6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب"

Transcript

1 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-6 معرفی 2-6 براورد گرادیان تصادفی براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم روش تقریب تصادفی الگوریتم (RM) Robbins-Monro الگوریتم Kiefer-Wolfowitz(KW) واریانت های متداول 1

2 6- روش های گرادیان مبنا > منابع 3 منابع: Fu, Michael C; Handbook of Simulation Optimization, Springer, 2015, Chapters 5 &6 6- روش های گرادیان مبنا > معرفی ساختار مسئله در این بخش: برای مسائل بهینه سازی با متغیرهای تصادفی پیوسته در دسترس بودن گرادیان می تواند کارایی الگوریتم ها را به صورت چشم گیر بهبود بخشد 4 ولی در شرایط عدم قطعیت و زمانی که متغیرهای پاسخ خود تصادفی هستند براورد گرادیان های تصادفی خود چالش برانگیز است یا یافتن 2

3 6- روش های گرادیان مبنا > معرفی 5 مساله بهینه سازی زیر را در نظر بگیرید: که در آن و برای حل مساله باال می توان روش تقریب تصادفی (SA) که برگرفته شده از روش تندترین شیب در بهینه سازی غیر خطی قطعی است را به کار گرفت روش SA یک روش تکرار شونده است که در آن پارامترهای رابطه زیر تا زمان رسیدن به مقدار گرادیان تابع هدف برابر با صفر به روز می شود: 6- روش های گرادیان مبنا > معرفی 6 همگرایی با احتمال 1 نیازمند تحت شرایط متداول: است ولی با نرخی که سریع نیست و در عمل بعد از تعدادی تکرار برابر یک مقدار ثابت در نظر گرفته می شود که به صورت تئوریک تنها همگرایی ضعیف را تضمین می کند مقادیر اندازه گام می تواند مقادیر غیر قطعی باشد یعنی وابسته به مقادیر خروجی بدست آمده باشد زمانی که یک براوردگر نااریب باشد الگوریتم SA از نوع Robbins- (RM) Monro و در صورتی که به صورت مجانبی نااریب باشد از نوع (KW) Kiefer-Wolfowitz نامیده می شود 3

4 6- روش های گرادیان مبنا > معرفی 7 یک چالش برای استفاده الگوریتم SA در بهینه سازی شبیه سازی وابستگی نسبت به رفتار توالی است برای الگوریتم های KW یک چالش دیگر انتخاب توالی تفاضل است بسیار حساس به به عنوان مثال رفتار SA برای توالی انتخاب a است اگر مقدار a کوچک باشد الگوریتم با سرعت کمی به سمت جواب بهینه حرکت می کند و در صورتی که a بزرگ باشد نوسان ایجاد شده و منجر به پیشرفت بی ثبات می شود میانگین گیری تکراری که در آن بهینه براورد شده آخرین مقدار نیست و یک مقدار میانگین از مقادیر اخیرا بررسی شده است می تواند حساسیت را کاهش دهد 8 :Notation f: تابع چگالی احتمال J: تابع هدف θ: متغیر تصمیم هدف در این قسمت براورد است 4

5 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم 9 براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم یک براوردگر غیر مستقیم معموال دو ویژگی دارد: تنها مقدار تقریبی گرادیان حقیقی را براورد می کند تنها از ارزیابی تابع )بدست آمده از نمونه گیری( از سیستم مورد مطالعه استفاده می کند یک براوردگر گرادیان مستقیم سعی در براورد گرادیان حقیقی با استفاده از برخی تجزیه و تحلیل های مازاد بر ماهیت غیر قطعی مدل دارد در حقیقت در براوردگرهای غیر مستقیم با خروجی شبیه سازی همانند خروجی یک جعبه سیاه برخورد می شود به این معنا که 1( یعنی هیچ دانشی در خصوص ساختار مدل شبیه سازی )نظیر تابع توزیع احتمال متغیرهای ورودی( در دست نیست 2( هیچ تغییری در اجرای مدل شبیه سازی )نظیر تغییر تابع توزیع ورودی( نمی توان ایجاد کرد در الگوریتم های SA براوردگرهای غیرمستقیم مربوط به الگوریتم های KW و براوردگرهای مستقیم مربوط به الگوریتم های RM می شوند 10 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم< تفاضل محدود تفاضل محدود سرراست ترین روش برای براورد گرادیان استفاده از روش تفاضل محدود است در این روش مقدار هر جزء از θ به صورت مجزا اغتشاش داده می شود در حالیکه سایر اجزا در مقدار اسمی خود قرار دارند اگر مقدار اغتشاش خیلی کوچک باشد براورد تفاضل بدست آمده دارای نویز زیاد خواهد بود زیرا خروجی مقدار تصادفی است از اینرو یک trade-off بین اریبی و واریانس وجود دارد از آنجا که مقدار اغتشاش برای هر جزء بصورت جداگانه تعیین می شود این روش برای مسائل با ابعاد بزرگ سخت خواهد بود ساده ترین براوردگر تفاضل محدود براوردگر گرادیان تفاضل یک طرفه است که در آن i امین جزء به صورت زیر است: 5

6 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم< تفاضل محدود 11 i تفاضل محدود براوردگر دقیق تر براوردگر صورت زیر است: به جزء امین آن در که است طرفه دو متقارن تفاضل این براوردگر در روش KW استفاده می شود این براوردگر دقیق تر است ولی نیازمند 2d براورد از تابع هدف برای براورد گرادیان است در حالیکه در براوردگر یک-طرفه نیاز به 1+d براورد تابع است 12 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم< اغتشاش همزمان simultaneous perturbation stochastic approximation (SPSA) اغتشاش همزمان این روش برای مسائل با ابعاد باال طراحی شده است زیرا تعداد دوباره سازی های شبیه سازی مورد نیاز برای ایجاد یک براوردگر مستقل از بعد بردار پارامترها است در این روش i امین جزء از براوردگر گرادیان به صورت زیر است: یک بردار d بعدی اغتشاش است که بصورت عمومی که در آن فرض می شود iid است در این براوردگر C یک ماتریس قطری شامل مجموعه تفاضل ها برای هر جزء با مقادیر قطر اصلی است 6

7 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم< اغتشاش همزمان 13 simultaneous perturbation stochastic approximation (SPSA) اغتشاش همزمان بنابراین این براوردگر تنها نیازمند دو براورد تابع مستقل از اندازه بعد فضای جواب d است از آنجا که در هر تکرار d عدد تصادفی باید ایجاد شود تا اغتشاش Δ را ایجاد نماید در صورتی که براورد تابع )اجرای شبیه سازی( از نظر محاسباتی هزینه بر نباشد این روش نسبت به روش تفاضل محدود از نظر محاسباتی برتری ندارد نیازمندی اساسی بر مقادیر اغتشاش جهت تضمین همگرایی با احتمال 1 این است که هر جزء دارای میانگین صفر و معکوس گشتاور دوم محدود باشد بنابراین توزیع نرمال مجاز نیست و متداول ترین تابع توزیع تابع برنولی متقارن است که در آن مقادیر اغتشاش مقادیر مثبت و منفی با احتمال 05 می گیرند 14 > براوردگرهای گرادیان غیرمستقیم< اغتشاش همزمان simultaneous perturbation stochastic approximation (SPSA) اغتشاش همزمان یک براوردگر گرادیان مشابه برای استفاده در الگوریتم SA براوردگر با جهت تصادفی است که در آن i امین جزء به صورت زیر است: به جای تقسیم شدن بر جزء اغتشاش جزء تفاضل در عبارت تفاضل ضرب شده است بنابراین تابع توزیع نرمال برای توالی اغتشاش قابل بکارگیری است و شرط همگرایی تبدیل به محدود بودن گشتاور دوم در کنارمیانگین صفر می شود 7

8 در صورت موجود بودن دارای مزایای زیر هستند: 15 آنها عموما نااریب هستند که منجر به نرخ همگرایی سریع تر می شود آنها نیاز برای تعیین مقادیر مناسب برای توالی تفاضل محدود را حذف می کنند که منجر به افزایش درستی براوردگر می شود آنها عموما از نظر محاسباتی کاراتر هستند خروجی Y نویسیم: متغیرهای از انتظار مورد مقدار قالب در را می زیر صورت به تصادفی که در آن N یک عدد ثابت محدود است 16 روش های مختلف براورد گرادیان مستقیم بر مبنای نحوه تعریف وابستگی به θ به دو دسته زیر تقسیم می شوند: نمونه )مسیر( مبنا- (pathwise) Sample مقیاسی )توزیعی(- (distributional) measure برای بدست آوردن مقدار مورد انتظار را با استفاده از آنچه قانون unconscious statistician نامیده می شود به صورت زیر می نویسیم: که در آنها و به ترتیب تابع توزیع Y و X هستند یعنی به مدل شبیه سازی متغیرهای تصادفی ورودی با توابع توزیع معلوم داده شود و نمونه هایی از متغیرهای تصادفی خروجی ایجاد نمود که به دنبال یافتن تابع توزیع مشخص برای آن ها هستیم 8

9 17 برای سادگی از این پس فرض می شود پارامتر θ یک اسکالر است زیرا حالت بردار می تواند از طریق در نظر گرفتن هر جزء بصورت جداگانه مدیریت شود با در نظر گرفتن متغیر تصمیم در عملکرد نمونه روش تحلیل اغتشاش Analysis) (Perturbation و با در نظرگرفتن آن در تابع توزیع روش نسبت درستنمایی Ratio) (Likelihood )که با نام تابع امتیاز Score Function نیز شناخته می شود( بدست می آید در حالت عمومی زمانیکه متغیر تصمیم یک بردار است ممکن است برخی اجزاء عملکرد نمونه و برخی در تابع توزیع قرار گیرند و یک روش ترکیبی ایجاد شود در 18 را تابع توزیع چگالی برای کلیه متغیرهای تصادفی ورودی تعریف می کنیم با مشتق گرفتن از E[Y(X)] و فرض مجاز بودن جابجایی انتگرال و مشتق دو حالت زیر نوشته می شود: که در آن بعد x و u برابر N است همچنین فرض می کنیم یک عدد تصادفی u یک متغیر تصادفی x را ایجاد نماید 9

10 19 برای سادگی در ابتدا فرض می کنیم که تنها X1 وابسته به متغیر تصمیم است و X1 بصورت مستقل از سایر متغیرهای تصادفی ورودی ایجاد می شود بنابراین برای حالت دوم از قانون زنجیر برای نوشتن رابطه بصورت زیر استفاده می کنیم: به بیان دیگر براوردگر بصورت زیر نوشته می شود: این رویکرد Analysis(IPA) Infinitesimal Perturbation نامیده می شود 20 فرض می شود X1 دارای pdf حاشیه ای مابقی متغیرهای تصادفی ورودی شود بنابراین استقالل فرض شده نتیجه می دهد: نوشته می شود: و pdf مشترک برای که وابستگی به θ ندارند در نظر گرفته و رابطه اول به صورت زیر در واقع براوردگر به صورت زیر تبدیل می شود: 10

11 21 از آنجا که عبارت یک تابع شناخته شده در آمار با عنوان تابع امتیاز است این روش با عنوان روش تابع امتیاز شناخته می شود نام دیگر این روش نسبت درستنمایی از تابع نسبت درستنمایی به صورت زیر گرفته شده است: که زمانیکه نسبت به θ مشتق گرفته می شود به صورت زیر نوشته می شود: 22 11

12 23 - مشتق معیار 24 یک متغیر تصادفی نمایی با میانگین θ و pdf به مثال 1: فرض می کنیم شرح زیر باشد: جهت ایجاد اعداد تصادفی از رابطه زیر استفاده می شود: که در آن u یک عدد تصادفی است 12

13 25 مثال 1 )ادامه(: با مشتق گیری از هر دو عبارت داریم: توجه شود که x=θ نقطه ای است که در آن عالمت عوض می کند مثال 1 )ادامه(: روابط پایین به ترتیب مربوط به براوردگرهای LR/SF و IPA هستند: 26 13

14 27 آنگاه داریم: مثال 2: فرض می کنیم که در آن تابع δ مستقیم به صورت مشتق تابع step به صورت زیر تعریف شده است: 28 مثال 3: شبکه فعالیت تصادفی یک شبکه فعالیت تصادفی بوسیله یک گراف جهت دار بدون دور شامل M گره و N کمان جهت دار که نشان دهنده فعالیت ها هستند نمایش داده می شود زمان فعالیت نشان داده می شوند بدون از دست ها بوسیله متغیرهای تصادفی دادن کلیت گره 1 بعنوان مبداء و گره M بعنوان مقصد مشخص می شود یک مسیر P شامل کمان های جهت دار است که از مبدا به مقصد می روند فرض می کنیم نشان دهنده مجموعه کلیه مسیرها از مبداء به مقصد و نشان دهنده مجموعه کمان ها در مسیر بهینه مرتبط با طول پروژه Y )کوتاهترین یا بلند ترین مسیر وابسته به مساله( باشد یعنی: که در آن خود یک متغیر تصادفی است به دنبال براورد آن θ یک پارامتر در تابع توزیع زمان های فعالیت ها است هستیم که در 14

15 29 مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی بعنوان مثال یک شبکه با 5 گره و 6 کمان مطابق شکل در نظر گرفته می شود در این وجود دارد اگر طوالنی ترین شبکه 3 مسیر مسیر معیار عملکرد باشد آنگاه: 30 مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی برای یک حالت خاص و pdf و cdf برای به ترتیب با و نشان داده می شود برای سادگی فرض می شود زمان های کلیه فعالیت ها مستقل است واضح است که طول مسیرها در به صورت کلی مستقل نیست فرض می کنیم θ پارامتر توزیع برای یک باشد آنگاه براوردگر IPA به صورت زیر است: 15

16 31 مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی براوردگر LR/SF به صورت زیر است: IPA اگر پارامتر در کلیه بدست می آید: براوردگر آنگاه باشد موجود توابع زنجیر قانون اعمال با 32 مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی که در آن براوردگرهای LR/SF با اعمال قانون ضرب مشتق برای توزیع ورودی مربوطه اعمال استقالل که اجازه می دهد تا توزیع مشترک در قالب ضرب توزیع های حاشیه ای بیان شود بدست می آیند به صورت کلی براوردگرهای LR/SF بوسیله رابطه زیر ارائه می شوند: 16

17 33 مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی که θ میانگین توزیع نمایی برای یک یا برای این مثال حالت های مختلف برایθ=10 کلیه زمان های فعالیت است نشان داده می شود حالت 1: θ میانگین زمان اولین فعالیت است یعنی در مسیر بحرانی قرار زیرا براوردگر IPA برابر است با دارد براوردگر LR/SF برابر است با حالت 2: θ میانگین زمان دومین فعالیت است یعنی براوردگر IPA برابر 0 است زیرا بر مسیر بحرانی قرار ندارد براوردگر LR/SF برابر است با 34 زیرا همواره بر مسیر مثال 3 )ادامه(: شبکه فعالیت تصادفی حالت 3: θ میانگین زمان فعالیت ششم است یعنی براوردگر IPA برابر است با بحرانی قرار دارد براوردگر LR/SF برابر است با حالت 4: θ میانگین زمان کلیه فعالیت ها است یعنی براوردگر IPA برابر است با براوردگر LR/SF برابر است با 17

18 35 مثال 4: مساله صف با یک خدمت دهنده فرض می کنیم بازه زمانی بین ورود مشتری (1-i) و مشتری i و زمان خدمت دهی به مشتری i و زمان حضور در سیستم )زمان حضور در صف و زمان خدمت دهی( برای مشتری i باشد معیار عملکرد متوسط زمان حضور در سیستم برای N است θ بعنوان پارامتر در تابع توزیع زمان خدمت مشتری اول دهی در نظر گرفته می شود فرض می شود سیستم بصورت خالی آغاز به کار می کند بنابراین زمان اتمام N خدمت دهی کامال به وسیله N اولین بازه های ورود و N اولین زمان خدمت دهی مشخص می شود فرض می شود پروسه ورود به سیستم مستقل از زمان خدمت دهی و نیز مستقل از یکدیگر است ولی لزوما دارای تابع توزیع یکسان نیست و pdf و cdf برای به ترتیب با و نشان داده می شود زمان حضور مشتری در سیستم با استفاده از رابطه زیر نشان داده می شود: 36 مثال 4 )ادامه(: مساله صف با یک خدمت دهنده براوردگر IPA از طریق مشتق گیری به صورت زیر بدست می آید: بنابراین براوردگر IPA بدست می آید: زیر رابطه از سیستم در حضور زمان متوسط مشتق برای که در آن M تعداد دوره های مشغول بودن خدمت دهنده و دریافت کننده خدمت در m امین بازه شلوغ است اندیس آخرین مشتری 18

19 37 مثال 4 )ادامه(: مساله صف با یک خدمت دهنده برای براوردگرهای LR/SF از این واقعیت استفاده می شود که زمان های بین دو ورود و زمان های خدمت دهی به صورت مستقل ایجاد می شوند بنابراین pdf مشترک برای متغیرهای تصادفی ورودی از طریق حاصلضرب pdf برای توزیع زمان های ورود مشترک و توابع توزیع خدمت دهی با استفاده از رابطه زیر بدست می آید: که در آن g تابع pdf اشتراکی از زمان های بین دو ورود است بنابراین براوردگر LR/SF بوسیله رابطه زیر بدست می آید: 38 مثال 4 )ادامه(: برای حالت 10=θ که در آن θ میانگین توزیع نمایی برای دو حالت است حالت اول اولین زمان خدمت دهی و حالت دوم کلیه زمان های خدمت دهی با در نظر گرفتن 5=N که اولین 5 ورود در زمان های 10,20,30,40,50=t رخ داده است یعنی 5,,1,2=i و زمان های خدمت دهی به صورت زیر است: برای این مقادیرتمام 5 مشتری در دوره شلوغ قرار دارند یعنی به جز اولین مشتری کلیه مشتری ها باید در صف منتظر باشند مقادیر خروجی به شرح زیر است: 19

20 39 مثال 4 )ادامه(: حالت 1: θ میانگین اولین زمان خدمت دهی است یعنی براوردگر IPA برابر است با براوردگر LR/SF برابر است با حالت 2: θ میانگین کلیه زمان های خدمت دهی است یعنی براوردگر IPA برابر است با براوردگر LR/SF برابر است با 40 روش تقریب تصادفی (SA) Stochastic Approximation روش تقریب تصادفی یک الگوریتم جستجوی تکرار شونده است که می تواند به عنوان همتای تصادفی برای روش تندترین شیب در نظر گرفته شود روش های کالسیک در این حوزه دو روش (RM) Robbins Monro و (KW) Kiefer Wolfowitz هستند مساله بهینه سازی زیر را در نظر بگیرید: که در آن هدف یافتن یک توالی از است که به بهینه )محلی( همگرا باشد 20

21 41 روش تقریب تصادفی (SA) Stochastic Approximation با استفاده از رابطه زیر: که در آن یک تصویر از x در فضای شدنی است در صورتیکه اندازه حرکت براوردی از گرادیان و خروجی است که در آن N زمان توقف است و جواب بهینه در زمان توقف است اگرچه الگوریتم ارائه شده در SA ساده است ولی انتخاب توالی براورد گرادیان اپراتور پروجکشن و خروجی بر عملکرد الگوریتم دارد اندازه حرکت هر یک تاثیر زیادی 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Robbins-Monro (RM) 42 الگوریتم (RM) Robbins-Monro در این الگوریتم از روش های براورد گرادیان مستقیم استفاده مناسب پارامترها نرخ همگرایی مجانبی برای این روش شود و می است انتخاب با این الگوریتم برای حل مساله یافتن ریشه ارائه شد که در آن تابع M(x) از نوع مقدار مورد انتظار است فرض می شود به دنبال یافتن ریشه معادله زیر هستیم: M(x)=α و این معادله دارای ریشه منحصر به فرد x=θ است فرض می شود مقادیر M(x) در دست نیست و به جای آن متغیر تصادفی Y(x) که در آن M(x)=E[Y(x)] در دست است ساختار الگوریتم تکرار شونده ارائه شده به صورت زیر است: اثبات شده است که جواب بدست آمده از این رابطه دارای همگرایی 2^L است 21

22 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Robbins-Monro (RM) 43 الگوریتم (RM) Robbins-Monro در ادامه ثابت شد که با فرض اینکه یک در صورتی که توالی دست آمده باشد و شرایط زیر برقرار باشد: براوردگر گرادیان از رابطه یعنی باشد نااریب به آنگاه زمانیکه است یک انتخاب متداول همچنین مقادیر و به معنای همگرایی مربع میانگین که در آن و است که در آن یک انتخاب متداول است روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Kiefer Wolfowitz (KW) الگوریتم (KW) Kiefer Wolfowitz این روش با عنوان gradient-free یا stochastic zeroth-order method نیز شناخته می شود زیرا تنها نیازمند معیارهای نویزی عملکرد است و به اطالعات اضافی در خصوص ماهیت سیستم یا توابع توزیع متغیرهای ورودی نیاز ندارد پروسه تکرار شونده KW به شرح زیر است: که در آن گرادیان با استفاده از روش تفاضل محدود متقارن براورد می شود و تحت شرایط مشخص دارای نرخ همگرایی مجانبی است همچنین می توان از اعداد تصادفی مشترک (CRN) جهت کاهش واریانس براورد استفاده کرد 22

23 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Kiefer Wolfowitz (KW) 45 اگر توالی الگوریتم (KW) Kiefer Wolfowitz قضیه 2: با فرض اینکه شده باشد و شرایط زیر برقرار باشد: از رابطه اسالید قبل ایجاد 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Kiefer Wolfowitz (KW) 46 الگوریتم (KW) Kiefer Wolfowitz که در آن آنگاه زمانیکه یه معنای همگرایی در احتمال است 23

24 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Kiefer Wolfowitz (KW) 47 در ناحیه همواری باشد دارد اگر و الگوریتم (KW) Kiefer Wolfowitz عملکرد KW بستگی به انتخاب توالی در ناحیه کوچک باشد آنگاه نرخ همگرایی کند خواهد بود از سوی دیگر اگر و بزرگ باشد الگوریتم دچار نوسان خواهد شد پرشیبی واقع شده باشد و خیلی کوچک باشد براورد گرادیان با استفاده از روش تفاضل محدود همچنین اگر شدیدا نویزی خواهد بود KW به بعدهای باالتر توسعه داده شده است و دو گرادیان متداول تفاضل متقارن و تفاضل رو به جلو هستند که i امین جزء آنها به صورت زیر تعریف می شود: روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< Kiefer Wolfowitz (KW) الگوریتم (KW) Kiefer Wolfowitz حالت متقارن به 2d و حالت یک طرفه به 1+d براورد از تابع هدف نیاز دارد اگرچه حالت متقارن دارای هزینه همحاسباتی بیشتری است ولی نرخ همگرایی مجانبی آن در مقابل برای حالت یکطرفه است در مقایسه با الگوریتم RM الگوریتم KW دارای نرخ همگرایی بدتری است گرچه تحت شرایط خاصی نرخ همگرایی آن تا قابل افزایش است برای مسائل بهینه سازی شبیه سازی روش RM همواره قابل استفاده نیست زیرا نیازمند اطالعات مازادی است که ممکن است در دسترس نباشد الگوریتم KW الگوریتم ساده تری است ولی برای مسائل با ابعاد باال پر هزینه است و نیز نیاز به انتخاب مناسب توالی دارد 24

25 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< واریانت های متداول 49 Kesten s Rule -1 در این الگوریتم از اندازه حرکت انطباقی استفاده می شود که در آن مقدار اندازه حرکت با پیشروی الگوریتم و با توجه به ویژگی های تابع هدف در نقطه جاری و میزان نزدیکی آن به جواب بهینه تنظیم می شود در این قانون اندازه حرکت زمانی که تغییر جهت در تکرار وجود داشته باشد کاهش داده می شود ایده این روش بر این مبناست که زمانی که تکرار در جهت قبلی پیش می رود نباید اندازه گام را کاهش داد تا سرعت همگرایی افزایش یابد ولی در صورتی که عالمت براورد تغییر می کند به این معناست که اندازه حرکت بزرگ است و الگوریتم در حال نوسان است بنابراین باید اندازه حرکت را کاهش داد و یا اینکه الگوریتم در نزدیکی جواب بهینه قرار دارد روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< واریانت های متداول 25

26 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی< واریانت های متداول 2- میانگین گیری از تکرارها Averaging Iterates در این روش به جای تنظیم کردن اندازه حرکت مطابق با ساختار تابع از اندازه حرکت بزرگ تر استفاده می شود تا اطراف جواب بهینه نوسان ایجاد شود و میانگین گیری از تکرارها منجر به تقریب خوب برای جواب بهینه حقیقی خواهد بود برای اینکه این روش نتایج خوب ارائه دهد باید تکرارها حول نقطه بهینه به شیوه متعادل حرکت کنند و حوزه ای که در آنها حرکت انجام می شود با پیشروی الگوریتم کوچک تر شود در این روش حساسیت نسبت به اندازه حرکت اولیه کاهش می یابد در این الگوریتم از رابطه تکرارشونده RM استفاده می شود منتها در پایان به جای ارائه آخرین جواب به عنوان خروجی جواب بهینه بصورت زیر ارائه می شود: 51 این الگوریتم دارای نرخ همگرایی مشابه RM است 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 52-3 مرزهای متغیر Varying Bounds ایده این روش بر این اساس است که هر چقدر فضای جوابی که در آن جستجو انجام می شود کوچک تر باشد نرخ همگرایی به جواب بهینه بیشتر است این الگوریتم بر مبنای ناحیه شدنی که با پیش روی الگوریتم بزرگ تر می شود طراحی شده است بنابراین یک توالی افزایشی از مجموعه های بسته است یعنی: همچنین اپراتور پروژکشن از به تغییر می کند در صورتیکه در این روش از یک فضای شدنی کوچک الگوریتم شروع به کار صورتیکه مشخص شود که جواب بهینه به این فضا تعلق ندارد شدنی را افزایش می دهد نکته مهم در این روش انتخاب مناسب توالی است می کند و در فضای 26

27 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 54 Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA) -4 مشابه الگوریتم های نوع SPSA KW تنها نیازمند مقادیر تابع هدف برای تقریب گرادیان بوده و الگوریتم ساده ای است SPSA مستقل از بعد فضای جواب تنها نیازمند دو براورد از تابع هدف در هر تکرار است که می تواند منجر به کاهش هزینه محاسباتی در مسائل با ابعاد باال گردد در این روش بردار x بصورت رندم در کلیه جهت ها دچار اغتشاش می شود و i امین جزء براورد گرادیان ساختار زیر را دارد: که در آن نشان دهنده عدم قطعیت است و اندازه حرکت تفاضل محدود و 27

28 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 56 اصالحات جدید در این بخش اصالحات جدید که بر بهبود عملکرد زمان محدود SA تاکید دارند ارائه می شود که شامل الگوریتم های زیر است: Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) Robust SA (RSA) Secant-Tangents AveRaged stochastic approximation (STAR- SA) 28

29 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 57 Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) را به تعداد دفعات زیادی در طول و این الگوریتم به صورت انطباقی مقادیر الگوریتم تنظیم می کند تا با ساختار تابع و سطح نویز با هدف جلوگیری از همگرایی است به نحویکه تکرارها دارای پیشرفت کند منطبق شود ایده بر مبنای افزایش در صورت بزرگ بودن وجود دارد قابل توجه در راستای بهینه با گزینه کاهش افزایش داده می شود تا همچنین در صورتیکه جهت گرادیان نادرست شناسایی شود دارد در حالیکه SSKW و نویز را کاهش دهد توجه شود که KW تنها نیاز به انتخاب دو پارامتر نیاز به انتخاب یازده پارامتر دارد 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 58 Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) 29

30 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 59 Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 60 Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) 30

31 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 61 Scaled-and-Shifted Kiefer Wolfowitz (SSKW) 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 62 Robust Stochastic Approximation (RSA) این روش نسبت به انتخاب اندازه حرکت حساس نیست در این روش به که در آن آخرین جواب است به صورت زیر محاسبه می شود: جای که در آن برای کلیه مقادیر n مثبت است تحت RSA زمانیکه فرض می شود محدب است یک حد باال برای بدست آمده است با فرض اینکه وجود دارد به نحویکه برای کلیه آنگاه برای سیاست تکرار N گام : 31

32 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 63 Robust Stochastic Approximation (RSA) برای حالت است با های وزن برابر یا میانگین که در آن از گیری تکرارها اندازه برابر گام طول این تعریف اندازه گام نیازمند ثابت بودن تعداد تکرار N است براورد همچنین می تواند شامل آخرین N-K+1 براورد بوده و به شکل زیر باشد: در این حالت اندازه حرکت به صورت زیر تعریف می شود: برای 0<θ 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 64 Secant-Tangents AveRaged Stochastic Approximation (STAR-SA) این الگوریتم گرادیان را با استفاده از یک براوردگر ترکیبی براورد می کند این براوردگر ترکیب محدب از یک تفاضل محدود متقارن و میانگینی از دو براوردگر گرادیان مستقیم است: این الگوریتم نیازمند تابع و براورد گرادیان در دو نقطه برای هر است 32

33 6- روش های گرادیان مبنا > روش تقریب تصادفی 65 Secant-Tangents AveRaged Stochastic Approximation (STAR-SA) وزن ترکیب تاثیر زیادی بر عملکرد الگوریتم دارد و می تواند به نحوی انتخاب شود که واریانس براورد گرادیان را کمینه کند به نحویکه این واریانس از واریانس هر دوی براورد گرادیان تفاضل محدود متقارن و براورد گرادیان مستقیم بیشتر باشد اگر: که در آن و آنگاه STAR-SA از نظر معیار MSE در مقایسه با RM و KW برای توابع کوادراتیک ساده بهینه است و واریانس گرادیان STAR تحت شرایط مشخص کمتر از واریانس گرادیان RM و KW است 33

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نیز سیستم اعجاج کمی سازی علی رضا فرهادی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف afarhadi@sharifedu )تاریخ دریافت مقاله 4994/9/4 تاریخ پذیرش مقاله

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2.

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2. تکانه زاویه ای اهداف فصل: در این فصل سعی میکنیم تا مساله شرودینگر را در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین نکته فصل این است که ما در انجا فقط پتانسیل های شعاعی را در نظر می گیریم. یعنی پتانسیل

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 4 پاییز 59 صفحات 95-3 ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه *** ** * اکبر عالم تبریز اشکان عیوق مهدیه بنی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی

به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی به نام خدا قابل استفاده برای کلیه دانشجویان مهندسی و علوم پایه مدرس: هوشمند عزیزی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه زمستان 39 فرمت نمایش اعداد : با توجه به دقت و تعداد ارقام اعشاری قابل قبول در محاسبات می

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 23 1 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 23 1 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 392-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین راده گوهري نویسنده: علی ایزدي راد جلسه 23 تابع آنتروپی و خاصیت مقعر بودن در جلسه ي قبل به تعریف توابع محدب و صعودي پرداختیم و قضیه هاي

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن 4 فصل : 9 سیستم مدار بسته خطی : عنصر اندازه گیری مثل ترموکوپل - Set point + فرآیند عنصرکنترل نهایی کنترل کننده load بار i proce خطوط انتقال مقدار مطلوب m عنصر اندازه گیری مقدار مقرر تعریف : et point عبارت

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα