C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2014

2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 2-4 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 5 Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 6 Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 7 Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 8 Ενδιάμεση συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 9 Σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 10-19

3 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στ. Γαλαταριώτης, (Κύπριος) Εκτελεστικός Πρόεδρος Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, (Κύπριος) Εκτελεστικός Σύμβουλος Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης, (Κύπριος) Εκτελεστικός Σύμβουλος Αλέξης Γ. Στ. Γαλαταριώτης, (Κύπριος) Εκτελεστικός Σύμβουλος Τάσος Αναστασίου, (Κύπριος) Εκτελεστικός Σύμβουλος Βάσος Γ. Λαζαρίδης, (Κύπριος) Οικονομικός Σύμβουλος Μιχάλης Μουσιούττας, (Κύπριος) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πίττας, (Κύπριος) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Ρηγίνος Τσάνος, (Κύπριος) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Stephan Popper (Ελβετός), Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος (παραιτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2014) Thomas M. Schmidheiny (Ελβετός), Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικός Σύμβουλος (παραιτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2014) Γραμματέας C.C.C. Secretarial Limited Λεμεσός, Κύπρος Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Deloitte Limited Λεμεσός, Κύπρος 1

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2014, μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα της συμμετοχής με ποσοστό 50% (2013:100%) στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited ( L Union), ιδιοκτήτριας εταιρείας του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & Resort. Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, που εκφράζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Κατά την κατάρτιση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2014 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Φύση εργασιών του Συγκροτήματος Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η συμμετοχή κατά 50% (2013:100%) στην L Union η οποία ασχολείται με την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχείων, την διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων, την ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την ανάπτυξη πολυτελών επαύλεων προς πώληση. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts ) Limited και αλλαγή στη μετοχική δομή της θυγατρικής Εταιρείας Στις 23 Οκτωβρίου 2013, η Εταιρεία υπόγραψε Συμφωνία και σχέδιο έκδοσης κεφαλαίου με την Emerald Coast Properties Limited, "Ο Επενδυτής", σύμφωνα με την οποία η θυγατρική της Εταιρείας, L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts ) Limited, θα εκδώσει στο άρτιο μετοχές νέας τάξης, ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια, οι οποίες θ αναληφθούν από τον επενδυτή και η Εταιρεία θα εγκαταλείψει το δικαίωμα αγοράς πριν από άλλους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπόκειτο στη διακρίβωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεδομένων και παραδοχών και στην διενέργεια μελέτης δεούσης επιμέλειας ( due diligence ), η οποία στόχευε στην διακρίβωση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεδομένων και παραδοχών. Στις 31 Ιανουαρίου 2014, όλοι οι όροι της πιο πάνω συμφωνίας ( Η Συμφωνία ) έχουν υλοποιηθεί και η θυγατρική εταιρεία με ειδικό ψήφισμα την ίδια ημέρα έκδωσε και παραχώρησε μετοχές με ονομαστική αξία 1 η κάθε μια, στον Επενδυτή με τιμή διάθεσης Μετά την έκδοση των εν λόγω νέων μετοχών, η Εταιρεία και ο Επενδυτής έχουν 50% μερίδιο ο καθένας στην L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited και ως εκ τούτου, από την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited λογιστικοποιήται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την ανακαίνιση του Le Meridien Limassol Spa and Resort, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του έτους, καθώς και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησής της L Union. 2

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Συνέχ.) (Συνέχ.) Φύση εργασιών του Συγκροτήματος (Συνέχ.) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts ) Limited και αλλαγής στη μετοχική δομή της θυγατρικής Εταιρείας (Συνέχ.) Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημία ύψους από τη συναλλαγή που περιγράφηκε παραπάνω, που αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αναλογούσαν στην Εταιρεία πριν και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Επίσης, τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας L Union για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 και για τον Ιανουάριο του 2014 παρουσιάζονται μαζί με την ζημιά από την πιο πάνω συναλλαγή στις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Από την 1 Φεβρουαρίου 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited λογιστικοποιήται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. Επισκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος Επίδοση των δραστηριοτήτων Τα αποτελέσματα της περιόδου επηρεάζονται σημαντικά από την συναλλαγή που περιγράφεται πιο πάνω, όπου το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημία ύψους 1,5 εκατομμύρια. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της L' Union για τον μήνα Ιανουάριο του 2014 όπου η Εταιρεία είχε 100% συμμετοχή είναι καλύτερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 2013 (ζημία 1/2013: , ζημιά 1/2014: ). Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2014 όπου η Εταιρεία είχε 50% συμμετοχή στην L' Union ανήλθαν σε ζημιά ύψους (2013: ζημιά ). Λόγω της μείωσης της συμμετοχής της Εταιρείας στη L 'Union, το μερίδιο της ζημίας του Συγκροτήματος για την πιο πάνω περίοδο περιορίζονται στις Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της L' Union οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έξοδα χρηματοδότησης της εν λόγω εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η καθαρή ζημιά του Συγκροτήματος για την περίοδο 2014 ήταν ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τρέχουσα οικονομική κατάσταση Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στο τέλος της εξαμηνίας ήταν 20,7 εκατομμύρια από τα οποία 20,4 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν την 50% συμμετοχή στην εταιρεία L 'Union (31/12/2013: 101,6 εκατομμύρια). Η μείωση στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος οφείλεται κυρίως στην συναλλαγή που αναφέρεται πιο πάνω όπου μετά την έκδοση και παραχώρηση των μετοχών, η Εταιρεία και ο Επενδυτής έχουν 50% μερίδιο ο καθένας στην L 'Union και, ως εκ τούτου, κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union παρουσιάζεται σε μια γραμμή στον ενοποιημένο ισολογισμό του Συγκροτήματος με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από 23,9 εκατομμύρια το 2013 σε 20,6 εκατομμύρια στις 30 Ιουνίου 2014 ως αποτέλεσμα της ζημιάς της περιόδου. 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Συνέχ.) (Συνέχ.) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος επηρεάζονται από διαφόρους κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι πιο σημαντικές είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς που προκύπτει από τις δυσμενείς μετακινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια καθώς και ο κίνδυνος δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες επηρεάζονται από ένα αριθμό παραγόντων οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στους εξής: Διεθνείς και εθνικούς οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες Επίδραση πολέμων, τρομοκρατικών ενεργειών αλλά και ασθενειών και επιδημιών, που δυνατό να επηρεάσουν τις αφίξεις τουριστών Αυξήσεις στο κόστος προσωπικού και στα έξοδα ενέργειας Αυξημένο ανταγωνισμό τόσο εντός Κύπρου όσο και από τις γειτονικές χώρες Οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου (Σημ. 12) Το Συγκρότημα αναλύει και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους μέσα από διάφορους μηχανισμούς, και διαμορφώνει, στο βαθμό που είναι δυνατό, τη στρατηγική του ούτως ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις των κινδύνων αυτών. Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2014 θα δημοσιευθούν την 1 η Αυγούστου 2014 στην εφημερίδα "Σημερινή". Έντυπα ολόκληρων των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται δωρεάν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030, Λεμεσός, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος Εταιρειών Γαλαταριώτη ( 4

7 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες, συνοπτικές, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο 190(1)/2007 του 2011, εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited (η Εταιρεία ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 30 Ιουνίου 2014, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 6 μέχρι 19: (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 34 ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του πιο πάνω Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και (β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το Άρθρο 10 εδάφιο (6) του πιο πάνω Νόμου. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή Κώστας Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Πρόεδρος Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος Αλέξιος Γ. Στ. Γαλαταριώτης Εκτελεστικός Σύμβουλος Τάσος Αναστασίου Εκτελεστικός Σύμβουλος Βάσος Γ. Λαζαρίδης Οικονομικός Σύμβουλος Μιχάλης Μουσιούττας Κωνσταντίνος Πίττας Ρηγίνος Τσάνος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Υπεύθυνος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Όνομα Ιδιότητα Υπογραφή Έλενα Στυλιανού Οικονομικός Διευθυντής Λεμεσός, 29 Ιουλίου

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μη ελεγμένη εξαμηνία που έληξε 30/6/ /6/2013 Σημ. Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Μερίδιο ζημιάς σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία 7 ( ) - Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης (29.156) (12.923) Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (1.053) (399) Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) (12.305) Φορολογία - - Ζημιά περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) (12.305) Διακοπείσες δραστηριότητες Ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 4(ι) ( ) ( ) Ζημιά από την απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία 4(ιι) ( ) - Ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο - - Συνολική ζημιά για την περίοδο ( ) ( ) Ζημιά ανά μετοχή σεντ σεντ Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή 3 (2,37) (2,41) Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 6

9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 30 Ιουνίου 2014 Μη-ελεγμένο 30/6/ /12/2013 Σημ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επένδυση σε συνεταιρισμό Επένδυση σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα υπό ανάπτυξη Αποθέματα Χρεώστες και προπληρωμές Χρεώστες από συγγενικές εταιρείες Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά κεφαλαίου από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Άλλα αποθεματικά Συσσωρευμένες ζημιές ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενη φορολογία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα Δάνειο πληρωτέο σε συγγενικές εταιρείες Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες Παρατραβήγματα τραπεζών Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου Σύμβουλος Σύμβουλος Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 7

10 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ* Από έκδοση μετοχών υπέρ το Από Συσσωρευμένες Μετοχικό κεφάλαιο άρτιο επανεκτίμηση ζημιές Σύνολο 1 Ιανουαρίου ( ) Συνολικά έσοδα Αντιστροφή που αφορά μείωση της τρέχουσας αξίας της γης και των κτιρίων - - ( ) - ( ) Αντιστροφή αναβαλλόμενης φορολογίας στο πλεόνασμα γης και κτιρίων Ζημιά για το έτος ( ) ( ) 31 Δεκεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Ζημιά περιόδου ( ) ( ) Μεταφορά από αποθεματικό επανεκτίμησης στις συσσωρευμένες ζημιές λόγω απώλειας ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία (Σημ. 4) - - ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) * Τα αποθεματικά κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή υπό μορφή μερίσματος. Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά την φορολογία, όπως ορίζεται από τη σχετική φορολογική νομοθεσία εντός δύο ετών από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει 70% αυτού του ποσού ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 20% για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013 και 17% για το 2014 και μετά (το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους), θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα κα εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 8

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Εξαμηνία που έληξε Σημ. 30/6/ /6/2013 Καθαρή εκροή μετρητών από εργασίες ( ) ( ) Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες Επίδραση ταμειακών ροών από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία 4 (iii) Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (25.984) ( ) Καθαρή εισροή/(εκροή) μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμές τραπεζικών δανείων - (11.705) Νέα δάνεια Καθαρή εισροή/(εκροή) μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (11.705) Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντιστοίχων μετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 1 η Ιανουαρίου 2014/2013 ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την 30 η Ιουνίου (25.045) ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 9

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο το 1989 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, στις 5 Ιουνίου Η Εταιρεία κατέχει το 50% (2013:100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας L Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited ( L Union ), η οποία συστάθηκε στην Κύπρο το 1981 και είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & Resort ( Le Meridien ). Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος είναι η συμμετοχή κατά 50% (2013:100%) στην L Union η οποία ασχολείται με την ανέγερση και ανάπτυξη ξενοδοχείων, την διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ξενοδόχων, την ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού και τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την ανάπτυξη πολυτελών επαύλεων προς πώληση. 1.2 Εποχικότητα Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος επηρεάζονται από εποχιακούς παράγοντες που αφορούν στην τουριστική βιομηχανία και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι γενικά καλύτερα από το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας της καλοκαιρινής περιόδου. 1.3 Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της συμμετοχής της στην L Union National (Tourism and Sea Resorts) Limited και της συμμετοχής κατά 20% στην C.C.C. Secretarial Limited. Αυτές οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εκτός από τη λογιστική αρχή που εξηγείται πιο κάτω και αφορά τις διακοπείσες δραστηριότητες, οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2013 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ. 10

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Συνέχ.) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και η πώληση ομίλων εταιρειών κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω μιας συναλλαγής πώλησης και όχι από τη συνεχόμενη χρήση τους. Αυτή η κατάσταση αναγνωρίζεται σαν πληρούσα μόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το περιουσιακό στοιχείο (ή η πώληση Συγκροτήματος εταιρειών) είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση τους. Η διοίκηση πρέπει να δεσμευτεί για την πώληση, η οποία θα αναμένεται να πληρεί τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως ολοκληρωμένη πώληση εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάταξης. Όταν το Συγκρότημα δεσμεύετε σε πλάνο πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας θυγατρικής εταιρείας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, όταν τα ανωτέρω κριτήρια πληρούνται, ανεξάρτητα από το αν το Συγκρότημα θα διατηρήσει μια μη-μειοψηφική συμμετοχή στην πρώην θυγατρική μετά την πώληση. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (και πώληση Συγκροτήματος εταιρειών) που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται στην χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί μέρος του Συγκροτήματος (μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών) που είτε έχουν διατεθεί/πωληθεί, ή που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγάλο τμήμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή λειτουργίας είναι θυγατρική που αποκτήθηκε αποκλειστικά με σκοπό τη μεταπώλησή αποτελεί μέρος ενός συντονισμένου σχεδίου για διάθεση μιας σημαντικής γραμμής επιχείρησης ή γεωγραφικής περιοχής λειτουργίας Αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες για το τρέχον έτος και συγκριτικά στοιχεία γνωστοποιούνται χωριστά, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η αλλαγή στη μετοχική δομή της θυγατρικής εταιρείας L Union όπως περιγράφετε στην σημείωση 4, έχει αποφέρει απώλεια έλεγχου στην θυγατρική εταιρεία και, ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας L Union για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 και για τον Ιανουάριο του 2014 παρουσιάζονται μαζί με την ζημιά από την πιο πάνω συναλλαγή στις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. 3. ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Εξαμηνία που έληξε 30/6/ /6/2013 Καθαρή ζημιά περιόδου Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών σεντ σεντ Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή 2,37 2,41 11

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ZHMIA AΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στις 23 Οκτωβρίου 2013, η Εταιρεία υπόγραψε Συμφωνία και σχέδιο έκδοσης κεφαλαίου με την Emerald Coast Properties Limited, "Ο Επενδυτής", σύμφωνα με την οποία η θυγατρική της εταιρείας, L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts ) Limited, θα εκδώσει στο άρτιο μετοχές νέας τάξης, ονομαστικής αξίας 1 η κάθε μια, οι οποίες θ αναληφθούν από τον επενδυτή και η Εταιρεία θα εγκαταλείψει το δικαίωμα αγοράς πριν από άλλους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπόκειτο στη διακρίβωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεδομένων και παραδοχών και στην διενέργεια μελέτης δεούσης επιμέλειας ( due diligence ), η οποία στόχευε στην διακρίβωση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεδομένων και παραδοχών. Στις 31 Ιανουαρίου 2014, όλοι οι όροι της πιο πάνω συμφωνίας ( Η Συμφωνία ) έχουν υλοποιηθεί και η θυγατρική εταιρεία με ειδικό ψήφισμα την ίδια ημέρα έκδωσε και παραχώρησε μετοχές με ονομαστική αξία 1 η κάθε μια, στον Επενδυτή με τιμή διάθεσης Μετά την έκδοση των εν λόγω νέων μετοχών, η Εταιρεία και ο Επενδυτής έχουν 50% μερίδιο ο καθένας στην L 'Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited και, ως εκ τούτου, από την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited λογιστικοποιήται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. Το Συγκρότημα αναγνώρισε ζημία ύψους από τη συναλλαγή που περιγράφηκε παραπάνω, που αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αναλογούσαν στην Εταιρεία πριν και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.(βλέπε σημείωση 4 (ιι)) Επίσης, τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας L Union για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 και για τον Ιανουάριο του 2014 παρουσιάζονται μαζί με την ζημιά από την πιο πάνω συναλλαγή στις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων. Από την 1 Φεβρουαρίου 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited λογιστικοποιήται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. (ι) Αποτελέσματα διακοπείσων δραστηριοτήτων Εξαμηνία που Εξαμηνία που έληξε 30/06/2014 έληξε 30/06/2013 Κύκλος εργασιών Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα ( ) ( ) Μερίδιο ζημιάς σε συνεταιρισμό - ( ) Ζημιά πριν την φορολογία ( ) ( ) Φορολογία - - Ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες ( ) ( ) Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτελέσματα, για την περίοδο που έληξε της 30/6/2013 αφορούν το 100% των αποτελεσμάτων της L Union για όλη την περίοδο ενώ για την περίοδο που έληξε της 30/06/2014 αφορά στο 100% των αποτελεσμάτων της L Union μόνο για το μήνα Ιανουάριο 2014, περίοδο κατά την οποία η συμμετοχή της Εταιρείας στην L Union ανερχόταν στο 100%. 12

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4. ZHMIA AΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) (ιι) Επίδραση από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία 31/01/2014 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επένδυση σε συνεταιρισμό Ακίνητα υπό ανάπτυξη Αποθέματα Χρεώστες και προπληρωμές Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ( ) Πιστωτές και έξοδα πληρωτέα ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία ( ) Δανεισμός ( ) Καθαρή θέση Καθαρή θέση του Συγκροτήματος στην L Union πριν από την έκδοση κεφαλαίου ( ) Μερίδιο καθαρής θέσης του Συγκροτήματος στην L Union Limited μετά από την έκδοση κεφαλαίου Ζημία από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία ( ) (ιιι) Επίδραση ταμειακών ροών Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά την ημερομηνία απώλειας ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία Επίδραση ταμειακών ροών από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η κίνηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Συγκροτήματος κατά την διάρκεια της περιόδου ήταν ως ακολούθως: 30/6/ /12/2013 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 / Αγορές Πωλήσεις - (19.174) Αποσβέσεις ( ) ( ) Αντιλογισμός προηγούμενης επανεκτίμησης - ( ) Επίδραση από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία 4 (ii) ( ) - Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 / 31 Δεκεμβρίου

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία (i) Επένδυση σε συνεταιρισμό (ii) Σημειώσεις: (i) Η συνδεδεμένη εταιρεία είναι η C.C.C. Secretarial Limited. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή διοικητικών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Το ποσοστό του Συγκροτήματος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 20%. Η επένδυση παρουσιάζεται στους λογαριασμούς σύμφωνα με την μέθοδο του καθαρού συμφέροντος (equity method). (ii) Το συγκρότημα συμμετέχει μέσω της L Union κατά 50% στον συνεταιρισμό L Union Branded Residences Partnership. Η επένδυση παρουσιάζεται στους λογαριασμούς σύμφωνα με την μέθοδο του καθαρού συμφέροντος (equity method) από την 1 η Ιανουαρίου ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επένδυση σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Συμμετοχή σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγής στη μετοχική δομή της L Union όπως περιγράφετε στην σημείωση 4, έχει αποφέρει απώλεια έλεγχου στην θυγατρική εταιρεία και, ως εκ τούτου aπό την 1 Φεβρουαρίου 2014, η επένδυση της Εταιρείας στην L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited λογιστικοποιήται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες. Οι πιο κάτω λεπτομέρειες της συμμετοχής σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία στο τέλος της περιόδου είναι ως εξής: Όνομα L Union Nationale (Tourism & Sea Resorts) Limited Κύρια δραστηριότητα Ποσοστό κεφαλαίου και δικαιωμάτων που κατέχει το Συγκρότημα 30/06/ /12/2013 Ξενοδοχειακές δραστηριότητες 50% 100% 14

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Συνέχ.) Η κίνηση επένδυσης στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία του Συγκροτήματος κατά την διάρκεια της περιόδου ήταν ως ακολούθως: 30/6/2014 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επίδραση από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία (σημ. 4(ιι)) Μερίδιο ζημιάς σε από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Οι συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την επένδυση στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία του Συγκροτήματος είναι ως ακολούθως: 30/6/2014 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) Καθαρή θέση Τα πιο πάνω ποσά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των εμπορικών και άλλων πιστωτών) ( ) Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (εξαιρουμένων των εμπορικών και άλλων πιστωτών) ( ) 15

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Συνέχ.) 01/02/ /06/2014 Κύκλος εργασιών Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης ( ) Αποσβέσεις ( ) Καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα ( ) Ζημιά πριν την φορολογία ( ) Φορολογία - Ζημιά περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) Μερίδιο (50%) ζημιάς περιόδου που αφορά το Συγκρότημα Συμφιλίωση λογαριασμών των πιο πάνω συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην λογιστική αξία της συμμετοχής στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία που αναγνωρίζεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Καθαρό ενεργητικό από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας Ποσοστό συμμετοχής του Συγκροτήματος στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία 50% Λογιστική αξία συμμετοχής του Συγκροτήματος στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τις εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται στην L 'Union για τα τραπεζικά της δάνεια. 8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριμένο κοινές μετοχές των 0,43 η καθεμιά Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ ολοκλήρου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (2013: ) συνήθεις μετοχές των 0,43 η Καθεμιά Υπόλοιπο 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου (2013: ) συνήθεις μετοχές των 0,43 η Καθεμιά

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Η κίνηση στα τραπεζικά δάνεια κατά την διάρκεια της περιόδου είναι ως ακολούθως: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 / Νέα δάνεια Αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν - ( ) σε προηγούμενα έτη Αποπληρωμές τόκων περιόδου - ( ) Συναλλαγματικό ζημιά - (75.111) Τόκοι που κεφαλαιοποιήθηκαν Επίδραση από απώλεια ελέγχου σε θυγατρική εταιρεία ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η τελική ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η George S. Galatariotis & Sons Limited. Η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος είναι η The Cyprus Cement Public Company Limited. Λεπτομέρειες συναλλαγών μεταξύ του Συγκροτήματος και άλλων συνδεδεμένων μερών γνωστοποιούνται πιο κάτω. Τα πιο κάτω ποσά ήταν οφειλόμενα κατά την ημερομηνία οικονομικής θέσης: Ποσά οφειλόμενα Φύση συναλλαγών από/(σε) συγγενικές εταιρείες Όνομα The Cyprus Cement Public Company Limited Χρηματοδοτικές L Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited Χρηματοδοτικές Χρεωστικά υπόλοιπα από συγγενικές εταιρείες K + G Complex Public Company Limited Χρηματοδοτικές - ( ) Δάνειο πληρωτέο σε συγγενικές εταιρείες - ( ) C.C.C. Secretarial Limited Εμπορικές (41.164) (31.860) Πιστωτικά υπόλοιπα από συγγενικές εταιρείες (41.164) (31.860) 17

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μνημόνιο Συναντίληψης με την Emerald Coast Properties Limited (η "Emerald") Στις 6 Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με την Emerald Coast Properties Limited (η "Emerald") η οποία κατέχει το υπόλοιπο 50% των εκδομένων μετοχών της L' Union Nationale (Tourism and Sea Resorts) Limited ( L' Union ) με βάση το οποίο: Το μετοχικό κεφάλαιο της L' Union θα αυξηθεί κατά περίπου 52,5 εκατομμύρια με έκδοση μετοχών προς την Emerald (και ταυτόχρονη αποποίηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας) ο αριθμός και η κατηγορία των οποίων θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες που θα αξιολογηθούν με αναφορά μεταξύ άλλων στην οικονομική κατάσταση της L' Union κατά τον ουσιώδη χρόνο και ειδικότερα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της (η «Μετοχική Κεφαλαιακή Αναδιάρθρωση»). Με την ολοκλήρωση της Μετοχικής Κεφαλαιακής Αναδιάρθρωσης η Emerald θα κατέχει τουλάχιστο 75% συν μία μετοχή από τις συνολικά εκδομένες μετοχές της L' Union. Το προϊόν έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση όλου του τραπεζικού χρέους της L' Union προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Η Εταιρία θα διατηρήσει ένα Διοικητικό Σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της L'Union. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα εντός περιόδου μεταξύ τριών έως έξι ετών από την ολοκλήρωση της Μετοχικής Κεφαλαιακής Αναδιάρθρωσης να αυξήσει το ποσοστό της στη L' Union στο 50% μέσω νέας έκδοσης μετοχών. Τυχών αυξημένες ανάγκες για κεφαλαιουχικές δαπάνες για την ανακαίνιση του ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Le Meridien Limassol Spa & Resort θα χρηματοδοτηθούν μέσω του μετόχου πλειοψηφίας (Emerald). Με την έναρξη των ανακαινίσεων ολόκληρο το τραπεζικό χρέος της L' Union θα εξοφληθεί πλήρως. Από την πράξη αυτή αναμένεται να προκύψει λογιστικό κέρδος ύψους περίπου 3 εκ. (το ακριβές ποσό θα μπορεί να υπολογιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας). Η ολοκλήρωση της Μετοχικής Κεφαλαιακής Αναδιάρθρωσης η οποία θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από τη λήψη των οποιωνδήποτε απαραίτητων εγκρίσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα έχει συμφωνηθεί να γίνει εντός 90 ημερών από την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης. Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. 18

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία του Συγκροτήματος. Όμως η διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών της στο σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 19

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0019/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD CCCT

0019/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD CCCT 0019/00017217/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση και Δημοσιοποίηση Μη Ελεγμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 30/06/16 Το

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1-2 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 September 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2013 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 IOYNIOY 2016 A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO

0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD CTO 0015/00013047/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.T.O PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 01/01/2015-30/06/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (η «Εταιρεία») για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2008

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2008 Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 30 Αυγούστου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από: C.T.O. Public Company Ltd Θέμα: Εξαμηνία Αποτελέσματα Το Διοικητικό Συμβούλιο της C.T.O. Public Company Ltd (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα