ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΡΙΛΧΤΛΦΓΛΛΟΣ Κ. ΣΚΛΛΠΕΜΤΠΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ «Κάνατε πολύ, άπο το δρόμο πού χρειάζεται ένα τέτοιο θέμα» ήταν το σχόλιο του Κωνσταντίνου Δημαρά στην ανακοίνωση μου για «τή δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο και την παράλληλη χρήση του χειρογράφου», πού έγινε στο Α' Συμπόσιο του ΚΝΕ το 1981 σ' αυτό το χώρο. Τον ευχαρίστησα για τον καλό του λόγο και νομίζω οτι τον εισέπραξα και με τις δυό του όψεις: τής ενθάρρυνσης και τής αυστηρότητας. Δεν ξανασυζητήσαμε γι' αύτο το θέμα εξαιτίας τής δικής μου συστολής, να μήν τον βαραίνω με τα άμεσα προβλήματα τών ερευνών μου, άλλα και ενός λόγου πού άκουγα να τον επαναλαμβάνει άπο το 1971 πού τον γνώρισα: «στα δημοσιευμένα κείμενα μου έ'χουν αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό δσα είχα να πώ», τραβώντας μας λίγο και το αυτί για όσα ποτέ δε διαβάσαμε άπο τα γραφτά του και για εκείνα πού κακοκαταλάβαμε. Στο κείμενο τής ανακοίνωσης μου, πού τυπώθηκε τον επόμενο χρόνο 1, παρέθεσα στην πρώτη υποσημείωση, την άποψη του για το ζήτημα τής δυσπιστίας, διατυπωμένη στην πρώτη έκδοση τής 'Ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας το 1948: «Σε ολο το φαναριώτικο αιώνα το χειρόγραφο ανταγωνίζεται το έντυπο - ή ακρίβεια, οι δυσκολίες του εμπορίου, ή δυσπιστία προς θρησκευτικά κείμενα δημοσιευμένα σε δυτικό περιβάλλον, έχουν αποτέλεσμα να συνεχίζεται το έθιμο τής αντιγραφής βιβλίων, εί'τε στα μοναστήρια, ε'ίτε στα σχολεία, εΐ'τε σε πολιτισμικά κέντρα» 2. Ή φράση του αύτη επαναλαμβάνεται απαράλλακτη και σ' δλες τίς μεταγενέστερες εκδόσεις χωρίς κανένα σχόλιο ή σημείωση, ενώ, όσο γνωρίζω, σε κανένα του άλλο κείμενο δεν έχει αναφερθεί σ' αύτο το θέμα. Τα προσκομιζόμενα τεκμήρια και οί συσχετισμοί τής δικής μου ανακοίνωσης κατέληγαν σε παρόμοια συμπεράσματα με εξαίρεση το χρονικό προσδιο- 1. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, <(Ή δυσπιστία στο εντυττο βιβλίο και ή παράλληλη χρήση του χειρογράφου», Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρακτικά τον Α' Διεθνούς Σνμποσίον Tor Κέντρου Νεοελ?.ηνικών ' Ερεννών Ε.Ι.Ε., 'Λθήνα 1982, σ Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τ. Α', 'Αθήνα, "Ικαρος ; 1 *,1 ΊS [Μέρος τρίτο. Αιώνας προσπαθειών. Ό ' Ελ?.ηΐ'ΐσ/ιυς Λς τα Κεφά/,αιο ΰγΟοο. Γ Η γοητεία τον λόγοι'. Ό λογοτέχνης και το κοινό τον].

2 58 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ρισμο «φαναριώτικος αιώνας» και μάλιστα τήν αφετηριακή του χρονολογία 1671 πού μου έβαζε ερωτηματικά αφού οσα υποστήριζα τοποθετούσαν τήν αρχή του φαινομένου 100 περίπου χρόνια παλαιότερα. Δεν θέλησα να καταφύγ<ο στην προστασία κάποιων απόψεων για τα γενικά έργα, δηλαδή δτι στις γενικές τους α ποτιμήσεις και γραμμές, οι χρονικές και κυρίως οι τοπικές αποκλίσεις είναι δικαιολογημένες. Καθώς περνούσε και αρκετός χρόνος άπο τή γραφή της δικής μου μελέτης προσπαθούσα να ελέγχω τις υποθέσεις και τα συμπεράσματα της, για τα χρονικά όρια του φαινομένου, μέ τήν άποψη Δημαρά της οποίας είχα μόνο το συμπέρασμα. 'Ανακάλυπτα πόσο ή δική μου έρευνα προσπαθούσε να βρει τις πρώτες αντιδράσεις της μακρόχρονης μετάβασης άπο το χειρόγραφο στο έντυπο μέ σημαδεμένο αρνητικό συντελεστή τήν προαιώνια σχισματική προκατάληψη των 'Ορθοδόξων απέναντι στο έντυπο βιβλίο πού παραγόταν στή Δύση. 'Αντίθετα ό Δημαράς, ιστορικός τού συνόλου της νεοελληνικής παιδείας στή μεγάλη διάρκεια, παρακολουθεί τήν κίνηση τού φαινομένου «δίκην εκκρεμούς» και αναζητά τις εντάσεις και τις πυκνώσεις. Μέ αυτή τήν οπτική και ή δική μου μελέτη δεν λέει τα αντίθετα. Πράγματι ό φαναριώτικος αιώνας έφερε δλα εκείνα τα στοιχεία πού ανάδειξαν το πρόβλημα: αύξηση παραγωγής βιβλίων και αντιτύπων και άπο τα νεοϊδρυμένα τυπογραφεία της Βενετίας (Γλυκής, Σάρος, Βόρτολ~/]ς) και διάδοση τους μέσα άπο τα δίκτυα τού γενικού εμπορίου της 'Ανατολής ώστε να ανταποκριθεί στις ζητήσεις μιας κοινωνίας, πού ή οικονομία της, ολο και περισσότερο έκχρηματίζεται. Ή ορθόδοξη Ρωσία μετέχοντας στις επιχειρήσεις κατά της Τουρκίας εδραιώνει τις θέσεις της ως προστάτιδας των 'Ορθοδόξων των Βαλκανίίυν άλλα και των παροικιών τους στην Ευρώπη. Οι κάθε λογής πράν,χορζς των Ρώσων ^>ρίσ-/.ουν τους τρόπους να πείσουν τους υπόδουλους, πού περίμεναν Σταυροφορία των Δυτικών εναντίον των Τούρκων, Οτι τώρα οί χρησμοί και ό Άγαθάγγελος δείχνουν τή Ρωσία 3. Ή συνθήκη τού Πασάροβιτς (1718) σήμαινε ύποχο^ρηση τού δυτικού στοιχείου άπο τήν καθ' ημάς 'Ανατολή, τουλάχιστο μέ τις ώς τότε γνωστές μορφές δράσης. 'Από τήν άλλη μεριά δλη ή επί αιώνες προσπάθεια προσηλυτιστικής διείσδυσης Καθολικών και Προτεσταντών ανακόπτεται και χάνονται τα πολιτιστικά και φιλανθρίοπικά της ευεργετήματα. Ή προσπάθεια των δυτικών να ελέγξουν τα χριστιανικά προσκυνήματα της Παλαιστίνης αποτυγχάνει για πολλούς λόγους άλλα κυρίως εξαιτίας της δράσης των Φαναριωτών στο πολιτικό παιχνίδι επηρεασμού της τουρκικής εξουσίας. "Ολα αυτά σκλήρυναν τήν άντιδυτική ιδεολογία και καλλιέρ- >. Τρ'.αντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Χρησμολογικο εικονογραφημένο μονόφυλλο των άρχων τοϋ 18ου aìcóva», Μνήμιον 7 ( ) Franco Venturi, Settecento riformatore. Ill La prima crisi dell' Antico iie«iinc l'ìos-jγϊο, Τορίνο. Einaudi, 1979, σ. l'2-73: «La rivolta Ι>ΤΡΟΚ».

3 ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 5'.» γη σαν τή δυσπιστία των 'Ορθοδόξων και για το περιεχόμενο τών βιβλίων πού τυπώνονταν στή Δύση. "Ενα παράδειγμα: τα Ευχολόγια πού τον 16ο και 17ο αιώνα τυπώνονταν στή Βενετία περιείχαν ευχή με τήν ακόλουθη φράση: «ό τω Κορυφαίω Πέτρω ταύτην τήν έξουσίαν δούς, ώστε άμαρτημάτ(ον διδόναι τήν άφεσιν» και άλλες παρόμοιες. Οι διατυπώσεις αυτές δε φαίνεται να ενοχλούσαν ώς τις αρχές του 18ου αίοινα πού apyßl,ouv να διορθώνονται στις νέες εκδόσεις: «6 τοις σοΐς Μαθηταις και Άποστόλοις...» 4. Μίλησα διεξοδικά για μια άπό τις κριτικές άποτψ-ήσεις του Δημαρά για ένα φαινόμενο της ιστορίας της παιδείας για το όποιο διέθετα κάποια ερευνητική περιουσία και νομίζω Οτι διαπιστώσαμε πόσο έτοιμος ήταν να κατανοήσει φαινόμενα πού δεν είχαν ερευνηθεί και να διατυπώσει τόσο πλαστικά τήν προσέγγιση του ώστε τα μεταγενέστερα ερευνητικά αποτελέσματα να μήν κλονίζουν τή δική του διατύπωση. Γράφει το 1939: «ή ιστορία τών γραμμάτων προϋποθέτει μια κριτική επεξεργασία του υλικού της ή οποία θα φανεί στή διάταξη του έργου, στην εκλογή τών έργων πού αναλύονται κ.τ.λ., άλλα ή οποία μπορεί να μήν εκφρασθεί ένδελεχώς» 5. Το δεύτερο παράδειγμα πού δείχνει νομίζω ανάγλυφα τήν πορεία του Δημαρά άπό τις πρώτες κριτικές αποτιμήσεις στην αναζήτηση μαρτυριών και τή συνεκτίμηση περισσοτέρων παραμέτρων, εκτιμώντας τα ερευνητικά συμπεράσματα τών άλλων άλλα κυρίως τή δική του προσωπική ερευνητική συμβολή. εΐναι ή προσπάθεια του να κατανοήσει και να εντάξει καλύτερα στο σχήμα τού συνθετικού του ίργο^ τήν ποιητική συλλογή "Ανθί] Ευλάβειας πού εκδόθηκε στή Βενετία το 1708 άπό το διευθυντή και τους σπουδαστές τού Φλαγγινιανοΰ Φροντιστηρίου. Στην πρώτη έκδοση της 'Ιστορία; τ ή; Νεοελληνική; Λογοτεχνία; (1948) ή συλλογή θεο^ρεϊται «σταθμός όμως πού μοιάζει πολύ μ' ένα τέρμα, είναι άπό τή μεριά της νησιώτικης ρίζας της φυτεμένης επάνω στο ιταλικό χώμα», στή Βενετία πού υπάρχει άπό παλιά συγκροτημένη ανθηρή ελληνική παροικία, πού μιλά μια γλώσσα πού καλλιεργείται μακρυά άπό τις πηγές της και πρόσφατα ήρθε και ακούμπησε έδώ το υπόλειμμα τού γ^ρυσοΰ κρητικού αιώνα. "Ολα αυτά έχουν αποτέλεσμα να δημιουργούνται σέ κάποιο βαθμό μερικές άπό τις προϋποθέσεις πού κατά τον Δημαρά απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ή ποίηση: α) ζωντανή γλωσσική παράδοση β) παράδοση του έντεχνου λόγου και γ) μια κοινωνική συγκρότηση πού να αναζητάει τήν ποίηση. «Τα "Ανθη Ευλάβεια; 4. ϊρ. Ε. Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία ( )». Θησαυρίσματα 14 (1977) Κ. Θ. Δημαράς, «Δημοτικισμός και κριτική. Δοκίμιο συνοέσεοος», ι\έα 'Εστία 2i'> (1939) Ι'Τεϋχος 309, , 'Αφιερωμένο στα Πενηντά/ρονα τοϋ Δημοτικισμού.

4 6(1 ΤΡΙΛΝΤΛΦΓΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δείχνουν ως που μπόρεσε να φτάσει μέσα στο αρμόδιο πολιτισμικό κλίμα ό ποιητικός λόγος μας» μέ σονέτα τέλειας τεχνικής κατασκευής και γλωσσικής επεξεργασίας αξιόλογης, έ'ργα του γραφείου, σπουδαστών πού δεν συνέχισαν να καλλιεργούν την ποίηση, ευεργετημένα άπο τη νεανική δροσιά των δημιουργών τους και την επίδραση του ιταλικού περιβάλλοντος μέ στοιχεία μπαρόκ και τή λόγια παράδοση τής Σχολής άπο την οποία «βγαίνει μια ζωηρή ελληνική μνήμη μια αίσθηση τής πολιτιστικής ενότητας μέσα στο χρόνο» 0. Συνολικά μια μετρημένη και ελλειπτική τοποθέτηση, πού απέφυγε ολα τα λάθη και τις υπερβολές τής προηγούμενης βιβλιογραφίας μέ μόνη εξαίρεση την απόδοση τών ανώνυμων ποιημάτων τής συλλογής. 'Ακολούθησε ή ανατύπωση τής συλλογής το 1950 άπο τον "Αγγελο Παπακώστα 7, ενώ άπο τίς μετέπειτα συμβολές πρέπει να σημειωθούν, κυρίως ή βιβλιοκρισία τής ανατύπωσης άπο τον Αίνο Πολίτη (1952) 8 και ή μελέτη τοΰ Γιο^ργου Βαλέτα (1958) 9. Οί συγχύσεις όμως παρέμεναν γιατί και τα βιογραφικά στοιχεία για τους συντάκτες τών κειμένων τής συλλογής ήταν λίγα και ή θρησκευτικο-πολιτική κρίση μέσα στην οποία έζησε ό Ελληνισμός τής Βενετίας στα χρόνια τής συλλογής γεννούσε πολλές απορίες. Στα 1961, 1962, 1963 συστηματικότερα και αργότερα ευκαιριακά, ό Δημαράς ερευνά στις Βιβλιοθήκες και τα 'Αρχεία (άλλα και τα βιβλιοπωλεία και παλαιοπωλεία) τής Βενετίας και τής Πάδοβας. Και τα σχετικά μέ τα "Λνθη Ευλάβειας ζητήματα είναι στους στόχους τών ζητήσεων του. Τα συμπεράσματα του αποτυπώθηκαν σε ο μελετήματα α) για τον 'Αντώνιο Στρατηγό (1967) 10 β) για τα "Ανθη Ευλάβειας (1974) 11 ένώ το γ) παραδόθηκε για εκτύπωση άλλα δεν τυπώθηκε ποτέ 12, και ενσωματώθηκαν σταδιακά στις εκδόσεις τής Ίατοοίας τή; Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ( , ). 6. Κ. Θ. Δημαράς, Ίστοοία... ο.-., τ. Α' (1948) σ τ. Β' (1949) "Ανθη Ευλάβεια; εί; την Μετάσταση τή; θεομήτοοο; Muoia;. Άνατντιωσι; άπο την εκοοσιν τοΰ Φλαγγινιανοϋ 'Ελ.ληνομονσείου Βενετία; ΑΨΗ. Πρόλογος Γιάννη Βλαχογιάννη. 'Επιμέλεια - Σημειώσεις κ.τ.λ. 'Αγγέλου Χ. Παπακώστα. Μεταφράσεις άπο 'Ιταλικά (-)εμ. λόβα, 'Αθήνα, 'Αστήρ, 1950 σ. λβ' Λίνος Πολίτης, «"Ανθη Ευλάβειας [...]», 'Ελληνικά 12 (1952) Γ. Βαλέτας, «Τα "Ανθη Ευλάβειας». Μια πνιγμένη αναγεννητική αναλαμπή του Νέου Ελληνισμού», Νέα 'Εστία 64 (1958) Τεύχος Χριστουγέννων άρ. 755, σ Κ. Θ. Δημαράς, «Άντο>νιος Στρατηγός. Βιβλιογραφικές έρευνες», Ο 'Ερανιστή; 5 (1967) 1-8!-4 είκ. [- 'ιστορικά Φροντίσματα. Α' 'Ο Αιαψοπισμο; καϊ το κορέψωμά τοι\ 'Αθήνα, Πορεία, 1992, σ , ]. 11. Κ. Θ. Δημαράς, «Εισαγωγικά στη μελέτη τής συλλογής ""Ανθη Ευλάβειας"», Μνημόσννον Σοφία; Άντονιάοη, Βενετία, 'Ελληνικό Ινστιτούτο, 1974, σ \ 'ιστορικά Φροντίσματα. Α' Ό Αιαφοτισμο; και το κορνψιημά τον, 'Αθήνα, Πορεία, 1992, σ , 28 Ι Στην πρώτη υποσημείωση τής μελέτης του για τον Ά. Στρατηγό (1967), την

5 ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙ Μ ΙΙΣΕΓΣ ΣΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 61 Χρησιμοποιώντας τα βιογραφικά στοιχεία πού εντόπισε για 7 άπο τους 12 συνεργάτες τής συλλογής επιβεβαιώνει τήν άποψη του Λίνου Πολίτη οτι ή σειρά των συνεργατών είναι ιεραρχημένη, εντοπίζοντας το κριτήριο της: τήν ηλικία. Το στοιχείο αυτό τον διευκολύνει στην απόδοση και των ανώνυμων ποιημάτων στον συγγραφέα του προηγούμενου επώνυμου ποιήματος. ('Ιδέα του Κ. Σάθα πού είχε αμφισβητηθεί). Τα στοιχεία αυτά ενσωμάτωσε στην τρίτη έκδοση τής 'Ιστορίας (1964) 13. Ή συμβολή του Δημαρά κλείνει με τήν τοποθέτηση του έργου μέσα στην εποχή του, με άναψιλάφηση όλων των γεγονότων στην ελληνική παροικία τής Βενετίας. ΟΊ σχέσεις του Μελέτιου Τυπάλδου με τον καθολικισμό και τήν παπική προπαγάνδα, ή πολιτική του συνείδηση και το δράμα τής συμβολής του Πάπα στην απελευθέρωση άπο τους Τούρκους σε μια εποχή πού ακόμα οι ελπίδες άπο τους πολέμους στην 'Ανατολή δεν έ'χουν χαθεί. Ή ομολογία πίστης στον καθολικισμό του Τυπάλδου και των ορθοδόξων εφημερίων τής Βενετίας και ή καταδίκη της άπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τήν παρέμβαση και τής αντίπαλης μερίδας, πού είχε τελικό αποτέλεσμα τή διάλυση των οραμάτων και τον διασκορπισμό τής πλειάδας των νέων ανθρώπων. "Ολα αυτά θα ενσωματωθούν και στην έκτη έκδοση τής 'Ιστορίας (1975) 14. Σκοπός τής συλλογής ήταν «να τιμήσει τον Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, δηλαδή Βενετίας, Μελέτιο Τυπάλδο. Το πρόσαπο του Μελετίου Τυπάλδου, πολύ αμφισβητημένο ως σήμερα, φαίνεται άξιο περισσότερης προσοχής καί τιμής* 'ίσως μπορούμε να δούμε σ' αυτόν ενα αντίστοιχο των εθνικών πόθων του Κύριλλου Λούκαρη: αυτός ίδεάσθηκε τήν ανόρθωση του γένους άπο τή συμπαράσταση των Διαμαρτυρομένων, ό Τυπάλδος άπο των Καθολικών». Παρακολουθήσαμε τίς διαδοχικές προσεγγίσεις του θέματος άπο το 1948 ώς το Οί πρώτες κριτικές αποτιμήσεις ελαφρώς διορθωμένες καί πλουτισμένες παραμένουν στο κείμενο του. Τα συμπεράσματα τών ερευνών τών άλλων και κυρίως ή δική του γενναία ερευνητική συμβολή, του έδωσαν τή δυνατότητα να φωτίσει το θέμα άπο περισσότερες πλευρές. "Ισως ήταν κοντά σ' αυτό πού το 1986 προσδιόριζε ώς ιδανικό για τον ιστορικό: «Ή αναλυτική θεώρηση του φαινομένου, το περιγράφει με οση λεπτομέρεια γνωρίζουμε ή μέ όσες λεπτομέρειες φρονούμε οτι χρειάζονται για να καόποία επανέλαβε καί στην ανατύπωση του 1992, ό Κ. Θ. Δημαράς, σημειώνει: «Ειδική μελέτη μου γιά μερικά ζητήματα σχετικά μέ τα "Ανθη Ευλάβειας πρόκειται να εκδοθεί στο Τετράδιο Τέταρτο (στην μνήμη του 'Ανδρέα Καμπα). Για τίς βενετικές ε'ρευνες του Κ. Θ. Δημαρά: Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών (ΒΤΕ), \Επετηρις 3 (1961) (196.3) Θησαυρίσματα 1 (1962) κζ'. Τετράδια 'Εργασίας 1 (1982) 9-10, Στο σώμα τής 'Ιστορίας (1964) σ καί στο Παράρτημα (1965) σ Στο σώμα τής 'Ιστορίας (1975), πού έχει ένσωματα>μένο καί το Παράρτημα σ καί Στις επόμενες εκδόσεις 6η, 7η καί 8η δεν Ιγιναν αλλαγές.

6 Cfl ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ΙΚΛΛΡ,ΕΝΊΤΗΙ ταστεΐ γνώριμο καθεαυτό στον άναγνοοστη. Ή συνθετική θεώρηση του φαινομένου θα το εντάξει σ' ένα σύνολο άλλων φαινομένων σε χρονολογική ή ειδολογική συσχέτιση" θα δώσει έτσι αληθινά το νόημα της ιστορίας, ή οποία, είπαμε, δεν είναι αφήγηση χρονογραφική της διαδοχής διαφόρων φαινομένων επιμέρους γνωστών, άλλα είναι προσπάθεια εξαγωγής κάποιων γενικών γνώσεων ή άντιλήψεοον αναφορικά με τήν 'Επιστήμη αυτήν, οι όποιες εμφανίζονται ως συνιστάμενες τών Οσα γνωρίζουμε» 10. Ήταν ίσως ένα άπό τα παραδείγματα πού του έδιναν τή χαρά ότι άφησε «τήν επιστήμη μας λίγο ή περισσότερο προχωρημένη άπό Οσο τήν έβρήκε» 16, και σ' εμάς τή βεβαιότητα ότι για τή δουλειά μας είναι προϋπόθεση το ταλέντο και ή μεγάλη προετοιμασία κι ακόμη ευεργετική ή αφοσίωση στην έρευνα πού έχει τους δικούς της όρους. 15. Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνο; Παπα.ρρηγύ;τονλο;. ΊΙ εποχή τον ή ζοχή τοι< rò έργο τον, ΆΟήνα,.Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986, σ Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικό' Ιιαφοτισμόζ, ΆΟήνα, Έρμης, 1977, σ. ιδ' και ; 1989, σ. ιδ' (χωρίς αλλαγές).

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου Νικόλαος Γλάρος Σοφία Γιαγιάτσου Α. O σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ. Άξονες - κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει»

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει» ISBN: 978-618-81234-4-1 978-618-81847-0-1 Copyright: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Πρέβεζας Απομαγνητοφώνηση: Μεταγραφή: Επιμέλεια κειμένων: Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Συνεσίου Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Άννα Καρακατσούλη, Στη χώρα των βιβλίων. Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010, Πρόλογος Νάσου Βαγενά, Αθήνα 2011, 8ο, 370 σ., ISBN 978-960-99681-6-4.*

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. 501 να, Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, 2003,

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. 501 να, Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, 2003, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Σπύρος Ι. Ασδροχάς, Πατριοογραφήματα. Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Αθημικρό, 501 να, Εταιρεία Αευκαδικών Μελετών, 2003, σ. Το βιβλίο αποτελεί συναγωγή του μέγιστου μέρους της ιστοριογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό και. την Ευρώπη άπο το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και έξης, ή βαθμιαία έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση πεζογραφία θέατρο) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010 Επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη: Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βενετία Αποστολίδου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται σε µια ευρύτερη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕπΙΚΑΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠιΜΕΛΕια αφιερωματοσ - ΚΕιΜΕνα - ΣΥνΕντΕΥΞΕιΣ: ΣτΕΛιΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕργΟ του Θ. ΠαγΩνη, τοιχογραφια Συνεντεύξεις Δημήτριος Καραμπερόπουλος Γιώργος Κοντογιώργης Έλενα Λαζάρ

Διαβάστε περισσότερα

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004)

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Κική Δημοπούλου Προλεγόμενα στην έκδοση: Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Θεσσαλονίκη University Studio Press 2009 Ο Τάκης Σινόπουλος, η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 1666 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΦΙΟΝΤΟΡ) ΙΒΑΝΟΒ, πρώην διάκονος στο ναό του

ΤΟ 1666 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΦΙΟΝΤΟΡ) ΙΒΑΝΟΒ, πρώην διάκονος στο ναό του ΤΑ ((ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ((ΠΑΛΑΙΟΠΙΣΤΟΙ» ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΑ ΤΟ 1666 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΦΙΟΝΤΟΡ) ΙΒΑΝΟΒ, πρώην διάκονος στο ναό του Ευαγγελισμού του Κρεμλίνου, έγραφε απευθυνόμενος στον τσάρο 'Αλέξιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΚΑΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ «Μ Ν Η Μ Ω Ν» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1984

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ TOT ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Η ΦΩΝΗ TOT ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Η ΦΩΝΗ TOT ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΤΝΒΝΤΕΤΞΗ TOT CARLO GINZBURG ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΕΧΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ Απόγευμα ζεστό, προχωρημένο καλοκαίρι, σε σαλόνι ξενοδοχείου στο λιμάνι ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου Κεφάλαιο 1o Επεξεργαστής Κειμένου Ηλεκτρονική Γραφή Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται 12 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Τ ρ ι β ή λ ο υ Χ ρ ύ σ α Υπεύθυνος Διδάσκων : Σταύρος Σταυρίδης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δεκέμβριος 2008 Διπλωματική εργασία στα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα