απαιτείται για την καύση 10L C2H6. β. Ποσότητα C2H4, 2,24L σε STP, διαβιβάζονται σε διάλυµα Br2 σε CCl4. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του προϊόντος της αντίδρασης. γ. Αν διαβιβάσουµε 0,2mol ισοµοριακού µίγµατος από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες σε νερό παρουσία H2SO4, να υπολογίσετε τη µάζα του παραγόµενου προϊόντος. ίνεται ότι οι όγκοι των αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Απ. α. 175L, β. 18,8g, γ. 4,6g Kαύση βουτανίου - Προσθήκη Br2 σε βουτένιο- Ισοµοριακό µίγµα 6. Στο εργαστήριο διαθέτουµε C4H8 και C4H10. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση 20L C4H10. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20%v/v σε Ο2) που απαιτείται για την τέλεια καύση 5L C4H8. γ. Αν διαβιβάσουµε 0,6mol ισοµοριακού µίγµατος από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες σε περίσσεια διαλύµατος Br2, να υπολογίσετε τη µάζα του παραγόµενου προϊόντος. ίνεται ότι οι όγκοι των αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Απ. α. 130L, β. 150L, γ. 64,8g Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Καύση προπενίου - Προσθήκη ΗCl 7. Στο εργαστήριο διαθέτουµε προπένιο και ένα άλλο αέριο αλκένιο Α. 10L του αλκενίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηµατίζουν 20L διοξειδίου του άνθρακα (CO2) µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. α. Ποιος είναι ο µοριακός τύπος του Α; β. 10L προπενίου καίγονται πλήρως. Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου που απαιτείται, αν οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 6

7 γ. 0,1mol προπενίου αντιδρούν µε HCl. Να υπολογίσετε τη µάζα του κύριου προϊόντος και να γράψετε το όνοµά του. Απ. α. C2H4, β. 45L γ. 7,85g, 2-χλωροπροπάνιο Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Καύση προπενίου - Προσθήκη Η2Ο 8. Στο εργαστήριο διαθέτουµε προπένιο και ένα άλλο αέριο αλκένιο Α. 10L του αλκενίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηµατίζουν 20L διοξειδίου του άνθρακα (CO2) µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. α. Ποιος είναι ο µοριακός τύπος του Α; β. 10L προπενίου καίγονται πλήρως. Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου που απαιτείται, αν οι όγκοι µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. γ. Μια ποσότητα προπενίου αντιδρά πλήρως µε νερό σε κατάλληλες συνθήκες και σχηµατίζεται οργανικό προϊόν Β (κύριο προϊόν) που έχει µάζα 12g. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης, το συντακτικό τύπο και το όνοµα της ένωσης Β και να υπολογίσετε τα mol προπενίου που αντέδρασαν. Απ. α. C2H4, β. 45L, γ. 0,2mol, 2-προπανόλη Προσθήκη Η2Ο & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Καύση µίγµατος 9. ιαθέτουµε µίγµα που αποτελείται από 84g αλκενίου Α και 28g αιθενίου. α. Αν τα 84g του αλκενίου Α αντιδράσουν πλήρως µε νερό, σε κατάλληλες συνθήκες, παράγονται 2 mol οργανικής ένωσης Β. Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του Ο2, σε L (σε STP ) που απαιτείται για την πλήρη καύση του µίγµατος. Απ. α. προπένιο, 2-προπανόλη, β. 268,8L Καύση προπενίου & εύρεση σύστασης καυσαερίων - Προσθήκη Br g C3H6 αναµιγνύονται µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα ατµοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20%v/v Ο2 και 80%v/v Ν2) και το µίγµα καίγεται πλήρως. α. Να υπολογίσετε τις ποσότητες σε mol κάθε συστατικού του µίγµατος των καυσαερίων. β. Η ίδια ποσότητα C3H6 αντιδρά µε κόκκινο διάλυµα Br2 (σε CCl4) 8%w/v και το αποχρωµατίζει. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του διαλύµατος Br2 που αντέδρασε. Απ. α. 6mol CO2, 6mol H2O, 36molN2, β. 4000mL Καύση µίγµατος αιθενίου & µεθανίου - Πολυµερισµός αιθενίου 11. Από την πυρόλυση νάφθας αποµονώθηκε µίγµα που αποτελείται από 5,6g C2H4 και ποσότητα CH4, τα οποία αντέδρασαν πλήρως µε περίσσεια Ο2 και 7

8 στα καυσαέρια βρέθηκαν 11,2L CO2 (σε STP). α. Να υπολογίσετε τα mol του CH4. β. Με πολυµερισµό του C2H4 παρασκευάστηκε ένα πολυµερές µε σχετική µοριακή µάζα Να υπολογίσετε πόσα µόρια του µονοµερούς συνθέτουν το πολυµερές. Απ. α. 0,1mol, β Καύση µίγµατος αιθενίου & αιθανίου - Πολυµερισµός αιθενίου 12. Από την πυρόλυση µιας ποσότητας νάφθας αποµονώθηκε µίγµα που αποτελείται από 8,4g C2H4 και ποσότητα C2H6, τα οποία αντέδρασαν πλήρως µε περίσσεια Ο2 και στα καυσαέρια βρέθηκαν 22,4L CO2 (σε STP). α. Να υπολογίσετε τα mol του C2H6. β. Με πολυµερισµό του C2H4 παρασκευάστηκε ένα πολυµερές µε σχετική µοριακή µάζα Να υπολογίσετε πόσα µόρια του µονοµερούς συνθέτουν το πολυµερές. Απ. α. 0,2mol, β Προσθήκη Br2 & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου 13. Στο εργαστήριο διαθέτουµε ένα αλκένιο Α και ένα αλκάνιο Β. α. Μάζα 11,2g του αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως µε 32g Br2. Να βρείτε τον µοριακό τύπο του αλκενίου Α. β. Όγκος 4,48L (STP) του αλκανίου Β απαιτούν για πλήρη καύση 112L αέρα µετρηµένα σε STP. Να βρείτε τον µοριακό τύπο του αλκανίου Β. ίνονται ότι ο αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο. Απ. α. C4H8, β. C3H8 Καύση βουτανίου - Προσθήκη Br2 & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου 14. ιαθέτουµε ένα αλκένιο Α και ένα υδρογονάνθρακα Β µε µοριακό τύπο C4H10. α. Μια ποσότητα του υδρογονάνθρακα Β καίγεται µε περίσσεια αέρα οπότε παράγονται 8,8g CO2. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του υδρογονάνθρακα Β που κάηκε, µετρηµένο σε STP. β. Μια ποσότητα του αλκενίου Α απαιτεί για πλήρη αντίδραση 32g βρωµίου και δίνει 43,2g προϊόντος. i) Να βρείτε το µοριακό τύπο του αλκενίου Α. ii) Να βρείτε τον συντακτικό τύπο του αλκενίου Α αν αυτό µε προσθήκη νερού (παρουσία H2SO4) µπορεί να δώσει µόνο ένα προϊόν. Να εξηγήσετε την απάντηση σας. Απ. α. 1,12L, β. i) C4H8, ii) 2-βουτένιο 8

9 Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου Προσθήκη Η2Ο & Br2 15. Αέριο αλκένιο (Α) όγκου 14mL απαιτεί για πλήρη καύση 420mL αέρα (ο αέρας περιέχει 20% ν/ν O2). Οι όγκοι των αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. α. Να βρείτε το µοριακό τύπο του αλκενίου (Α), και να γράψετε το συντακτικό τύπο του, αν γνωρίζουµε ότι το αλκένιο (Α) µε επίδραση νερού δίνει ένα µόνο προϊόν. β. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) της ένωσης που παράγεται, κατά την αντίδραση 84g του αλκενίου (Α) µε Br2. Απ. α. 2-βουτένιο, β. 324g Προσθήκη Br2 & εύρεση Σ.Τ. αλκενίου - Καύση αλκενίου - Προσθήκη H ,2mol αλκενίου Α διαβιβάζονται σε διάλυµα Br2/CCl4. Όταν το βρώµιο αποχρωµατιστεί εντελώς, έχουν παραχθεί 40,4g οργανικής ένωσης Β. α. Να γράψετε την χηµική εξίσωση της αντίδρασης του αλκενίου Α µε το Br2 και τους Σ.Τ. των οργανικών ενώσεων Α και Β. β. Πόσα L CO2 (σε STP) εκλύονται, αν η ίδια ποσότητα αλκενίου καεί πλήρως; γ. Πόσα L Η2 (σε STP) απαιτείται να αντιδράσουν µε 0,2mol αλκενίου Α, ώστε να προκύψει κορεσµένη ένωση; Απ. α. Α: προπένιο, β. 13,44L, γ. 4,48L Προσθήκη Br2 & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Καύση - Προσθήκη H2Ο 17. Όταν διαβιβαστεί ορισµένη ποσότητα ενός αλκενίου (Χ) σε περίσσεια διαλύµατος Br2, σχηµατίζονται 101g ένωσης µε Μr=202. α. Να βρείτε το µοριακό τύπο του αλκενίου (Χ). β. Η ποσότητα του αλκενίου χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. i) το 1ο µέρος καίγεται πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L και σε STP) του O2, που απαιτήθηκε για την καύση. ii) στο 2ο µέρος γίνεται προσθήκη νερού. Να ονοµάσετε το κύριο προϊόν που θα σχηµατισθεί και να βρείτε τη µάζα του (σε g) Απ. α. C3H6, β. i) 50,4L, ii) 15g, 2-προπανόλη Προσθήκη Br2 & καύση προπενίου - Προσθήκη H2 & εύρεση Σ.Τ. αλκενίου 18. ιαθέτουµε δύο αλκένια το ένα είναι το προπένιο και το άλλο είναι άγνωστο (Χ). α. Πόση µάζα (σε g) προπενίου αποχρωµατίζουν 0,1mol Br2; β. Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του O2 µετρηµένος σε STP ο οποίος απαιτείται για την πλήρη καύση 4,2g προπενίου; γ. Να προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο του άγνωστου αλκένιου (Χ) 9

10 αν ξέρετε ότι 84g αυτού απαιτούν για πλήρη αντίδραση 44,8L αερίου H2, µετρηµένα σε STP. Απ. α. 4,2g, β. 10,08L, γ. προπένιο Καύση προπενίου - Προσθήκη Br2 & H2O σε προπένιο 19. Στο εργαστήριο διαθέτουµε C3H6. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L STP) του ατµοσφαιρικού αέρα (περιεκτικότητας σε οξυγόνο 20%v/v) που απαιτείται για την πλήρη καύση 2mol C3H6. β. Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε g) του C3H6 που πρέπει να αντιδράσει µε νερό ώστε να παρασκευασθούν 6g αλκοόλης; γ. Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε g) του C3H6 που µπορεί να αντιδράσει πλήρως µε διάλυµα που περιέχει 16g Br2 διαλυµένα σε CCl4 Απ. α. 1008L, β. 4,2g, γ. 4,2g Προσθήκη Cl2 & H2O σε αιθένιο 20. Σε ένα εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα παρακάτω πειράµατα που αφορούν το αιθένιο: α. Ισοµοριακές ποσότητες CH2=CH2 και Cl2(g), αντιδρούν πλήρως σε κατάλληλες συνθήκες οπότε παράγονται 3,96g προϊόντος. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L (σε STP) του αιθενίου και τη µάζα του χλωρίου που αντέδρασαν. β. 2,8g CH2=CH2 αντιδρούν πλήρως σε κατάλληλες συνθήκες µε νερό παρουσία Η2SO4 ως καταλύτη, και παράγεται ουσία Χ. Με τα δεδοµένα αυτά να υπολογίσετε πόση είναι η µάζα (σε g) της ουσίας Χ. Απ. α. 0,896L, 2.84g, β. 4,6g Προσθήκη H2 & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου Πολυµερισµός αιθενίου 21. ίνονται 21g ενός αλκενίου (Χ) και ορισµένη ποσότητα αιθενίου. α. Όλη η παραπάνω ποσότητα του αλκενίου απαιτεί 11,2L υδρογόνου, µετρηµένα σε STP, για να αντιδράσει πλήρως. Να προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκενίου Χ. β. Η ποσότητα του αιθενίου πολυµερίζεται πλήρως. Το πολυµερές που προκύπτει έχει σχετική µοριακή µάζα Mr= Να υπολογίσετε τον αριθµό µορίων του µονοµερούς που συνθέτουν ένα µόριο του πολυµερούς. Απ. α. C3H6, β

11 ΑΛΚΙΝΙΑ Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Πλήρης υδρογόνωση αλκινίου 1. ιαθέτουµε ποσότητα 0,4mol ενός αλκινίου Α. α. Η µισή ποσότητα του αλκινίου Α καίγεται πλήρως οπότε παράγονται 17,6g CO2. Να προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκινίου. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου Η2, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη υδρογόνωση της υπόλοιπης µισής ποσότητας του αλκινίου Α. Απ. α. C2H2, β. 8,96L Εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Πλήρης υδρογόνωση & καύση αλκινίου 2. Ποσότητα υδρογονάνθρακα µε γενικό µοριακό τύπο CνΗ2ν-2 έχει µάζα 13,5g και καταλαµβάνει όγκο 5,6L µετρηµένα σε STP. α. Να βρείτε το µοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα. β. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L αερίου υδρογόνου, µετρηµένα σε STP, ο οποίος απαιτείται για την πλήρη αντίδραση µε 0,25mol αυτού του υδρογονάνθρακα. γ. Γίνεται πλήρης καύση 0,2mol αυτού του υδρογονάνθρακα µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τη µάζα σε g του παραγόµενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP. Απ. α. C4H6, β. 11,2L, γ. 10,8g, 17.92L Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου - Προσθήκη H2Ο σε ακετυλένιο 3. ίνονται οι παρακάτω ποσότητες χηµικών ουσιών: 4,48L αλκανίου µετρηµένα σε STP συνθήκες και 10,4g ακετυλενίου (CH CH). α. Κατά την πλήρη καύση όλης της ποσότητας του αλκανίου παράγονται 18g Η2Ο. Να προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκανίου. β. Κατά την κατεργασία µε νερό όλης της ποσότητας του ακετυλενίου, παρουσία κατάλληλων καταλυτών, παράγεται προϊόν Χ. Να υπολογίσετε τα mol του τελικού προϊόντος Χ. Απ. α. C4H10, β) 0,4mol CH3CH=O Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου - Πλήρης υδρογόνωση αιθινίου 4. α. 4,4g ενός αλκανίου Α καίγονται πλήρως παρουσία αέρα και παράγονται 13,2g CO2. i) Να βρείτε το µοριακό τύπο του αλκανίου Α. ii) Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου, µετρηµένο σε STP, που απαιτήθηκε για την πλήρη καύση. β. Να προσδιορίσετε πόσα L υδρογόνου, µετρηµένα σε STP, απαιτούνται 11

12 για την πλήρη υδρογόνωση 5,2g C2H2. Απ. α. i) C3H8, ii). 11,2L, γ. 8,96L Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου - Πλήρης υδρογόνωση αιθινίου 5. Στο εργαστήριο διαθέτουµε ένα αλκάνιο Α και αιθίνιο. α. 29g του αλκανίου Α καίγονται πλήρως και παράγονται 44,8L αερίου CO2 σε STP. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος του αλκανίου. β. Σε 13g αιθινίου διαβιβάζουµε αέριο Η2 µέχρι το αιθίνιο να µετατραπεί πλήρως σε αιθάνιο. Να υπολογιστεί ο όγκος (σε L) του αιθανίου που παράγεται σε STP. Απ. α. C4H10, β. 11,2L Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Προσθήκη Br2 σε αλκίνιο 6. 10L αερίου αλκινίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηµατίζουν 20L CO2 µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. α. Ποιος είναι ο µοριακός τύπος του αλκινίου; β. Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου (σε L) υπό τις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης που απαιτείται για την τέλεια καύση της παραπάνω ποσότητας του αλκινίου. γ. 0,1 mol από το αλκίνιο διαβιβάζεται σε διάλυµα Βr2 σε CCl4, οπότε αντιδρά όλη η ποσότητα του αλκινίου. Να υπολογίσετε τη µάζα σε g του σχηµατιζόµενου προϊόντος. Απ. α. C2H2, β. 25L, γ. 34,6g Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου - Προσθήκη H2Ο σε ακετυλένιο 7. ίνονται οι παρακάτω ποσότητες χηµικών ουσιών: 4,48L αλκανίου µετρηµένα σε STP συνθήκες και 13g ακετυλενίου (CH CH). α. Κατά την πλήρη καύση όλης της ποσότητας του αλκανίου παράγονται 18g Η2Ο. Να προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκανίου. β. Κατά την κατεργασία µε νερό όλης της ποσότητας του ακετυλενίου, παρουσία κατάλληλων καταλυτών, παράγεται προϊόν Χ. Να υπολογίσετε τα mol του τελικού προϊόντος Χ. Απ. α. C4H10, β. 0,5mol CH3CH=O Προσθήκη Η2O & εύρεση Μ.Τ. αλκενίου - Προσθήκη Η2O σε ακετυλένιο 8. ίνονται οι παρακάτω ποσότητες χηµικών ουσιών: 4,48L αλκενίου µετρηµένα σε STP συνθήκες και 7,8g ακετυλενίου (CH CH). α. Η ποσότητα του αλκενίου αντιδρά πλήρως µε νερό και παράγονται 12g οργανικής ένωσης. Να προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκενίου. β. Κατά την κατεργασία µε νερό όλης της ποσότητας του ακετυλενίου, παρουσία κατάλληλων καταλυτών, παράγεται προϊόν Χ. Να 12

13 υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του προϊόντος Χ. Απ. α. C3H6, β. 13,2g Πλήρης υδρογόνωση αιθινίου - Καύση µίγµατος & εύρεση Μ.Τ. αλκανίου 9. ιαθέτουµε ισοµοριακό µίγµα C2Η2 και αλκανίου Α. α. Η µισή ποσότητα του µίγµατος για να υδρογονωθεί πλήρως απαιτεί 0,4g Η2, παρουσία καταλύτη παλλαδίου (Pd). Να υπολογίσετε τα mol κάθε συστατικού στο µίγµα. β. Η άλλη µισή ποσότητα του µίγµατος καίγεται πλήρως δίνοντας 13,44L CΟ2, µετρηµένα σε STP. Να βρείτε τον µοριακό τύπο του αλκανίου Α. Απ. α. 0,2mol, 0,2mol, β. C4H10 Καύση µίγµατος προπανίου & βουτανίου - Προσθήκη H2 & Na σε ακετυλένιο 10. α. Ένα «γκαζάκι» περιέχει µίγµα από 2 mol προπανίου και 3 mol βουτανίου. Να υπολογίσετε: i) τον όγκο του O2 (σε STP) που απαιτείται για την πλήρη καύση του µίγµατος ii) τη µάζα του CO2 που παράγεται. β. Το ακετυλένιο (CH CH) χρησιµοποιήθηκε παλαιότερα ως φωτιστικό αέριο. Να υπολογίσετε: i) τον όγκο του Η2 (σε L και σε STP) που χρειάζεται για την πλήρη υδρογόνωση 520g ακετυλενίου, και ii) τον όγκο του αερίου (σε L και σε STP) που παράγεται κατά την επίδραση περίσσειας Na σε 520g ακετυλενίου. Απ. α. i) 660,8L, ii) 792g, β. i) 896L, ii) 448L Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Επίδραση Na σε αλκίνιο 11. Κατά την πλήρη καύση ορισµένης ποσότητας ενός αλκινίου (Α) µε O2, βρέθηκε ότι η µάζα των υδρατµών που παράχθηκε ήταν ίση µε τη µάζα του αλκινίου που κάηκε. α. Να βρείτε το µοριακό τύπο του αλκινίου (Α) β. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του αερίου, σε STP, που παράγεται κατά την αντίδραση 10,8g του αλκινίου (Α) µε περίσσεια Na. Απ. α. C4H6, β. 15,2g Καύση & εύρεση Σ.Τ. αλκενίου - Πλήρης υδρογόνωση αιθινίου 12. Για τις ενώσεις HC CH και αλκένιο Α, που αποτελούν συστατικά ενός µίγµατος γνωρίζουµε τα εξής: α. Από την πλήρη καύση 0,5mol αλκενίου Α παράγονται 22,4L CO2 (σε STP). Να προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο του αλκενίου Α. β. 52g HC CH αντιδρούν µε την απαιτούµενη ποσότητα H2 και 13

14 παράγεται κορεσµένη ένωση Β. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) της ένωσης Β που παράγεται. Απ. α. CH2=CH2, β. 60g Καύση & πλήρης υδρογόνωση αιθινίου (ίδιες συνθήκες P, θ) 13. Μία ποσότητα C2H2 απαιτεί για την πλήρη καύση της 500L ατµοσφαιρικού αέρα (περιεκτικότητας σε O2 20%v/v). α. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L, µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, της παραπάνω ποσότητας του C2H2. β. Να υπολογίσετε τον όγκο του CO2 (σε L) υπό τις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης που παράγονται κατά την τέλεια καύση της παραπάνω ποσότητας του C2H2. γ. 0,1mol από το C2H2 αντιδρά µε υδρογόνο σε κατάλληλες συνθήκες. Να υπολογίσετε τη µέγιστη ποσότητα (σε g) του υδρογόνου που µπορεί να αντιδράσει καθώς και τη µάζα (σε g) του σχηµατιζόµενου προϊόντος. Απ. α. 40L, β. 80L, γ. 0,2mol, 3g Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Προσθήκη H2Ο σε αλκίνιο & προπένιο 14. Στο εργαστήριο διαθέτουµε αλκίνιο Α και προπένιο. α. 10L του αλκινίου Α απαιτούν για την τέλεια καύση τους 25L οξυγόνου µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Να βρείτε το Μ.Τ. του αλκινίου. β. 8,4g προπενίου αντιδρούν πλήρως µε νερό. Να υπολογίσετε τη µάζα του κύριου προϊόντος. γ. 0,1mol του αλκινίου αντιδρούν πλήρως µε νερό παρουσία καταλύτη. Να υπολογίσετε την ποσότητα σε g του σχηµατιζόµενου τελικού οργανικού προϊόντος. Απ. α. C2H2, β. 12g, γ. 4,4g Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Προσθήκη H2Ο σε αλκίνιο & προπένιο 15. Στο εργαστήριο διαθέτουµε αλκίνιο Α και προπένιο. α. 20L του αλκινίου Α απαιτούν για την πλήρη καύση τους 50L οξυγόνου µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Να βρείτε το Μ.Τ. του αλκινίου. β. 0,5mol του αλκινίου Α αντιδρούν πλήρως µε νερό παρουσία καταλύτη. Να υπολογίσετε την ποσότητα σε g του σχηµατιζόµενου τελικού οργανικού προϊόντος. γ. 16,8g προπενίου αντιδρούν πλήρως µε νερό σε κατάλληλες συνθήκες. Να υπολογίσετε τη µάζα του κύριου προϊόντος. Απ. α. C2H2, β. 22g, γ. 24g 14

15 Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκινίου - Προσθήκη H2Ο σε προπένιο & H2 σε αλκίνιο 16. Στο εργαστήριο διαθέτουµε αλκίνιο Α και προπένιο. α. 20L του αλκινίου Α απαιτούν για την τέλεια καύση τους 400L ατµοσφαιρικού αέρα (περιεκτικότητας 20%v/v σε οξυγόνο) µετρηµένα στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Να βρείτε το Μ.Τ. του αλκινίου. β. 16,8g προπενίου αντιδρούν πλήρως µε νερό. Να υπολογίσετε τη µάζα του κύριου προϊόντος. γ. 0,1mol του αλκινίου αντιδρούν πλήρως µε υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Να υπολογίσετε την ποσότητα σε g του σχηµατιζόµενου τελικού οργανικού προϊόντος. Απ. α. C3H4, β. 24g, γ. 3g Προσθήκη H2 σε µίγµα αιθινίου-αιθενίου & καύση των προϊόντων 17. Στο εργαστήριο διαθέτουµε µίγµα το οποίο αποτελείται από 2,24L C2H2 και 2,24L C2H4, µετρηµένα σε STP. α. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του H2, µετρηµένο σε STP, που µπορεί να αντιδράσει πλήρως µε την παραπάνω ποσότητα του µίγµατος. β. Το αέριο που προκύπτει από την πλήρη υδρογόνωση του παραπάνω µίγµατος καίγεται πλήρως. Να υπολογίσετε πόσα L οξυγόνου, µετρηµένα σε STP, απαιτήθηκαν για τη συγκεκριµένη καύση, καθώς και πόσα g CΟ2 παράχθηκαν. Απ. α. 6,72L, β. 15,68L, 17,6g Προσθήκη H2 σε µίγµα προπενίου-προπινίου & καύση των προϊόντων 18. Στο εργαστήριο διαθέτουµε CH3-CH=CH2 και CH3-C CH. α. 44,8L CH3-CH=CH2 σε STP, αντιδρούν πλήρως µε ίσο όγκο Η2. Να υπολογιστεί η µάζα (σε g) της παραγόµενης ένωσης. β. 22,4L CH3-C CH σε STP, αντιδρούν πλήρως µε διπλάσιο όγκο Η2. Να υπολογιστεί η µάζα (σε g) της παραγόµενης ένωσης. γ. Το αέριο που παράγεται από τις δύο παραπάνω αντιδράσεις καίγεται πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα Ο2. Να υπολογιστεί η µάζα (σε g) του Η2Ο που παράγεται. Απ. α. 88g, β. 44g, γ. 216g Καύση µίγµατος - Επίδραση περίσσειας Η2 & περίσσειας Νa σε µίγµα 19. ιαθέτουµε µίγµα που περιέχει 2mol CH3-CH=CH2 και 5mol CH CH. Να υπολογίσετε: α. Τον όγκο του O2 (σε L και σε STP) που απαιτείται για την πλήρη καύση του µίγµατος και τη µάζα του CO2 που παράγεται κατά την καύση. 15

16 β. Τον όγκο του Η2 (σε L και σε STP) που απαιτείται για την πλήρη υδρογόνωση του µίγµατος παρουσία καταλύτη. γ. Τον όγκο του αερίου (σε L και σε STP) που παράγεται κατά την επεξεργασία του µίγµατος µε περίσσεια Na. Απ. α. 481,6L, 704g, β. 268,8L, γ. 112L Προσθήκη Η2 σε ακετυλένιο 20. ιαθέτουµε 52g CH CH. Ένα µέρος αυτής της ποσότητας CH CH, µάζας 13g αντιδρά µε Η2, παρουσία καταλύτη, και παράγει αλκένιο Α. Η υπόλοιπη ποσότητα CH CH µε προσθήκη Η2 παράγει αλκάνιο Β. α. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων προσθήκης που πραγµατοποιούνται και να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. β. Να υπολογιστεί η ποσότητα του Η2 (σε mol) που απαιτήθηκε για τη διαδικασία. Απ. α. Α: αιθένιο, Β: αιθάνιο, β. 3,5mol Επίδραση Br2 & Νa σε αιθίνιο - Αφυδάτωση αιθανόλης 21. Ένα αέριο καύσιµο είναι µίγµα αιθινίου και ενός αλκενίου Α. α. Ποια είναι η ποσότητα (σε mol) του αιθινίου στο µίγµα, αν γνωρίζουµε ότι αντιδρά µε 32g Br2 και σχηµατίζει κορεσµένο προϊόν; β. Το αλκένιο Α παράγεται από αφυδάτωση 13,8g CH3CH2OH, σε 170οC. Να βρείτε τον συντακτικό τύπο και την ποσότητα (σε mol) του αλκενίου Α. γ. Ποιος είναι ο όγκος του αερίου (σε L, σε STP) που παράγεται από την πλήρη αντίδραση 0,2mol αιθινίου µε Na; Απ. α. 0,2mol, β. 0,3mol C2H4, γ. 4,48L 16

17 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Επίδραση Na & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης - Αφυδάτωση βουτανόλης 1. Σε ένα εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα ακόλουθα πειράµατα µε αλκοόλες: α. Σε ποσότητα 12g κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α επιδρά νάτριο οπότε παράγονται 2,24L (σε STP) αερίου Η2. Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο της αλκοόλης Α. β. Ποσότητα 0,2mol µιας άλλης κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης µε µοριακό τύπο C4H9OH αφυδατώνεται πλήρως παρουσία πυκνού H2SO4 στους 170οC οπότε παράγεται ένωση Β η οποία µπορεί να αποχρωµατίσει διάλυµα Br2 σε τετραχλωράνθρακα. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) της ένωσης Β που παράγεται. Απ. α. C3H7OH, β. 11,2g Επίδραση Na, αφυδάτωση & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης 2. α. Κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α µε µάζα 12g, αντιδρά µε νάτριο οπότε παράγεται αέριο µε όγκο 2,24L (σε STP). Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο της αλκοόλης. β. Ποσότητα 0,2mol της ίδιας αλκοόλης Α αφυδατώνεται πλήρως, παρουσία πυκνού H2SO4 στους 170ο C, οπότε παράγεται αποκλειστικά ένα προϊόν Β, το οποίο αποχρωµατίζει διάλυµα Br2 σε τετραχλωράνθρακα. Να υπολογίσετε τη µάζα του προϊόντος Β. Απ. α. C3H7OH, β. 8,4g Μίγµα αλκοολών - Επίδραση Na, αφυδάτωση & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης 3. ιαθέτουµε µίγµα που περιέχει 69g αιθανόλης και 0,5mol κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α. α. Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο της ένωσης Α, αν γνωρίζετε ότι µε αφυδάτωση 0,5mol της Α, παρουσία H2SO4 στους 170ο C, παράγονται 21g αλκενίου. β. Ποιος είναι ο όγκος του αερίου (σε L, STP) που παράγεται από την πλήρη αντίδραση των συστατικών του µίγµατος µε Na; Απ. α. C3H7OH, β. 22,4L Αφυδάτωση αιθανόλης - Επίδραση Na & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης 4. Σε ένα χηµικό εργαστήριο γίνονται πειράµατα µε αλκοόλες. α. Σε ένα πείραµα γίνεται αφυδάτωση 9,2g CH3CH2OH στους 170οC παρουσία H2SO4. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) σε STP, του αερίου που παράγεται. 17

18 β. Σε ένα άλλο πείραµα, µε προσθήκη περίσσειας Na σε 14,8g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α ελευθερώθηκαν 2,24L ενός αερίου σε STP. Να βρείτε το µοριακό τύπο της ένωσης Α και να γράψετε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της ένωσης Α. Απ. Α. 4,48L αιθενίου, β. C4H9OH, 4 ισοµερή Αφυδάτωση αιθανόλης - Επίδραση Na & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης 5. Σε ένα χηµικό εργαστήριο γίνονται πειράµατα µε αλκοόλες. α. Σε ένα πείραµα γίνεται αφυδάτωση 4,6g CH3CH2OH στους 170οC παρουσία H2SO4. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) σε STP, του αερίου που παράγεται. β. Σε ένα άλλο πείραµα, µε προσθήκη περίσσειας Na σε 12g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α ελευθερώθηκαν 2,24L ενός αερίου σε STP. Να βρείτε το µοριακό τύπο της ένωσης Α και να γράψετε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες της ένωσης Α. Απ. α. 2,24L αιθενίου, β. C3H7OH, 2 ισοµερή ο Οξείδωση 1 ταγούς αλκοόλης Εύρεση Σ.Τ. 6. Μια κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α µε σχετική µοριακή µάζα Μr=60 µε οξείδωση παράγει αρχικά 2mol προϊόντος Β, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να οξειδωθεί σε οξύ. Με θέρµανση 0,2mol της αλκοόλης Α στους 170οC, παρουσία H2SO4, παράγεται αλκένιο Γ. Να βρείτε: α. τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ. β. τη µάζα (σε g) των Β και Γ. Απ. α. Α: 1-προπανόλη, β. 8,4g Γ, 116g Β Εστεροποίηση - Εύρεση Σ.Τ. 7. Η κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Α αντιδρά µε CH3COOH και σχηµατίζει ένωση Β µε Mr =102. α. Να βρεθεί ο µοριακός τύπος της αλκοόλης Α. β. Αν γνωρίζουµε ότι η αλκοόλη Α οξειδώνεται σε κετόνη Γ: i) να βρείτε τους συντακτικούς της τύπους των Α, Β και Γ. ii) να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του αερίου, σε STP, που παράγεται όταν 0,1mol της ένωσης Α αντιδρούν µε Na. Απ. α. C3H7OH, β. i) A: 2-προπανόλη, γ. 1,12L ο Οξείδωση & αφυδάτωση 1 ταγούς αλκοόλης - Εύρεση Σ.Τ. 8. Για τον προσδιορισµό του συντακτικού τύπου µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: ποσότητα της αλκοόλης A µε πλήρη οξείδωση παράγει 0,5mol ενός προϊόντος Β το οποίο στη συνέχεια µπορεί να οξειδωθεί σε οξύ. 18

19 µε θέρµανση 2mol της αλκοόλης Α στους 170οC, παρουσία H2SO4, παράγεται αλκένιο Γ µε Μr=42. Να βρείτε: α. τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ. β. τη µάζα (σε g) των Β και Γ. Απ. α. Α: 1-προπανόλη, β. 29g B, 84g Γ Επίδραση Na & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης - Αφυδάτωση αλκοόλης 9. α. Σε 29,6g κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α επιδρούµε µε την απαιτούµενη ποσότητα Na, οπότε εκλύονται 4,48L αερίου υδρογόνου µετρηµένα σε STP. Να βρείτε το µοριακό τύπο της αλκοόλης Α. β. Άλλα 29,6g της Α θερµαίνονται παρουσία πυκνού θειικού οξέος και δίνουν το αλκένιο Β. Να υπολογίσετε τη µάζα του αλκενίου Β που παράχθηκε. Απ. α. C4H9OH, β. 22,4g Επίδραση Na & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης - Εστεροποίηση g κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Στο 1ο µέρος προστίθεται περίσσεια Νa οπότε εκλύονται 2,24L αερίου (σε STP). Στο 2ο µέρος προστίθεται περίσσεια του κορεσµένου µονοσθενούς καρβοξυλικού οξέος Β και το µίγµα θερµαίνεται παρουσία πυκνού H2SO4, οπότε λαµβάνεται οργανικό προϊόν Γ µε Mr=116. α. Να βρείτε τους µοριακούς τύπους της αλκοόλης Α και του οξέος Β. β. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του προϊόντος Γ. Απ. α. Α: C3H7OH, B: C3H6O2, β. 23,2g Παρασκευή αιθανόλης - Καύση αιθανόλης & επίδραση Na σε 1-προπανόλη 11. Στο εργαστήριο διαθέτουµε αιθανόλη και 1-προπανόλη. α. Πόσα mol αιθενίου απαιτήθηκαν για την παρασκευή 9,2g αιθανόλης; β. Πόσος όγκος οξυγόνου (σε L) σε STP απαιτείται για την πλήρη καύση 23g αιθανόλης. γ. 0,1mol 1-προπανόλης αντιδρούν µε Na. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης και να υπολογίσετε τη µάζα του προϊόντος. Απ. α. 0,2mol, β.33,6l, γ. 8,2g Καύση & επίδραση Na σε µίγµα αιθανόλης και 1-προπανόλης 12. Ένα οµογενές µίγµα αποτελείται από 6g 1-προπανόλης και 4,6g αιθανόλης. α. Στο µίγµα αυτό προσθέτουµε αρκετή ποσότητα µεταλλικού νατρίου, µέχρι να σταµατήσει η έκλυση αερίου. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L και σε STP) του αερίου που παράγεται. β. Ίση ποσότητα από το παραπάνω µίγµα καίγεται πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα Ο2. Να υπολογίσετε τη µάζα, σε g, του 19

20 παραγόµενου νερού. Απ. α. 2,24L, β. 12,6g Αφυδάτωση αλκοόλης & εύρεση Μ.Τ. - Καύση αλκοόλης 13. α. Μια ποσότητα 0,2mol κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α αφυδατώνεται πλήρως παρουσία πυκνού H2SO4 στους 170οC οπότε παράγονται 8,4g µιας οργανικής ένωσης Β που είναι το µοναδικό οργανικό προϊόν. Η οργανική ένωση Β µπορεί να αποχρωµατίσει διάλυµα Br2 σε τετραχλωράνθρακα. Να προσδιορίσετε τους µοριακούς τύπους της αλκοόλης A και της ένωσης Β. β. Ποσότητα 24g µιας άλλης αλκοόλης µε µοριακό τύπο C3H7OH, καίγεται πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα Ο2. Να υπολογίσετε τη µάζα του νερού που παράγεται. Απ. α. C3H7OH, C3H6, β. 28,8g Εύρεση Σ.Τ. αλκοόλης - Καύση & επίδραση Na σε αλκοόλη 14. Η µάζα του οξυγόνου (Ο) είναι τετραπλάσια της µάζας του υδρογόνου (Η) στο µόριο µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης. α. Να βρείτε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης. β. Γίνεται πλήρης καύση 0,2mol αυτής της αλκοόλης µε την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τη µάζα σε g του παραγόµενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP. γ. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L αερίου υδρογόνου, µετρηµένα σε STP, ο οποίος παράγεται από την πλήρη αντίδραση 0,2mol αυτής της αλκοόλης µε νάτρια. Απ. α. CH3OH, β. 7,2g H2O, 4,48L CO2, γ. 2,24L Καύση & εύρεση Μ.Τ. αλκοόλης - Οξείδωση & εύρεση Σ.Τ. αλκοόλης 15. 7,4g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α καίγονται πλήρως οπότε παράγονται 8,96L αερίου CO2 σε STP. α. Ποιος είναι ο Μ.Τ. της αλκοόλης Α; β. Αν η αλκοόλη Α δεν µπορεί να οξειδωθεί χωρίς να διασπαστεί η ανθρακική αλυσίδα, τότε να γράψετε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης και να την ονοµάσετε. γ. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης σχηµατισµού της αλκοόλης Α από το αντίστοιχο αλκένιο. Απ. α.c4h9oh, β. 1 βουτανόλη Οξείδωση αλκοόλης & εύρεση Μ.Τ. Ισοµοριακό µίγµα & επίδραση Na 16. Σε ένα χηµικό εργαστήριο διαθέτουµε δύο ισοµερείς αλκοόλες Α και Β. α. 30g από την αλκοόλη Α οξειδώνονται πλήρως και µας δίνουν xg προπανόνης. Να υπολογίσετε το x και να προσδιορίσετε τους 20

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 7 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; Οργανική χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ. 7.12.12.32.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Οκτωβρίου 2005 Διευθυντές/ντριες Λυκείων Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οργανικές είναι οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2015 (Σημείωση: τα ερωτήματα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5. β Θέµα 2 ο Β1. α. Λάθος: Εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των δύο διαλυµάτων. Αν η (OH) - είναι πολύ µικρή σε

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. σε ποια από τις παρακάτω μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με το μεγαλύτερο μήκος κύματος? a.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-2ΟΗ ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (5) ΘΕΜΑ 1 Ο 1. (β) 2. (β) 3. α. Αφού το Γ είναι ευγενές αέριο βρίσκεται στη 18 η ομάδα. Δεν μπορεί όμως να είναι το He γιατί σε αυτήν την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5

δ. δείκτης με Κ a =10 10 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα