ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκα νήσου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 5/2014 από φαση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροι ας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφα ση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρω τοδικείου Μυτιλήνης, που επήλθε με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθη νών, που επήλθε με την υπ αριθμ. 8/2014 απόφα ση της Ολομέλειας αυτού Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού... 5 Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Με σολογγίου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/2015 (1) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκανήσου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 5432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 5/2014 απόφασης της Ολομέλει ας του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ αριθμ. 691/ έγ γραφο του Διευθύνοντος το Εφετείο Δωδεκανήσου, Σάββα Κυριακίδη, Προέδρου Εφετών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε υπηρεσιακό αντίγραφο της με αριθμ. 5/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Δικαστηρίου των Εφετών Δωδεκανήσου, που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού του Δικαστηρίου για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το πα ραπάνω έγγραφο του Διευθύνοντος το Εφετείο Δωδε κανήσου και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου εισηγήθηκε την ακύρωση της υπό κρίση απόφασης της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου και την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτά των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Δωδεκανήσου με την υπ αριθμ. 5/2014 απόφασή της αποφάσισε ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονι σμός εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ώστε να γίνει αλλαγή της ορισμένης ημέρας πολιτικής συνεδρίασης και της ορισμένης ημέρας συνεδρίασης του ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η εκδίκαση μεγαλύτερου αριθμού ποινικών υποθέσεων. Η Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι το Πενταμελές Εφετείο συνεδριάζει σε τακτικές δικασίμους έξι (6) φορές ετησίως και το Τρι μελές Εφετείο Κακουργημάτων συνεδριάζει σε τακτικές δικασίμους 16 φορές ετησίως, β) ότι η μετά τη διακοπή της συνεδρίασης του Τριμελούς Κακουργημάτων της Πέμπτης, συνέχιση της συνεδρίασης αυτού την επόμενη ημέρα Παρασκευή, που συνεδριάζει το πολιτικό τμήμα και μετά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, δεν δημιουργεί πρόβλημα, αφού η συνεδρίαση παρατείνεται κατ ανάλογο χρόνο και κατά κανόνα εξαντλείται το πινάκιο, γ) ότι με τον Ν. 4055/2012 ιδρύθηκε Μονομελές Εφετείο και μεταφέρθηκαν σ αυτό υποθέσεις που μέχρι τότε υπάγονταν στην καθύλην αρμοδιότητα του Τριμε λούς Εφετείου και κατ έφεση του Πενταμελούς Εφε τείου, με αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των υποθέσεων αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφε τείου, οι οποίες μεταφέρονται στο Τριμελές Εφετείο, δ) ότι στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου εκκρε μούν προς προσδιορισμό 109 υποθέσεις αρμοδιότητας Πενταμελούς Εφετείου και 88 υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ε) ότι στο Εφετείο Δωδεκανήσου υπηρετεί ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και οι οργανικές θέσεις των εφετών από επτά μειώθηκαν σε έξι με το Π.δ. 30/2013 και ζ) ότι κατά τους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο οι δικαστές μεταβαί νουν στη μεταβατική έδρα της Κω για την εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, κρίνει ότι δεν υπάρ χει ανάγκη αλλαγής της ορισμένης ημέρας πολιτικής και ποινικής συνεδρίασης και ότι για να καταστεί εφι κτός ο προσδιορισμός σε εύλογο χρόνο των εκκρεμών υποθέσεων αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφετείου, επιβάλλεται και αρκεί, ενόψει του συνεχώς μειούμενου αριθμού των υποθέσεων αρμοδιότητάς του, ο ορισμός μίας εμβόλιμης δικασίμου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015, κατά τον οποίο δεν υπάρχει άλλη δικάσιμος του Πεντα μελούς Εφετείου. Επομένως, πρέπει να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, να τροποποιηθεί ο ισχύων Κανονισμός του δικαστηρίου αυτού και να ορισθεί ότι κατά το έτος 2015 το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα συνε δριάσει και την , ημέρα Τρίτη και ώρα ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ακυρώνει την υπ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του Εφετείου Δωδεκανήσου. Τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού ως εξής: «Κατά το έτος 2015 το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει και στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00». Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 5/2015 (2) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροιας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5433 σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 15/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ οικ./ έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του πρωτοδι κείου Βέροιας, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονι σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Βεροίας με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφασή της τρο ποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: Αντικαθιστά τη διάταξη του άρθρου 14 εδ. Γ και Δ του Κανονισμού, όπως τώρα ισχύει, ως εξής: «Το Μονο μελές Πλημμελειοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου συνεδριάζει σε δύο συνθέσεις (Α και Β ). Ειδικότερα συνεδριάζει: 1) η Α σύνθεση κάθε Πέμπτη ημέρα της εβδομάδος και 2) η Β σύνθεση την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Πέμπτη και την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα». Καταργεί το εδ. Δ του άρθρου 14 του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βέροιας». Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4274/2014 «Οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων, καθώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφε τείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου (παρ. 1). Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση στις μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέ ρω δικαστηρίων (παρ. 2)». Σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Βεροίας, λαμ βάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποθέσεων αρμοδιό τητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που εκκρεμούν στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες Νάουσας και Αλεξάνδρειας, για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος και στο εξής θα εκδικάζονται από το Μονομε λές Πλημμελειοδικείο της έδρας, καθώς και το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων αυτών βαίνει συνεχώς μειούμενος, αποφάσισε την αύξηση κατά δύο ετησίως

4 5434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των δικασίμων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της έδρας του δικαστηρίου. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρίου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Κανονισμού. Επομένως, πρέπει να εγκρι θεί η τροποποίηση του Κανονισμού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βεροίας, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 15/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 6/2015 (3) Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικεί ου Μυτιλήνης, που επήλθε με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευ τέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλειας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 9/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 605/ έγγραφο της Προέδρου Πρω τοδικών Μυτιλήνης, Αλεξάνδρας Ελένης Σταυροπού λου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε προς έγκριση αρμοδίως, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 86 2 Ν. 4055/2012, υπηρεσιακό αντίγραφο της υπ αριθμ. 9/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (με προσθήκη έξι (6) δικασίμων Μο νομελούς Πλημμελειοδικείου κατ έτος) ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5435 προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφασή της τρο ποποίησε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: «Τροποποιεί ομόφωνα το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β (το οποίο αποτελεί πλέον, μετά την παρακάτω προσθήκη, εδάφιο γ) του Τρίτου Κεφαλαίου του Κανονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ως εξής: «Επίσης, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο συ νεδριάζει την δεύτερη εργάσιμη ΔΕΥΤΕΡΑ των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Ιουνίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ώρα 09:00 στην έδρα του. Ο αριθμός των υποθέσεων, που θα προσδιορίζο νται σε κάθε δικάσιμο να μην υπερβαίνει τις πενήντα (50), από τις οποίες τριάντα (30) θα ορίζονται από τον Εισαγγελέα και είκοσι (20) από το Δικαστήριο σε περί πτωση αναβολής σε ρητή δικάσιμο.» ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ειδικώς, δε, για το χρονικό διάστημα από της 12ης Ιανουαρίου έως της 20ης Απριλίου 2015, θα ισχύσουν οι δικάσιμοι που έχουν οριστεί, μετ αναβολήν, από τις καταργούμενες μεταβατικές έδρες και ειδικότερα οι δικάσιμοι της , , , , και από και μετά να ορισθούν οι ακόλουθοι δικάσι μοι: , , , ». Κατά το άρθρο 38 του Ν. 4274/2014 «Οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων, καθώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικείων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των εφε τείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου (παρ. 1). Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη, παράγραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση στις μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων (παρ. 2)». Σε εφαρμογή της ως άνω διά ταξης η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, αφού έλαβε υπόψη ότι μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4274/2014 είχαν ορισθεί δικάσιμοι για την εκδίκαση των υποθέ σεων αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις καταργούμενες μεταβατικές έδρες Καλλονής και Πλωμαρίου, που εκτείνονται μέχρι και το μήνα Απρίλιο 2015, τον αριθμό των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος και τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, αποφάσισε την αύξηση των συνεδριάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατά έξι (6) δικασίμους ετησίως και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δικαστηρί ου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Κανονισμού. Επομένως, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση του Κανονισμού. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Αριθμ. απόφ. 8/2015 (4) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, που επήλθε με την υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ.

6 5436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκρι ση ή μη της υπ αριθμ. 8/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 643/ έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Σπυρίδωνα Γεωργουλέα, Προέδρου Πρωτοδι κών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Λαμβάνουμε την τιμή να σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπ αριθμ. 8/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρω τοδικείου Αθηνών, και παρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του ως άνω Πρωτοδικείου, ανέπτυξε την εισήγησή του, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικά σιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρι σή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών με την υπ αριθμ. 2/2014 απόφασή της αποφάσισε: «1. Τη μη επέκταση του αριθμού ημερών συνεδριάσε ων του Β Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών από μία σε τρεις, ήτoι από κάθε Δευτέρα σε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή εκάστου μηνός. 2. Την ενεργοποίηση και στελέχωση του 7ου Ειδικού Ανακριτικού Γραφείου και μετατροπή αυτού σε Ειδικό Ανακριτικό Γραφείο Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών με αποκλειστική απασχόληση του υπηρετούντος Ανακριτού στο ως άνω αντικείμενο (τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτός ισχύει κατόπιν των υπ αριθμ. 2/2010, 2/2012 και 4/2012 Αποφάσεων της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, όπως οι τελευταίες εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμ. 26/2012 και 38/2012 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εν Συμβουλίω, αντιστοίχως) και τον ορισμό ως Aνακρι τή του ανωτέρω Ανακριτικού Γραφείου τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Παναγιώτη Καρακωνσταντή. 3. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αρμοδιότητα και λειτουργία του 6ου Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών ως ακολούθως: 1) Διατηρούνται τα δύο (2) κανονικά πινάκια (ΙΑ 1, IΑ2) και τα δύο (2) ειδικά πινάκια (ΧΙΑ 1, ΧIΑ2) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έως το χρόνο που έχουν ήδη προσδιοριστεί υποθέσεις και μόνο για τις υποθέσεις αυτές. 2) Υπάγονται στο 6ο Πολιτικό Τμήμα και οι εφέσεις κατ αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις νομής ή κατοχής των Ειρηνοδικείων, 3) Κατανέμονται οι υποθέσεις του Μονομελούς Πρω τοδικείου σε τρία (3) κανονικά πινάκια (ΙΑ, ΙΑΑ, ΙΒΒ) και σε τρία (3) ειδικά πινάκια (ΧIΑ, ΧΙΜ, ΧΙΒΒ) με μέγιστο αριθμό εγγραφόμενων υποθέσεων ανά πινάκιο εκάστης δικασίμου τις τριάντα (30), με έναρξη ισχύος των πιο πάνω ρυθμίσεων από ». Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Πρωτοδικείου Αθηνών στο δικαστήριο αυτό έχουν συσταθεί και λει τουργούν δύο Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια, το Α ΜΟΔ, που συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα, ήτοι σε 10 συνεδριάσεις κάθε μήνα και το Β ΜΟΔ που συνεστή θη το έτος 2012 και συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, ήτοι 4 φορές κάθε μήνα. Στην Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών εισήχθη, δια της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα της Εισαγγελέως Εφετών Θεοφανείας Κοντοθανάση, αρμοδίας για τον προσδιο ρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για αύξηση των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ κατά 6, ώστε να συνεδριάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρ τη και κάθε δεύτερη και τρίτη Παρασκευή, δηλαδή τις ίδιες ημέρες που συνεδριάζει και το Α ΜΟΔ. Η ως άνω Εισαγγελέας Εφετών για τη δικαιολόγηση της αύξησης των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ αναφέρει στο 38620/ έγγραφό της, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «έχουν ανασυρθεί από το αρχείο φυγοδίκων προς έλεγ χο 220 δικογραφίες, εκ των οποίων έχουν προσδιορισθεί στο ακροατήριο 50 υποθέσεις, όπου στις περιπτώσεις αυτές επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής των κακουργημάτων και ο έλεγχος δεν έχει ολοκλη ρωθεί Ήδη έχει συμπληρωθεί ο προσδιορισμός των υποθέσεων για το έτος 2015 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016 και στα δύο Τμήματα. Πρόκειται για ένα χρονίζον, άλυτο, πρόβλημα με δυσμενή επακόλουθα, από τα οποία το κυριότερο είναι η πρόκληση αναπόφευκτα δυσμενών σχολίων και δικαιολογημένων παραπόνων των πολιτών σε βάρος της δικαιοσύνης λόγω της τα λαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσής τους». Η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών με την 8/2014 απόφασή της, έλαβε μεν υπόψη της ότι από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι την έχουν εισαχθεί στο ΜΟΔ Αθηνών 240 πρωτοείσακτες δικογραφίες, ότι ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν προς εκδίκαση 1) όσον αφορά το Α ΜΟΔ ανέρχονται σε 186 υποθέσεις και 2) όσον αφορά το Β ΜΟΔ ανέρχονται σε 92 υποθέσεις, ήτοι συνολικά σε 278 υποθέσεις, ότι οι προσωρινά κρατούμενοι επί των εισαχθεισών από 1 1/ υποθέσεων ανέρχονται σε 86 και ότι ο προσ διορισμός του έτους 2015 περιέχει 2 3 υποθέσεις ανά δικάσιμο, με αποτέλεσμα να μην εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις, πλην, όμως, έκρινε, ότι υπό τις υφιστάμενες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κενές οργανικές θέσεις πρωτοδικών και παρέδρων και 71 δικαστών (65 πρωτοδικών και 6 προέδρων) που βρίσκονται εκτός υπηρεσίας (λόγω αδειών 9/μήνου, 6/μηνου, αποσπάσεων και αναρρωτικών αδειών), των 309 κενών οργανικών θέσεων γραμματέων και επιμε λητών και των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών, δεν κα θίσταται δυνατή η αύξηση των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ. Από το από έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών προκύπτει ότι έως εκκρεμούν στο Α ΜΟΔ 223 υποθέσεις και στο Β ΜΟΔ 90 και εκκρεμούν προς προσδιορισμό 8 δικογραφίες. Ο προσδιορισμός έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους Η Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που εκκρε μούν στο ΜΟΔ Αθηνών (Α και Β), τον αυξημένο αριθμό υποθέσεων που προσδιορίζονται ανά πινάκιο, που καθι στά ανέφικτη την εκδίκαση όλων των υποθέσεων και το γεγονός ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατηγορουμένων που κρατούνται προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπό θεσής τους, περιστατικά που δημιουργούν δυσμενή σχό λια σε βάρος της δικαιοσύνης για τη μη εκδίκαση των υποθέσεων σε εύλογο χρόνο, και χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη άμεσης κάλυψης των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων των δικαστών, αλλά τουλάχιστον εν μέρει και των δικαστικών υπαλλήλων, κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι επιβάλλεται η αύξηση από των συνεδριάσεων του Β ΜΟΔ Αθηνών κατά δύο κάθε μήνα, ήτοι να συνεδριάζει αυτό εκτός από κάθε Δευτέ ρα και κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα. Κατά το μέρος αυτό πρέπει να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δέκα οκτώ (18) μέλη του δικαστηρίου, ήτοι οι: 1) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 2) Βιολέττα Κυτέα, 3) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 4) Κων σταντίνος Φράγκος, 5) Νικόλαος Πάσσος, 6) Δημήτριος Κράνης, 7) Δημήτριος Κόμης, 8) Ασπασία Καρέλλου, 9) Γεράσιμος Φουρλάνος, 10) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 11) Χρυσούλα Παρασκευά, 12) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδο πούλου, 13) Μιχαήλ Αυγουλέας, 14) Βασίλειος Καπελού ζος, 15) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 16) Ιωσήφ Τσα λαγανίδης, 17) Γεώργιος Λέκκας, 18) Χρήστος Βρυνιώτης, Αρεοπαγίτες, είχαν τη γνώμη ότι πρέπει να αυξηθούν από τούδε οι συνεδριάσεις του Β ΜΟΔ κατά μία κάθε μήνα. Κατά τα λοιπά η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθούν οι υπ αριθμ. 2 και 3 ως άνω τροποποιή σεις του ισχύοντος Κανονισμού, που αποφασίστηκαν με την 8/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών και αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουρ γίας των υπηρεσιών του, αφού με αυτές επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστηρίου αυτού και δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης, συμπλήρω σης ή τροποποίησης αυτών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ακυρώνει την υπ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολομέ λειας του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά το μέρος που έκρινε ότι δεν πρέπει να επεκταθούν οι συνεδριάσεις του Β ΜΟΔ Αθηνών. Τροποποιεί τον ισχύοντα Κανονισμό του Πρωτοδικεί ου Αθηνών ως εξής: «Το Β Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο από θα συνεδριάζει και κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα». Εγκρίνει τις με αριθμ. 2 και 3 τροποποιήσεις του Κα νονισμού που έγιναν με την ίδια ως άνω απόφαση. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 9/2015 (5) Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που επήλθε με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολο μέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο

8 5438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 739/ έγγραφο της Προϊσταμένης του εν λόγω Ειρηνοδικείου, Χριστίνας Κατσιγιάννη, Ειρηνο δίκη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, το οποίο από (μετά τη συγχώνευση του περιφερειακού Ειρηνοδικείου Απολλωνίων) απο τελεί ΤΜΗΜΑ». Σας υποβάλλουμε την με αριθμό 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδι κείου Λευκάδας και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Ειρηνοδικείου, ει σηγήθηκε την έγκριση του καταρτισθέντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Ειρηνοδικεί ου Λευκάδος με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφασή της κατήρτισε τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. ΠΟΛIΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1ο Το Ειρηνοδικείο συνεδριάζει για την εκδίκαση πολι τικών υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, τις παρακάτω ημέρες και ώρες: 1ον. Θα εκδικάζονται υποθέσεις όλων των διαδικασιών κάθε 1η και 3η Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 10:00 π.μ. Ανώτατος αριθμός υποθέσεων που θα προσδιορίζεται στην κάθε συνεδρίαση θα είναι τακτικής Διαδικασίας (25) και εκουσίας (πλην υπερχρεωμένων) πέντε (5), Ειδι κής πινακίου (εργατικές αυτοκίνητα (8), Ειδικής εκτός πινακίου (Μισθωτικές Ανακοπές Μικροδιαφορές (12), Εκουσίας (Υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ. (8), Ασφαλι στικά Μέτρα (4). 2ον. Προσημειώσεις θα γίνονται δύο ημέρες κάθε εβδομάδας, καθώς και κάθε άλλη πράξη όλες τις ημέ ρες της εβδομάδος από 9:00 π.μ. 14:00 λαμβανομένου υπόψη του επείγοντός τους. Ασφαλιστικά μέτρα, εάν κρίνει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, θα προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Άρθρο 2ο Τακτικές δικάσιμοι δεν ορίζονται: α) Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών, δη λαδή από την 1η lουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου. β) Κατά την χρονική περίοδο από την 22η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου μέχρι και την 7η lανουαρίου του επομένου χρόνου. γ) Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Κατά τις παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περιό δους διακοπών, η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου μπο ρεί, όταν κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος, από την αναβολή, να ορίζει έκτακτες δικασίμους με τον όρο της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν. Άρθρο 3ο Κατά την περίοδο των διακοπών (από την 1η lουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου) δικάζονται κατ εξαίρε ση οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων». Ειδικότερα δικάζονται: α) κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, εκτός από το μήνα Αύγουστο: 1) υποθέσεις τις οποίες ο Δικαστής που διευθύνει το Ειρηνοδικείο χαρακτήρισε ως κατε πείγουσες και 2) οι υποθέσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής και β) καθ' όλο το παραπάνω χρονικό διά στημα οι υποθέσεις που αφορούν λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων. Άρθρο 4ο Διαταγές πληρωμής εκδίδονται κάθε ημέρα. Οι ένορ κες βεβαιώσεις συντάσσονται αυθημερόν, η έκδοση δι αταγών πληρωμής και διαφόρων πιστοποιητικών γίνε ται το συντομότερο δυνατό, όπως ορίζει ο νόμος και αυθημερόν στις περιπτώσεις επικείμενης παραγραφής. Άρθρο 5ο Αντίγραφο της κατάστασης της μηνιαίας υπηρεσίας των τοιχοκολλείται στην αίθουσα Δικαστών. Άρθρο 6ο Οι ημέρες συνεδρίασης της Ολομέλειας ορίζονται από την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου. Τα μέλη αυ τής καλούνται από τον Προϊστάμενο να παραστούν στη συνεδρίαση που έχει ορισθεί εγγράφως και πριν από (5) ημέρες, από αρμόδιο υπάλληλο του Ειρηνοδικείου. Β) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Οι πταισματικές παραβάσεις θα εκδικάζονται κάθε πρώτη Τετάρτη ανά δίμηνο. Ενώ κατά έτος θα εκδί δεται ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων, το οποίο θα

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5439 κοινοποιείται στους αρμόδιους Δημόσιους Κατήγορους. Η συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίζει στις 09:00 π.μ. Γ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Την προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση θα δι ενεργεί η Ειρηνοδίκης, που έχει οριστεί εβδομαδιαίως ως Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, η οποία θα καθορίζει τις ημέρες διενέργειας αυτής και η οποία σε περίπτωση απασχόλησής της με άλλο αντικείμενο θα αναπληρώ νεται από άλλο Ειρηνοδίκη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η Προϊσταμένη της γραμματείας, χρέη της οποίας από εκτελεί η Δικαστική υπάλληλος, Σοφία Κου νιάκη, κατόπιν της με αριθμ. 10α/ πράξης της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, Χριστίνας Κατσιγιάννη, είναι υπεύθυνη, πέραν της διεκπεραίωσης των Διοικητικών υποθέσεων (τήρηση ατομικών φακέ λων μισθοδοσίας, στατιστικών στοιχείων και αλληλο γραφίας Πρωτοκόλλου, διαχείριση των διαφόρων προ μηθειών γραφικής ύλης) και για την τήρηση αιτήσεων σωματείων, για την επιθεώρηση των Ληξιαρχείων, για τη δημοσίευση πράξεων της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου και Πολιτικών Αποφάσεων, για την κατάθεση ενδίκων μέσων (Εφέσεων, Ανακοπών Ερημοδικίας, αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων και ανακλήσεων ή μεταρρυθμίσεων και τριτανακοπών) καθώς και για τη τήρηση των βιβλίων αδειών υπαλλήλων, Νομικών Βιβλίων (φύλαξη αυτών και ενέργειες για την προμήθεια νέων, που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία του Δικαστηρίου), επίπλων και σκευών και βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων. Πέραν των ως άνω, θα επιμελείται του γενικού ελέγχου της Προανάκρισης. Η Προϊσταμένη γραμματείας, μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου, ορί ζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν το ένα δικαστικό έτος, το αντικείμενο εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί να αναθέτει σε υπάλληλο ή υπαλλήλους ορισμένου τομέα την εκτέλεση εργασιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου τομέα. Σε περίπτωση αλλαγής τομέα, ο υπάλληλος εξερχό μενος του τομέα, υποχρεούται να ενημερώνει πλήρως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τον εισερχόμενο κατά το αντικείμενο εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου. 1) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: Η τήρηση των επί της έδρας πρακτικών και η τήρηση όλων των απαραίτη των βιβλίων. Η κατάθεση δικογράφων και ο προσδιορι σμός δικασίμων, δημοσίευση αποφάσεων και διαταγών πληρωμής. Η χορήγηση σημειωμάτων για την έκδοση πινάκων εκκρεμότητας. Η χορήγηση αντιγράφων και απογράφων όλων των διαδικασιών που φυλάσσονται στο αρχείο. Η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων. Η αρχειοθέτηση κατ έτος των αποφάσε ων, προτάσεων και σχετικών. Επίσης, ασχολούνται με τη διοικητική εν γένει υπηρεσία, κατόπιν εντολής της Προϊσταμένης της γραμματείας, σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου και ειδικότερα με την τήρηση εμπιστευτικού και γενικού Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τη διεκπε ραίωση αλληλογραφίας, την τήρηση βιβλίων κανονικών και αναρρωτικών αδειών ως και βιβλίου εκθέσεων και πράξεων του Ειρηνοδικείο Λευκάδας, τη συσχέτιση εγ γράφων στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, με ενέργειες σχετιζόμενες με την επιθεώρηση των Ειρηνοδικών, την καθαρογραφή των εκθέσεων Επιθε ώρησης και τη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήρι ξη της υπηρεσίας, τη δημοσίευση των καταστατικών Συνεταιρισμών, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών και την αποστολή των εγκριθέντων καταστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την έκδοση παντός είδους πιστοποιητικών και δημοσίευση προγραμμάτων πλει στηριασμών και κατασχέσεων. Με ενέργειες σχετικές με την προμήθεια επίπλων και υλικών (γραφικής ύλης απαραιτήτων για την λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και με αναγκαίες ενέργειες για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημά των). Ο Διοικητικός τομέας του πιο πάνω μέρος επο πτεύεται με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γραμματείας σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. 2) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: Η τήρηση πρακτικών επί έδρας και η τήρηση βιβλίων δημοσίευσης αποφάσεων, η έκδοση αντιγράφων, αποστολή αποσπασμάτων των ερήμην εφεσίβλητων αποφάσεων στα αρμόδια αστυ νομικά τμήματα για επίδοσή τους στους κατηγορού μενους, η αποστολή των εφεσίβλητων καταδικαστικών αποφάσεων στον αρμόδιο Εισαγγελέα, η εκκαθάριση και πληρωμή μαρτυρικών δικαιωμάτων και η τήρηση Γενικού βιβλίου που αφορά στις παραπάνω εργασίες. Η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων, δηλ. προσφυγών και Διατά ξεων Εισαγγελέα Πλημ/κών που απορρίπτουν έγκληση (άρθρο 48 ΚΠΔ) και άσκηση ανακοπών λιπομαρτυρίας κατ άρθρο 232 ΚΠΔ και αποστολή αρμοδίως τούτων. Η άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων (άρθρο 474 Κ.Πολ.Δικ.) και αποστολή τούτων στα αρμό δια Δικαστήρια, Εισαγωγή συγχωνευτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου μας και Σύνταξη Ατομικών Φύλλων έκπτωσης (ΤΑΦΕ) για τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν με τις αποφάσεις που συγχωνεύτηκαν ή άλλων που διαγράφηκαν με Διάταξη του Δημοσίου Κα τηγόρου, σύμφωνα με το Ν. 1240/1982, από τα αρμόδια Δημόσια Ταμεία. Επί ερήμην καταδικαστικών αποφά σεων, μετά την καταχώρησή τους στο οικείο βιβλίο, γίνεται χωρισμός των δικογραφιών ανάλογα με τον τόπο τέλεσης της παράβασης, καταχώρησή τους σε χρηματικούς καταλόγους, οι οποίοι διαβιβάζονται στο τέλος κάθε μήνα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. όπου η κατοικία ου κατηγορουμένου. Στους χρηματικούς καταλόγους αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας και φο ρολογικού μητρώου, η ανάλυση των ποινών και η σχε τική άθροιση. Σύνταξη εις τριπλούν συγκεντρωτικών καταστάσεων, οι οποίες συνοδεύουν τους παραπάνω χρηματικούς καταλόγους και στις οποίες αναγράφονται συγκεντρωτικά τα χρηματικά ποσά που βεβαιώνονται στα αρμόδια δημόσια ταμεία και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, που ενημερώνεται με την επιστροφή από τα Ταμεία ενός από τα τρία αντίγραφα των συγκεντρω τικών αποφάσεων, ώστε να φαίνεται η βεβαίωση των

10 5440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρηματικών ποινών και παροχή πληροφοριών σε τρίτους για θέματα που τους αφορούν. Ασχολούνται, επίσης, με τη φύλαξη αποφάσεων, πρακτικών, βιβλίων και δικογρα φιών του Δικαστηρίου, τη χορήγηση σε διαδίκους και πληρεξουσίους δικηγόρος επικυρωμένων αντιγράφων και αποσπασμάτων, την έκδοση αποσπασμάτων προς Δημόσιους Κατηγόρους και Αστυνομικά Τμήματα για αφαίρεση άδειας Λειτουργίας για τη διαγραφή χρέ ους, την απάντηση στα έγγραφα Δημοσίων Ταμείων για εξακρίβωση στοιχείων των οφειλετών και γενικά κάθε ενέργεια που θα διευκολύνει την εκτέλεση των αποφάσεων. Τέλος, με την αρχειοθέτηση κατ έτος των αποφάσεων, πρακτικών και σχετικών δικογραφιών. Εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν η Προϊσταμένη Υπηρεσίας με πράξη της θα αυξάνει τις αρμοδιότητες. Στον τομέα αυτό ορίζεται να υπηρετεί ένας (1) υπάλ ληλος. 3) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ Στην αρμοδιότητα υπάγονται: H Παραλαβή προανα κριτικών και προκαταρκτικών δικογραφιών από την Ει σαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας αλλά και Ξένων Αρχών και η καταχώρησή ους στα οικεία βιβλία. Οι υπάλληλοι που ασχολούνται στο Τμήμα αυτό θα διενεργούν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση και ειδικότερα την κλήτευση των μαρτύρων και κατηγορουμένων, τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας και τη συσχέτιση εγγράφων στις δικο γραφίες. Η καταγραφή των καταθέσεων που πραγμα τοποιούνται ενώπιον της Ειρηνοδίκη (που εκτελεί και χρέη Πταισματοδίκη) και η διαβίβαση των δικογραφιών, μετά την περαίωσή ους στον αρμόδια Εισαγγελέα, με ταυτόχρονη ενημέρωση του σχετικού βιβλίου. Η απο στολή των περαιωμένων δικογραφιών ως και η χορήγη ση σημειώματος για τη σύνταξη πινάκων στατιστικής. Οι Ειρηνοδίκες που εκτελούν και χρέη Πταισματοδίκη, θα χρεώνονται τις εισαγόμενες δικογραφίες, ο καθένας κατ ισομοιρία και θα έχουν την ευθύνη μέχρι περαιώ σεώς τους. Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι. Πιστοποιητικά τελεσιδικίας και εν γένει πιστοποιητικά εκδίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες ης εβδομάδας, το ίδιο ισχύει και για τη σύνταξη διαφό ρων εκθέσεων (ορκίσεις πραγματογνωμόνων, εκθέσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων κ.λπ.). ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ Οι κατ οίκον έρευνες θα διενεργούνται κατά περί πτωση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν στους τομείς, οι υπάλληλοι θα συνεργάζονται με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας. Τα μέλη της ολομέλειας (Ειρηνοδίκες) καλούνται σ' αυτή πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση με έγγραφη πρόσκληση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, στην οποία θα ανα γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν και θα παραδίδεται στον προσκαλούμενο στο γραφείο του. Όλοι οι παριστάμε νοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ανωτέρω και δεν προβλήθηκε καμία απολύτως ένσταση». Η Ολομέλεια του δικαστηρίου τούτου, λαμβάνοντας υπόψη: 1) το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοι χεία του φακέλου, κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος εκδόθηκαν: α) στο Ειρηνοδικείο Λευκάδος 238 συνολικά αποφάσεις και ειδικότερα: 63 επί υποθέσεων τακτικής διαδικασίας, 35 επί υποθέσεων ειδικών διαδικασιών, 7 επί υποθέσεων εργατικών διαφορών, 31 επί υποθέσε ων ασφαλιστικών μέτρων (πέραν των προσημειώσεων κ.λπ.), 74 επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και 28 επί υποθέσεων μικροδιαφορών, β) στο Πταισματοδικείο Λευκάδος εκδόθηκαν 471 αποφάσεις και περαιώθηκαν 433 προανακριτικές, προκαταρκτικές και δικογραφί ες ξένων αρχών, γ) το γεγονός ότι στο Ειρηνοδικείο Λευκάδος υπηρετούν δύο Ειρηνοδίκες και δ) ότι στο τμήμα διακοπών προσδιορίζονται υποχρεωτικά, κατά το άρθρο 27 του Ν. 1756/1988, και οι υποθέσεις εργατι κών διαφορών και απόδοσης της χρήσης μισθίου, κρίνει ότι: 1) επιβάλλεται ο προσδιορισμός των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, λόγω του επείγοντος χαρακτή ρα των, χωρίς αριθμητικό περιορισμό ανά δικάσιμο και 2) η απάλειψη από το άρθρο 3 του δεύτερου εδαφίου και η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου, ώστε κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών να δικάζονται κατ εξαίρεση όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 β και γ και 2 ββ του Ν. 1756/1988 (Ορ γανισμός Δικαστηρίων). Με τις τροποποιήσεις αυτές επιτυγχάνεται η εύρυθμη και σύμφωνη με τον Οργα νισμό των Δικαστηρίων λειτουργία του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Λευκάδος. Επομένως, πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός, όπως αυτός τροποποιείται κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τον καταρτισθέντα με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Λευκάδος κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δικαστηρίου αυτού, πλην: 1) της διατάξεως του άρθρου 1 αριθμ. 1 κατά το μέρος που αναφέρεται στον ανά δικάσιμο αριθμό προσδιοριζόμενων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, ως προς το οποίο ορίζει ότι «οι υποθέσεις ασφαλιστι κών μέτρων προσδιορίζονται χωρίς αριθμητικό περιο ρισμό» και 2) της διατάξεως του άρθρου 3 του πρώτου κεφαλαίου, το εδ. β του οποίου απαλείφεται και το εδ. α αναδιατυπώνεται ως εξής: «Κατά την περίοδο των διακοπών (από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου) δικάζονται κατ εξαίρεση οι υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 β και γ και 2 ββ του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων». Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 10/2015 (6) Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογ γίου, που επήλθε με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα, , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Μέ γαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψε ων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλ θε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988), όπως ισχύει

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5441 σήμερα, Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 3) Σπυ ρίδων Μιτσιάλης, 4) Βιολέττα Κυτέα, 5) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 6) Παναγιώτης Ρουμπής, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 7) Κωνσταντίνος Φράγκος, 8) Νικόλαος Πάσσος, 9) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 10) Χρυσόστομος Ευαγγέλου Εισηγητής, 11) Δημήτριος Κράνης, 12) Ευ φημία Λαμπροπούλου, 13) Δημήτριος Κόμης, 14) Αντώ νιος Ζευγώλης, 15) Ερωτόκριτος Καλούδης, 16) Ασπασία Καρέλλου, 17) Γεράσιμος Φουρλάνος, 18) Ειρήνη Κιουρ κτσόγλου Πετρουλάκη, 19) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 20) Γεώργιος Σακκάς, 21) Μαρία Βασιλάκη, 22) Χρυσού λα Παρασκευά, 23) Μαρία Γαλάνη Λεοναρδοπούλου, 24) Μιχαήλ Αυγουλέας, 25) Βασίλειος Καπελούζος, 26) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 27) Ιωσήφ Τσαλα γανίδης, 28) Πάνος Πετρόπουλος, 29) Μαρία Βαρελά, 30) Ασπασία Μαγιάκου, 31) Βασίλειος Πέππας, 32) Γε ώργιος Λέκκας, 33) Ειρήνη Καλού, 34) Αρτεμισία Πανα γιώτου, 35) Σοφία Ντάντου, 36) Παναγιώτης Κατσιρού μπας, 37) Χρήστος Βρυνιώτης, 38) Ιωάννης Μαγγίνας και 39) Δήμητρα Κοκοτίνη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη και η Γραμματέας της Ολομέλει ας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 70 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας τριάντα εννέα (39), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 5 εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Ολομέλεια συγκλήθηκε νομίμως, με την από 19 Ια νουαρίου 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/ 1989), προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ αριθμ. 17/2014 απόφασης του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ /2014/ έγγραφο του Υπουργείου Δικαι οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τον με αριθμό 17/2014 Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και β. την υπό κρίση 17/2014 απόφαση του Πταισματοδικείου Μεσολογ γίου, εισηγήθηκε την έγκριση των τροποποιήσεων του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Πταισματοδικείου, ο οποίος συνεστήθη με την υπ αριθμ. 1/1989 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου, και οι οποίες επήλθαν με την υπό κρίση απόφαση, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Η παριστάμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ τέρπη Κουτζαμάνη, αφού ανέπτυξε την πρότασή της, η οποία ήταν σύμφωνη με την πρόταση του Εισηγητή, στη συνέχεια αποχώρησε από την Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλ λονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα ση μεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικά σιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρι σή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισμός του Ειρηνοδικείου στο οποίο υπηρετεί ένας Ειρηνοδίκης καταρτίζεται με απόφαση του Ειρηνοδίκη. Στην προκει μένη περίπτωση, ο Πταισματοδίκης Μεσολογγίου με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφασή του επαναδιατύπωσε και εν μέρει τροποποίησε τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου αυτού, ο οποίος συνεστήθη με την υπ αριθμ. 1/1989 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / απόφασή του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως εξής: «ΜΕΡΟΣ Α ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυ τού είναι όλη η διοικητική εργασία, εποπτεία, πίνακες εργασιών, μέριμνα προμηθειών κ.λπ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η εκδίκαση των υποθέσεων, που υπάγονται καθ ύλην και κατά τόπον στην αρμοδιότητα του Πταισματο δικείου Μεσολογγίου, καθώς και η διενέργεια της προ ανάκρισης. Οι συνεδριάσεις του Δικαστηρίου αυτού θα λαμβάνουν χώρα ως εξής: Η εκδίκαση των αστυνομικών πταισμάτων και των πταισμάτων του κοινού ποινικού δικαίου (ποινικού κώδικα και λοιπών νομοθετημάτων) θα γίνεται την δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα και από ώρα 9η πρωινή. Η εκδίκαση των αγροτικών και δασικών πται σμάτων θα γίνεται κάθε τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα και από ώρα 9η πρωινή και θα προηγείται η εκδίκαση των αγροτικών πταισμάτων. Ειδικότερα, για τον μήνα Σε πτέμβριο κάθε έτους, τα αστυνομική πταίσματα και τα πταίσματα του κοινού ποινικού δικαίου θα εκδικάζονται την πρώτη Τρίτη, που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός, ενώ τα αγροτικά και δασικά πταίσματα θα εκδικάζονται την πρώτη Τετάρτη, που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός. Μία εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τον μήνα

12 5442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αύγουστο δεν θα γίνεται εκδίκαση υποθέσεων. Η εκτέ λεση των παραπάνω εργασιών διοικητικού και ποινικού τμήματος θα γίνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο Πταισματοδίκη της υπηρεσίας. ΜΕΡΟΣ Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η γραμματεία του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου αποτελεί αυτοτελές Γραφείο και οι εργασίες της διακρί νονται σε διοικητικής φύσεως και σε ποινικής φύσεως. Για την διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργασιών της και όταν το επιτρέπει ο αριθμός των υπηρετούντων σ' αυτή κάθε φορά υπαλλήλων είναι σκόπιμο να δημιουρ γούνται τα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η τήρηση γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, των βιβλίων μητρώου Δικαστών και Υπαλλήλων, βιβλίο κανονικών, αναρρωτικών, εκπαιδευτικών και άνευ απο δοχών αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων, εκθέσεων και πράξεων (εκθέσεων παρουσιάσεως, αναχωρήσεως κ.λπ.), φύλαξη φακέλων και λοιπών εγγράφων, των ατομικών φακέλων υπαλλήλων και βιβλίο πειθαρχικών διώξεων υπαλλήλων. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ: Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η τήρηση και σύνταξη καθαρογραφή (όταν συ ντρέχει περίπτωση) των πρακτικών αποφάσεων των συνεδριάσεων του Πταισματοδικείου, β) η τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων και καρτελών, γ) η έκδοση πι στοποιητικών και βεβαιώσεων, η χορήγηση αντιγράφων, δ) εκκαθάριση και είσπραξη των ποινών και εξόδων που επιβάλλονται με καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου και η βεβαίωση για είσπραξη στα οικεία δημόσια ταμεία των ποινών που επιβάλλονται ερήμην των κατηγορουμένων, τήρηση των σχετικών βιβλίων και καρτελών με την είσπραξη και βεβαίωση των ανωτέρω χρηματικών ποσών και ε) σύμπραξη στη διενέργεια της προανάκρισης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η γραμματεία του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου διευθύνεται από τον Προϊστάμενο αυτής, ο οποίος δι ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο προϊ στάμενος της γραμματείας προΐσταται της υπηρεσίας της γραμματείας και διευθύνει αυτήν σύμφωνα πάντοτε με τις εντολές του Προϊσταμένου του Πταισματοδι κείου (Πταισματοδίκη) και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους υπαλλήλους. Ο προϊστάμενος της γραμματείας θα εκτελεί ακόμη τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω στο τμήμα διοικητικού της γραμματείας. και τις εργασίες που αναφέρονται στην περ. δ του ποινικού τμήματος αυτής. Τις υπόλοιπες εργασίες του ποινικού τμήματος της γραμματείας θα εκτελούν οι εκάστοτε υπηρετούντες δικαστικοί υπάλληλοι του πταισματοδι κείου (ένας ή περισσότεροι) εναλλασσόμενοι στις έδρες και στην προανάκριση. σύμφωνα με τις υποδείξεις του προϊσταμένου της γραμματείας κατά τα άνω. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Αντικείμενο αυτών είναι επίδοση των κλήσεων, η πα ραλαβή και παράδοση της αλληλογραφίας της υπηρεσί ας από και προς το ταχυδρομικό γραφείο, η εσωτερική διεκπεραίωση εγγράφων». Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι υπό τον ισχύοντα Κανονισμό το Πταισματοδικείο Μεσολογγίου συνεδριάζει: α) κάθε τρίτη Τρίτη κάθε μηνός για την εκδίκαση των αστυνομικών και δασικών πταισμάτων και β) κάθε δεύτερη Τετάρτη κάθε μηνός για την εκδίκαση των αγροτικών πταισμάτων. Με την γενόμενη τροποποί ηση μεταβάλλονται οι ημέρες συνεδρίασης και ορίζεται ότι το Πταισματοδικείο θα συνεδριάζει: α) κάθε δεύτερη Τρίτη κάθε μηνός και από ώρα για την εκδίκαση των αστυνομικών πταισμάτων και των πταισμάτων του κοινού ποινικού δικαίου (ποινικού κώδικα και λοιπών νομοθετημάτων) και β) κάθε τρίτη Τετάρτη κάθε μηνός και από ώρα για την εκδίκαση των αγροτικών και δασικών πταισμάτων. Ειδικότερα, για τον μήνα Σε πτέμβριο τα αστυνομικά πταίσματα και τα πταίσματα του κοινού ποινικού δικαίου θα εκδικάζονται την πρώτη Τρίτη που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός, ενώ τα αγροτικά και δασικά πταίσματα θα εκδικάζονται την πρώτη Τετάρτη που ακολουθεί μετά την 15η του μηνός. Κατά τα λοιπά επαναδιατυπώνεται ο ισχύων Κανο νισμός. Με την ως άνω τροποποίηση του ισχύοντος Κανονι σμού του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, στο οποίο υπηρετούν ένας (1) πταισματοδίκης και πέντε (5) γραμ ματείς, επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρε σιών του και ουδείς λόγος συντρέχει για την ακύρωση, τροποποίηση ή συμπλήρωσή του από την Ολομέλεια του παρόντος δικαστηρίου. Κατόπιν τούτων, η Ολομέ λεια έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να εγκριθεί η τροποποί ηση του ισχύοντος Κανονισμού του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Μεσολογγίου, οι οποίες επήλθαν με την υπ αριθμ. 17/2014 απόφαση του Πταισματοδίκη Μεσολογγίου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κα νονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 84/2015 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, τταρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 157 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 13 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19749 Κανονισμός Eσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

96 14,4 3 5 4 26,4 2 0,6 3 1 5,6 80 12 2 4 3 21 2 0,6 3 1 5,6

96 14,4 3 5 4 26,4 2 0,6 3 1 5,6 80 12 2 4 3 21 2 0,6 3 1 5,6 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΠΙΝAΚΕΣ ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ- ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΝAΚΕΣ ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ- ΓΙAΤΡΩΝ- ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΝAΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 24 εκεµβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 1117864/2297/Α0012 Προσδιορισµός των ελάχιστων αµοιβών των ικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών

Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών 2014 Αντικείμενο της δράσης «Σύσταση και Λειτουργία Πόλου Υποστήριξης & Πληροφόρησης» είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, σύσταση, στελέχωση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2462 1 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 19/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα