ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β.1 ιαδικασία Β.2 Το ύψος και η σύνθεση των αµοιβών Β.3 Γνωστοποίηση Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ.1 Οικονοµικές Εκθέσεις Γ.2 Εσωτερικός Έλεγχος Γ.3 Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε τον Κώδικα.. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.1 Εποικοδοµητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.2 Ισότιµη Μεταχείριση των Μετόχων

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία δεκαετία και πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρατηρείται έντονη κινητικότητα διεθνώς για τη καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, ιδιαίτερα των µικροµετόχων, των πιστωτών και των εν γένει φορέων µε νόµιµα συµφέροντα σε εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια εταιρείες. Η ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης έχει εντοπιστεί τόσο σε κεφαλαιαγορές που χαρακτηρίζονται από το πολυµετοχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως για παράδειγµα, οι Η.Π.Α και η Αγγλία), όσο και σε κεφαλαιαγορές που χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση υψηλού ποσοστού µετοχικού κεφαλαίου σε περιορισµένο αριθµό µεγαλοµετόχων (όπως για παράδειγµα, οι χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης, Ιαπωνία, κ.λ.π). Σκοπός των προτεινόµενων ρυθµίσεων είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του ιοικητικού Συµβουλίου σε εισηγµένες εταιρείες, η προστασία των µικροµετόχων, η υϊοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς επίσης και η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του ιοικητικού Συµβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, η καθιέρωση δεικτών συµµόρφωσης µε επιθυµητούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και η χρησιµοποίηση τους σε ευρεία βάση από ατοµικούς και θεσµικούς επενδυτές για την επιλογή εισηγµένων αξιών και τη κατάστρωση επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε διεθνή κλίµακα, συνηγορεί για την άµεση συµµόρφωση όλων των εισηγµένων εταιρειών µε τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Οι προτεινόµενες συστάσεις βέλτιστης πρακτικής δύναται να εµπλουτίζονται µε βάση τις εξελίξεις στην παρούσα πρακτική των Κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και διεθνώς. Οι εισηγµένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συµπεριλαµβάνουν στην ετήσια έκθεση τους, έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου τους περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής: 2

3 Στο πρώτο µέρος της έκθεσης, η εταιρεία πρέπει να δηλώνει κατά πόσον εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης, η εταιρεία πρέπει να βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα και σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να επεξηγεί γιατί δεν τις τηρεί. 3

4 Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Αρχή: Κάθε εισηγµένη Εταιρεία πρέπει να διευθύνεται από ένα αποτελεσµατικό ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί και να ελέγχει την εταιρεία. ιατάξεις του Κώδικα Α.1.1. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο. Α.1.2. Το Συµβούλιο πρέπει να έχει επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων, αποφάσεις επί των οποίων µπορούν να λαµβάνονται µόνο από αυτό. Το πρόγραµµα τέτοιων θεµάτων πρέπει να συµπεριλαµβάνει κατ ελάχιστον: (α) τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας, (β) τον ετήσιο προϋπολογισµό και το επιχειρησιακό σχέδιο της, (γ) τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. (δ) τις ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. (ε) τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις διαθέσεις σηµαντικού µέρους του ενεργητικού της Εταιρείας. (στ) την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρµογή λογιστικών προτύπων (ζ) τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες ιοικητικός Σύµβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, Γραµµατέας, Ελεγκτής, ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άµεσα ή έµµεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, έχει άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συµφέρον. 4

5 (η) την επιλογή, το διορισµό και τον τερµατισµό των υπηρεσιών του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ή ιευθύνων Σύµβουλος ή Γενικός ιευθυντής ή CEO) ή του ανώτατου εκτελεστικού ιευθυντικού στελέχους της εταιρείας εάν χρησιµοποιείται άλλος όρος. (θ) Τον καθορισµό της πολιτικής αφυπηρέτησης των ιοικητικών Συµβούλων. Α.1.3. Ο βαθµός διατήρησης αποκλειστικής αρµοδιότητας για λήψη ορισµένων αποφάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο όπως καθορίζεται στην παράγραφο Α.1.2 πιο πάνω για τις οποίες δεν έγινε αντίστοιχη εκχώρηση στην Εκτελεστική ιεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εκτελεστική ιεύθυνση της Εταιρείας. Α.1.4. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να καθιερώσει διαδικασία, βάσει της οποίας οι ιοικητικοί Σύµβουλοι δύνανται, προς καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, να λαµβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές µε έξοδα της Εταιρείας. Α.1.5. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του ιοικητικού Συµβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε ισχύοντες κανονισµούς. Αλλαγή του Γραµµατέα της Εταιρείας θα πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο ιοικητικού Συµβουλίου. Α.1.6. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Α.1.7. Κάθε σύµβουλος πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης ενηµέρωσης και επιµόρφωσης την πρώτη φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται στο ιοικητικό Συµβούλιο εισηγµένης Εταιρείας, καθώς και µεταγενέστερα εφ όσον είναι αναγκαίο. Επίσης έχει την υποχρέωση να έχει γνώση της περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νοµοθεσίας, όπως 5

6 επίσης και της περι εταιρειών νοµοθεσίας και ειδικότερα τα σηµεία οποία αφορούν τη θέση την οποία κατέχει. Α.1.8. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καµία κατηγορία µελών του δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. (Κάποια µέλη εκτελεστικά ή µη εκτελεστικά ίσως αναλαµβάνουν ιδιαίτερες αρµοδιότητες όσον αφορά συγκεκριµένα ζητήµατα, για τις οποίες λογοδοτούν στο ιοικητικό Συµβούλιο που συνεδριάζει εν απαρτία. Ανεξαρτήτως των ιδιαιτέρων αυτών αρµοδιοτήτων που δίδονται σε ορισµένα µέλη του, το ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.) Α.1.9. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να µεριµνά για τη διασφάλιση οµαλής διαδοχής στα ανώτερα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Α.2. Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Αρχή Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να περιλαµβάνει τέτοια ισορροπία µεταξύ των Εκτελεστικών, των µη-εκτελεστικών και των ανεξάρτητων µη-εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων, ώστε κανένας Σύµβουλος ή µικρή οµάδα Συµβούλων να κυριαρχεί στην λήψη αποφάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο και καµία οµάδα Συµβούλων να µήν υπερψηφεί των άλλων δύο. ιατάξεις του Κώδικα Α.2.1. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να περιλαµβάνει µη - Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους σε τέτοιο αριθµό και µε επαρκείς ικανότητες, γνώση και εµπειρία, προκειµένου οι απόψεις τους να έχουν σηµαντική επιρροή στις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι µη- Εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του ιοικητικού Συµβουλίου. 6

7 Α.2.2. Η πλειοψηφία των µη-εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων ή κατ ελάχιστον 2 άτοµα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διεύθυνση και τυχόν από µέτοχο που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου και να µην έχει οποιασδήποτε επιχειρηµατική ή άλλη σχέση, που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αµερόληπτης κρίσης. Κατ ελάχιστον ο κάθε ανεξάρτητος µή εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος: (α) εν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηµατική ή στενή συγγενική σχέση (µέχρι πρώτου βαθµού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούµενου µε άλλα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τυχόν µε µέτοχο που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου, η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αµερόληπτης κρίσης. (β) εν πρέπει να έχει άλλη ουσιαστική σχέση µε την επιχείρηση η οποία από τη φύση της µπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση του και συγκεκριµένα δεν πρέπει να είναι προµηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι µέλος επιχείρησης που είναι σύµβουλος της εν λόγω εταιρείας. ( ιευκρινίζεται ότι στη περίπτωση των Τραπεζικών ή και άλλων Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συναλλαγές µεταξύ µη-εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων και της Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους και µε διαφάνεια δεν θεωρούνται ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία των εν λόγω µή Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων). 7

8 (γ) εν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Α.2.3. Τα ονόµατα των µη-εκτελεστικών ιοικητικών Σύµβουλων που θεωρούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο ότι είναι µε την προαναφερθείσα έννοια ανεξάρτητοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Τα ονόµατα του Πρόεδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Α.2.4. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν τύχουν διαχωρισµού, θα πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση στο δεύτερο µέρος της έκθεσης. Α.3. Παροχή Πληροφοριών Αρχή Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να λαµβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση που να του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του. ιατάξεις του Κώδικα Α.3.1. Η διεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει στο ιοικητικό Συµβούλιο έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Σε περίπτωση που η πληροφόρηση που παρέχεται από τη διεύθυνση δεν είναι επαρκής, οι ιοικητικοί Σύµβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο Πρόεδρος πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι για θέµατα που εγείρονται σε συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου. 8

9 Α.3.2. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και να έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα έγγραφα σχετικά µε τη συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα µελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται προς όλους τους ιοικητικούς Συµβούλους και για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες. Α.3.3. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου και να βεβαιώνει ότι όλα τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς µε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες. Α.3.4. Το συντοµότερο δυνατό µετά από το πέρας µιας συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου και οπωσδήποτε πριν την επόµενη συνεδρία, τα πρακτικά της συνεδρίας στα οποία θα πρέπει να καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν, θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των ιοικητικών Συµβούλών. Α.4. ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Αρχή Πρέπει να υπάρχει καθορισµένη και διαφανής διαδικασία για το διορισµό νέων ιοικητικών Συµβούλων στο ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να αποτελείται από άτοµα ικανά και κατάλληλα για να συµµετέχουν στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. ιάταξη του Κώδικα Α.4.1. Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή ιορισµών προκειµένου να εκφέρει απόψεις στο ιοικητικό Συµβούλιο επί εισηγήσεων για διορισµό νέων ιοικητικών Συµβούλων. Η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι µη-εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι και Πρόεδρος της µπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, είτε ένας µη-εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της 9

10 Επιτροπής ιορισµών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Α.4.2. Ο καθορισµός ενός ατόµου ως ικανού και κατάλληλου, πρέπει να λαµβάνει υπόψη εκτός απο την γνώση και την εµπειρία, την τιµιότητα και το αξιόχρεο του ατόµου. Α.5. Επανεκλογή Αρχή Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι οφείλουν να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστο κάθε τρία χρόνια. ιατάξεις του Κώδικα Α.5.1. Υπό την αίρεση των διατάξεων του Περί Εταιρειών Νόµου οι οποίες αφορούν την αποµάκρυνση ιοικητικών Συµβούλων και την υποχρέωση να υπόκεινται σε επανεκλογή, οι µη-εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει να διορίζονται για συγκεκριµένη θητεία και ο επαναδιορισµός τους δεν πρέπει να είναι αυτόµατος. Α.5.2. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει να υπόκεινται σε εκλογή από τους µετόχους µε την πρώτη ευκαιρία µετά από το διορισµό τους και µετέπειτα σε επανεκλογή κατά διαστήµατα που να µην υπερβαίνουν τα τρία χρόνια. Τα ονόµατα των ιοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτοµέρειες, προκειµένου οι µέτοχοι να είναι σε θέση να λαµβάνουν ενηµερωµένη απόφαση για την εκλογή τους. 10

11 Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β.1. ιαδικασία Αρχή Οι Εταιρείες πρέπει να εισάξουν επίσηµη και διαφανή διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής στο θέµα των αµοιβών των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων και για τον καθορισµό των αµοιβών του κάθε ιοικητικού Συµβούλου ξεχωριστά. Κανένας ιοικητικός Σύµβουλος δεν πρέπει να εµπλέκεται στην απόφαση της αµοιβής του/της. ιατάξεις του Κώδικα Β.1.1. Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων, το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αµοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από µη Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο ιοικητικό Συµβούλιο, εντός συµφωνηµένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αµοιβών των εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων, καθορίζοντας εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου συγκεκριµένα πακέτα αµοιβής για κάθε Εκτελεστικό ιοικητικό Σύµβουλο, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωµών αποζηµίωσης. Β.1.2. Η πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής Αµοιβών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη διεύθυνση και να µην έχουν οποιαδήποτε επιχειρηµατική ή άλλη σχέση που θα µπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αµερόληπτης κρίσης. Β.1.3. Τα ονόµατα των µελών της Επιτροπής Αµοιβών πρέπει να γνωστοποιούνται κάθε χρόνο στην Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περί αµοιβών που υποβάλλεται στους µετόχους (Β.3.1 πιο κάτω). 11

12 Β.1.4. Οι αµοιβές ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητά τους ως µέλη επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο και πρέπει να είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για τη διοίκηση της επιχείρησης. Οι αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων υπό την ιδιότητά τους ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από τους µετόχους σε γενική συνέλευση. Β.1.5. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να παρέχει την ευκαιρία στον Πρόεδρο και στον Πρώτο Εκτελεστικό ιευθυντή να εκφέρουν απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις της σχετικά µε τις αµοιβές των άλλων Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων και επίσης πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαγγελµατικές συµβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας. Β.2. Το ύψος και η σύνθεση των αµοιβών Αρχή Το ύψος των αµοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της εταιρείας, τους ιοικητικούς Συµβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας, αλλά οι Εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν να πληρώνουν για το σκοπό αυτό περισσότερα από αυτά που απαιτούνται. Συνίσταται όπως µέρος της αµοιβής των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων να καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο, που να συνδέει τις αµοιβές µε την απόδοση της Εταιρείας και την επίδοση του ατόµου. ιατάξεις του Κώδικα Πολιτική Αµοιβών Β.2.1. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να παρέχει τις αµοιβές που χρειάζονται για την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους που έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να πληρώνουν περισσότερα απ ότι απαιτείται για το σκοπό αυτό. 12

13 Β.2.2. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να εκτιµήσει πού τοποθετείται η Εταιρεία σε θέµατα αµοιβών σε σχέση µε άλλες εταιρείες. Πρέπει να γνωρίζει τι καταβάλλουν συγκρίσιµες Εταιρείες και πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σχετική επίδοση. Τέτοιες συγκρίσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται µε σύνεση, λόγω του κινδύνου να οδηγηθεί η Εταιρεία σε υπερβολική αύξηση αµοιβών χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της επίδοσης. Β.2.3. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαµβανοµένων και των όρων αµοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του οµίλου, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι ετήσιες µισθολογικές αυξήσεις. Β.2.4. Σε περίπτωση που µέρος των αµοιβών των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων συνδέεται µε την επίδοση, το µέρος αυτό πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο που να ευθυγραµµίζονται τα συµφέροντά τους µε αυτά των µετόχων, παραχωρώντας στους Συµβούλους κίνητρα για υψηλού επιπέδου επίδοση. Β.2.5. εν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών (share options) σε Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους σε τιµή χαµηλότερη από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των τελευταίων 30 χρηµατιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ηµεροµηνία παραχώρησης τους. Σχέδια µε τα οποία παραχωρούνται δικαιώµατα επιλογής αγοράς µετοχών (share options) πρέπει να υιοθετούνται µόνο µετά από έγκριση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Β.2.6. Οι αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογες µε το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της εταιρείας. Οι αµοιβές δεν θα πρέπει να συνδέονται µε την κερδοφορία της εταιρείας. Η αµοιβή µπορεί να λαµβάνει τη µορφή απόκτησης µετοχών της εταιρείας. Ωστόσο, οι αµοιβές των µη εκτελεστικών µελών του 13

14 ιοικητικού Συµβουλίου δεν θα πρέπει να λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό πρόγραµµα της εταιρείας. Συµβόλαια Εργοδότησης και Αποζηµιώσεις Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων. Β.2.7. Τα ιοικητικά Συµβούλια προτρέπονται όπως καθορίζουν τα συµβόλαια εργοδότησης καθορισµένης διάρκειας που να µην υπερβαίνουν τα πέντε έτη και την περίοδο προειδοποίησης συµβολαίων αορίστου χρόνου να µην υπερβαίνει το ένα έτος. Τα ιοικητικά Συµβούλια πρέπει να θέτουν αυτό ως στόχο παρόλο που, αναγνωρίζεται όµως ότι πιθανό αυτό να µην επιτευχθεί άµεσα. Β.2.8. Η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει να εξετάζει τις δεσµεύσεις αποζηµίωσης (συµπεριλαµβανοµένων εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τα συµβόλαια εργοδότησης των ιοικητικών Συµβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση πρόωρου τερµατισµού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάζουν τα πλεονεκτήµατα µίας ρητής πρόνοιας στο αρχικό συµβόλαιο για τέτοιες δεσµεύσεις αποζηµίωσης, εξαιρουµένης της περίπτωσης αποµάκρυνσης ατόµων λόγω απρεπούς συµπεριφοράς. Τα συµβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα µπορεί να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας µε τυχόν πρόστιµα τα οποία επιβλήθηκαν σε ιοικητικούς Συµβούλους. Β.2.9. Όπου το αρχικό συµβόλαιο δεν προνοεί ρητά για δεσµεύσεις προς αποζηµίωση, η Επιτροπή Αµοιβών πρέπει εντός νοµικών πλαισίων, να προσαρµόζει την προσέγγισή της σε περιπτώσεις πρόωρης αποµάκρυνσης ανάλογα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα της περίπτωσης. Ο ευρύτερος σκοπός πρέπει να είναι η αποφυγή επιβράβευσης της µειωµένης επίδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισµός σε περιπτώσεις που η 14

15 αποµάκρυνση δεν οφείλεται σε µειωµένη επίδοση και να ακολουθείται µία αυστηρή γραµµή για µείωση της αποζηµίωσης, που να αντανακλά την υποχρέωση των αποχωρούντων Συµβούλων για απάµβλυνση της απώλειας. Β.3. Γνωστοποίηση Αρχή Η έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας πρέπει να περιλαµβάνει δήλωση της πολιτικής αµοιβών και των συναφών κριτηρίων, ως επίσης και τα σύνολα των αµοιβών των Εκτελεστικών και των Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων. Τα σύνολα αυτά πρέπει να αναλύονται µεταξύ αµοιβών για υπηρεσίες ως µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και αµοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες. Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων πρέπει να αναλύονται κατά κατηγορίες των 50,000 (συνολικές αµοιβές και αριθµός ιοικητικών Συµβούλων κατά κατηγορία π.χ. τρείς Εκτελεστικοί Σύµβουλοι έχουν αµοιβές µεταξύ και ). ιατάξεις του Κώδικα Β.3.1. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αµοιβών στους µετόχους της εταιρείας. Η έκθεση πρέπει να αποτελεί µέρος, ή να επισυνάπτεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Πρέπει να συνιστά το κύριο εργαλείο µέσω του οποίου η Εταιρεία προβαίνει σε αναφορά στους µετόχους για τις αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων. Β.3.2. Η έκθεση πρέπει να κάνει αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αµοιβές των Εκτελεστικών ιοικητικών Συµβούλων. Πρέπει να επισηµαίνει παράγοντες που ειδικά αφορούν την Εταιρεία. 15

16 Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ.1. Οικονοµικές Εκθέσεις Αρχή Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να υποβάλλει ισορροπηµένη, λεπτοµερή και κατανοητή αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας. ιατάξεις του Κώδικα Γ.1.1. Η ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου για την υποβολή ισορροπηµένης, λεπτοµερούς και κατανοητής αξιολόγησης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις δηµοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νοµοθεσίες. Γ.1.2. Το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να δηλώνει στην Ετήσια Έκθεση για την Εταιρική ιακυβέρνηση, ότι η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. Γ.2. Εσωτερικός Έλεγχος Αρχή Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να διατηρεί ένα υγιές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζεται η επένδυση των µετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. ιατάξεις του Κώδικα Γ.2.1. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι πρέπει, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, να επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της εταιρείας και να βεβαιώνουν σχετικά στην Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η επιθεώρηση πρέπει να 16

17 καλύπτει όλα τα συστήµατα ελέγχου, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης µε κανονισµούς διαχείρισης κινδύνων. Γ.2.2. Θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, οποιοσδήποτε δανεισµός των ιοικητικών Συµβούλων της εταιρείας καθώς και των ιοικητικών Συµβούλων των θυγατρικών και των συνδεδεµένων εταιρειών του εκδότη, είτε αυτοί δανειστούν απο τον ίδιο τον εκδότη είτε από θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες. Συγκεκριµένα θα πρέπει να δηλώνεται απο τον κάθε ιοικητικό Σύµβουλο ο µέσος όρος δανεισµού καθώς και ο ανώτατος δανεισµός του κατά τους τελευταίους 12 µήνες, όπως επίσης και η ηµεροµηνία εξόφλησης του. ( ιευκρινίζεται ότι στη περίπτωση των Τραπεζικών ή κι άλλων Χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συναλλαγές µεταξύ των ιοικητικών Συµβούλων και της Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εµπορικούς όρους και µε διαφάνεια, δεν υπόκεινται στην εν λόγω παράγραφο). Γ.2.3. Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ή όπου υπάρχει Εκτελεστικός Πρόεδρος (το ανώτατο εκτελεστικό όργανο) κάθε εισηγµένης εταιρείας, πρέπει ετησίως να βεβαιώνει στο ΧΑΚ ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει και έχει συµµορφωθεί µε διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές (ότι αυτές οι διαδικασίες είχαν επιτυχία και είχαν βασιστεί στην αξιολόγηση του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή για την επάρκεια αυτών των διαδικασιών και την επιµέλεια αυτών που τις φέρουν εις πέρας) και ότι αυτός δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις και ορθές. Επίσης πρέπει να βεβαιώνει ότι αυτός και το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ανασκοπήσει τις συγκεκριµένες διαδικασίες και τη συµµόρφωση της εταιρείας µε αυτές. Ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής πρέπει επίσης να βεβαιώνει ετησίως στο ΧΑΚ ότι δέν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 17

18 Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συµµόρφωση µε τον Κώδικα Αρχή Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να εισάξει συγκεκριµένες και διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται οι αρχές περί Οικονοµικών Εκθέσεων, Εταιρικής ιακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου και διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις µε τους Ελεγκτές της Εταιρείας. ιατάξεις του Κώδικα Γ.3.1. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο µή εκτελεστικούς ιοικητικούς Συµβούλους, µε γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόµατα των µελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι µη-εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύµβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής πρέπει να έχει εµπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηµατοοικονοµικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος. Γ.3.2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνουν την εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των ελεγκτών της εταιρείας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, (its cost-effectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεµφερών µη-ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην ισορροπία µεταξύ της διατήρησης της αντικειµενικότητας και της προστιθέµενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 18

19 Γ.3.3. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στο διοικητικό συµβούλιο αναφορά που να περιλαµβάνει: α) Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που πληρώνονται από την εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους ελεγκτές της εταιρείας. β) Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συµβουλευτικών καθηκόντων είτε σύµφωνα µε τη σηµασία τους για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύµφωνα µε το ποσό της σχετικής αµοιβής. Οι εταιρείες δεν πρέπει να εµπιστεύονται σηµαντικές συµβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότηµα µε τους ελεγκτές της εταιρείας, εκτός εάν οί ελεγκτές είναι σε θέση να βεβαιώσουν (γραπτή βεβαίωση προς την εταιρεία) ότι αυτή η ανάθεση δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα τους. Γ.3.4. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο το θέµα της επιλογής των λογιστικών χειρισµών (accounting policies) για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να συλλέξει ακριβή στοιχεία, τα οποία θα συντάξει η οικονοµική διεύθυνση της εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών και να υποβάλει στο ιοικητικό Συµβούλιο για επιθεώρηση, συµβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Γ.3.5. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνουν τη σύνταξη, µε την βοήθεια του Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης, Έκθεσης του. Συµβουλίου περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία να συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο µέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρµόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο µέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση. Γ.3.6. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνουν την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην 19

20 παράγραφο Α.1.2. (η), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm s length). Γ.3.7. Το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να διορίσει κατάλληλο στέλεχος ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer). 20

21 . ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.1. Εποικοδοµητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αρχή Τα ιοικητικά Συµβούλια πρέπει να χρησιµοποιούν τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις για να επικοινωνούν µε τους επενδυτές και να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή τους σ αυτές. ιατάξεις του Κώδικα.1.1. Οι Εταιρείες πρέπει να καταµετρούν όλες τις ψήφους των πληρεξουσίων αντιπροσώπων και, εκτός όπου καλείται µυστική ψηφοφορία, πρέπει να υποδεικνύουν τον αριθµό των πληρεξουσίων ψήφων που κατατίθενται για κάθε απόφαση, καθώς και πόσες ψήφοι υπάρχουν υπέρ και πόσες εναντίον της απόφασης µετά από την ψηφοφορία µε ανάταση των χειρών Οι Εταιρείες πρέπει να προτείνουν ξεχωριστό ψήφισµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για κάθε ουσιαστικά ξεχωριστό θέµα και πρέπει ιδιαίτερα να προτείνουν ψήφισµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικά µε την έκθεση και τους λογαριασµούς Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου Αµοιβών και ιορισµών να είναι διαθέσιµοι για να απαντούν σε ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε η ηµερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων να µην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως µη συνήθους φύσεως, θα πρέπει να επεξηγούνται µε επάρκεια και σαφήνεια στους µετόχους, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται αρκετός χρόνος πριν από την ηµεροµηνία της 21

22 Συνέλευσης, ούτως ώστε να µπορούν να τις αξιολογήσουν. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου οι προτάσεις που τίθενται ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων αφορούν για την εκχώρηση στο ιοικητικό Συµβούλιο του δικαιώµατος να εκδίδει και να παραχωρεί µετοχές, κατά την απόλυτη του κρίση..2. Ισότιµη Μεταχείριση των Μετόχων Αρχή: Οι Πρακτικές Εταιρικής ιακυβέρνησης θα πρέπει να εδράζονται στην αρχή της ισότιµης µεταχείρισης όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των µειοψηφούντων κατόχων τίτλων. Οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εγγυούνται την ισότιµη µεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων. ιατάξεις του Κώδικα.2.1. Όλοι οι µέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης: α) Για κάθε κατηγορία, οι µέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου. Όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα ψήφου που αφορούν όλες τις κατηγορίες µετοχικών τίτλων πριν από την αγορά τους. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα δικαιώµατα ψήφου θα πρέπει πρώτα να υπόκεινται σε ψηφοφορία των µετόχων της εν λόγω κατηγορίας. β) Σε περίπτωση ψηφοφορίας δι αντιπροσώπου, αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν παραχώρησης γραπτού πληρεξουσίου από τον νόµιµο κάτοχο της κυριότητας των µετοχικών τίτλων. γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εγγυώνται την ισότιµη µεταχείριση των µετόχων. Η εταιρεία 22

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής:

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής: ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : 4 η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 25 Απριλίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ε. Παρ. III(I) 6880 Κ.Α.Π. 675/2004 Αρ. 3889, 6.8.2004 Αριθμός 675 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 0106/00009707/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ACD Επισυνάπτεται ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Attachment: 1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 2 1 ιοικητικοί Σύμβουλοι... 3 1.1 ιοικητικό Συμβούλιο... 3 1.2 Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011 CYTRUSTEES 1 Εταιρική ιακυβέρνηση Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β ιοικητικό Συµβούλιο Γ Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης

Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης 1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 I II Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH 0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Διορισμός πρόσθετου μέλους στην Επιτροπή Διορισμών Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ΙΙ. εύτερο Μέρος - Η Εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η Υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED

LOGICOM PUBLIC LIMITED LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα