ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων Α.Α: 2/2011 Δεκέμβριος 2011 Διανομή: Ευρεία

2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού είναι η διενέργεια περιοδικών ελέγχων ποιότητας. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε εφαρμογή των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/ (ΦΕΚ/Β/216)) εκδίδει πρωτόκολλα/κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με κύριους στόχους: τη θέσπιση αντικειμενικών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών, τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών (ελέγχουσα αρχή, υπεύθυνοι διοίκηση εργαστηρίων, ιατροί, ακτινοφυσικοί ιατρικής, προμηθεύτριες εταιρείες, προσωπικό εργαστηρίων κλπ), την ομογενοποίηση των μεθόδων πραγματοποίησης των ελέγχων ποιότητας και τον καθορισμό των σημείων και των παραμέτρων λειτουργίας των συστημάτων ακτινοβολιών που πρέπει να ελέγχονται, τη θέσπιση ορίων αποδοχής και τον καθορισμό της περιοδικότητας των ελέγχων ποιότητας για κάθε παράμετρο λειτουργίας και σημείο ελέγχου των συστημάτων. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν σε ελέγχους ποιότητας συστημάτων ανίχνευσης και αποτύπωσης ακτινολογικής εικόνας τύπου DR (Digital Radiology) και CR (Computed Radiology). Περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία και τη συχνότητα πραγματοποίησής τους καθώς και τα αντίστοιχα όρια ανοχής. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και όχι προς το παρόν δεσμευτικός και απευθύνονται στους υπευθύνους ακτινοπροστασίας των εργαστηρίων ακτινοβολιών. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης των συστημάτων οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται της κανονικής λειτουργίας τους. 2

3 Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Απαραίτητα στοιχεία για την ορθή εφαρμογή των ελέγχων ποιότητας, είναι: α) Ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού Τα άτομα που διενεργούν ελέγχους ποιότητας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Ο υπεύθυνος ιατρός ή ο υπεύθυνος/σύμβουλος ακτινοπροστασίας, Ακτινοφυσικός ιατρικής, μπορεί να αναθέτει την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας στο προσωπικό του εργαστηρίου μόνον εφόσον αυτό έχει την επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια ή έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την τήρηση του σχετικού αρχείου είναι ο υπεύθυνος ιατρός και ο υπεύθυνος/σύμβουλος ακτινοπροστασίας (όπου απαιτείται). β) Απαιτούμενος εξοπλισμός Ως κατάλληλος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των ελέγχων θεωρούνται: 1. Δοσίμετρο (Επιθυμητή η δυνατότητα μέτρησης τιμών Air-kerma < 20μGy). 2. Φωτόμετρο (Ειδικό για ιατρικές εφαρμογές κατάλληλο για μετρήσεις σε ομοιώματα τύπου SMPTE). 3. Οπτικό πυκνόμετρο. 4. Ομοιώματα ελέγχων Ομοιώματα μέτρησης διακριτικής ικανότητας υψηλής και χαμηλής αντίθεσης. Πλάκες Plexiglas και PMMA κατάλληλου πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Μεταλλική πλάκα κατάλληλου πάχους ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα (ή ομοιώματα) ανάλογα με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Ομοίωμα ελέγχου ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης (συστήνεται). Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κατά την εγκατάσταση των συστημάτων απαιτείται η πραγματοποίηση πλήρους ελέγχου αποδοχής από τον ακτινοφυσικό ιατρικής σε συνεργασία με την εταιρεία που τα εγκαθιστά. Για κάθε σύστημα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό αρχείο όπου θα αναγράφονται οι τιμές αναφοράς για κάθε μια από τις παρακάτω παραμέτρους. Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης LASER Camera, Dry printer, διαγνωστικής οθόνης. Εύρος φωτεινότητας και διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης LASER Camera, Dry printer διαγνωστικής οθόνης. 3

4 Τιμές Αir-kerma, DAP, ρυθμού δόσης, κλπ. ή δείκτη έκθεσης (S value, SAL, lgm, EI, δόση εισόδου κλπ) για συνήθεις εξετάσεις (θώρακα, ΟΜΣΣ, μαστογραφία κλπ) οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με τυπικά στοιχεία ακτινοβόλησης και χρήση κατάλληλου ομοιώματος. Διακριτική ικανότητα υψηλής και χαμηλής αντίθεσης για τις ανωτέρω εξετάσεις. Σχέση του δείκτη έκθεσης του απεικονιστικού συστήματος με τις μετρούμενες τιμές δόσης στην επιφάνεια του ομοιώματος ή τις τιμές DAP όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Σχέση απόκρισης τιμών εικονοστοιχείων (pixel values) σε σχέση με τη δόση σε περιοχές ενδιαφέροντος (ROI) σε μη επεξεργασμένες εικόνες (raw images) όπου αυτό είναι δυνατόν Κλίμακα του γκρι (gray scale). Ανιχνευσιμότητα χαμηλής αντίθεσης (συστήνεται). Το συγκεκριμένο αρχείο πρέπει να χρησιμοποιείται ως αρχείο αναφοράς και να είναι πάντα στη διάθεση του εργαστηρίου. Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης των συστημάτων το αρχείο πρέπει να επικαιροποιείται ανάλογα. E. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δεδομένης της εξάρτησης της απόδοσης των ανιχνευτών τύπου ημιαγωγού (solid state detectors) από την ενέργεια των ακτίνων-χ στους ημιαγωγούς ανιχνευτές, απαιτείται η ύπαρξη τυποποιημένων δεσμών για ορισμένους από τους ελέγχους ποιότητας που ακολουθούν. Τέτοιες δέσμες είναι οι ακόλουθες: 1. ΠΔ W (RQA5): (70 ± 4 kvp), με επιπρόσθετο φίλτρο 0.5mm Cu + (0-4) mmal ή έως 21mmAl, ώστε το ολικό HVL να είναι περίπου 6.8 mmal. 2. ΠΔ ΜammoA (RQA-M2): 28kVp, συνδυσμός ανόδου-φίλτρου Μο-Μο με επιπρόσθετο φίλτρο έως 2mmAl (επιπλέον του paddle), ώστε το ολικό HVL να είναι ίσο με 0.6mmAl. 3. ΠΔ ΜammoB (Εφόσον δεν είναι δυνατή η επιλογή ανόδου-φίλτρου Μο-Μο): 25kVp με επιπρόσθετο φίλτρο 3mm Al (επιπλέον του paddle). Σε περίπτωση έκδοσης πρότυπης δέσμης (π.χ. IEC standards) η ΠΔ ΜammoB θα αντικατασταθεί ανάλογα. ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1.1: Ποιότητα εικόνας LASER Camera, Dry printer Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος και πραγματοποίηση ελέγχου σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. 4

5 Όλες οι περιοχές-δομές που συστήνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι ευδιάκριτες. Οι παρατηρούμενες γραμμές πρέπει να είναι ευθείες. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. (Σημ. Με την παράδοση του συστήματος ο κατασκευαστής προμηθευτής πρέπει να παραδίδει πρότυπη εικόνα με τις υπάρχουσες δομές στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ομοίωμα και τον ελάχιστο αριθμό απεικονιζόμενων δομών). Σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά τουλάχιστον μηνιαίως. 1.2: Έλεγχος της απόδοσης της εκτυπωμένης κλίμακας του γκρι σε φιλμ. Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος (πρότυπη εικόνα κατασκευαστή ή εικόνα διαθέσιμη SMPTE) με διαβαθμίσεις του γκρι, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό του συστήματος εκτύπωσης. Εναλλακτικά, μπορεί να εκτυπωθεί ψηφιακό ομοίωμα με διαβαθμίσεις του γκρι απεικονιζόμενο σε παράθυρο χαμηλής αντίθεσης. Η αξιολόγηση της απόκρισης γίνεται με μέτρηση της αμαύρωσης στο εκτυπωμένου φιλμ με οπτικό πυκνόμετρο και σχεδιασμό της καμπύλης αμαύρωσης-διαβάθμισης του γκρι. Η καμπύλη πρέπει να είναι συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Ετήσιος 1.3: Ομοιογένεια εκτύπωσης - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα το οποίο περιέχει ομοιογενή περιοχή σε τόνο του γκρι, - οπτικό πυκνόμετρο. Εκτύπωση του ψηφιακού ομοιώματος και τουλάχιστον 6 μετρήσεις της αμαύρωσης σε όλη την επιφάνεια της ομοιογενούς περιοχής του εκτυπωμένου φιλμ. max min Η μέγιστη απόκλιση ( 100% )μεταξύ των τιμών της αμαύρωσης mean πρέπει να είναι μικρότερη από 10%. 2. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Η/Υ Ο έλεγχος της διαγνωστικής οθόνης γίνεται με την βοήθεια ψηφιακών ομοιωμάτων, όπως η σειρά TG18 στην οποία έχει βασιστεί κυρίως το πρωτόκολλο. Στην περίπτωση που με την παράδοση της διαγνωστικής οθόνης του συστήματος, ο κατασκευαστής/ προμηθευτής διαθέτει και ψηφιακό 5

6 ομοίωμα (εκτός της σειράς TG18) με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ελέγχου, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο ελέγχου του κατασκευαστή. 2.1: Επισκόπηση ακτινολογικής εικόνας Χρήση κατάλληλου ψηφιακού ομοιώματος και οπτικός έλεγχος της απεικόνισης του ομοιώματος με χρήση ψηφιακού μεγεθυντικού φακού και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όλες οι περιοχές-δομές που συστήνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι ευδιάκριτες στην οθόνη. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες και ανακλάσεις στην επιφάνεια της οθόνης. Ανάλογα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 2.2: Θόρυβος οθόνης Ψηφιακό ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης (π.χ. TG18 AFC). Οπτικός έλεγχος της απεικόνισης του ομοιώματος από απόσταση 30cm. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η εικόνα αναφοράς του ελέγχου παραγράφου 3.1 (χαμηλή διακριτική ικανότητα). Πρέπει να είναι ορατές περιοχές μεγέθους τριών εικονοστοιχείων (pixel) και αντίθεσης 30% με το υπόβαθρο. Εναλλακτικά, όλες οι αναγνωρίσιμες περιοχές της πρότυπης εικόνας πρέπει να παραμένουν ορατές. Μηνιαίος 2.3: Φωτεινότητα υποβάθρου Κατάλληλο φωτόμετρο. Μέτρηση της φωτεινής ροής στο δωμάτιο διάγνωσης και σε συνθήκες διάγνωσης. Φωτεινή ροή < 10 lux. 2.4: Εύρος φωτεινότητας - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα. Μέτρηση της μέγιστης (L max ) και ελάχιστης (L min ) φωτεινής ροής στο δωμάτιο διάγνωσης από τις αντίστοιχες περιοχές του ομοιώματος. 6

7 Οι τιμές των (L max ) και (L min ) πρέπει να μεταβάλλονται λιγότερο από 25% από τη πρότυπη τιμή. Για την οθόνη διάγνωσης L max / L min > 250. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού ομοιώματος της σειρά TG18, τότε η μεταβολή του λόγου L max / L min πρέπει να είναι μικρότερη από 5% της τιμής αναφοράς. 2.5: Ομοιογένεια φωτεινότητας - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Κατάλληλο ψηφιακό ομοίωμα. Μέτρηση της φωτεινής ροής L σε διάφορες περιοχές του απεικονιζόμενου ομοιώματος. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών της φωτεινής ροής μεταξύ των περιοχών πρέπει να είναι: < 30% για οθόνες τεχνολογίας CRT, < 10% για οθόνες τεχνολογίας LCD. 2.6: Έλεγχος της απόδοσης της φωτεινότητας της κλίμακας του γκρι από την οθόνη - Κατάλληλο φωτόμετρο. - Ψηφιακά ομοιώματα. Οι ρυθμίσεις της φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης πρέπει να επιτρέπουν την οπτική διάκριση όλων των περιοχών του ομοιώματος. Μέτρηση της φωτεινής ροής L σε περιοχές των απεικονιζόμενων ομοιωμάτων με διαφορετική φωτεινότητα. Οι μετρούμενες τιμές πρέπει να είναι συγκρίσιμες με τις τιμές αναφοράς για τις ίδιες ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης όπως αυτές δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΚΑΣΕΤΑ 3.1: Ποιότητα εικόνας-οπτικός Έλεγχος - Ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής και υψηλής αντίθεσης. - Πλάκες Plexiglas συνολικού πάχους έως 30cm, ή δύο φύλλα Cu κατάλληλου πάχους για προσομοίωση κανονικού ανθρώπου. 7

8 Σημείωση : Τοποθέτηση του ομοιώματος μεταξύ των πλακών ή των φύλλων Cu (στη μέση). Ακτινοβόληση των πλακών Plexiglas με κλινικές συνθήκες τοποθέτησης και έκθεσης: (ι) οπισθο-πρόσθιας ακτινογραφίας θώρακα (20cm Plexiglass ή 3-4mm Cu), (ιι) ακτινογραφίας ΟΜΣΣ (25cm Plexiglass ή 3-4 mm Cu) και (ιιι) ακτινογραφίας κρανίου (17cm Plexiglass ή 2 mm Cu). (ι) υψηλή διακριτική ικανότητα 300μm (3.3 lp/mm) χαμηλή διακριτική ικανότητα 2.0mm, (ιι) υψηλή διακριτική ικανότητα 500μm, (2.0 lp/mm), (ιιι) υψηλή διακριτική ικανότητα 300μm. (3.3 lp/mm). Ιδανικά οι παρατηρούμενες τιμές πρέπει να συμπίπτουν με τις τιμές αναφοράς. Εβδομαδιαίος Σε περίπτωση που το ακτινολογικό σύστημα συνοδεύεται από ομοίωμα αυτόματου ελέγχου (μέσα από ενσωματωμένο πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρείας) της λειτουργίας των ανιχνευτών, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρείας με τη προτεινόμενη συχνότητα. 3.2: Δείκτης έκθεσης - Δόση εισόδου - Πλάκες Plexiglas συνολικού πάχους έως 30cm, ή 4-5 mmcu για προσομοίωση κανονικού ανθρώπου. - Κατάλληλο δοσίμετρο. Ακτινοβολούνται οι πλάκες Plexiglas με τα κλινικά στοιχεία πραγματοποίησης: (ι) οπισθο-πρόσθιας ακτινογραφίας θώρακα (20cm Plexiglas), (ιι) ακτινογραφίας ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) και (ιιι) ακτινογραφίας κρανίου (17cm Plexiglas). Καταγραφή του δείκτη έκθεσης (Exposure Indicator) και μέτρηση της δόσης (Entrance Surface Area Kerma) στο ομοίωμα. Οι μετρούμενες τιμές πρέπει να συμπίπτουν με τις τιμές αναφοράς. Η μετρούμενη τιμή δόσης πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη τιμή ΔΕΑ του εργαστηρίου, ενώ η συνάρτηση δείκτη δόσης - μετρούμενης δόσης πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Παρατήρηση: Στην περίπτωση νέου συστήματος με μη τυποποιημένα κλινικά στοιχεία έκθεσης, για μέτρηση του ESAK χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι συνδυασμοί: (ι) 2.5 mmcu, 100 kvp, (ιι) 3-4 mmcu, 80 kvp (ιιι), 2.0 mmcu, 70 kvp, 8

9 3.3: Γεωμετρική παραμόρφωση - Μεταλλική πλάκα (π.χ 2mm Al) κατάλληλων διαστάσεων. - Πλάκα Plexiglas πάχους τουλάχιστον 1cm με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον διπλάσια από τη μεταλλική πλάκα. Τοποθετείται η πλάκα Plexiglas στην επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Πραγματοποιείται ακτινοβόληση και μετρώνται οι απεικονιζόμενες κάθετες αποστάσεις x, y της μεταλλικής πλάκας. Οι αποστάσεις x, y πρέπει να διαφέρουν <3% από τις πραγματικές τιμές. Ο λόγος x/y πρέπει να είναι ίσος με 1.0±0.03 στο κέντρο του πεδίου και με 1.0±0.05 στην περιφέρειά του. 3.4: Εναπομείνασα Εικόνα Σημείωση: - πλάκα (π.χ 2mm Al) κατάλληλων διαστάσεων. - Πλάκα Plexiglas πάχους 10cm. Τοποθετείται η πλάκα Plexiglas ώστε να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του ανιχνευτή και πραγματοποιείται ακτινοβόληση στα 50kV. Μετά από κατάλληλο χρόνο (> 1min) τοποθετείται η πλάκα Plexiglas ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του ανιχνευτή με τη μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Επαναλαμβάνεται η ακτινοβόληση με τα ίδια στοιχεία. Μετρώνται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) στην τελευταία εικόνα. - PV1 (χωρίς Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη), - PV2 (χωρίς Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη), - PV3 (με Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη) και - PV4 (με Plexiglas στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη). Η απεικόνιση της περιοχής της μεταλλικής πλάκας πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Επίσης πρέπει (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3. Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής κασέτας, η κασέτα πρέπει να διαβαστεί πριν ακτινοβοληθεί για δεύτερη φορά. 3.5: Έλεγχος απόκρισης ανιχνευτή Κατάλληλο δοσίμετρο. Πραγματοποίηση ακτινοβόλησης σε ποιότητα δέσμης ΠΔw και για εύρος τιμών Air-kerma στην επιφάνεια του ανιχνευτή 1μGy-100μGy. Μετρείται η μέση τιμή 9

10 των μη επεξεργασμένων εικονοστοιχείων (raw data) για κάθε τιμή Air kerma. Σχεδιάζεται η καμπύλη Air-kerma τιμές εικονοστοιχείων. Εφόσον ο σταθμός εργασίας δεν παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης εικονοστοιχείων, οι εικόνες αποτυπώνονται σε φιλμ με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία και μετρώνται οι αντίστοιχες τιμές οπτικής πυκνότητας. Σχεδιάζεται η καμπύλη Air-kerma οπτικής πυκνότητας. Η προκύπτουσα καμπύλη πρέπει να συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Ετήσιος 3.6: Έλεγχος χαμηλής αντίθεσης σε περιβάλλον θορύβου - Κατάλληλο δοσίμετρο - Ομοίωμα με περιοχές χαμηλής αντίθεσης. - Εναλλακτικά συστήνεται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ομοίωμα ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης. Ακτινοβολείται το ομοίωμα με την κατάλληλη ποιότητα δέσμης ΠΔw. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ακτινοβόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση στην επιφάνεια του ανιχνευτή, (που χρησιμοποιήθηκε για την καμπύλη της παραγράφου 3.5). Αξιολογείται η απεικόνιση του ομοιώματος και σημειώνεται η ελάχιστη παρατηρήσιμη τιμή χαμηλής αντίθεσης. Προαιρετικά συστήνεται ο έλεγχος (ή η δημιουργία καμπύλης) ανιχνευσιμότητας-χαμηλής αντίθεσης (contrast detail), με χρήση κατάλληλου ομοιώματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή του ομοιώματος. Η ελάχιστη διακριτή διάσταση και η καμπύλη (όπου υπάρχει) πρέπει να συμπίπτει με τις τιμές (ή την καμπύλη) αναφοράς. Ετήσιος 3.7: Έλεγχος ομοιογένειας - Κατάλληλο δοσίμετρο - Πλάκες Plexiglas ή mm Cu στα διαφράγματα Πραγματοποιείται ακτινοβόληση του ανιχνευτή σε ποιότητα δέσμης ΠΔw για τιμή Air-kerma<10μGy. Ελέγχονται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για περιστροφή (εάν είναι εφικτό) της σχετικής γωνίας λυχνίας-ανιχνευτή κατά 90 ο. 10

11 Σημείωση: Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Υπολογίζεται η απόκλιση των max min μετρούμενων τιμών ως 100%. Η απόκλιση των μετρούμενων τιμών mean στα ROI πρέπει να είναι <10%. Εφόσον οι διακυμάνσεις οφείλονται στο φαινόμενο heel αναμένονται τα ίδια αποτελέσματα μετά την περιστροφή της λυχνίας. Ετήσιος Οι ψηφιακές κασέτες πρέπει να ακτινοβολούνται με προσανατολισμό 0 ο και 180 ο για ελαχιστοποίηση του φαινομένου heel. 3.8: Έλεγχος επαναληψιμότητας αυτόματου συστήματος ελέγχου έκθεσης (AEC) - Οπτικό πυκνόμετρο. - Πλάκες Plexiglas ή Cu. - Κατάλληλο δοσίμετρο. Λαμβάνονται εικόνες για 3 πάχη Plexiglas ή Cu για τιμές υψηλής τάσης 60,80 και 100kV και για όλους τους θαλάμους του AEC. Ελέγχονται όλοι οι συνδυασμοί των θαλάμων του AEC για ένα πάχος Plexiglas ή Cu και για μία τιμή υψηλής τάσης. Προσδιορίζεται η δόση στον ανιχνευτή είτε με απευθείας μέτρηση είτε με επιλογή των πλησιέστερων στοιχείων (kvp, mas) χειροκίνητα και μέτρηση. Σε περίπτωση αδυναμίας ψηφιακής μέτρησης, εκτυπώνεται η εικόνα σε φιλμ και μετρώνται οι αντίστοιχες οπτικές πυκνότητες. (Συστήνεται η ελάχιστη δυνατή επεξεργασία πριν την εκτύπωση των εικόνων). Η διαφορά μεταξύ των οπτικών πυκνοτήτων πρέπει να είναι ± 0.15 OD. Η σχετική διαφορά μεταξύ των μετρούμενων τιμών δόσης στον ανιχνευτή πρέπει να είναι μικρότερη από 30%. Οι μετρούμενες τιμές δόσεις στον ανιχνευτή πρέπει να είναι στη περιοχή λειτουργίας του ανιχνευτή (όπως το δίνει ο κατασκευαστής). Ετήσιος 3.9: Dark noise - ψευδοεικόνες σε ψηφιακή κασέτα «Διάβασμα» της κασέτας χωρίς να προηγηθεί ακτινοβόλησή της, αλλά αφού έχει προηγηθεί σβήσιμό της. Εικόνα χωρίς να παρατηρούνται ψευδενδείξεις, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η τιμή του δείκτη δόσης πρέπει να προσεγγίζει την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. 11

12 Καθημερινός 3.10: Γραμμή σάρωσης Laser σε ψηφιακή κασέτα Ακτινοβολείται με κατάλληλα στοιχεία μεταλλικός χάρακας ο οποίος τοποθετείται στην επιφάνεια της κασέτας με μικρή κλίση ως προς τις πλευρές της και «διαβάζεται» η προκύπτουσα εικόνα. Η ακμή του μεταλλικού χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ/ΚΑΣΕΤΑ Οι ψηφιακοί μαστογράφοι συνήθως διαθέτουν ως παρελκόμενα, για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων ποιότητας, ομοιώματα όπως πλάκες Plexiglas, φύλλα Al, ομοιώματα μαστού κλπ. Οι προτεινόμενοι από τον κατασκευαστή έλεγχοι ποιότητας πρέπει να διενεργούνται από το προσωπικό του εργαστηρίου με την προκαθορισμένη συχνότητα και περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η ομοιογένεια, ο θόρυβος, ο λόγος αντίθεσης θορύβου, ο έλεγχος ψευδοεικόνων (artifacts) κλπ. 4.1: Έλεγχος απόκρισης του ανιχνευτή-ψηφιακής κασέτας Σημείωση: Κατάλληλο δοσίμετρο. Πραγματοποίηση ακτινοβόλησης σε κατάλληλη ΠΔ Mammo για εύρος τιμών Airkerma στην επιφάνεια του ανιχνευτή (πάνω από το αντιδιαχυτικό διάφραγμα) 5-50μGy. Μετρώνται οι τιμές των μη επεξεργασμένων εικονοστοιχείων (pixel values) για κάθε τιμή δόσης και υπολογίζονται οι αντίστοιχες μέσες τιμές. Κατασκευάζεται η καμπύλη μέσων τιμών - δόσης και προσδιορίζεται η τιμή που αντιστοιχεί σε μηδενική δόση (offset). Η προκύπτουσα καμπύλη πρέπει να συμπίπτει με την καμπύλη αναφοράς (R 2 >0.99). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης περισσότερων της μίας ψηφιακών κασετών, κάθε κασέτα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός ανιχνευτής. 4.2: Έλεγχος χαμηλής αντίθεσης σε περιβάλλον θορύβου - κατάλληλο δοσίμετρο. - Ομοίωμα με περιοχές χαμηλής αντίθεσης. 12

13 - Εναλλακτικά συστήνεται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ομοίωμα ανιχνευσιμότητας χαμηλής αντίθεσης. Ακτινοβολείται το ομοίωμα με την κατάλληλη ποιότητα δέσμης ΠΔ Mammo. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ακτινοβόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή έκθεση στην επιφάνεια του ανιχνευτή (βλέπε 4.1). Αξιολογείται η απεικόνιση του ομοιώματος και σημειώνεται η ελάχιστη τιμή χαμηλής αντίθεσης. Προαιρετικά συστήνεται ο έλεγχος (ή η δημιουργία καμπύλης) ανιχνευσιμότητας-χαμηλής αντίθεσης (contrast detail), με χρήση κατάλληλου ομοιώματος και με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Η ελάχιστη διακριτή διάσταση και η καμπύλη (όπου δημιουργείται) πρέπει να συμπίπτει με τις τιμές (ή την καμπύλη) αναφοράς. 4.3: Έλεγχος λόγου αντίθεσης-θορύβου - Πλάκες PMMA κατάλληλου πάχους. - Πλάκα Al πάχους 0.1mm και κατάλληλων διαστάσεων. Πλάκα PMMA πάχους 2cm τοποθετείται στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολείται με χρήση του AEC. Σημειώνονται τα εφαρμοζόμενα στοιχεία (kv, mas). Ακολούθως, η πλάκα Al τοποθετείται στην επιφάνεια της πλάκας PMMA. Τα εφαρμοζόμενα στοιχεία (ή παραπλήσια) επιλέγονται χειροκίνητα και πραγματοποιούνται ακτινοβολήσεις της πλάκας Al και του PMMA. Στην προκύπτουσα εικόνα, ο λόγος αντίθεσης θορύβου CNR υπολογίζεται ως: CNR (PV Al PV bgd ) / 2 2 sd (Al) sd (bgd), όπου PV Al είναι η μέση τιμή εικονοστοιχείων μιας περιοχής της εικόνας που αντιστοιχεί στην πλάκα Al, sd(al) η τυπική απόκλισή, ενώ ο δείκτης «bgd αναφέρεται στη μέση τιμή των εικονοστοιχείων για την περιοχή που αντιστοιχεί στο PMMA ή το Plexiglas. Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία της εικόνας πραγματοποιείται στα πρωτογενή δεδομένα (raw data). Ο ανωτέρω έλεγχος επαναλαμβάνεται για διάφορα πάχη PMMA. Για πάχος PMMA: 2cm CNR>1.32CNR 5cm ή >1.25 CNR 4.5cm 3 cm CNR>1.21CNR 5cm ή >1.15CNR 4.5cm 4 cm CNR>1.10CNR 5cm ή >1.05CNR 4.5cm 6 cm CNR>0.84CNR 5cm ή >0.80CNR 4.5cm 7 cm CNR>0.68CNR 5cm ή >0.65CNR 4.5cm Το CNR 5cm αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη τιμή CNR για πλάκα PMMA πάχους 5 cm και το CNR 4.5cm αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη τιμή CNR για πλάκα PMMA πάχους 4.5 cm. 13

14 4.4: Έλεγχος λόγου σήματος-θορύβου Πλάκες PMMA ή Plexiglas κατάλληλου πάχους Πλάκα PMMA ή Plexiglas πάχους 2cm τοποθετείται στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολείται με χρήση του AEC. Επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία για διαφορετικά πάχη PMMA. Ο λόγος σήματος - θορύβου SNR υπολογίζεται ως: SNR (PV PV ) / sd(bgd ), όπου PV bgd είναι η μέση τιμή των bgd offset εικονοστοιχείων μιας περιοχής και sd η τυπική απόκλισή. Ο δείκτης offset (PV offset ) αναφέρεται στην τιμή του εικονοστοιχείου που αντιστοιχεί σε μηδενική δόση εισόδου στον ανιχνευτή (4.1). Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στα πρωτογενή δεδομένα (raw data). max min Η μέγιστη απόκλιση του SNR ( 100% ) για τα διάφορα πάχη PMMA mean πρέπει να είναι < 15%. 4.5: Έλεγχος ομοιογένειας - κατάλληλο δοσίμετρο, - πλάκα PMMA πάχους 4cm. Ακτινοβόληση του ανιχνευτή σε κατάλληλη ΠΔ Mammo για τιμή Air-kerma < 10μGy. Έλεγχος των τιμών εικονοστοιχείων (pixel values) και των αντίστοιχων SNR (4.4) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας και σε όλη την εικόνα. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Η μέγιστη απόκλιση max min ( 100% ) των τιμών εικονοστοιχείων στις περιοχές ROI < ±15%. Η mean μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων τιμών SNR στα ROI πρέπει να είναι <±15%. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών SNR μεταξύ των εικόνων πρέπει να είναι < ±10%. Σημείωση: Οι ψηφιακές κασέτες πρέπει να ακτινοβολούνται με προσανατολισμό 0 ο και 180 ο για ελαχιστοποίηση του φαινομένου heel. 14

15 4.6: Γεωμετρική παραμόρφωση - Μεταλλική πλάκα (π.χ 1.0 mmal) - Πλάκα PMMA πάχους 2cm με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον διπλάσια από τη μεταλλική πλάκα. Τοποθετείται η πλάκα PMMA στην επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο της. Ακτινοβολείται η πλάκα και μετρώνται οι πραγματικές και οι απεικονιζόμενες κάθετες αποστάσεις x, y. Οι μετρούμενες στην εικόνα αποστάσεις x, y πρέπει να διαφέρουν <3% από τις πραγματικές. Ο λόγος x/y πρέπει να είναι ίσος με 1.0±0.03 στο κέντρο του πεδίου ακτινοβόλησης και με 1.0±0.05 στην περιφέρειά του. 4.7: Εναπομείνασα εικόνα Σημείωση: - Μεταλλική πλάκα (π.χ 0.1 mmal). - Πλάκα PMMA πάχους 4-5cm κατάλληλων διαστάσεων. Τοποθετείται η πλάκα PMMA, ώστε να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του ανιχνευτή και πραγματοποιείται ακτινοβόληση με τυπικά στοιχεία. Μετά από 1min τοποθετείται η πλάκα PMMA ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του ανιχνευτή και η μεταλλική πλάκα στο κέντρο του. Επανακτινοβόληση με τα ίδια στοιχεία. Μετρώνται οι τιμές των εικονοστοιχείων στη τελευταία εικόνα. - PV1 (χωρίς PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη) - PV2 (χωρίς PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη), - PV3 (με PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, με πλάκα στη δεύτερη) και - PV4 (με PMMA στη πρώτη ακτινοβόληση, χωρίς πλάκα στη δεύτερη). Η απεικόνιση της περιοχής της μεταλλικής πλάκας πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Επίσης πρέπει (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3. Ετήσιος Σε περίπτωση χρήσης ψηφιακής κασέτας, η κασέτα πρέπει να διαβαστεί πριν τη δεύτερη ακτινοβόληση. 4.8: Dark noise - ψευδοεικόνες σε ψηφιακή κασέτα «Διάβασμα» τις κασέτας χωρίς ακτινοβόληση αλλά αφού έχει προηγηθεί σβήσιμό της. 15

16 Στην προκύπτουσα εικόνα δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες, ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η τιμή του δείκτη δόσης πρέπει να συμφωνεί με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. Καθημερινός 4.9: Γραμμή σάρωσης Laser σε ψηφιακή κασέτα Ακτινοβολείται με κατάλληλα στοιχεία μεταλλικός χάρακας ο οποίος είναι τοποθετημένος στην επιφάνεια της κασέτας με μικρή κλίση ως προς τις πλευρές της και «διαβάζεται» η εικόνα. Η ακμή του μεταλλικού χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 5.1: Έλεγχος ομοιογένειας σε ψηφιακό μαστογράφο απεικόνισης σχισμής Πλάκες PMMA συνολικού πάχους 4cm Τοποθετούνται οι πλάκες PMMA στην επιφάνεια του bucky και ακτινοβολούνται με χρήση AEC. Ελέγχονται οι τιμές των εικονοστοιχείων (pixel values) των μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) σε διάφορες περιοχές (ROI) της εικόνας κατά τη διεύθυνση της κίνησης της λυχνίας και κατά μήκος της σχισμής του ανιχνευτή. Ομοίως για το λόγο σήματος προς θόρυβο. Δεν πρέπει να παρατηρούνται ψευδοεικόνες. Η μέγιστη απόκλιση max min ( 100% ) των τιμών εικονοστοιχείων στις περιοχές ROI < ±15%. Η mean μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων τιμών SNR στα ROI πρέπει να είναι <±15%. Η μέγιστη απόκλιση των τιμών SNR μεταξύ των εικόνων πρέπει να είναι < ±10%. 5.2: Έλεγχος σάρωσης σε ψηφιακό μαστογράφο απεικόνισης σχισμής - Πλάκα PMMA συνολικού πάχους 4cm, - χάρακας. Ακτινοβολείται η πλάκα PMMA με χρήση του AEC. Τοποθετείται ο μεταλλικός χάρακας με μικρή κλίση στην επιφάνεια της πλάκας PMMA και 16

17 πραγματοποιείται ακτινοβόληση με στοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί χειροκίνητα και προσεγγίζουν τις αντίστοιχες τιμές για χρήση του AEC. Η ακμή του χάρακα πρέπει να απεικονίζεται λεία. Εβδομαδιαίος Ζ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. The European protocol for the physical and technical aspects of mammography screening, Addendum on Digital mammography to chapter 3 of the European Guidelines for the quality assurance in mammography screening, November European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition, Health & Consumer Protection, Directorate-General, ISBN , Protocol for the QA of computed radiography systems commissioning and annual QA tests, KCARE CR QA Protocol Draft 8.0, Release date AAPM REPORT 93, Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems, report of AAPM task group 10, October Screiner-Karoussou Review of image quality standards to control digital X-ray systems Rad. Prot. Dos. doi: /rpd/nci AAPM Report Assessment of display performance for medical imaging systems: Executive summary of AAPM TG18 repost Med. Phys. 32(4), , ICRP Publication 93 Managing Patient dose in digital radiology Annals of the ICRP. Approved by the commission in November AAPM REPORT 116, An exposure indicator for digital radiology, report of AAPM task group 116, July Hourdakis CJ, Boziari A. and Koumbouli E.: The effect of compression paddle in energy response, calibration and measurement with mammographic dosimeters using ionization chambers and solidstate-detector. Phys. Med. Biol. 54, , Pedersen K and Landmark I-D.: Trial of a proposed protocol for constancy control of digital mammography systems. Med. Phys. 36, , Varjonen M and Stroemer P.: Optimizing the Target-Filter Combination in Digital mammography in the sense of image quality and average Glandular Dose. E.A. Krupinski (Ed.): IWDM 2008, LNCS 5116, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg European Commission (EUR EN) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic images Brussels Luxembourg, Ι.Δ. Αντωνάκος, Μ. Ανδρέου, Α. Σαμαρτζής, Ν. Κωτσάκης, Ι. Πάντος : «Έλεγχος ποιότητας Διαγνωστικών Οθονών» Ακτινοτεχνολογία, 22, 33-40,

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Θ , , Αγ. Παρασκευή Αττικής Τηλ.: , Fax:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων. (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006 Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006 Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε. για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Οκτώβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002933538 2015-07-24

15PROC002933538 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Σύστημα Ακτινοθεραπείας Κοβαλτίου Co60 Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron Accelerators Functional

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Τμήμα Δοσιμετρίας Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της αλλοίωσης (έσω ή έξω) επιλέγεται η έξω έσω ή η έσω έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002891839 2015-07-03

15PROC002891839 2015-07-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά σημεία αναφοράς συστήματος PACS/RIS. Το σύστημα θα καλύπτει: - Ακτινοσκοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξομοιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης κάνοντας αναγωγή στον συντελεστή χρησιμοποίησης παρατηρούμε, ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: PR-4 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις για την ψηφιακή σάρωση μικροφίλμ

Oικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις για την ψηφιακή σάρωση μικροφίλμ MS300II/MS350II Ψηφιακές Συσκευές Σάρωσης Μικροφίλμ Oικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις για την ψηφιακή σάρωση μικροφίλμ MS300I/MS350II Επωφεληθείτε από την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στη σάρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Post Doc Researcher, Chemist Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD)

Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Περίθλαση φωτός από συμπαγή δίσκο (CD) Επίδειξη-Πείραμα Σκοπός Με την άσκηση αυτή θέλουμε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης, χρησιμοποιώντας ένα καθημερινό και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

CT - Αξονική Τομογραφία Αποτελέσματα ελέγχων ΕΕΑΕ Δοσιμετρία Εφαρμογή Πρωτοκόλλων

CT - Αξονική Τομογραφία Αποτελέσματα ελέγχων ΕΕΑΕ Δοσιμετρία Εφαρμογή Πρωτοκόλλων CT - Αξονική Τομογραφία Αποτελέσματα ελέγχων ΕΕΑΕ Δοσιμετρία Εφαρμογή Πρωτοκόλλων Κ.Ι. Χουρδάκης Αθήνα 23.05.2009 Έλεγχοι Ακτινολογικών, 2008 900 800 700 600 Κιν Α/Σ; 31; 5% Ορθαπαν; 66; 11% Α/Λ; 91; 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Μαζί με την αίτηση έκδοσης διαβατηρίου πρέπει να υποβάλλεται μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες των αιτουμένων διαβατήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα