Επιμέλεια: Μαρία Παπαλεοντίου, Υιλόλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια: Μαρία Παπαλεοντίου, Υιλόλογος"

Transcript

1 Επιμέλεια: Μαρία Παπαλεοντίου, Υιλόλογος

2 Ποιητικά είδη ΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΩΔΗΣ δθμοτικά τραγοφδια κ.ά. ΕΝΤΕΧΝΗ επικι, λυρικι 2

3 «Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε» Α. Εμπειρίκος «Ποίηση είναι το χρυσό δίχτυ όπου τα πράγματα σπαρταρούν σαν ψάρια» Γ. εφέρης «Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά, φορτωμένη όλο τον κόσμο» Ν. Βρεττάκος «Η ποίηση είναι η ανάπτυξη ενός επιφωνήματος και το ποίημα είναι ένας παρατεταμένος δισταγμός ανάμεσα στον ήχο και στο νόημα» P. Valery «Σο ποίημα δεν γίνεται με ιδέες αλλά με λέξεις» Mallarme 3

4 Παραδοςιακή ποίηςη Νεοτερική ποίηςη Ζμμετροσ ςτίχοσ Στίχοσ φορτωμζνοσ με ςτολίδια, «ποιθτικι» λζξθ Στίξθ κανονικι Διατιρθςθ νοθματικισ ταυτότθτασ των λζξεων Λογικι ανάπτυξθ του κζματοσ Ευπρόςλθπτθ ποίθςθ Τίτλοσ προϊδεαςτικόσ, δθλωτικόσ περιεχομζνου Ελεφκεροσ ςτίχοσ Στίχοσ λιτόσ και πυκνόσ, «κακθμερινι» λζξθ Ακανόνιςτθ ςτίξθ Πολυςθμία, νζα νοθματικι φόρτιςθ λζξεων Υποδιλωςθ ι απόκρυψθ του κεματικοφ κζντρου Δυςνόθτθ ποίθςθ Τίτλοσ προβλθματικόσ, νοθματικά ανενεργόσ 4

5 Διδαςκαλία ποίηςησ Ζμφαςθ ςτθν ορκοφωνία και ςτθν αγωγι του λόγου γενικότερα. Ακρόαςθ θχογραφθμζνθσ απαγγελίασ /μελοποιθμζνων ζργων. Προςζγγιςθ ποιιματοσ ωσ ολότθτασ. Συνεξζταςθ μορφισ και περιεχομζνου. Καταγραφι βαςικϊν ςτοιχείων ςτον πίνακα και αποφυγι περίπλοκων ςχεδιαγραμμάτων. Αποφυγι μθχανιςτικοφ χωριςμοφ ςε ενότθτεσ. Επεξεργαςία με βάςθ ςκθνζσ /εικόνεσ. Μεταςχθματιςμοί ποιιματοσ (π.χ. αντικατάςταςθ λζξεων του ποιιματοσ με άλλεσ). 5

6 Πρωτοβάθμια πρόσληψη ποιήματος ημεία εστίασης: Πρόσωπα κηνικό Εικόνες Ήχοι Χρώματα 6

7 Διδαςκαλία ποίηςησ... Ανάλυςη ποιήματοσ: Επιςιμανςθ των ιδιαίτερων λεκτικϊν τρόπων του ποιθτι και γενικότερα των μζςων εκείνων που ςυνιςτοφν τθ ςυγκινθςιακι-ποιθτικι γλϊςςα (εικονοπλαςία, ςφμβολα, μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, ςχιματα λόγου, επιλογι λζξεων κτλ.) ςε ςυνάρτθςθ πάντοτε με το αιςκθτικό αποτζλεςμα. Παράλλθλα, εξζταςθ και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (ομοιοκαταλθξία, μζτρο, ςτροφικά ςχιματα κτλ.). Προςδιοριςμόσ των διαφοροποιθτικϊν ςτοιχείων τθσ νεοτερικισ ποίθςθσ ςε ςφγκριςθ με τθν παραδοςιακι (όπωσ το ςπάςιμο τθσ μορφισ, θ πεηολογία, ο πυκνόσ και λιτόσ ςτίχοσ, θ υποδιλωςθ ι απόκρυψθ του κεματικοφ κζντρου κ.ά.). 7

8 Διδαςκαλία ποίηςησ... Κυρίωσ βιωματικι και αιςκθτικι επαφι με τθν ποίθςθ και όχι ςχολαςτικι-ανατομικι ανάλυςθ. Το ίδιο το ποίθμα, βεβαίωσ, προςφζρει τισ λαβζσ από τισ οποίεσ κα κρατθκοφν εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ για ζνα «ταξίδι» με το κείμενο. Αποφυγι εκβιαςτικισ αναηιτθςθσ «κεντρικισ ιδζασ», «διδάγματοσ» και «μθνυμάτων», εκτόσ εάν κάποια ςτοιχεία προκφπτουν αβίαςτα από το ποίθμα. Φπαρξθ πολλϊν ερμθνευτικϊν εκδοχϊν δεδομζνθσ τθσ πολυςθμίασ και του ερμθτιςμοφ ςτθ ςφγχρονθ ποίθςθ. Μπορεί, ενδεχομζνωσ, να υιοκετθκεί μία ερμθνευτικι γραμμι και να αναφερκοφν απλϊσ οι άλλεσ παραλλαγζσ, με τθν παράκεςθ απόψεων ζγκυρων μελετθτϊν. 8

9 «Η ποίησις είναι ανάπτυξη στίλβοντος ποδηλάτου. Μέσα της όλοι μεγαλώνουμε. Οι δρόμοι είναι λευκοί. Τ άνθη μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συχνά μικρούτσικες παιδίσκες. Η εκδρομή αυτή δεν έχει τέλος.» (Α. Εμπειρίκος) 9

10 10

11 Διδασκαλία νεοτερικού ποιήματος Κατά τη διδασκαλία νεοτερικού /υπερρεαλιστικού ποιήματος δίνεται έμφαση σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που σχετίζονται με υπερρεαλιστικά στοιχεία και οι οποίες περιλαμβάνουν λόγο εικόνα ήχο κίνηση. Πολλά υπερρεαλιστικά στοιχεία ανταποκρίνονται στην παιδική ψυχοσύνθεση (π.χ. το στοιχείο του παραλόγου, της φαντασίας, του ονείρου, το παιχνίδι με τις λέξεις, η αυτόματη γραφή). 11

12 Διδασκαλία νεοτερικού ποιήματος Ενδιαφέρουσες - δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια λέξεων μπορεί να εμπνευστεί ο εκπαιδευτικός από το βιβλίο του Gianni Rodari Γραμματική της φαντασίας (π.χ. το φανταστικό διώνυμο, που περιλαμβάνει απροσδόκητους συνδυασμούς λέξεων και το λίμερικ, το χωρίς νόημα ποίημα). τα βιβλία του δημοτικού (γλώσσας και ανθολόγια) ανθολογούνται νεοτερικά ποιήματα με υπερρεαλιστικά στοιχεία των Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου εφέρη, Γιάννη Ρίτσου, Νικηφόρου Βρεττάκου και Αντρέα Εμπειρίκου. 12

13 Ενδεικτική πορεία διδαςκαλίασ Προετοιμαςία περιβάλλοντοσ εμπλουτιςμόσ αίκουςασ με ςχετικά ερεκίςματα (εικόνεσ, κολάη, θχογραφθμζνο /οπτικογραφθμζνο υλικό, ςχετικά βιβλία). Αφόρμθςθ από τα πιο πάνω ερεκίςματα ι από εμπειρίεσ μακθτϊν ι από τον ποιθτι. Ανάγνωςθ ποιιματοσ από εκπαιδευτικό με φυςικό φφοσ. Διερεφνθςθ τθσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν - Ιδεοκφελλα: ςκζψεισ, εικόνεσ, εντυπϊςεισ, γενικά πρϊτεσ αντιδράςεισ /ςυνειρμοί των παιδιϊν με βάςθ το ποιθτικό ερζκιςμα (πρβλ. με αυτόματθ γραφι). 13

14 Αυτόματη γραφή «Γράψτε γρήγορα χωρίς προσχεδιασμένο θέμα, αρκετά γρήγορα, ώστε να μη συγκρατήσετε και να μη βρεθείτε στον πειρασμό να ξαναδιαβάσετε αυτά που έχετε γράψει. Η πρώτη φράση θα έρθει τελείως μόνη» (Α. Μπρετόν, Μανιφέστα του σουρρεαλισμού, εκδ. Δωδώνη 1983, σ. 33) 14

15 Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας... Επεξεργασία ποιήματος, νοηματική και εκφραστική. υνανάγνωση άλλων ομόθεμων ποιημάτων του ποιητή ή άλλων νεοτερικών ποιητών ή και παραδοσιακών. Απαγγελία από τα παιδιά με διάφορους τρόπους (ατομικά, εν χορώ, ένας στίχος ανά παιδί κτλ.). Ακρόαση σχετικών μελοποιημένων έργων. 15

16 Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας... Παιγνιώδεισ δραςτηριότητεσ με ζμφαςη ςε ςτοιχεία μορφήσ και όχι τόςο περιεχομζνου: Δθμιουργία άλλου ποιιματοσ ι μικροφ κειμζνου με αφετθρία ςτίχο /λζξθ του ποιιματοσ που εξετάςτθκε. Σφνκεςθ νζου ποιιματοσ με επιλογι και τυχαίο ςυνδυαςμό ςτίχων από ποιιματα του ίδιου ποιθτι (οι ςτίχοι είναι γραμμζνοι ςε χαρτόνια). Επεξεργαςία μιασ λζξθσ /ενόσ δοςμζνου ςτίχου, ϊςτε να βρεκοφν όλεσ οι δυνατότθτεσ τθσ θχθτικισ αλυςίδασ (πρβλ. G. Rodari, «Η πζτρα ςτθ λίμνθ») 16

17 Η πέτρα στη λίμνη (G. Rodari, Η Γραμματική της Φαντασίας) «Μια πέτρα που ρίχνουμε στα νερά μιας λίμνης προκαλεί ομόκεντρα κύματα που απλώνονται στην επιφάνεια παρασέρνοντας στην κίνησή τους [ ] το νούφαρο και το καλάμι, τη χάρτινη βαρκούλα και το φελλό του ψαρά [ ]. Με τον ίδιο τρόπο, μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό μας δημιουργεί κύματα, προκαλεί μια σειρά αντιδράσεων, παρασύροντας στην πτώση της ήχους και εικόνες, αναμνήσεις και αναλογίες, σημασίες και όνειρα» 17

18 Πέφτοντας στο μυαλό η λέξη «πέτρα» παρασύρει λέξεις που αρχίζουν από π λέξεις που αρχίζουν από πε λέξεις που λήγουν σε -έτρα λέξεις συγγενικές με τη λέξη «πέτρα» αναμνήσεις σχετικές κτλ. Π - Πέντε Ε - ελέφαντες Σ - τρώνε Ρ - ρίζες Α - ακακίας 18

19 Λεκτικά παιχνίδια Σύνθεση ποιήματος /ιστορίας με βάση ένα ζεύγος λέξεων αταίριαστων μεταξύ τους (βλ. G. Rodari το φανταστικό διώνυμο λάμπα παπούτσια). Αντικατάσταση λέξεων του ποιήματος με άλλες συγγενείς σημασιολογικά ή και άσχετες. Δημιουργία ακροστιχίδας από μια λέξη του ποιήματος. Παιχνιδόλεξα με ομώνυμα, συνώνυμα κτλ. π.χ. Άλαλος αλλόκοτος αλαλούμ αλάλαζε αλλού αλλιώς αλλιώτικος άλλες λαλιές παράλλαζε αλάργα η αλλαξοκαιριά κι αυτός αλλάζει αλλαξιά (Θ. Χορτιάτη, Παιχνιδόλεξα) 19

20 Τπερρεαλιστικά ποιητικά παιχνίδια Παιχνίδι με χαρτάκια ερωταποκρίσεων - π.χ.: «Ερ. Σι είναι το κόκκινο χρώμα; Απ. Ένα χαστούκι από παπαρούνες.» Παιχνίδι με το Αν - π.χ.: «- Αν δεν είχαμε μικρά παιδιά - Σα λιβάδια μας θα ήταν ορφανά» Παιχνίδι με το Όταν - π.χ.: «Όταν τα παιδιά γρονθοκοπήσουν τον πατέρα τους, οι νέοι θα έχουν όλοι λευκά μαλλιά.» 20

21 Παιγνιώδεις δημιουργικές δραστηριότητες Παιχνίδι με το «διπλωμένο χαρτί». Κάθε παιδί γράφει μια φράση, διπλώνει το χαρτί, ο επόμενος γράφει νέα φράση μη γνωρίζοντας την προηγούμενη, διπλώνει το χαρτί κ.ο.κ. ύνθεση ενός λίμερικ χωρίς νόημα ποιήματος ύνθεση ποιήματος με ανακατεμένους τίτλους εφημερίδων. Κατασκευή κολάζ με ετερόκλητα στοιχεία. Ζωγραφική εμπνευσμένη από το ποίημα που έχουν επεξεργαστεί. 21

22 Μία επισήμανση... Σα υπερρεαλιστικά αυτά ποιητικά παιχνίδια δεν είναι απλά παιχνιδίσματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ελύτης: «Κρύβουνε βαθιά τους μια σοβαρότατη αρχή: χτυπούνε την πόρτα του Αγνώστου, εμπιστεύονται στην αξία της τύχης, δημιουργούνε μια καινούρια προοπτική» (Οδ. Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά, γ έκδοση 1987, σ. 144) 22

23 Υπερρεαλισμός και Τέχνη Δήλος πίνακας του υπερρεαλιστή ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου 23

24 Βασικές πηγές Ακριτόπουλος Αλ., Η ποίηση για παιδιά και νέους, Αθήνα 1993, εκδ. Ηρόδοτος. Βασιλαράκης Ι., Γλώσσα και πράξη της παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1992, εκδ. Gutenberg. Κατσίκη-Γκίβαλου Ά., Το θαυμαστό ταξίδι. Μελέτες για την Παιδική Λογοτεχνία, Αθήνα 1995, εκδ. Πατάκη. Rodari G., Γραμματική της φαντασίας, Αθήνα 1994, εκδ. Σεκμήριο. Χορτιάτη Θέτη, Παιχνιδόλεξα, Αθήνα 1986, εκδ. Κέδρος. 24

Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Δημοτική Εκπαίδευση (γενικά στοιχεία) Επιμέλεια: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Λογοτεχνία Γενικός σκοπός Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2

Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2 1 Συλλογικό ebook Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2 3 Συλλογικό ebook Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας Διαθεματικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση βιβλίων και ποιημάτων Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2

Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2 1 Συλλογικό ebook Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας 2 3 Συλλογικό ebook Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας Διαθεματικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση βιβλίων και ποιημάτων Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΑΞΗ Α Σύμβουλος Γλωσσικού: Μύριαμ Τσολάκη Φεβρουάριος 2009 Εισαγωγή Γιατί έγινε επιλογή του συγκεκριμένου στόχου; Ο στόχος εντάσσεται μέσα στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική γραφή, προσχολική ηλικία

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική γραφή, προσχολική ηλικία Δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο Κοτρωνίδου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη Στα πλαίσια της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια η δημιουργική γραφή που προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ποίηση και τραγούδι Tίτλος: Ποίηση και τραγούδι Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία Συμβατότητα με το νέο ΠΣ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ποίηση και τραγούδι Tίτλος: Ποίηση και τραγούδι Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία Συμβατότητα με το νέο ΠΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ποίηση και τραγούδι Tίτλος: Ποίηση και τραγούδι Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία Συμβατότητα με το νέο ΠΣ: προβλέπεται ομότιτλη διδακτική ενότητα Είδος διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Θ.ΚΑΣΤΑΝΟΣ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 2010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ 4 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδυσσέας Ελύτης, το φωτεινό πρόσωπο της Ελλάδας»

«Οδυσσέας Ελύτης, το φωτεινό πρόσωπο της Ελλάδας» «Οδυσσέας Ελύτης, το φωτεινό πρόσωπο της Ελλάδας» Ευαγγελία Βλαχοστεργίου Φιλόλογος, 11 ο Λύκειο Λάρισας e-mail:vlachlia@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο το οποίο παρουσιάζεται στην εισήγηση, επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό εργαστήρι: Κατασκευή κούκλας κουκλοθεάτρου

Εικαστικό εργαστήρι: Κατασκευή κούκλας κουκλοθεάτρου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΙΚΩΝ Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ρέππα Ευαγγελία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εικαστικό εργαστήρι: Κατασκευή κούκλας κουκλοθεάτρου Κούκλες φτιάχνω στη στιγμή: δίνω σχήμα και μορφή, βάζω ρούχα και πνοή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Δημοτικού Σχολική χρονιά: 2011-2012 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προβλέπει τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Αριθμός νηπίων που συμμετέχουν: 17 ΚΙΒΕΡΙ 2013 I. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικh ΟδΟντιατρικh ΟμΟσπΟνδiα Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού

Ελληνικh ΟδΟντιατρικh ΟμΟσπΟνδiα Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού Γερά Δόντια... καλύτερη υγεία! Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού Τίτλος Έκδοσης: «Γερά δόντια... Καλύτερη Υγεία» Έκδοση: Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

102 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Οδυσσέας Ελύτης Η χώρα των παιδικών βιβλίων

102 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Οδυσσέας Ελύτης Η χώρα των παιδικών βιβλίων 102 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση Διδακτικη λογοτεχνιας και εφαρμογες στο σχολειο Οδυσσέας Ελύτης Η χώρα των παιδικών βιβλίων Wimpy Kid, Inc, DIARY

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργώντας κριτικούς αναγνώστες στο ηµοτικό

ηµιουργώντας κριτικούς αναγνώστες στο ηµοτικό ηµιουργώντας κριτικούς αναγνώστες στο ηµοτικό (διδακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις για την επεξεργασία ολόκληρων Ανδρουλιδάκης Γιάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Τουρκοµανώλη Μαίρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 λογοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Αγγελοπούλου (φιλόλογος) Βούλα Λιόλιου (καθηγήτρια εικαστικών) Μαρία Πατιώ (καθηγήτρια μουσικής) Στοιχεία Αγγελοπούλου Άννας

Άννα Αγγελοπούλου (φιλόλογος) Βούλα Λιόλιου (καθηγήτρια εικαστικών) Μαρία Πατιώ (καθηγήτρια μουσικής) Στοιχεία Αγγελοπούλου Άννας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Τίτλος Όταν τα μαθήματα συνομιλούν...διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας και τραγουδώντας την ποίηση του Γ. Ρίτσου: μία δραστηριότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Γιάννης Ρίτσος, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ Η έννοια Ρωμιοσύνη χρησιμοποιείται ως ευρύτερη και λαϊκότερη της έννοιας ελληνισμός ή ελληνικότητα. Η «Ρωμιοσύνη», σε σχέση με τη λέξη «Ελληνισμός», που παραπέμπει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας

«Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Οι γάτες των φορτηγών», Νίκος Καββαδίας Γκουντρουμπή Ελένη Καθηγήτρια Φιλόλογος, Γυμνάσιο Καβασίλων Ημαθίας egoudrou@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

108 XEIMΩΝΑΣ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Χριστουγεννιάτικα Αφιέρωμα στη Ζωρζ Σαρή

108 XEIMΩΝΑΣ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Χριστουγεννιάτικα Αφιέρωμα στη Ζωρζ Σαρή 108 XEIMΩΝΑΣ 2012 Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Διδακτικη λογοτεχνιας και εφαρμογες στο σχολειο Χριστουγεννιάτικα Αφιέρωμα στη Ζωρζ Σαρή Άστριντ Λίντγκρεν Η πολυαγαπημένη

Διαβάστε περισσότερα

106 KAΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Αφιέρωμα στον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο

106 KAΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση. Αφιέρωμα στον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο 106 KAΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ Δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση Διδακτικη λογοτεχνιας και εφαρμογες στο σχολειο Αφιέρωμα στον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο Σ ΤΟ Χ Ω Ρ Ο Τ ΗΣ ΛΟΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη

Α. Ράπτης - Α. Ράπτη Α. Ράπτης - Α. Ράπτη ΑΘΗΝΑ Α. ΡΑΠΤΗΣ Α. ΡΑΠΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ΤΟΜΟΣ Β ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Ενότητα 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωργία Μέγα 1.Eισαγωγικά στοιχεία... 4 2.Δραστηριότητες εξοικείωσης με τα έργα τέχνης... 5 3.Συνοπτική περιγραφή της «αλληλογνωριμίας»

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015

Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Υποδείξεις -Απαντήσεις στο Διαγώνισμα της Έκθεσης Γ Λυκείου 1-3-2015 Β1. H προσωπική και επαγγελματική ευημερία είναι το ζητούμενο για τον άνθρωπο σε κάθε εποχή και φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1. ΔΕΠΠΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β Λυκείου Ομάδα εργασίας: Βενετία Αποστολίδου (συντονίστρια) Βασίλης Βασιλειάδης Ειρήνη Γαμβρού Αγάθη Γεωργιάδου Νικολίνα Κουντουρά Γρηγόρης Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κείμενα Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Βιβλίο εκπαιδευτικού ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Μπουδουρίδου Ειρήνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Εισαγωγικά Μέσα στο πέρασμα των

Διαβάστε περισσότερα