ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2 Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 31 Ιανουαρίου 2008 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αθήνα, 31/1/2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α..Τ Α.Α Α.Τ. Ρ Α.Τ. Χ Α.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 Σημείωση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 7 (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων... 7 (2.2) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα... 8 (2.3) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία... 8 (2.4) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα... 8 (2.5) Μισθώσεις... 8 (2.6) Συμψηφισμός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων...8 (2.7) Έσοδα... 8 (2.8) Προβλέψεις... 9 (2.9) Φόρος Εισοδήματος... 9 (2.10) Παροχές προς το Προσωπικό... 9 (2.11) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη... 9 (2.12) Κέρδη ανά μετοχή ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ATTICA VENTURES ΑΕ, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα 01 Φεβρουαρίου 2008 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Αθανασία Μ. Αραμπατζή Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα Α.Μ.ΣΟΕΛ 127 2

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημ. 1 η Ιαν 1 η Ιαν 31 Δεκ Δεκ 2006 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , ,60 Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις , ,37 Τόκοι και συναφή έσοδα 3.789, ,11 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , ,08 Προμήθειες και έξοδα Τραπεζών (2.961,04) (55,64) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,68) ( ,41) Αποσβέσεις (2.015,26) (4.301,11) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,83) ( ,24) Σύνολο λειτουργικών εξόδων 4 ( ,81) ( ,40) Κέρδη προ φόρων , ,68 Μείον Φόροι 5 (44.748,98) (49.889,18) Κέρδη μετά από φόρους , ,50 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) 6 8,60 9,23 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ) 6,00 3,2 3

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημ. 31/12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και Διαθέσιμα , ,83 Πάγια στοιχεία ενεργητικού , ,89 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,33 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,80 Φόροι πληρωτέοι , ,56 Προβλέψεις , ,33 Σύνολο υποχρεώσεων , ,69 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Τακτικό Αποθεματικό , ,88 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης , ,45 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,02 4

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ , , ,26 46, ,83 Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων ,27 9, ,50 Μερίσματα πληρωθέντα (42.497,17) (2,83) (42.500,00) Αποθεματικά δημιουργηθέντα από Διανομή 5.155,43 (5.155,43) 0,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , ,93 53, ,33 Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων ,25 8, ,84 Μερίσματα πληρωθέντα (47.996,80) (3,20) (48.000,00) Αποθεματικά δημιουργηθέντα από Διανομή 7.000,71 (7.000,71) 0,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , ,67 58, ,17 5

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημ 31/12/ /12/2006 Λειτουργικές δραστηριότητες Έσοδα προμηθειών , ,60 Λοιπά έσοδα 0, ,13 Τόκοι έξοδα (2.961,04) (55,64) Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ,04 0,00 Τόκοι και συναφή έσοδα 3.789,00 0,00 Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές ( ,51) ( ,23) Φόροι πληρωθέντες (37.248,99) (41.939,18) Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία (1.290,35) 2.360,18 Καθαρή (αύξηση) / μείωση άλλων υποχρεώσεων (42.501,93) (39.850,51) Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες , ,35 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (3.148,15) 1.326,98 Τόκοι εισπραχθέντες 0, ,35 Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (3.148,15) ,33 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα (48.000,00) (42.500,00) Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (48.000,00) (42.500,00) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,68 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,83 6

9 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Αττικής Α.Ε.Δ.Α.Κ Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι Ανώνυμη Εταιρεία, μή εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον Τομέα της διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 7 του νόμου 2992/2002. Η διεύθυνσή της είναι Μαυρομιχάλη 8, Τ.Κ Αθήνα. Η Εταιρεία απασχολεί 4 άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι Θυγατρική της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. και οι Οικονομικές της Καταστάσεις περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση του Ομίλου. Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 09/09/2003 και τα αποτελέσματα καθώς και οι ταμειακές ροές της συγκριτικής περιόδου καλύπτουν την δωδεκάμηνη περίοδο από 01/01/2006 έως 31/12/2006 Οι αναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007, έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 31 ης Ιανουαρίου Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας από την αρχή της λειτουργίας της είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών - ειδείκευση Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος ΜΒΑ από το Cass Business School London. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών από το Φεβρουάριο του 2004 είναι ο Σωτήρης Χήνος, που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών- ειδίκευση Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο σε Money, Banking and Finance από το University of Sheffield. 2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως και κατά την προηγούμενη χρήση. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται διαφορετικά. Τα μεγέθη που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

10 (2.2) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Το συναλλακτικό νόμισμα είναι το Ευρώ ( ). Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των μη νομισματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της μεταβολής της εύλογης αξίας τους. Για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα στοιχείο που έχει ταξινομηθεί στο χαρτοφυλάκιο εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ενώ αντίθετα για ένα μη νομισματικό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, όπως μία μετοχή, το οποίο έχει ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς πώληση οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πώληση του μη νομισματικού χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. (2.3) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοχρησιμοποιούμενα είτε για τις λειτουργικές εργασίες της Εταιρείας είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Οι βελτιώσεις μισθωμένων ακινήτων, τα έπιπλα, καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμούνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες απομειώσεις. Αποσβέσεις. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. (2.4) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία απόκτησης. (2.5) Μισθώσεις Η Εταιρεία ως μισθωτής Λειτουργικές Μισθώσεις Η Εταιρεία συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Χρηματοδοτικές μισθώσεις Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις. (2.6) Συμψηφισμός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης. (2.7) Έσοδα Οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες. Προμήθειες και συναφή έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο περαίωσης της συναλλαγής. Αμοιβές για υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συμβουλευτικές υπηρεσίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα σύμφωνα με το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, συνήθως σε αναλογική βάση. 8

11 Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία αποκτά το δικαίωμα απόληψης του μερίσματος. (2.8) Προβλέψεις Η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν υπάρχει τεκμαιρόμενη ή νόμιμη παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων παρελθουσών χρήσεων, το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να προσδιοριστεί αντικειμενικά και είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη προκειμένου να διακανονιστεί η υποχρέωση. (2.9) Φόρος Εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίζονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Η Εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών. Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης, βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις για συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για τον συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών. (2.10) Παροχές προς το Προσωπικό Η Εταιρεία καταβάλει αποζημίωση του Ν.2112/20 κατά την συνταξιοδότηση του προσωπικού της. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών συνίσταται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μειωμένη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, με τις αναπροσαρμογές που απαιτούνται για κέρδη ή ζημιές που προέρχονται από αναλογιστική μελέτη και δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί καθώς και με το κόστος προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της υποχρέωσης που προκύπτει από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται, προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο χρεογράφων του δημοσίου, τα οποία έχουν περίοδο ωρίμανσης που προσεγγίζει τους όρους της σχετικής υποχρέωσης αποζημίωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που μπορεί να προέλθουν από αναπροσαρμογές, βάσει της εμπειρίας, καθώς και από αλλαγή των αναλογιστικών υποθέσεων, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσματα αναλογικά σύμφωνα με τη μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων. Επίσης η εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που συνδέεται μ αυτή, με σχέση ορισμένου χρόνου. (2.11) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται η μητρική εταιρεία καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, καθώς και εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 9

12 Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη, κατά την ίδια χρονική στιγμή. (2.12) Κέρδη ανά μετοχή Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζημιές της χρήσης που είναι αποδοτέα στους κατόχους κοινών μετοχών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο δείκτης των μειωμένων κερδών ανά μετοχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία υπολογισμού του βασικού δείκτη κερδών ανά μετοχή, αλλά οι προσδιοριστικοί όροι του δείκτη, καθαρά κέρδη ή ζημιές και αριθμός κοινών μετοχών, προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να αντανακλούν την ενδεχόμενη μείωση των κερδών ανά μετοχή, η οποία θα μπορούσε να προέλθει είτε από τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών ή από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών έναντι των κοινών μετοχών. 10

13 3. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 η Ιαν 31 Δεκ η Ιαν 31 Δεκ 2006 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθειες υπηρεσιών από διαχείριση Α. Κ. επιχειρηματικών συμμετοχών , ,60 Τόκοι από Πιστωτικά Ιδρύματα 3.789, ,11 Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις , ,37 Έσοδα , ,08 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 η Ιαν 31 Δεκ η Ιαν 31 Δεκ 2006 Μισθοδοσία και Ημερομίσθια ( ,94) ( ,34) Υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (38.222,74) (32.219,07) Λοιπές Επιβαρύνσεις (1.900,00) (0,00) Προβλέψεις (0,00) (8.000,00) Αμοιβές Τρίτων ( ,57) (94.003,20) Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης (42.399,72) (33.314,02) Τηλεπικοινωνίες (8.579,35) (9.674,46) Επισκευές και Συντηρήσεις (3.141,60) (6.282,04) Μεταφορικά (12.256,64) (11.108,06) Έντυπα και γραφική ύλη (14.215,00) (21.167,42) Υπηρεσίες Κοινής ωφέλειας (1.747,16) (1.308,73) Απόσβεση (Ενσώματα Πάγια) (2.015,26) (3.950,07) Απόσβεση (Άϋλα Πάγια) 0,00 (351,04) Ενοίκια (30.506,75) (33.991,92) Μη ενσωματωμένοι φόροι (4.118,94) (2.774,41) Λοιπά (78.732,10) (97.546,98) Έξοδα Τραπεζών (2.961,04) (55,64) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ( ,81) ( ,40) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων είναι:

14 5. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 η Ιαν 1 η Ιαν 31 Δεκ Δεκ 2006 Φόρος εισοδήματος (τρέχουσας περιόδου) (37.248,98) (41.939,18) Αναβαλλόμενος Φόρος (7.500,00) (7.950,00) Φόρος εισοδήματος (44.748,98) (49.889,18) Αναβαλλόμενος Φόρος Συνταξιοδοτικές παροχές και αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία 0,00 750,00 Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις Λοιπές προσωρινές διαφορές (7.500,00) (8.700,00) Αποτέλεσμα από Αναβαλλόμενους φόρους (7.500,00) (7.950,00) 6. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 η Ιαν 31 Δεκ η Ιαν 31 Δεκ 2006 Κέρδη /Ζημιές μετά από φορολογία , ,50 Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών κατά τη περίοδο Βασικά και μειωμένα κέρδη /ζημιές ανά μετοχή 8,60 9,23 7. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Καταθέσεις όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα Εσωτερικού , ,83 Καταθέσεις προθεσμίας σε πιστωτικά ιδρύματα Εσωτερικού ,00 0,00 Ταμείο και διαθέσιμα , ,83 12

15 8. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων Σύνολο Έναρξη Αξία κτήσης , , ,11 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομείωση (32.718,78) (769,93) (33.488,71) Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 01/01/ , , ,40 Πλέον: Αγορές , ,13 Πωλήσεις (15.624,09) (15.624,09) Μείον: Απομείωση περιόδου (12.479,90) (12.479,90) Απόσβεση περιόδου (3.950,07) (3.950,00) Αποσβέσεις Πωληθέντων , ,42 Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/ ,89 0, ,89 Αξία κτήσης , , ,15 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομείωση (29.995,26) (4.720,00) (34.715,26) Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/ ,89 0, ,89 Πλέον: Αγορές 3.148, ,16 Μείον: Απόσβεση περιόδου (2.015,26) (2.015,26) Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/ ,79 0, ,79 Αξία κτήσης , , ,31 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις και Απομείωση (32.010,52) (4.720,00) (32.010,52) Αναπόσβεστη Αξία κτήσης 31/12/ ,79 0, ,79 9. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Προκαταβολές φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους , ,40 Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες 2.325,39 500,00 Λοιπά 9.863, ,57 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Συνταξιοδοτικές παροχές και αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία , ,33 Λοιπές προσωρινές διαφορές 7.500, ,00 Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους , ,33 Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους δεν υφίστανται. 13

16 Η Εταιρεία ακολουθεί τη μέθοδο της πλήρους υποχρέωσης, για τον υπολογισμό του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογίας επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Ο φορολογικός συντελεστής τον οποίο λαμβάνει υπόψη της η Εταιρεία, για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού στις αναβαλλόμενης φορολογίας, είναι αυτός που θα ισχύει, κατά το έτος τακτοποίησης των διαφορών αυτών. Στις περιπτώσεις όπου ο φορολογικός συντελεστής, με τον οποίο έχει προσδιοριστεί το ποσό στις αναβαλλόμενης φορολογίας, είναι διαφορετικός από αυτόν που ισχύει κατά το έτος τακτοποίησης των φορολογικών διαφορών, το ποσό της διαφοράς καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις, παρατίθεται στον επόμενο πίνακα: Σύνολο προβλέψεων την 31/12/2007 Σύνολο προβλέψεων την 31/12/2006 Αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία , ,33 Σύνολο , ,33 Κατά την χρήση που έληξε την το συνολικό υπόλοιπο της σχηματισμένης πρόβλεψης που έχει σχηματίσει η εταιρεία για το προσωπικό της ανέρχεται σε ,33. Από το ύψος αυτό ποσό ,00 αφορά το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει το 1/10 περίπου αυτής που αντιστοιχεί βάση των δεδομένων της Το δε υπόλοιπο πρόβλεψης για το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ανέρχεται κατά την σε 1.829,33 και έχει βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων βάση σχετικής αναλογιστικής μελέτης που έχει εκπονηθεί. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος) , ,31 Φόρος εισοδήματος , ,25 Πιστωτές και προμηθευτές , ,64 Οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς , ,17 Λοιπές υποχρεώσεις 0, ,39 Έσοδα επόμενων χρήσεων , ,60 Λοιπές Προβλέψεις , ,33 Σύνολο υποχρεώσεων ( ,76) ( ,69) 14

17 13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Καταβλημένο , ,00 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού ,00 διαιρείται σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 40,00 εκάστη. Κύριος μέτοχος με μετοχές είναι η Τράπεζα Αττικής, ενώ στην μειοψηφία αντιστοιχεί ποσό 40,00 για μετοχικό κεφάλαιο. 14. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 Τακτικό αποθεματικό , ,88 Σε εφαρμογή του άρθρου 44 Κ.Ν. 2190/1920 αφαιρείται ετησίως το 5% των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Η υποχρέωση για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού παύει όταν αυτό φτάσει στο 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάθεση κερδών από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης που έληξε την θα διατεθεί για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού ποσό 6.500,00 το οποίο θα εμφανιστεί στον εν λόγω λογαριασμό μετά την έγκριση της διανομής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, αφορούν κτίρια που η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως γραφεία στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Το συνολικό ποσό των ελάχιστων μελλοντικών πληρωμών που θα κληθεί να καταβάλλει η Εταιρεία, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/2007 Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές της Εταιρείας ως μισθωτής: Έως ενός έτους ,00 Από ένα μέχρι πέντε έτη ,00 Πλέον των πέντε ετών ,00 Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών ,00 Το συνολικό ποσό που έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και αφορά την καταβολή μισθωμάτων, ανήλθε στο ποσό των ,75. Από το έτος 2006 τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρθηκαν στη οδό Μαυρομιχάλη 8,Αθήνα σε κτίριο ιδιοκτησίας της Τράπεζας Αττικής. Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου με την Τράπεζα Αττικής, η οποία έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του Στον υπολογισμό των εν λόγω μελλοντικών καταβολών δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν μελλοντικές αναπροσαρμογές των μισθωμάτων. 15

18 16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 31/12/ /12/2006 Α1. Απαιτήσεις , ,83 Α2. Έσοδα , ,95 Β. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/12/ /12/2006 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ , , ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 17.1.ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/12/ /12/2006 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 0,00 Συνίσταται σε εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Αττικής υπέρ της ένωσης εταιρειών : α) «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και β) «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Ο σκοπός της εν λόγω εγγυητικής επιστολής, αφορά την συμμετοχή της παραπάνω ένωσης εταιρειών στο διενεργούμενο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Α.Κ.Ε.Σ.) ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ», σύμφωνα με την υπ αρ /Β2013 διακήρυξη. Οι εταιρείες που αποτελούν την ένωση ευθύνονται τόσο ατομικά όσο και αλληλέγγυα για το ποσό του συνόλου της υποχρέωσης. 16

19 18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2004, 2005,2006 και Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 8.000,00, ποσό το οποίο θεωρείται επαρκές για την κάλυψη πιθανής πρόσθετης μελλοντικής υποχρέωσης που θα προκύψει από το φορολογικό έλεγχο. 19. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η Εταιρεία, εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος από της μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές αγοράς καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την διαχείριση των κινδύνων, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση υπερβολικών κινδύνων ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ως «κίνδυνο ρευστότητας» ορίζουμε το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει, πλήρως ή έγκαιρα, τις τρέχουσες και μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις -όταν αυτές γίνουν απαιτητές- λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας. Στον κίνδυνο αυτό περιλαμβάνεται και η πιθανότητα ανάγκης επαναχρηματοδότησης ποσών σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς επίσης και η ανάγκη πώλησης στοιχείων του Ενεργητικού. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας καθώς το μεγαλύτερο μέρος των περουσιακών της στοιχείων είναι άμεσα διαθέσιμα και υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις της. 17

20 19.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ως «συναλλαγματικό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις δυσμενείς μεταβολές στις τιμές νομισμάτων, όταν υπάρχει ανοικτή συναλλαγματική θέση σε κάποιο νόμισμα. Η Εταιρεία έχει θέσει όρια για την μέγιστη συναλλαγματική έκθεση της, ανά νόμισμα, τα οποία και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Η Εταιρεία συχνά αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού, τηρώντας αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Στους κατωτέρω πίνακες εμφανίζεται, ανά νόμισμα, ο βαθμός έκθεσης της Εταιρείας στον συναλλαγματικό κίνδυνο. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 31/12/2007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EUR JPY Σύνολο Ταμείο και Διαθέσιμα , , ,50 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 8.176, ,79 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,32 Ενεργητικό , , ,94 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,37 Φόροι Πληρωτέοι , ,06 Προβλέψεις , ,33 Υποχρεώσεις , ,76 Καθαρή συναλλαγματική θέση , , ,18 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 31/12/2006 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EUR JPY Σύνολο Ταμείο και Διαθέσιμα , ,83 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7.043, ,89 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , ,97 Ενεργητικό , ,02 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,80 Φόροι Πληρωτέοι , ,56 Προβλέψεις , ,33 Υποχρεώσεις , ,69 Καθαρή συναλλαγματική θέση ( ,33) - ( ,33) 18

21 19.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Ως «επιτοκιακό κίνδυνο» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήματος. Τέτοιες μεταβολές τιμών των επιτοκίων μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της Εταιρείας, αφού δύνανται να μεταβάλουν και: - Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα. - Την αξία εσόδων και εξόδων, ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων. - Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και, συχνά, οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό επιτοκιακό κίνδυνο, καθώς το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα είναι ασήμαντο, και δεν έχει σημαντικά περουσιακά στοιχεία τα οποία να επηρεάζονται από διακυμάνσεις του επιτοκίου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο που να απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους των οφειλετών να αποπληρώσουν εντός των συμβατικών τους προθεσμιών μέρος ή το σύνολο των οφειλών τους. Αυτό οφείλεται στο ότι τα έσοδα της εταιρείας (απαιτήσεις) λόγω της φύσεως και της προέλευσης αυτών είναι βεβαίας και ασφαλούς είσπραξης. 20. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάθεση κερδών από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το προτεινόμενο μέρισμα από τα καθαρά κέρδη προς διάθεση ανέρχεται συνολικά σε ,00, ήτοι 6,00 ανά μετοχή το οποίο θα εμφανιστεί στον αντίστοιχο λογαριασμό ύστερα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επίσης προτείνεται διανομή αμοιβών στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της εταιρείας ύψους ,00. Και το ποσό αυτό θα εμφανιστεί στον αντίστοιχο λογαριασμό ύστερα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 19

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ HSBC Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2011 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λεωφ. Μεσογείων 109-111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 10 ης εταιρικής χρήσης (1.1. 31.12.2005) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονομικές Καταστάσεις ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2011-31/12/2011 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα