A. Γενικές Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. Γενικές Πληροφορίες"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο σύνολο της αίτησης. Αναφέρετε τον προβλεπόμενο ρόλο, τις δραστηριότητες και τους στόχους του εκάστοτε μέλους της Κοινοπραξίας. Σκοπός των Κοινοπραξιών Κινητικότητας είναι να διευκολύνουν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας και να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των δραστηριοτήτων σε σύγκριση με όσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν μεμονωμένα από τον κάθε Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποστολής (π.χ. ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.α.). Οι οργανισμοί που είναι μέλη μιας Κοινοπραξίας Κινητικότητας στην ΕΕΚ πρέπει να συνενώνουν ή να μοιράζονται από κοινού υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση της κινητικότητας καθώς και να αναπτύσσουν το ευρωπαϊκό προφίλ διεθνοποίησης που διαθέτουν μέσω αμοιβαίας συνεργασίας και θέσης στη διάθεση όλων των μελών της Κοινοπραξίας του δικτύου επαφών που έχουν οικοδομήσει. Οι από κοινού δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνήθως από κοινού διοικητική, συμβατική και χρηματοοικονομική διαχείριση της κινητικότητας, από κοινού επιλογή ή/και προετοιμασία και καθοδήγηση των συμμετεχόντων, καθώς και, όπου απαιτείται, τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου επικοινωνίας για την εξεύρεση επιχειρήσεων και την αντιστοίχηση επιχειρήσεων και συμμετεχόντων. Η Κοινοπραξία Κινητικότητας μπορεί επίσης να διαδραματίσει το ρόλο φορέα διευκόλυνσης για τους εισερχόμενους εκπαιδευόμενους και προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει η εξεύρεση οργανισμού υποδοχής στην περιοχή στην οποία εδρεύουν οι εταίροι της Κοινοπραξίας Κινητικότητας, καθώς και η παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. Ο συντονιστής της Κοινοπραξίας, πιθανότητα μαζί με λοιπούς/ενδιάμεσους οργανισμούς, είναι απαραίτητο να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη επαφών με τον κόσμο των επιχειρήσεων καθώς και στην εξεύρεση ευκαιριών για θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις κατάρτισης για το προσωπικό, στην προώθηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, την παροχή πληροφοριών κ.λπ. B. Περιεχόμενο Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με τις απαραίτητες πληροφορίες. 1

2 B.1. Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία του Αιτούντα Οργανισμού Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή Εθνική Μονάδα της χώρας στην οποία εδρεύει ο οργανισμός σας. Γ. Αιτών Οργανισμός Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί με τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν ο οργανισμός σας δεν διαθέτει μέχρι σήμερα Κωδικό Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC), συμβουλευτείτε τις Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συμπλήρωση Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στη διεύθυνση Γ.1.1. Προφίλ Επιλέξτε το σωστό προφίλ για τον οργανισμό σας. Γ.1.2. Ιστορικό και Εμπειρία Παρουσιάστε εν συντομία τον οργανισμό σας. Αναφέρετε τους στόχους του οργανισμού σας σε επίπεδο διακρατικής κινητικότητας καθώς και το προφίλ των ατόμων που σκοπεύετε να αποστείλετε στο εξωτερικό. Σημειώστε τους στόχους του οργανισμού σας που εμπίπτουν στους στόχους τους Προγράμματος Erasmus+ και τεκμηριώστε τους λόγους για τους οποίους αιτείσθε τη χορήγηση του Χάρτη. Επίσης, είναι σημαντικό να παρουσιάσετε την οργανογραμματική διάρθρωση του οργανισμού και τη δομή διαχείρισης στις οποίες στηρίζεται η διοργάνωση της διακρατικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων (προσωπικό και εθελοντές), και να περιγράψετε τα προσόντα των υπευθύνων για τη διαχείριση της διακρατικής κινητικότητας καθώς και τη στρατηγική διεθνοποίησης. Διαθέτετε γραφείο διαχείρισης ευρωπαϊκών/διεθνών προγραμμάτων; Έχετε γραπτή δήλωση στρατηγικής διεθνοποίησης; Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επισυνάψετε τα σχετικά οργανογράμματα. Εάν υποβάλλετε αίτηση εκ μέρους Εθνικής Κοινοπραξίας Κινητικότητας, θα πρέπει να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τους λοιπούς εταίρους. Εάν είστε ήδη κάτοχος Πιστοποιητικού Κατάρτισης Leonardo da Vinci, καταχωρείστε τον σχετικό κωδικό. Εάν διαθέτετε «ιδίους πόρους» για την κινητικότητα, θα πρέπει να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο οι πόροι κατανέμονται βάσει του αριθμού των χρηματοδοτούμενων κινητικοτήτων και του αριθμού των συμμετεχόντων που αποστέλλονται στο εξωτερικό. 2

3 Στην ενότητα «Ιστορικό και Εμπειρία» θα πρέπει να τονίσετε την εμπειρία σε κινητικότητα στην ΕΕΚ που διαθέτετε, περιγράφοντάς τη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αναφέροντας τον αντίκτυπο που είχε το Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci που τυχόν κατείχατε και κατά πόσο το Πιστοποιητικό επηρέασε ή όχι την ευρωπαϊκή στρατηγική διεθνοποίησης του οργανισμού. Γ.1.3. Νόμιμος Εκπρόσωπος Για νομικούς λόγους, είναι σημαντικό η συγκεκριμένη ενότητα να συμπληρωθεί ορθά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Γ.1.4. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Συμπληρώστε τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας του οργανισμού σας. Οργανισμός Εταίρος Εάν υποβάλλετε αίτηση εκ μέρους Κοινοπραξίας, η Κοινοπραξία στο σύνολό της ή ο κάθε οργανισμός μεμονωμένα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 3 σχέδια Κινητικότητας στην ΕΕΚ, κατ ελάχιστον, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ή/και του Προγράμματος Erasmus +. Λεπτομερή στοιχεία θα πρέπει να δοθούν για τον κάθε εταίρο ξεχωριστά. Αναφέρετε το ρόλο του εκάστοτε εταίρου και παρέχετε στοιχεία για τον κάθε οργανισμό εταίρο στις αντίστοιχες ενότητες της αίτησης περιγράφοντας τους στόχους, το σκοπό, τις δραστηριότητες, τους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία του. Περιγράψτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Κοινοπραξία σκοπεύει να διασφαλίσει τη συνεργασία και την επικοινωνία των μελών της. Περιγράψτε επίσης αναλυτικά, κατά περίπτωση, τους ιδίους πόρους που διαθέτει ο εκάστοτε οργανισμός εταίρος και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της κινητικότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό των ατόμων που πραγματοποιούν διακρατική κινητικότητα και το αντιπροσωπευτικό προφίλ τους. Αναφέρετε επίσης αν στο συγκεκριμένο εταίρο είχε χορηγηθεί στο παρελθόν Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να περιγράψετε με κάθε λεπτομέρεια την εμπειρία κινητικότητας του κάθε εταίρου. Επίσης, πρέπει να παρασχεθούν τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του εκάστοτε εταίρου. Επισυνάψτε τις απαιτούμενες εντολές εξουσιοδότησης (mandates letters)στο παράρτημα της αίτησης. 3

4 Δ. Στρατηγική και Εμπειρία Δ.1. Αποστολή και Στρατηγική Στην παρούσα ενότητα επισυνάψτε έγγραφο στο οποίο ορίζεται με σαφήνεια η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διεθνοποίησης του οργανισμού σας παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τις προσεγγίσεις και τους στόχους του οργανισμού σας σε επίπεδο διακρατικής κινητικότητας. Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, καταγράψτε τις αντίστοιχες πληροφορίες για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε αυτήν. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ή η Κοινοπραξία σας διαθέτει τέτοιου είδους έγγραφο, επισυνάψτε το ως έχει στην ενότητα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να συντάξετε νέο έγγραφο για τους σκοπούς της παρούσης αίτησης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της στρατηγικής σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το δεύτερο κριτήριο για τη χορήγηση του Χάρτη στην ΕΕΚ, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, το οποίο αφορά το στοιχείο της ευρωπαϊκής διεθνοποίησης, και να διασφαλίσετε ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ισχύει για όλους τους εταίρους της Κοινοπραξίας και αφορά όλους τους εταίρους στο σύνολό τους. Παρουσιάστε το όραμα στρατηγικής που έχετε υιοθετήσει και τους στόχους που έχετε θέσει σε επίπεδο δραστηριοτήτων κινητικότητας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο σχέδιο δράσης στο οποίο θα προσδιορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύετε να επιτύχετε τα ανωτέρω. Εκτός από την κινητικότητα στην ΕΕΚ, αναφέρετε επιπροσθέτως λοιπές δραστηριότητες και σχέδια και περιγράψτε και άλλους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός σας εφαρμόζει το προφίλ διεθνοποίησής του, συμπεριλαμβάνοντας πτυχές τυχόν εθνικών στρατηγικών διεθνοποίησης της ΕΕΚ, μελλοντική ζήτηση σε συναφείς δεξιότητες, καθώς και σειρές μαθημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η στρατηγική σας πρέπει να διασφαλίζει αειφόρο ευρωπαϊκή διεθνοποίηση ενώ, στο πλαίσιό της, η κινητικότητα θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά ποιότητας και να επικεντρώνεται, κατά προτίμηση, στα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευομένων. Επίσης, στο πλαίσιο της διαχείρισης ποιότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτοαξιολογήσεις με στόχο τη βελτίωση κατά την πάροδο του χρόνου. Περιγράψτε επίσης τα ίδια μέσα που διαθέτετε για περαιτέρω ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας. Περισσότερες ιδέες αναφορικά με την ανάπτυξη τέτοιου είδους στρατηγικών και τρόπους για την καλύτερη αξιολόγηση της προόδου που σημειώνει ο οργανισμός σας, μπορείτε να αντλήσετε από τα παρακάτω μέσα ακολουθώντας τους δύο συνδέσμους που παρατίθενται στη συνέχεια: i) Το Εργαλείο Ανίχνευσης Ποιότητας και Αντικτύπου επιτρέπει στους φορείς που παρέχουν ΕΕΚ να αναλύουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η στρατηγική διεθνοποίησης που εφαρμόζουν και να εξελίσσουν περαιτέρω τη στρατηγική αυτή. ii)http://www.cimo.fi/services/publications/strength_from_international_cooperation 4

5 Χρήσιμος οδηγός για το στρατηγικό σχεδιασμό της διεθνούς συνεργασίας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει στη χάραξη στρατηγικής, καθώς θέτει τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντά εν γένει μια στρατηγική διεθνοποίησης. E.Υλοποίηση Παλαιότερων και Υφιστάμενων Δραστηριοτήτων Κινητικότητας Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, στην ενότητα Ε θα πρέπει να παρασχεθούν λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. E.1. Γενικές Πληροφορίες: Παλαιότερες και Υφιστάμενες Δραστηριότητες Θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες καθώς και τους σχετικούς αριθμούς και τίτλους συμβάσεων για τα τρία (3) σχέδια κινητικότητας στην ΕΕΚ που απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ή του Προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής που ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Χορήγηση Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ. Οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν τρία (3) σχέδια. Οι Κοινοπραξίες μπορούν να καταγράψουν τα τρία σχέδια για τα οποία εργάστηκαν κατά το παρελθόν ως Κοινοπραξία ή, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν πρότερη εμπειρία ως Κοινοπραξία, τρία παλαιότερα σχέδια για κάθε μέλος τους ξεχωριστά. Π.χ. εάν σε μια Κοινοπραξία συμμετέχουν τέσσερις εταίροι, οι οποίοι δεν έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους στο παρελθόν, θα πρέπει να καταγραφούν δώδεκα παλαιότερα σχέδια (4 x 3). Επίσης, θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν από τον οργανισμό σας διάφορα σχέδια κινητικότητας στην ΕΕΚ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» ή/και Erasmus+. Υπό αυτό το πρίσμα, αναφέρετε επίσης τον μέσο όρο των συμμετεχόντων ανά έτος και τους τύπους κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν. Αναφέρετε το προφίλ των συμμετεχόντων και προσδιορίστε αν πρόκειται για σπουδαστές, εργαζόμενους, εκπαιδευτές, μαθητευόμενους, μαθητές που έλαβαν πρόσφατα το πτυχίο τους ή προσωπικό. Αναφέρετε επίσης το ποσοστό των σπουδαστών/μαθητών σας που πραγματοποιεί κινητικότητα για σπουδές, όπου απαιτείται. Παραθέστε δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων. E.2. Οργανωτικά Θέματα και Διαχείριση Ποιότητας στις Δραστηριότητες Κινητικότητας Ένα σημαντικό μέρος της παρούσας αίτησης είναι αφιερωμένο στη λεπτομερή παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο σκοπεύετε να διαχειριστείτε τις δραστηριότητες κινητικότητας που υλοποιείτε. Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η ποιότητα στην κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα σωστό πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας. Ως εκ τούτου, 5

6 προκειμένου να σας χορηγηθεί ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ, είναι σημαντικό να καταδείξετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τον πλήρη κύκλο της κινητικότητας, δηλαδή από το στάδιο της προετοιμασίας μέχρι το στάδιο της παρακολούθησης. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εκφράσετε τη δέσμεύση σας μέσω μιας de facto «Δέσμευσης Ποιότητας». Ελλείψει της δέσμευσης αυτής, ο Χάρτης δεν θα χορηγείται στον οργανισμό σας. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξηγήσετε με ποιό τρόπο πραγματοποιείται η διαχείριση της κινητικότητας εντός του οργανισμού σας ή μεταξύ των οργανισμών της Κοινοπραξίας και να περιγράψετε με λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται σημαντικές πρακτικές διευθετήσεις, όπως μετακινήσεις, διαμονή, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλεια κ.ά.. Εάν αντιμετωπίζετε μεγάλη ζήτηση για κινητικότητα, παρουσιάστε τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων που ακολουθείτε, η οποία θα πρέπει να είναι σαφής και να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αναφέροντας επίσης τα διάφορα στάδια επιλογής και τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιείται η τελική επιλογή. Επισημάνετε εάν χρησιμοποιείτε την κινητικότητα για τους μαθητευόμενους με τις καλύτερες προοπτικές ή αν την χρησιμοποιείτε εξίσου και για τους μαθητευόμενους με χαμηλότερες επιδόσεις, όπως π.χ. μαθητευόμενοι με μαθησιακές δυσκολίες ή με λιγότερες ευκαιρίες, κατά περίπτωση. Περιγράψτε σε αδρές γραμμές τον τύπο των συμμετεχόντων που σκοπεύετε να αποστείλετε στο εξωτερικό. Η συμμετοχή τους είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη δραστηριοτήτων κινητικότητας ποιότητας. Εξηγήστε πώς γίνεται η προετοιμασία των συμμετεχόντων, αν πρόκειται για προετοιμασία στοχευμένη στον εκάστοτε τομέα ή στην εργασία που θα επιτελέσουν οι συμμετέχοντες, αν πρόκειται για γλωσσική, διαπολιτισμική, ψυχολογική, κ.λπ. προετοιμασία. Εάν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στο σχέδιό σας συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την συμμετοχή τους για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, λόγω ειδικών αναγκών ή άλλων παραγόντων, παραθέστε αναλυτικά τις μεθόδους που ακολουθείτε, προκειμένου να καταστήσετε δυνατή τη συμμετοχή τους. Επίσης, θα πρέπει να περιγράψετε με λεπτομέρεια τη μέθοδο που εφαρμόζετε για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, προκειμένου να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στην πρακτική άσκηση, καθώς και τους ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας που παρέχονται κατά την παραμονή των συμμετεχόντων στο εξωτερικό. Επίσης, κατά την παραμονή των συμμετεχόντων στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει ορισθεί υπεύθυνος υποστήριξης σπουδαστών/μαθητών ή μέντορας καθηγητής, ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την επίλυση προβλημάτων σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Επίσης, σε περίπτωση αποστολής συνοδών για συμμετέχοντες νεότερης ηλικίας ή για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι σχετικές λεπτομέρειες θα πρέπει επίσης να παρατεθούν στην παρούσα ενότητα. Στην ενότητα που αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, παρουσιάστε με πιο τρόπο διασφαλίζεται η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της 6

7 κινητικότητας, αν διασφαλίζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), μέσω του Europass ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Παρουσιάστε τον τρόπο με τον οποίο συνάπτονται οι συμβάσεις με τους οργανισμούς υποδοχής, ενώ σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το ECVET, παρουσιάστε τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται τα Μνημόνια Συμφωνίας. Περιγράψτε επίσης τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των οργανισμών και τον τρόπο με τον οποίο οι Συμφωνίες Μάθησης συντάσσονται λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό περιγράψτε με λεπτομέρεια τους διάφορους όρους συνεργασίας. Παρουσιάστε τις διαδικασίες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αναγνωρίζονται και οι εμπειρίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης; Λαμβάνονται υπόψη μαθησιακά αποτελέσματα που παρόλο που δεν ήταν προγραμματισμένα, επετεύχθησαν; Περιγράψτε με λεπτομέρεια τη μέθοδο που ακολουθείτε για την επίτευξη των ανωτέρω και πώς σκοπεύετε να εξελίξετε τη συγκεκριμένη μέθοδο στο μέλλον. Τέλος, περιγράψτε με λεπτομέρεια τα κυριότερα επιτεύγματα που σημειώσατε στο πλαίσιο παλαιότερων εργασιών σας και τον αντίκτυπο που επετεύχθη εντός και εκτός οργανισμού/κοινοπραξίας, τη μέθοδο που ακολουθείτε για τη διάδοση των αποτελεσμάτων καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζετε, προκειμένου να αξιολογείτε κατά πόσο επετεύχθησαν τα επιθυμητά αποτελέσματα της διακρατικής κινητικότητας, αλλά και για να παρακολουθείτε την εξέλιξη των συμμετεχόντων μετά τη δραστηριότητα κινητικότητας που πραγματοποιούν. Παρουσιάστε τις διαδικασίες που έχετε υιοθετήσει, οι οποίες διασφαλίζουν βελτίωση ποιότητας βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις ενέργειες αξιολόγησης. Παράλληλα με την προβολή των όσων έχετε επιτύχει, αναφέρετε επίσης τα επιτεύγματα και τον αντίστοιχο αντίκτυπο που διασφαλίσατε στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Κατάρτισης Leonardo da Vinci που σας έχει ήδη χορηγηθεί, εάν τούτο ισχύει. ΣΤ. Μελλοντική Πορεία Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, στην ενότητα ΣΤ θα πρέπει να παρασχεθούν λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. Στην ενότητα αυτή περιγράψτε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας και τυχόν νέες προβλεπόμενες εξελίξεις. Αναφέρετε τις προβλεπόμενες ροές κινητικότητας για το χρονικό διάστημα των επόμενων πέντε ετών που αφορά η παρούσα Πρόσκληση ( ), αναλύοντας τους αναμενόμενους αριθμούς βάσει εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην ΕΕΚ. Δηλώστε αν θα χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά πόρους του Προγράμματος Erasmus+ ή αν έχετε στη διάθεσή σας ιδίους πόρους ή κεφάλαια προερχόμενα από εθνικά ή λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι το ποσό που αιτείσθε για μελλοντικά προγραμματισμένες ροές κινητικότητας συνιστά εκτίμηση στην οποία θα πρέπει να επιδείξετε τη δέουσα προνοητικότητα. Το ακριβές ποσό που θα διατεθεί για την επιχορήγηση των κινητικοτήτων θα αποφασιστεί αφού 7

8 υποβάλλετε ως κάτοχος Χάρτη στην ΕΕΚ τις μελλοντικές αιτήσεις σας για σχέδια στο πλαίσιο των γενικών κύκλων Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus + και αξιολογηθείτε για αυτές. Ζ. Κατάλογος σημείων ελέγχου Συμβουλευτείτε τον κατάλογο σημείων ελέγχου, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα σχετικά έγγραφα. H. Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού σας, δεδομένου ότι το έντυπο αίτησης υποβάλλεται σε επεξεργασία από ηλεκτρονικά μέσα. Θ. Υπεύθυνη Δήλωση Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, μην ξεχάσετε να τυπώσετε και να υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση. Στη συνέχεια, επισυνάψετε την Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική αίτηση. Ι. Παραρτήματα Φροντίστε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ειδικότερα, τη Δήλωση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Διεθνοποίησης. Όσον αφορά τις Κοινοπραξίες, η επισύναψη των εντολών εξουσιοδότησης είναι υποχρεωτική. Η σελίδα της Υπεύθυνης Δήλωσης που φέρει την υπογραφή σας πρέπει να επισυνάπτεται. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε οργανογράμματα, όπου απαιτείται. K. Yποβολή Επικυρώστε την αίτησή σας ηλεκτρονικά πριν την υποβολή της. 8

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα