فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فصل دهم: همبستگی و رگرسیون"

Transcript

1 فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8

2 در بسیاری از بررسیهای آماری به جای یک متغیر با دو متغیر سر و کار داریم و مطالعه مشترک آن دومتغیر مد نظر است. همبستگی و نمودار پراکنش )نمودار پراکندگی( به عنوان ابزارهایی برای این که بفهمیم آیا ارتباطی خطی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر به کار می روند. کوواریانس کوواریانس شاخصی است که شدت وابستگی خطی بین دو متغیر را نشان می دهد. کواریانس عبارت است ازتوزیع های مشترک Cov (x,y) = = دو متغیر تصادفی و c b a و d مقادیر ثابت باشند داریم: نکات اگر X و Y Cov (ax+b, cy+d)= ac Cov (X, Y) مثال( اگر Y)= 4 Cov (X, آن گاه 5Y) Cov ( 3X, 4 را معین کنید. Cov ( 3X, 4 5Y)= اگر دو متغیر از هم مستقل باشند کواریانس آن ها برابر صفر خواهد بود. یعنی دو متغیرهیچ وابستگی خطی با هم ندارند. ولی نمی توان عنوان کرد که چنانچه کواریانس دو متغیر صفر باشد آن دو متغیر مستقل از یکدیگرند. ممکن است دو متغیر به صورت غیر خطی با یکدیگر وابسته و کواریانس بی آن ها صفر باشد. 3 مقدار کواریانس تابع واحد اندازه گیری است. 4 مقدار کواریانس به تغییر پذیری نمره های متغیرهای X و Y بستگی دارد. مقدار کواریانس تابع انحراف معیارهای متغیرهای X و Y است در نتیجه نمی توان کواریانس های حاصل از اندازه های مختلف را با هم مقایسه کرد. 8

3 ضریب همبستگی همانطور که عنوان شد مقدار کواریانس به واحدهای اندازه گیری X و Y بستگی دارد در نتیجه تغییر در دخالت می کند. یکی از متغیرهای X و Y در محاسبه معیاری که تحت تأثیر واحدهای اندازه گیری X و Y نباشد ضریب همبستگی است که به منظور تعیین شدت همبستگی بین دو متغیر استفاده می شود. برای اخذ تصمیم درباره اینکه آیا رابطه آماری معنادار بین دو متغیر وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می کنیم. ضریب همبستگی میزان تغییر در متغیر y را به ازای هر واحد تغییر در متغیر x نشان می دهد. مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون )بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای( مقیاس فاصله ای یا نسبی رابطه خطی بین دو متغیر مشابه بودن اشکال توزیع یکسان بودن نمودار پراکندگی )یکسانی نقاط پراکندگی )واریانس(( فرمول های محاسبه ضریب همبستگی پیرسون : = 8

4 نکته: بسته به اینکه صورت سؤال چه اطالعاتی به شما می دهد می توانید ازیکی از فرمول های باال استفاده کنید. در محاسبه دقت نمائید برای مثال در محاسبه باید هر عدد به توان دو رسیده و سپس مجموع اعدادی که به توان رسیده اند محاسبه شود ولی در محاسبه جمع شده و مجموع اعداد به توان برسد. باید ابتدا اعداد با هم محاسبه ضریب همبستگی با استفاده از نمره استاندارد: مثال( از یک جامعه دو بعدی پس از محاسبات الزم کمیت های زیر به دست آمده است: n= 5, ضریب همبستگی خطی بین دو صفت X و Y چقدر است با توجه به اطالعات داده شده در صورت سؤال بهترین فرمول دومی است: = ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن ضریب همبستگی پیرسون برای توصیف همبستگی بین دو متغیر که با استفاده از مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند به کار برده می شود. در علوم انسانی متغیرهایی وجود دارد که نمی توان آنها را با مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری کرد. ضریب همبستگی اسپیرمن صورتی از ضریب همبستگی پیرسون است و زمانی به کار برده می شود که نمره ها رتبه بندی شده باشند یا به جای اعداد رتبه های آن ها در دست باشد. برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن از فرمول زیر استفاده می شود: r s= 0 = مجذور تفاوت رتبه n= تعداد آزمودنی ها یا رتبه ها نکته: برای تعیین رتبه های نمراتی که مساوی هستند میانگین رتبه ها محاسبه می شود. 8

5 5 )y( )x( نمرات دروس آمار مثال( و رشد نفر از دانشجویان درجدول زیر ارائه شده است. ضریب همبستگی اسپیرمن کدام است رشد )y( آمار )x ) دانشجویان برای محاسبه ضریب اسپیرمن باید نمره ها را رتبه بندی کرده و مجذور تفاوت رتبه را محاسبه کنیم. )رتبه بندی نمرات رشد( )رتبه بندی نمرات آمار ) رشد y( ) آمار x( ) دانشجویان D= n=5 نکته: دو نمره 395 که در رتبه بندی نمرات رشد می بینید به دلیل این است که دو نمره در نمره ها وجود دارد که رتبه های 3 و 4 متعلق به آنهاست در نتجه میانگین رتبه های 3 و 4 که 395 می شود را به هر دو نمره می دهیم. حال اعداد را در فرمول جایگذاری می کنیم: r s= 0 = r s=

6 ویژگی های ضریب همبستگی r ) ( ضریب همبستگی ماهیتا قرینه است: 3( ضریب همبستگی مستقل ازمبدأ و مقیاس اندازه گیری است. 4( اگر x و y مستقل باشند ضریب همبستگی برابر صفراست اما اگر ضریب همبستگی برابر صفر باشد الزاما دو متغیرمستقل نیستند. 5( ضریب همبستگی معیاری است جهت همبستگی خطی یا وابستگی خطی و برای توصیف ارتباطات غیرخطی به کار نمی رود. 0( ضریب همبستگی الزاما بیانگر هیچ گونه رابطه علت و معلولی نیست. انواع همبستگی همبستگی کامل و مثبت )مستقیم( )شیب مثبت( r= همبستگی ناقص و مثبت )مستقیم( 0 r 8

7 3 همبستگی کامل و معکوس )شیب منفی( r= 4 همبستگی ناقص و مثبت r 0 5 عدم همبستگی در شرایط زیر همبستگی بین دو متغیر صفر است: 8

8 نکاتی در مورد ضریب همبستگی وقتی از ضریب همبستگی صحبت می کنیم نمی توان گفت که مثبت بهتر است یا منفی. به طور کلی هر چه قدر عدد به دست آمده صرفنظر از عالمت آن بزرگتر باشد همبستگی بیشتر است و عالمت مثبت و منفی فقط بر جهت همبستگی داللت دارد. اگر =r 693 یا =r 690 باشد این فقط بدان معنا است که ضریب همبستگی در دو حالت مثبت است و نمی توان کفت که =r 690 سه برابر همبستگی نسبت به =r 693 است. اگر همبستگی بین دو متغیر صفر باشد این بدین معنی است که این دو متغیر با هم رابطه خطی ندارند. اما ممکن است به طور غیر خطی به یکدیگر مربوط باشند. =y باشد ضریب همبستگی برابر خواهد بود. x اگر ضریب ایتا خطی بودن یا نبودن رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد. همبستگی در جامعه ای که از نظر متغیر مورد نظر ناهمگن باشد بیشتر است. ضرب کردن متغیرها در اعداد مثبت تأثیری در ضریب همبستگی آنان ندارد. اگر تمام اعداد یا نمره ها با هم برابر باشند یعنی پراکندگی صفر است و ضریب همبستگی نیز صفر است. استفاده از گروه های انتهایی ضریب همبستگی را افزایش و محدودیت در دامنه ضریب همبستگی را کاهش می دهد. ضریب همبستگی جزئی یا تفکیکی: اثر متغیر سوم را از دو متغیر قبلی بر می داریم و رابطه اصلی بین دو متغیر را ضریب جزئی یا تفکیکی می گویند. ضریب همبستگی نیمه جزئی یا نیمه تفکیکی: اثر متغیر سوم را فقط از متغیر مالک بر می داریم. آزمون معنی داری ضریب همبستگی می دانیم که r ضریب همبستگی خطی است که شدت همبستگی بین X و Y در نمونه را اندازه گیری می کند. پس r یک آماره نمونه است اما ضریب همبستگی خطی است که شدت همبستگی بین X و 88

9 Y در جامعه را اندازه گیری می کند. پس شده از نمونه )r( بر آوردی از ضریب همبستگی جامعه )( خواهد بود. یک پارامتر جامعه است.در نتیجه ضریب همبستگی محاسبه معنادار بودن ضریب همبستگی بیش از همه به تعداد آزمودنی ها بستگی دارد. گاهی ممکن است ضریب همبستگی دو متغیر در جامعه برابر صفر ولی در نمونه غیر صفر باشد برای روشن شدن این موضوع باید آزمون فرض را انجام دهیم: ( نوشتن فرض صفر و فرض خالف در این حالت فرضیه های صفر و مقابل به صورت زیر خواهد بود H : 0 H 0 : 0 ( انتخاب و محاسبه آماره آزمون آماره مناسب برای بررسی معنادار بودن ضریب همبستگی آماره t است که از فرمول زیر محاسبه می شود: t= درجه آزادی توزیع t برای معناداری ضریب همبستگی n است. 3( نوشتن قاعده رد )مشخص کردن ناحیه بحرانی( و تصمیم گیری n t مقدار نکته: t را از طریق فرمول محاسبه می کنیم بحرانی را برای درجه آزادی باید از جداول انتهای کتاب استخراج کنیم. رگرسیون در تحلیل همبستگی هدف اولیه اندازه گیری میزان همبستگی خطی بین دو متغیر است اما اصوال در تحلیل رگرسیون به دنبال چنین اندازه گیری نیستیم بلکه سعی داریم مقدار متوسط یک متغیر را بر اساس مقادیر ثابت متغیرهای دیگر تخمین بزنیم یا پیش بینی کنیم. 8

10 ما باید فقط وقتی از معادله خط رگرسیون استفاده کنیم که r یک همبستگی خطی معنادار را نشان می دهد. به طور کلی اگر r نزدیک به یا باشد آنگاه خط رگرسیون بر داده ها برازنده است اما اگر r نزدیک صفر باشد برازندگی خط رگرسیون کم خواهد بود. معادله رگرسیون شیب خط رگرسیون و ضریب زاویه y =+β y به اندازه β تغییر می کند. در این فرمول عرض از مبدا و ضریب پایه است و β رگرسیون( است. به ازای هر واحد تعییر در متغیر x متغیر )ضریب )β( نحوه پیدا کردن ضریب رگرسیون رابطه ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون r=β β= r 0

11 در برخی از کتاب ها از عالئم اختصاری زیر استفاده می شود: )( نحوه پیدا کردن ضریب پایه یا عرض از مبدأ = نکاتی در مورد رگرسیون: r منفی می باشد. r مثبت و اگر عالمت در رگرسیون اگر عالمت مثبت باشد منفی باشد خط رگرسیون خط حداقل مجذورهاست: خطی که خطاهای پیش بینی را به حداقل می رساند. اگر 6=r باشد زاویه خط های رگرسیون 06 درجه است. اگر =r باشد زاویه بین خط های رگرسیون صفر است خطها بر هم منطبقند. دقت رگرسیون تابع ضریب همبستگی بین متغیرهاست. هر چه ضریب همبستگی بین متغیرها بیشتر باشد پیش بینی متغیر مالک از روی پیش بینی قوی تر است. مثال( اطالعات زیر در دست است. شیب خط رگرسیون =y +βx کدام است پاسخ:

12 مثال( در مثال قبل عرض از مبدأ خط رگرسیون و معادله رگرسیون را به دست آورید< = = =+β 5 مثال( رابطه بین x و y خطی است و داده های نمونه به شرح زیر است مقدار پیش بینی شده برای y به ازای 0=x کدام است پاسخ: ابتدا باید معادله خط رگرسیون را پیدا کنیم: = 0 =+β y=5 3x y= پدیده رگرسیون )بازگشت آماری( چنانچه همبستگی بین متغیرها در پیش بینی کامل نباشد رگرسیون یا بازگشت به سمت میانگین رخ می دهد. بنابراین تا زمانی که دو متغیر به صورت کامل همبسته نباشند این گرایش وجود دارد که نمره های گروهی در اولین متغیر به میانگین دومین متغیر نزدیک باشد. این اثر در نمره ها تأثیر رگرسیون نامیده می شود و غالبا چون رگرسیون به طرف میانگین دومین متغیر است آن را رگرسیون در اطراف میانگین می نامند.

13 =r است اصال پدیده بازگشت آماری نداریم. وقتی اگر ضریب همبستگی صفر باشد بازگشت آماری به طور کامل رخ می دهد و y که پیش بینی می شود دقیقا معادل میانگین است. ضریب تعیین یا ضریب تشخیص ( r( r نسبت یا درصدی از تغییر کل در متغیر وابسته y را که توسط متغیر x توضیح داده می شود به دست می دهد. r نشان می دهد چند درصد از کل واریانس y ناشی از واریانس x است. r r r r برآوردی از واریانس مشترک بین دو متغیر را نشان می دهد. میزان اشتراک تغییرات است. درصد یا نسبتی است که تغییرات متغیر وابسته y میتواند توسط تغییرات در متغیر x توضیح داده شود و r درصد یا نسبتی است که تغییرات y توسط تغییرات x توضیح داده نمی شود. کمیتی غیر منفی است و حدودش قطعا کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی صفر است. یعنی: 6 r در مسائل رگرسیون ضریب همبستگی با جذر گرفتن از ضریب تعیین به دست می آید: r= نکته مهم: ضریب تعیین برای مقایسه ضریب های همبستگی مفید است. وقتی فردی یک r به مقدار 690 را با r دیگری به مقدار 694 مقایسه می کند این تمایل وجود دارد که 690 را دو برابر 694 بدانداند اما این مقایسه صحیح نیست. ضریب های همبستگی را باید بر حسب تغییر مشترک دو متغیر )ضریب تشخیص( مقایسه کرد: r = r چهار برابر r است. 4

14 r = مثال( اگر معادله خط رگرسیون به صورت 94=y 690 x باشد و ضریب تعیین 6940 باشد ضریب همبستگی کدام است r = 6940 r= 6 9 از آنجا که در معادله رگرسیون β منفی است پس r نیز منفی است و ضریب همبستگی 699 است. نکته مهم: اگر معادالت رگرسیون خطی y بر حسب x و x بر حسب y به صورت زیر باشد: y= + β x x= + β y در این صورت: = 7 r مثال( در یک جامعه نرمال دو بعدی معادالت رگرسیون y بر حسب x و x بر حسب y به صورت زیر است: y= 6955x x= y r = ضریب تعیین بین دو صفت متغیر x و y کدام است خطای معیار برآور ( )S XY وقتی همبستگی کامل نیست رگرسیون خطا دارد که به خطای استاندارد برآورد یا خطای معیار برآورد معروف است. خطای معیار برآورد مقدار تغییرپذیری نقاط را حول خط رگرسیون فراهم می کند. خطای معیار برآورد در توزیع مشترک مشابه انحراف معیار در توزیع یک متغیری است. خطای معیار برآورد را می توان از فرمول های زیر محاسبه کرد:

15 S XY= S Y S XY = y S XY = رابطه ضریب همبستگی و خطای معیار برآورد معکوس است. انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی طبقه ای اسمی طبقه ای اسمی طبقه ای اسمی رتبه ای فاصله ای دو ارزشی دو ارزشی چند ارزشی ساختگی حقیقی r bis دورشته ای bis فای بای سریال یا دورشته ای )با فرض نرمال ) r tet )تتراکوریک ) طبقه ای اسمی دو ارزشی ساختگی r bis دورشته ای ضریب فای نقطه ای )بدون فرض ) ( طبقه ای اسمی دو ارزشی حقیقی نرمال ) طبقه ای اسمی Cتوافقی پیرسون چند ارزشی ضریب رتبه ای اسپیرمن)بین دو متغیر ) T کندال )بین بیش از دو متغیر( r پیرسون فاصله ای ضریب ایتا

16 نمونه سؤاالت تستی فصل 0 مفهوم ضریب همبستگی 95 کدام است ( به ازای هر واحد تغییر در متغیر y 95 واحد تغییر در x رخ می دهد. ( به ازای هر واحد تغییر در متغیر x 95 واحد تغییر در y رخ می دهد. 3( تغییرات y 95 برابر تغییرات x است. 4( تغییرات x 95 برابر تغییرات y است. درجه آزادی برای آزمون معناداربودن ضریب همبستگی کدام است )n()n( )4 n )3 n ) n ) 3 اگر ضریب همبستگی بین x و y مساوی 69 باشد ضریب همبستگی بین x و y چقدر است 69 )4 69 )3 694 ) 690 ) 4 اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر 690 و دو متغیر دیگر 693 باشد می توان گفت همبستگی دو متغیر اول چند برابر قوی تر از دو متغیر دوم است ) 3 برابر ) برابر )3 0 برابر )4 0 برابر 5 همبستگی نمره های x و y برابر با 690 است. در صورتی که 5= 3= 6= 4= باشد در معادله پیش بینی y y از طریق x میانگین نمرات پیش بینی شده چقدر است )دکتری سراسری 304( 6)4 5 )3 4 ) 0) 0 بر اساس اطالعات زیر پارامترهای معادله رگرسیون را حساب کنید )دکتری سراسری 304( y 4 / 50/ 33x ) y 6 / 870/ 6x ) y 5 x )4 y 6 / x )3

17 9( کدام جمله در مورد شکل مقابل درست است )دکتری سراسری 303( ( مدل رگرسیون خطی با همبستگی می تواند برای برازش شود. ( مدل رگرسیون خطی با شیب می تواند برای داده ها برازش شود. 3( مدل رگرسیون غیر خطی با شیب می تواند برای داده ها برازش شود. ( مدل رگرسیون غیر خطی با همبستگی می تواند برای برازش شود. 0 دقت پیش بینی متغیر y ازروی متغیر x بیشتر تابع کدام شاخص است )دکتری سراسری 303( 4( مقدار عرض از مبدأ ( ضریب همبستگی ( اندازه ی پارامتر شیب 3( میانگین متغیرهای x و y 0 بر اساس داده های زیر بهترین معادله خطی برازش شده به داده ها کدام است )دکتری سراسری 30( y x )4 y x )3 y x ) y x ) 6 در یک مدل رگرسیون خطی ساده y=+βx+ε بر اساس یک نمونه 5 تایی خالصه اطالعات زیر حاصل شده است. مقدار ( و ( کدام است )دکتری سراسری 30( ) ( )4 0 5 ) ( 04 3 )3 ) ( ) 9 5 ) 3 04 ( ) است احتماال کدام مقدار است )دکتری سراسری 30( ) وقتی 6 4( همه ی موارد فوق می تواند باشد. 3( منفی ( مثبت ( صفر

18 ( اگر همه متغیرها در رگرسیون چند متغیری کمی باشد x در رابطه با متغیر وابسته )Y( چه چیز را نشان می دهد )دکتری سراسری 30( ( ضریب همبستگی X با Y 4( مجذور ضریب همبستگی X با Y ( مقدار افزایش Y به ازای هر واحد X 3( مقدار افزایش X به ازای هر واحد Y 3( در کدام نوع همبستگی تعیین درجه رابطه بین دو متغیر پس از کنترل متغیر سوم مطرح است )ارشد سراسری )304 4( دو رشته ای 3( جزیی ( توافقی ( فی 4 در صورتی که اطالعات زیر داده شده باشد شیب معادله پیش بینی شده چقدر است )ارشد سراسری 304( X=9543 Y= ) )3 90 ) 94 ) 5 چه زمان تساوی = برقرار است )ارشد سراسری 304(. = )4 = )3 = ) = ) 0 همبستگی میان طول قد و امتیاز آوری در بازیکنان حرفه ای بسکتبال نسبت به افراد عادی جامعه احتماال... )ارشد سراسری 30( ( کمتر است. ( بیشتر است 3( تفاوتی ندارد. 4( یکسان است ولی جهت آن فرق دارد 9 باتوجه به معادله رگرسیون y ' 95= x می توان گفت: )ارشد سراسری 30( ( ضریب همبستگی بین xو y برابر 6995 است. y محور y حاصل می شود. ( خط رگرسیون در نقطه 6995 = 3( به ازای هر واحد تغییر در x 6995 واحد افزایش درy حاصل می شود. 4( به ازای هر واحد تغییر در x به اندازه 95 واحد کاهش در y مشاهده می شود. 8

19 0 اگر نتایج آزمون هوش دانش آموزان آنها را در دو سطح هوشی باال و پایین تقسیم کند با کدام نوهع ضریب همبستگی رابطه بین هوش و نمره درس ریاضی را می توان محاسبه کرد )ارشد سراسری 306( 3( پیرسون 4( دو رشته ای نقطه ای ( دو رشته ای ( فی پاسخ ها گزینه ضریب همبستگی میزان تغییر در متغیر y را به ازای هر واحد تغییر در متغیر x نشان می دهد. گزینه درجه آزادی توزیع t برای معناداری ضریب همبستگی n است. 3 گزینه 3 ضرب کردن متغیرها در اعداد مثبت تأثیری در ضریب همبستگی آنان ندارد. 4 گزینه 3 r = 6/ r نه برابر r است. 0 r = 6/ گزینه 4 ابتدا باید ضریب رگرسیون و سپس معادله رگرسیون را بنویسیم سپس به جای x میانگین آن را که در صورت سؤال داریم بگذاریم تا میانگین ضریب رگرسیون استفاده کنیم: yرا به دست آوریم. چون همبستگی و انحراف معیارها را داریم از فرمول زیر می توانیم برای محاسبه β= r 6 0 y =+β = y =

20 6 گزینه ابتدا ضریب رگرسیون را محاسبه می کنیم. است. = 6 = احتیاجی به ادامه حل و به دست آوردن معادله نیست زیرا تنها گزینه ای که ضریب رگرسیون آن 690 است گزینه )7 گزینه از شکل مشخص است که رگرسیون خطی است و همبستگی برای رگرسیون خطی مطرح می شود پس گزینه 3 و 4 اشتباه است. از سوی دیگر در همبستگی کامل تمام نقاط روی یک خط قرار می گیرند در صورتیکه در شکل نقاط حول یک خط راست هستند ولی همه بر روی خط قرار ندارند پس همبستگی نیست اما شیب خط مثبت و است. 8 گزینه در پیش بینی متغیر ها ضریب همبستگی بین متغیر در دقت پیش بینی مهم ترین نقش را دارد و هر چه ضریب همبستگی بین متغیرها بیشتر باشد پیش بینی متغیر مالک از روی پیش بینی قوی تر است. 9 گزینه 3 ابتدا باید ضریب رگرسیون را پیدا کنیم. بهترین فرمول برای محاسبه ضریب رگرسیون از طریق داده های خام فرمول زیر است: ابتدا جدول مقابل را تشکیل می دهیم : x y xy X = بدون نوشتن معادله رگرسیون می توانیم بفهمیم که گزینه = صحیح است زیرا تنها در این گزینه ضریب رگرسیون است. 00

21 = = ( گزینه صحیح وجود ندارد. در سال = = شاهد سؤاالتی بودیم که بسیار وقت گیر با اعداد بسیار بزرگ بودیم و گزینه صحیح نداشتیم که نمونه اش سؤال حاضر است. اخنمال تکرار نمونه این سؤاالت بسیار بعید است پس نگران نباشید. سؤال بعدی همین سال خواسته بود ضریب همبستگی محاسبه شود که باز هم گزینه درست در بین جوابها وجود نداشت و از حل آن صرفنظرمی کنیم. گزینه وقتی همبستگی صفر باشد ضریب رگرسیون نیز صفر خواهد بود. این مطلب را می توان با فرمول زیر نیز توجیح کرد: β= r β= 6 = 6 y را به ازای هر واحد تغییر در متغیر x نشان می دهد. ) گزینه ضریب همبستگی میزان تغییر در متغیر )3 گزینه 3 ضریب همبستگی جزئی یا تفکیکی: اثر متغیر سوم را از دو متغیر قبلی بر می داریم و رابطه اصلی بین دو متغیر را ضریب جزئی یا تفکیکی می گویند. 4 گزینه 4 سؤال شیب خط رگرسیون یعنی همان ضریب رگرسیون را می خواهد و با توجه به اینکه سؤال هبستگی را به ما داده پس از فرمول زیر استفاده می کنیم: β= r = = 6935 باشد با هم ساده می شوند و = برقرار می شود: = 5 گزینه با توجه به فرمول رو به رو اگر β= r β= r 0

22 6 گزینه همبستگی در جامعه ای که از نظر متغیر مورد نظر ناهمگن باشد بیشتر است. بازیکنان حرفه ای بسکتبال نسبت به افراد عادی جامعه همگن ترند و قدشان بیشتر بهم نزدیک است در نتیجه همبستگی در بین آنها کمتر است. 7 گزینه 3 به ازای هر واحد تعییر در متغیر x متغیر y به اندازه β تغییر می کند. 8 گزینه وقتی هوش دانش آموزان را به دو سطح تقسیم می کنیم یعنی از آن یک متغیر کیفی دو ارزشی ساخته ایم. از طرفی نمره ریاضی یک متغیر فاصله ای است و ضریب همبستگی بین متغیر طبقه ای اسمی دو ارزشی ساختگی و متغیر فاصله ای با توجه به جدول ارائه شده در فصل ضریب دو رشته ای است. 0

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی

فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی فصل چهارم پیوند کوواالنسی و ترکیب های مولکولی 180 واحد یادگیری 1 روش تدریس پیشنهادی: دریافت مفهوم پرسش و پاسخ توصیه میشود که کارتهای زیر را که قبال تهیه و تکثیر کردهاید در اختیار گروهها قرار دهید و از

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی

مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه تحت بار جانبی تحقیقات بتن سال نهم شمارۀ دوم پائیز و زمستان 59 ص 111 59 تاریخ دریافت: 59/6/6 تاریخ پذیرش: 59/3/16 مطالعه تئوریک و آزمایشگاهی اثر طول دفن شدگی شمع بر رفتار اتصال شمع فلزی H شکل به کوله بتنی پلهای یکپارچه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای 156 تا 141 صفحه 103 شماره ششم و بيست سال 96 بهار تهران در زمینلرزه رخداد محتمل سناریوهای شبیه سازی 4 شامی ابوالفضل و 3 جعفری فرهاد 2 قویمیپناه محمدرضا 2 برزگری امیر 1* سمائی مقداد ژاپن گیفو گیفو دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن

مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن و 1 )مقالۀ پژوهشی( مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن مردان حامد 2 *1 رضایینسب عبدالحمید حبیبی 1- دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی. 2 -دانشیار گروه فیزیولوژی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو 21 1392 پاییز 21-36 صفحه 1 شماره اول سال غذایی نوین فناوریهای و علوم فصلنامه روغن جذب کاهش روی خوراکی هیدروکلوئیدهای و آنزیمبری تأثیر شده قطعه سیبزمینی سرخکردن طی 2 خیابانی صوتی محمود و 2* نیا دهقان جالل

Διαβάστε περισσότερα

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management.

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management. ایجاد و تسهیم بر فرهنگ تأثیرگذاری مدل طراحی غیرعامل پدافند رویکرد با بحرانی شرایط مهار در چابکی اصفهان گاه اقتصاد و اداری علوم کدهی مدیریت گروه -استادیار دولتآبادی رضایی حسین Khazaei110@gmail.com اصفهان

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري وس مقاوم به متی سیلین جدا شده از مرغ داري هاي کرج در سال 1391 فصلنامه بیماري هاي عفونی و گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري 17 سال هجدهم شماره 62 صفحات 17 تا 22 پاییز 92 الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفاژ تایپینگ سویه هاي استافیلوکوکوس اوري

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα