ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006"

Transcript

1 ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

2 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...3 Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ.Σ...5 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Ενοποίηση Μετατροπή ξένων νοµισµάτων ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το.π.χ.π Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ζηµίες ανά µετοχή Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Αµοιβές µελών.σ. συνδεδεµένων µερών Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Αναταξινοµήσεις κονδυλίων...16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...19 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού...19 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις...20 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού...21 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις...22 Βραχυπρόθεσµα δάνεια...23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...24 Αποτελέσµατα Χρήσεως...25 Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχές της Εταιρείας Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού...26

3 - 3 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΑΕ» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.» της 30 ης Ιουνίου 2006 που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30 ης Ιουνίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Η ευθύνη της σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση έκθεσης επί αυτών των καταστάσεων, µε βάση την επισκόπηση που διενεργήσαµε. Η επισκόπησή µας αφορούσε την εξαµηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκταθήκαµε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονοµικών στοιχείων των αποτελεσµάτων του β τριµήνου Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε και να εκτελέσουµε την επισκόπησή µας µε σκοπό την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται στα οικονοµικά δεδοµένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. εν διενεργήσαµε έλεγχο και συνεπώς δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. Από την επισκόπησή µας προέκυψαν τα κάτωθι : 1) Όπως αναφέρεται και την σηµείωση 2 του Προσαρτήµατος, η µητρική εταιρεία στις 30/6/2006 βασιζόµενος στο.λ.π 8 άλλαξε τις λογιστικές πολιτικές αποτίµησης των ακινήτων, από το κόστος κτήσεως στην εύλογη αξία και µετέφερε την διαφορά που προέκυψε ποσού ευρώ ,35 στα αποτελέσµατα χρήσεως. Αν είχε εφαρµόσει το ΠΧΠ 5 σε συνδυασµό µε το ΛΠ 8 και ΛΠ 16 όπως προβλέπεται δεν θα έπρεπε να γίνει καµία εγγραφή. 2) εν µπορούµε να βεβαιώσουµε την αποτίµηση µηχανηµάτων της µητρικής εταιρείας αξίας ευρώ ,00, λόγω µη ύπαρξης επίσηµης εκτίµησης. 3) Όπως αναφέρεται και στην σηµείωση 2 του Προσαρτήµατος, η µητρική εταιρεία στις 30/6/2006 βασιζόµενη στο.λ.π 8 άλλαξε τις λογιστικές πολιτικές αποτίµησης των συµµετοχών σε θυγατρική εξωτερικού (στις εταιρικές καταστάσεις της), από το κόστος κτήσεως στην εύλογη αξία ( ΛΠ 39). Λόγω αυτού του χειρισµού, αυξήθηκε η καθαρή θέση (αποθεµατικά) µε ποσό ευρώ ενώ έπρεπε να αυξηθούν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας έγινε βάσει µεθόδου που δεν προβλέπονται από το ΛΠ 39. Επίσης δεν αναπροσαρµόσθηκαν όπως θα έπρεπε βάσει του ΛΠ 8 τα αρχικά υπόλοιπα όλων των κονδυλίων που επηρεάστηκαν από την αλλαγή λογιστικών πολιτικών για την αποτίµηση των συµµετοχών καθώς και τα ανάλογα ποσά της συγκριτικής πληροφόρησης. 4) Λόγω µη αντιλογισµού της εγγραφής αναπροσαρµογής της αξίας των συµµετοχών κατά την ενοποίηση, εµφανίζεται αυξηµένη η καθαρή θέση της µητρικής µε ποσό ευρώ ) Κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να σχηµατισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως : α) Επιπλέον πρόβλεψη για ζηµίες από την µη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων κατά ποσό ευρώ β) Επιπλέον πρόβλεψη για την κάλυψη της απαξίωσης ανταλλακτικών µηχανηµάτων που έχει προκύψει λόγω πώλησης των µηχανηµάτων, κατά ποσό ευρώ Επιπλέον, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής : α) Στη σηµείωση 21 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, που αναφέρεται στις προσαρµογές διορθώσεις των λογιστικών µεγεθών που έγιναν σε σχέση µε τις προηγούµενες δηµοσιευµένες ενδιάµεσες και τελικές οικονοµικές καταστάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω σηµείωση. β) Στη σηµείωση 14 του Προσαρτήµατος που αναφέρεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 2002 µέχρι 2005 και το πρώτο εξάµηνο του 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να µην έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές κασταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

4 - 4 - Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας των θεµάτων που µνηµονεύονται στις προηγούµενες παραγράφους 1 έως 5 οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την οικονοµική θέση της εταιρείας και του οµίλου για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2006 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της ούτε τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας και του οµίλου, του διαστήµατος που έληξε αυτή την ηµεροµηνία ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση ( ΛΠ 34). Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής BAKER TILLY HELLAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Χ. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ΑΜ/ΣΟΕΛ ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148

5 - 5 - Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ.Σ. ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Της περιόδου 1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 25 Αυγούστου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, στα οποία έχει συµπεριληφθεί η συµµετοχή σε συγγενή εταιρεία µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΣΧΑΣ

6 - 6 - Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 30 ης Ιουνίου 2006 και της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της µητρικής : Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κέρδη (ζηµίες) εις νέο ( ) ( ) ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Φόροι εισοδήµατος & λοιποί φόροι πληρωτέοι άνεια ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) - ( ) Μικτά κέρδη (ζηµίες) ( ) Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) - (12.594) Κέρδη (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ( ) ( ) ( ) ( ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα Κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτατα και ανόργανα έξοδα (863) (5.055) - (2.641) Έκτακτες Ζηµίες ( ) - ( ) - Έξοδα προηγουµένων χρήσεων - (3.948) - (3.948) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ( ) - ( ) - Λοιπά έσοδα έξοδα (καθαρά) ( ) ( ) (6.590) Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (39.913) - (39.913) - Κέρδη (ζηµίες) περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (ζηµίες) µετόχων µειοψηφίας 7 9 Κέρδη (ζηµίες) Μετόχων Μητρικής ( ) ( ) Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο (σε Ευρώ) (0,892) (0,142) (0,885) (0,160) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) - (83.242) Μικτά κέρδη (ζηµίες) (70.306) Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) - (5.152) Κέρδη (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ( ) ( ) ( ) ( ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα Κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτατα και ανόργανα έξοδα (184) (1.874) - - Έκτακτες Ζηµίες ( ) - ( ) - Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ( ) - ( ) - Λοιπά έσοδα έξοδα (καθαρά) ( ) ( ) 79 Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (ζηµίες) περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (ζηµίες) µετόχων µειοψηφίας 3 5 Κέρδη (ζηµίες) Μετόχων Μητρικής ( ) ( ) Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο (σε Ευρώ) (0,824) (0,048) (0,810) (0,059)

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτ/γικές) δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Πωλήσεις Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ( ) 0 0 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.) Μείωση απαιτήσεων Αύξηση απαιτήσεων 0 ( ) 0 (55.090) Σύνολο Ταµιακών Εισροών Ταµιακές εικροές Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Άλλα έξοδα Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού Μείωση αποθεµάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (29.412) (43.512) 0 0 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0 ( ) 0 ( ) Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Ταµιακών εκροών ( ) Ταµιακές Εκροές φόρων Φόροι εισοδήµατος Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη ( ) 0 (8.169) (16.979) Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (78.840) (8.169) Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτ/γικές) δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Σύνολο Ταµικών εισροών Ταµιακές εκροές Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων Σύνολο Ταµιακών εκροών Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) Σύνολο Ταµιακών εισροών Ταµιακές εκροές Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Τραπεζών) Τόκοι πληρωθέντες Σύνολο Ταµιακών εκροών Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (8.466) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Επανεκτί- µησης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα 0 ίδια κεφάλαια Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επιπλέον µεριδίου θυγατρικής 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µετα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ( ) ( ) ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 0 ισολογισµών Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επί πλέον µεριδίου θυγατρικής 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 Καθαρό Κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( )

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Επανεκτί- µησης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικ/τα µειοψηφίας Σύνολο Σύνολο Υπόλοιπο κατά την 1 Ιαν/ρίου 2005 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) 14 ( ) Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) 14 ( ) ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 0 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επιπλέον µεριδίου θυγατρικής 0 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 0 Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) 9 ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µετα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα σταίδια κεφάλαια 0 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) 804 (808) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια (808) (3) ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 (κέρδη) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επί πλέον µεριδίου θυγατρικής 0 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 0 Καθαρό Κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) 7 ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( )

11 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία µας, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της, έχουσα πλην των άλλων χαρακτήρα συµµετοχικής εταιρείας, ασκεί την εµπορική της δραστηριότητα µέσω της θυγατρικής της εταιρείας RONALTEX S.A.S. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. ευρίσκονται στην Αθήνα (Αγίας Άννης 9 11 Βοτανικός) και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της θυγατρικής RONALTEX S.A.S ευρίσκονται στη ΓΑΛΛΙΑ. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2006 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 25 Αυγούστου Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περιόδο 1/1 έως 30/6 του 2006 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Προβήκαµε στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις αποτιµήσεις των ακινήτων και των συµµετοχών, βάσει του ν. 3460/2006 ο οποίος δηµοσιεύθηκε τον Μάϊο 2006 και ειδικότερα το άρθρο 43γ που προσέθεσε στον ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, για την ορθότερη και πιό αξιόπιστη παρουσίαση της καθαρής θέσης της εταιρείας. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005 καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη. Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Από τα τέλη του µηνός Ιουλίου 2004 η εταιρεία διέκοψε την βιοµηχανική και εµπορική της εκµετάλλευση και από τότε το Χ.Α. την έθεσε υπό επιτήρηση. 3. Ενοποίηση Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και της θυγατρικής της RONALTEX S.A.S που ελέγχεται απ αυτήν την 30 Ιουνίου Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, πλέον από 30/6/2006, οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στο τέλος κάθε χρήσης στην εύλογη αξία βάση του ν. 3460/2006. Οι διαφορές αποτίµησης δεν αντιλογίζονται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

12 Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µία επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα διεταιρικά υπόλοιπα απαλείφονται κατά την ενοποίηση. εν υπήρχαν κατά το 2006 διετερικές συναλλαγές µεταξύ των συγγενών εταιρειών άρα και διετερικά αποτελέσµατα. 4. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων (1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του Οµίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρείας. (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. (3) Εταιρείες του Οµίλου Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής : - Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. - Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν. - Τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται στ αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.

13 Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση οικονοµικών µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 5. ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων α) Κίνδυνος αγοράς Οι συναλλαγές του Οµίλου είναι κυρίως σε και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν σηµαντικοί κίνδυνοι από τις απαιτήσεις. β) Κίνδυνος ρευστότητος Ο κίνδυνος ρευστότητος παραµένει σε σχετικά αυξηµένα επίπεδα λόγω της κατάστασης στην αγορά της κλωστοϋφαντουργίας καθώς και της µείωσης των τραπεζικών χορηγήσεων. Η εταιρεία έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητο στο Βοτανικό). Η ένταξη του ακινήτου στη γενικότερη ανάπλαση της περιοχής θα ωφελήσει στην ταµειακή ρευστότητα της Εταιρείας. Η πολιτική του Οµίλου είναι να συνάπτει δάνεια και να τα ανανεώνει χρησιµοποιώντας κυµαινόµενο επιτόκιο. 6. Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Λαµβάνοντας υπόψη την κατάθεση τροποποιήσεως για την πολεοδοµική ρύθµιση στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα της εταιρείας µας και την εν συνεχεία ψήφιση του σχετικού νόµου, η εύλογη αξία των ακινήτων µας διαµορφώθηκε στο ύψος των Έγινε αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία της κατά 99,995% συµµετοχής µας στη θυγατρική εταιρεία RONALTEX SAS η οποία διαθέτει ένα αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής το οποίο απεδείχθη εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε περίοδο κρίσης και προσφέρει την τελευταία πενταετία ένα αξιόλογο ύψος κύκλου εργασιών και κερδών και αποτελεί τη σταθερή βάση για την εκτίµηση της εύλογης αξίας της εταιρείας στο ποσό των µε τη µέθοδο του ποσοστού απόδοσης της επενδύσεως. Τα Γήπεδα και τα Κτίρια έχουν προσαρµοσθεί στις εύλογες αξίες τους. Τα Γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : Ωφέλιµη ζωή κτιρίων 50 χρόνια Ωφέλιµη ζωή µηχ/των 20 «Οι εύλογες αξίες των Αποθεµάτων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο που ενδεχοµένως προκύψει κατά την πώλησή τους. Το αυτό ισχύει και για τις απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί µε την πρόβλεψη για αποζηµίωση όλου του προσωπικού. 7. Μετοχικό Κεφάλαιο Με 30/6/2006 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραµένει το ίδιο ως ήταν την 1/1/2004. Αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,66 ( µετοχές Χ 0,66 = ,88)

14 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αφορά διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο παλαιοτέρων αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 9. Λοιπά αποθεµατικά Αφορά τα τακτικά, έκτακτα και λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της εταιρείας. Η µείωση στα κονδύλια του Οµίλου και της εταιρείας την 30/6/2006 σε σχέση µε την 31/12/2005 οφείλεται σε τακτοποίηση λογαριασµών όπως φαίνεται στον πίνακα µεταβολών Καθαρής θέσης. 10. Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το.π.χ.π.1 Σύµφωνα µε το νόµο από 1 Ιανουαρίου 2005 η εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες και τις θυγατρικές τους. Μέχρι 31 εκεµβρίου 2004 η εταιρεία και ο Όµιλος είχαν συντάξει και δηµοσιεύσει τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση την Ελληνική νοµοθεσία. Για την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα.λ.π. πραγµατοποιήθηκαν οι προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες σύµφωνα µε το.π.χ.π.1. Ειδικότερα έγινε απόσβεση διάφορων εξόδων του λογαριασµού έξοδα εγκαταστάσεως τα οποία αποσβένοντο τµηµατικά, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία τους, τροποποιήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης διάφορων περιουσιακών στοιχείων ώστε να συµπίπτουν µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους, καταχωρήθηκαν λογιστικά οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, προσαρµόσθηκε η αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις, έγινε λογιστική καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογίας, έγινε πρόβλεψη αποσβέσεως επισφαλών απαιτήσεων και υποτιήσεως αποθεµάτων, καθώς και πρόβλεψη τόκων γραµµατίων πληρωτέων. 11. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίσθηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες κατά

15 την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 12. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στις 30/6/2006 : Οµίλου 22 άτοµα και Εταιρείας 12 άτοµα. Στις 30/6/2005 : Οµίλου 22 άτοµα και Εταιρείας 12 άτοµα. 13. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 14. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση Κεφαλαιουχικές δαπάνες εν υπάρχουν. 16. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών. 17. Ζηµίες ανά µετοχή Οι ζηµίες ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών. 18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ιαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις θα είναι µηδενικές λόγω υπάρξεως φορολογικών ζηµιών.

16 Αµοιβές µελών.σ. συνδεδεµένων µερών Για τον Όµιλο το α εξάµηνο του 2006 ανέρχονται σε και το α εξάµηνο του 2005 σε Σε επίπεδο εταιρείας δεν υπάρχουν αµοιβές. 20. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /6/ /6/ /6/ Η αναλογιστική µελέτη έγινε µε ακρίβεια από τις υπηρεσίες της εταιρείας µας. 21. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων Ορισµένα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2005 της Εταιρείας και του Οµίλου, που παρουσιάζονται ως συγκριτικά των αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2006, έχουν αναταξινοµηθεί µε αποτέλεσµα να διαφέρουν από τα προηγούµενα δηµοσιευθέντα στοιχεία. Οι αναταξινοµήσεις αυτές έγιναν µε βάση τις αρχές που περιγράφονται στο.λ.π. 8 και µε σκοπό να καταστούν συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου. Πιο συγκεκριµένα οι αναταξινοµήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2005 της Εταιρείας και του Οµίλου αφορούσαν τα εξής : 1. Είχαν προσαυξηθεί τα έσοδα συµµετοχών της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΤΕΞ µε πρόβλεψη µερίσµατος α εξαµήνου της RONALTEX και αντιλογίσθηκε. Επίσης ορισµένα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων των περιόδων 31/12/2004, 30/6/2005, 31/12/2005 και 31/3/2006 αναταξινοµήθηκαν µε αποτέλεσµα να διαφέρουν µε τα δηµοσιευθέντα. Πιο συγκεκριµένα οι αναταξινοµήσεις κινδυλίων αφορούσαν τα εξής : Οι διαφορές ενοποίησης προηγουµένων ενοποιήσεων µεταφέρονται στα αποτελέσµατα εις νέον. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε σύγκριση µε τα αρχικώς δηµοσιοποιηθέντα.

17 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2005 Μετοχικό κεφάλαιο όπως δηµοσιεύθηκε Μετοχικό κεφάλαιο αναµορφωµένο Υπέρ το άρτιο όπως δηµοσιεύθηκε Υπέρ το άρτιο αναµορφωµένο Αποθεµατικό επαν/σης όπως δηµοσιεύθηκε Αποθεµατικό επαν/σης αναµορφωµένο Λοιπά αποθεµατικά όπως δηµοσιεύθηκαν ιαφορές εν/σης στα αποτ/τα εις νέο Λοιπά αποθεµατικά αναµορφωµένα Αποτ/τα εις νέο όπως δηµοσιεύθηκαν Αντιλ/σµός µερ/τος RONALTEX α εξαµ Αποτ/τα εις νέο αναµορφωµένα ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ όπως δηµοσιεύθηκαν ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ αναµορφωµένα ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ όπως δηµοσιεύθηκαν Αντιλ/σµός µερ/τος RONALTEX α εξαµ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ αναµορφωµένα

18 Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /6/ /12/ /3/2006 Μετοχικό κεφάλαιο όπως δηµοσιεύθηκε Μετοχικό κεφάλαιο αναµορφωµένο Υπέρ το άρτιο όπως δηµοσιεύθηκε Υπέρ το άρτιο αναµορφωµένο Αποθεµατικό επαν/σης όπως δηµοσιεύθηκε Αποθεµατικό επαν/σης αναµορφωµένο Λοιπά αποθεµατικά όπως δηµοσιεύθηκαν Τακτοποίηση λαθών εν/σης στα αποτ/τα εις νεό Λοιπά αποθεµατικά αναµορφωµένα Αποτ/τα εις νέο όπως δηµοσιεύθηκαν ιαφορές εν/σης στα αποτ/τα εις νέο Αποτ/τα εις νέο αναµορφωµένα ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μητρικής όπως δηµοσιεύθηκαν ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μητρικής αναµορφωµένα

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Πωλήσεις Αποµείωση αξίας Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Παρ/σεις και δικ. βιοµ. Ιδιοκτησίας Αποσβέσεις Ø Ø - - Υπεραξία επιχειρήσεως Αποσβέσεις Σ Υ Ν Ο Λ Ο

20 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Συµµετοχή εις RONALTEX S.A.S Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Υπολογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πρόβλεψη µείωσης αποθεµάτων Έξοδα σε υπόλοιπο εις νέο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Έξοδα βάσει.λ.π. 31/3/06 που πήγαν στα αποτελέσµατα χρήσεως Αντ/σµος ποσού αποσβέσεων λόγω αποµείωσης κτιρίων Αντ/σµος ποσού αποσβέσεων λόγω πώλησης µηχανηµάτων Χ 29% Χ 32% Χ 29% Χ 32% Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα και Υποπροϊόντα Α και βοηθητικές ύλες Αναλ.υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας Προσαρµογή της αξίας Απαιτήσεις κατά πελατών Πελάτες Γραµµάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραµµάτια σε καθυστέρηση Επιταγές εισπρακτέες Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση Μείον Προβλέψεις

21 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Χρεώστες διάφοροι Έξοδα εποµένων Χρήσεων Λογ/σµοί διαχ/σεως Προκ/λων & Πιστώσεων Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

22 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υπολογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ 29% Χ 32% Χ 29% Χ 32% Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Φόροι τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχ/σεις Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

23 Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK HOFMANN ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καθαρά θέση Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβληµένο) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτα αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικα Αποθεµατικό επανεκτίµησης ικαιώµατα µειοψηφίας Υπόλοιπο Ζηµιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο Ζηµιών προηγ. χρήσεων ιαφορές Προσαρµογής (.Π.Χ.Π)

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/06 1/1-30/6/05 1/1-30/6/06 1/1-30/6/05 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Ελλάδα Λοιπές χώρες (Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - Ευρωπαϊκή Ένωση Γαλλία Ελλάδα Λοιπές χώρες (Ε.Ε.) Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25 Αποτελέσµατα Χρήσεως ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 30/6/05 30/6/06 30/6/05 Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σεως Πλέον : Άλλα έσοδα εκµ/σεως Σ ύ ν ο λ ο Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έσοδα Συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα εκµ/σεως Πλέον : Έκτακτα αποτελέσµατα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζηµίες Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Μείον: Φόρος εισοδήµατος ΖΗΜΙΕΣ µετά από φόρους

26 Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Μετοχές της Εταιρείας Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τον κωδικό ΕΛΑΤ. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. µε ηµεροµηνία 30/6/2006 ανήρχετο σε ευρώ. 2. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού α) Η ψήφιση από την Βουλή του ν. 3480/2006 ο οποίος οριστικοποιεί την πολεοδοµική ρύθµιση της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα της εταιρείας µας. β) Στις 24/8/2006 µεταξύ της εταιρείας µας, ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε., και της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεγράφη συµβολαιογραφικό προσύµφωνο αγοραπωλησίας του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας µας, κειµένου επί της οδού Αγίας Άννης 11 στο Βοτανικό, εκτάσεως του οικοπέδου περίπου 25 στρεµµάτων, αντί τιµήµατος Το οριστικό συµβόλαιο συνεφωνήθη να γίνει µέχρι των µέσων του µηνός Οκτωβρίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΣΧΑΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ ΤΣΟΥΚΛΙ ΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α Τ Η Α Τ Σ Α Τ Π Α Τ Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ «ΕΤΜΑ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΑΕ

ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΑΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ Επισκοπήσαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου 2007 περίοδος 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ 1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Αρίθµηση Σηµειώσ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ 1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Αρίθµηση Σηµειώσ www.galis.gr ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Οικονοµικές καταστάσεις 1.1

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα