ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου Gignad σε κετόνη και στην συνέχεια υδρόλυση του προϊόντος β. κατά την πλήρη οξείδωση καρβοξυλικού οξέος γ. κατά την καταλυτική υδρογόνωση αλδεϋδών δ. κατά την προσθήκη νερού σε οποιοδήποτε αλκένιου σε όξινο περιβάλλον. Α. Μοναδικό προϊόν θα σχηματιστεί κατά: α. την αφυδραλογόνωση του χλώρο βουτανίου β. την προσθήκη νερού σε όξινο περιβάλλον στο βουτένιο γ. την οξείδωση της 1 προπανόλης με διάλυμα KC7 παρουσία HS4. δ. την προσθήκη υδατικού διαλύματος NaH στο αιθυλοχλωρίδιο. Α. Θα σχηματιστεί πολυακρυλονιτρίλιο κατά τον πολυμερισμό του α. =-Cl β. = γ. C6H5 = δ. =-CN Α.4 Υλικό κατάλληλο για την παρασκευή πλαστικών δαπέδων θα πάρουμε αν πολυμερίσουμε το: α. στυρόλιο β. βινυλοχλωρίδιο γ. προπένιο δ. αιθυλένιο Α.5 Δύο διαλύματα H και = ίδιας συγκέντρωσης και όγκου αντιδρούν πλήρως με B/NaH α. μεγαλύτερη ποσότητα B/NaH θα χρειαστούμε για την H β. παράγεται και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικό κίτρινο ίζημα γ. από τα σχηματιζόμενα άλατα που θα παραχθούν κανένα δεν μπορεί να οξειδωθεί χωρίς διάσπαση της ανθρακικής του αλυσίδας δ. μεγαλύτερη ποσότητα B θα παραχθεί στην πρώτη αντίδραση (της H). ΘΕΜΑ Β Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την. Β.1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος αιτιολογώντας την απάντηση σας. α. Η ανίχνευση του τριπλού δεσμού όλων των αλκινίων μπορεί να γίνει με διάλυμα CuCl/NH β. Μία ένωση που αποχρωματίζει διάλυμα B/Cl4, έχει στο μόριο της έναν διπλό δεσμό. γ. Τα αντιδραστήρια Gignad παρασκευάζονται σε άνυδρο αιθέρα, γιατί η παρουσία H οδηγεί σε αλκοόλες. δ. Οι αμίνες μπορούν να παρασκευαστούν από αλκυλαλογονίδια με προσθήκη NH, και μετά με αντίδραση με διάλυμα NaH. ε. Αν σε μία τριτοταγή αλκοόλη προσθέσουμε μεταλλικό Na θα παρατηρήσουμε φυσαλίδες. Μονάδες 15 (1x5 + x5) Β. Σε πέντε αριθμημένα δοχεία 1,,, 4 και 5 περιέχονται οι επόμενες ενώσεις (μία σε κάθε δοχείο): η 1-βουτανόλη, η -βουτανόλη, η βουτανάλη, το βουτανικό οξύ, και η βουτανόνη. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο, από τα παρακάτω δεδομένα: α. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία, 4 και 5 με την επίδραση νατρίου δίνουν αέριο υδρογόνο. ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ , W.U. Βόλος 1

2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 β. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 1 και 4 με την επίδραση αλκαλικού διαλύματος ιωδίου δίνουν κίτρινο ίζημα. γ. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία, και 4 αποχρωματίζουν το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. (μονάδες 10) ΘΕΜΑ Γ (x10 + 5) Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα των χημικών μετατροπών. Σε κάθε περίπτωση παίρνουμε το κύριο προϊόν (όπου μπορεί να υπάρξει και δευτερεύον) και ο εστέρας Α έχει M = 10. Οι σχετικές ατομικές μάζες είναι: C:1, H:1, :16. I Z C I KMn 4 ( ) ά NaH H ϊό S 4 ( ) C ν NaH ( έ ) KMn4 Cu H o S4 ( ό ) 00 C SC Mg έ Fehling H Γ.1 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α έως Λ. Γ. Να βρείτε τον όγκο των αερίων που παράγονται κατά την αντίδραση 6,4 g της ένωσης Δ με την απαιτούμενη ποσότητα SCl. ΘΕΜΑ Δ Δ.1 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα των χημικών μετατροπών. ό C KH Na ( ) H I I Hg,HgS4 NaH H H Mg έ H ά ϊό ( ) Fehling HC ( ) NaH I Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α έως Σ (η Ζ είναι αλκυλοχλωρίδιο) (μονάδες 16) Δ. Μίγμα συνολικής μάζας 49,8 g, που αποτελείται από τις ενώσεις H μάζας m1, = μάζας m και H μάζας m, το χωρίζουμε σε ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος αντιδρά με αντιδραστήριο Fehling και παράγεται 8,6 g ίζημα. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με I/NaH και παράγεται 118, g κίτρινου ιζήματος. Το τρίτο μέρος αντιδρά με μεταλλικό Na και ελευθερώνεται αέριο H. Να βρεθούν: α. η μάζα του κάθε συστατικού του αρχικού μίγματος β. ο όγκος του H που ελευθερώθηκε μετρημένος σε S.T.P. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες C:1, H:1, :16, I:17, Cu:6,5. (9 μονάδες) Εύχομαι επιτυχία και καλή σχολική χρονιά! ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ , W.U. Βόλος

3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 Απαντήσεις ΘΕΜΑ Α Α.1 γ, Α. β, Α. δ, Α.4 α, Α.5 α. ΘΕΜΑ Β Β.1 α. Λάθος. Γίνεται ανίχνευση του τριπλού δεσμού των αλκινίων μόνο αν αυτός βρίσκεται στην άκρη της ανθρακικής αλυσίδας β. Λάθος. Όλες οι ακόρεστες ενώσεις μπορούν να αποχρωματίσουν διάλυμα B/Cl4. γ. Λάθος. Η υδρόλυση των αντιδραστηρίων Gignad οδηγεί σε αλκάνιο (RMgX + H RH + Mg(H)X δ. Σωστό σύμφωνα με την αντίδραση ( ) ε. Σωστό. Γενικά με Na αντιδρούν όλες οι αλκοόλες και ελευθερώνουν αέριο Η (φυσαλίδες) RH + Na RNa + ½ H RX NH RNH X RNH NaX H NaH Β. Κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα δεδομένων Na (, 4, 5) I/NaH (1, 4) KMn4 (,, 4) H C H H = C Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ένωση που αντιδρά με όλα τα αντιδραστήρια βρίσκεται στο δοχείο 4 και είναι η. H Η άλλη ένωση που δίνει την αλογονοφορμική είναι η C Στο δοχείο 5 βρίσκεται το που αντιδρά μόνο με Na. Στο δοχείο βρίσκεται η H που αντιδρά με Na και KMn4. Στο δοχείο βρίσκεται η ένωση που περισσεύει δηλαδή η =. και βρίσκεται στο δοχείο 1. ΘΕΜΑ Γ Γ.1 Ο εστέρας Α θα έχει Μ.Τ. CμHμ και M = 1μ + μ + = 14μ + άρα 14μ + = 10 μ = 5. Οι ενώσεις Β, Δ, Ε, Λ, Κ έχουν ένα άτομο C και είναι: B: HCNa Ε: =, Δ: H Λ: Cl Κ: MgCl Η ένωση Γ έχει 4 άτομα C, ενώ η Η έχει ν άτομα C όπως και η Θ. Επειδή η Κ έχει ένα άτομο C, και με με την Θ κάνουν την Γ με 4 άτομα C, προκύπτει ν =. Η ένωση Η όμως δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση άρα είναι η οπότε έχουμε: Ζ: CNa Η: H Θ: CΓ: H H C Α: HC C ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ , W.U. Βόλος

4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 Γ. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η εξής: H + SCl Cl + S + HCl 1 mol Τα mol της αλκοόλης είναι: m 6, 4 n n mol n = 0, mol M Άρα θα έχουμε 0, mol S και 0, mol HCl, συνεπώς έχουμε 0,4 mol αερίων. V n V = 8,96L,4 ΘΕΜΑ Δ Δ.1 Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε ότι ένωση Μ, αντιδρά με το αντιδραστήριο Fehling άρα είναι αλδεΰδη. Ταυτόχρονα όμως δίνει και την αλογονοφορμική αντίδραση. Η μοναδική αλδεύδη που δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση είναι ή ακεταλδεύδη, οπότε έχουμε: Μ: = Ν: ΗCNa Ξ: CΗCNa Π: CΗ Η ένωση Δ (αλκίνιο ή αλκαδιένιο) αφού αντιδρά με Na έχει τριπλό δεσμό στην άκρη και η ένωση Ε είναι της μορφής RC η Δ: RC CR και η Θ θα είναι κετόνη ( ή αλογονοφορμική αντίδραση, δηλαδή θα είναι της μορφής CR1 R CR R C R ) που δίνει την. Άρα ένα από τα R, R είναι το μεθύλιο (-). Βλέποντας το διάγραμμα οι ενώσεις Α, Γ, Δ, Ε, Λ, έχουν ν άτομα C και οι Ζ, Σ, μ άτομα C. Η ένωση Μ με την ένωση Σ ενώνονται και κάνουν την Λ, άρα μ + = ν δηλαδή μ < ν άρα λοιπόν το αλκύλιο R είναι το μεθύλιο (-), έτσι μ = 1 και ν =. Τελικά έχουμε: Α: = Β: C Γ: Cl Cl Ε: C CNa Ζ: Cl Η: C C Θ: Κ: CΟΟNa Λ: H Σ: MgCl Ρ: Δ: C C C C Δ. α. Έστω n1 τα mol της H, n τα mol της =, και n τα mol της H. Από τα συστατικά του μίγματος μόνο η ακεταλδεΰδη αντιδρά με αντιδραστήριο Fehling. m 8,6 Το M του Cu είναι M = 14 και τα mol του ιζήματος ncu ncu 0, mol M 14 = + CuS4 + 5NaH CNa + Cu + NaS4 + H n 0, mol Άρα n = 0,6 mol και m = 0,6 44 m = 6,4 g. Αλογονοφορμική δίνουν οι H και = και τα mol του ιζήματος είναι: m 118, nc n I 0,mol M 94 ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ , W.U. Βόλος 4

5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 Οι αντιδράσεις είναι: = + I + 4NaH HCNa + I + NaI + H n 0, mol x = 0, mol Επειδή τα mol του ιζήματος είναι 0, τα υπόλοιπα 0,1 mol θα παραχθούν κατά την αντίδραση της H με το διάλυμα I/NaH. H + 4I + 5NaH HCNa + I + 5NaI + 5H n 1 Άρα n1 = 0, mol και m1 = n1 M m1 = 0, 46 g m1 = 1,8 g. 0,1 mol Οπότε έχουμε: m1 + m + m = mολ m = mολ m1 m m = 49,8 g 1,8 g 6,4 g = 9,6 g Άρα m1 = 1,8 g, m = 6,4 g, m = 9,6 g. β. Με Na αντιδρούν οι δύο αλκοόλες (η μεθανόλη και η αιθανόλη) και έχουμε: (τα mol της μεθανόλης είναι: n m 9,6 n n = 0, mol M H + NaH Na + ½ H 1 mol 0,5 mol n 1 0,1mol ) y1 = 0,05 mol H + NaH Na + ½ H 1 mol 0,5 mol n 0,1mol y = 0,05 mol Συνεπώς τα συνολικά mol του Η είναι y = y1 + y y = 0,1 mol. Ο δε όγκος σε STP είναι V = y,4 L V =,4 L H. ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ , W.U. Βόλος 5

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα