A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης."

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας και καύση παραγόµενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ - BIOSOLAR» στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών. Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 06η Οκτωβρίου 2014 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 1:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.39936/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος Ακριτίδου Μαρία Σαµαράς Σωκράτης Ιωσηφίδησ Ιωάννης Τσουκαλά Λήδα-Αναστασία Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα Σαραφιανός Χρήστος Ζελιλίδης αµιανός ΑΠΟΝΤΕΣ Κουγιουµτζίδη Σταύρο Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 39758/ εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα εξής : Α. ΓΕΝΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ Α.1 Με το υπ αριθ. πρωτ (421)/ έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων της Γενικής ιεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) µας διαβιβάστηκε η ταυτάριθµη Ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας (Μ.Ε.) Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ., που αφορά στη δηµοσιοποίηση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας και καύση του παραγόµενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ-BIOSOLAR», στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών της.ε. Βασιλικών.

2 Α.2 Η δηµόσια διαβούλευση άρχισε στις και λήγει στις Επίσης, ορίζεται ως λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων η Α.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης πρέπει να εκφράσει την άποψή της επί του φακέλου της ανωτέρω Μ.Π.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. οικ. 1649/45/ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». Α.4 Το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών έχει εκφράσει την άποψή του επί του φακέλου της ανωτέρω Μ.Π.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. µε την υπ αριθ.43/2014 Απόφαση. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β.1 Φορέας υλοποίησης της εγκατάστασης είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ-BIOSOLAR». Β.2 Το έργο περιλαµβάνει εγκατάσταση επεξεργασίας µη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (Οµάδα 4 η, α/α 11) µε Ηλεκτροπαραγωγή µε καύση βιοαερίου (Οµάδα 10 η, α/α 6.α), ΚΑΙ εγκατάσταση µονάδας βιοαερίου ισχύος 498 kw για ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριµένα, το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήµατος επεξεργασίας βιοµάζας µε την τεχνολογία της αεριοποίησης και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω αεριοµηχανής και γεννήτριας µε µέγιστη ισχύ 498 kwe. Σκοπός της επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα πωλείται στον διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήµατος (.Ε...Η.Ε.), µε βάση τον νόµο 3168/2006, όπως ισχύει. Η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί είναι ροκανίδια (wood chips), σε ποσότητα τόνοι ετησίως ή 15 τόνοι ηµερησίως, τα οποία θα προµηθεύεται η εταιρεία, είτε από την εγχώρια, είτε από τη διεθνή αγορά βάσει σχετικών τιµών. Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι και θα χρηµατοδοτηθεί κατά 25% από ίδια κεφάλαια και 75% από δάνειο. Β.3 Θέση του έργου: Η εγκατάσταση χωροθετείται στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών, της.ε. Βασιλικών του ήµου Θέρµης, εµβαδού τ.µ., που βρίσκεται βόρεια της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, νοτιοανατολικά του οικισµού της Λακκιάς και απέχει 650 µ. από τον αυτόν. Επισηµαίνετα, αν και δεν αναφέρεται στη Μ.Π.Ε., ότι η απόσταση των 650 µ. από τον οικισµό της Λακκιάς ισχύει και για την περιοχή επέκτασης του σχεδίου του οικισµού, που προβλέπεται από την υπό εκπόνηση Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Καποδιστριακού ήµου Βασιλικών, της οποίας έχει παραδοθεί το Β1 στάδιο και έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο γνωµοδότηση των φορέων. Β.4 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΜΠΕ, για την εκπόνησή της χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες διατάξεις:

3 α. Η υπ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Υπουργική Απόφαση (κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/υποκατηγορίες ανάλογα µε τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, καθώς και σε οµάδες οµοειδών έργωνδραστηριοτήτων) β. Η υπ αριθ /2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Υπουργική Απόφαση (τροποποίηση και συµπλήρωση της ΥΑ 1958/2012) γ. Η υπ αριθ /13 (ΦΕΚ 964 Β) Υπουργική Απόφαση, µε την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης. δ. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048 Β), για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα. Β.5 Η µονάδα εντάσσεται στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) λόγω της χρήσης βιοαερίου και, µε βάση την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012, είναι χαµηλής όχλησης (µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα ή αγροτικά παραπροϊόντα). Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ.1 Η Μ.Π.Ε. εξέτασε όλα τα ζητήµατα που άπτονται των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου και, σύµφωνα µε τα τελικά της συµπεράσµατα, οι συνολικές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου θεωρούνται µικρής έντασης, είναι αντιµετωπίσιµες και αναστρέψιµες. Σύµφωνα µε τη µελέτη, δεν αναµένονται επιπτώσεις στον πληθυσµό, στο µικροκλίµα, στην ατµόσφαιρα, στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην τοπική οικονοµία, στις τεχνικές υποδοµές, στην ποιότητα του αέρα και στα ύδατα. Γ.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εγκατάστασης: Η µονάδα παράγει µικρές ποσότητες αποβλήτων, και συγκεκριµένα παράγονται: 1. Υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της εγκατάστασης (λύµατα προσωπικού, ορυκτέλαια), που θα υπόκεινται σε διαχείριση µε βάση την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία και τις διατάξεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 2. Στερεά απόβλητα σε µικρές ποσότητες από τη λειτουργία της εγκατάστασης (τέφρα, ενώσεις πίσσας, φίλτρα, αστικά απόβλητα κ.λπ.), που θα υπόκεινται σε διαχείριση µε βάση την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία και τις διατάξεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η παραγωγή στάχτης που ανέρχεται σε 2,25 τόνους ηµερησίως διατίθεται για παραγωγή βιολογικού λιπάσµατος. 3. Οι αέριοι ρύποι που παράγονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι εντός των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας. Ο λόγος είναι ότι η µονάδα διαθέτει όλα τα συστήµατα κατακράτησης των σωµατιδίων που προέρχονται από την επεξεργασία της βιοµάζας (κυκλώνες και φίλτρα αέρα).

4 4. Ο θόρυβος που παράγεται από την λειτουργία της εγκατάστασης είναι εντός των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς ο εξοπλισµός είναι εγκατεστηµένος εντός προκατασκευασµένου οικίσκου µε κατάλληλη ηχοµόνωση. Γ.3 Απόψεις φορέων: Στον φάκελο της ΜΠΕ επισυνάπτονται: α. Η υπ αριθ. πρωτ. 1404/ Γνωµοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία το αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών βρίσκεται σε ευρύτερη περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας, εντός αναδασµού. β. Η υπ αριθ. πρωτ. 3872/ Γνωµοδότηση της 9 ης ΕΒΑ, σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση από την Υπηρεσία αυτή για την εγκατάσταση. γ. Το υπ αριθ. πρωτ. 2356/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο δεν υφίσταται αντικείµενο της αρµοδιότητάς της στο συγκεκριµένο αγροτεµάχιο, προκειµένου να γνωµοδοτήσει. δ. Η υπ αριθ. πρωτ. ΙΣΤ ΕΠΚΑ/Α/7230/ Γνωµοδότηση της ΙΣΤ ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση από την Υπηρεσία αυτή για την εγκατάσταση. ε. Το υπ αριθ. πρωτ. 6525/13/ έγγραφο της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε το οποίο δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από τα ισχύοντα διατάγµατα ρυµοτοµίας και όρων δόµησης για το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο. Επίσης, στο έγγραφο αναφέρεται ότι η απόσταση του αγροτεµαχίου από οικισµό είναι 650 µ. περίπου (Λακκιά), συνεπώς είναι επιτρεπτή η δραστηριότητα χαµηλής όχλησης. στ. Το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης ασών Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύµφωνα µε το οποίο, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο είναι µη δασικού χαρακτήρα. Γ.4 Άλλα στοιχεία: Στον φάκελο της Μ.Π.Ε. επισυνάπτονται επίσης: α. Η από ήλωση της εταιρείας BIT-OIL UK Ltd, η οποία δηλώνει την πρόθεσή της να συνεργαστεί µε την ενδιαφερόµενη εταιρεία για την αποµάκρυνση και διάθεση της τέφρας από την καύση βιοµάζας των µονάδων που σχεδιάζει στα Βασιλικά και στη Λακκιά. Στη ήλωση αναφέρεται ότι το στερεό απόβλητο χαρακτηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) ως * (τέφρα από την καύση βιοµάζας). ηλώνει ότι θα το παραλαµβάνει και θα το µεταφέρει και εµπορεύεται ως ενισχυτικό και βελτιωτικό εδάφους σε κατάλληλους αποδέκτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Η από ήλωση της εταιρείας INTERGEO ΕΠΕ, η οποία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί µε την ενδιαφερόµενη εταιρεία για την αποµάκρυνση και διάθεση των αποβλήτων πίσσας. Στη ήλωση αναφέρεται ότι το στερεό απόβλητο χαρακτηρίζεται από τον Ε.Κ.Α. ως * (απόβλητα από τον καθαρισµό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). ηλώνει ότι θα παραλαµβάνει το απόβλητο και θα το µεταφέρει σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο αποδέκτη.

5 γ. Το υπ αριθ. πρωτ. 1496/ έγγραφο της.ε...η.ε. (προσφορά σύνδεσης της εγκατάστασης µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος), η ισχύς του οποίου, σηµειωτέον, έχει λήξει. Γ.5 Προτεινόµενα µέτρα: Σύµφωνα µε τη Μ.Π.Ε., θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα: Θα ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ., και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Θα υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες. Θα γίνει διαφύλαξη συλλογή του εδαφικού υλικού κατά την κατασκευή, µε σκοπό την τυχόν χρησιµοποίησή του στην αποκατάσταση και διαµόρφωση του χώρου όπου απαιτείται. Η αποθήκευση των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου θα γίνουν σε θέσεις χωρίς δασική κάλυψη, δεν θα εµποδίζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και η διαµόρφωση των θέσεων αυτών θα γίνει µε τρόπο που να εναρµονίζεται µε το περιβάλλον της περιοχής. εν θα γίνει ουδεµία απόρριψη µπάζων, προϊόντων εκσκαφής, υλικών κατασκευής και γενικότερα στερεών αποβλήτων σε κοίτες ποταµών και παρακείµενα ρέµατα. Τυχόν περίσσευµα των προαναφερθέντων προϊόντων θα απορριφθεί σε κατάλληλο εγκεκριµένο χώρο απόθεσης, κατόπιν σχετικής αδειοδότησης. Τα απαραίτητα αδρανή θα λαµβάνονται από αδειοδοτηµένα λατοµεία. Σε περίπτωση διαρροής καυσίµων, πίσσας ή λαδιών από τα οχήµατα µεταφοράς του εξοπλισµού θα γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άµµος, ροκανίδια κ.λπ.). εν θα γίνεται καύση υλικών κάθε µορφής. Με το πέρας των εργασιών θα γίνει συλλογή και αποµάκρυνση πάσης φύσης άχρηστων υλικών και µηχανηµάτων και η επαναφορά του τοπίου στην πρωταρχική κατάσταση. Τυχόν απόβλητα λιπαντικών ελαίων θα συλλέγονται, αποθηκεύονται και διατίθενται µέσω αδειοδοτηµένων εταιρειών κατάλληλα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η τέφρα που θα παράγεται θα πωλείται ως πρώτη ύλη για παραγωγή βιολογικού λιπάσµατος. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του εξοπλισµού, η οποία υπολογίζεται σε είκοσι πέντε χρόνια, αυτά θα προωθηθούν σε ειδικές αδειοδοτηµένες µονάδες ανακύκλωσης. Ο θόρυβος θα διατηρείται κάτω από τα 55 db στα όρια του γηπέδου. Γ.6 Οφέλη από την υλοποίηση του έργου: Θα υπάρξει µείωση των εκλυόµενων ρύπων (CO2, NOx, CO κ.λπ.) σε σύγκριση µε τη λειτουργία λιγνιτικού ή πετρελαϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα την ελάττωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε θετικές συνέπειες στις κλιµατικές αλλαγές και την υγεία των πολιτών. Θα υπάρξουν οφέλη για την εθνική οικονοµία, καθώς υποκαθίστανται µε την ενέργεια από βιοµάζα σηµαντικές ποσότητες ορυκτών καυσίµων. Θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6 .1 Από την εξέταση της Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι αυτή προτείνει µία σειρά µέτρων και επεµβάσεων κατά τη φάση της κατασκευής και κατά τη φάση της λειτουργίας της δραστηριότητας, προκειµένου να αµβλυνθούν ή να αποτραπούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα µέτρα αυτά, που θα είναι ενσωµατωµένα στους γενικούς περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθούν από τον κατασκευαστή, κατά τη φάση της κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρµόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τακτικών και έκτακτων, κατά τη φάση της λειτουργίας της δραστηριότητας..2 Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης να γνωµοδοτήσει θετικά επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας και καύση του παραγόµενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ-BIOSOLAR» στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών της.ε. Βασιλικών, και µε τις ακόλουθες επισηµάνσειςπαρατηρήσεις: α. Να συµπληρωθεί στην ελεγχόµενη Μ.Π.Ε. η διαδικασία που διενεργείται µετά τον τεµαχισµό της πρώτης ύλης (σελ. 41) για την ξήρανση αυτής, δηλαδή ποιο σύστηµα ξήρανσης χρησιµοποιείται και µε ποια µορφή ενέργειας και να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού. β. Να συµπεριληφθούν στους περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης Ε.Π.Ο., που θα εκδοθεί, τα ακόλουθα: i. Η πρώτη ύλη για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι, όπως αναφέρεται στη Μελέτη, αποκλειστικά τα ροκανίδια (wood chips, µε κωδικό ΕΚΑ ) και ότι απαγορεύεται η χρήση κάθε υπολείµµατος επεξεργασίας ξυλείας που έχει πρόσµιξη πρόσθετων ουσιών (κόλλες, χρώµατα κ.λπ.). ii. Η αξιοποίηση της παραγόµενης θερµικής ενέργειας είναι υποχρεωτική (µε τους τρόπους που ενδεικτικά αναφέρονται στη σελ. 44 της Μελέτης), και απαγορεύεται η έκλυσή της στο περιβάλλον. iii. Το «ανοικτό υπόστεγο», που αναφέρεται στη σελ. 41 της Μελέτης για την αποθήκευση της πρώτης ύλης, πρέπει να διαθέτει προστασία, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο διασποράς του υλικού λόγω του ανέµου, τουλάχιστον στην πλευρά της συνήθους κατεύθυνσης του ανέµου στην περιοχή του έργου. iv. Κατά τη λειτουργία των ηλεκτρογεννητριών (σελ. 44 της Μελέτης), η θερµοκρασία καύσης θα διατηρείται υποχρεωτικά πάνω από τους 850 C για τουλάχιστον τέσσερα (4) δευτερόλεπτα, προκειµένου να καταστρέφονται διοξίνες/φουράνια, που ενδεχοµένως υπάρχουν σε µικρές συγκεντρώσεις στο αέριο σύνθεσης, και η ψύξη να γίνεται µε τρόπο που να µην επιτρέπει την ανασύνθεσή τους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 43/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών, µε την οποία γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία κατά της εισήγησης της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Θέρµης που αφορά στη γνωµοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την

7 αεριοποίηση βιοµάζας και καύση του παραγόµενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ BIOSOLAR» στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του αγροκτήµατος Βασιλικών, διότι το σώµα πιστεύει ότι θα υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις στην περιοχή στην οποία ισχύουν τα εξής: 1. Τα αγροτεµάχια βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας, σύµφωνα και µε την αρ. πρωτ:1404/ Γνωµοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης της Γενικής ιεύθυνσης Περιφ. Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, απαγορευτικό δεδοµένο για την εγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων. 2. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν παραγωγικές αγροτικές µονάδες (θερµοκήπια), καθώς και το συγκρότηµα µαθητείας του ΟΑΕ. 3. Η εν λόγω επένδυση θα λάβει χώρα σε αγροτεµάχια του Αναδασµού Βασιλικών. Τέλος η Σύµβουλος κα Σαλαγκούδη Ανδρονίκη ψηφίζει λευκό τονίζοντας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα θα πρέπει πρωτίστως να διεξαχθεί δηµόσια διαβούλευση µε την κοινωνία της Λακκιάς, ώστε οι κάτοικοι να επιληφθούν του θέµατος και να πάρουν και οι ίδιοι θέση σε αυτό. Στο σηµείο αυτό οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το ανωτέρω θέµα και ανέφεραν ότι η γη είναι χαρακτηρισµένη σαν υψηλής παραγωγικότητας σε αγροτεµάχιο του αναδασµού, που προέκυψε µε σκοπό την αγροτική εκµετάλλευση, που θα έπρεπε να είναι κοµµάτι της στρατηγικής του ήµου για την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας. Επίσης έκριναν την µελέτη ελλιπή και πρόσθεσαν πως η τοπική κοινωνία φαίνεται να είναι αρνητική, µε βάση την απόφαση του τοπικού συµβουλίου. Η ηµοτική Σύµβουλος κα. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέµα διότι: 1. Την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας την πληρώνει ήδη ακριβά η λαϊκή οικογένεια και θα επιβαρυνθεί επιπλέον 2. Θα υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις 3. Οι επιτροπές ελέγχου είναι υποστελεχωµένες Η ηµοτική Σύµβουλος κα Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα πρόσθεσε ότι όσων αφορά στον χαρακτηρισµό των αγροτεµαχίων ως γη υψηλής παραγωγικότητας θεωρούµε της µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα απολύτως συµβατή δραστηριότητα µε τον πρωτογενή τοµέα και θετικό να γειτνιάζει µε τις πηγές παραγωγής βιοµάζας. Και τέλος οι ηµοτικού Σύµβουλοι κ. Σαµαράς Σωκράτης, Ακριτίδου Μαρία, Ζελιλίδης αµιανός και Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα δήλωσαν υπέρ της εισήγησης µε τις κάτωθι προϋποθέσεις : 1. Το «ανοικτό υπόστεγο» για την αποθήκευση της πρώτης ύλης θα πρέπει να γίνει κλειστή αποθήκη, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο διασποράς του υλικού λόγω του ανέµου. Η δε είσοδος και έξοδος της αποθήκης να κλείνουν τουλάχιστον µε λωριδοκουρτίνες 2. Η τέφρα από την καύση της βιοµάζας θα διαχειρίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία από αδειοδοτηµένες εταιρείες. 3. Να τοποθετηθεί µόνιµο σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης εκποµπών αερίων της µονάδας. 4. Να περιγραφή στη µελέτη η διαδικασία ξήρανσης και οι πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούν γι αυτό, µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν την επιµέρους διαδικασία Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, την αριθµ. 43/2014 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» ΓΝΩΜΟ ΟΤΕΙ και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8 Υπέρ της εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας και καύση παραγόµενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ - BIOSOLAR» στο αγροτεµάχιο 511 του Αναδασµού του Αγροκτήµατος Βασιλικών, όπως διαµορφώθηκε, µε τους παρακάτω επιπρόσθετους όρους: 1. Το «ανοικτό υπόστεγο» για την αποθήκευση της πρώτης ύλης θα πρέπει να γίνει κλειστή αποθήκη, ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο διασποράς του υλικού λόγω του ανέµου. Η δε είσοδος και έξοδος της αποθήκης να κλείνουν τουλάχιστον µε λωριδοκουρτίνες 2. Η τέφρα από την καύση της βιοµάζας θα διαχειρίζεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία από αδειοδοτηµένες εταιρείες. 3. Να τοποθετηθεί µόνιµο σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης εκποµπών αερίων της µονάδας. 4. Να περιγραφή στη µελέτη η διαδικασία ξήρανσης και οι πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούν γι αυτό, µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν την επιµέρους διαδικασία Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος και η ηµοτική Σύµβουλος κα. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέµα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 93/2014 Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα