ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006"

Transcript

1 ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006

2 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...3 Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ.Σ...5 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Ενοποίηση Μετατροπή ξένων νοµισµάτων ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το.π.χ.π Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Κεφαλαιουχικές δαπάνες Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ζηµίες ανά µετοχή Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Αµοιβές µελών.σ. συνδεδεµένων µερών Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Αναταξινοµήσεις κονδυλίων...16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...19 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού...19 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις...20 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού...21 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις...22 Βραχυπρόθεσµα δάνεια...23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...24 Αποτελέσµατα Χρήσεως...25 Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχές της Εταιρείας Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού...26

3 - 3 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ ΑΕ» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.» της 30 ης Ιουνίου 2006 που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30 ης Ιουνίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για την εξάµηνη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Η ευθύνη της σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση έκθεσης επί αυτών των καταστάσεων, µε βάση την επισκόπηση που διενεργήσαµε. Η επισκόπησή µας αφορούσε την εξαµηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκταθήκαµε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονοµικών στοιχείων των αποτελεσµάτων του β τριµήνου Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2400, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε και να εκτελέσουµε την επισκόπησή µας µε σκοπό την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται στα οικονοµικά δεδοµένα και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. εν διενεργήσαµε έλεγχο και συνεπώς δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. Από την επισκόπησή µας προέκυψαν τα κάτωθι : 1) Όπως αναφέρεται και την σηµείωση 2 του Προσαρτήµατος, η µητρική εταιρεία στις 30/6/2006 βασιζόµενος στο.λ.π 8 άλλαξε τις λογιστικές πολιτικές αποτίµησης των ακινήτων, από το κόστος κτήσεως στην εύλογη αξία και µετέφερε την διαφορά που προέκυψε ποσού ευρώ ,35 στα αποτελέσµατα χρήσεως. Αν είχε εφαρµόσει το ΠΧΠ 5 σε συνδυασµό µε το ΛΠ 8 και ΛΠ 16 όπως προβλέπεται δεν θα έπρεπε να γίνει καµία εγγραφή. 2) εν µπορούµε να βεβαιώσουµε την αποτίµηση µηχανηµάτων της µητρικής εταιρείας αξίας ευρώ ,00, λόγω µη ύπαρξης επίσηµης εκτίµησης. 3) Όπως αναφέρεται και στην σηµείωση 2 του Προσαρτήµατος, η µητρική εταιρεία στις 30/6/2006 βασιζόµενη στο.λ.π 8 άλλαξε τις λογιστικές πολιτικές αποτίµησης των συµµετοχών σε θυγατρική εξωτερικού (στις εταιρικές καταστάσεις της), από το κόστος κτήσεως στην εύλογη αξία ( ΛΠ 39). Λόγω αυτού του χειρισµού, αυξήθηκε η καθαρή θέση (αποθεµατικά) µε ποσό ευρώ ενώ έπρεπε να αυξηθούν τα αποτελέσµατα χρήσεως. Σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας έγινε βάσει µεθόδου που δεν προβλέπονται από το ΛΠ 39. Επίσης δεν αναπροσαρµόσθηκαν όπως θα έπρεπε βάσει του ΛΠ 8 τα αρχικά υπόλοιπα όλων των κονδυλίων που επηρεάστηκαν από την αλλαγή λογιστικών πολιτικών για την αποτίµηση των συµµετοχών καθώς και τα ανάλογα ποσά της συγκριτικής πληροφόρησης. 4) Λόγω µη αντιλογισµού της εγγραφής αναπροσαρµογής της αξίας των συµµετοχών κατά την ενοποίηση, εµφανίζεται αυξηµένη η καθαρή θέση της µητρικής µε ποσό ευρώ ) Κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να σχηµατισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως : α) Επιπλέον πρόβλεψη για ζηµίες από την µη είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων κατά ποσό ευρώ β) Επιπλέον πρόβλεψη για την κάλυψη της απαξίωσης ανταλλακτικών µηχανηµάτων που έχει προκύψει λόγω πώλησης των µηχανηµάτων, κατά ποσό ευρώ Επιπλέον, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής : α) Στη σηµείωση 21 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, που αναφέρεται στις προσαρµογές διορθώσεις των λογιστικών µεγεθών που έγιναν σε σχέση µε τις προηγούµενες δηµοσιευµένες ενδιάµεσες και τελικές οικονοµικές καταστάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω σηµείωση. β) Στη σηµείωση 14 του Προσαρτήµατος που αναφέρεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 2002 µέχρι 2005 και το πρώτο εξάµηνο του 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να µην έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές κασταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

4 - 4 - Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας των θεµάτων που µνηµονεύονται στις προηγούµενες παραγράφους 1 έως 5 οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές (εταιρικές και ενοποιηµένες) οικονοµικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την οικονοµική θέση της εταιρείας και του οµίλου για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2006 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της ούτε τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας και του οµίλου, του διαστήµατος που έληξε αυτή την ηµεροµηνία ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση ( ΛΠ 34). Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής BAKER TILLY HELLAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Χ. ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ΑΜ/ΣΟΕΛ ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148

5 - 5 - Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ.Σ. ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Της περιόδου 1 η Ιανουαρίου η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 25 Αυγούστου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, στα οποία έχει συµπεριληφθεί η συµµετοχή σε συγγενή εταιρεία µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΣΧΑΣ

6 - 6 - Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 30 ης Ιουνίου 2006 και της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα Πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετόχων της µητρικής : Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Κέρδη (ζηµίες) εις νέο ( ) ( ) ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις Φόροι εισοδήµατος & λοιποί φόροι πληρωτέοι άνεια ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) - ( ) Μικτά κέρδη (ζηµίες) ( ) Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) - (12.594) Κέρδη (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ( ) ( ) ( ) ( ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα Κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτατα και ανόργανα έξοδα (863) (5.055) - (2.641) Έκτακτες Ζηµίες ( ) - ( ) - Έξοδα προηγουµένων χρήσεων - (3.948) - (3.948) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ( ) - ( ) - Λοιπά έσοδα έξοδα (καθαρά) ( ) ( ) (6.590) Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (39.913) - (39.913) - Κέρδη (ζηµίες) περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (ζηµίες) µετόχων µειοψηφίας 7 9 Κέρδη (ζηµίες) Μετόχων Μητρικής ( ) ( ) Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο (σε Ευρώ) (0,892) (0,142) (0,885) (0,160) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) - (83.242) Μικτά κέρδη (ζηµίες) (70.306) Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) - (5.152) Κέρδη (ζηµίες) εκµετάλλευσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) ( ) ( ) ( ) ( ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα Κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτατα και ανόργανα έξοδα (184) (1.874) - - Έκτακτες Ζηµίες ( ) - ( ) - Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ( ) - ( ) - Λοιπά έσοδα έξοδα (καθαρά) ( ) ( ) 79 Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (ζηµίες) περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (ζηµίες) µετόχων µειοψηφίας 3 5 Κέρδη (ζηµίες) Μετόχων Μητρικής ( ) ( ) Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο (σε Ευρώ) (0,824) (0,048) (0,810) (0,059)

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτ/γικές) δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Πωλήσεις Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ( ) 0 0 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.) Μείωση απαιτήσεων Αύξηση απαιτήσεων 0 ( ) 0 (55.090) Σύνολο Ταµιακών Εισροών Ταµιακές εικροές Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις) Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Άλλα έξοδα Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού Μείωση αποθεµάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (29.412) (43.512) 0 0 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0 ( ) 0 ( ) Αύξηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Ταµιακών εκροών ( ) Ταµιακές Εκροές φόρων Φόροι εισοδήµατος Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη ( ) 0 (8.169) (16.979) Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (78.840) (8.169) Ταµιακές ροές από συνήθεις (λειτ/γικές) δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Σύνολο Ταµικών εισροών Ταµιακές εκροές Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων Σύνολο Ταµιακών εκροών Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ταµιακές εισροές Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί Τραπεζών) Σύνολο Ταµιακών εισροών Ταµιακές εκροές Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Τραπεζών) Τόκοι πληρωθέντες Σύνολο Ταµιακών εκροών Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (8.466) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Επανεκτί- µησης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα 0 ίδια κεφάλαια Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επιπλέον µεριδίου θυγατρικής 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µετα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ( ) ( ) ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 0 ισολογισµών Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επί πλέον µεριδίου θυγατρικής 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 Καθαρό Κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( )

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο 1/1 έως 30 Ιουνίου 2006 και 2005 (Ποσά σε Ευρώ) Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικό Επανεκτί- µησης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον ικ/τα µειοψηφίας Σύνολο Σύνολο Υπόλοιπο κατά την 1 Ιαν/ρίου 2005 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια 0 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) 14 ( ) Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) ( ) 14 ( ) ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0 0 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επιπλέον µεριδίου θυγατρικής 0 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 0 Καθαρό κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) 9 ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µετα ΠΧΠ ( ) Κέρδος / (ζηµία) που αναγνωρίστηκε άµεσα σταίδια κεφάλαια 0 0 Κέρδος / (ζηµία) αποτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ( ) 804 (808) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών 0 0 Σύνολο καθαρού εισοδήµατος µεταφερόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια (808) (3) ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0 (κέρδη) Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Αγορές (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Επίδραση στα δικαιώµατα µειοψηφίας από εξαγορά επί πλέον µεριδίου θυγατρικής 0 0 ικαιώµατα µειοψηφίας από πώληση µεριδίου θυγατρικών 0 0 Καθαρό Κέρδος / (ζηµία) περιόδου µετά φόρων ( ) ( ) 7 ( ) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ( )

11 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία µας, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της, έχουσα πλην των άλλων χαρακτήρα συµµετοχικής εταιρείας, ασκεί την εµπορική της δραστηριότητα µέσω της θυγατρικής της εταιρείας RONALTEX S.A.S. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. ευρίσκονται στην Αθήνα (Αγίας Άννης 9 11 Βοτανικός) και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της θυγατρικής RONALTEX S.A.S ευρίσκονται στη ΓΑΛΛΙΑ. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2006 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 25 Αυγούστου Αρχές σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περιόδο 1/1 έως 30/6 του 2006 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Προβήκαµε στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις αποτιµήσεις των ακινήτων και των συµµετοχών, βάσει του ν. 3460/2006 ο οποίος δηµοσιεύθηκε τον Μάϊο 2006 και ειδικότερα το άρθρο 43γ που προσέθεσε στον ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, για την ορθότερη και πιό αξιόπιστη παρουσίαση της καθαρής θέσης της εταιρείας. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005 καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη. Η ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Από τα τέλη του µηνός Ιουλίου 2004 η εταιρεία διέκοψε την βιοµηχανική και εµπορική της εκµετάλλευση και από τότε το Χ.Α. την έθεσε υπό επιτήρηση. 3. Ενοποίηση Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και της θυγατρικής της RONALTEX S.A.S που ελέγχεται απ αυτήν την 30 Ιουνίου Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, πλέον από 30/6/2006, οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στο τέλος κάθε χρήσης στην εύλογη αξία βάση του ν. 3460/2006. Οι διαφορές αποτίµησης δεν αντιλογίζονται για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

12 Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µία επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως. Τα διεταιρικά υπόλοιπα απαλείφονται κατά την ενοποίηση. εν υπήρχαν κατά το 2006 διετερικές συναλλαγές µεταξύ των συγγενών εταιρειών άρα και διετερικά αποτελέσµατα. 4. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων (1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του Οµίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρείας. (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. (3) Εταιρείες του Οµίλου Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από την µητρική γίνεται ως εξής : - Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. - Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν. - Τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται στ αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.

13 Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση οικονοµικών µονάδων εξωτερικού µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 5. ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων α) Κίνδυνος αγοράς Οι συναλλαγές του Οµίλου είναι κυρίως σε και κατά συνέπεια δεν προκύπτουν σηµαντικοί κίνδυνοι από τις απαιτήσεις. β) Κίνδυνος ρευστότητος Ο κίνδυνος ρευστότητος παραµένει σε σχετικά αυξηµένα επίπεδα λόγω της κατάστασης στην αγορά της κλωστοϋφαντουργίας καθώς και της µείωσης των τραπεζικών χορηγήσεων. Η εταιρεία έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία (Ακίνητο στο Βοτανικό). Η ένταξη του ακινήτου στη γενικότερη ανάπλαση της περιοχής θα ωφελήσει στην ταµειακή ρευστότητα της Εταιρείας. Η πολιτική του Οµίλου είναι να συνάπτει δάνεια και να τα ανανεώνει χρησιµοποιώντας κυµαινόµενο επιτόκιο. 6. Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών Λαµβάνοντας υπόψη την κατάθεση τροποποιήσεως για την πολεοδοµική ρύθµιση στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα της εταιρείας µας και την εν συνεχεία ψήφιση του σχετικού νόµου, η εύλογη αξία των ακινήτων µας διαµορφώθηκε στο ύψος των Έγινε αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία της κατά 99,995% συµµετοχής µας στη θυγατρική εταιρεία RONALTEX SAS η οποία διαθέτει ένα αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής το οποίο απεδείχθη εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε περίοδο κρίσης και προσφέρει την τελευταία πενταετία ένα αξιόλογο ύψος κύκλου εργασιών και κερδών και αποτελεί τη σταθερή βάση για την εκτίµηση της εύλογης αξίας της εταιρείας στο ποσό των µε τη µέθοδο του ποσοστού απόδοσης της επενδύσεως. Τα Γήπεδα και τα Κτίρια έχουν προσαρµοσθεί στις εύλογες αξίες τους. Τα Γήπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : Ωφέλιµη ζωή κτιρίων 50 χρόνια Ωφέλιµη ζωή µηχ/των 20 «Οι εύλογες αξίες των Αποθεµάτων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο που ενδεχοµένως προκύψει κατά την πώλησή τους. Το αυτό ισχύει και για τις απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί µε την πρόβλεψη για αποζηµίωση όλου του προσωπικού. 7. Μετοχικό Κεφάλαιο Με 30/6/2006 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραµένει το ίδιο ως ήταν την 1/1/2004. Αποτελείται από κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,66 ( µετοχές Χ 0,66 = ,88)

14 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αφορά διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο παλαιοτέρων αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 9. Λοιπά αποθεµατικά Αφορά τα τακτικά, έκτακτα και λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου και της εταιρείας. Η µείωση στα κονδύλια του Οµίλου και της εταιρείας την 30/6/2006 σε σχέση µε την 31/12/2005 οφείλεται σε τακτοποίηση λογαριασµών όπως φαίνεται στον πίνακα µεταβολών Καθαρής θέσης. 10. Γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το.π.χ.π.1 Σύµφωνα µε το νόµο από 1 Ιανουαρίου 2005 η εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες και τις θυγατρικές τους. Μέχρι 31 εκεµβρίου 2004 η εταιρεία και ο Όµιλος είχαν συντάξει και δηµοσιεύσει τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση την Ελληνική νοµοθεσία. Για την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα.λ.π. πραγµατοποιήθηκαν οι προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες σύµφωνα µε το.π.χ.π.1. Ειδικότερα έγινε απόσβεση διάφορων εξόδων του λογαριασµού έξοδα εγκαταστάσεως τα οποία αποσβένοντο τµηµατικά, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων στην εύλογη αξία τους, τροποποιήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης διάφορων περιουσιακών στοιχείων ώστε να συµπίπτουν µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους, καταχωρήθηκαν λογιστικά οι υποχρεώσεις της εταιρείας και του Οµίλου για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, προσαρµόσθηκε η αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις, έγινε λογιστική καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογίας, έγινε πρόβλεψη αποσβέσεως επισφαλών απαιτήσεων και υποτιήσεως αποθεµάτων, καθώς και πρόβλεψη τόκων γραµµατίων πληρωτέων. 11. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, κάθε µιας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίσθηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες κατά

15 την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 12. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στις 30/6/2006 : Οµίλου 22 άτοµα και Εταιρείας 12 άτοµα. Στις 30/6/2005 : Οµίλου 22 άτοµα και Εταιρείας 12 άτοµα. 13. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού ευρώ ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 14. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση Κεφαλαιουχικές δαπάνες εν υπάρχουν. 16. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή τη λειτουργία των εταιρειών. 17. Ζηµίες ανά µετοχή Οι ζηµίες ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών. 18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ιαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις θα είναι µηδενικές λόγω υπάρξεως φορολογικών ζηµιών.

16 Αµοιβές µελών.σ. συνδεδεµένων µερών Για τον Όµιλο το α εξάµηνο του 2006 ανέρχονται σε και το α εξάµηνο του 2005 σε Σε επίπεδο εταιρείας δεν υπάρχουν αµοιβές. 20. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /6/ /6/ /6/ Η αναλογιστική µελέτη έγινε µε ακρίβεια από τις υπηρεσίες της εταιρείας µας. 21. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων Ορισµένα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2005 της Εταιρείας και του Οµίλου, που παρουσιάζονται ως συγκριτικά των αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2006, έχουν αναταξινοµηθεί µε αποτέλεσµα να διαφέρουν από τα προηγούµενα δηµοσιευθέντα στοιχεία. Οι αναταξινοµήσεις αυτές έγιναν µε βάση τις αρχές που περιγράφονται στο.λ.π. 8 και µε σκοπό να καταστούν συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου. Πιο συγκεκριµένα οι αναταξινοµήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου του 2005 της Εταιρείας και του Οµίλου αφορούσαν τα εξής : 1. Είχαν προσαυξηθεί τα έσοδα συµµετοχών της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΤΕΞ µε πρόβλεψη µερίσµατος α εξαµήνου της RONALTEX και αντιλογίσθηκε. Επίσης ορισµένα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων των περιόδων 31/12/2004, 30/6/2005, 31/12/2005 και 31/3/2006 αναταξινοµήθηκαν µε αποτέλεσµα να διαφέρουν µε τα δηµοσιευθέντα. Πιο συγκεκριµένα οι αναταξινοµήσεις κινδυλίων αφορούσαν τα εξής : Οι διαφορές ενοποίησης προηγουµένων ενοποιήσεων µεταφέρονται στα αποτελέσµατα εις νέον. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων και ιδίων κεφαλαίων για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε σύγκριση µε τα αρχικώς δηµοσιοποιηθέντα.

17 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2005 Μετοχικό κεφάλαιο όπως δηµοσιεύθηκε Μετοχικό κεφάλαιο αναµορφωµένο Υπέρ το άρτιο όπως δηµοσιεύθηκε Υπέρ το άρτιο αναµορφωµένο Αποθεµατικό επαν/σης όπως δηµοσιεύθηκε Αποθεµατικό επαν/σης αναµορφωµένο Λοιπά αποθεµατικά όπως δηµοσιεύθηκαν ιαφορές εν/σης στα αποτ/τα εις νέο Λοιπά αποθεµατικά αναµορφωµένα Αποτ/τα εις νέο όπως δηµοσιεύθηκαν Αντιλ/σµός µερ/τος RONALTEX α εξαµ Αποτ/τα εις νέο αναµορφωµένα ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ όπως δηµοσιεύθηκαν ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ αναµορφωµένα ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ όπως δηµοσιεύθηκαν Αντιλ/σµός µερ/τος RONALTEX α εξαµ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ αναµορφωµένα

18 Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /6/ /12/ /3/2006 Μετοχικό κεφάλαιο όπως δηµοσιεύθηκε Μετοχικό κεφάλαιο αναµορφωµένο Υπέρ το άρτιο όπως δηµοσιεύθηκε Υπέρ το άρτιο αναµορφωµένο Αποθεµατικό επαν/σης όπως δηµοσιεύθηκε Αποθεµατικό επαν/σης αναµορφωµένο Λοιπά αποθεµατικά όπως δηµοσιεύθηκαν Τακτοποίηση λαθών εν/σης στα αποτ/τα εις νεό Λοιπά αποθεµατικά αναµορφωµένα Αποτ/τα εις νέο όπως δηµοσιεύθηκαν ιαφορές εν/σης στα αποτ/τα εις νέο Αποτ/τα εις νέο αναµορφωµένα ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μητρικής όπως δηµοσιεύθηκαν ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μητρικής αναµορφωµένα

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Πωλήσεις Αποµείωση αξίας Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Αποσβέσεις Παρ/σεις και δικ. βιοµ. Ιδιοκτησίας Αποσβέσεις Ø Ø - - Υπεραξία επιχειρήσεως Αποσβέσεις Σ Υ Ν Ο Λ Ο

20 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Συµµετοχή εις RONALTEX S.A.S Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Υπολογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πρόβλεψη µείωσης αποθεµάτων Έξοδα σε υπόλοιπο εις νέο Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Έξοδα βάσει.λ.π. 31/3/06 που πήγαν στα αποτελέσµατα χρήσεως Αντ/σµος ποσού αποσβέσεων λόγω αποµείωσης κτιρίων Αντ/σµος ποσού αποσβέσεων λόγω πώλησης µηχανηµάτων Χ 29% Χ 32% Χ 29% Χ 32% Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προϊόντα και Υποπροϊόντα Α και βοηθητικές ύλες Αναλ.υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας Προσαρµογή της αξίας Απαιτήσεις κατά πελατών Πελάτες Γραµµάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραµµάτια σε καθυστέρηση Επιταγές εισπρακτέες Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση Μείον Προβλέψεις

21 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Χρεώστες διάφοροι Έξοδα εποµένων Χρήσεων Λογ/σµοί διαχ/σεως Προκ/λων & Πιστώσεων Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµείο Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

22 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υπολογισµός αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ 29% Χ 32% Χ 29% Χ 32% Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Γραµµάτια πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Φόροι τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχ/σεις Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

23 Βραχυπρόθεσµα δάνεια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 31/12/05 30/6/06 31/12/05 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK HOFMANN ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καθαρά θέση Μετοχικό Κεφάλαιο (καταβληµένο) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Έκτακτα αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικα Αποθεµατικό επανεκτίµησης ικαιώµατα µειοψηφίας Υπόλοιπο Ζηµιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο Ζηµιών προηγ. χρήσεων ιαφορές Προσαρµογής (.Π.Χ.Π)

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/6/06 1/1-30/6/05 1/1-30/6/06 1/1-30/6/05 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Ελλάδα Λοιπές χώρες (Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - Ευρωπαϊκή Ένωση Γαλλία Ελλάδα Λοιπές χώρες (Ε.Ε.) Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25 Αποτελέσµατα Χρήσεως ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/06 30/6/05 30/6/06 30/6/05 Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σεως Πλέον : Άλλα έσοδα εκµ/σεως Σ ύ ν ο λ ο Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έσοδα Συµµετοχών Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα εκµ/σεως Πλέον : Έκτακτα αποτελέσµατα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα κέρδη Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζηµίες Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Μείον: Φόρος εισοδήµατος ΖΗΜΙΕΣ µετά από φόρους

26 Ε. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Μετοχές της Εταιρείας Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τον κωδικό ΕΛΑΤ. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε. µε ηµεροµηνία 30/6/2006 ανήρχετο σε ευρώ. 2. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού α) Η ψήφιση από την Βουλή του ν. 3480/2006 ο οποίος οριστικοποιεί την πολεοδοµική ρύθµιση της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα της εταιρείας µας. β) Στις 24/8/2006 µεταξύ της εταιρείας µας, ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε., και της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεγράφη συµβολαιογραφικό προσύµφωνο αγοραπωλησίας του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας µας, κειµένου επί της οδού Αγίας Άννης 11 στο Βοτανικό, εκτάσεως του οικοπέδου περίπου 25 στρεµµάτων, αντί τιµήµατος Το οριστικό συµβόλαιο συνεφωνήθη να γίνει µέχρι των µέσων του µηνός Οκτωβρίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΣΧΑΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ ΤΣΟΥΚΛΙ ΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α Τ Η Α Τ Σ Α Τ Π Α Τ Η

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» την 18 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01-30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος

Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το Α Εξάμηνο 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα