ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης

2 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης Η παρούσα γνωµοδοτική ανακοίνωση παρουσιάζει τον προβληµατισµό της Επιτροπής σχετικά µε µια στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά, κατά την επόµενη πενταετία. Στόχος της είναι η ενθάρρυνση του διαλόγου στο πλαίσιο του Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Η Επιτροπή θα προετοιµάσει στη συνέχεια την οριστική µορφή της εν λόγω στρατηγικής λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατοποιηθείσα διαβούλευση προκειµένου να προσαρµόσει, εφόσον είναι απαραίτητο, τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους και να ορίσει ειδικές δράσειςστόχους. Το αναθεωρηµένο αυτό κείµενο θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση στο Συµβούλιο «Εσωτερική Αγορά» της 7ης εκεµβρίου 1999 και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το εκέµβριο. Η προθεσµία είναι αναγκαστικά σύντοµη - 7 Νοεµβρίου - προκειµένου να επιτρέψει στην Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις κατά την εκπόνηση του οριστικού εγγράφου για το Συµβούλιο της 7ης εκεµβρίου. Οι απόψεις σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβιβαστούν (έως τις 7 Νοεµβρίου) στον: Mr. John Mogg, Director General, Internal Market DG, Rue de la Loi / Wetstraat 200, (C107 5/32) B-1049, Brussels ή, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στη διεύθυνση: 2

3 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Η Εσωτερική Αγορά και το ενιαίο νόµισµα είναι βασικοί πυλώνες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Με το άνοιγµα των εθνικών αγορών σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό, η Εσωτερική Αγορά ενθάρρυνε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, διεύρυνε τις δυνατότητες επιλογής αγαθών και υπηρεσιών και προώθησε την αποτελεσµατικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτοµία. Η εξάλειψη των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές απαιτούσε επίσης συµπληρωµατικά µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών (όπως ασφάλεια τροφίµων, δηµόσια υγεία και δικαιώµατα των καταναλωτών). Το εν λόγω δυναµικό για την αύξηση της απασχόλησης και της ευηµερίας των πολιτών, τη δροµολόγηση της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι τεράστιο και δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως. Το σχέδιο δράσης 1 που εγκρίθηκε το 1997 αποσκοπούσε στη βελτίωση της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς στην πορεία για την καθιέρωση του ευρώ. Ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό 2. Για την παρακολούθηση της προόδου, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα σύνολο µέσων - και κυρίως τον πίνακα αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς, µια ετήσια έρευνα για τις επιχειρήσεις και το διάλογο µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων 3 (που αποτελεί µέρος της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης η οποία δροµολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff) ήταν ιδιαίτερα πολύτιµη. Το σχέδιο δράσης του 1997 απέδειξε ότι ο ορισµός σαφώς καθορισµένων προτεραιοτήτων, η καθιέρωση ενός συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου και η στενή παρακολούθηση της προόδου οδηγούν πραγµατικά στην εξασφάλιση της επιθυµητής πολιτικής ώθησης. Αλλά τώρα χρειάζονται ευρύτεροι, συµφωνηµένοι στρατηγικοί στόχοι. Εν ολίγοις, η Ένωση χρειάζεται τώρα µια προσέγγιση για την Εσωτερική Βλέπε CSE(1997) 1τελικό, «Σχέδιο ράσης για την Ενιαία Αγορά», Βλέπε COM(1999) 74 τελικό, «Αξιολόγηση του Σχεδίου ράσης για την Ενιαία Αγορά», Βλέπε COM(1999) 10 τελικό, «Οικονοµική µεταρρύθµιση: Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων»,

4 Αγορά η οποία συνδυάζει ένα κοινό όραµα των πιο µακροπρόθεσµων (πενταετών) στόχων της µε τους συµφωνηµένους βραχυπρόθεσµους επιχειρησιακούς στόχους. Καθώς ωριµάζει η Εσωτερική Αγορά, το επίκεντρο αποµακρύνεται από τη δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου για την ολοκλήρωση των εθνικών αγορών. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά η οποία εξασφαλίζει απτά οφέλη στους πολίτες, υψηλά επίπεδα απόδοσης από τις επιχειρήσεις και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Στη νέα αυτή φάση, πρέπει να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά και άλλων κοινών πολιτικών της Ένωσης. Ειδικότερα, η πολιτική για την Εσωτερική Αγορά πρέπει να εξεταστεί στο νέο πλαίσιο για το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής. Η διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης του Cardiff προσθέτει µια σηµαντική µικροοικονοµική συνιστώσα στις πολιτικές συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, για συζήτηση στο Συµβούλιο Ecofin. Η στρατηγική που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, στην ετήσια ενηµέρωση, οι λεπτοµερείς δράσεις-στόχοι για την Εσωτερική Αγορά που προτείνονται από την Επιτροπή συµφωνούν µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις συστάσεις τις Επιτροπής τον γενικό προσανατολισµό των οικονοµικών πολιτικών. Πολλοί έχουν συµφέροντα από την Εσωτερική Αγορά - επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τη θέση τους, ανεξάρτητα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις καταναλωτές και πολίτες. Όλων τα συµφέροντά πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη στον καθορισµό των στρατηγικών στόχων για την Εσωτερική Αγορά. Τα εν λόγω συµφέροντα δεν αλληλοαποκλείονται. Όπου συγκρούονται θα πρέπει να επιτυγχάνεται συµβιβασµός. Η Εσωτερική Αγορά είναι και η κινητήριος δύναµη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η οποία την οδηγεί προς την ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και την αυξηµένη παραγωγικότητα και το µέσο παροχής πραγµατικών οφελών στους πολίτες ολόκληρης της Κοινότητας. Η κρίση τους αποτελεί βασικό µέτρο της επιτυχίας της. Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Cardiff και της Κολωνίας τόνισαν τη σηµασία µιας συνολικής διαρθρωτικής µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού προκειµένου να βελτιωθεί η καινοτόµος ικανότητα και αποτελεσµατικότητα των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η δυνατότητα επίτευξης των µεταρρυθµίσεων αυτών παραµένει σε µεγάλο βαθµό στα χέρια των κρατών µελών. Αλλά τα θεσµικά όργανα της Ένωσης έχουν αυξανόµενο ρόλο στην παρακολούθηση της προόδου που σηµειώνεται στην επίτευξη της οικονοµικής µεταρρύθµισης και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 4

5 Η Εσωτερική Αγορά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα οφέλη της καλύτερης οικονοµικής απόδοσης θα πρέπει να κατανεµηθούν ισότιµα µεταξύ όλων των κρατών µελών και µεταξύ όλων των τµηµάτων της κοινωνίας. Απτά οφέλη για πολίτες και καταναλωτές ασφαλή και καλύτερης ποιότητας τρόφιµα, προϊόντα και υπηρεσίες µεγαλύτερη επιλογή και χαµηλότερες τιµές πρέπει να θεωρηθούν ως πλεονεκτήµατα των πολιτικών της Εσωτερικής Αγοράς. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής - τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο - πρέπει εποµένως να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις απόψεις εκείνων τους οποίους υπηρετούν. Για το λόγο αυτό, ο διάλογος µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπόσχεται νέους τρόπους ( ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) βελτίωσης του διαλογικού χαρακτήρα της ανάπτυξης πολιτικών. Η εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς και η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της δεν πρέπει να είναι µια εσωστρεφής διαδικασία. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε µια παγκόσµια οικονοµία εξαρτάται από πολλές πολιτικές της Εσωτερικής Αγοράς - αυτές περιλαµβάνουν την πρόσβαση των µικρότερων επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικά κεφάλαια σύγχρονα συστήµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πολιτικές στον τοµέα των ανοικτών δηµόσιων συµβάσεων κανονιστικά θέµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της κοινωνίας των πληροφοριών και την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και πολίτες. Η θετική εµπειρία της Εσωτερικής Αγοράς της Ένωσης µπορεί επίσης να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας καλύτερης παγκόσµιας οικονοµικής διαχείρισης. Και ως µία από τις πιο ανοικτές αγορές στον κόσµο, η Ένωση µπορεί µόνο να ωφεληθεί από περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του εµπορίου και της βελτίωσης (διµερούς ή πολυµερούς) της πρόσβασης στις αγορές των κύριων εµπορικών εταίρων µας. Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στρατηγικοί στόχοι Προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της, µια επιτυχής πολιτική για την Εσωτερική Αγορά πρέπει να ικανοποιεί δύο θεµελιώδεις σκοπούς: αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Για το λόγο αυτό, προτείνονται τέσσερις στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι περιγράφονται πληρέστερα στο επόµενο κεφάλαιο. Οι στόχοι αυτοί αναµένεται να παράσχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για ανάπτυξη πολιτικών. Οι µελλοντικές πρωτοβουλίες για 5

6 την Εσωτερική Αγορά θα συνδέονται ρητώς µε έναν ή περισσότερους στόχους. Τα τοµεακά πλαίσια πολιτικής (ορισµένα από τα οποία, όπως οι δηµόσιες συµβάσεις και το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 4 έχουν ήδη δηµιουργηθεί) θα ενταχθούν σ αυτήν την ευρύτερη πολιτική εικόνα, έτσι ώστε να συµβάλλουν εποικοδοµητικότερα στους θεµελιώδεις σκοπούς της Εσωτερικής Αγοράς. Οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι θα προσφέρουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης µε βάση την οποία θα µπορεί να κριθεί η πρόοδος. Έτσι, η Επιτροπή θα αναπτύξει τους υφιστάµενους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες προκειµένου να αξιολογήσει όχι µόνο εάν και κατά πόσο τα µέτρα της Εσωτερικής Αγοράς - νοµοθετικά ή µη νοµοθετικά - είχαν τον επιδιωκόµενο αντίκτυπο, αλλά και πόσο συνέβαλαν στην επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών στόχων. Η διαδικασία θα εντοπίσει επίσης συγκεκριµένα εµπόδια ή νέες προκλήσεις. Επιχειρησιακοί στόχοι Προσδιορίστηκε επίσης µια σειρά επιχειρησιακών στόχων. Καθένας καλύπτει µια συγκεκριµένη διάσταση πολιτικής (ή σπανιότερα, µιας οµάδας συνδεδεµένων πολιτικών), η οποία συµβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου, ενώ συχνά εξυπηρετεί και άλλους στρατηγικούς στόχους. ράσεις-στόχοι Αν και δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, οι βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες για την επίτευξη κάθε στρατηγικού και επιχειρησιακού στόχου θα προσδιοριστούν ως δράσεις-στόχοι (νοµοθετικές ή µη νοµοθετικές). Κάθε δράση-στόχος θα έχει συµφωνηµένες προθεσµίες και µετρήσιµα αποτελέσµατα και θα απαιτεί πρωτοβουλίες σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο (ή και στα δύο). Η προετοιµασία αυτών των δράσεων-στόχων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην τελική έκδοση της Στρατηγικής η οποία θα διαβιβαστεί στο Συµβούλιο «Εσωτερική Αγορά», το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στην περίπτωση των νοµοθετικών προτάσεων, µια συγκεκριµένη πρωτοβουλία µπορεί να υποδιαιρείται σε περισσότερους διαδοχικούς στόχους µε µετατόπιση ευθυνών µεταξύ 4 Βλέπε COM(1999) 232, «Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης»,

7 κοινοτικών οργάνων ανάλογα µε τις φάση της νοµοθετικής διαδικασίας. Οµοίως, η πρακτική λειτουργία των συµφωνηµένων κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς µπορεί να απαιτήσει παράλληλη δράση από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Η εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που δροµολόγησε η διαδικασία του Cardiff θα αποτελέσει προτεραιότητα για τα κράτη µέλη. Οι δράσεις-στόχοι θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο ανάλογα µε την πρόοδο που θα σηµειώνεται. Θα µπορούν να συµπληρώνονται όποτε τίθενται νέες προτεραιότητες σε ανταπόκριση, για παράδειγµα, στις τεχνολογικές µεταβολές, στις εµπορικές εξελίξεις ή στις κοινωνικές ανάγκες. Ο ετήσιος κύκλος Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, έχει κάνει την εµφάνισή του ένας ετήσιος κύκλος της Εσωτερικής Αγοράς. Η Επιτροπή έχει προσθέσει στις εργασίες του Συµβουλίου µια σειρά µέσων παρακολούθησης και ανάλυσης. Αυτά περιλαµβάνουν τον Πίνακα επιδόσεων τη διεξοδική ανάλυση στην έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων (έκθεση Cardiff I) τα αποτελέσµατα της ανατροφοδότησης από το διάλογο µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις του Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε όλα αυτά τα έγγραφα και το κοινό πρόγραµµα εργασίας διαδοχικών προεδριών ήταν επίσης πολύτιµες. Η Επιτροπή σκοπεύει τώρα να παρουσιάζει µια ετήσια αναθεώρηση και ενηµέρωση των δράσεων-στόχων για συζήτηση στο δεύτερο Συµβούλιο «Εσωτερική αγορά» κάθε έτους. Η αναθεώρηση αυτή θα εξετάζει την πρόοδο και θα µελετά σε ποιο βαθµό το τρέχον πρόγραµµα ικανοποιεί πιο µακροπρόθεσµους στόχους. Εφόσον απαιτείται, θα µεταβάλλονται ή θα προστίθενται δράσεις-στόχοι, προκειµένου να ικανοποιούν νέες ανάγκες και να καλύπτουν αδυναµίες ή κενά που εντοπίζονται στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο. Οι δράσεις που θα ολοκληρώνονται θα δηµιουργούν νέες προτεραιότητες ενώ η ανάγκη ικανοποίησης των στόχων της Εσωτερικής Αγοράς σχετικά µε το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών, καθώς και η διαδικασία οικονοµικής σύγκλισης και πολυµερούς παρακολούθησης - ενδέχεται να απαιτούν συµπληρωµατικά µέτρα. Ιδιαίτερα θα είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ετήσιες προσαρµογές των δράσεωνστόχων της Εσωτερικής Αγοράς συµφωνούν µε τις προτεραιότητες για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και κεφαλαίων που ορίζονται στις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Τα διάφορα στοιχεία της Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της πρώτης συζήτησης 7

8 του Συµβουλίου "Εσωτερική Αγορά" κάθε χρόνο θα παράσχουν στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση τόσο για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την αναθεώρηση των δράσεων-στόχων, όσο και για τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Ευθύνη της Επιτροπής αρχικά, και αργότερα των κρατών µελών στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, είναι να διατηρηθεί µια συνεκτική προσέγγιση. Η αναθεώρηση θα καλύπτει επίσης πληροφορίες για τις σηµαντικότερες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όπως η πρόοδος που σηµειώνουν οι υποψήφιες χώρες προς την κατεύθυνση της ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο της Εσωτερικής Αγοράς και η διαπραγµάτευση συναφών διµερών ή πολυµερών συµφωνιών. Το σχήµα 1 απεικονίζει τον προβλεπόµενο ετήσιο κύκλο. Το επόµενο κεφάλαιο εξετάζει λεπτοµερέστερα τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους. Σχήµα 1: ο ετήσιος κύκλος της Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά 8

9 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Τέσσερις στρατηγικοί στόχοι θα ορίσουν τη γενική κατεύθυνση της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά την επόµενη πενταετία. 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 2. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων 3. Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 4. Εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η Εσωτερική Αγορά προσφέρει πολλά οφέλη στα 370 εκατ. ανθρώπους που ζουν στην Ένωση. Καθώς βαθαίνει η ολοκλήρωση, τα δικαιώµατα των ατόµων στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς εξετάζονται όλο και περισσότερο στο ευρύτερο πλαίσιο συνολικής πολιτικής της Ένωσης. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η Κοινότητα πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες προσδοκίες του κοινού όσον αφορά την ποιότητα της ζωής και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό προϋποθέτει ότι θεωρούνται ως βασικοί στόχοι της Εσωτερικής Αγοράς. Οι πολίτες θα ωφεληθούν από πραγµατικά ανοικτές και αποτελεσµατικές αγορές. Η τύχη της Εσωτερικής αγοράς εξαρτάται από την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες ως καταναλωτές ότι τα οφέλη της Εσωτερικής Αγοράς ενισχύονται από αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση καταστάσεων όπου απειλούνται η υγεία τους, η ασφάλειά τους ή τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Ως εργαζόµενοι, οι πολίτες πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη ότι ο αυξηµένος ανταγωνισµός συνοδεύεται από κατάλληλα επίπεδα επαγγελµατικής προστασίας. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια παρέχει ένα γενικό δικαίωµα ελεύθερης µετακίνησης και εγκατάστασης εντός της Ένωσης, ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση του ατόµου και της οικογένειάς του. Παρέχει αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα ψήφου στις τοπικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα κατοικίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να συµπληρωθούν σταδιακά τα δικαιώµατα που παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να επεκταθούν, όπως προβλέπει το άρθρο 22 της Συνθήκης. 9

10 Το δικαίωµα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, να κυκλοφορούν διαµέσου των συνόρων για βραχυπρόθεσµες παραµονές χωρίς ελέγχους διαβατηρίων είναι ήδη πραγµατικότητα στο µεγαλύτερο µέρος της Ένωσης. Αυτό ωφελεί κατά κανόνα όσους ταξιδεύουν και αποτελεί σηµαντικό σύµβολο ολοκλήρωσης. Η επίτευξή της στο πλαίσιο ενισχυµένης δράσης κατά της εγκληµατικής δραστηριότητας και της λαθροµετανάστευσης καθώς και βελτιωµένης δικαστικής συνεργασίας, οδήγησε στη συµπερίληψη, στη συνθήκη, του στόχου της δηµιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 1 Εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης µέσω περαιτέρω ολοκλήρωσης των πολιτικών για την Εσωτερική Αγορά και το περιβάλλον Η Συνθήκη προβλέπει την ένταξη της περιβαλλοντικής προστασίας στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η βιώσιµη ανάπτυξη (άρθρο 6). Η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση. Στην ανακοίνωση της, τον Ιούνιο του 1999, για την Εσωτερική Αγορά και το περιβάλλον 5, η Επιτροπή παρουσίασε την προσέγγισή της για να καταστούν οι πολιτικές αυτές αλληλοϋποστηριζόµενες και αλληλοενισχυόµενες. Όρισε επίσης µια σειρά περαιτέρω µέτρων για να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ αυτών αναπτύσσοντας, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µια στρατηγική για την ολοκλήρωση της πολιτικής για το περιβάλλον και της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά. Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών στην Εσωτερική Αγο ρά Το άρθρο 153 (2) της συνθήκης απαιτεί τώρα να λαµβάνεται υπόψη η προστασία του καταναλωτή κατά τον ορισµό άλλων κοινοτικών πολιτικών. Με την άρση των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, η Εσωτερική Αγορά προσέφερε στους καταναλωτές καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από άλλα µέρη της Ένωσης. Η ανάπτυξη των πωλήσεων εξ αποστάσεως, σε συνδυασµό µε την εξάπλωση του ηλεκτρονικού 5 Βλέπε COM(1999) 263 τελικό, «Ενιαία Αγορά και Περιβάλλον»,

11 εµπορίου και τη διαφάνεια των τιµών λόγω του ευρώ, θα ενθαρρύνει επίσης τις διασυνοριακές αγορές. Το εµπόριο αγαθών µεταξύ κρατών µελών ανέρχεται ήδη στο 30% της κοινοτικής παραγωγής, πράγµα το οποίο συνεπάγεται µεγαλύτερη επιλογή για τον καταναλωτή. Ο αντίκτυπος στις τιµές είναι λιγότερο σαφής: ο αυξηµένος ανταγωνισµός αναµένεται να οδηγήσει σε χαµηλότερες και συγκλίνουσες τιµές, εφόσον τα αποτελεσµατικά οφέλη µετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές. Αν και η διασπορά τιµών 6 έχει µειωθεί στην Ένωση, παραµένει ωστόσο πολύ υψηλότερη απ ό,τι στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα στοιχεία για τα επίπεδα τιµών παραµένουν ελλιπή και χρειάζονται περαιτέρω µελέτες. Μεγαλύτερες συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες µεταξύ κρατών µελών ενδέχεται να εµπεριέχουν πρόσθετους κινδύνους για τον καταναλωτή. Οι πολίτες θα κρίνουν την επιτυχία της Εσωτερικής Αγοράς πάνω απ όλα ως καταναλωτές. Η Ένωση πρέπει να αντιµετωπίσει τις ανησυχίες των καταναλωτών ως βασικό στοιχείο της δέσµευσης της Εσωτερικής Αγοράς απέναντι στον πολίτη. Απαιτείται, συνεπώς, υψηλό επίπεδο προστασίας και ορθή επιβολή των κανόνων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών και ειδικότερα, από τη σκοπιά του καταναλωτή, στη νοµιµότητα των εµπορικών συναλλαγών στην Εσωτερική Αγορά. Η αποτελεσµατική χρήση µηχανισµών έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών από τις αρµόδιες διοικήσεις είναι ασφαλώς ουσιαστική. Η πολιτική ενίσχυσης της παρακολούθησης της αγοράς πρέπει επίσης να συνεχιστεί δυναµικά από όλα τα κράτη µέλη. Υποστήριξη της απασχόλησης και εξασφάλιση του συντονισµού της κοινωνικής προστασίας Το άνοιγµα των εθνικών αγορών στο διασυνοριακό ανταγωνισµό από άλλα κράτη µέλη και οι προσπάθειες της Ένωσης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς µέσω της διαδικασίας του Cardiff συµβάλλει σηµαντικά στη διαδικασία δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αλλά οι πρωτοβουλίες από πλευράς προσφοράς πρέπει να συµπληρωθούν από προσπάθειες ανάπτυξης των δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού της Ευρώπης, όπως αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει εποµένως να συνεχίσουν να εφαρµόζουν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ώστε οι εργαζόµενοι να µπορέσουν να συµβάλουν στην 11

12 παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των εργασιακών συνθηκών που οδηγούν στην προσπάθεια που απαιτείται. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής ευελιξίας και κοινωνικής ασφάλισης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 7. Ο διάλογος και η συνεργασία σχετικά µε τα θέµατα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συναίνεσης η οποία θα βοηθήσει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγµα, παρέχοντας κίνητρα για εργασία ως αντίβαρο στην ανεργία, ενώ παράλληλα θα είναι ευαισθητοποιηµένα στις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και στις οικογενειακές ευθύνες. Η αποτελεσµατική οργάνωση της εργασίας είναι επίσης ουσιαστικής σηµασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται συνεπώς να επιτύχουν συµφωνία για συνθήκες οι οποίες θα αποτελέσουν πλαίσιο ευνοϊκό για την καθιέρωση νέων µορφών εργασίας 8. Η ανατροφοδότηση από πολίτες µέσω του διαλόγου µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποκαλύπτει ότι η επαγγελµατική κινητικότητα - η οποία είναι αναγκαία σε µια ευπροσάρµοστη οικονοµία - εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Απαιτείται πιο αποτελεσµατική και εύχρηστη εφαρµογή των δικαιωµάτων σχετικά µε την Εσωτερική Αγορά - όπως η αναγνώριση των διπλωµάτων. Εξασφάλιση του ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως τα δικαιώµατά τους Οι πολίτες πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι και να µπορούν ελεύθερα να ασκούν τα δικαιώµατά τους. Χρειάζονται κατάλληλη ενηµέρωση, υποστήριξη και παροχή συµβουλών. Ο διάλογος µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις µπορεί να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για να βοηθά τους πολίτες να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους. Η Ένωση και οι εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν µια κοινή διοικητική παιδεία που θα προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και θα επιτρέπει την ταχύτατη επίλυση Η διασπορά τιµών είναι ένα µέγεθος το οποίο µετρά πόσο πολύ διαφέρουν οι τιµές, κατά µέσο όρο, από τη µέση τιµή της αγοράς. Βλέπε COM(1999) 347, «Συντονισµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας», Βλέπε COM(1998) 592, «Οργάνωση της εργασίας: µια θετική προσέγγιση»,

13 των προβληµάτων. Μια κοινή διοικητική παιδεία δεν σηµαίνει εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων: απαιτεί συµφωνία επί ορισµένων βασικών αρχών - δυνατότητα πρόσβασης, διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα - και επί της αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ όλων των διοικήσεων που είναι επιφορτισµένες µε την επιβολή των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Εξασφάλιση της υλοποίησης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Η συνθήκη του Άµστερνταµ επέβαλε τη δέσµευση να καταστεί απτή πραγµατικότητα ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης. Η έννοια της "ελευθερίας" που ενσωµατώθηκε στη συνθήκη πηγαίνει πέρα από την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων διαµέσου των εσωτερικών συνόρων. Οι πολίτες έχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά µε την ισορροπία που θα πρέπει να δηµιουργηθεί µεταξύ της κατάργησης των ελέγχων των ατόµων στα σύνορα και της ανάγκης να καταπολεµηθεί το οργανωµένο έγκληµα, τα ναρκωτικά και η λαθροµετανάστευση. Η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να διαδραµατίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. Η Κοινότητα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί στα θέµατα αυτά και να τα λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό µέτρων για τη εµβάθυνση της Εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως βάσει του κεκτηµένου της συµφωνίας του Schengen. Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της επίλυσης διασυνοριακών διαφορών και των αποτελεσµατικών µέσων προστασίας σε εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της Εσωτερικής Αγοράς και να συµφωνεί µε τη δηµιουργία νοµικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, η Ένωση χρειάζεται ανταγωνιστικές αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές για θεµελιώδη αλλαγή ενώ η Εσωτερική Αγορά είναι το κλειδί για τη δηµιουργία του σωστού κανονιστικού περιβάλλοντος για µια δυναµική, βασιζόµενη στη γνώση, οικονοµία η οποία δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Η έκθεση Cardiff του 1999 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, µολονότι η Εσωτερική Αγορά έφτασε έναν ορισµένο βαθµό ωριµότητας, υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερη ολοκλήρωση, 13

14 ιδίως δε στις αγορές υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η µεγαλύτερη ολοκλήρωση τονώνει την ευελιξία και την αποτελεσµατικότητα. Οι ευέλικτες και αποτελεσµατικές αγορές ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, ενώ επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρµογή στους εξωτερικούς κραδασµούς µέσω των τιµών και όχι µέσω περικοπών θέσεων απασχόλησης. Ο πρώτος στόχος της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά και προϋπόθεση για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της αγοράς πρέπει να είναι η περαιτέρω εµβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς. Η πλήρης εφαρµογή και επιβολή των συµφωνηµένων κανόνων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η προσαρµογή των υφιστάµενων κανόνων προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι µεταβολές ή να καλύπτονται οι αδυναµίες στη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς αποτελεί επιπλέον απαίτηση. Η µεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς απαιτεί την ανάπτυξη της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Cardiff. Τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στη διαδικασία αυτή µε την ενεργό εφαρµογή των απαραίτητων αλλαγών σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Η συνολική διαρθρωτική µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός των αγορών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας οικονοµικού συντονισµού στην Ένωση, όπως εκφράζεται µέσα από τις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Μια σωστά συντονισµένη και συνεκτική πολιτική επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού τους για καινοτοµία, ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι µικρές εταιρίες έχουν το µειονέκτηµα περιορισµένων ανθρώπινων και χρηµατοδοτικών πόρων. Αλλά ακόµη και σ αυτό το µειονέκτηµα ενυπάρχουν ισχυρά σηµεία: ευελιξία, καινοτοµία και ικανότητα ταχείας προσαρµογής προκειµένου να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Εσωτερική Αγορά. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 2 Ενθάρρυνση της οικονοµικής µεταρρύθµισης προς όφελος της αποτελεσµατικότητας της αγοράς Η Εσωτερική Αγορά µπορεί να λειτουργήσει άριστα µόνο αν τα κράτη µέλη, µαζί µε τα κοινοτικά όργανα, δεσµευτούν πλήρως να εξαλείψουν την περιττή δυσκαµψία. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο αν οι ρυθµίσεις των κρατών µελών είναι συµβατές από νοµική άποψη µε την Εσωτερική Αγορά, αλλά και αν επιτρέπουν τη µέγιστη εκµετάλλευση των ολοκληρωµένων 14

15 αγορών από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Η διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων. Επισηµαίνει τοµείς στους οποίους απαιτείται δράση σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, ενσωµατώνοντας µια µικροοικονοµική διάσταση στην εκπόνηση των ευρύτερων κατευθυντήριων γραµµών οικονοµικής πολιτικής. Η διαδικασία αξιολόγησης από κοινού που ακολουθείται για την εξέταση των εκθέσεων των κρατών µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου «Εσωτερική Αγορά» πρέπει να µετατραπεί σε άσκηση αξιολόγησης από οµότιµους ειδικούς προκειµένου να επιτραπεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου αυτού µέσου. Η σηµασία της διαδικασίας του Cardiff και η προοπτική της για σηµαντική συµβολή στη βελτίωση της καινοτόµου ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των αγορών υπογραµµίστηκε από την επιλογή της ως ενός από τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση που συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας. Εξασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών Οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα βασικό τοµέα ο οποίος επεκτείνεται και µεταβάλλεται µε έντονους ρυθµούς και ο οποίος θα συµβάλει σηµαντικά στο να καταστεί η Εσωτερική Αγορά πραγµατικότητα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Τα οφέλη της καθιέρωσης του ευρώ για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, από την άποψη της µεγαλύτερης διαφάνειας και της µεγαλύτερης ευκολίας πραγµατοποίησης διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών πρέπει να ενισχυθούν από µια συντονισµένη προσπάθεια να προσφερθεί στους καταναλωτές πρόσβαση σε µεγαλύτερη επιλογή ανταγωνιστικών προϊόντων λιανικών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών τα οποία µπορούν να εµπιστεύονται οι καταναλωτές, να προσφερθεί στις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) ευκολότερη πρόσβαση σε µια ενιαία αγορά µε βάθος και ρευστότητα για επενδύσεις κεφαλαίων και να εξασφαλιστεί η συνεχής σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, του Μαΐου του 1999, το οποίο επικεντρώνεται ειδικά στα ζητήµατα αυτά, θα αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά. Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, µε τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, ιδίως από τις µικρότερες επιχειρήσεις, και η εξασφάλιση µεγαλύτερης επιλογής ποιοτικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. 15

16 Προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη συµφωνίας για τα απαραίτητα µέτρα, καθώς και την εφαρµογή τους, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε υπαλλήλους των κρατών µελών, παράγοντες της αγοράς και χρήστες. Ολοκλήρωση του συµφωνηµένου νοµοθετικού πλαισίου, έχοντας ως βάση την κοινή κατανόηση των κανόνων και την καθιέρωση µιας κοινής δέσµευσης για την ενεργό επιβολή του Η θεµελιώδης προϋπόθεση για µια πλήρως ολοκληρωµένη αγορά η οποία κερδίζει την εµπιστοσύνη των συντελεστών της είναι ένα κοινό σύνολο κανόνων που εφαρµόζονται οµοιόµορφα από τα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, η αποτυχία της µεταφοράς συµφωνηµένων οδηγιών παραµένει αντικείµενο επείγουσας µέριµνας. Πολλά έχουν επιτευχθεί: ο «συντελεστής κατακερµατισµού» - το ποσοστό οδηγιών που δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη - µειώθηκε στο 12,8% σε σύγκριση µε το 35% τον Ιούνιο του Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει τώρα να είναι σε θέση να επιτύχουν τα επίπεδα των πιο προχωρηµένων χωρών: το εν λόγω σηµείο αναφοράς θα πρέπει να είναι η διατήρηση ενός ελλείµµατος µεταφοράς µικρότερου του 1,5%. Η νέα έννοµη τάξη απαιτεί επίσης την κοινή κατανόηση του νοήµατος των κανόνων και την εκπόνηση συµφωνηµένων στρατηγικών επιβολής, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης διοικητικής συνεργασίας. Οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να συνεργάζονται προκειµένου να καταλήξουν σ' ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο επιβολής και να επιλύουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που συναντούν οι επιχειρήσεις και τα άτοµα. Οι εθνικοί υπάλληλοι δεν θα πρέπει να είναι απλώς φορείς επιβολής του κοινοτικού δικαίου, αλλά και παράγοντες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοούν τη νοµοθεσία και να συµµορφώνονται µε αυτήν. Πρέπει να δεχτούν την πρόκληση αυτή και να µοιράζονται τη γνώση και την τεχνογνωσία τους. Αν και η βασική ευθύνη για την εφαρµογή ανήκει στα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί να ξεκινήσει και να διευκολύνει κοινές δράσεις και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο. Τέτοιες προσπάθειες αναµένεται να µειώσουν τον αριθµό των διαδικασιών κυρώσεων για παράβαση των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρµόζει επιµελώς τις διαδικασίες κυρώσεων ενώ τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι προειδοποιητικές επιστολές και οι αιτιολογηµένες γνώµες εξετάζονται αµέσως µε τη δέουσα προσοχή. 16

17 Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την παροχή συµβουλών βοηθάει σηµαντικά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επωφελούνται όσο γίνεται περισσότερο από την Εσωτερική Αγορά και να επιλύουν τυχόν προβλήµατα. Εκτός από τη χρήση των υφιστάµενων δικτύων Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης και Ευρωθυρίδων, η Επιτροπή θα δώσει την προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και των Ευρωθυρίδων. Άρση των υφιστάµενων ή δυνητικών εµποδίων στο διασυνοριακό εµπόριο και βελτίωση της εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης Η Εσωτερική Αγορά έχει αποδειχτεί αποτελεσµατικό µέσο ολοκλήρωσης των αγορών αγαθών, µολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα. Μικρότερη πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα των υπηρεσιών 9. Στόχος της Κοινότητας πρέπει να είναι τώρα η εκρίζωση τυχόν υπόλοιπων εµποδίων στο διασυνοριακό εµπόριο και η µέριµνα ώστε να µην εµφανιστούν νέα εµπόδια. Έχουν ήδη αναληφθεί συγκεκριµένες εργασίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίζονται στις έρευνες για τις επιχειρήσεις. Αυτά περιλαµβάνουν προβλήµατα µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης 10, τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι επιχειρήσεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις εθνικές διαδικασίες δοκιµής και έγκρισης ανεπαρκή πρόσβαση στις εθνικές δηµόσιες συµβάσεις κατάχρηση των εθνικών διατάξεων σχετικά µε την προστασία του «δηµόσιου συµφέροντος» προκειµένου να περιοριστεί αυθαίρετα η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Στο σχέδιο δράσης για την Ενιαία Αγορά διαπιστώνεται ότι πολλές από τις αδυναµίες αυτές απαιτούν περισσότερη προσοχή. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου προσφέρει νέες δυνατότητες για διασυνοριακές συναλλαγές. Προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέες αγορές µε σχετικά χαµηλό κόστος και ιδίως στις αγορές άυλων αγαθών (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες) ή καταναλωτικών προϊόντων χαµηλού όγκου και υψηλής αξίας (CD, επώνυµα είδη). Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει επίσης στους καταναλωτές να αναζητούν την καλύτερη τιµή στην Εσωτερική Αγορά και σ όλον τον κόσµο. Ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω κοινοτική δράση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν 9 10 Βλέπε COM(1999) 10 τελικό, «Οικονοµική µεταρρύθµιση: Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων», Βλέπε COM (1999) 299 τελικό, «Αµοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στο σχέδιο δράσης για την Ενιαία Αγορά»,

18 εξουδετερώνονται από διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων. Στόχος της Κοινότητας πρέπει να είναι η δηµιουργία κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος: περιορισµός των ρυθµίσεων στο ελάχιστο αναγκαίο ώστε να προσφέρεται ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους καταναλωτές και πρόληψη της χρήσης του ιαδικτύου για εγκληµατικές δραστηριότητες. Η αυξανόµενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την επεξεργασία των εµπορικών συναλλαγών εµπεριέχει ορισµένους κινδύνους για το απόρρητο του ιδιωτικού βίου. Οι υφιστάµενοι κοινοτικοί κανόνες εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών στοιχείων και του ιδιωτικού βίου και είναι ουσιώδεις για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων θα αναθεωρηθεί τον Οκτώβριο του Η αναθεώρηση αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη διεθνή διάσταση των ανταλλαγών δεδοµένων, καθώς και τις εξελίξεις των τεχνολογιών και των αγορών. Εξασφάλιση αποτελεσµατικής νοµοθεσίας για το άνοιγµα της αγοράς στους τοµείς κοινής ωφελείας και µεταφορών, µε ταυτόχρονη διατήρηση των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας Η ελευθέρωση στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των εναέριων και οδικών µεταφορών παράγει ήδη οφέλη µε την έννοια των µειωµένων τιµών και της υψηλότερης ποιότητας. Η ελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων αποτελεί σηµερινή προτεραιότητα. Για να µπορέσει να παγιώσει και να αυξήσει την επιτυχία αυτή, η Κοινότητα πρέπει να µεριµνήσει ώστε οι κανονιστικές δοµές που δηµιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της ελευθέρωσης να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ανταγωνιστική διαδικασία, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και τη χορήγηση αδειών και στη διευκόλυνση των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης η συστηµατική και συνεκτική εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου από όλες τις εθνικές κανονιστικές αρχές, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθούν επειγόντως διαδικασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών κανονιστικών αρχών σε επίπεδο της Ένωσης. Καθώς εδραιώνεται ο ανταγωνισµός, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη συµπεριφορά των οικονοµικών παραγόντων. Έτσι, το δίκαιο του ανταγωνισµού θα καταστεί τελικά το κυριότερο εργαλείο διαχείρισης των εν λόγω αγορών, αν και οι στόχοι της παροχής καθολικής υπηρεσίας και της διαλειτουργικότητας ενδέχεται να 18

19 συνεχίσουν να χρειάζονται ειδικές ρυθµίσεις. Η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασµό µε την παροχή καθολικής υπηρεσίας, θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση, σε προσιτές τιµές, σε µια καθολική υπηρεσία που θα οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Οι εθνικές εκθέσεις για τις αγορές προϊόντων και κεφαλαίων δείχνουν ότι, σε τοµείς όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης ελευθέρωση, άλλες προσεγγίσεις µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Αυτές περιλαµβάνουν τη λειτουργία και διαχείριση των δηµόσιων υπηρεσιών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή εταιρίες που θα επιλεγούν βάσει ανοικτού διαγωνισµού, µε κατάλληλες εγγυήσεις για τους καταναλωτές. Ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µε την επαρκή προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας Η επαρκής προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση ενός κλίµατος που θα οδηγήσει στην καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και την επένδυση. Η υφιστάµενη εναρµόνιση της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει εξαλείψει την αβεβαιότητα και τον εγγενή διοικητικό φόρτο στη συνύπαρξη πολλών εθνικών δικαιωµάτων µε διαφορετικά επίπεδα προστασίας, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας έτσι την εκµετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών σ ολόκληρη την Εσωτερική Αγορά. Οι αγορές των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας εξελίσσονται συνεχώς ενθαρρυνόµενες από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νέες στρατηγικές εµπορίας και τη συµπεριφορά των καταναλωτών / χρηστών. Σε κοινοτικό επίπεδο εποµένως, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης για τη διαφύλαξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς στον τοµέα αυτό. Καθώς επιταχύνεται ο ρυθµός των µεταβολών, η Κοινότητα πρέπει να αντιδρά ενεργητικά, προλαµβάνοντας τις νέες εξελίξεις. Οι κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς στον τοµέα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εµφάνιση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τον ανταγωνισµό και, παράλληλα, να επιτυγχάνουν την ισορροπία όλων των εµπλεκόµενων συµφερόντων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η δράση µε στόχο την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς µέσω της άρσης των τοµεακών εµποδίων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και µέσω της βελτίωσης της λειτουργίας του κεκτηµένου θα έχει πλήρη αποτελέσµατα µόνον εφόσον το συνολικό περιβάλλον στο οποίο ασκούνται επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι ευνοϊκό. Αυτό επίσης 19

20 απαιτεί από κοινού δέσµευση των κρατών µελών και των κοινοτικών οργάνων να εξαλείψουν τις πρακτικές κατά του ανταγωνισµού: φορολογικά εµπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και αθέµιτος φορολογικός ανταγωνισµός. Τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο απαιτούνται επίσης συνεχείς και εντονότερες προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επιβάλει λιγότερο φόρτο και υψηλή ποιότητα ρυθµίσεων. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 3 Κοινή βούληση και αποφασιστικότητα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η ολοκλήρωση της αγοράς δεν θα υποσκαφθεί από πρακτικές κατά του ανταγωνισµού εν θα επιτραπεί ούτε στη συµπεριφορά κατά του ανταγωνισµού εκ µέρους των επιχειρήσεων ούτε στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη να εµποδίσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση ή τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην Εσωτερική Αγορά. Απαιτείται αυστηρή εφαρµογή των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί και οι διανοµείς δεν µπορούν να ανακατακερµατίζουν την αγορά ή να διατηρούν τεχνητά τις τιµές σε υψηλά επίπεδα µέσω δόλιας συµπεριφοράς ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη ξεκινήσει τη µεταρρύθµιση της εθνικής πολιτικής τους στον τοµέα του ανταγωνισµού και η "Λευκή βίβλος της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό των κανόνων εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ" 11 αναφέρει το ενδεχόµενο περαιτέρω αλλαγών στο ρυθµιστικό πλαίσιο. Η συνεργασία της Επιτροπής και των εθνικών φορέων που είναι επιφορτισµένοι µε τον ανταγωνισµό είναι απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος και θεµιτός ανταγωνισµός σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Αν και τα συνολικά επίπεδα κρατικών ενισχύσεων µειώνονται, εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντική απειλή για την ολοκλήρωση και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θέσπισαν πρόσφατα µια σειρά µέτρων που στοχεύουν στη δηµιουργία πιο διαφανούς και συνεκτικού πλαισίου για την εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η επιµέρους αξιολόγηση των κοινοποιηθεισών ενισχύσεων θα πρέπει να συµπληρωθεί από µελέτη των σωρευτικών επιπτώσεων στην Εσωτερική Αγορά των κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν τον /C132/01. Τα άρθρα 85 και 86 αντιστοιχούν στα νέα άρθρα 81 και

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα