طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی"

Transcript

1 No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی گئورک قره پتیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران چکیده هدف از این مطالعه تعیین نوع و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در یک ریز شبکه به منظور تامین توان برای یک منطقه روستائی که به شبکه سراسری دسترسی نداشته در استان خراسان رضوی می باشد. مطالعه شرایط محیطی منطقه مشخص می گردد استفاده از سیستم فتوولتائیک و توربین بادی در کنار می تواند عالوه بر تامین برق پایدار هزینه های بهره برداری سیستم را کاهش دهد.برای رسیدن به این اهداف پس از تعیین نوع منابع تولید پراکنده ابتدا توسط جستجوی فاخته ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده تعیین شده سپس بر اساس اطالعات آب و هوایی گذشته )میزان تشعشع خورشید سرعت باد ) در یک روز خاص توسط شبکه های عصبی توان خروجی سیستم فتوولتائیک و توربین بادی پیش بینی و نهایتا به کمک جستجوی فاخته آرایش بهینه واحد ها برای تامین بارها بدست می آید. واژههای کلیدی جستتجوی فاخته شبکه های عصبی ذخیره ساز ریز شبکه منابع تولید پراکنده. مقدمه با افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکهه یا فنآوریه یا تبدیل شدن شبکهه یا مختلف عدم قطعیته یا عمدهای برای طراحی سیستمه یا دیدگاههایی تجمیع این که برای توزیع غیرفعال به شبکهه یا افزایش برق و با در نظر داشتن انواع تجدیدپذیر آنها و همچنین توزیع فعال چالشه یا قدرت در آینده مطرح میشود. یکی از موثرتر مشارکت این منابع پیشنهاد میشود منابع با اهداف رویتپذیری ارتباط مناسب میان این منابع و شبکه برق و همچنین کنترل هر چه کاراتر این منابع است. یکی از روشه یا تجمیع منابع تولید پراکنده مفهومی نوین به نام ریز شبکه است. ریز شبکه ها شبکهه یا مجموعهای شدهاند. به دلیل اصلی توزیع فعال ولتاژ پای نی ولتاژ متوسطی یا و هستند که از متشکل از بارها منابع تولید پراکنده و ادوات کنترلی تشکیل استقالل در بهرهبرداری از شبکه شبکهها میتوانند این جدا شده و به صورت جزیرهای بهرهبرداری شوند مرجع ][. در مرجع ][ تغییرات دینامیکی ریزشبکه با نفوذ منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است که در آن دو حالت بهرهبرداری اتصال به شبکه و جزیره ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرجع ][ مقایسهای بین هزینه تأمین توان یک منطقه دور افتاده توسط ریزشبکه و توسعه شبکه قدرت صورت گرفته است و سعی شده است کارآیی استفاده از ریزشبکهه یا مبتنی بر منابع تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر در مرجع ]4[ استفاده از منابع تولید پراکنده و ریزشبکه به منظور تأمین توان مناطق دور افتاده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی در آن عالوه بر تأمین انرژی الکتریکی مناطق مختلف ایجاد ارتباط بین این ریزشبکهها به منظور افزایش اطمینان قابلیت و مانور در شرایط مختلف بهرهبرداری میباشد. در مرجع ]5[ نیز استفاده از ریز شبکهها به عنوان ساختاری برای تأمین توان در مناطق دور افتاده که به کل از شبکه سراسری جدا هستند پیشنهاد شده است. در مرجع ][ روشی به منظور طراحی و برنامهریزی بهینه از ریزشبکه با در نظر گرفتن انواع مختلف منابع تولید پراکنده و منابع ذخیره اقتصادی مورد بررسی ساز مانند باتری به منظور حداقل کردن هزینه قرار گرفتهاند. در مرجع ]7[ با استفاده از انبوه ذرات و در نظر گرفتن هزینه بهرهبرداری سعی شده است که قیود سیستم مانند محدودیت تولید منابع تولید پراکنده قابلیت اطمینان و قیود

2 پخش بار در نظر گرفته شوند و بهینهترین مقدار ظرفیت برای منابع تولید پراکندهای گیرد. در این که در ریزشبکه مطالعه هدف طراحی مورد استفاده قرار میگیرد ساختار منابع انرژی مورد بررسی تجدیدپذیر قرار مورد استفاده در ریزشبکه برای یک منطقه روستایی در استان خراسان رضوی میباشد. برای انرژی جغرافیایی این خورشیدی منظور چند نوع از منابع تجدید ذیرپ مانند دیزل و منابع دیگر باد مانند انرژی ژنراتورها با توجه به شرایط منطقه در نظر گرفته شده و سعی خواهد شد طرحه یا مختلف برای بهرهبرداری سیستم در نظر گرفته شده و بهینهترین طرح از نظر حداقل کردن هزینهها بدست آورده شود.. مدل سازی سیستم و معرفی روش پیشنهادی میزان از تعی نی قبل بهینهسازی به منظور تعی نی بهینه ظرفیت مختلف یک شبانهروز در ابتدا هزینهه یا هزینهها این منابع موجود در ریزشبکه روند و آرایش بهینه بهرهبرداری از واحدها برای ساعت در ادامه در دو مجموعه واحدهای مرتبط برای سیستم معرفی شدهاند. DG تولیدی ذخیرهساز ESS تعریف شدهاند. در حقیقت ESS منابع و به نحوی کنترل میگردد که هزینه بهرهبرداری با ذخیره انرژی در کمباری و سپس تحویل آن به بار در پیک بار کاهش یابد. براساس این سیاست ریزشبکه به کمک تبادل توان با شبکه سود خود را حداکثر میکند. هزینه ذخیرهساز در طی یک روز برابر خواهد بود ]8[: از ریزشبکه بهرهبرداری C M = C DG cap + C DG rep + C DG om + C DG f (d) + C DG s + C BAT BAT cap + C rep BAT + C om () در این رابطه هزینه سرمایه گذاری روزانه DG برابر است با : C DG cap = 4 C k i T c (r, n) a C i cap R i () که نشاندهنده تعداد DGها C DG cap ($ kw) DG و iام R i ظرفیت نصب شده ماi DG هزینه سرمایه گذاری روزانه ESS برابر است با : هزینه سرمایه گذاری میباشند. C BAT cap = 4 C k i T c (r, n)(c p P M + C W W M ) () a با که (KW) Pو M (KWH) W M به ترتیب برابر با ظرفیت توان و انرژی KW) Cو P ($ KWh) Cبرابر P ($ با هزینه ویژه متناسب با آنها 4 تعداد ساعات یک شبانهروز Kضریب i ظرفیت )هزینههای سرمایهگذاری متناسب با ظرفیت نصب شده به ازای هر حسب کیلووات تغییر میکند( و برابر با تعداد ساعات بهرهبرداری در طول یک روز میباشند.معیار بازگشت سرمایهگذاری ضریبی است که به منظور محاسبه مقدار ساالنه بازگشت سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد و مطابق رابطه زیر محاسبه می گردد C C (r, n) = r( + r)n ( + r) n که r برابر با نرخ بهره و n دوره استهالک در طی سال میباشد. (4) هزینه تعویض یک DG به این دلیل به وجود میآید که طول عمر تجهیزات میتواند با طول عمر پروژه یکی نباشد ]8[. هزینه تعویض را میتوان به صورت زیر نوشت: DG C DG rep = 4 ( C rep k i T i R i F rep i SFF(r, DG i ) a S i SFF(r, proj )) (5) در رابطه فوق C rep i ($ kw) rep F i ضریب هزینه تعویض i DG ام تعویض i DG ام i S ارزش بازیافتی i DG ام ) i SFF(r, DG وجه استهالکی ضریب DG i طول عمر i DG ام proj طول عمر پروژه می باشد هزینه تعویض نیز را میتوان به صورت رابطه زیر بیان نمود: C BAT rep = 4 P k i T a ( (C rep P M + C W rep W M )F BAT rep SFF(r, BAT ) که S BAT SFF(r, proj )) () C p rep ($ kw) هزینه تعویض ظرفیت انرژی ESS طول عمر ESS هزینه تعویض ظرفیت توان ESS C w rep ($ kw) BAT F rep ضریب تعویض ESS BAT S BAT ارزش باز یافتنی ESS می باشند. هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری DG را میتوان به صورت دالر به ازای هر ساعت مشخص کرد. از این رو هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری برای یک DG در یک بازه زمانی را میتوان با ضرب هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری DG در ساعات بهرهبرداری آن بدست آورد. بنابراین میتوان هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری روزانه صورت زیر محاسبه کرد ]8[: DGرا به DG = C om i R i 4 ( 7) در این رابطه C om C i om هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری i DG ام می باشد.هزینه ساعتی بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری ذخیرهساز انرژی به

3 که صورت تابعی از دو قسمت اصلی یکی مربوط به توان نامیESS مربوط به انرژی دشارژ ساعتی آن تشکیل میگردد. و دیگری BAT = C O P M + C M W hourly (8) C om P(t),t=,,,4 P(t),t=,,,4 C M ($ kwh) و C o ($ kw) هزینه ویژه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری میباشند.هزینه سوخت را برای PV و نیروگاه بادی میتوان برابر با صفر در نظر گرفت. ژنراتورهایی که با سوخت کار میکنند فرض میشود که هزینه سوخت ژنراتورهای نیازمند به سوخت متناسب با زمان بهرهبرداری از آنها متفاوت میباشد. هزینه سوخت مطابق رابطه زیربیان k 4 C f DG (d) = C i f (d)a i (t) t= میگردد ]8[: (9) C f i )$/واحد سوخت (هزینه سوخت i DG ام که (d) روز سال در ساعت در روز d d 5 d A t (t) مقدار سوختی است که توسط i DG ام t مصرف می گردد و k تعداد DG های است که سوخت مصرف می کنند. و نهایتا هزینه راهاندازی فقط برای واحدهایی که سوخت مصرف میکنند در نظر گرفته میشود. برای هزینه راهاندازی به صورت تابعی از دو بخش اصلی در نظر گرفته شده است: یکی هزینه راهاندازی گرم و دیگری هزینه راهاندازی سرد. ]8[: C S DG = C i S N i () می باشد. در این رابطه C i s هزینه راه اندازی i DG ام و.. معرفی جستجوی فاخته جستجوی فاخته یک N i تعداد راه اندازی ها فراابتکاری است که از رفتار انگلی و تعهدآور فرزندان برخی گونه خاص از پرندگان با نام فاخته الهام گرفته شده است. در ادامه گامه یا فرایند این معرفی شده است ]9 [: ( مقداردهی اولیه پارامترهای جستجوی فاخته : پارامترهای در گام نخست تنظیم میگردند. این پارامترها شامل تعداد النهها( n ) CSA پارامتر اندازه گام (α) احتمال یافتن( P) a و حداکثر تعداد جمعیت به عنوان میباشند. پایان معیار ( تولید النهه یا اولیه یا تخمه یا پرندگان میزبان : مکان اولیه النهها براساس مجموعهای از اعداد تصادفی که به هر کدام از متغیرها اختصاص داده میشوند تعی نی میگردند که ]9[: nest O i,j = Round (x j,min + rand(x j,max x j,min )) () که nest i,j مقدار اولیه j امین متغیر برای النه i ام میباشد x j,min و حداقل و حداکثر مقدار مجاز برای متغیر x j,max j ام rand تولیدکننده عددی تصادفی در بازه ) ( میباشد. تابع Round که مقدار عدد بدست آمده را گرد میکند به دلیل ماهیت گسسته مسئله مورد استفاده قرار گرفته است. ( تولید فاختهه یا تمامی النهه یا جدید با استفاده از پروازهای : evy به جز بهترین النه براساس کیفیت تخمه یا فاخته جدید که توسط پروازهای evy از مکان خود تولید شدهاند جایگزین میگردند به طوریکه 9[ :] nest (t+) i = nest (t) i + α. S(nest (t) i nest (t) best ). r () که (t) nest i عدد تصادفی از یک توزیع مکان فعلی امین i امین النه α پارامتر اندازه گام r یک (t) nest best استاندارد نرمال و S یک مسیر تصادفی براساس پرواز evy میباشد. پروازevy مسیر تصادفی فراهم میآورد که طول گامه یا آورده میشود. یکی از روشه یا evy استفاده از ی مکان بهترین النه و لزوما یک تصادفی از یک توزیع بدست کارآمد و مستقیم برای اعمال پروازهای به نام Mantegna میباشد. در ت الگوریم Mantegna طول گام S را میتوان به کمک رابطه زیر بدست آورد ]9[. S = u v β () که β پارامتری بین محدوده )-( بوده و برابر با /5 در نظر گرفته شده است u و v از توزیع نرمال و به صورت زیر بدست میآیند :] 9[ u~n(o. σ u ) (4) v~n(. σ v ) (5) Γ( + β). sin ( πβ ) σ u = ( Γ [ + β ) ]. β. β β, σ v = () 4( یافتن تخمه یا غریبه:تخمه یا غریبه با در نظر گرفتن ماتریس یافتن احتمال زیر برای هر پاسخ مسئله بدست میآید ]9 [: P ij { rand < P a (7) rand P a که rand یافتن میباشد. p a یک عدد تصادفی در محدوده بین ) ( و احتمال

4 5( معیار توقف فرایند جستجو: یافتن تخمه یا توقف برقرار گردد. تخمین مراحل تولید فاختهه یا و جدید غریبه به طور متناوب تکرار میگردد تا زمانیکه یک معیار.. معرفی شبکهه یا عصبی شبکهه یا جامع میباشد یک از شبکهه یا عصبی مدلی از شبکهه یا که دیگر مشکل مینیممه یا پیشرونده با عملکرد مناسب را ندارد. این محلی عصبی یک سیستم چند ورودی- تک خروجی میباشد که شامل یک الیه ورودی یک الیه پنهان و یک الیه خروجی است. در طول عملکردهای وزنه یا فرایند پردازش اطالعات الیه پنهان تبدیله یا انجام میدهد بعدی یک خروجی و الیه غیرخطی را برای از خطی ترکیب خروجی را ارائه میدهد. ساختار این شبکه عصبی در»شکل «نشان داده شده است ][. سرمایهگذاری مورد نیاز برای واحد میباشد. α و α ضرایب دسترسپذیری به ازای هزینه سرمایهگذاری یکسان میباشند. البته در مورد واحد دیز یل بحث دسترسپذیری مطرح نبوده و ضریب α P D به عنوان یک ضریب جریمه در نظرگرفته میشود. چرا که با افزایش ظرفیت میزان هزینه سوخت در حین بهرهبرداری افزایش خواهد یافت در حالیکه واحدهای بادی و خورشیدی هزینه سوخت نخواهند داشت. همچنین میزان بار ریزشبکه و n تعداد منابع تولیدی موجود در ریزشبکه میباشد. در گام نخست بررسی ک یل بر وضعیت توان مصرفی منطقه مورد نظر صورت گرفته است. منحنی بار شبکه برای روز دهم آبان 9 مطابق»شکل 4«میباشد. بار کل شبکه در این روز برابر 54 کیلووات و پیک بار به میزان 4 کیلووات و در ساعت 4 بعد از ظهر رخ میدهد. یک دیزل ژنراتور یک و یک PV به نحوی طراحی و تنظیم شدهاند که بتوانند کل بار مورد نیاز ریزشبکه را تامین کنند اما همیشه از تمام ظرفیت آنها استفاده نشده و سعی میگردد بهینهترین حالت بهرهبرداری برای حداکثرسازی سود و حداقلسازی هزینه صورت گیرد. شکل : ساختار کلی شبکه عصبی.. معرفی روش بهینه سازی روند مطالعه جاری در»شکل «داده شده است که در ادامه به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. شبیهسازی و مطالعات عددی شکل 4: منحنی مصرف بار در طی 4 ساعت مطابق رابطه )8( به منظور حداقلسازی تابع هدف سهگانه معرفی شده ضرایب دسترسپذیری برای هر هر واحد تولید پراکنده معرفی شده است. تعی نی..تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده با توجه به اینکه در تأمین محلی بار میزان هزینه سرمایهگذاری نقش بسیار کنندهای را دارد از این رو تعی نی ظرفیت بهینه منابع با هدف حداقل کردن هزینه سرمایهگذاری و قید تأمین بارهای شبکه صورت گرفته است. روابط مربوط به تابع هدف و قید مورد نظر در زیر آورده شده است. min (α C W (P W ) + α C S (P S ) + α C D (P D ) (8) n P i = P D (9) C w (P w ) هزینه هزینه سرمایهگذاری سرمایهگذاری مورد نیاز مورد نیاز برای برای واحد خورشیدی C s (P s ) و( C D (P D هزینه 4

5 شکل : فلوچارت روش بهینه سازی شکل 5: میزان سطح تشعشع نور خورشید این خورشید ضرایب براساس نسبت میزان دسترسپذیری تشعشع نور میزان و سرعت باد در منطقه مورد مطالعه به میانگین جهانی این دو پارامتر بدست آمده است. بنابراین ضریب α / و ضریب α است. ضریب α مربوط به برابر با مربوط به واحد خورشیدی و برابر با /85 بدست آمده مربوط به واحد دیز یل بوده و به شکل یک ضریب جریمه به منظور کمتر شدن ظرفیت مورد نیاز این واحد به صورت دینامیکی در حین بهینهسازی تعی نی میگردد. در این مطالعه میزان کل هزینه در دسترس برابر با هزار دالر در نظر گرفته شده است. پس از اجرای بهینهسازی مطابق گردد. نوع واحد تولید پراکنده ظرفیت جدول جدول : ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده ظرفیت (kw) بهینه منابع تولید پراکنده تعیین می واحد خورشیدی قیمت سوخت مصرفی در طول سال ثابت و برابر با.8 دالر به ازای هر لیتر نفت خام )در حدود 8 تومان( در نظر گرفته شده است. نوع هزینه)دالربه ازاء یک وات( هزینه سرمایهگذاری هزینه تعویض هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری هزینه سوخت هزینه راهاندازی جدول : هزینههای منابع تولید پراکنده. سیستم فتولتاییک.7 پس از یافتن میزان تشعشع خورشید به کمک رابطه زیر میزان توان خروجی PV بدست آمده که در»شکل «نشان داده شده است. با توجه به اینکه در فصل سرما سطح تشعشع نور خورشید کمتر میباشد بنابراین توان تولیدی سیستم فتوولتاییک پایینتر از سطح نامی خواهد بود] [. P S = ηsi(.5(t 5) () که η بازده تبدیل آرایههای سلولی خورشیدی بر حسب درصد میباشد S نشاندهنده سطح مقطع سلولهای خورشیدی ) I (m میزان شدت تشعشع خورشیدی t (kw m دمای محیط بیرون ) (c میباشند. ) و شکل : توان خروجی سیستم فتوولتاییک در طی یک روز در مورد نیز از انتشار چند الیه شبکه عصبی برای تخمین میزان تغییرات سرعت باد استفاده شده است.»شکل 7 «تغییرات سرعت باد را در روز مورد نظر نشان میدهد. با توجه به اینکه روز انتخابی در فصل پاییز است سرعت وزش باد در منطقه خیلی زیاد نیست در این مطالعه از انتشار چند الیه شبکه عصبی برای تخمین میزان تشعشع خورشید استفاده شده است. در این از سه الیه ورودی الیه پنهان و الیه خروجی استفاده شده است. با اعمال دما ابری بودن یا نبودن و میزان ابری بودن آسمان به عنوان ورودی میزان تشعشع خورشید در روز مورد نظر و در یک ساعت خاص در خروجی تخمین زده میشود. بر این اساس میزان تشعشع خورشید در بازه زمانی یک روز مربوط به تاریخ آبان 9 که به کمک این تخمین زده شده در»شکل 5«نشان داده شده است. مشاهده میگردد که در طی بازه شب تولید توان صفر بوده و چون فصل پاییز میباشد شدت تشعشع نور خورشید کمتر میباشد. شکل 7: تغییرات سرعت باد در طی یک روز به کمک رابطه )( و سرعت باد پیشبینی شده میزان توان تولیدی مزرعه بادی در طی 4 ساعت مطابق»شکل 8«بدست آمده است] [. با توجه به پای نی بودن سرعت باد میزان توان خروجی در اغلب ساعات پای نی میباشد. P m توان مکانیکی بدست آمده از باد ρ چگالی هوا C P 5

6 ضریب بازدهی توربین λ ضریب سرعت نوک 4 A wt = πr برابر با فضایی است که روتور توربین بادی پوشش میدهد و R شعاع روتور V m میباشد بیانگر سرعت باد و β زاویه پیچشی پره میباشد. میزان هزینه بهرهبرداری از ریزشبکه به ازای یک کیلووات می گردد. عالوه بر این حضور در سیستم نیز موجب کاهش هزینهه یا بهرهبرداری از سیستم شده است. میزان کل هزینه بهرهبرداری از سیستم در یک روز به همراه سطوح بار ساعتی در»شکل «آورده شده است. مشاهده میگردد که در ساعاتی که واحدهای تجدیدپذیر در مدار حضور داشتهاند به ویژه در ساعات پیک با وجود افزایش سطح بار شبکه نسبت به ساعت قبل میزان هزینهها به خوبی کاهش یافته است. V w V cut in ().5ρ. A P m wind = wt. C p (β, λ). V m V cut in V w V rated P r V rated V w V cut out { V w V cut out شکل 8: تغییرات توان خروجی در طی یک روز حال پس از معرفی ساختار و تعی نی شرایط بهرهبرداری بهرهبرداری بهینه از واحدها به صورت مد جزیره ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد جزیرهای در این مطالعه فرض شده است که ظرفیت منابع تولید پراکنده موجود در ریزشبکه برای تامین توان مورد نیاز بارهای محلی کافی میباشد. در این حالت طی دو سناریو مختلف مد جزیرهای مورد بررسی خواهد گرفت... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد جزیرهای بدون حضور ذخیرهساز در این حالت ریزشبکه به شبکه باالدست متصل نبوده و باید کل توان مورد نیاز سیستم توسط منابع تولید پراکنده تامین گردد. به عبارتی دیگر باید به نحوی از منابع تولید پراکنده بهرهبرداری گردد که قیود پخش بار برقرار گردد.با مقدار دهی اولیه به پارمترهای شبکه توسط جستجوی فاخته آرایش تولید بهینه واحدها در ریزشبکه در مد جزیرهای بدون حضور ذخیرهسازهای انرژی و برای 4 ساعت در روز مورد نظر مطابق جدول بدست آمده است. مقادیر تولید واحدها بر حسب کیلووات و هزینهها برحسب دالر میباشند. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که در ساعاتی که امکان بهرهبرداری از سیستم فتوولتای کی وجود ندارد میزان توان خروجی آن صفر بوده و سایر واحدها موظف به تامین بار سیستم میباشند. ولی با طلوع خورشید سیستم فتوولتای کی خورشید توان تولید کرده و در فرایند براساس تشعشع تولید مشارکت کرده و باعث کاهش شکل : هزینه بهرهبرداری ریزشبکه به ازای یک روز در مد جزیرهای جدول : آرایش تولید واحدهای ریزشبکه در مد جزیرهای بدون ذخیرهساز ساعت سیستم فتوولتاییک هزینه )دالر( / 4 /9 4 /57 44 / 7 /55 48 /9 57 / 44 /9 /5 7 /7 /57 /7 /8 /7 9 /4 98 /99 87 / /8 7 /98 5 /4 4 /4 4 /87 9 / /4 4 /9 /75 5 /74 /4 /7 4 /75 4 / 8 /8 /7 /8 /9 5 / 5 / 5 / 7 /5 /88 /7 /9 4 /5 /8 /87 5 /9 /99 /8 4 /9 9 /4 9 /4 4 /57 4 / 9 /8 44 /94 /9 5 /7 5 / 8 /5 44 /5 8 / 4 /98 /75 4 /8 55 /7 4 /95 7 /87 /95 /59 9 /9 7 / 9 /4 / 89 4 /5 4 /5 7 /9 5 /8 /95 44 / 5 /

7 . 4 نتیجه گیری... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد هزینهه یا حضور ذخیرهسازهای جزیرهای در حضور ذخیرهساز در ریزشبکهها انرژی موجب کاهش میتواند بهرهبرداری از ریزشبکه شوند. حال با حضور باتری بار دیگر آرایش تولید واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. آرایش تولید واحدها و ترکیب تبادل توان بین باتری و سیستم مطابق جدول 4 آورده شده است. عالمت منفی در توان باتری مربوط به ذخیره توان و عالمت مثبت مربوط به تزریق توان به شبکه میباشد.. در این حالت با توجه به اینکه با حداکثر ظرفیت در دسترس خود در تمامی ساعات در حالت تولید میباشد بنابراین فقط مازاد تولید واحد فتوولتای کی ساعت در باتری ذخیرهسازی میگردد. جدول 4 : آرایش تولید واحدهای ریزشبکه در مد جزیرهای در حضور ذخیرهساز سیستم فتوولتای کی باتری هزینه )دالر( در این شبکه عصبی فتوولتای کی مطالعه سعی گردید در ابتدا راهکاری مبتنی برای پیشنهاد پیشبینی سطح توان خروجی گردد. در گام بعد آرایش مزرعه بادی تولید بر واحدها برای و سیستم یک ریزشبکه دور از شبکه سراسری مورد بررسی قرار گرفته و ساختار بهینه برای بهرهبرداری از سیستم تعی نی شامل و خورشیدی گردید. حضور منابع تجدیدپذیر انرژی در سیستم بهرهبرداری از سیستم شده و وابستگی به سوخته یا دیز یل موجب کاهش هزینهه یا فسیلی و واحدهای را کاهش میدهند.ظرفیت بهینه انتخابی برای واحدهای تجدیدپذیر و ذخیرهساز انرژی رابطه مستقیمی با میزان سرمایه اولیه برای نصب تجهیزات دارد و افزایش میزان سرمایه در دسترس موجب افزایش ظرفیت قابل نصب در سیستم خواهد شد. منابع [] N. W. A. idula and A. D. Rajapakse, "Microgrids research: A review of experimental microgrids and test systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 5, pp. 8-,. [] R. Ahshan, M. T. Iqbal, K. I. Mann, Micro-grid system based on renewable power generation units, IEEE PES,. [] O. M. onge, K. Ouahada, H. C. Ferreira, S. Chinnappen, Renewable energy sources microgrid design for rural area in south Africa, IEEE PES,4. [4] T. Tesfaye, T. Hartkopf, Smarter micro-grid for energy solution to rural Ethiopia, IEEE,. [5] W. A. Cronje, I. W. Hofsajer, M. Shuma-Iwisi, J. I. Braid, Design considerations for rural modular microgrids, nd IEEE ENERGYCON,. [] P. Mohanty, G. Bhuvaneswari, Optimal planning and design of distributed generation based micro-grids, IEEE Conf.. [7] H. E. Jun, D. Changhong, H. Wentao, Optimal sizing of distributed generation in micro-grid considering energy price equilibrium point analysis method, IEEE. [8] ] C. Chen, S. Duan, T. Cai, B. iu, G. Hu, Optimal Allocation and Economic Analysis of Energy Storage System in Microgrids, IEEE Trans. On Power Electronics, Vol., No., Oct.. [9] W. Buaklee, K. Hongesombut, Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm, IEEE Conf.,. [] X. Yang, Cuckoo Search and Firefly Algorithm, springer, 4. [] J. Hoff,. Townsend, and J. Hines, Prediction of energetic solar particle event dose-time profiles using artificial neural networks, IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 5, no., pp. 9, Dec.. [] C. Tao, D. Shanxu, and C. Changsong, Forecasting power output for grid-connected photovoltaic power system without using solar radiation measurement, in Proc. nd IEEE Int. Symp. Power Electron. Distrib. Gener. Syst. (PEDG), Jun., pp [] C. Wang,. Shi,. Yao,. Wang, Y. Ni, M. Bazargan, Modeling analysis in power system small signal stability considering uncertainty of wind generation, Power and Energy Society General Meeting,IEEE,. / 4 /9 4 /57 44 / 7 /55 48 /9 57 / 44 /9 /5 7 /7 /87 /7 /8 /7 9 /4 98 /99 87 / 97 /5 7 /98 5 /4 4 /4 4 /87 9 / - 5/ 5 / /4 4 /9 /75 5 /74 /4 /7 4 /75 4 / 4 /9 /7 /8 /9 5 / 5 / 5 / 7 /5 /88 /7 /9 4 /5 /8 /87 5 /9 /99 /8 8 /8 9 /4 4 / 4 /57 4 / 9 /8 44 /94 /9 5 /7 5 / 8 /5 44 /5 8 / 4 /98 /75 4 /8 55 /7 4 /95 7 /87 /95 /59 9 /9 7 / 9 /4 / 89 4 /5 99 / 7 /9 5 /8 /95 44 / 5 /

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای 156 تا 141 صفحه 103 شماره ششم و بيست سال 96 بهار تهران در زمینلرزه رخداد محتمل سناریوهای شبیه سازی 4 شامی ابوالفضل و 3 جعفری فرهاد 2 قویمیپناه محمدرضا 2 برزگری امیر 1* سمائی مقداد ژاپن گیفو گیفو دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو 21 1392 پاییز 21-36 صفحه 1 شماره اول سال غذایی نوین فناوریهای و علوم فصلنامه روغن جذب کاهش روی خوراکی هیدروکلوئیدهای و آنزیمبری تأثیر شده قطعه سیبزمینی سرخکردن طی 2 خیابانی صوتی محمود و 2* نیا دهقان جالل

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار(

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار( تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

telefax: )+98 21(

telefax: )+98 21( سلول های بنیادی CELLs( )STEM و دیابت تیپ یک 5 صاحب امتیاز: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران مدیر مسئول: دکتر محمد صاحب الزمانی هیئت تحریریه: دکتر محمد رضا بختياري دکتر بهزاد پوپک دکتر یوسف

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

را به سمت حرفهای شدن برای سالهای آینده حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC میباشد.

را به سمت حرفهای شدن برای سالهای آینده حفظ کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC میباشد. 49 دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش بهار و تابستان 1394 ش 1 )پیاپی 6( صص 49-63 بررسی وضعیت و لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفهای AFC 2 1* سید عماد حسینی سید محمدحسین رضوی 4 3 مسعود يمینی فیروز سید

Διαβάστε περισσότερα

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب 81-104 1394 بهار 74 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه میانجیگری با رقابتی مزیتهای بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی نوآوری«توانی سو»دو اراک( شهر تولیدی شرکتهای مطالعه: )مورد * اکبری محسن 93/6/3 پذیرش: 92/6/9

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα