طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ("

Transcript

1 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I

2 II

3 شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم. با سپاس فراوان از پدر و مادر عزیزم که همواده همراه و یاورم بودند. از استاد ارجمندم جناب آقای دكتر گلمکانی برای راهنمایی مشاوره و هدایت این پایاننامه خاضعانه سپاسگزارم همچنین از تمامی اساتید گرانقدرم در دوره کارشناسی ارشد کمال تشکر را دارم. III

4 چكیده در تراشههای مجتمع امروزی یکی از مهمترین و اساسیترین بخشها بلوک تغذیه میباشد. در این بلوک به منظور تغذیه قسمتهای مختلف مدار و فراهم کردن جداسازی الزم بین آنها از چندین رگوالتور ولتاژ استفاده می شود. به طور کلی از رگوالتورهای ولتاژ خطی با افت کم برای تغذیه بخش آنالوگ سیستم که نسبت به نویز حساسیت بیشتری دارد و همچنین برای تولید یک ولتاژ خروجی پایدار و دقیق در وسایل قابل حمل استفاده میشود. دلیل آن این است که این نوع از رگوالتورها بدون توجه به اندازه ولتاژ ورودی جریان خروجی دمای محیط و نویز تزریق شده از سوی مدارهای دیگر میتوانند ولتاژ خروجی پایدار و ثابتی تولید کنند. در این پروژه با بررسی معیارهای شایستگی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم برای آنکه با تغییر ولتاژ تغذیه یا جریان بار ولتاژ خروجی تغییرات کمتری داشته باشد رگوالتوری دارای تقویت کننده خطا با گین باال را طراحی کردهایم. همچنین با مروری بر روشهای استفاده شده به منظور کاهش اثر نویز منبع تغذیه در خروجی رگوالتورهای با افت کم آرایش جدیدی معرفی میشود که عالوه بر نویز خروجی پایین از مزیت پایداری پاسخ حالت گذرای و دائمی مناسب برخوردار است. در راستای کاهش سطح اشغالی رگوالتورهای پیشنهادی و همچنین قابلیت مجتمع سازی خازن های جبران ساز و خازن بار از خازنهای ماسفت به جای خازنهای خطی در این رگوالتورها استفاده شده است. به منظور اثبات کارایی ساختارهای پیشنهادی رگوالتورهای ولتاژ با ولتاژ خط حداقل.4V ولتاز خروجی.2V و جریان بار 00mA پیاده سازی میگردند. کلمات کلیدی: رگوالتور ولتاژ با افت کم تقویت کننده خطا رگوالسیون بار رگوالسیون خط زمان نشست PSR IV

5 فصل اول: پیشگفتار -- مقدمه 2-- انگیزه پژوهش 3-- ساختار پایان نامه فصل دوم: رگوالتور ولتاژ با افت کم) LDO ( و معیارهای شایستگی آن -2- مقدمه 2-2- رگوالتورهای ولتاژ خطی با افت کم معیارهای شایستگی و مشخصههای کلیدی در رگوالتورهای خط مشخصههای حالت دائم الف(حداقل اختالف ولتاژ میان ورودی و خروجی ب( رگوالسیون خط ج( رگوالسیون بار مشخصههای پویا مشخصههای فرکانس باال طراحی رگوالتورهای خطی با افت کم :اندازه عناصر و پاسخ فرکانسی طراحی رگوالتوهای خطی با افت کم:رفتار حالت گذرا طراحی تقویت کننده خطا فصل سوم: V

6 7 چالشهای موجود در طراحی رگوالتوهای ولتاژ با افت کم مقدمه 2-3- روابط پیچیده میان پارامترهای مختلف و غیر خطی بودن ساختار 3-3 -نویز خروجی کم 4-3 -پایداری 5-3 -توان مصرفی و سطح اشغالی کم 6-3 -زمان نشست کوتاه فصل چهارم: طرحهای پیشنهادی -4 -مقدمه 2-4 -بررسی رگوالتور ولتاژ با افت کم با استفاده از خازنهای ماسفت 3-4- طراحی رگوالتور ولتاژ با افت کم با رگوالسیون خط و بار بهبود یافته نتایج شبیه سازی 4-4- طراحی رگوالتور LDO به منظور کاهش نسبت حذف نویز منبع تغذیه و بهبود مشخصات حالت دائم 36 وگذرا نتایج 4 شبیه سازی فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات مراجع -5 -نتیجهگیری 2-5 -پیشنهاداتی برای ادامه کار VI

7 فهرست اشکال شكل) - (: بلوک دیاگرام رگوالتور سری ساده[ ] شكل )2-(: رگوالتورهای خطی و بخشهای فرعی متناظر آنها[ ] شكل) -2 (: ساختار داخلی منبع تغذیه در یک تلفن همراه[ 4 ] شكل )2-2(: ساختار استاندارد یک رگوالتور با افت کم[ 6 ] شكل) 3-2 (: رابطه ورودی- خروجی تراشه [4] TITP6333 شكل )4-2(: PSR برحسب فرکانس در یک LDO شبیه سازی شده[ 6 ] شكل) 5-2 (: مدل سیگنال کوچک یک رگوالتور با افت کم و بلوکهای موثر در پایداری آن [6] شكل )6-2(: پیكربندی های عنصر عبوردهنده[ ] شكل) 7-2 (: پاسخ فرکانسی LDO در شرایط نوعی بار خروجی [6] 3 شكل) 8-2 (: پاسخ فرکانسی شبیه سازی شده یک در شرایط مختلف بار خروجی [6] 3 شكل) 9-2 (: آرایش پایه جهت تحلیل حالت گذرا [6] شكل) -2 (:پاسخ حالت گذرای LDO با اعمال یک پالس جریان به خروجی آن[ 6 ] شكل) -2 (: پاسخ حالت گذرای LDO با اعمال یک پالس خروجی جریان صد میلی آمپری[ 6 ] شكل )2-2(: آرایش پایه LDO به همراه بافر در خروجی تقویت کننده خطا [6] شكل) -3 (: راهكارهای موجود برای کاهش PSR رگوالتورهای خطی شكل) 2-3 (: راهكارهای موجود برای کاهش زمان نشست شكل) -4 (: آرایش رگوالتور LDO به همراه جبران سازی فرکانسی با خازنهای ماسفت [25] شكل) 2-4 (: مدار معادل سیگنال -کوچک حلقه رگوالسیون[ 25 ] [25] [25] ) شكل) 3-4 (: منحنی آرایش یک خازن ماسفت جبران سازی شده از نوع SCDM شكل) 4-4 (: منحنی C-V خازن بار در آرایش مورد نظر) 3 3 شكل) 5-4 (: آرایش رگوالتور ولتاژ با افت کم پیشنهادی با رگوالسیون خط و بار بهبود یافته شكل) 6-4 (: مسیر راه یابی نویز از منبع تغذیه به خروجی VII

8 شكل) 7-4 (: مشخصه ورودی- خروجی مدار پیشنهادی در جریان بار 00mA شكل) 8-4 (: رگوالسیون بار رگوالتور پیشنهادی و رگوالتور مرجع[ 25 ] شكل) 9-4 (: رگوالسیون خط رگوالتور پیشنهادی و رگوالتور مرجع[ 25 ] در جریان بار 00uA شكل) -4 (: رگوالسیون خط رگوالتور پیشنهادی و رگوالتور مرجع[ 25 ] در جریان بار 00mA شكل) -4 (: رگوالسیون بار حالت گذرای مدار پیشنهادی شكل) 2-4 (: رگوالسیون حالت گذرای خط مدار پیشنهادی شكل) 3-4 (: نسبت حذف نویز منبع تغذیه در خروجی مدار) PSR ( در حوزه فرکانس برای مدارپیشنهادی 35 و مدار مرجع [25] به ازای جریان 00mA PSR شكل) 4-4 (: رگوالتور LDO متداول به منظور تحلیل [7] PSR شكل) 5-4 (: آرایش رگوالتور ولتاژ با افت کم پیشنهادی بهبود دهنده 38 شكل) 6-4 (: مدار معادل سیگنال کوچک ساختار پیشنهادی 39 شكل) 7-4 (: مشخصه ورودی- خروجی مدار پیشنهادی در جریان 00mA شكل) 8-4 (: نسبت حذف نویز منبع تغذیه در خروجی مدار) PSR ( در حوزه فرکانس برای مدار پیشنهادی 4 ومدار پایه به ازای جریان 00mA شكل) 9-4 (: رگوالسیون بار مدار پیشنهادی و مدار پایه شكل) 2-4 (: رگوالسیون خط مدار پیشنهادی و مدار پایه به ازای ماکزیمم جریان بار شكل) 2-4 (: رگوالسیون خط مدار پیشنهادی و مدار پایه به ازای جریان بار 00μA شكل) 22-4 (: رگوالسیون بار حالت گذرا برای مدار پایه به ازای پله جریانی با دامنه حدودی 00mA شكل) 23-4 (: رگوالسیون بار حالت گذرا مدار پیشنهادی به ازای پله جریانی با دامنه حدودی 00mA شكل) 24-4 (: پاسخ رگوالسیون خط برای مدار پیشنهادی VIII

9 فهرست جداول جدول -4: خالصه نتایج شبیه سازی به ازای خازن بار جدول 2-4: خالصه نتایج شبیه سازی مدار پیشنهادی اول جدول 3-4: خالصهای از نتایج شبیه سازی مدار پیشنهادی دوم 45 جدول -5: مقایسه طرحهای پیشنهادی با کارهای انجام شده IX

10 فصل اول پیشگفتار

11 ب- فلا) ب) - مقدمه رگوالتورهای ولتاژ به دو دسته اساسی رگوالتوهای خطی و رگوالتورهای سویچینگ تقسیم میشوند. رگوالتورهای خطی شامل دو دسته رگوالتور سری و موازی هستند. فلا- شکل) - نمایش ساده از رگوالتور خطی سری در بلوک دیاگرام ) نشان داده شده است. رگوالتورهای خطی به منظور تامین کردن ولتاژ خروجی که یک نسبت از قبل تعیین شده از ولتاژ مرجع بایاس آن است رسانایی سوییچ عبوردهنده سری متصل شده بین ورودی V( DD ( DC و خروجی تنظیم شده ( out V( را مدوله میکنتد. کلمهی سری از عنصر عبور دهنده که به صورت سری با تغذیه تنظیم نشده و بار قرار دارد گرفته شده است. از آنجایی که جریان و کنترل آن در زمان پیوسته هستند مدار بصورت ذاتی خطی و آنالوگ است و چون فقط منبع تغذیه از طریق یک سوییچ سری به صورت خطی کنترل میشود ولتاژ خروجی آن نمیتواند از ولتاژ ورودی تنظیم نشده آن تجاوز کنند یعنی) دیاگرام شکل )-.) اجزای اساسی در بلوک ) نشان داده شده است. قابل توجه است که عنصر کنترل به صورت سری با بار بین ورودی و.[] خروجی قرار دارد. مدار نمونه خروجی یک تغییر در ولتاژ خروجی را حس میکند. آشکار ساز خطا ولتاژ نمونه را با ولتاژ مرجع مقایسه میکند و سبب میشود عنصر کنترل جبران صحیحی انجام دهد تا ولتاژ خروجی ثابت باقی بماند رگوالتور سری یا رگوالتور خطی با افت کم مداری است که یک ولتاژ DC پایدار و معین خوب را فراهم میکند [2]. همانگونه که در شکل )2-( جبران سازی داخلی یا خارجی و با افت ولتاژ زیاد یا کم باشند [3]. نشان داده شده است رگوالتورهای خطی میتوانند توان باال یا توان پایین دارای ) ) شکل) - (: بلوک دیاگرام رگوالتور سری ساده [] Low Dropout Regulator(LDO) 2

12 شکل )2-(: رگوالتورهای خطی و بخشهای فرعی متناظر آنها [] -2 انگیزه پژوهش امروزه فرایند ساخت CMOS پیشرفت وسیعی داشته و به گیتهایی با طول کمتر از چند ده نانومتر رسیده است. بنابراین حد باالی ولتاژ تغذیه و توان مصرفی مجاز در مدارهای مجتمع آنالوگ دیجیتال و RF کاهش یافته است. در طراحی تراشههای نانو-الکترونیک چالشهایی همچون محدودتر شدن ناحیه عملکرد خطی بازه پویایی افزایش حساسیت خروجی به نویز منبع تغذیه وجود دارد که این مشکالت در طراحی مدارهای مجتمع برای سیستمهای قابل حمل جدیتر است. به منظور افزایش طول عمر باتری بعد از هر بار شارژ و بهرهمند شدن از مزایای فرآیندهای 2 ساخت جدید مدارها باید پهنای باند باال و سطح تراشه حداقل را در کمترین توان دارا باشند از آنجایی که ولتاژ تغذیه کوچکتر شده است بخش بیشتری از کل بودجهی نویز سیستم باید به نویز موجود در منبع تغذیه اختصاص داده شود که باعث پیچیدهتر شدن طراحی مدار میگردد. برای افزایش طول عمر باتری و حداقل کردن نویز تغذیه به رگوالتورهایی با بهرهوری باال و سطح اشغالی و نویز خروجی پایین نیاز است. بطور کلی اگر نویز تزریق شده از سمت رگوالتور کاهش یابد و بلوک عالوه داشته باشد کارایی بلوکهای آنالوگ و RF افزایش مییابد. بر مصرف توان کم پاسخ گذرای سریعی نیز در برابر تغییرات لحظهای رگوالتورهای LDO با توجه به ولتاژ خروجی و جریان بار تولید شده توسط آنها در صنایع خودرو شبکه مخابرات وسایل قابل حمل و تلفنهای همراه کاربرد دارند. در این پژوهش تمرکز ما بر روی وسایل قابل حمل و تلفنهای همراه میباشد که دارای جریان باری در بازهی 50mA تا 300mA و ولتاژ خروجی در بازهی V تا 4.5V هستند و سعی شده رگوالتورهای ولتاژ با افت کم با پاسخ گذرای سریع و سطح اشغالی و نویز خروجی کم برای این کاربردها طراحی شود. Dynamic range 2 Technologies 3

13 3- ساختار پایاننامه فصل اول پایان نامه با هدف آگاهی از تالشها و مطالعات انجام شده در زمینه طراحی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم بیان انگیزه اصلی انجام این پروژه و ارائه اطالعات کلی به خواننده محترم تنظیم شده است. فصل دوم به بررسی ساختار رگوالتورهای ولتاژ خطی با افت کم معیارهای شایستگی و مشخصههای کلیدی آنها و طراحی رگوالتور خطی با افت کم میپردازد. فصل سوم به بحث درمورد چالشهای موجود در طراحی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم اختصاص دارد. با معرفی نقاط ضعف موجود در طراحی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم تاثیر هر یک از معیارهای شایستگی معرفی شده در این فصل بر روی رفتار بلوک مورد نظر بررسی خواهد شد و در هر مرحله چالشهای پیش روی طراح نیز مورد بحث قرار میگیرند. با بررسی چالشهای پیش روی در فصل سوم فصل چهارم به معرفی راهکارهای پیشنهادی در این پایان نامه به منظور بهتر شدن رفتار رگوالتورهای خطی اختصاص مییابد. در این فصل از یک مدار به عنوان مدار پایه استفاده شده است ونتایج طرحهای پیشنهادی با مدار پایه مقایسه شده و کارایی طرحهای پیشنهادی از این طریق نشان داده شده است. فصل پنجم به نتیجهگیری اختصاص دارد و نتایج طرحهای پیشنهادی را با طرحهای ارائه شده در قبل مقایسه شده است همچنین برخی از کارهایی را که در ادامه میتوان انجام داد در این فصل بررسی میکنیم. در خاتمه فهرستی از مراجع مورد استفاده در این پروژه ارائه شده است. 4

14 فصل 2 رگوالتور ولتاژ با افت کم) LDO ( آن و معیارهای شایستگی 5

15 -2 مقدمه و امروزه وسایل قابل حمل به منظور دوام داشتن برای ساعتهای طوالنی نیاز به سیستم مدیریت توان کارآمد دارند. این وسایل معموال به سطوح ولتاژ چندگانه در تراشه نیاز دارند از این رو رگوالتورهای ولتاژ با افت کم )LDO( به طور گسترده در بلوک تغذیه وسایل قابل حمل مثل تلفنهای همراه دوربینهای دیجیتال دستگاههای پخش CD استفاده شده است. همچنین برای کاربردهایی مثل RFIC و IC های تقویت کننده صدا که نیاز به نویز کم دارند نیز مناسب است. در شکل) -2 ( منبع تغذیه داخلی یک تلفن همراه تجاری نشان داده شده است. همانگونه که در این ساختار دیده میشود به منظور تغذیه بلوکهای متعدد پردازش سیگنال از چندین LDO استفاده شده است. ولتاژ تثبیت نشده باتری به ورودی رگوالتورهای خطی اعمال میشود تا در خروجیها ولتاژ تثبیت شده با توان نویز کم مهیا شود. امروزه با افزایش نیاز بازار به محصوالتی از این دست نیاز به پردازش سیگنالها در توان مصرفی سطح اشغالی و ولتاژ عملیاتی پایین افزایش چشمگیری یافته است. از جمله عواملی که در افزایش طول عمر باتری موثر است بازده انرژی رگوالتورهای ولتاژ و کاهش جریان استراحت می باشد. در واقع سیستم تثبیت ولتاژ یک محصول الکترونیک غالبا تنها قسمتی است که به طور مستقیم حتی در وضعیت خاموش بودن همه بلوکها روشن بوده و به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم در وضعیت آماده به کار قرار دارد. شکل) -2 (: ساختار داخلی منبع تغذیه در یک تلفن همراه [4] از معیارهای شایستگی در طراحی همه رگوالتورها می توان به حداقل اختالف ولتاژ ورودی و خروجی آنها اشاره کرد که باید تا حد امکان کم باشد همچنین رگوالتوهای ولتاژ خطی با افت کم باید بدون توجه به اندازه ولتاژ ورودی جریان خروجی دمای محیط و نویز تزریق شده از سوی مدارهای دیگر ولتاژ خروجی پایدار و ثابتی تولید کنند. در واقع بلوک های حساس آنالوگ RF و دیجیتال نیاز به حفاظت شدید در مقابل نویز و اعوجاج موجود در منبع تغذیه اصلی دارند. در حالت کلی مالک شایستگی مهم دیگر در هر رگوالتور ولتاژی نسبت حذف نویز تغذیه Quiescent current 6

16 PSR به عنوان تابعی از فرکانس میباشد. در مرحله طراحی برای آنکه تثبیت ولتاژ به خوبی انجام شود به اطالعات جامعی از وضعیت جریان کشی بار و سرعت تغییر آن حداکثر توان مورد نیاز در بار و دامنه نویز موجود در تغذیه ورودی نیاز داریم. از چالشهای مهم در طراحی یک رگوالتور که از ساختار داخلی رگوالتور نشات میگیرند کاهش حساسیت به تغییرات ولتاژ ورودی و جریان بار خروجی )حداکثر سازی رگوالسیون خط و بار حالت گذرا و دائمی( در سطح اشغالی و توان مصرفی پایین همچنین پایدار نگاه داشتن ساختار در کل بازه دمایی و جریان بار است. در این فصل به بررسی مشخصه ها و معیارهای شایستگی رگوالتورهای ولتاژ خطی میپردازیم. بیشترین تمرکز در این قسمت بر روی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم بلوکهای استفاده شده در آن و بررسی پایهای رفتار است. 2-2 رگوالتورهای ولتاژ خطی با افت کم امروزه در مدارهای مجتمع غالبا از رگوالتوهای ولتاژ با افت کم برای تغذیه بلوکهای حساس به نویز منبع تغذیه استفاده میشود. آرایش پایه یک رگوالتورLDO در شکل) 2-2 ( نشان داده شده است که شامل یک مدار مرجع ولتاژ 2 به همراه سیستم تحریک یک تقویت کننده خطا یک ترانزیستور)عنصر( 3 هدایت کننده جریان به بار و در نهایت 4 شبکه فیدبک مقاومتی است. وظیفه مدار مرجع تولید یک ولتاژ DC پایدار که تا جای ممکن بدون نویز باشد و نیاز به قابلیت جریان دهی باال نداشته باشد است همچنین عناصری که حلقه رگوالسیون را تشکیل میدهند شامل تقویت کننده خطا ترانزیستور عبور دهنده و شبکه فیدبک مقاومتی هستند که وظیفه آن مقایسه نمونه مشخصی از ولتاژ خروجی با ولتاژ مرجع ثابت است. شبکه فیدبک قسمتی از ولتاژ خروجی را در ورودی تقویت کننده خطا آشکار سازی میکند. تقویت کننده خطا با مقایسه این نسبت با ولتاژ مرجع سیگنال خطای مناسب را به منظور اعمال به عنصر عبور دهنده صادر میکند. در نتیجه جریان مورد نیاز در بار با حفظ اندازه ولتاژ خروجی تامین خواهد شد. به کمک حلقه رگوالسیون ولتاژ خروجی تثبیت شده ) ( برابر با نسبت مشخصی از ولتاژ مرجع میگردد. اختالف ولتاژ ورودی تثبیت نشده با ولتاژ خروجی تثبیت شده در دو سر ترانزیستور عبور دهنده میافتد. حداقل ولتاژ مورد نیاز به منظور نگاه داشتن این ترانزیستور در ناحیه اشباع حداقل اختالف مجاز بین ورودی و خروجی را تعیین خواهد کرد. این پارامتر همانطور که در آینده نشان داده خواهد شد حداقل بدون هیچ محدودیت و مشکلی را تعیین میکند. به منظور پایدار نگاه داشتن یک LDO به منظور انجام عمل رگوالسیون و همچنین هر چه بهتر نمودن رفتار حالت گذرای آن به طور متداول از یک خازن با ظرفیت باال و مقاومت الکتریکی سری (ESR) شده استفاده میشود ) و در شکل 2-2 (. کنترل اگر پیاده سازی این خازن به صورت مجتمع انجام شود سطح زیادی اشغال نموده و اندازه آن نقش اصلی را در تعیین قیمت تمام شده LDO ایفاء خواهد کرد[ ]. شکل) 2-2 (: ساختار استاندارد یک رگوالتور با افت کم [6] Power supply rejection 2 Error amplifier 3 Pass element 4 Feedback network 5 Electrical series resistance (Equivalent series resistance) 7

17 -2-2 حالت معیارهای شایستگی و مشخصههای کلیدی در رگوالتورهای خطی به طور کلی مشخصهها و مالکهای شایستگی یک رگوالتور ولتاژ خطی را میتوان به سه دسته مشخصههای 3 2 دائمی حالت پویا و فرکانس باال تقسیم بندی نمود. مشخصههای حالت دائم که غالبا تابع جریان بار و بهره DC حلقه رگوالسیون میباشند رفتار رگوالتور را در حالت دائم و با پایان یافتن تغییرات حالت گذرا پیش بینی میکنند. مشخصههای پویا توانایی یک رگوالتور ولتاژ در تثبیت ولتاژ خروجی در شرایط حالت گذرای تغییرات ولتاژ تغذیه و جریان بار را پیش بینی میکنند. رفتار رگوالتور را در حوزه فرکانس و غالبا از نقطه نظر نویز خروجی توسط مشخصههای فرکانس باال بررسی میشود. در ادامه به تفصیل در مورد مشخصههای مذکور و متغیرهایی که در هر قسمت حائز اهمیت هستند بحث خواهد شد مشخصههای حالت دائم الف( حداقل اختالف ولتاژ میان ورودی و خروجی : 4 حداقل اختالف میان ورودی و خروجی( ( یعنی حدپایین اختالف الزم بین ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی به گونهای که حلقه رگوالسیون قادر به تولید سیگنال خطای صحیح باشد. در رگوالتورهای خطی با افت کم این پارامتر غالبا توسط ولتاژ اشباع ترانزیستور عبور دهنده محدود میشود. به عبارت دیگر: )-2( در این رابطه = و ولتاژ اشباع ترانزیستور عبوردهنده در شکل) 2-2 ( است. شکل) 3-2 ( به عنوان نمونه رابطه ورودی-خروجی تراشه TI TPS 6333 را درجریان بار حداکثر نشان میدهد. این تراشه یک LDO قطع میگردد. است. با توجه به این شکل وقتی مقدار ورودی از با خروجی کمتر شود رگوالسیون ولتاژ خروجی شکل) 3-2 (: رابطه ورودی-خروجی تراشه [4] TI TPS 6333 ب( رگوالسیون خط : رگوالسیون خط عبارت است از میزان تغییر ولتاژ خروجی رگوالتور به ازاء یک تغییر مشخص در اندازه ولتاژ خط. درLDO نشان داده شده در شکل 2-2 این پارامتر در حالت دائمی دارای رابطهای به فرم زیر است ] ]. )2-2( Steady-state specifications 2 Dynamic-state specifications 3 High-frequency specifications 4 Dropout voltage 5 Line regulation (Pushing effect) 8

18 در این رابطه خروجی ولتاژ تغییرات ترتیب به هستند. مرجع و ورودی همچنین و به ترتیب مقاومت خروجی و هدایت انتقالی ترانزیستور عبور دهنده بهره حلقه رگوالسیون و ضریب فیدبک در وضعیت DC میباشند. اندازه ج( رگوالسیون بار : رگوالسیون این بار که جریان رابطهای به فرم زیر است: ) 3-2( غالبا پارامتر بار معادل عبارت با از است مقاومت میزان خروجی ولتاژ تغییر رگوالتور خروجی و بوده به ازاء برای یک ساختار تغییر شکل) 2-2 ( مشخص در دارای در این رابطه و به ترتیب میزان تغییر ولتاژ خروجی و جریان بار را مشخص میکنند. این رابطه نشان میدهد قابلیت رگوالسیون بار با افزایش بهره DC تقویت کننده خطا بهتر میگردد [6] مشخصههای پویا مشخصه پویا نشان دهنده قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی در شرایط حالت گذرای بار و حالت گذرای خط یک رگوالتور ولتاژ است. در واقع رگوالتور باید نسبت به تغییرات گذرا به سرعت عکس العمل نشان دهد تا نوسان ولتاژ خروجی به حداقل برسد. مشخصههای پویا بر خالف مشخصههای حالت دائمی به رفتار سیگنال بزرگ بستگی دارد. مهمترین پارامتر تعیین کننده این مشخصهها قابلیت شارژ و دشارژ خازنهای ناخواسته است. در ساختار پایه LDO غالبا از یک خازن بزرگ در بار( ( استفاده میشود که وظیفه این خازن در شرایط گذرا تامین و دریافت جریان بار در شرایطی که با اعمال یک پله جریان با دامنه زیاد در بار پهنای باند حلقه رگوالسیون محدود و جریان ترانزیستور عبور دهنده هنوز تصحیح نشده است میباشد. اگر فرض کنیم ترانزیستور خروجی در حالت عادی خاموش بوده و جریان مورد نیاز در بار به طور ناگهانی از صفر به مقدار ماکزیمم( ( برسد. در این شرایط میزان افت ولتاژ خروجی در شکل) 2-2 (از رابطه زیر بدست میآید [7]. )4-2( مدت زمان الزم برای تشخیص تغییر در جریان خروجی توسط حلقه و پاسخ مناسب به آن است که به طور تقریبی با عکس پهنای باند متناسب است. همچنین مولفه افت ولتاژ بر روی مقاومت ESR است. طبق رابطه )4-2( رگوالسیون بار در حالت گذرا با افزایش اندازه خازن خروجی بهتر میگردد مشخصههای فرکانس باال رفتار رگوالتورها در حوزه فرکانس و از نقطه نظر نویز توسط مشخصههای فرکانس باال بررسی میشود. حساسیت مدار به نویز منبع تغذیه درشرایط کاری مختلف که با پارامتری به نام نسبت حذف نویز منبع تغذیه یا PSR بیان میشود مهمترین متغیر از مشخصههای فرکانس باال میباشد. پارامتر مذکور به صورت زیر قابل تعریف است [8]. ) -2( Load regulation 9

19 در این رابطه امپدانس دیده شده از خروجی رگوالتور تا زمین است[ 9] [8 ]. شکل) 4-2 ( نتیجه شبیه سازی PSR یک LDO را بر حسب فرکانس نشان میدهد. همانگونه که رابطه )2-2( پیش بینی میکند با توجه به اینکه بهره حلقه مقدار زیادی دارد حساسیت ولتاژ خروجی و در نتیجه PSR در فرکانسهای پایین کم است. در فرکانس- های باال به علت بایپس شدن گره خروجی توسط خازن امپدانس کاهش یافته و در نهایت PSR طبق رابطه )2- ( مجددا کاهش مییابد. در نتیجه PSR در فرکانسهای میانی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد[ ]. شکل) 4-2 (: برحسب فرکانس در یک شبیه سازی شده[ 6 ] طراحی رگوالتورهای خطی با افت کم: اندازه عناصر و پاسخ فرکانسی پایداری یک رگوالتور در حالت گذرا به تضعیف یا تقویت مولفههای فرکانسی در حلقه رگوالسیون بستگی دارد. این امر خود وابسته به تاخیر موجود در حلقه رگوالسیون جریان بار و شرایط محیطی است. شکل) 2 - ) عناصر موثر در پایداری یک LDO را نشان میدهد. در این شکل تقویت کننده خطا ترانزیستور عبور دهنده مقاومتهای فیدبک منبع جریان خروجی خازن خروجی و ESR معادل آن و در نهایت خازن بایپس ) ( نشان داده شده اند با اندازهای کوچک و از نوعی با فرکانس قطع باال بوده به منظور بایپس نمودن ESR خازن در فرکانسهای باال به مدار اضافه شده است. در حالت کلی این خازن را میتوان به بهای کمتر شدن کیفیت رفتار فرکانسی در فرکانسهای باال حذف نمود. (: مدل سیگنال-کوچک یک رگوالتور با افت کم و بلوک های موثر در پایداری آن[ 6]. شکل )2- در شکل) 6-2 ( پنج پیکربندی پایهای موجود برای عنصر عبوردهنده نشان داده شده است. توپولوژی بستگی به فرآیند تکنولوژی و مشخصات مورد نیاز برای دارد []. آزادی برای انتخاب By Pass

20 شکل) 6-2 (: پیکربندهای عنصر عبوردهنده []. ترانزیستور عبور دهنده در شکل) 2 - ( به کمک ترارسانا ) ( و مقاومت خروجی( ( آن مدل سازی شده است. بسته به اندازه ولتاژ اشباع نسبت طول به عرض دروازه این ترانزیستور عبارتست از: ) 6-2( با توجه به اندازه از پیش تعیین شده برای جریان حالت دائمی گذرنده از شبکه فیدبک و نیز رابطه ولتاژ خروجی با ولتاژ مرجع اندازه مقاومتهای و تعیین میشوند. در شکل )2- ( با توجه به بهرهDC زیاد تقویت کننده خطا و در حالت کلی حلقه فیدبک اختالف ولتاژ بین ورودیهای مثبت و منفی تقویت کننده خطا قابل اغماض بوده و ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست میآید: ) 7-2( با توجه به این رابطه در صورتی که به عنوان مثال ولتاژ خروجی با ولتاژ مرجعی برابر.2Vبرابر بوده و جریان حالت دائمی در شبکه فیدبک مقاومتی تعیین شود برابر با صفر و برابر با خواهد بود برای پایدار شدن سیستم به حاشیه فاز بزرگتر از صفر نیاز داریم. تحلیل ساختار شکل) 2-2 رگوالسیون از گره انجام میشود. بهره حلقه یا برابر با رابطه زیر است:. ) با شکستن حلقه )8-2( در این رابطه و و به ترتیب ترارسانایی و مقاومت خروجی تقویت کننده خطا و مجموع خازنهای ناخواسته دیده شده در ورودی ترانزیستور عبور دهنده و خروجی تقویت کننده خطا را نشان میدهند. امپدانس معادل دیده شده تا زمین در پایه را با رگوالتورهای خطی به طور نسبی پایین است میتوان اثر میلری خازن نمایش میدهند. همچنین چون پهنای باند مورد نیاز در ترانزیستور عبور دهنده را در خازنهای لحاظ نمود )شکل) 2 - ) را ببینید(. در نتیجه رابطه) 8-2 ( به صورت زیر تقریب زده میشود: )9-2( با وجود سه قطب و یک صفر بهره حلقه مستعد ناپایداری است که روابط آنها به فرم زیر است: Phase margin 2 Loop gain

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری

دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات در مطالعات باتری France Charge / Discharge Constant Power Run Profile Impedance Other Voltammetry Methods دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات کاربرد زیادی برای انجام

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی عنوان: تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع نگارش: زهرا السادات

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق عنوان رساله کارشناسی ارشد طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور استاد راهنما دکتر کریم عباس زاده نگارش

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer 2 2 1 حسن براتی علی بچاری صالح 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com ( تشخیص

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com تعیین نقطه عملکرد بهینه آرایه هاي خورشیدي با در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی شرایط آب و هوایی مجتبی پرتوي 1 محسن محمدیان 2 1- دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق - قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان M_prtv@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن

استفاده از خود متغیر تحت کنترل )در اینجا T یا دما( برای کنترل کردن 4 فصل : 9 سیستم مدار بسته خطی : عنصر اندازه گیری مثل ترموکوپل - Set point + فرآیند عنصرکنترل نهایی کنترل کننده load بار i proce خطوط انتقال مقدار مطلوب m عنصر اندازه گیری مقدار مقرر تعریف : et point عبارت

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ تحلیل حساسیت رفتار لرزهاي قابهاي خمشی معمولی فولادي نسبت به ویژگیهاي مفصل خمیري مجید محمدي استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله سیده سمانه میرکاظمی دانشجوي کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα