ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε."

Transcript

1 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε / 06 / Β / 86 / 13 ) 25 ης Αυγούστου Ηράκλειο Κρήτης

2 Πίνακας Περιεχοµένων Σελίδα ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 1 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/6/ Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1 30/6/ Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της περιόδου 1/1 30/6/ Τα ποσά της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης απεικονίζονται σε χιλιάδες, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν αποκλίσεις σε επίπεδο τελευταίου ψηφίου οφείλονται στη στρογγυλοποίηση των ποσών.

3 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν / 2007) Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι µε την παρούσα δηλώνουµε ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: 1. Οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν / 2007 και 2. Η Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν / Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2014 Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Το Μέλος του.σ. Μιχαήλ Χατζάκης Αντώνιος Μανιαδάκης Γεώργιος Παπαγεωργίου Αρ. ιαβ. ΑΗ Α..Τ. ΑΙ Α..Τ. ΑΚ

4 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Η παρούσα έκθεση αναφέρεται τόσο στις ενοποιηµένες όσο και στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του α εξαµήνου του 2014 και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν / Σηµαντικά Γεγονότα κατά τη Χρήση 1/1 30/6/2014 Επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις Έπειτα από 6 χρόνια ύφεσης της Ελληνικής οικονοµίας, το πρώτο εξάµηνο του έτους φαίνεται να είναι περίοδος εξισορρόπησης, ενώ ο στόχος να καταγραφεί για φέτος θετικός ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης δείχνει ότι µπορεί να επιτευχθεί. Επιπλέον, η µακρά περίοδος δηµοσιονοµικής προσαρµογής έφερε τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα αφού πραγµατοποιήθηκε πρωτογενές πλεόνασµα το 2013 ενώ εκτιµάται η διατήρηση του και για το Επίσης, υπήρξε σηµαντική πτώση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων εξέλιξη που έδωσε την δυνατότητα στην Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές, ενώ πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών βελτιώνοντας την κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις δεν έχουν µεταφερθεί στην πραγµατική οικονοµία µε αποτέλεσµα η ανεργία να παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι αναµενόµενες επενδύσεις να µην πραγµατοποιούνται στο βαθµό που οι συνθήκες απαιτούν. Επιπρόσθετα, το πολύπλοκο φορολογικό σύστηµα και το επίπεδο αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα στην επίλυση των διαφόρων θεµάτων επιδρούν ανασταλτικά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Συνέπεια των παραπάνω είναι να προχωρά µε πολύ αργά βήµατα ο παραγωγικός ανασχηµατισµός της οικονοµίας ο οποίος είναι προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης σε επίπεδα που θα επιτρέψουν στην χώρα να βελτιώσει ουσιαστικά την δηµοσιονοµική και οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελληνική και παγκόσµια οικονοµία, αφού αυτές επηρεάζουν µεγέθη όπως το µεταφορικό έργο, τα έσοδα και κυρίως το κόστος καυσίµων, το οποίο, κατά τα τελευταία έτη αποτελεί το ήµισυ περίπου των λειτουργικών εξόδων της. Το πρώτο εξάµηνο του 2014 αποτέλεσε µία περίοδο κατά την οποία συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας έπειτα από την υλοποίηση µιας σειράς µέτρων που έχουν σαν στόχο την προσαρµογή της Εταιρείας στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στη χώρα µας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που διέρχεται η επιβατηγός ναυτιλία. Η προσπάθεια αυτή, ενταγµένη στον ευρύτερο σχεδιασµό που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, έχει ως σκοπό την µείωση του κόστους λειτουργίας της και την αποδοτικότερη εκµετάλλευση των πλοίων της. Οι επιλογές αυτές κρίνονται ως αποτελεσµατικές και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση γεγονός που αντανακλάται και στα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου. Οικονοµικά Αποτελέσµατα Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε ενοποιηµένο επίπεδο στις έναντι το αντίστοιχο εξάµηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση Επιπλέον, ο Όµιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και καθαρών αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) ύψους έναντι το αντίστοιχο διάστηµα του 2013, καταγράφοντας αύξηση Τέλος, οι καθαρές ζηµιές του εξαµήνου περιορίστηκαν στα 4.499, έναντι το ίδιο διάστηµα πέρυσι. Η βελτίωση των οικονοµικών επιδόσεων οφείλεται στα µέτρα τα οποία έχουν ληφθεί κατά τα τελευταία χρόνια, όπως µεταξύ άλλων η αναδιάταξη του στόλου, η µη δραστηριοποίηση στη γραµµή Πάτρα Ηγουµενίτσα Βενετία και η εκναύλωση δύο πλοίων του Οµίλου σε τρίτη εταιρεία. Επιπλέον, η Εταιρεία αποφάσισε την επέκταση της υφιστάµενης γραµµής Πάτρα Ηγουµενίτσα Αγκώνα προσθέτοντας το λιµάνι της Τεργέστης ως επιπλέον προορισµό µε σκοπό την αύξηση του µεταφορικού έργου και της πληρότητας των πλοίων της. Επιπρόσθετα, το α εξάµηνο του 2014 υπήρξε σηµαντική µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων γεγονός που οφείλεται κυρίως στην µείωση του περιθωρίου δανεισµού (margin) του µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού και στην µείωση του τραπεζικού δανεισµού. Τέλος, η Εταιρεία εφάρµοσε µέτρα περιορισµού του κόστους καυσίµων, τόσο µέσω αναπροσαρµογής των προγραµµάτων εκτέλεσης δροµολογίων, όσο και µέσω υιοθέτησης κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων. Τέτοια µέτρα αποτέλεσαν η αντικατάσταση των προπελών δύο πλοίων της και η πλαστικοποίηση των υφάλων τους, µε τα οποία επετεύχθη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης καυσίµων. Μεταφορικό Έργο Το πρώτο εξάµηνο του 2014 η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην γραµµή της Αδριατικής Πάτρα Ηγουµενίτσα Αγκώνα Τεργέστη και στην γραµµή εσωτερικού Πειραιάς Ηράκλειο. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2014 διακίνησε 155 επιβάτες, 33 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 40 φορτηγά οχήµατα στην γραµµή Πάτρα Ηγουµενίτσα Αγκώνα Τεργέστη. Ως προς την αγορά εσωτερικού, η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην ακτοπλοϊκή γραµµή Πειραιάς Ηράκλειο, διακινώντας 316 επιβάτες, 30 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 28 φορτηγά αυτοκίνητα. 2

5 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Σηµαντικές Εξελίξεις Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ) Στις 24/3/2014, µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων µετοχών, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/1/2014. Η κάλυψη της εν λόγω αύξησης υπήρξε πλήρης (ποσοστό 100%). Το.Σ. της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 17ης Μαρτίου 2014 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου των ,50. Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,50, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,25 εκάστης. Ενοποιηµένος Ισολογισµός Οικονοµικά Αποτελέσµατα Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα σηµαντικότερα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Περιόδου του Οµίλου: o Το Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πάγιο) διαµορφώθηκε σε έναντι την 31/12/2013 µειωµένο κατά o Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό παρουσιάζει µείωση κατά και διαµορφώθηκε σε , έναντι την 31/12/2013. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση των ταµειακών διαθεσίµων. o Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά και διαµορφώθηκαν σε έναντι την 31/12/2013. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού η οποία ολοκληρώθηκε στις 24/3/2014. o Οι Συνολικές Υποχρεώσεις µειώθηκαν σε έναντι την 31/12/2013. Σε επίπεδο οικονοµικών αποτελεσµάτων, παρά την σταθεροποίηση των τιµών των καυσίµων σε υψηλά επίπεδα και τον συνεχώς εντεινόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών του κλάδου, η Εταιρεία προχωρώντας σε µια σειρά ενεργειών κατάφερε να πετύχει περιστολή των λειτουργικών της δαπανών βελτιώνοντας τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Πιο αναλυτικά σε επίπεδο οµίλου: Ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά και διαµορφώθηκε σε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Το Κόστος Πωληθέντων µειώθηκε κατά 734 και διαµορφώθηκε σε έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. Τα Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης παρουσίασαν µείωση κατά 282 σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση και διαµορφώθηκαν σε Οι Ζηµίες προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων της χρήσης εµφανίζουν µείωση κατά σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και διαµορφώθηκαν σε έναντι Τα Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (Έξοδα), παρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε αυτά του εξαµήνου 2013 και διαµορφώθηκαν σε έναντι το αντίστοιχο διάστηµα του Η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην µείωση του περιθωρίου δανεισµού (margin) και στην αποπληρωµή µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Τα Καθαρά µετά από φόρους Αποτελέσµατα της περιόδου διαµορφώθηκαν σε ζηµίες έναντι ζηµιών της αντίστοιχης περασµένης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση ζηµιών Ισολογισµός Εταιρείας Οικονοµικά Αποτελέσµατα Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται τα σηµαντικότερα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Περιόδου της Εταιρείας: 30/6/ /12/2013 Μεταβολή Ισολογισµός Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1 30/6/2014 1/1 30/6/2013 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Έξοδα ιοίκησης ιάθεσης (Ζηµίες) προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών Αποτελεσµάτων Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Καθαρά Αποτελέσµατα (Ζηµίες) µετά από φόρους

6 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Πορεία Μετοχής (τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ) Η τιµή της µετοχής της Εταιρείας διαµορφώθηκε κατά την 30/6/2014, σε 1,50 ενώ την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2013 ανήλθε σε 2,00. Προοπτικές για το δεύτερο εξάµηνο του 2014 Για το δεύτερο εξάµηνο του 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2013, η Εταιρεία εκτιµά ότι τόσο το µεταφορικό έργο όσο και τα έσοδα, στις γραµµές του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν αυξητική τάση κυρίως λόγω της δυναµικής στρατηγικής προώθησης των πωλήσεων. Επίσης, το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα διάθεσης αναµένεται να κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε το Οι τιµές των µέσων ναύλων, λόγω του έντονου ανταγωνισµού του κλάδου, εκτιµάται ότι θα παρουσιάσουν µικρή πτωτική τάση, ενώ τα έξοδα διοίκησης δεν θα παρουσιάσουν ουσιαστική απόκλιση σε σχέση µε τα επίπεδα του Κίνδυνοι Αβεβαιότητες Τιµές καυσίµων Η αύξηση της τιµής των καυσίµων, λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία, αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο έκθεσης της Εταιρείας, αφού το κόστος των καυσίµων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 ξεπερνά το 53% του συνολικού κόστους πωληθέντων προ καθαρών αποσβέσεων. Η Εταιρεία επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα προϊόντα αντιστάθµισης του κινδύνου από την άνοδο της τιµής των καυσίµων, έτσι ώστε µόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, να προχωρήσει στη χρήση τους. Έχοντας ήδη προβεί σε µια σειρά ενεργειών η Εταιρεία έχει ήδη περιορίσει σηµαντικά τις καταναλώσεις καύσιµων στην τρέχουσα χρήση. Επιτόκια Το σύνολο των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας έχει συµφωνηθεί να εκτοκίζεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Συνεπώς, η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο επιτοκίου αφού σε περίπτωση ανόδου του Euribor θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον χρεωστικούς τόκους. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε µια προσπάθεια στοχευµένης συµβολής στη διαµόρφωση µιας αναπτυξιακής πορείας της οικονοµίας και εκτόνωσης των πιέσεων των αγορών σταθεροποιεί τα επιτόκια δανεισµού σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, συµβάλλοντας θετικά στον περιορισµός του κόστος δανεισµού της Εταιρείας. Η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων των δανειακών υποχρεώσεων παρακολουθείται συνεχώς και η Εταιρεία προκειµένου να τον αντιµετωπίσει, ελέγχει την επίδρασή του στην λειτουργία της και προχωρά, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν, σε χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων (παραγώγων), ώστε να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τον συγκεκριµένο κίνδυνο και να βελτιστοποιήσει παράλληλα την χρηµατοοικονοµική της απόδοση. Ρευστότητα Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναµία της Εταιρείας και του Οµίλου να εκπληρώσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία και ο Όµιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλιστεί, η απαραίτητη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Ως εκ τούτου, έχει εξασφαλίσει κατάλληλο συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Κατά την 30/6/2014 τα ταµειακά διαθέσιµά της ανέρχονταν σε ενώ διατηρεί γραµµές πίστωσης µε συνεργαζόµενες τράπεζες, συνολικού ορίου χορήγησης κατά την 30/6/2014 και κατά την 31/12/2013, από τις οποίες τα µη αναληφθέντα ποσά κατά την 30/6/2014 και την 31/12/2013 ανέρχονται σε και σε αντίστοιχα. Οι παραπάνω γραµµές πίστωσης, επιβαρύνονται µε κυµαινόµενα επιτόκια, πλέον του περιθωρίου κέρδους των τραπεζών και οι εκάστοτε εκταµιεύσεις καλύπτονται µε µεταχρονολογηµένες επιταγές και έχει εγγραφεί προσηµείωση επί δύο ακινήτων της Εταιρείας. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης το οποίο παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα του 6µήνου του 2014 οφείλεται στην εποχικότητα που παρουσιάζει ο κλάδος. Η διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη τόσο κατά τους θερινούς µήνες όσο και κατά τις εορταστικές περιόδους, λόγω της τουριστικής κίνησης, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή διακύµανση καθ όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της Εταιρείας να πραγµατοποιείται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε οικονοµικής χρήσης. Λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο των τραπεζικών πιστώσεων που υπάρχουν στην διάθεση της Εταιρείας κατά την 30/6/2014 και την εξάλειψη της επίδρασης από την εποχικότητα τα επόµενα 2 τρίµηνα του έτους η ιοίκηση θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης του συγκεκριµένου κινδύνου στο προβλεπτό µέλλον. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Μετά την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού κοινού νοµίσµατος από την Ελλάδα, η Εταιρεία εξάλειψε σε µεγάλο βαθµό το συναλλαγµατικό της κίνδυνο, δεδοµένου ότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διενεργείται µε βάση το ευρώ. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο όσο αφορά τις δανειακές της υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Έµµεσα η Εταιρεία υφίσταται συναλλαγµατικό κίνδυνο από την προµήθεια των καυσίµων. 4

7 Συνθήκες Αγοράς ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι γραµµές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι πλήρως απελευθερωµένες, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών σε αυτές τις αγορές να είναι έντονος. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των µεριδίων κάθε εταιρείας στις αγορές αυτές, ενδέχεται να δηµιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισµού µε αντίκτυπο στα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανοµή των πλοίων ανά γραµµή, να αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάµενων (αλλά και πιθανών νέων) γραµµών και να τιµολογεί τις υπηρεσίες της σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Η τυχόν περαιτέρω εντατικοποίηση των συνθηκών ανταγωνισµού στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενδέχεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσµενείς επιδράσεις στα λειτουργικά της αποτελέσµατα, τις ταµειακές ροές και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις κινήσεις των ανταγωνιστών και ενεργεί ανάλογα προκειµένου να επιτύχει το βέλτιστο για αυτήν οικονοµικό αποτέλεσµα και να διασφαλίσει µε το καλύτερο δυνατό τρόπο το εταιρικό της συµφέρον. Πιστωτικός κίνδυνος Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από κατηγορίες υπηρεσιών όπως µεταφορά επιβατών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, πωλήσεων επί των πλοίων σε εστιατόρια, µπαρ & καταστήµατα επί των πλοίων, µεταφορά φορτηγών αυτοκινήτων και ναυλώσεις πλοίων. Ως εκ τούτου, η πελατειακή βάση της Εταιρείας έχει υψηλό εύρος και αναλύεται ως εξής: Α) Στους έχοντες επαγγελµατική συνεργασία όπως: Τουριστικοί Πράκτορες Κεντρικοί Πράκτορες Cargo Companies Cargo Owners Εταιρείες Ενοικιάσεως Επιβατηγών Ι.Χ. Ναυτιλιακές Εταιρείες Β) Στους µεµονωµένους ταξιδιώτες επιβάτες. Γίνεται διαρκής προσπάθεια για την προσέλκυση περισσότερων δυνητικών πελατών (σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες) για την ενίσχυση των πωλήσεων και διερεύνηση της πελατειακής βάσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενων όσον αφορά στην εκπλήρωση των συναλλακτικών υποχρεώσεων. Με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωµών. Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών της και εξετάζει την περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων. Συνεπώς, τυχόν αδυναµία πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενδεχοµένως να επηρεάσει τα αποτελέσµατα της Εταιρείας µέσω δηµιουργίας αντίστοιχων προβλέψεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, δηµιουργούν περιπτώσεις αυξηµένων πιστωτικών κινδύνων, µε αποτέλεσµα την όλο και περισσότερο επιβεβληµένη ανάγκη για δηµιουργία προβλέψεων για ζηµιές αποµείωσης απαιτήσεων, που επηρεάζουν ουσιωδώς αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Περιβαλλοντικός Κίνδυνος H Εταιρεία δίνει µεγάλη βαρύτητα σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα πλοία του στόλου εφαρµόζουν το ιεθνή Κώδικα Ασφαλούς ιαχείρισης Πλοίων (ISM) IMO, ενώ περαιτέρω εφαρµόζει κώδικες ασφαλείας που είναι υποχρεωµένοι λόγω της πιστοποίησης ISO 14001:2004. Η Εταιρεία έχοντας πλήρη επίγνωση και ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέµατα εφαρµόζει απαρέγκλιτα τους σχετικούς κανόνες ασφάλειας. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών κατά την έννοια του.λ.π. 24 για την περίοδο 1/1 30/6/2014: H Εταιρεία O Όµιλος Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε. Minoan Italia S.p.Α. Grimaldi Grimaldi εταιρεία Atlantica di Compagnia Compagnia di Navigazione Σύνολα di Navigazione S.p.Α. Navigazione S.p.Α. * S.p.Α. Σύνολα Κόστος ναύλωσης πλοίων Κόστος µισθοδοσίας ναυτικών ναυλωµένων πλοίων 352 Αναλογία αποτελέσµατος από εµπορική εκµετάλλευση ναυλωµένων πλοίων Επίρριψη κόστους µισθοδοσίας ναυτικών υπό ναύλωση ιδιόκτητων πλοίων -178 Επίρριψη κόστους εξόδων πρακτόρευσης ιάφορα έξοδα Σύνολα

8 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Έσοδα από ναυλώσεις πλοίων Έσοδα από επίρριψη κόστους µισθοδοσίας και ενδιαίτησης ναυτικών ναυλωµένων πλοίων 213 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα Σύνολα * Περιλαµβάνεται η Grimaldi Tours ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα σηµαντικότερα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ των συνδεδεµένων µερών κατά την 30/6/2014: Υποχρέωση σε : Η Εταιρεία Ο Όµιλος Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.* Atlantica di Navigazione S.p.A * Περιλαµβάνεται η Grimaldi Tours Παροχές στα µέλη του.σ. και ιοίκησης της Εταιρείας Οι βραχυπρόθεσµες παροχές της Εταιρείας προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ιευθυντικά Στελέχη ανήλθαν σε: Εκτελεστικά µέλη.σ. 252 Μη εκτελεστικά µέλη.σ. 95 ιευθυντικά Στελέχη 328 Σύνολα 675 Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2014 Εκ µέρους του.σ. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Μιχαήλ Χατζάκης Αντώνιος Μανιαδάκης 6

9 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Προς τους µετόχους της Εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30 ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Tηλ: , Φαξ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Tηλ: Φαξ:

10 Συµπέρασµα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Κωνσταντίνος Μιχαλάτος Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 113 8

11 Ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/6/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από σελίδα 12 έως και τη σελίδα 31 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 28/8/2014 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 9

12 Περιεχόµενα 10 Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 12 Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης 13 Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων µητρικής Εταιρείας Ενδιάµεση συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 15 Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση ταµειακών ροών 16 Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της περιόδου 1/1 30/6/2014 Αριθµός Σηµείωσης 1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 17 2 Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Σηµείωση συµµόρφωσης Χρήση εκτιµήσεων 17 3 Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 18 4 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Γενικά Κίνδυνος ρευστότητας Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Κίνδυνος επιτοκίων Συναλλαγµατικός κίνδυνος Εκτίµηση εύλογης αξίας 22 5 Έσοδα πωλήσεων 23 6 Κόστος πωληθέντων 23 7 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 23 8 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 24 9 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έσοδα από µερίσµατα συµµετοχών Αποτελέσµατα ανά µετοχή Φόρος εισοδήµατος Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο άνεια Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λειτουργικοί τοµείς 28 14

13 Αριθµός Σηµείωσης Σελίδα 24 Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Όµιλος υπερκείµενης µητρικής Θυγατρικές εταιρείες Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 31 Τα ποσά των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν αποκλίσεις σε επίπεδο τελευταίου ψηφίου οφείλονται στη στρογγυλοποίηση των ποσών. 11

14 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Όµιλος Η Εταιρεία Σηµείωση 1/1 30/6/2014 1/1 30/6/2013 1/4 30/6/2014 1/4 30/6/2013 1/1 30/6/2014 1/1 30/6/2013 1/4 30/6/2014 1/4 30/6/2013 Έσοδα πωλήσεων * Κόστος πωληθέντων Μικτά Κέρδη * Λοιπά λειτουργικά έσοδα * Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Ζηµίες) / κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα Έσοδα από µερίσµατα συµµετοχών (Ζηµίες) / κέρδη περιόδου προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (Ζηµίες) / κέρδη περιόδου µετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (α) + (β) Οι (Ζηµίες) / κέρδη περιόδου µετά από φόρους κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής Μη ελέγχουσες συµµετοχές (Ζηµίες) / κέρδη περιόδου µετά από φόρους (α) Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής Μη ελέγχουσες συµµετοχές Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) (Ζηµίες) / κέρδη περιόδου µετά από φόρους ανά µετοχή βασικές και προσαρµοσµένες (σε ) 11-0,0444-0,1265-0,0064-0,0451-0,0434-0,1528 0,0046-0,0562 * Ποσό της συγκρίσιµης περιόδου 2013 έχει αναταξινοµηθεί για λόγους συγκρισιµότητας (σηµ. 5 & 7) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 12

15 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο Όµιλος Η Εταιρεία Σηµείωση 30/6/ /12/ /6/ /12/2013 Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μη ελέγχουσες συµµετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων Λοιπές προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις άνεια Βραχυπρόθεσµο µέρος πληρωτέο την επόµενη χρήση Υποχρεώσεις από φόρους εισοδήµατος Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 13

16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Καταβολές έναντι επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 1/1 30/6/2013 Καταβολές έναντι επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Έξοδα επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (α) + (β) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 1/1 30/6/2014 Αντληθέντα κεφάλαια από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (α) + (β) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 14

17 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Καταβολές έναντι επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συµµετοχές Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 1/1 30/6/2013 Καταβολές έναντι επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Έξοδα επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Μεταφορά µεταξύ αποτελεσµάτων εις νέον και αποθεµατικών (δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού) (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (α) + (β) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 1/1 30/6/2014 Αντληθέντα κεφάλαια από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Μεταφορά µεταξύ αποτελεσµάτων εις νέον και αποθεµατικών (δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού) (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου µετά από φόρους (α) + (β) Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 15

18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ο Όµιλος Η Εταιρεία Σηµείωση 1/1 30/6/2014 1/1 30/6/2013 1/1 30/6/2014 1/1 30/6/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες (Zηµίες) περιόδου προ φόρων πλέον / (µείον) προσαρµογές για: Καθαρές αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα [ (έσοδα), (κέρδη) ] λοιπής επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (Αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (µείον) : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Σύνολο (εκροών) από Λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -68 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων Προκαταβολές για πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο (εκροών) / εισροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Καθαρές καταβολές για επικείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εξοφλήσεις δανείων Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 16

19 Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/6/ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/5/1972 (Φ.Ε.Κ /5/1972) µε έδρα το ήµο Ηρακλείου Κρήτης, επωνυµία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΟΑΝ LINES». Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αµιγώς στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας τόσο σε γραµµές εσωτερικού όσο και σε γραµµές εξωτερικού. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30/6/2014 και 30/6/2013 ανερχόταν σε 420 και 385 άτοµα αντίστοιχα. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε κωδικό MINOA. Οι αντίστοιχοι κωδικοί της µετοχής σε άλλα on line συστήµατα είναι :Reuters : MILr.AT - Bloomberg : MINOA GA. Το σύνολο των µετοχών που διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30/6/2014 ανέρχονταν σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ενώ ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών κατά την 30/6/2014 ανέρχονταν σε (σηµ. 20). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας την 30/6/2014 ανερχόταν στο ποσό Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η πλειοψηφία των µετοχών της Εταιρείας κατέχεται από το 2008, από την εταιρεία GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.Α., µέλος του Οµίλου Grimaldi, µε έδρα το Παλέρµο της Ιταλίας η οποία κατέστη υπερκείµενη µητρική εταιρεία που ασκεί έλεγχο στην Εταιρεία και τον Όµιλο. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από 7 9 µέλη. Την 21/6/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε 8µελές ιοικητικό Συµβούλιο. Από τα οκτώ µέλη (8) του ιοικητικού Συµβουλίου την 30/6/2014, τρία (3) ήταν εκτελεστικά, τρία (3) µη εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30/6/2014 περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις οι «οικονοµικές καταστάσεις» οι οποίες εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 28/8/2014. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (Όµιλος). Οι θυγατρικές εταιρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τα ποσοστά συµµετοχής που κατέχει η µητρική Εταιρεία είτε άµεσα είτε έµµεσα, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: µέθοδος εταιρεία έδρα % συµµετοχής ενοποίησης Minoan Italia S.p.A. Ολική Παλέρµο Ιταλίας 100% 100% 2. Βάση κατάρτισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 2.1 Σηµείωση συµµόρφωσης Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάση του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern) γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και προβαίνει στις αναγκαίες κινήσεις και διαπραγµατεύσεις ώστε να διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους για να ανταποκρίνεται στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές του υποχρεώσεις για το προβλεπτό µέλλον. Τα ποσά των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν αποκλίσεις σε επίπεδο τελευταίου ψηφίου οφείλονται στη στρογγυλοποίηση των ποσών. 2.2 Χρήση εκτιµήσεων Η σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, υποχρεώνει τη ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή των πολιτικών, καθώς και των αναφερόµενων ποσών ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν σηµαντική επίδραση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και οι εκτιµήσεις που ενέχουν κίνδυνο ενδεχόµενης προσαρµογής στην επόµενη χρήση δεν διαφέρουν από αυτές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/

20 3. Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, της 30/6/2014, µε την εξαίρεση των παρακάτω µεταβολών / προσθηκών, είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης της χρήσης 1/1 31/12/2013, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 3.1 Πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίου, έχει ως εξής: έτη Ιδιόκτητα κτίρια 33 Πλοία 35 Ανταλλακτικά πλοίων 5 Λοιπός εξοπλισµός πλοίων 4,16 Μεταφορικά µέσα 6,66 Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός 6,66 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & Λογισµικά προγράµµατα 4,16 Κινητή τηλεφωνία & µίνι φορητοί υπολογιστές (tablets) Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Όµιλος εκτιµά ότι οι ακόλουθες τροποποιήσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις είτε δεν έχουν επίδραση είτε ότι η τυχόν επίδραση δεν είναι σηµαντική. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ ΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11, ΠΧΑ 12, ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» Το ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» Το ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ΛΠ 27 ή

21 ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ΛΠ 27 όρους του ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ΠΧΑ 11. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» Η τροποποίηση του ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 19

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 I Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2008 Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202 Ηράκλειο Κρήτης Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 Σελίδα 1 από 43 Πίνακας περιεχομένων I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα ΤΚ 10678 Αριθµός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 0002661101000 AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ" ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα