ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκα νήσου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 5/2014 από φαση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροι ας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφα ση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρω τοδικείου Μυτιλήνης, που επήλθε με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθη νών, που επήλθε με την υπ αριθμ. 8/2014 απόφα ση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού... 5 Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Με σολογγίου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/2015 (1) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκανήσου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 5432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 5/2014 απόφασης της Ολομέλει ας του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ αριθμ. 691/ έγ γραφο του Διευθύνοντος το Εφετείο Δωδεκανήσου, Σάββα Κυριακίδη, Προέδρου Εφετών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε υπηρεσιακό αντίγραφο της με αριθμ. 5/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Εφετών Δωδεκανήσου, που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού του Δικαστηρίου για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το πα ραπάνω έγγραφο του Διευθύνοντος το Εφετείο Δωδε κανήσου και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου εισηγήθηκε την ακύρωση της υπό κρίση απόφασης της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου και την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτά των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Δωδεκανήσου με την υπ αριθμ. 5/2014 απόφασή της αποφάσισε ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονι σμός εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ώστε να γίνει αλλαγή της ορισμένης ημέρας πολιτικής συνεδρίασης και της ορισμένης ημέρας συνεδρίασης του ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η εκδίκαση μεγαλύτερου αριθμού ποινικών υποθέσεων. Η Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι το Πενταμελές Εφετείο συνεδριάζει σε τακτικές δικασίμους έξι (6) φορές ετησίως και το Τρι μελές Εφετείο Κακουργημάτων συνεδριάζει σε τακτικές δικασίμους 16 φορές ετησίως, β) ότι η μετά τη διακοπή της συνεδρίασης του Τριμελούς Κακουργημάτων της Πέμπτης, συνέχιση της συνεδρίασης αυτού την επόμενη ημέρα Παρασκευή, που συνεδριάζει το πολιτικό τμήμα και μετά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, δεν δημιουργεί πρόβλημα, αφού η συνεδρίαση παρατείνεται κατ ανάλογο χρόνο και κατά κανόνα εξαντλείται το πινάκιο, γ) ότι με τον Ν. 4055/2012 ιδρύθηκε Μονομελές Εφετείο και μεταφέρθηκαν σ αυτό υποθέσεις που μέχρι τότε υπάγονταν στην καθύλην αρμοδιότητα του Τριμε λούς Εφετείου και κατ έφεση του Πενταμελούς Εφε τείου, με αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των υποθέσεων αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφε τείου, οι οποίες μεταφέρονται στο Τριμελές Εφετείο, δ) ότι στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου εκκρε μούν προς προσδιορισμό 109 υποθέσεις αρμοδιότητας Πενταμελούς Εφετείου και 88 υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ε) ότι στο Εφετείο Δωδεκανήσου υπηρετεί ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και οι οργανικές θέσεις των εφετών από επτά μειώθηκαν σε έξι με το Π.δ. 30/2013 και ζ) ότι κατά τους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο οι δικαστές μεταβαί νουν στη μεταβατική έδρα της Κω για την εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, κρίνει ότι δεν υπάρ χει ανάγκη αλλαγής της ορισμένης ημέρας πολιτικής και ποινικής συνεδρίασης και ότι για να καταστεί εφι κτός ο προσδιορισμός σε εύλογο χρόνο των εκκρεμών υποθέσεων αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφετείου, επιβάλλεται και αρκεί, ενόψει του συνεχώς μειούμενου αριθμού των υποθέσεων αρμοδιότητάς του, ο ορισμός μίας εμβόλιμης δικασίμου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015, κατά τον οποίο δεν υπάρχει άλλη δικάσιμος του Πεντα μελούς Εφετείου. Επομένως, πρέπει να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, να τροποποιηθεί ο ισχύων Κανονισμός του δικαστηρίου αυτού και να ορισθεί ότι κατά το έτος 2015 το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα συνε δριάσει και την , ημέρα Τρίτη και ώρα ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ακυρώνει την υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του Εφετείου Δωδεκανήσου. Τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού ως εξής: «Κατά το έτος 2015 το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει και στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00». Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 5/2015 (2) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροιας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5433 σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 15/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ οικ./ έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του πρωτοδι κείου Βέροιας, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Βεροίας με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφασή της τρο ποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: Αντικαθιστά τη διάταξη του άρθρου 14 εδ. Γ και Δ του Κανονισμού, όπως τώρα ισχύει, ως εξής: «Το Μονο μελές Πλημμελειοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου συνεδριάζει σε δύο συνθέσεις (Α και Β ). Ειδικότερα συνεδριάζει: 1) η Α σύνθεση κάθε Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος και 2) η Β σύνθεση την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Πέμπτη και την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα». Καταργεί το εδ. Δ του άρθρου 14 του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροιας». Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4274/2014 «Οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων, καθώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφε τείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου (παρ. 1). Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση στις μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέ ρω δικαστηρίων (παρ. 2)». Σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Βεροίας, λαμ βάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποθέσεων αρμοδιό τητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που εκκρεμούν στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες Νάουσας και Αλεξάνδρειας, για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος και στο εξής θα εκδικάζονται από το Μονομε λές Πλημμελειοδικείο της έδρας, καθώς και το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων αυτών βαίνει συνεχώς μειούμενος, αποφάσισε την αύξηση κατά δύο ετησίως

4 5434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των δικασίμων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της έδρας του δικαστηρίου. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Κανονισμού. Επομένως, πρέπει να εγκρι θεί η τροποποίηση του Κανονισμού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βεροίας, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 6/2015 (3) Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικεί ου Μυτιλήνης, που επήλθε με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 9/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 605/ έγγραφο της Προέδρου Πρω τοδικών Μυτιλήνης, Αλεξάνδρας Ελένης Σταυροπού λου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε προς έγκριση αρμοδίως, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 86 2 Ν. 4055/2012, υπηρεσιακό αντίγραφο της υπ αριθμ. 9/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (με προσθήκη έξι (6) δικασίμων Μο νομελούς Πλημμελειοδικείου κατ έτος) ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5435 προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφασή της τρο ποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: «Τροποποιεί ομόφωνα το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β (το οποίο αποτελεί πλέον, μετά την παρακάτω προσθήκη, εδάφιο γ) του Τρίτου Κεφαλαίου του Κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ως εξής: «Επίσης, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο συ νεδριάζει την δεύτερη εργάσιμη ΔΕΥΤΕΡΑ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουνίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ώρα 09:00 στην έδρα του. Ο αριθμός των υποθέσεων, που θα προσδιορίζο νται σε κάθε δικάσιμο να μην υπερβαίνει τις πενήντα (50), από τις οποίες τριάντα (30) θα ορίζονται από τον Εισαγγελέα και είκοσι (20) από το Δικαστήριο σε περί πτωση αναβολής σε ρητή δικάσιμο.» ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ειδικώς, δε, για το χρονικό διάστημα από της 12ης Ιανουαρίου έως της 20ης Απριλίου 2015, θα ισχύσουν οι δικάσιμοι που έχουν οριστεί, μετ αναβολήν, από τις καταργούμενες μεταβατικές έδρες και ειδικότερα οι δικάσιμοι της , , , , και από και μετά να ορισθούν οι ακόλουθοι δικάσι μοι: , , , ». Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4274/2014 «Οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων, καθώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφε τείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου (παρ. 1). Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη, παράγραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση στις μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων (παρ. 2)». Σε εφαρμογή της ως άνω διά ταξης η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, αφού έλαβε υπόψη ότι μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4274/2014 είχαν ορισθεί δικάσιμοι για την εκδίκαση των υποθέ σεων αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες Καλλονής και Πλωμαρίου, που εκτείνονται μέχρι και το μήνα Απρίλιο 2015, τον αριθμό των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, αποφάσισε την αύξηση των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατά έξι (6) δικασίμους ετησίως και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρί ου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Κανονισμού. Επομένως, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση του Κανονισμού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 8/2015 (4) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, που επήλθε με την υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ.

6 5436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 8/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 643/ έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Προέδρου Πρωτοδι κών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπ αριθμ. 8/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρω τοδικείου Αθηνών, και παρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή του, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικά σιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρι σή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών με την υπ αριθμ. 2/2014 απόφασή της αποφάσισε: «1. Τη μη επέκταση του αριθμού ημερών συνεδριάσε ων του Β Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών από μία σε τρεις, ήτoι από κάθε Δευτέρα σε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός. 2. Την ενεργοποίηση και στελέχωση του 7ου Ειδικού Ανακριτικού Γραφείου και μετατροπή αυτού σε Ειδικό Ανακριτικό Γραφείο Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών με αποκλειστική απασχόληση του υπηρετούντος Ανακριτού στο ως άνω αντικείμενο (τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτός ισχύει κατόπιν των υπ αριθμ. 2/2010, 2/2012 και 4/2012 Αποφάσεων της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, όπως οι τελευταίες εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ. 26/2012 και 38/2012 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εν Συμβουλίω, αντιστοίχως) και τον ορισμό ως Aνακρι τή του ανωτέρω Ανακριτικού Γραφείου τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Παναγιώτη Καρακωνσταντή. 3. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αρμοδιότητα και λειτουργία του 6ου Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών ως ακολούθως: 1) Διατηρούνται τα δύο (2) κανονικά πινάκια (ΙΑ 1, IΑ2) και τα δύο (2) ειδικά πινάκια (ΧΙΑ 1, ΧIΑ2) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έως το χρόνο που έχουν ήδη προσδιοριστεί υποθέσεις και μόνο για τις υποθέσεις αυτές. 2) Υπάγονται στο 6ο Πολιτικό Τμήμα και οι εφέσεις κατ αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις νομής ή κατοχής των Ειρηνοδικείων, 3) Κατανέμονται οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρω τοδικείου σε τρία (3) κανονικά πινάκια (ΙΑ, ΙΑΑ, ΙΒΒ) και σε τρία (3) ειδικά πινάκια (ΧIΑ, ΧΙΜ, ΧΙΒΒ) με μέγιστο αριθμό εγγραφόμενων υποθέσεων ανά πινάκιο εκάστης δικασίμου τις τριάντα (30), με έναρξη ισχύος των πιο πάνω ρυθμίσεων από ». Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Πρωτοδικείου Αθηνών στο δικαστήριο αυτό έχουν συσταθεί και λει τουργούν δύο Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια, το Α ΜΟΔ, που συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα, ήτοι σε 10 συνεδριάσεις κάθε μήνα και το Β ΜΟΔ που συνεστή θη το έτος 2012 και συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, ήτοι 4 φορές κάθε μήνα. Στην Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών εισήχθη, δια της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα της Εισαγγελέως Εφετών Θεοφανείας Κοντοθανάση, αρμοδίας για τον προσδιο ρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για αύξηση των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ κατά 6, ώστε να συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρ τη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή, δηλαδή τις ίδιες ημέρες που συνεδριάζει και το Α ΜΟΔ. Η ως άνω Εισαγγελέας Εφετών για τη δικαιολόγηση της αύξησης των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ αναφέρει στο 38620/ έγγραφό της, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «έχουν ανασυρθεί από το αρχείο φυγοδίκων προς έλεγ χο 220 δικογραφίες, εκ των οποίων έχουν προσδιορισθεί στο ακροατήριο 50 υποθέσεις, όπου στις περιπτώσεις αυτές επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής των κακουργημάτων και ο έλεγχος δεν έχει ολοκλη ρωθεί Ήδη έχει συμπληρωθεί ο προσδιορισμός των υποθέσεων για το έτος 2015 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 και στα δύο Τμήματα. Πρόκειται για ένα χρονίζον, άλυτο, πρόβλημα με δυσμενή επακόλουθα, από τα οποία το κυριότερο είναι η πρόκληση αναπόφευκτα δυσμενών σχολίων και δικαιολογημένων παραπόνων των πολιτών σε βάρος της δικαιοσύνης λόγω της τα λαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσής τους». Η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών με την 8/2014 απόφασή της, έλαβε μεν υπόψη της ότι από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι την έχουν εισαχθεί στο ΜΟΔ Αθηνών 240 πρωτοείσακτες δικογραφίες, ότι ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση 1) όσον αφορά το Α ΜΟΔ ανέρχονται σε 186 υποθέσεις και 2) όσον αφορά το Β ΜΟΔ ανέρχονται σε 92 υποθέσεις, ήτοι συνολικά σε 278 υποθέσεις, ότι οι προσωρινά κρατούμενοι επί των εισαχθεισών από 1 1/ υποθέσεων ανέρχονται σε 86 και ότι ο προσ διορισμός του έτους 2015 περιέχει 2 3 υποθέσεις ανά δικάσιμο, με αποτέλεσμα να μην εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις, πλην, όμως, έκρινε, ότι υπό τις υφιστάμενες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κενές οργανικές θέσεις πρωτοδικών και παρέδρων και 71 δικαστών (65 πρωτοδικών και 6 προέδρων) που βρίσκονται εκτός υπηρεσίας (λόγω αδειών 9/μήνου, 6/μηνου, αποσπάσεων και αναρρωτικών αδειών), των 309 κενών οργανικών θέσεων γραμματέων και επιμε λητών και των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών, δεν κα θίσταται δυνατή η αύξηση των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ. Από το από έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών προκύπτει ότι έως εκκρεμούν στο Α ΜΟΔ 223 υποθέσεις και στο Β ΜΟΔ 90 και εκκρεμούν προς προσδιορισμό 8 δικογραφίες. Ο προσδιορισμός έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους Η Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που εκκρε μούν στο ΜΟΔ Αθηνών (Α και Β), τον αυξημένο αριθμό υποθέσεων που προσδιορίζονται ανά πινάκιο, που καθι στά ανέφικτη την εκδίκαση όλων των υποθέσεων και το γεγονός ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατηγορουμένων που κρατούνται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπό θεσής τους, περιστατικά που δημιουργούν δυσμενή σχό λια σε βάρος της δικαιοσύνης για τη μη εκδίκαση των υποθέσεων σε εύλογο χρόνο, και χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη άμεσης κάλυψης των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων των δικαστών, αλλά τουλάχιστον εν μέρει και των δικαστικών υπαλλήλων, κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι επιβάλλεται η αύξηση από των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ Αθηνών κατά δύο κάθε μήνα, ήτοι να συνεδριάζει αυτό εκτός από κάθε Δευτέ ρα και κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα. Κατά το μέρος αυτό πρέπει να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δέκα οκτώ (18) μέλη του δικαστηρίου, ήτοι οι: 1) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 2) Βιολέττα Κυτέα, 3) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 4) Κων σταντίνος Φράγκος, 5) Νικόλαος Πάσσος, 6) Δημήτριος Κράνης, 7) Δημήτριος Κόμης, 8) Ασπασία Καρέλλου, 9) Γεράσιμος Φουρλάνος, 10) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 11) Χρυσούλα Παρασκευά, 12) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδο πούλου, 13) Μιχαήλ Αυγουλέας, 14) Βασίλειος Καπελού ζος, 15) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 16) Ιωσήφ Τσα λαγανίδης, 17) Γεώργιος Λέκκας, 18) Χρήστος Βρυνιώτης, Αρεοπαγίτες, είχαν τη γνώμη ότι πρέπει να αυξηθούν από τούδε οι συνεδριάσεις του Β ΜΟΔ κατά μία κάθε μήνα. Κατά τα λοιπά η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθούν οι υπ αριθμ. 2 και 3 ως άνω τροποποιή σεις του ισχύοντος Κανονισμού, που αποφασίστηκαν με την 8/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουρ γίας των υπηρεσιών του, αφού με αυτές επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστηρίου αυτού και δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης, συμπλήρω σης ή τροποποίησης αυτών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ακυρώνει την υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά το μέρος που έκρινε ότι δεν πρέπει να επεκταθούν οι συνεδριάσεις του Β ΜΟΔ Αθηνών. Τροποποιεί τον ισχύοντα Κανονισμό του Πρωτοδικεί ου Αθηνών ως εξής: «Το Β Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο από θα συνεδριάζει και κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα». Εγκρίνει τις με αριθμ. 2 και 3 τροποποιήσεις του Κα νονισμού που έγιναν με την ίδια ως άνω απόφαση. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 9/2015 (5) Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο

8 5438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 739/ έγγραφο της Προϊσταμένης του εν λόγω Ειρηνοδικείου, Χριστίνας Κατσιγιάννη, Ειρηνο δίκη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, το οποίο από (μετά τη συγχώνευση του περιφερειακού Ειρηνοδικείου Απολλωνίων) απο τελεί ΤΜΗΜΑ». Σας υποβάλλουμε την με αριθμό 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδι κείου Λευκάδας και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Ειρηνοδικείου, ει σηγήθηκε την έγκριση του καταρτισθέντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Ειρηνοδικεί ου Λευκάδος με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφασή της κατήρτισε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. ΠΟΛIΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1ο Το Ειρηνοδικείο συνεδριάζει για την εκδίκαση πολι τικών υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, τις παρακάτω ημέρες και ώρες: 1ον. Θα εκδικάζονται υποθέσεις όλων των διαδικασιών κάθε 1η και 3η Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 10:00 π.μ. Ανώτατος αριθμός υποθέσεων που θα προσδιορίζεται στην κάθε συνεδρίαση θα είναι τακτικής Διαδικασίας (25) και εκουσίας (πλην υπερχρεωμένων) πέντε (5), Ειδι κής πινακίου (εργατικές αυτοκίνητα (8), Ειδικής εκτός πινακίου (Μισθωτικές Ανακοπές Μικροδιαφορές (12), Εκουσίας (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ. (8), Ασφαλι στικά Μέτρα (4). 2ον. Προσημειώσεις θα γίνονται δύο ημέρες κάθε εβδομάδας, καθώς και κάθε άλλη πράξη όλες τις ημέ ρες της εβδομάδος από 9:00 π.μ. 14:00 λαμβανομένου υπόψη του επείγοντός τους. Ασφαλιστικά μέτρα, εάν κρίνει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, θα προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Άρθρο 2ο Τακτικές δικάσιμοι δεν ορίζονται: α) Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών, δη λαδή από την 1η lουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου. β) Κατά την χρονική περίοδο από την 22η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι και την 7η lανουαρίου του επομένου χρόνου. γ) Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Κατά τις παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περιό δους διακοπών, η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου μπο ρεί, όταν κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος, από την αναβολή, να ορίζει έκτακτες δικασίμους με τον όρο της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν. Άρθρο 3ο Κατά την περίοδο των διακοπών (από την 1η lουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου) δικάζονται κατ εξαίρε ση οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων». Ειδικότερα δικάζονται: α) κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, εκτός από το μήνα Αύγουστο: 1) υποθέσεις τις οποίες ο Δικαστής που διευθύνει το Ειρηνοδικείο χαρακτήρισε ως κατε πείγουσες και 2) οι υποθέσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής και β) καθ' όλο το παραπάνω χρονικό διά στημα οι υποθέσεις που αφορούν λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων. Άρθρο 4ο Διαταγές πληρωμής εκδίδονται κάθε ημέρα. Οι ένορ κες βεβαιώσεις συντάσσονται αυθημερόν, η έκδοση δι αταγών πληρωμής και διαφόρων πιστοποιητικών γίνε ται το συντομότερο δυνατό, όπως ορίζει ο νόμος και αυθημερόν στις περιπτώσεις επικείμενης παραγραφής. Άρθρο 5ο Αντίγραφο της κατάστασης της μηνιαίας υπηρεσίας των τοιχοκολλείται στην αίθουσα Δικαστών. Άρθρο 6ο Οι ημέρες συνεδρίασης της Ολομέλειας ορίζονται από την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου. Τα μέλη αυ τής καλούνται από τον Προϊστάμενο να παραστούν στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί εγγράφως και πριν από (5) ημέρες, από αρμόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου. Β) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Οι πταισματικές παραβάσεις θα εκδικάζονται κάθε πρώτη Τετάρτη ανά δίμηνο. Ενώ κατά έτος θα εκδί δεται ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων, το οποίο θα

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5439 κοινοποιείται στους αρμόδιους Δημόσιους Κατήγορους. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίζει στις 09:00 π.μ. Γ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Την προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση θα δι ενεργεί η Ειρηνοδίκης, που έχει οριστεί εβδομαδιαίως ως Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, η οποία θα καθορίζει τις ημέρες διενέργειας αυτής και η οποία σε περίπτωση απασχόλησής της με άλλο αντικείμενο θα αναπληρώ νεται από άλλο Ειρηνοδίκη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η Προϊσταμένη της γραμματείας, χρέη της οποίας από εκτελεί η Δικαστική υπάλληλος, Σοφία Κου νιάκη, κατόπιν της με αριθμ. 10α/ πράξης της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, Χριστίνας Κατσιγιάννη, είναι υπεύθυνη, πέραν της διεκπεραίωσης των Διοικητικών υποθέσεων (τήρηση ατομικών φακέ λων μισθοδοσίας, στατιστικών στοιχείων και αλληλο γραφίας Πρωτοκόλλου, διαχείριση των διαφόρων προ μηθειών γραφικής ύλης) και για την τήρηση αιτήσεων σωματείων, για την επιθεώρηση των Ληξιαρχείων, για τη δημοσίευση πράξεων της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου και Πολιτικών Αποφάσεων, για την κατάθεση ενδίκων μέσων (Εφέσεων, Ανακοπών Ερημοδικίας, αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων και ανακλήσεων ή μεταρρυθμίσεων και τριτανακοπών) καθώς και για τη τήρηση των βιβλίων αδειών υπαλλήλων, Νομικών Βιβλίων (φύλαξη αυτών και ενέργειες για την προμήθεια νέων, που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία του Δικαστηρίου), επίπλων και σκευών και βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων. Πέραν των ως άνω, θα επιμελείται του γενικού ελέγχου της Προανάκρισης. Η Προϊσταμένη γραμματείας, μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου, ορί ζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν το ένα δικαστικό έτος, το αντικείμενο εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί να αναθέτει σε υπάλληλο ή υπαλλήλους ορισμένου τομέα την εκτέλεση εργασιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου τομέα. Σε περίπτωση αλλαγής τομέα, ο υπάλληλος εξερχό μενος του τομέα, υποχρεούται να ενημερώνει πλήρως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τον εισερχόμενο κατά το αντικείμενο εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου. 1) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: Η τήρηση των επί της έδρας πρακτικών και η τήρηση όλων των απαραίτη των βιβλίων. Η κατάθεση δικογράφων και ο προσδιορι σμός δικασίμων, δημοσίευση αποφάσεων και διαταγών πληρωμής. Η χορήγηση σημειωμάτων για την έκδοση πινάκων εκκρεμότητας. Η χορήγηση αντιγράφων και απογράφων όλων των διαδικασιών που φυλάσσονται στο αρχείο. Η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων. Η αρχειοθέτηση κατ έτος των αποφάσε ων, προτάσεων και σχετικών. Επίσης, ασχολούνται με τη διοικητική εν γένει υπηρεσία, κατόπιν εντολής της Προϊσταμένης της γραμματείας, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου και ειδικότερα με την τήρηση εμπιστευτικού και γενικού Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τη διεκπε ραίωση αλληλογραφίας, την τήρηση βιβλίων κανονικών και αναρρωτικών αδειών ως και βιβλίου εκθέσεων και πράξεων του Ειρηνοδικείο Λευκάδας, τη συσχέτιση εγ γράφων στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, με ενέργειες σχετιζόμενες με την επιθεώρηση των Ειρηνοδικών, την καθαρογραφή των εκθέσεων Επιθε ώρησης και τη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήρι ξη της υπηρεσίας, τη δημοσίευση των καταστατικών Συνεταιρισμών, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών και την αποστολή των εγκριθέντων καταστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την έκδοση παντός είδους πιστοποιητικών και δημοσίευση προγραμμάτων πλει στηριασμών και κατασχέσεων. Με ενέργειες σχετικές με την προμήθεια επίπλων και υλικών (γραφικής ύλης απαραιτήτων για την λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και με αναγκαίες ενέργειες για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημά των). Ο Διοικητικός τομέας του πιο πάνω μέρος επο πτεύεται με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γραμματείας σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. 2) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: Η τήρηση πρακτικών επί έδρας και η τήρηση βιβλίων δημοσίευσης αποφάσεων, η έκδοση αντιγράφων, αποστολή αποσπασμάτων των ερήμην εφεσίβλητων αποφάσεων στα αρμόδια αστυ νομικά τμήματα για επίδοσή τους στους κατηγορού μενους, η αποστολή των εφεσίβλητων καταδικαστικών αποφάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα, η εκκαθάριση και πληρωμή μαρτυρικών δικαιωμάτων και η τήρηση Γενικού βιβλίου που αφορά στις παραπάνω εργασίες. Η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων, δηλ. προσφυγών και Διατά ξεων Εισαγγελέα Πλημ/κών που απορρίπτουν έγκληση (άρθρο 48 ΚΠΔ) και άσκηση ανακοπών λιπομαρτυρίας κατ άρθρο 232 ΚΠΔ και αποστολή αρμοδίως τούτων. Η άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων (άρθρο 474 Κ.Πολ.Δικ.) και αποστολή τούτων στα αρμό δια Δικαστήρια, Εισαγωγή συγχωνευτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου μας και Σύνταξη Ατομικών Φύλλων έκπτωσης (ΤΑΦΕ) για τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν με τις αποφάσεις που συγχωνεύτηκαν ή άλλων που διαγράφηκαν με Διάταξη του Δημοσίου Κα τηγόρου, σύμφωνα με το Ν. 1240/1982, από τα αρμόδια Δημόσια Ταμεία. Επί ερήμην καταδικαστικών αποφά σεων, μετά την καταχώρησή τους στο οικείο βιβλίο, γίνεται χωρισμός των δικογραφιών ανάλογα με τον τόπο τέλεσης της παράβασης, καταχώρησή τους σε χρηματικούς καταλόγους, οι οποίοι διαβιβάζονται στο τέλος κάθε μήνα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. όπου η κατοικία ου κατηγορουμένου. Στους χρηματικούς καταλόγους αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας και φο ρολογικού μητρώου, η ανάλυση των ποινών και η σχε τική άθροιση. Σύνταξη εις τριπλούν συγκεντρωτικών καταστάσεων, οι οποίες συνοδεύουν τους παραπάνω χρηματικούς καταλόγους και στις οποίες αναγράφονται συγκεντρωτικά τα χρηματικά ποσά που βεβαιώνονται στα αρμόδια δημόσια ταμεία και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, που ενημερώνεται με την επιστροφή από τα Ταμεία ενός από τα τρία αντίγραφα των συγκεντρω τικών αποφάσεων, ώστε να φαίνεται η βεβαίωση των

10 5440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρηματικών ποινών και παροχή πληροφοριών σε τρίτους για θέματα που τους αφορούν. Ασχολούνται, επίσης, με τη φύλαξη αποφάσεων, πρακτικών, βιβλίων και δικογρα φιών του Δικαστηρίου, τη χορήγηση σε διαδίκους και πληρεξουσίους δικηγόρος επικυρωμένων αντιγράφων και αποσπασμάτων, την έκδοση αποσπασμάτων προς Δημόσιους Κατηγόρους και Αστυνομικά Τμήματα για αφαίρεση άδειας Λειτουργίας για τη διαγραφή χρέ ους, την απάντηση στα έγγραφα Δημοσίων Ταμείων για εξακρίβωση στοιχείων των οφειλετών και γενικά κάθε ενέργεια που θα διευκολύνει την εκτέλεση των αποφάσεων. Τέλος, με την αρχειοθέτηση κατ έτος των αποφάσεων, πρακτικών και σχετικών δικογραφιών. Εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν η Προϊσταμένη Υπηρεσίας με πράξη της θα αυξάνει τις αρμοδιότητες. Στον τομέα αυτό ορίζεται να υπηρετεί ένας (1) υπάλ ληλος. 3) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: H Παραλαβή προανα κριτικών και προκαταρκτικών δικογραφιών από την Ει σαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας αλλά και Ξένων Αρχών και η καταχώρησή ους στα οικεία βιβλία. Οι υπάλληλοι που ασχολούνται στο Τμήμα αυτό θα διενεργούν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση και ειδικότερα την κλήτευση των μαρτύρων και κατηγορουμένων, τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας και τη συσχέτιση εγγράφων στις δικο γραφίες. Η καταγραφή των καταθέσεων που πραγμα τοποιούνται ενώπιον της Ειρηνοδίκη (που εκτελεί και χρέη Πταισματοδίκη) και η διαβίβαση των δικογραφιών, μετά την περαίωσή ους στον αρμόδια Εισαγγελέα, με ταυτόχρονη ενημέρωση του σχετικού βιβλίου. Η απο στολή των περαιωμένων δικογραφιών ως και η χορήγη ση σημειώματος για τη σύνταξη πινάκων στατιστικής. Οι Ειρηνοδίκες που εκτελούν και χρέη Πταισματοδίκη, θα χρεώνονται τις εισαγόμενες δικογραφίες, ο καθένας κατ ισομοιρία και θα έχουν την ευθύνη μέχρι περαιώ σεώς τους. Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι. Πιστοποιητικά τελεσιδικίας και εν γένει πιστοποιητικά εκδίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες ης εβδομάδας, το ίδιο ισχύει και για τη σύνταξη διαφό ρων εκθέσεων (ορκίσεις πραγματογνωμόνων, εκθέσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων κ.λπ.). ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ Οι κατ οίκον έρευνες θα διενεργούνται κατά περί πτωση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν στους τομείς, οι υπάλληλοι θα συνεργάζονται με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας. Τα μέλη της ολομέλειας (Ειρηνοδίκες) καλούνται σ' αυτή πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση με έγγραφη πρόσκληση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, στην οποία θα ανα γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν και θα παραδίδεται στον προσκαλούμενο στο γραφείο του. Όλοι οι παριστάμε νοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ανωτέρω και δεν προβλήθηκε καμία απολύτως ένσταση». Η Ολομέλεια του δικαστηρίου τούτου, λαμβάνοντας υπόψη: 1) το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοι χεία του φακέλου, κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος εκδόθηκαν: α) στο Ειρηνοδικείο Λευκάδος 238 συνολικά αποφάσεις και ειδικότερα: 63 επί υποθέσεων τακτικής διαδικασίας, 35 επί υποθέσεων ειδικών διαδικασιών, 7 επί υποθέσεων εργατικών διαφορών, 31 επί υποθέσε ων ασφαλιστικών μέτρων (πέραν των προσημειώσεων κ.λπ.), 74 επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και 28 επί υποθέσεων μικροδιαφορών, β) στο Πταισματοδικείο Λευκάδος εκδόθηκαν 471 αποφάσεις και περαιώθηκαν 433 προανακριτικές, προκαταρκτικές και δικογραφί ες ξένων αρχών, γ) το γεγονός ότι στο Ειρηνοδικείο Λευκάδος υπηρετούν δύο Ειρηνοδίκες και δ) ότι στο τμήμα διακοπών προσδιορίζονται υποχρεωτικά, κατά το άρθρο 27 του Ν. 1756/1988, και οι υποθέσεις εργατι κών διαφορών και απόδοσης της χρήσης μισθίου, κρίνει ότι: 1) επιβάλλεται ο προσδιορισμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, λόγω του επείγοντος χαρακτή ρα των, χωρίς αριθμητικό περιορισμό ανά δικάσιμο και 2) η απάλειψη από το άρθρο 3 του δεύτερου εδαφίου και η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου, ώστε κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών να δικάζονται κατ εξαίρεση όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 β και γ και 2 ββ του Ν. 1756/1988 (Ορ γανισμός Δικαστηρίων). Με τις τροποποιήσεις αυτές επιτυγχάνεται η εύρυθμη και σύμφωνη με τον Οργα νισμό των Δικαστηρίων λειτουργία του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Λευκάδος. Επομένως, πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός, όπως αυτός τροποποιείται κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τον καταρτισθέντα με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδος κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού, πλην: 1) της διατάξεως του άρθρου 1 αριθμ. 1 κατά το μέρος που αναφέρεται στον ανά δικάσιμο αριθμό προσδιοριζόμενων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, ως προς το οποίο ορίζει ότι «οι υποθέσεις ασφαλιστι κών μέτρων προσδιορίζονται χωρίς αριθμητικό περιο ρισμό» και 2) της διατάξεως του άρθρου 3 του πρώτου κεφαλαίου, το εδ. β του οποίου απαλείφεται και το εδ. α αναδιατυπώνεται ως εξής: «Κατά την περίοδο των διακοπών (από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου) δικάζονται κατ εξαίρεση οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 β και γ και 2 ββ του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων». Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 10/2015 (6) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογ γίου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5441 σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 17/2014 απόφασης του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ /2014/ έγγραφο του Υπουργείου Δικαι οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό 17/2014 Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση 17/2014 απόφαση του Πταισματοδικείου Μεσολογ γίου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Πταισματοδικείου, ο οποίος συνεστήθη με την υπ αριθμ. 1/1989 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου, και οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικά σιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρι σή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισμός του Ειρηνοδικείου στο οποίο υπηρετεί ένας Ειρηνοδίκης καταρτίζεται με απόφαση του Ειρηνοδίκη. Στην προκει μένη περίπτωση, ο Πταισματοδίκης Μεσολογγίου με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφασή του επαναδιατύπωσε και εν μέρει τροποποίησε τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ο οποίος συνεστήθη με την υπ αριθμ. 1/1989 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως εξής: «ΜΕΡΟΣ Α ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυ τού είναι όλη η διοικητική εργασία, εποπτεία, πίνακες εργασιών, μέριμνα προμηθειών κ.λπ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η εκδίκαση των υποθέσεων, που υπάγονται καθ ύλην και κατά τόπον στην αρμοδιότητα του Πταισματο δικείου Μεσολογγίου, καθώς και η διενέργεια της προ ανάκρισης. Οι συνεδριάσεις του Δικαστηρίου αυτού θα λαμβάνουν χώρα ως εξής: Η εκδίκαση των αστυνομικών πταισμάτων και των πταισμάτων του κοινού ποινικού δικαίου (ποινικού κώδικα και λοιπών νομοθετημάτων) θα γίνεται την δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα και από ώρα 9η πρωινή. Η εκδίκαση των αγροτικών και δασικών πται σμάτων θα γίνεται κάθε τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα και από ώρα 9η πρωινή και θα προηγείται η εκδίκαση των αγροτικών πταισμάτων. Ειδικότερα, για τον μήνα Σε πτέμβριο κάθε έτους, τα αστυνομική πταίσματα και τα πταίσματα του κοινού ποινικού δικαίου θα εκδικάζονται την πρώτη Τρίτη, που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός, ενώ τα αγροτικά και δασικά πταίσματα θα εκδικάζονται την πρώτη Τετάρτη, που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός. Μία εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τον μήνα

12 5442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αύγουστο δεν θα γίνεται εκδίκαση υποθέσεων. Η εκτέ λεση των παραπάνω εργασιών διοικητικού και ποινικού τμήματος θα γίνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο Πταισματοδίκη της υπηρεσίας. ΜΕΡΟΣ Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η γραμματεία του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου αποτελεί αυτοτελές Γραφείο και οι εργασίες της διακρί νονται σε διοικητικής φύσεως και σε ποινικής φύσεως. Για την διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργασιών της και όταν το επιτρέπει ο αριθμός των υπηρετούντων σ' αυτή κάθε φορά υπαλλήλων είναι σκόπιμο να δημιουρ γούνται τα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η τήρηση γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, των βιβλίων μητρώου Δικαστών και Υπαλλήλων, βιβλίο κανονικών, αναρρωτικών, εκπαιδευτικών και άνευ απο δοχών αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων, εκθέσεων και πράξεων (εκθέσεων παρουσιάσεως, αναχωρήσεως κ.λπ.), φύλαξη φακέλων και λοιπών εγγράφων, των ατομικών φακέλων υπαλλήλων και βιβλίο πειθαρχικών διώξεων υπαλλήλων. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η τήρηση και σύνταξη καθαρογραφή (όταν συ ντρέχει περίπτωση) των πρακτικών αποφάσεων των συνεδριάσεων του Πταισματοδικείου, β) η τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων και καρτελών, γ) η έκδοση πι στοποιητικών και βεβαιώσεων, η χορήγηση αντιγράφων, δ) εκκαθάριση και είσπραξη των ποινών και εξόδων που επιβάλλονται με καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου και η βεβαίωση για είσπραξη στα οικεία δημόσια ταμεία των ποινών που επιβάλλονται ερήμην των κατηγορουμένων, τήρηση των σχετικών βιβλίων και καρτελών με την είσπραξη και βεβαίωση των ανωτέρω χρηματικών ποσών και ε) σύμπραξη στη διενέργεια της προανάκρισης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η γραμματεία του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου διευθύνεται από τον Προϊστάμενο αυτής, ο οποίος δι ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο προϊ στάμενος της γραμματείας προΐσταται της υπηρεσίας της γραμματείας και διευθύνει αυτήν σύμφωνα πάντοτε με τις εντολές του Προϊσταμένου του Πταισματοδι κείου (Πταισματοδίκη) και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους υπαλλήλους. Ο προϊστάμενος της γραμματείας θα εκτελεί ακόμη τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω στο τμήμα διοικητικού της γραμματείας. και τις εργασίες που αναφέρονται στην περ. δ του ποινικού τμήματος αυτής. Τις υπόλοιπες εργασίες του ποινικού τμήματος της γραμματείας θα εκτελούν οι εκάστοτε υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι του πταισματοδι κείου (ένας ή περισσότεροι) εναλλασσόμενοι στις έδρες και στην προανάκριση. σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου της γραμματείας κατά τα άνω. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Αντικείμενο αυτών είναι επίδοση των κλήσεων, η πα ραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας της υπηρεσί ας από και προς το ταχυδρομικό γραφείο, η εσωτερική διεκπεραίωση εγγράφων». Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι υπό τον ισχύοντα Κανονισμό το Πταισματοδικείο Μεσολογγίου συνεδριάζει: α) κάθε τρίτη Τρίτη κάθε μηνός για την εκδίκαση των αστυνομικών και δασικών πταισμάτων και β) κάθε δεύτερη Τετάρτη κάθε μηνός για την εκδίκαση των αγροτικών πταισμάτων. Με την γενόμενη τροποποί ηση μεταβάλλονται οι ημέρες συνεδρίασης και ορίζεται ότι το Πταισματοδικείο θα συνεδριάζει: α) κάθε δεύτερη Τρίτη κάθε μηνός και από ώρα για την εκδίκαση των αστυνομικών πταισμάτων και των πταισμάτων του κοινού ποινικού δικαίου (ποινικού κώδικα και λοιπών νομοθετημάτων) και β) κάθε τρίτη Τετάρτη κάθε μηνός και από ώρα για την εκδίκαση των αγροτικών και δασικών πταισμάτων. Ειδικότερα, για τον μήνα Σε πτέμβριο τα αστυνομικά πταίσματα και τα πταίσματα του κοινού ποινικού δικαίου θα εκδικάζονται την πρώτη Τρίτη που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός, ενώ τα αγροτικά και δασικά πταίσματα θα εκδικάζονται την πρώτη Τετάρτη που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός. Κατά τα λοιπά επαναδιατυπώνεται ο ισχύων Κανο νισμός. Με την ως άνω τροποποίηση του ισχύοντος Κανονι σμού του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, στο οποίο υπηρετούν ένας (1) πταισματοδίκης και πέντε (5) γραμ ματείς, επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρε σιών του και ουδείς λόγος συντρέχει για την ακύρωση, τροποποίηση ή συμπλήρωσή του από την Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου. Κατόπιν τούτων, η Ολομέ λεια έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθεί η τροποποί ηση του ισχύοντος Κανονισμού του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, οι οποίες επήλθαν με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3213 18 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης συμπλήρωσης και αναδια τύπωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κα νονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 967 22 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Ολο μελείας του Εφετείου Ευβοίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 218 12 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση πράξεων του Προέδρου του Αρείου Πά γου.... 1 Έγκριση ή μη της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2441 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 1 τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2672 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 487-17/01-08-014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 493/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ. υποθέσεις, καθώς και τα αυτόφωρα από 7-1-2016 έως 31-1-2016 ως ακολούθως:

ΠΡΑΞΗ 493/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ. υποθέσεις, καθώς και τα αυτόφωρα από 7-1-2016 έως 31-1-2016 ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 493/2015 Έ χοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ1νση: Λ. Αλεξάνδρας 121 11522 Αθήνα ΠληροφΟΡίες: ΚΩ Μ. Ψαραύτη - κα Ε. Κοl

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 411/2015 \ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. ΕΓ παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ' αριθμ. 3 / 2013 Συνεδριάσεως του Διοικητικού. Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας της 14 ης Ιανουαρίου 2013.-

Πρακτικό υπ' αριθμ. 3 / 2013 Συνεδριάσεως του Διοικητικού. Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας της 14 ης Ιανουαρίου 2013.- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Φ.Μ. : 090109468 Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ Τηλ. 25210-23540, 22694, 55456, 55448, 55449 Φαξ 25210-55332, 55455 http://www.dsdr.gr E-mail : info@dsdr.gr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 449-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ---------------

Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3615/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) --------------- Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/21-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/21-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/21-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 549-23/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 84/2015 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, τταρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 560/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Συγκρότηση συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ /2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ /2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ /2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γεώργιο Δημητρόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασίλειο Παπαθανασίου, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Ευαγγελία Φακίνου, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632

Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632 Ι ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠρώηνΣχολή Ευελπίδων Αθήνα, 21/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1632 Q.6"\ \ \'1-01) Ι\e... χ.υ'" ( ρ: 'τfe ο e-sf ~ Cς~Υ - ~'ρ~~ Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 441 /2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 441 /2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 441 /2015 Έ χοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, ατοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό20/07-12 -2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκη 19-2-2015 Αριθμ.πρωτ.144 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα