ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη"

Transcript

1 Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου

2 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητο σε κάθε χώρα για να εξασφαλίσει την ισχυρή και υγιή λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς και να ενισχύσει τον ρόλο των εποπτικών αρχών. ιεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια Τράπεζα και το ΝΤ έχουν τονίσει τη σπουδαιότητα της Εταιρικής ιακυβέρνησης. Τα πρόσφατα σκάνδαλα και η κρίση στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα έχουν φέρειτο θέµα της εταιρικής διακυβέρνησηςστο επίκεντρο της ακαδηµαϊκής και εποπτικής προσοχής. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως εταιρίες µε υψηλά επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης κατάφεραν να επιβιώσουν σε περιόδους κρίσης. Οι εσωτερικοί µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ., ανεξάρτητοι διευθυντές, εσωτερικά συστήµατα ελέγχου, επιτροπές ελέγχου, επιτροπές αµοιβών) παρουσιάζονται ως οι δηµοφιλέστεροι µηχανισµοί για να πειθαρχήσει η διοίκηση και να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου. 2

3 Τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση; Η εταιρική διακυβέρνηση έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή ως µέσονα εξοµαλυνθεί ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας και της διοίκησης (the agency problem) στις εισηγµένες εταιρίες. Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την ευρωστία του συστήµατος και τη δυνατότητά του να επιβιώνει σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Περιλαµβάνει το σύνολο των σχέσεων της διοίκησης, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχωνκαι των άλλων ενδιαφεροµένων. Παρέχει τη δοµή µέσω της οποίας θέτονται οι στόχοι της επιχείρησης και καθορίζονται τα µέσα που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση αλλά και των έλεγχο των στόχων. Βασικό ρόλο για την αποδοτικότητα και την υγεία των επιχειρήσεων έχει το διοικητικό συµβούλιο, και πιο συγκεκριµένα η δοµή του (µέγεθος, ανεξαρτησία) που «προωθεί την αποδοτικότητα και την πραγµατική συζήτηση» καθώς επίσης και ο διορισµός ενός επαρκούς αριθµού διευθυντών «ικανών προς ανεξάρτητη κρίση των απόψεων της διοίκησης, τωνπολιτικώνσυµφερόντων ήάλλων εξωτερικώνσυµφερόντων». 3

4 Ο ρόλος του ιοικητικού Συµβουλίου Το διοικητικό συµβούλιο : αποτελεί το αρµόδιο εταιρικό όργανο για την υιοθέτηση, την εφαρµογή και τον έλεγχο των στρατηγικών στόχων και πολιτικών γεφυρώνει αποτελεσµατικά τα συµφέροντα των διαφόρων οµάδων διατηρεί ένα αποδοτικό και οικονοµικό εποπτικό σύστηµα. Το µέγεθος και η σύνθεση αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτοί οι παράγοντες µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα του διοικητικού συµβουλίουνα είναι αποτελεσµατικό όργανο ελέγχου της διοίκησης και να επηρεάζει την εταιρική απόδοση (Singh και Davidson, 2003). 4

5 Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Τα εκτελεστικά µέλη είναι επιφορτισµένα µε την παροχή πληροφοριών για τις λειτουργίες της επιχείρησης. Τα εκτελεστικά µέλη του Σ θα πρέπει να ασχολούνται µε την καθηµερινή διοίκηση της εταιρείας και να διατηρούν κάποιαςµορφήςεργασιακήσχέσηµεαυτήν. Κάθε άλλο µέλος θεωρείται µη εκτελεστικό. Τα µη εκτελεστικά µέλη συνεισφέρουν µε την αντικειµενικότητα και την εξειδίκευση τους στην αξιολόγηση και την εποπτεία των αποφάσεων της διοίκησης. Η αµοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση τωνκαθηκόντωνπουτουςανατίθενται. Τα ανεξάρτητα µέλη είναι µη εκτελεστικά µέλη του Σ που ικανοποιούν ορισµένακριτήριαανεξαρτησίας. Σύµφωνα µε τον νόµο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης εισηγµένων εταιριών, το Σ θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον κατά το ένατρίτοαπόµηεκτελεστικάµέληκαινασυµπεριλαµβάνειτουλάχιστον 2 ανεξάρτηταµηεκτελεστικάµέλη. 5

6 Ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών Για να θεωρηθεί ένα µέλος ανεξάρτητο θα πρέπει να µην έχει κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες: ήτανυπάλληλοςτηςεπιχείρησηςήτουοµίλουµέσαστατελευταίαπέντεέτη, έχει, ή είχε µέσα στα τελευταία τρία έτη, επιχειρησιακή σχέση είτε άµεσα, είτε ως συνεργάτης, µέτοχος, διευθυντής, πελάτης, προµηθευτής είτε ανώτερο στέλεχος ενός φορέα που έχει µια τέτοια σχέση µε την επιχείρηση, είναι πρόεδρος του Σ ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τιςωςάνωιδιότητεςήείναιεκτελεστικόµέλοςτου Σσεσυνδεδεµένηµετην εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την εταιρία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. έχει λάβει ή λαµβάνει την πρόσθετη ανταµοιβή από την επιχείρηση εκτός από την αµοιβή του διευθυντή, συµµετέχει σε επενδυτικά προγράµµατα της επιχείρησης, η αµοιβή του σχετίζεται µε την απόδοση της εταιρίας ή είναι µέλοςτουσυνταξιοδοτικούπρογράµµατοςτηςεπιχείρησης, 6

7 Ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών Για να θεωρηθεί ένα µέλος ανεξάρτητο θα πρέπει να µην έχει κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες: έχει δεσµούς στενής συγγένειας µε οποιουσδήποτε από τους συµβούλους της επιχείρησης, διευθυντές ή ανώτερους υπάλληλους, ή µετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης. έχει σηµαντικές διασυνδέσεις µε άλλους διευθυντές µέσω της συµµετοχήςσεάλλουςεπιχειρήσειςήοργανισµούς, αντιπροσωπεύειένανσηµαντικόµέτοχο, έχει υπηρετήσει στο Σ για περισσότερο από εννέα έτη από την ηµεροµηνίατηςπρώτηςεκλογήςτους. 7

8 Σηµασία της ανεξαρτησίας των µελών Οι Fama και Jensen (1983) σηµειώνουν ότι ο ρόλος των ανεξάρτητων διευθυντών στο Σ είναι θεµελιώδης στην προώθηση της καλής διακυβέρνησης επειδή οι εξωτερικοί διευθυντές έχουν την εκτίµηση και την αποδοχή της αγοράς. Υποστηρίζουν πως οι εξωτερικοί διευθυντές θα είναι αποτελεσµατικοί στο ρόλο τους για ναµηβλάψουντηφήµητους. Ο Beasley (1996) συγκρίνει τις επιχειρήσεις που διέπραξαν ή όχι απάτη και διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις που δεν διέπραξαν απάτη έχουν σηµαντικά ένα υψηλότερο επίπεδο εξωτερικών διευθυντών. Ο Jensen (1986) υποστηρίζει ότι όταν ο εξωτερικός έλεγχος είναι αδύνατος, ο εσωτερικός έλεγχος υπό τη µορφή των ανεξάρτητων µελώντου Σείναιέναςεναλλακτικόςµηχανισµόςελέγχου. 8

9 Σηµασία της ανεξαρτησίας των µελών Πολλές µελέτες βρίσκουν µια θετική σχέση µεταξύ του ποσοστού των ανεξάρτητων διευθυντών και της εταιρικής απόδοσης (µεταξύ άλλων Zahra και Pearce, 1989, Daily and Dalton, 1992). Γιατί; έχουν κίνητρο να ενεργήσουν ως όργανα ελέγχου της διοίκησης για να προστατεύσουν τη φήµη τους ως αποτελεσµατικοί και ανεξάρτητοι. προσθέτουν αξία στις εταιρίες µε την παροχή εξειδικευµένων γνώσεων και τον έλεγχο των λειτουργιών. συµβάλουν στην αξία των εταιριών µέσω της αξιολόγησης στρατηγικών αποφάσεων και µέσω του ρόλου τους στην αποµάκρυνση ανεπαρκών στελεχών. παρέχουν πρόσθετους πόρους στην εταιρία από την άποψη της πείρας ή τις εξωτερικέςεπαφέςτους. είναι σε θέση να παρέχουν υψηλότερο βαθµό αντικειµενικότητας στην αξιολόγησή τους για την κατάσταση της εταιρίας και ειδικότερα σε περιόδους κρίσης και σε σηµαντικά αναδιαρθρωτικά γεγονότα όπως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές. 9

10 Κριτική προσέγγιση της ανεξαρτησίας των µελών Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µελετών που τείνουν να µην υποστηρίξουν αυτήντηνθετικήπροοπτική. Ενδέχεται τα εκτελεστικά µέλη να είναι σε θέση να παρέχουν χρησιµότερες συµβουλέςστηνεταιρία. Οι εξωτερικοί διευθυντές ενδέχεται να υστερούν σε εξειδικευµένες γνώσεις και σε εµπειρία συγκεκριµένων διαδικασιών σε σχέση µε τους εσωτερικούς διευθυντές, οιοποίοισυµµετέχουνενεργάστιςδιαδικασίεςτηςεπιχείρησης. Τα εξωτερικά µέλη διαθέτουν µόνο ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα στην επιχείρηση, και συνήθως στερούνται τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταλάβουντηνεπιχείρησησεβάθος. Οι εξωτερικοί διευθυντές ενδέχεται να διοριστούν για πολιτικούς λόγους, ως εκ τούτου είτε µειώνουν την απόδοση είτε εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα. Ειδικότερα σε νευραλγικούς κλάδους, η πλειοψηφία των ανεξάρτητων µελών σχετίζονταιµετηνπολιτικήήτηνδικηγορία. 10

11 Εµπειρικά Αποτελέσµατα Σε µια µελέτη (Agoraki et al., 2010) που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλο δείγµα ευρωπαϊκών τραπεζών ( ) παρατηρήθηκε καταρχήν θετική σχέση του ποσοστού των µη-εκτελεστικών µελών και της κερδοφορίας. Εντούτοις, παρατηρείται πως µετά από ένα ορισµένο σηµείο η επιπλέον προσθήκη µη εκτελεστικών µελών βλάπτει την απόδοση της εταιρίας. Αυτό το αποτέλεσµα είναι σε συµφωνία µε το συµβουλευτικό ρόλο του συµβουλίου που απαιτεί την παρουσία εκτελεστικών διευθυντών των οποίωνηγνώσηκαιταστοιχείασχετικάµετηνλειτουργίατηςεταιρίαςθα µπορούσαννασυµπληρώσουντιςικανότητεςτωνεξωτερικώνµελών. Ένα τέτοιο αποτέλεσµα παραπέµπει στην ισορροπία µεταξύ του οργάνου ελέγχου (ανεξαρτησία) και των συµβουλευτικών λειτουργιών (πληροφοριών) του Σ. 11

12 Εµπειρικά Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα µας, επίσης, απεικονίζουν αρνητική σχέση µεταξύ της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κόστους και της παρουσίας ανεξάρτητων µελών. δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι πολιτικές προεκτάσεις του διορισµού τωνµελώναυτών. η προσθήκη ανεξάρτητων µελών πέρα από ένα ορισµένο σηµείο αυξάνειτιςδαπάνες (αµοιβέςκλπ). ο έλεγχος και οι πιθανές προσπάθειες των ανεξάρτητων διευθυντών περιορίζονται σηµαντικά από την έλλειψη είτε των απαραίτητων πληροφοριών, ή του απαραίτητου χρόνου. Μια σχετική δυσκολία είναι η πολυπλοκότητα των θεµάτων που πρέπει να καταλάβει, να συζητήσει, και να αποφασίσει µέσα στον περιορισµένο χρόνο του. 12

13 Εµπειρικά Αποτελέσµατα Κατά συνέπεια, ένα βέλτιστο µίγµα εκτελεστικών και µηεκτελεστικών διευθυντών είναι προτιµότερο από ένα συµβούλιο µε υπερβολικό αριθµό ανεξάρτητων µελών. Το αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε την παγιωµένη αντίληψη πως η µεγαλύτερη παρουσία µη-εκτελεστικών έχει πάντα θετικά αποτελέσµατα. 13

14 Εµπειρικά Αποτελέσµατα Τα εξωτερικά µέλη ενδέχεται να διορίζονται για πολιτικούς λόγους, ως εκ τούτου είτε µειώνουν την απόδοση της επιχείρησης είτε δεσµεύονται από πολιτικούς περιορισµούς (Agrawal και Knoeber, 1996). Η προσθήκη εξωτερικών διευθυντών, ειδικά πέρα από ένα ορισµένο σηµείο, αυξάνει το µέγεθος του συµβουλίου και κατ επέκταση δυσχεραίνει το συντονισµό και αυξάνει τις αµοιβές που θα πρέπει να καταβληθούν. Οιπιθανές προσπάθειες των ανεξάρτητων διευθυντών ενδέχεται να περιορίζονται σηµαντικά από την έλλειψη είτε του απαραίτητου χρόνου και της πίστης δεδοµένου ότι µπορούν να απορροφηθούν από τις άλλες υποχρεώσεις τους (Maug, 1997; Raheja, 2005; Harris και Raviv, 2006; Adams και Ferreira, 2007). 14

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα