Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας"

Transcript

1 παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1. Στην αντίδραση: () () () (1) αλκοόλη/ θ NaOH κύριο προϊόν Cl α. Ο C(1) οξειδώνεται και ο C() ανάγεται, β. Ο C(1) ανάγεται και ο C() οξειδώνεται, γ. Ο C() οξειδώνεται και ο C() ανάγεται, δ. Ο C() ανάγεται και ο C() οξειδώνεται. Α.. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με ΝaΟΗ; α. Cl, β. C6H5OH, γ. C6H5OH, δ. HCOOH. A.. Κατά την επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO παρουσία ΗSO στην μεθανόλη προκύπτει: α. HCOOH, β. H=O, γ. εν γίνεται αντίδραση, δ. CO. A.. Οργανική ένωση Χ αντιδρά, τόσο με ιώδιο σε αλκαλικό περιβάλλον, οπότε παράγεται κίτρινο ίζημα και προπανικό νάτριο, όσο και με Na, οπότε εκλύεται αέριο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένωση Χ είναι η: α. -προπανόλη β. βουτανόνη γ. -βουτανόλη δ. είτε η βουτανόνη είτε η -βουτανόλη A.5. α. Να γράψετε τον ορισμό του υβριδισμού. β. Να γράψετε τρεις () διαφορές μεταξύ των υβριδικών τροχιακών και των ατομικών τροχιακών που συνδυάζονται για να προκύψουν αυτά. (Μονάδες + )

2 ΘΜΑ B Β.1. Να κρίνετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές η λανθασμένες: α. Η φορμαλδεΰδη (HO), είναι πιο δραστική από την προπανόνη σε αντιδράσεις προσθήκης. β. Τα υβριδικά ατομικά τροχιακά sp, sp και sp μπορούν να κάνουν όλα τα είδη των δεσμών, δηλαδή σ και π. γ. Για την διάκριση της αιθανόλης (OH) από την μεθανόλη (OH) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκαλικό διάλυμα ιωδίου (ΚΟΗ / Ι). δ. Η μεθανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard (RMgX) στην κατάλληλη καρβονυλική ένωση και υδρόλυση του ενδιάμεσου προϊόντος. ε. Το μήκος του δεσμού μεταξύ των ανθράκων στο αιθάνιο είναι μεγαλύτερο από αυτό στο αιθένιο. Β.. Έστω ότι διαθέτουμε τα παρακάτω χημικά αντιδραστήρια: i. μεταλλικό Na, ii. αντιδραστήριο Fehling. Χρησιμοποιώντας μια φορά το καθένα από αυτά τα χημικά αντιδραστήρια να διακρίνετε μεταξύ τους τις επόμενες ενώσεις γράφοντας τη χημική εξίσωση που συμβαίνει και το παρατηρήσιμο ορατό αποτέλεσμα: α. -βουτανόλη με φορμαλδεΰδη (H=O) και β. βενζοϊκό οξύ (C6H5COOH) με βουτανόνη. (Μονάδες 8) Β.. Να εξηγήσετε τις παρακάτω προτάσεις και να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και, γράφοντας αναλυτικά (στάδια, συνθήκες, συντελεστές) τις αντιδράσεις που αναφέρονται σε αυτές: α. Η καρβονυλική ένωση Α που αντιδρά με διάλυμα Ι / ΝaOH και παράγει το HCOONa, μπορεί να παραχθεί με προσθήκη νερού στο κατάλληλο αλκίνιο. β. Κορεσμένη οργανική ένωση B με μοριακό τύπο CH6O προκαλεί αλλαγή χρώματος στο όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου (KCrO7 / HCl). γ. Το -μεθυλο-1,-βουταδιένιο μπορεί να κάνει πολυμερισμό 1, και παράγεται το πολυμερές Γ. δ. Η -μεθυλο--βουτανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη MgCl σε καρβονυλική ένωση και υδρόλυση του προϊόντος. (Μονάδες 1)

3 ΘΜΑ Γ ίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα: Α + HCl Β + Mg /αν. αιθ. Γ + Η Ο Θ αέριο που θολώνει το ασβεστόνερο Η + / KMnO + Η + / Η Ο + ΗCN + + NaOH / H O -NaCl δεν αντιδρά C H 5 OH / NaOH + Κ Γ.1. Με δεδομένο ότι η οργανική ένωση Α είναι αλκένιο με 11 σ δεσμούς που ξανασχηματίζεται με επίδραση θερμού αλκοολικού διαλύματος NaOH στην ένωση Β και ότι η είναι κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση, να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ,,,, Θ και Κ αν αυτές είναι τα κύρια ή αποκλειστικά προϊόντα των παραπάνω αντιδράσεων. (Μονάδες 1) Γ.. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων και να αναφέρετε το είδος της αντίδρασης (προσθήκη, απόσπαση, υποκατάσταση, πολυμερισμός, οξειδοαναγωγή, όξινος ή βασικός χαρακτήρας) που συμβαίνει σε καθεμιά από αυτές: α. + H (περίσσεια) β. Γ + ΗΟ Ni γ. Z + NaOH (περίσσεια) δ. Z + Na (περίσσεια) (Μονάδες 8) Γ.. Να υπολογίσετε πόσα ml διαλύματος KMnO 0,M παρουσία HSO απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση 7,6g της ένωσης, καθώς και τον όγκο του αερίου που παράγεται σε S.T.P. ίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=1, H=1, O=16, επίσης να θεωρήσετε τις αντιδράσεις ποσοτικές.

4 ΘΜΑ ίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα: A: C ν H ν Ο + NaOH/θ Β + Γ: C H 8 Ο + KMnO / H + + SOCl CO + NH M + KMnO / H + δεν αντιδρά E + I / NaOH + NaOH Na CO + Η + / Η Ο + + Η Λ K Θ Z Ni.1. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ,,,, Θ, Κ, Λ και Μ. (Μονάδες 15).. Ομογενές ισομοριακό μίγμα δυο οργανικών ενώσεων Ν και Ξ που έχουν μοριακό τύπο CH10O, έχει μάζα 9,6 g. Το μίγμα αυτό χωρίζεται σε δυο () ίσα μέρη. Το 1 ο μέρος αντιδρά πλήρως με περίσσεια Na και εκλύεται αέριο όγκου, L μετρημένα σε S.T.P. συνθήκες. Το ο μέρος απαιτεί για την πλήρη οξείδωσή του 00 ml διαλύματος KMnO συγκέντρωσης 0, Μ παρουσία HSO. Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Ν και Ξ. (Μονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=1, H=1, O=16, επίσης να θεωρήσετε τις αντιδράσεις ποσοτικές.

5 5 ΘΜΑ Α νδεικτικές απαντήσεις Α.1. δ Α.. β Α.. δ Α.. γ Α.5. α. Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών). β. Τα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα συνδυαζόμενα ατομικά τροχιακά ως προς : 1. την ενέργεια,. τη μορφή και. τον προσανατολισμό. ΘΜΑ Β Β.1. α. Σωστή β. Λανθασμένη γ. Σωστή δ. Λανθασμένη ε. Σωστή Β.. α. Μεταξύ της -βουτανόλης και της φορμαλδεΰδης μόνο η φορμαλδεΰδη οξειδώνεται με το αντιδραστήριο Fehling και σχηματίζεται κεραμέρυθρο ίζημα CuO. Η = O + CuSO + 5 NaOH ΗCOONa + Cu O + Na SO + H O β. Μεταξύ του βενζοϊκού οξέος και της βουτανόνης μόνο το βενζοϊκό οξύ αντιδρά με το Na (μόνο αυτό έχει όξινες ιδιότητες) και εκλύεται αέριο Η. 1 C6H5- COOΗ + Na C6H5- COONa + H Β.. α. Η καρβονυλική ένωση Α που αντιδρά με διάλυμα Ι / ΝaOH και παράγει το HCOONa, είναι η =O: Υποκατάσταση : = O + I CI = O + HI Υποκατάσταση και διάσπαση : CI = O + NaOH I + HCOONa ξουδετέρωση : HI + NaOH Συνολικά : NaI + H O = O + I + NaOH HCOONa + I + NaI + H O

6 6 Η ένωση Α παράγεται με προσθήκη νερού στο αιθίνιο: HSΟ Hg,HgSΟ, HC + H O - = O A β. Η κορεσμένη οργανική ένωση B με μοριακό τύπο CH6O είναι καρβονυλική και επειδή οξειδώνεται με το όξινο διάλυμα KCrO7 πρέπει να είναι η αλδεΰδη =O: - - CΗ = Ο + KCrO HCl - - CΟΟΗ + CrCl + KCl+HO Β γ. Το -μεθυλο-1,-βουταδιένιο μπορεί να κάνει πολυμερισμό 1, αφού είναι συζυγές αλκαδιένιο και παράγεται το πολυμερές Γ: ν = C - CΗ = ( - C = CΗ - ) Γ δ. Η -μεθυλο--βουτανόλη είναι τριτοταγής αλκοόλη με πέντε άτομα άνθρακα οπότε, για μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη MgCl σε κετόνη που έχει τρία άτομα άνθρακα δηλαδή, στην προπανόνη και υδρόλυση του προϊόντος: +ΗΟ C + MgCl C Mg( ΟΗ) Cl C O ΟMgCl ΟΗ ν ΘΜΑ Γ Γ.1. Η ένωση Α είναι αλκένιο με γενικό τύπο CνHν και με 11 σ δεσμούς οπότε ισχύει: Μεταξύ των ν ανθράκων γίνονται (ν-1) σ δεσμοί Μεταξύ των ν υδρογόνων και των ανθράκων γίνονται ν σ δεσμοί Τελικά πρέπει ν-1+ν=11 ή ν= ηλαδή, το αλκένιο Α έχει μοριακό τύπο CH8 στον οποίο αντιστοιχούν τα ισομερή: (Ι): (ΙΙ): (ΙΙΙ) : --= -=- - C =

7 7 Με προσθήκη HCl στο ισομερές (Ι) και αφυδραλογόνωση του αλκυλοχλωριδίου Β που παράγεται το ισομερές (ΙΙ) (μεταφορά του διπλού δεσμού από τη θέση -1- στη θέση --) ενώ αν κάνουμε την ίδια διαδικασία στα ισομερή (ΙΙ) και (ΙΙΙ) αυτά ξανασχηματίζονται. Έτσι το αλκένιο Α είναι ένα εκ των ισομερών (ΙΙ) ή (ΙΙΙ). Η καρβονυλική ένωση πρέπει να είναι η H=O ώστε να σχηματιστεί με κυανυδρινική σύνθεση η ένωση : ΗΟ--COOH που είναι το μοναδικό α-υδρόξυ οξύ που οξειδώνεται πλήρως στο CO το οποίο θολώνει το ασβεστόνερο: = O + ΗCΝ ΗΟ - CΝ Η + ΝH ΗΟ CΝ + H Ο + Η ΗΟ CΟΟ 5ΗΟ- - CΟΟΗ+ 6KMnO + 9HSO 10CO + 6MnSO +KSO+ 19HO αέριο Έτσι η ένωση Θ πρέπει να είναι πρωτοταγής αλκοόλη της μορφής CH9--OH και η ένωση Κ πρέπει να είναι αλκυλοχλωρίδιο της μορφής CH9--Cl. Όμως η ένωση Κ με αλκοολικό διάλυμα NaOH δε μπορεί να υποστεί αφυδραλογόνωση οπότε πρέπει να έχει συντακτικό τύπο: Κ: - C - Cl Οπότε η ένωση Θ έχει συντακτικό τύπο: Θ: - C - ΟΗ Έτσι από τα ισομερή (ΙΙ) και (ΙΙΙ) για το αλκένιο Α ο συντακτικός του τύπος είναι ο (ΙΙΙ) και οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Β και Γ είναι: Α: - C =, - C Cl Β:, Γ: - C MgCl

8 Γ.. α. Η αντίδραση της με Η είναι αντίδραση προθήκης στον τριπλό δεσμό C N αλλά και αντίδραση οξειδοαναγωγής καθώς σε αυτήν γίνεται αναγωγή του C και του Ν της κυανομάδας και οξείδωση των ατόμων του προστιθέμενου Η: Ni + ΗΟ - C Ν H ΗΟ - CΗ -ΝH β. Στην αντίδραση του αντιδραστηρίου Grignard Γ με το νερό εκδηλώνεται ο βασικός χαρακτήρας του αλκυλίου (R: ισχυρή βάση): δ+ δ- - C + Η- Ο Η - + Mg ( ΟΗ) Cl MgCl Γ Αλκάνιο γ. Στην αντίδραση της με NaOH εξουδετερώνεται μόνο το καρβοξύλιο και όχι η αλκοολομάδα δηλαδή, γίνεται αντίδραση όξινου χαρακτήρα: ΗΟ - - CΟΟΗ + NaOH ΗΟ - - CΟΟNa + HO δ. Στην αντίδραση της με περίσσεια Na γίνεται αντίδραση όξινου χαρακτήρα και του καρβοξυλίου και της αλκοολομάδας: ΗΟ - -CΟΟΗ + Na NaΟ - -CΟΟNa + H 8 Γ.. Για την ένωση έχουμε Mr=76 και τα mol της είναι n = 7,6 / 76 = 0,1mol. Οπότε από τη στοιχειομετρία της πλήρους οξείδωσης της έχουμε: 5ΗΟ- - CΟΟΗ+ 6KMnO + 9HSO 10CO + 6MnSO +KSO +19HO 0,1 mol 0,1mol 0,mol αέριο Έτσι, ο όγκος του διαλύματος του KMnO που απαιτείται για την πλήρης οξείδωση της ένωσης είναι: n 0,1 V= V= ή V = 0,6L = 600mL C 0, νώ, ο όγκος του αερίου CO που εκλύεται σε S.T.P. είναι: V = n, V = 0,, ή CO CO V CO =, 8 L

9 9 ΘΜΑ.1. Η ένωση Α πρέπει να είναι κορεσμένος μονοκαρβοξυλικός εστέρας και όχι κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ αφού μετά την αντίδρασή του NaOH παράγονται δυο οργανικά προϊόντα Β και Γ (σαπωνοποιήση). Συγκεκριμένα από το συνθετικό σχήμα προκύπτει ότι η Γ πρέπει να είναι κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη με Μ.Τ. CH7ΟΗ και η Β πρέπει να είναι RCOONa. Το μοναδικό RCOONa που οξειδώνεται και δίνει CO είναι το HCOONa. Συνεπώς η Β είναι το HCOONa. Με αρχή την ένωση Γ γίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις: CH7OH + SOCl CH7OH + SO + ΗCl Γ C H OH + ΝΗ C H ΝΗ Cl 7 7 ΝΗ 7 Cl + ΝaOΗ CH7ΝΗ + ΗO + ΝaCl Η αμίνη μπορεί να έχει συντακτικό τύπο: (Ι) : NH ή (ΙΙ) : - - NH Όμως η (ΙΙ) δε μπορεί να παραχθεί με προσθήκη περίσσειας Η στο νιτρίλιο Θ. Έτσι η είναι η (Ι) και κατά συνέπεια το νιτρίλιο Θ είναι το --C N. Τελικά με βάση το παραπάνω συνθετικό σχήμα προκύπτει ότι οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως Λ είναι οι: Α : HCOO---, : ---ΝΗ, B : HCOONa, Θ : --C N, Γ : ---ΟΗ, Κ : --CΟΟΗ, : ---Cl, Λ : --CΟΟNa : ---ΝΗCl, Μ: C O

10 .. Το αρχικό μίγμα των ενώσεων Ν και Ξ είναι ισομοριακό οπότε, υποθέτουμε ότι αυτό περιέχει: x mol Ν (CH10O), Mr=7, m1 = x 7 = 18x g Αρχικό μίγμα: x mol Ξ (CH10O), Mr=7, m = x 7 = 18x g m = 9,6g m + m = 9,6 18x + 18x = 9,6 96x = 9,6 ή x = 0,1 μίγματος Ν Ξ 10 Τα ισομερή που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο CH10O είναι: Αλκοόλες Αιθέρες (I) : ΟΗ (V) : - Ο (IΙ) : OH (VI) : - - Ο - - (III) : - - OH (VII) : --O- (IV) : - C - OH 1 ο μέρος μίγματος: 0,1 mol Ν και 0,1 mol Ξ Οι ενώσεις Ν και Ξ δε μπορεί να είναι και οι δυο αιθέρες αφού πρέπει τουλάχιστον η μία να αντιδρά με Na. Έτσι, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: Αν η μια ήταν αλκοόλη (έστω η Ν) και η άλλη είναι αιθέρας (έστω η Ξ) τότε μόνο η αλκοόλη αντιδρά με Na: 9 - ΟΗ + Na CH9 -ΟNa + H 0, 1molΜ 0,05 mol Η: V=0,05, = 1,1 L, L απορρίπτεται Άρα πρέπει και η Ν και η Ξ να είναι αλκοόλες ώστε να παραχθεί διπλάσια ποσότητα Η (, L). ο μέρος μίγματος: 0,1 mol Ν και 0,1 mol Ξ Τα mol του KMnO που απαιτήθηκαν για την πλήρη οξείδωση του ου μέρους του μίγματος είναι: n(kmno) = C V = 0, 0, = 0,0 mol Από τις ισομερείς αλκοόλες (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (IV) οι δυο είναι πρωτοταγείς (Ι και ΙΙΙ) μια είναι δευτεροταγής (ΙΙ) και μια είναι τριτοταγής (IV) η οποία δεν οξειδώνεται. 1

11 11 Οπότε, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Αν η μια αλκοόλη είναι πρωτοταγής (έστω η Ν): 5 CH7ΟΗ+ KMnO + 6HSO 5CH7CΟΟΗ+MnSO +KSO +11HO 0,1mol Ν 0,08 mol Αφού απαιτούνται 0,08 mol KMnO > 0,0 mol καμιά από τις αλκοόλες Ν και Ξ δεν μπορεί να είναι πρωτοταγής. Άρα πρέπει οι αλκοόλες Ν και Ξ να είναι τα ισομερή (ΙΙ) και (IV) ώστε να οξειδώνεται μόνο η δευτεροταγής αλκοόλη (ΙΙ) και να απαιτούνται 0,0 mol KMnO για την πλήρη οξείδωσή της σύμφωνα με την: 5 5C + KMnO + HSO + MnSO +KSO +8HO OH O 0,0 mol 0,1mol προϊόν οξείδωσης

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα