طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی"

Transcript

1 No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی گئورک قره پتیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران چکیده هدف از این مطالعه تعیین نوع و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در یک ریز شبکه به منظور تامین توان برای یک منطقه روستائی که به شبکه سراسری دسترسی نداشته در استان خراسان رضوی می باشد. مطالعه شرایط محیطی منطقه مشخص می گردد استفاده از سیستم فتوولتائیک و توربین بادی در کنار می تواند عالوه بر تامین برق پایدار هزینه های بهره برداری سیستم را کاهش دهد.برای رسیدن به این اهداف پس از تعیین نوع منابع تولید پراکنده ابتدا توسط جستجوی فاخته ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده تعیین شده سپس بر اساس اطالعات آب و هوایی گذشته )میزان تشعشع خورشید سرعت باد ) در یک روز خاص توسط شبکه های عصبی توان خروجی سیستم فتوولتائیک و توربین بادی پیش بینی و نهایتا به کمک جستجوی فاخته آرایش بهینه واحد ها برای تامین بارها بدست می آید. واژههای کلیدی جستتجوی فاخته شبکه های عصبی ذخیره ساز ریز شبکه منابع تولید پراکنده. مقدمه با افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکهه یا فنآوریه یا تبدیل شدن شبکهه یا مختلف عدم قطعیته یا عمدهای برای طراحی سیستمه یا دیدگاههایی تجمیع این که برای توزیع غیرفعال به شبکهه یا افزایش برق و با در نظر داشتن انواع تجدیدپذیر آنها و همچنین توزیع فعال چالشه یا قدرت در آینده مطرح میشود. یکی از موثرتر مشارکت این منابع پیشنهاد میشود منابع با اهداف رویتپذیری ارتباط مناسب میان این منابع و شبکه برق و همچنین کنترل هر چه کاراتر این منابع است. یکی از روشه یا تجمیع منابع تولید پراکنده مفهومی نوین به نام ریز شبکه است. ریز شبکه ها شبکهه یا مجموعهای شدهاند. به دلیل اصلی توزیع فعال ولتاژ پای نی ولتاژ متوسطی یا و هستند که از متشکل از بارها منابع تولید پراکنده و ادوات کنترلی تشکیل استقالل در بهرهبرداری از شبکه شبکهها میتوانند این جدا شده و به صورت جزیرهای بهرهبرداری شوند مرجع ][. در مرجع ][ تغییرات دینامیکی ریزشبکه با نفوذ منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است که در آن دو حالت بهرهبرداری اتصال به شبکه و جزیره ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرجع ][ مقایسهای بین هزینه تأمین توان یک منطقه دور افتاده توسط ریزشبکه و توسعه شبکه قدرت صورت گرفته است و سعی شده است کارآیی استفاده از ریزشبکهه یا مبتنی بر منابع تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر در مرجع ]4[ استفاده از منابع تولید پراکنده و ریزشبکه به منظور تأمین توان مناطق دور افتاده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی در آن عالوه بر تأمین انرژی الکتریکی مناطق مختلف ایجاد ارتباط بین این ریزشبکهها به منظور افزایش اطمینان قابلیت و مانور در شرایط مختلف بهرهبرداری میباشد. در مرجع ]5[ نیز استفاده از ریز شبکهها به عنوان ساختاری برای تأمین توان در مناطق دور افتاده که به کل از شبکه سراسری جدا هستند پیشنهاد شده است. در مرجع ][ روشی به منظور طراحی و برنامهریزی بهینه از ریزشبکه با در نظر گرفتن انواع مختلف منابع تولید پراکنده و منابع ذخیره اقتصادی مورد بررسی ساز مانند باتری به منظور حداقل کردن هزینه قرار گرفتهاند. در مرجع ]7[ با استفاده از انبوه ذرات و در نظر گرفتن هزینه بهرهبرداری سعی شده است که قیود سیستم مانند محدودیت تولید منابع تولید پراکنده قابلیت اطمینان و قیود

2 پخش بار در نظر گرفته شوند و بهینهترین مقدار ظرفیت برای منابع تولید پراکندهای گیرد. در این که در ریزشبکه مطالعه هدف طراحی مورد استفاده قرار میگیرد ساختار منابع انرژی مورد بررسی تجدیدپذیر قرار مورد استفاده در ریزشبکه برای یک منطقه روستایی در استان خراسان رضوی میباشد. برای انرژی جغرافیایی این خورشیدی منظور چند نوع از منابع تجدید ذیرپ مانند دیزل و منابع دیگر باد مانند انرژی ژنراتورها با توجه به شرایط منطقه در نظر گرفته شده و سعی خواهد شد طرحه یا مختلف برای بهرهبرداری سیستم در نظر گرفته شده و بهینهترین طرح از نظر حداقل کردن هزینهها بدست آورده شود.. مدل سازی سیستم و معرفی روش پیشنهادی میزان از تعی نی قبل بهینهسازی به منظور تعی نی بهینه ظرفیت مختلف یک شبانهروز در ابتدا هزینهه یا هزینهها این منابع موجود در ریزشبکه روند و آرایش بهینه بهرهبرداری از واحدها برای ساعت در ادامه در دو مجموعه واحدهای مرتبط برای سیستم معرفی شدهاند. DG تولیدی ذخیرهساز ESS تعریف شدهاند. در حقیقت ESS منابع و به نحوی کنترل میگردد که هزینه بهرهبرداری با ذخیره انرژی در کمباری و سپس تحویل آن به بار در پیک بار کاهش یابد. براساس این سیاست ریزشبکه به کمک تبادل توان با شبکه سود خود را حداکثر میکند. هزینه ذخیرهساز در طی یک روز برابر خواهد بود ]8[: از ریزشبکه بهرهبرداری C M = C DG cap + C DG rep + C DG om + C DG f (d) + C DG s + C BAT BAT cap + C rep BAT + C om () در این رابطه هزینه سرمایه گذاری روزانه DG برابر است با : C DG cap = 4 C k i T c (r, n) a C i cap R i () که نشاندهنده تعداد DGها C DG cap ($ kw) DG و iام R i ظرفیت نصب شده ماi DG هزینه سرمایه گذاری روزانه ESS برابر است با : هزینه سرمایه گذاری میباشند. C BAT cap = 4 C k i T c (r, n)(c p P M + C W W M ) () a با که (KW) Pو M (KWH) W M به ترتیب برابر با ظرفیت توان و انرژی KW) Cو P ($ KWh) Cبرابر P ($ با هزینه ویژه متناسب با آنها 4 تعداد ساعات یک شبانهروز Kضریب i ظرفیت )هزینههای سرمایهگذاری متناسب با ظرفیت نصب شده به ازای هر حسب کیلووات تغییر میکند( و برابر با تعداد ساعات بهرهبرداری در طول یک روز میباشند.معیار بازگشت سرمایهگذاری ضریبی است که به منظور محاسبه مقدار ساالنه بازگشت سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد و مطابق رابطه زیر محاسبه می گردد C C (r, n) = r( + r)n ( + r) n که r برابر با نرخ بهره و n دوره استهالک در طی سال میباشد. (4) هزینه تعویض یک DG به این دلیل به وجود میآید که طول عمر تجهیزات میتواند با طول عمر پروژه یکی نباشد ]8[. هزینه تعویض را میتوان به صورت زیر نوشت: DG C DG rep = 4 ( C rep k i T i R i F rep i SFF(r, DG i ) a S i SFF(r, proj )) (5) در رابطه فوق C rep i ($ kw) rep F i ضریب هزینه تعویض i DG ام تعویض i DG ام i S ارزش بازیافتی i DG ام ) i SFF(r, DG وجه استهالکی ضریب DG i طول عمر i DG ام proj طول عمر پروژه می باشد هزینه تعویض نیز را میتوان به صورت رابطه زیر بیان نمود: C BAT rep = 4 P k i T a ( (C rep P M + C W rep W M )F BAT rep SFF(r, BAT ) که S BAT SFF(r, proj )) () C p rep ($ kw) هزینه تعویض ظرفیت انرژی ESS طول عمر ESS هزینه تعویض ظرفیت توان ESS C w rep ($ kw) BAT F rep ضریب تعویض ESS BAT S BAT ارزش باز یافتنی ESS می باشند. هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری DG را میتوان به صورت دالر به ازای هر ساعت مشخص کرد. از این رو هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری برای یک DG در یک بازه زمانی را میتوان با ضرب هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری DG در ساعات بهرهبرداری آن بدست آورد. بنابراین میتوان هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری روزانه صورت زیر محاسبه کرد ]8[: DGرا به DG = C om i R i 4 ( 7) در این رابطه C om C i om هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری i DG ام می باشد.هزینه ساعتی بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری ذخیرهساز انرژی به

3 که صورت تابعی از دو قسمت اصلی یکی مربوط به توان نامیESS مربوط به انرژی دشارژ ساعتی آن تشکیل میگردد. و دیگری BAT = C O P M + C M W hourly (8) C om P(t),t=,,,4 P(t),t=,,,4 C M ($ kwh) و C o ($ kw) هزینه ویژه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری میباشند.هزینه سوخت را برای PV و نیروگاه بادی میتوان برابر با صفر در نظر گرفت. ژنراتورهایی که با سوخت کار میکنند فرض میشود که هزینه سوخت ژنراتورهای نیازمند به سوخت متناسب با زمان بهرهبرداری از آنها متفاوت میباشد. هزینه سوخت مطابق رابطه زیربیان k 4 C f DG (d) = C i f (d)a i (t) t= میگردد ]8[: (9) C f i )$/واحد سوخت (هزینه سوخت i DG ام که (d) روز سال در ساعت در روز d d 5 d A t (t) مقدار سوختی است که توسط i DG ام t مصرف می گردد و k تعداد DG های است که سوخت مصرف می کنند. و نهایتا هزینه راهاندازی فقط برای واحدهایی که سوخت مصرف میکنند در نظر گرفته میشود. برای هزینه راهاندازی به صورت تابعی از دو بخش اصلی در نظر گرفته شده است: یکی هزینه راهاندازی گرم و دیگری هزینه راهاندازی سرد. ]8[: C S DG = C i S N i () می باشد. در این رابطه C i s هزینه راه اندازی i DG ام و.. معرفی جستجوی فاخته جستجوی فاخته یک N i تعداد راه اندازی ها فراابتکاری است که از رفتار انگلی و تعهدآور فرزندان برخی گونه خاص از پرندگان با نام فاخته الهام گرفته شده است. در ادامه گامه یا فرایند این معرفی شده است ]9 [: ( مقداردهی اولیه پارامترهای جستجوی فاخته : پارامترهای در گام نخست تنظیم میگردند. این پارامترها شامل تعداد النهها( n ) CSA پارامتر اندازه گام (α) احتمال یافتن( P) a و حداکثر تعداد جمعیت به عنوان میباشند. پایان معیار ( تولید النهه یا اولیه یا تخمه یا پرندگان میزبان : مکان اولیه النهها براساس مجموعهای از اعداد تصادفی که به هر کدام از متغیرها اختصاص داده میشوند تعی نی میگردند که ]9[: nest O i,j = Round (x j,min + rand(x j,max x j,min )) () که nest i,j مقدار اولیه j امین متغیر برای النه i ام میباشد x j,min و حداقل و حداکثر مقدار مجاز برای متغیر x j,max j ام rand تولیدکننده عددی تصادفی در بازه ) ( میباشد. تابع Round که مقدار عدد بدست آمده را گرد میکند به دلیل ماهیت گسسته مسئله مورد استفاده قرار گرفته است. ( تولید فاختهه یا تمامی النهه یا جدید با استفاده از پروازهای : evy به جز بهترین النه براساس کیفیت تخمه یا فاخته جدید که توسط پروازهای evy از مکان خود تولید شدهاند جایگزین میگردند به طوریکه 9[ :] nest (t+) i = nest (t) i + α. S(nest (t) i nest (t) best ). r () که (t) nest i عدد تصادفی از یک توزیع مکان فعلی امین i امین النه α پارامتر اندازه گام r یک (t) nest best استاندارد نرمال و S یک مسیر تصادفی براساس پرواز evy میباشد. پروازevy مسیر تصادفی فراهم میآورد که طول گامه یا آورده میشود. یکی از روشه یا evy استفاده از ی مکان بهترین النه و لزوما یک تصادفی از یک توزیع بدست کارآمد و مستقیم برای اعمال پروازهای به نام Mantegna میباشد. در ت الگوریم Mantegna طول گام S را میتوان به کمک رابطه زیر بدست آورد ]9[. S = u v β () که β پارامتری بین محدوده )-( بوده و برابر با /5 در نظر گرفته شده است u و v از توزیع نرمال و به صورت زیر بدست میآیند :] 9[ u~n(o. σ u ) (4) v~n(. σ v ) (5) Γ( + β). sin ( πβ ) σ u = ( Γ [ + β ) ]. β. β β, σ v = () 4( یافتن تخمه یا غریبه:تخمه یا غریبه با در نظر گرفتن ماتریس یافتن احتمال زیر برای هر پاسخ مسئله بدست میآید ]9 [: P ij { rand < P a (7) rand P a که rand یافتن میباشد. p a یک عدد تصادفی در محدوده بین ) ( و احتمال

4 5( معیار توقف فرایند جستجو: یافتن تخمه یا توقف برقرار گردد. تخمین مراحل تولید فاختهه یا و جدید غریبه به طور متناوب تکرار میگردد تا زمانیکه یک معیار.. معرفی شبکهه یا عصبی شبکهه یا جامع میباشد یک از شبکهه یا عصبی مدلی از شبکهه یا که دیگر مشکل مینیممه یا پیشرونده با عملکرد مناسب را ندارد. این محلی عصبی یک سیستم چند ورودی- تک خروجی میباشد که شامل یک الیه ورودی یک الیه پنهان و یک الیه خروجی است. در طول عملکردهای وزنه یا فرایند پردازش اطالعات الیه پنهان تبدیله یا انجام میدهد بعدی یک خروجی و الیه غیرخطی را برای از خطی ترکیب خروجی را ارائه میدهد. ساختار این شبکه عصبی در»شکل «نشان داده شده است ][. سرمایهگذاری مورد نیاز برای واحد میباشد. α و α ضرایب دسترسپذیری به ازای هزینه سرمایهگذاری یکسان میباشند. البته در مورد واحد دیز یل بحث دسترسپذیری مطرح نبوده و ضریب α P D به عنوان یک ضریب جریمه در نظرگرفته میشود. چرا که با افزایش ظرفیت میزان هزینه سوخت در حین بهرهبرداری افزایش خواهد یافت در حالیکه واحدهای بادی و خورشیدی هزینه سوخت نخواهند داشت. همچنین میزان بار ریزشبکه و n تعداد منابع تولیدی موجود در ریزشبکه میباشد. در گام نخست بررسی ک یل بر وضعیت توان مصرفی منطقه مورد نظر صورت گرفته است. منحنی بار شبکه برای روز دهم آبان 9 مطابق»شکل 4«میباشد. بار کل شبکه در این روز برابر 54 کیلووات و پیک بار به میزان 4 کیلووات و در ساعت 4 بعد از ظهر رخ میدهد. یک دیزل ژنراتور یک و یک PV به نحوی طراحی و تنظیم شدهاند که بتوانند کل بار مورد نیاز ریزشبکه را تامین کنند اما همیشه از تمام ظرفیت آنها استفاده نشده و سعی میگردد بهینهترین حالت بهرهبرداری برای حداکثرسازی سود و حداقلسازی هزینه صورت گیرد. شکل : ساختار کلی شبکه عصبی.. معرفی روش بهینه سازی روند مطالعه جاری در»شکل «داده شده است که در ادامه به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. شبیهسازی و مطالعات عددی شکل 4: منحنی مصرف بار در طی 4 ساعت مطابق رابطه )8( به منظور حداقلسازی تابع هدف سهگانه معرفی شده ضرایب دسترسپذیری برای هر هر واحد تولید پراکنده معرفی شده است. تعی نی..تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده با توجه به اینکه در تأمین محلی بار میزان هزینه سرمایهگذاری نقش بسیار کنندهای را دارد از این رو تعی نی ظرفیت بهینه منابع با هدف حداقل کردن هزینه سرمایهگذاری و قید تأمین بارهای شبکه صورت گرفته است. روابط مربوط به تابع هدف و قید مورد نظر در زیر آورده شده است. min (α C W (P W ) + α C S (P S ) + α C D (P D ) (8) n P i = P D (9) C w (P w ) هزینه هزینه سرمایهگذاری سرمایهگذاری مورد نیاز مورد نیاز برای برای واحد خورشیدی C s (P s ) و( C D (P D هزینه 4

5 شکل : فلوچارت روش بهینه سازی شکل 5: میزان سطح تشعشع نور خورشید این خورشید ضرایب براساس نسبت میزان دسترسپذیری تشعشع نور میزان و سرعت باد در منطقه مورد مطالعه به میانگین جهانی این دو پارامتر بدست آمده است. بنابراین ضریب α / و ضریب α است. ضریب α مربوط به برابر با مربوط به واحد خورشیدی و برابر با /85 بدست آمده مربوط به واحد دیز یل بوده و به شکل یک ضریب جریمه به منظور کمتر شدن ظرفیت مورد نیاز این واحد به صورت دینامیکی در حین بهینهسازی تعی نی میگردد. در این مطالعه میزان کل هزینه در دسترس برابر با هزار دالر در نظر گرفته شده است. پس از اجرای بهینهسازی مطابق گردد. نوع واحد تولید پراکنده ظرفیت جدول جدول : ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده ظرفیت (kw) بهینه منابع تولید پراکنده تعیین می واحد خورشیدی قیمت سوخت مصرفی در طول سال ثابت و برابر با.8 دالر به ازای هر لیتر نفت خام )در حدود 8 تومان( در نظر گرفته شده است. نوع هزینه)دالربه ازاء یک وات( هزینه سرمایهگذاری هزینه تعویض هزینه بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری هزینه سوخت هزینه راهاندازی جدول : هزینههای منابع تولید پراکنده. سیستم فتولتاییک.7 پس از یافتن میزان تشعشع خورشید به کمک رابطه زیر میزان توان خروجی PV بدست آمده که در»شکل «نشان داده شده است. با توجه به اینکه در فصل سرما سطح تشعشع نور خورشید کمتر میباشد بنابراین توان تولیدی سیستم فتوولتاییک پایینتر از سطح نامی خواهد بود] [. P S = ηsi(.5(t 5) () که η بازده تبدیل آرایههای سلولی خورشیدی بر حسب درصد میباشد S نشاندهنده سطح مقطع سلولهای خورشیدی ) I (m میزان شدت تشعشع خورشیدی t (kw m دمای محیط بیرون ) (c میباشند. ) و شکل : توان خروجی سیستم فتوولتاییک در طی یک روز در مورد نیز از انتشار چند الیه شبکه عصبی برای تخمین میزان تغییرات سرعت باد استفاده شده است.»شکل 7 «تغییرات سرعت باد را در روز مورد نظر نشان میدهد. با توجه به اینکه روز انتخابی در فصل پاییز است سرعت وزش باد در منطقه خیلی زیاد نیست در این مطالعه از انتشار چند الیه شبکه عصبی برای تخمین میزان تشعشع خورشید استفاده شده است. در این از سه الیه ورودی الیه پنهان و الیه خروجی استفاده شده است. با اعمال دما ابری بودن یا نبودن و میزان ابری بودن آسمان به عنوان ورودی میزان تشعشع خورشید در روز مورد نظر و در یک ساعت خاص در خروجی تخمین زده میشود. بر این اساس میزان تشعشع خورشید در بازه زمانی یک روز مربوط به تاریخ آبان 9 که به کمک این تخمین زده شده در»شکل 5«نشان داده شده است. مشاهده میگردد که در طی بازه شب تولید توان صفر بوده و چون فصل پاییز میباشد شدت تشعشع نور خورشید کمتر میباشد. شکل 7: تغییرات سرعت باد در طی یک روز به کمک رابطه )( و سرعت باد پیشبینی شده میزان توان تولیدی مزرعه بادی در طی 4 ساعت مطابق»شکل 8«بدست آمده است] [. با توجه به پای نی بودن سرعت باد میزان توان خروجی در اغلب ساعات پای نی میباشد. P m توان مکانیکی بدست آمده از باد ρ چگالی هوا C P 5

6 ضریب بازدهی توربین λ ضریب سرعت نوک 4 A wt = πr برابر با فضایی است که روتور توربین بادی پوشش میدهد و R شعاع روتور V m میباشد بیانگر سرعت باد و β زاویه پیچشی پره میباشد. میزان هزینه بهرهبرداری از ریزشبکه به ازای یک کیلووات می گردد. عالوه بر این حضور در سیستم نیز موجب کاهش هزینهه یا بهرهبرداری از سیستم شده است. میزان کل هزینه بهرهبرداری از سیستم در یک روز به همراه سطوح بار ساعتی در»شکل «آورده شده است. مشاهده میگردد که در ساعاتی که واحدهای تجدیدپذیر در مدار حضور داشتهاند به ویژه در ساعات پیک با وجود افزایش سطح بار شبکه نسبت به ساعت قبل میزان هزینهها به خوبی کاهش یافته است. V w V cut in ().5ρ. A P m wind = wt. C p (β, λ). V m V cut in V w V rated P r V rated V w V cut out { V w V cut out شکل 8: تغییرات توان خروجی در طی یک روز حال پس از معرفی ساختار و تعی نی شرایط بهرهبرداری بهرهبرداری بهینه از واحدها به صورت مد جزیره ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد جزیرهای در این مطالعه فرض شده است که ظرفیت منابع تولید پراکنده موجود در ریزشبکه برای تامین توان مورد نیاز بارهای محلی کافی میباشد. در این حالت طی دو سناریو مختلف مد جزیرهای مورد بررسی خواهد گرفت... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد جزیرهای بدون حضور ذخیرهساز در این حالت ریزشبکه به شبکه باالدست متصل نبوده و باید کل توان مورد نیاز سیستم توسط منابع تولید پراکنده تامین گردد. به عبارتی دیگر باید به نحوی از منابع تولید پراکنده بهرهبرداری گردد که قیود پخش بار برقرار گردد.با مقدار دهی اولیه به پارمترهای شبکه توسط جستجوی فاخته آرایش تولید بهینه واحدها در ریزشبکه در مد جزیرهای بدون حضور ذخیرهسازهای انرژی و برای 4 ساعت در روز مورد نظر مطابق جدول بدست آمده است. مقادیر تولید واحدها بر حسب کیلووات و هزینهها برحسب دالر میباشند. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که در ساعاتی که امکان بهرهبرداری از سیستم فتوولتای کی وجود ندارد میزان توان خروجی آن صفر بوده و سایر واحدها موظف به تامین بار سیستم میباشند. ولی با طلوع خورشید سیستم فتوولتای کی خورشید توان تولید کرده و در فرایند براساس تشعشع تولید مشارکت کرده و باعث کاهش شکل : هزینه بهرهبرداری ریزشبکه به ازای یک روز در مد جزیرهای جدول : آرایش تولید واحدهای ریزشبکه در مد جزیرهای بدون ذخیرهساز ساعت سیستم فتوولتاییک هزینه )دالر( / 4 /9 4 /57 44 / 7 /55 48 /9 57 / 44 /9 /5 7 /7 /57 /7 /8 /7 9 /4 98 /99 87 / /8 7 /98 5 /4 4 /4 4 /87 9 / /4 4 /9 /75 5 /74 /4 /7 4 /75 4 / 8 /8 /7 /8 /9 5 / 5 / 5 / 7 /5 /88 /7 /9 4 /5 /8 /87 5 /9 /99 /8 4 /9 9 /4 9 /4 4 /57 4 / 9 /8 44 /94 /9 5 /7 5 / 8 /5 44 /5 8 / 4 /98 /75 4 /8 55 /7 4 /95 7 /87 /95 /59 9 /9 7 / 9 /4 / 89 4 /5 4 /5 7 /9 5 /8 /95 44 / 5 /

7 . 4 نتیجه گیری... بهرهبرداری بهینه از ریزشبکه در مد هزینهه یا حضور ذخیرهسازهای جزیرهای در حضور ذخیرهساز در ریزشبکهها انرژی موجب کاهش میتواند بهرهبرداری از ریزشبکه شوند. حال با حضور باتری بار دیگر آرایش تولید واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. آرایش تولید واحدها و ترکیب تبادل توان بین باتری و سیستم مطابق جدول 4 آورده شده است. عالمت منفی در توان باتری مربوط به ذخیره توان و عالمت مثبت مربوط به تزریق توان به شبکه میباشد.. در این حالت با توجه به اینکه با حداکثر ظرفیت در دسترس خود در تمامی ساعات در حالت تولید میباشد بنابراین فقط مازاد تولید واحد فتوولتای کی ساعت در باتری ذخیرهسازی میگردد. جدول 4 : آرایش تولید واحدهای ریزشبکه در مد جزیرهای در حضور ذخیرهساز سیستم فتوولتای کی باتری هزینه )دالر( در این شبکه عصبی فتوولتای کی مطالعه سعی گردید در ابتدا راهکاری مبتنی برای پیشنهاد پیشبینی سطح توان خروجی گردد. در گام بعد آرایش مزرعه بادی تولید بر واحدها برای و سیستم یک ریزشبکه دور از شبکه سراسری مورد بررسی قرار گرفته و ساختار بهینه برای بهرهبرداری از سیستم تعی نی شامل و خورشیدی گردید. حضور منابع تجدیدپذیر انرژی در سیستم بهرهبرداری از سیستم شده و وابستگی به سوخته یا دیز یل موجب کاهش هزینهه یا فسیلی و واحدهای را کاهش میدهند.ظرفیت بهینه انتخابی برای واحدهای تجدیدپذیر و ذخیرهساز انرژی رابطه مستقیمی با میزان سرمایه اولیه برای نصب تجهیزات دارد و افزایش میزان سرمایه در دسترس موجب افزایش ظرفیت قابل نصب در سیستم خواهد شد. منابع [] N. W. A. idula and A. D. Rajapakse, "Microgrids research: A review of experimental microgrids and test systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 5, pp. 8-,. [] R. Ahshan, M. T. Iqbal, K. I. Mann, Micro-grid system based on renewable power generation units, IEEE PES,. [] O. M. onge, K. Ouahada, H. C. Ferreira, S. Chinnappen, Renewable energy sources microgrid design for rural area in south Africa, IEEE PES,4. [4] T. Tesfaye, T. Hartkopf, Smarter micro-grid for energy solution to rural Ethiopia, IEEE,. [5] W. A. Cronje, I. W. Hofsajer, M. Shuma-Iwisi, J. I. Braid, Design considerations for rural modular microgrids, nd IEEE ENERGYCON,. [] P. Mohanty, G. Bhuvaneswari, Optimal planning and design of distributed generation based micro-grids, IEEE Conf.. [7] H. E. Jun, D. Changhong, H. Wentao, Optimal sizing of distributed generation in micro-grid considering energy price equilibrium point analysis method, IEEE. [8] ] C. Chen, S. Duan, T. Cai, B. iu, G. Hu, Optimal Allocation and Economic Analysis of Energy Storage System in Microgrids, IEEE Trans. On Power Electronics, Vol., No., Oct.. [9] W. Buaklee, K. Hongesombut, Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm, IEEE Conf.,. [] X. Yang, Cuckoo Search and Firefly Algorithm, springer, 4. [] J. Hoff,. Townsend, and J. Hines, Prediction of energetic solar particle event dose-time profiles using artificial neural networks, IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 5, no., pp. 9, Dec.. [] C. Tao, D. Shanxu, and C. Changsong, Forecasting power output for grid-connected photovoltaic power system without using solar radiation measurement, in Proc. nd IEEE Int. Symp. Power Electron. Distrib. Gener. Syst. (PEDG), Jun., pp [] C. Wang,. Shi,. Yao,. Wang, Y. Ni, M. Bazargan, Modeling analysis in power system small signal stability considering uncertainty of wind generation, Power and Energy Society General Meeting,IEEE,. / 4 /9 4 /57 44 / 7 /55 48 /9 57 / 44 /9 /5 7 /7 /87 /7 /8 /7 9 /4 98 /99 87 / 97 /5 7 /98 5 /4 4 /4 4 /87 9 / - 5/ 5 / /4 4 /9 /75 5 /74 /4 /7 4 /75 4 / 4 /9 /7 /8 /9 5 / 5 / 5 / 7 /5 /88 /7 /9 4 /5 /8 /87 5 /9 /99 /8 8 /8 9 /4 4 / 4 /57 4 / 9 /8 44 /94 /9 5 /7 5 / 8 /5 44 /5 8 / 4 /98 /75 4 /8 55 /7 4 /95 7 /87 /95 /59 9 /9 7 / 9 /4 / 89 4 /5 99 / 7 /9 5 /8 /95 44 / 5 /

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت پیچ توربین بادی با استفاده از کنترلکننده

کنترل سرعت پیچ توربین بادی با استفاده از کنترلکننده کنترل سرعت پیچ توربین بادی با استفاده از کنترلکننده شبکهی عصبی دینامیکی با خط تاخیری مهرنوش کمرزرین علیرضا یزدیزاده محمد حسین رفان و شادی عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کنترل دانشگاه شهید بهشتی ri.mammbmmm_a@markazrkmak_m

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول

2. Slug Flow 3. Finger مقدمه. *مسؤول 29... دو لختهگیر بهینه طراحی پارس میدان فاز دو لختهگیر بهینه طراحی جنوبی 2 رشیدی فریبرز و *1 خامهچی احسان 1 عسگری فرشاد ایران تهران امیرکبیر دانشگاه نفت مهندسی دانشکده 1- ایران تهران امیرکبیر دانشگاه شیمی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد اردشیر آرش ابراهیم صادقی منصور همتی میثم روشن چشم احمد اصغری ا-دکترای تبديل انرژی 2 -دانشجويی ارشد برق 3- دانشجويی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

بهینه سازی طرح مدار تمامجمعکننده باینری تکبیتی در منطق Static CMOS از نظر توان متوسط مصرفی و سرعت با IPO, Fuzzy-IPO, PSO, Fuzzy-PSO

بهینه سازی طرح مدار تمامجمعکننده باینری تکبیتی در منطق Static CMOS از نظر توان متوسط مصرفی و سرعت با IPO, Fuzzy-IPO, PSO, Fuzzy-PSO The 9th Symposum on vances n Scence an Technology (9thSSTech), Mashha, Iran 9thSSTechkhacr بهینه سازی طرح مدار تمامجمعکننده باینری تکبیتی در منطق Statc CMOS از نظر توان متوسط مصرفی و سرعت با IPO, Fuzzy-IPO,

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα