ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης

2 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης Η παρούσα γνωµοδοτική ανακοίνωση παρουσιάζει τον προβληµατισµό της Επιτροπής σχετικά µε µια στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά, κατά την επόµενη πενταετία. Στόχος της είναι η ενθάρρυνση του διαλόγου στο πλαίσιο του Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Η Επιτροπή θα προετοιµάσει στη συνέχεια την οριστική µορφή της εν λόγω στρατηγικής λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατοποιηθείσα διαβούλευση προκειµένου να προσαρµόσει, εφόσον είναι απαραίτητο, τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους και να ορίσει ειδικές δράσειςστόχους. Το αναθεωρηµένο αυτό κείµενο θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση στο Συµβούλιο «Εσωτερική Αγορά» της 7ης εκεµβρίου 1999 και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι το εκέµβριο. Η προθεσµία είναι αναγκαστικά σύντοµη - 7 Νοεµβρίου - προκειµένου να επιτρέψει στην Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις παρατηρήσεις κατά την εκπόνηση του οριστικού εγγράφου για το Συµβούλιο της 7ης εκεµβρίου. Οι απόψεις σχετικά µε την παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβιβαστούν (έως τις 7 Νοεµβρίου) στον: Mr. John Mogg, Director General, Internal Market DG, Rue de la Loi / Wetstraat 200, (C107 5/32) B-1049, Brussels ή, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στη διεύθυνση: 2

3 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Η Εσωτερική Αγορά και το ενιαίο νόµισµα είναι βασικοί πυλώνες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Με το άνοιγµα των εθνικών αγορών σε µεγαλύτερο ανταγωνισµό, η Εσωτερική Αγορά ενθάρρυνε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, διεύρυνε τις δυνατότητες επιλογής αγαθών και υπηρεσιών και προώθησε την αποτελεσµατικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτοµία. Η εξάλειψη των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές απαιτούσε επίσης συµπληρωµατικά µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών (όπως ασφάλεια τροφίµων, δηµόσια υγεία και δικαιώµατα των καταναλωτών). Το εν λόγω δυναµικό για την αύξηση της απασχόλησης και της ευηµερίας των πολιτών, τη δροµολόγηση της διαρθρωτικής µεταρρύθµισης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι τεράστιο και δεν έχει ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως. Το σχέδιο δράσης 1 που εγκρίθηκε το 1997 αποσκοπούσε στη βελτίωση της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς στην πορεία για την καθιέρωση του ευρώ. Ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό 2. Για την παρακολούθηση της προόδου, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα σύνολο µέσων - και κυρίως τον πίνακα αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς, µια ετήσια έρευνα για τις επιχειρήσεις και το διάλογο µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων 3 (που αποτελεί µέρος της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης η οποία δροµολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff) ήταν ιδιαίτερα πολύτιµη. Το σχέδιο δράσης του 1997 απέδειξε ότι ο ορισµός σαφώς καθορισµένων προτεραιοτήτων, η καθιέρωση ενός συµφωνηµένου χρονικού πλαισίου και η στενή παρακολούθηση της προόδου οδηγούν πραγµατικά στην εξασφάλιση της επιθυµητής πολιτικής ώθησης. Αλλά τώρα χρειάζονται ευρύτεροι, συµφωνηµένοι στρατηγικοί στόχοι. Εν ολίγοις, η Ένωση χρειάζεται τώρα µια προσέγγιση για την Εσωτερική Βλέπε CSE(1997) 1τελικό, «Σχέδιο ράσης για την Ενιαία Αγορά», Βλέπε COM(1999) 74 τελικό, «Αξιολόγηση του Σχεδίου ράσης για την Ενιαία Αγορά», Βλέπε COM(1999) 10 τελικό, «Οικονοµική µεταρρύθµιση: Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων»,

4 Αγορά η οποία συνδυάζει ένα κοινό όραµα των πιο µακροπρόθεσµων (πενταετών) στόχων της µε τους συµφωνηµένους βραχυπρόθεσµους επιχειρησιακούς στόχους. Καθώς ωριµάζει η Εσωτερική Αγορά, το επίκεντρο αποµακρύνεται από τη δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου για την ολοκλήρωση των εθνικών αγορών. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά η οποία εξασφαλίζει απτά οφέλη στους πολίτες, υψηλά επίπεδα απόδοσης από τις επιχειρήσεις και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Στη νέα αυτή φάση, πρέπει να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά και άλλων κοινών πολιτικών της Ένωσης. Ειδικότερα, η πολιτική για την Εσωτερική Αγορά πρέπει να εξεταστεί στο νέο πλαίσιο για το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής. Η διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης του Cardiff προσθέτει µια σηµαντική µικροοικονοµική συνιστώσα στις πολιτικές συστάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, για συζήτηση στο Συµβούλιο Ecofin. Η στρατηγική που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, στην ετήσια ενηµέρωση, οι λεπτοµερείς δράσεις-στόχοι για την Εσωτερική Αγορά που προτείνονται από την Επιτροπή συµφωνούν µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις συστάσεις τις Επιτροπής τον γενικό προσανατολισµό των οικονοµικών πολιτικών. Πολλοί έχουν συµφέροντα από την Εσωτερική Αγορά - επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τη θέση τους, ανεξάρτητα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις καταναλωτές και πολίτες. Όλων τα συµφέροντά πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη στον καθορισµό των στρατηγικών στόχων για την Εσωτερική Αγορά. Τα εν λόγω συµφέροντα δεν αλληλοαποκλείονται. Όπου συγκρούονται θα πρέπει να επιτυγχάνεται συµβιβασµός. Η Εσωτερική Αγορά είναι και η κινητήριος δύναµη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η οποία την οδηγεί προς την ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και την αυξηµένη παραγωγικότητα και το µέσο παροχής πραγµατικών οφελών στους πολίτες ολόκληρης της Κοινότητας. Η κρίση τους αποτελεί βασικό µέτρο της επιτυχίας της. Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Cardiff και της Κολωνίας τόνισαν τη σηµασία µιας συνολικής διαρθρωτικής µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού προκειµένου να βελτιωθεί η καινοτόµος ικανότητα και αποτελεσµατικότητα των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η δυνατότητα επίτευξης των µεταρρυθµίσεων αυτών παραµένει σε µεγάλο βαθµό στα χέρια των κρατών µελών. Αλλά τα θεσµικά όργανα της Ένωσης έχουν αυξανόµενο ρόλο στην παρακολούθηση της προόδου που σηµειώνεται στην επίτευξη της οικονοµικής µεταρρύθµισης και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς. 4

5 Η Εσωτερική Αγορά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα οφέλη της καλύτερης οικονοµικής απόδοσης θα πρέπει να κατανεµηθούν ισότιµα µεταξύ όλων των κρατών µελών και µεταξύ όλων των τµηµάτων της κοινωνίας. Απτά οφέλη για πολίτες και καταναλωτές ασφαλή και καλύτερης ποιότητας τρόφιµα, προϊόντα και υπηρεσίες µεγαλύτερη επιλογή και χαµηλότερες τιµές πρέπει να θεωρηθούν ως πλεονεκτήµατα των πολιτικών της Εσωτερικής Αγοράς. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής - τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο - πρέπει εποµένως να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις απόψεις εκείνων τους οποίους υπηρετούν. Για το λόγο αυτό, ο διάλογος µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπόσχεται νέους τρόπους ( ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) βελτίωσης του διαλογικού χαρακτήρα της ανάπτυξης πολιτικών. Η εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς και η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της δεν πρέπει να είναι µια εσωστρεφής διαδικασία. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε µια παγκόσµια οικονοµία εξαρτάται από πολλές πολιτικές της Εσωτερικής Αγοράς - αυτές περιλαµβάνουν την πρόσβαση των µικρότερων επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικά κεφάλαια σύγχρονα συστήµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πολιτικές στον τοµέα των ανοικτών δηµόσιων συµβάσεων κανονιστικά θέµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και της κοινωνίας των πληροφοριών και την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και πολίτες. Η θετική εµπειρία της Εσωτερικής Αγοράς της Ένωσης µπορεί επίσης να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας καλύτερης παγκόσµιας οικονοµικής διαχείρισης. Και ως µία από τις πιο ανοικτές αγορές στον κόσµο, η Ένωση µπορεί µόνο να ωφεληθεί από περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του εµπορίου και της βελτίωσης (διµερούς ή πολυµερούς) της πρόσβασης στις αγορές των κύριων εµπορικών εταίρων µας. Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στρατηγικοί στόχοι Προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της, µια επιτυχής πολιτική για την Εσωτερική Αγορά πρέπει να ικανοποιεί δύο θεµελιώδεις σκοπούς: αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Για το λόγο αυτό, προτείνονται τέσσερις στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι περιγράφονται πληρέστερα στο επόµενο κεφάλαιο. Οι στόχοι αυτοί αναµένεται να παράσχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για ανάπτυξη πολιτικών. Οι µελλοντικές πρωτοβουλίες για 5

6 την Εσωτερική Αγορά θα συνδέονται ρητώς µε έναν ή περισσότερους στόχους. Τα τοµεακά πλαίσια πολιτικής (ορισµένα από τα οποία, όπως οι δηµόσιες συµβάσεις και το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 4 έχουν ήδη δηµιουργηθεί) θα ενταχθούν σ αυτήν την ευρύτερη πολιτική εικόνα, έτσι ώστε να συµβάλλουν εποικοδοµητικότερα στους θεµελιώδεις σκοπούς της Εσωτερικής Αγοράς. Οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι θα προσφέρουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης µε βάση την οποία θα µπορεί να κριθεί η πρόοδος. Έτσι, η Επιτροπή θα αναπτύξει τους υφιστάµενους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες προκειµένου να αξιολογήσει όχι µόνο εάν και κατά πόσο τα µέτρα της Εσωτερικής Αγοράς - νοµοθετικά ή µη νοµοθετικά - είχαν τον επιδιωκόµενο αντίκτυπο, αλλά και πόσο συνέβαλαν στην επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών στόχων. Η διαδικασία θα εντοπίσει επίσης συγκεκριµένα εµπόδια ή νέες προκλήσεις. Επιχειρησιακοί στόχοι Προσδιορίστηκε επίσης µια σειρά επιχειρησιακών στόχων. Καθένας καλύπτει µια συγκεκριµένη διάσταση πολιτικής (ή σπανιότερα, µιας οµάδας συνδεδεµένων πολιτικών), η οποία συµβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου, ενώ συχνά εξυπηρετεί και άλλους στρατηγικούς στόχους. ράσεις-στόχοι Αν και δεν ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, οι βραχυπρόθεσµες προτεραιότητες για την επίτευξη κάθε στρατηγικού και επιχειρησιακού στόχου θα προσδιοριστούν ως δράσεις-στόχοι (νοµοθετικές ή µη νοµοθετικές). Κάθε δράση-στόχος θα έχει συµφωνηµένες προθεσµίες και µετρήσιµα αποτελέσµατα και θα απαιτεί πρωτοβουλίες σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο (ή και στα δύο). Η προετοιµασία αυτών των δράσεων-στόχων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην τελική έκδοση της Στρατηγικής η οποία θα διαβιβαστεί στο Συµβούλιο «Εσωτερική Αγορά», το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στην περίπτωση των νοµοθετικών προτάσεων, µια συγκεκριµένη πρωτοβουλία µπορεί να υποδιαιρείται σε περισσότερους διαδοχικούς στόχους µε µετατόπιση ευθυνών µεταξύ 4 Βλέπε COM(1999) 232, «Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης»,

7 κοινοτικών οργάνων ανάλογα µε τις φάση της νοµοθετικής διαδικασίας. Οµοίως, η πρακτική λειτουργία των συµφωνηµένων κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς µπορεί να απαιτήσει παράλληλη δράση από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Η εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που δροµολόγησε η διαδικασία του Cardiff θα αποτελέσει προτεραιότητα για τα κράτη µέλη. Οι δράσεις-στόχοι θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο ανάλογα µε την πρόοδο που θα σηµειώνεται. Θα µπορούν να συµπληρώνονται όποτε τίθενται νέες προτεραιότητες σε ανταπόκριση, για παράδειγµα, στις τεχνολογικές µεταβολές, στις εµπορικές εξελίξεις ή στις κοινωνικές ανάγκες. Ο ετήσιος κύκλος Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, έχει κάνει την εµφάνισή του ένας ετήσιος κύκλος της Εσωτερικής Αγοράς. Η Επιτροπή έχει προσθέσει στις εργασίες του Συµβουλίου µια σειρά µέσων παρακολούθησης και ανάλυσης. Αυτά περιλαµβάνουν τον Πίνακα επιδόσεων τη διεξοδική ανάλυση στην έκθεση για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων (έκθεση Cardiff I) τα αποτελέσµατα της ανατροφοδότησης από το διάλογο µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις του Συµβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε όλα αυτά τα έγγραφα και το κοινό πρόγραµµα εργασίας διαδοχικών προεδριών ήταν επίσης πολύτιµες. Η Επιτροπή σκοπεύει τώρα να παρουσιάζει µια ετήσια αναθεώρηση και ενηµέρωση των δράσεων-στόχων για συζήτηση στο δεύτερο Συµβούλιο «Εσωτερική αγορά» κάθε έτους. Η αναθεώρηση αυτή θα εξετάζει την πρόοδο και θα µελετά σε ποιο βαθµό το τρέχον πρόγραµµα ικανοποιεί πιο µακροπρόθεσµους στόχους. Εφόσον απαιτείται, θα µεταβάλλονται ή θα προστίθενται δράσεις-στόχοι, προκειµένου να ικανοποιούν νέες ανάγκες και να καλύπτουν αδυναµίες ή κενά που εντοπίζονται στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο. Οι δράσεις που θα ολοκληρώνονται θα δηµιουργούν νέες προτεραιότητες ενώ η ανάγκη ικανοποίησης των στόχων της Εσωτερικής Αγοράς σχετικά µε το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών, καθώς και η διαδικασία οικονοµικής σύγκλισης και πολυµερούς παρακολούθησης - ενδέχεται να απαιτούν συµπληρωµατικά µέτρα. Ιδιαίτερα θα είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι ετήσιες προσαρµογές των δράσεωνστόχων της Εσωτερικής Αγοράς συµφωνούν µε τις προτεραιότητες για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και κεφαλαίων που ορίζονται στις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Τα διάφορα στοιχεία της Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της πρώτης συζήτησης 7

8 του Συµβουλίου "Εσωτερική Αγορά" κάθε χρόνο θα παράσχουν στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση τόσο για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την αναθεώρηση των δράσεων-στόχων, όσο και για τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Ευθύνη της Επιτροπής αρχικά, και αργότερα των κρατών µελών στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, είναι να διατηρηθεί µια συνεκτική προσέγγιση. Η αναθεώρηση θα καλύπτει επίσης πληροφορίες για τις σηµαντικότερες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, όπως η πρόοδος που σηµειώνουν οι υποψήφιες χώρες προς την κατεύθυνση της ευθυγράµµισης µε το κεκτηµένο της Εσωτερικής Αγοράς και η διαπραγµάτευση συναφών διµερών ή πολυµερών συµφωνιών. Το σχήµα 1 απεικονίζει τον προβλεπόµενο ετήσιο κύκλο. Το επόµενο κεφάλαιο εξετάζει λεπτοµερέστερα τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους. Σχήµα 1: ο ετήσιος κύκλος της Στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά 8

9 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Τέσσερις στρατηγικοί στόχοι θα ορίσουν τη γενική κατεύθυνση της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά την επόµενη πενταετία. 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 2. Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων 3. Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 4. Εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Αγοράς σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η Εσωτερική Αγορά προσφέρει πολλά οφέλη στα 370 εκατ. ανθρώπους που ζουν στην Ένωση. Καθώς βαθαίνει η ολοκλήρωση, τα δικαιώµατα των ατόµων στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς εξετάζονται όλο και περισσότερο στο ευρύτερο πλαίσιο συνολικής πολιτικής της Ένωσης. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η Κοινότητα πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες προσδοκίες του κοινού όσον αφορά την ποιότητα της ζωής και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό προϋποθέτει ότι θεωρούνται ως βασικοί στόχοι της Εσωτερικής Αγοράς. Οι πολίτες θα ωφεληθούν από πραγµατικά ανοικτές και αποτελεσµατικές αγορές. Η τύχη της Εσωτερικής αγοράς εξαρτάται από την εµπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες ως καταναλωτές ότι τα οφέλη της Εσωτερικής Αγοράς ενισχύονται από αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση καταστάσεων όπου απειλούνται η υγεία τους, η ασφάλειά τους ή τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Ως εργαζόµενοι, οι πολίτες πρέπει να έχουν εµπιστοσύνη ότι ο αυξηµένος ανταγωνισµός συνοδεύεται από κατάλληλα επίπεδα επαγγελµατικής προστασίας. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια παρέχει ένα γενικό δικαίωµα ελεύθερης µετακίνησης και εγκατάστασης εντός της Ένωσης, ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση του ατόµου και της οικογένειάς του. Παρέχει αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα ψήφου στις τοπικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα κατοικίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να συµπληρωθούν σταδιακά τα δικαιώµατα που παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να επεκταθούν, όπως προβλέπει το άρθρο 22 της Συνθήκης. 9

10 Το δικαίωµα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, να κυκλοφορούν διαµέσου των συνόρων για βραχυπρόθεσµες παραµονές χωρίς ελέγχους διαβατηρίων είναι ήδη πραγµατικότητα στο µεγαλύτερο µέρος της Ένωσης. Αυτό ωφελεί κατά κανόνα όσους ταξιδεύουν και αποτελεί σηµαντικό σύµβολο ολοκλήρωσης. Η επίτευξή της στο πλαίσιο ενισχυµένης δράσης κατά της εγκληµατικής δραστηριότητας και της λαθροµετανάστευσης καθώς και βελτιωµένης δικαστικής συνεργασίας, οδήγησε στη συµπερίληψη, στη συνθήκη, του στόχου της δηµιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 1 Εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης µέσω περαιτέρω ολοκλήρωσης των πολιτικών για την Εσωτερική Αγορά και το περιβάλλον Η Συνθήκη προβλέπει την ένταξη της περιβαλλοντικής προστασίας στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η βιώσιµη ανάπτυξη (άρθρο 6). Η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που λαµβάνει υπόψη τις ανησυχίες σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση. Στην ανακοίνωση της, τον Ιούνιο του 1999, για την Εσωτερική Αγορά και το περιβάλλον 5, η Επιτροπή παρουσίασε την προσέγγισή της για να καταστούν οι πολιτικές αυτές αλληλοϋποστηριζόµενες και αλληλοενισχυόµενες. Όρισε επίσης µια σειρά περαιτέρω µέτρων για να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ αυτών αναπτύσσοντας, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µια στρατηγική για την ολοκλήρωση της πολιτικής για το περιβάλλον και της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά. Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών στην Εσωτερική Αγο ρά Το άρθρο 153 (2) της συνθήκης απαιτεί τώρα να λαµβάνεται υπόψη η προστασία του καταναλωτή κατά τον ορισµό άλλων κοινοτικών πολιτικών. Με την άρση των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών, η Εσωτερική Αγορά προσέφερε στους καταναλωτές καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από άλλα µέρη της Ένωσης. Η ανάπτυξη των πωλήσεων εξ αποστάσεως, σε συνδυασµό µε την εξάπλωση του ηλεκτρονικού 5 Βλέπε COM(1999) 263 τελικό, «Ενιαία Αγορά και Περιβάλλον»,

11 εµπορίου και τη διαφάνεια των τιµών λόγω του ευρώ, θα ενθαρρύνει επίσης τις διασυνοριακές αγορές. Το εµπόριο αγαθών µεταξύ κρατών µελών ανέρχεται ήδη στο 30% της κοινοτικής παραγωγής, πράγµα το οποίο συνεπάγεται µεγαλύτερη επιλογή για τον καταναλωτή. Ο αντίκτυπος στις τιµές είναι λιγότερο σαφής: ο αυξηµένος ανταγωνισµός αναµένεται να οδηγήσει σε χαµηλότερες και συγκλίνουσες τιµές, εφόσον τα αποτελεσµατικά οφέλη µετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές. Αν και η διασπορά τιµών 6 έχει µειωθεί στην Ένωση, παραµένει ωστόσο πολύ υψηλότερη απ ό,τι στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα στοιχεία για τα επίπεδα τιµών παραµένουν ελλιπή και χρειάζονται περαιτέρω µελέτες. Μεγαλύτερες συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες µεταξύ κρατών µελών ενδέχεται να εµπεριέχουν πρόσθετους κινδύνους για τον καταναλωτή. Οι πολίτες θα κρίνουν την επιτυχία της Εσωτερικής Αγοράς πάνω απ όλα ως καταναλωτές. Η Ένωση πρέπει να αντιµετωπίσει τις ανησυχίες των καταναλωτών ως βασικό στοιχείο της δέσµευσης της Εσωτερικής Αγοράς απέναντι στον πολίτη. Απαιτείται, συνεπώς, υψηλό επίπεδο προστασίας και ορθή επιβολή των κανόνων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών και ειδικότερα, από τη σκοπιά του καταναλωτή, στη νοµιµότητα των εµπορικών συναλλαγών στην Εσωτερική Αγορά. Η αποτελεσµατική χρήση µηχανισµών έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών από τις αρµόδιες διοικήσεις είναι ασφαλώς ουσιαστική. Η πολιτική ενίσχυσης της παρακολούθησης της αγοράς πρέπει επίσης να συνεχιστεί δυναµικά από όλα τα κράτη µέλη. Υποστήριξη της απασχόλησης και εξασφάλιση του συντονισµού της κοινωνικής προστασίας Το άνοιγµα των εθνικών αγορών στο διασυνοριακό ανταγωνισµό από άλλα κράτη µέλη και οι προσπάθειες της Ένωσης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς µέσω της διαδικασίας του Cardiff συµβάλλει σηµαντικά στη διαδικασία δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αλλά οι πρωτοβουλίες από πλευράς προσφοράς πρέπει να συµπληρωθούν από προσπάθειες ανάπτυξης των δεξιοτήτων, της ευελιξίας και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού της Ευρώπης, όπως αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει εποµένως να συνεχίσουν να εφαρµόζουν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ώστε οι εργαζόµενοι να µπορέσουν να συµβάλουν στην 11

12 παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των εργασιακών συνθηκών που οδηγούν στην προσπάθεια που απαιτείται. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής ευελιξίας και κοινωνικής ασφάλισης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 7. Ο διάλογος και η συνεργασία σχετικά µε τα θέµατα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συναίνεσης η οποία θα βοηθήσει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγµα, παρέχοντας κίνητρα για εργασία ως αντίβαρο στην ανεργία, ενώ παράλληλα θα είναι ευαισθητοποιηµένα στις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και στις οικογενειακές ευθύνες. Η αποτελεσµατική οργάνωση της εργασίας είναι επίσης ουσιαστικής σηµασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται συνεπώς να επιτύχουν συµφωνία για συνθήκες οι οποίες θα αποτελέσουν πλαίσιο ευνοϊκό για την καθιέρωση νέων µορφών εργασίας 8. Η ανατροφοδότηση από πολίτες µέσω του διαλόγου µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποκαλύπτει ότι η επαγγελµατική κινητικότητα - η οποία είναι αναγκαία σε µια ευπροσάρµοστη οικονοµία - εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Απαιτείται πιο αποτελεσµατική και εύχρηστη εφαρµογή των δικαιωµάτων σχετικά µε την Εσωτερική Αγορά - όπως η αναγνώριση των διπλωµάτων. Εξασφάλιση του ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως τα δικαιώµατά τους Οι πολίτες πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι και να µπορούν ελεύθερα να ασκούν τα δικαιώµατά τους. Χρειάζονται κατάλληλη ενηµέρωση, υποστήριξη και παροχή συµβουλών. Ο διάλογος µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις µπορεί να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για να βοηθά τους πολίτες να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους. Η Ένωση και οι εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν µια κοινή διοικητική παιδεία που θα προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και θα επιτρέπει την ταχύτατη επίλυση Η διασπορά τιµών είναι ένα µέγεθος το οποίο µετρά πόσο πολύ διαφέρουν οι τιµές, κατά µέσο όρο, από τη µέση τιµή της αγοράς. Βλέπε COM(1999) 347, «Συντονισµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας», Βλέπε COM(1998) 592, «Οργάνωση της εργασίας: µια θετική προσέγγιση»,

13 των προβληµάτων. Μια κοινή διοικητική παιδεία δεν σηµαίνει εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων: απαιτεί συµφωνία επί ορισµένων βασικών αρχών - δυνατότητα πρόσβασης, διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα - και επί της αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ όλων των διοικήσεων που είναι επιφορτισµένες µε την επιβολή των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Εξασφάλιση της υλοποίησης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Η συνθήκη του Άµστερνταµ επέβαλε τη δέσµευση να καταστεί απτή πραγµατικότητα ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ένωσης. Η έννοια της "ελευθερίας" που ενσωµατώθηκε στη συνθήκη πηγαίνει πέρα από την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων διαµέσου των εσωτερικών συνόρων. Οι πολίτες έχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά µε την ισορροπία που θα πρέπει να δηµιουργηθεί µεταξύ της κατάργησης των ελέγχων των ατόµων στα σύνορα και της ανάγκης να καταπολεµηθεί το οργανωµένο έγκληµα, τα ναρκωτικά και η λαθροµετανάστευση. Η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να διαδραµατίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. Η Κοινότητα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί στα θέµατα αυτά και να τα λαµβάνει υπόψη κατά το σχεδιασµό µέτρων για τη εµβάθυνση της Εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η διατήρηση της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως βάσει του κεκτηµένου της συµφωνίας του Schengen. Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και τη βελτίωση της επίλυσης διασυνοριακών διαφορών και των αποτελεσµατικών µέσων προστασίας σε εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της Εσωτερικής Αγοράς και να συµφωνεί µε τη δηµιουργία νοµικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, η Ένωση χρειάζεται ανταγωνιστικές αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές για θεµελιώδη αλλαγή ενώ η Εσωτερική Αγορά είναι το κλειδί για τη δηµιουργία του σωστού κανονιστικού περιβάλλοντος για µια δυναµική, βασιζόµενη στη γνώση, οικονοµία η οποία δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Η έκθεση Cardiff του 1999 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, µολονότι η Εσωτερική Αγορά έφτασε έναν ορισµένο βαθµό ωριµότητας, υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερη ολοκλήρωση, 13

14 ιδίως δε στις αγορές υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η µεγαλύτερη ολοκλήρωση τονώνει την ευελιξία και την αποτελεσµατικότητα. Οι ευέλικτες και αποτελεσµατικές αγορές ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, ενώ επιτρέπουν την απαραίτητη προσαρµογή στους εξωτερικούς κραδασµούς µέσω των τιµών και όχι µέσω περικοπών θέσεων απασχόλησης. Ο πρώτος στόχος της πολιτικής για την Εσωτερική Αγορά και προϋπόθεση για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της αγοράς πρέπει να είναι η περαιτέρω εµβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς. Η πλήρης εφαρµογή και επιβολή των συµφωνηµένων κανόνων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η προσαρµογή των υφιστάµενων κανόνων προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι µεταβολές ή να καλύπτονται οι αδυναµίες στη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς αποτελεί επιπλέον απαίτηση. Η µεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς απαιτεί την ανάπτυξη της διαδικασίας οικονοµικής µεταρρύθµισης που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Cardiff. Τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στη διαδικασία αυτή µε την ενεργό εφαρµογή των απαραίτητων αλλαγών σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Η συνολική διαρθρωτική µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός των αγορών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας οικονοµικού συντονισµού στην Ένωση, όπως εκφράζεται µέσα από τις ευρύτερες κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής πολιτικής. Μια σωστά συντονισµένη και συνεκτική πολιτική επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού τους για καινοτοµία, ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι µικρές εταιρίες έχουν το µειονέκτηµα περιορισµένων ανθρώπινων και χρηµατοδοτικών πόρων. Αλλά ακόµη και σ αυτό το µειονέκτηµα ενυπάρχουν ισχυρά σηµεία: ευελιξία, καινοτοµία και ικανότητα ταχείας προσαρµογής προκειµένου να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Εσωτερική Αγορά. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 2 Ενθάρρυνση της οικονοµικής µεταρρύθµισης προς όφελος της αποτελεσµατικότητας της αγοράς Η Εσωτερική Αγορά µπορεί να λειτουργήσει άριστα µόνο αν τα κράτη µέλη, µαζί µε τα κοινοτικά όργανα, δεσµευτούν πλήρως να εξαλείψουν την περιττή δυσκαµψία. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο αν οι ρυθµίσεις των κρατών µελών είναι συµβατές από νοµική άποψη µε την Εσωτερική Αγορά, αλλά και αν επιτρέπουν τη µέγιστη εκµετάλλευση των ολοκληρωµένων 14

15 αγορών από την άποψη της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Η διαδικασία οικονοµικής µεταρρύθµισης που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων. Επισηµαίνει τοµείς στους οποίους απαιτείται δράση σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, ενσωµατώνοντας µια µικροοικονοµική διάσταση στην εκπόνηση των ευρύτερων κατευθυντήριων γραµµών οικονοµικής πολιτικής. Η διαδικασία αξιολόγησης από κοινού που ακολουθείται για την εξέταση των εκθέσεων των κρατών µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου «Εσωτερική Αγορά» πρέπει να µετατραπεί σε άσκηση αξιολόγησης από οµότιµους ειδικούς προκειµένου να επιτραπεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου αυτού µέσου. Η σηµασία της διαδικασίας του Cardiff και η προοπτική της για σηµαντική συµβολή στη βελτίωση της καινοτόµου ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των αγορών υπογραµµίστηκε από την επιλογή της ως ενός από τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για την Απασχόληση που συµφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας. Εξασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών Οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα βασικό τοµέα ο οποίος επεκτείνεται και µεταβάλλεται µε έντονους ρυθµούς και ο οποίος θα συµβάλει σηµαντικά στο να καταστεί η Εσωτερική Αγορά πραγµατικότητα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Τα οφέλη της καθιέρωσης του ευρώ για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, από την άποψη της µεγαλύτερης διαφάνειας και της µεγαλύτερης ευκολίας πραγµατοποίησης διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών πρέπει να ενισχυθούν από µια συντονισµένη προσπάθεια να προσφερθεί στους καταναλωτές πρόσβαση σε µεγαλύτερη επιλογή ανταγωνιστικών προϊόντων λιανικών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών τα οποία µπορούν να εµπιστεύονται οι καταναλωτές, να προσφερθεί στις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) ευκολότερη πρόσβαση σε µια ενιαία αγορά µε βάθος και ρευστότητα για επενδύσεις κεφαλαίων και να εξασφαλιστεί η συνεχής σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, του Μαΐου του 1999, το οποίο επικεντρώνεται ειδικά στα ζητήµατα αυτά, θα αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής για την Εσωτερική Αγορά. Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, µε τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, ιδίως από τις µικρότερες επιχειρήσεις, και η εξασφάλιση µεγαλύτερης επιλογής ποιοτικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. 15

16 Προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη συµφωνίας για τα απαραίτητα µέτρα, καθώς και την εφαρµογή τους, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε υπαλλήλους των κρατών µελών, παράγοντες της αγοράς και χρήστες. Ολοκλήρωση του συµφωνηµένου νοµοθετικού πλαισίου, έχοντας ως βάση την κοινή κατανόηση των κανόνων και την καθιέρωση µιας κοινής δέσµευσης για την ενεργό επιβολή του Η θεµελιώδης προϋπόθεση για µια πλήρως ολοκληρωµένη αγορά η οποία κερδίζει την εµπιστοσύνη των συντελεστών της είναι ένα κοινό σύνολο κανόνων που εφαρµόζονται οµοιόµορφα από τα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, η αποτυχία της µεταφοράς συµφωνηµένων οδηγιών παραµένει αντικείµενο επείγουσας µέριµνας. Πολλά έχουν επιτευχθεί: ο «συντελεστής κατακερµατισµού» - το ποσοστό οδηγιών που δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη - µειώθηκε στο 12,8% σε σύγκριση µε το 35% τον Ιούνιο του Όλα τα κράτη µέλη θα πρέπει τώρα να είναι σε θέση να επιτύχουν τα επίπεδα των πιο προχωρηµένων χωρών: το εν λόγω σηµείο αναφοράς θα πρέπει να είναι η διατήρηση ενός ελλείµµατος µεταφοράς µικρότερου του 1,5%. Η νέα έννοµη τάξη απαιτεί επίσης την κοινή κατανόηση του νοήµατος των κανόνων και την εκπόνηση συµφωνηµένων στρατηγικών επιβολής, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης διοικητικής συνεργασίας. Οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να συνεργάζονται προκειµένου να καταλήξουν σ' ένα ενιαίο και υψηλό επίπεδο επιβολής και να επιλύουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που συναντούν οι επιχειρήσεις και τα άτοµα. Οι εθνικοί υπάλληλοι δεν θα πρέπει να είναι απλώς φορείς επιβολής του κοινοτικού δικαίου, αλλά και παράγοντες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοούν τη νοµοθεσία και να συµµορφώνονται µε αυτήν. Πρέπει να δεχτούν την πρόκληση αυτή και να µοιράζονται τη γνώση και την τεχνογνωσία τους. Αν και η βασική ευθύνη για την εφαρµογή ανήκει στα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί να ξεκινήσει και να διευκολύνει κοινές δράσεις και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο. Τέτοιες προσπάθειες αναµένεται να µειώσουν τον αριθµό των διαδικασιών κυρώσεων για παράβαση των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρµόζει επιµελώς τις διαδικασίες κυρώσεων ενώ τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες οι προειδοποιητικές επιστολές και οι αιτιολογηµένες γνώµες εξετάζονται αµέσως µε τη δέουσα προσοχή. 16

17 Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την παροχή συµβουλών βοηθάει σηµαντικά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επωφελούνται όσο γίνεται περισσότερο από την Εσωτερική Αγορά και να επιλύουν τυχόν προβλήµατα. Εκτός από τη χρήση των υφιστάµενων δικτύων Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης και Ευρωθυρίδων, η Επιτροπή θα δώσει την προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και των Ευρωθυρίδων. Άρση των υφιστάµενων ή δυνητικών εµποδίων στο διασυνοριακό εµπόριο και βελτίωση της εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης Η Εσωτερική Αγορά έχει αποδειχτεί αποτελεσµατικό µέσο ολοκλήρωσης των αγορών αγαθών, µολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα. Μικρότερη πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα των υπηρεσιών 9. Στόχος της Κοινότητας πρέπει να είναι τώρα η εκρίζωση τυχόν υπόλοιπων εµποδίων στο διασυνοριακό εµπόριο και η µέριµνα ώστε να µην εµφανιστούν νέα εµπόδια. Έχουν ήδη αναληφθεί συγκεκριµένες εργασίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που εντοπίζονται στις έρευνες για τις επιχειρήσεις. Αυτά περιλαµβάνουν προβλήµατα µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης 10, τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι επιχειρήσεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις εθνικές διαδικασίες δοκιµής και έγκρισης ανεπαρκή πρόσβαση στις εθνικές δηµόσιες συµβάσεις κατάχρηση των εθνικών διατάξεων σχετικά µε την προστασία του «δηµόσιου συµφέροντος» προκειµένου να περιοριστεί αυθαίρετα η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Στο σχέδιο δράσης για την Ενιαία Αγορά διαπιστώνεται ότι πολλές από τις αδυναµίες αυτές απαιτούν περισσότερη προσοχή. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου προσφέρει νέες δυνατότητες για διασυνοριακές συναλλαγές. Προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέες αγορές µε σχετικά χαµηλό κόστος και ιδίως στις αγορές άυλων αγαθών (χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες) ή καταναλωτικών προϊόντων χαµηλού όγκου και υψηλής αξίας (CD, επώνυµα είδη). Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει επίσης στους καταναλωτές να αναζητούν την καλύτερη τιµή στην Εσωτερική Αγορά και σ όλον τον κόσµο. Ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω κοινοτική δράση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν 9 10 Βλέπε COM(1999) 10 τελικό, «Οικονοµική µεταρρύθµιση: Έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων», Βλέπε COM (1999) 299 τελικό, «Αµοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της συνέχειας που δίνεται στο σχέδιο δράσης για την Ενιαία Αγορά»,

18 εξουδετερώνονται από διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων. Στόχος της Κοινότητας πρέπει να είναι η δηµιουργία κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος: περιορισµός των ρυθµίσεων στο ελάχιστο αναγκαίο ώστε να προσφέρεται ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους καταναλωτές και πρόληψη της χρήσης του ιαδικτύου για εγκληµατικές δραστηριότητες. Η αυξανόµενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την επεξεργασία των εµπορικών συναλλαγών εµπεριέχει ορισµένους κινδύνους για το απόρρητο του ιδιωτικού βίου. Οι υφιστάµενοι κοινοτικοί κανόνες εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών στοιχείων και του ιδιωτικού βίου και είναι ουσιώδεις για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές. Η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων θα αναθεωρηθεί τον Οκτώβριο του Η αναθεώρηση αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη διεθνή διάσταση των ανταλλαγών δεδοµένων, καθώς και τις εξελίξεις των τεχνολογιών και των αγορών. Εξασφάλιση αποτελεσµατικής νοµοθεσίας για το άνοιγµα της αγοράς στους τοµείς κοινής ωφελείας και µεταφορών, µε ταυτόχρονη διατήρηση των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας Η ελευθέρωση στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των εναέριων και οδικών µεταφορών παράγει ήδη οφέλη µε την έννοια των µειωµένων τιµών και της υψηλότερης ποιότητας. Η ελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων αποτελεί σηµερινή προτεραιότητα. Για να µπορέσει να παγιώσει και να αυξήσει την επιτυχία αυτή, η Κοινότητα πρέπει να µεριµνήσει ώστε οι κανονιστικές δοµές που δηµιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της ελευθέρωσης να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την ανταγωνιστική διαδικασία, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και τη χορήγηση αδειών και στη διευκόλυνση των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. Πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης η συστηµατική και συνεκτική εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου από όλες τις εθνικές κανονιστικές αρχές, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθούν επειγόντως διαδικασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ εθνικών κανονιστικών αρχών σε επίπεδο της Ένωσης. Καθώς εδραιώνεται ο ανταγωνισµός, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη συµπεριφορά των οικονοµικών παραγόντων. Έτσι, το δίκαιο του ανταγωνισµού θα καταστεί τελικά το κυριότερο εργαλείο διαχείρισης των εν λόγω αγορών, αν και οι στόχοι της παροχής καθολικής υπηρεσίας και της διαλειτουργικότητας ενδέχεται να 18

19 συνεχίσουν να χρειάζονται ειδικές ρυθµίσεις. Η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, σε συνδυασµό µε την παροχή καθολικής υπηρεσίας, θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση, σε προσιτές τιµές, σε µια καθολική υπηρεσία που θα οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Οι εθνικές εκθέσεις για τις αγορές προϊόντων και κεφαλαίων δείχνουν ότι, σε τοµείς όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης ελευθέρωση, άλλες προσεγγίσεις µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Αυτές περιλαµβάνουν τη λειτουργία και διαχείριση των δηµόσιων υπηρεσιών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή εταιρίες που θα επιλεγούν βάσει ανοικτού διαγωνισµού, µε κατάλληλες εγγυήσεις για τους καταναλωτές. Ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας µε την επαρκή προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας Η επαρκής προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ουσιαστική για την εξασφάλιση ενός κλίµατος που θα οδηγήσει στην καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και την επένδυση. Η υφιστάµενη εναρµόνιση της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει εξαλείψει την αβεβαιότητα και τον εγγενή διοικητικό φόρτο στη συνύπαρξη πολλών εθνικών δικαιωµάτων µε διαφορετικά επίπεδα προστασίας, διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας έτσι την εκµετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών σ ολόκληρη την Εσωτερική Αγορά. Οι αγορές των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας εξελίσσονται συνεχώς ενθαρρυνόµενες από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νέες στρατηγικές εµπορίας και τη συµπεριφορά των καταναλωτών / χρηστών. Σε κοινοτικό επίπεδο εποµένως, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης για τη διαφύλαξη της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς στον τοµέα αυτό. Καθώς επιταχύνεται ο ρυθµός των µεταβολών, η Κοινότητα πρέπει να αντιδρά ενεργητικά, προλαµβάνοντας τις νέες εξελίξεις. Οι κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς στον τοµέα αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εµφάνιση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τον ανταγωνισµό και, παράλληλα, να επιτυγχάνουν την ισορροπία όλων των εµπλεκόµενων συµφερόντων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η δράση µε στόχο την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς µέσω της άρσης των τοµεακών εµποδίων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και µέσω της βελτίωσης της λειτουργίας του κεκτηµένου θα έχει πλήρη αποτελέσµατα µόνον εφόσον το συνολικό περιβάλλον στο οποίο ασκούνται επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι ευνοϊκό. Αυτό επίσης 19

20 απαιτεί από κοινού δέσµευση των κρατών µελών και των κοινοτικών οργάνων να εξαλείψουν τις πρακτικές κατά του ανταγωνισµού: φορολογικά εµπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και αθέµιτος φορολογικός ανταγωνισµός. Τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο απαιτούνται επίσης συνεχείς και εντονότερες προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επιβάλει λιγότερο φόρτο και υψηλή ποιότητα ρυθµίσεων. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Στρατηγικού στόχου 3 Κοινή βούληση και αποφασιστικότητα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η ολοκλήρωση της αγοράς δεν θα υποσκαφθεί από πρακτικές κατά του ανταγωνισµού εν θα επιτραπεί ούτε στη συµπεριφορά κατά του ανταγωνισµού εκ µέρους των επιχειρήσεων ούτε στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη να εµποδίσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση ή τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην Εσωτερική Αγορά. Απαιτείται αυστηρή εφαρµογή των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί και οι διανοµείς δεν µπορούν να ανακατακερµατίζουν την αγορά ή να διατηρούν τεχνητά τις τιµές σε υψηλά επίπεδα µέσω δόλιας συµπεριφοράς ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη ξεκινήσει τη µεταρρύθµιση της εθνικής πολιτικής τους στον τοµέα του ανταγωνισµού και η "Λευκή βίβλος της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισµό των κανόνων εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ" 11 αναφέρει το ενδεχόµενο περαιτέρω αλλαγών στο ρυθµιστικό πλαίσιο. Η συνεργασία της Επιτροπής και των εθνικών φορέων που είναι επιφορτισµένοι µε τον ανταγωνισµό είναι απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί ο ελεύθερος και θεµιτός ανταγωνισµός σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Αν και τα συνολικά επίπεδα κρατικών ενισχύσεων µειώνονται, εξακολουθούν να αποτελούν σηµαντική απειλή για την ολοκλήρωση και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θέσπισαν πρόσφατα µια σειρά µέτρων που στοχεύουν στη δηµιουργία πιο διαφανούς και συνεκτικού πλαισίου για την εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η επιµέρους αξιολόγηση των κοινοποιηθεισών ενισχύσεων θα πρέπει να συµπληρωθεί από µελέτη των σωρευτικών επιπτώσεων στην Εσωτερική Αγορά των κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν τον /C132/01. Τα άρθρα 85 και 86 αντιστοιχούν στα νέα άρθρα 81 και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε ότι οι 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H ανανεωµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση αποφέρει καρπούς, αλλά η ΕΕ πρέπει να προβεί σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 COM(2012) 789 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα