Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)"

Transcript

1 Τίτλος έργου: Παιδεία Οµογενών ΙII Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Μιχάλης αµανάκης (Καθηγητής ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής & ιευθυντής του Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.), Πανεπιστήµιο Kρήτης, Σχολή Eπιστηµών της Aγωγής, Παιδαγωγικό Tµήµα.E. 1. ιάρκεια: Έναρξη: 12 /1/2006, Λήξη: 31/8/ Προϋπολογισµός (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο): ,67 3. Συνολικός αριθµός συνεργατών που έλαβαν µέρος στην εφαρµογή του έργου: Αριθµός συνεργατών που ήταν µέλη του πληθυσµού στόχου: Περί τους Συνολικός αριθµός του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου στους οποίους απευθύνθηκε το έργο: 7. Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου που κρίνεται ότι ωφελήθηκαν από το έργο: 511 (Προµηθέας) + Εκπαιδευτικό Υλικό Συνολικός αριθµός εκπαιδευτικών εργαζοµένων σε σχολεία µε µαθητές του πληθυσµού στόχου που επιµορφώθηκαν από το έργο και συνολικός αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ακαδηµαϊκό έτος: τηλεπιµόρφωσης = άτοµα, ανθρωποώρες 9. Σύντοµη περιγραφή των εκπαιδευτικών προβληµάτων του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Μαθητές: Οι κοινωνικοπολιτισµικές και ιδιαίτερα οι γλωσσικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κίνητρα µάθησης και οι προσδοκίες των µαθητών της τρίτης γενιάς διαφοροποιούνται σηµαντικά από εκείνες των προηγούµενων γενεών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα µιας εξειδικευµένης αντιµετώπισης της εκπαίδευσης αυτών των µαθητών και την υλοποίηση µιας στοχοθεσίας που θα εστιάζει: 1) στην παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε άτοµα ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, 1

2 2) στην κατάλληλη κατάρτιση και επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού, 3) στη δηµιουργία κινήτρων σε µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής και την ενασχόληση µε τον ελληνικό πολιτισµό, την ιστορία και τη σύγχρονη Ελλάδα, 4) στη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εκπαιδευτικό προσωπικό: Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις διάφορες µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: α) Εκπαιδευτικοί έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι, αποσπασµένοι στο εξωτερικό, β) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι ελλαδικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), που εργάζονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου στις χώρες διαµονής, γ) Εκπαιδευτικοί χωρίς διδασκαλική κατάρτιση που διδάσκουν κυρίως στα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας, των οποίων φορείς είναι οι παροικιακοί οργανισµοί, δ) Εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα ΑΕΙ των χωρών υποδοχής. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών έχουν ανάγκη επιµόρφωσης. Ιδιαίτερα η τελευταία κατηγορία αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στην κυρίαρχη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει µια καλή µελλοντική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι το ελληνικό κράτος θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µια συνεχή, συστηµατική επιµόρφωσή τους στην Ελλάδα. Eκπαιδευτικό υλικό: Στα πλαίσια του πρώτου και δεύτερου ΕΠΕΑΕΚ κατασκευάστηκε διδακτικό υλικό, που όµως, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω δεν καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι, εποµένως, επιτακτική ανάγκη να παραχθεί υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την κάλυψη των λοιπών αναγκών. Προγράµµατα για µαθητές: Η δηµιουργία κινήτρων σε οµογενείς και αλλογενείς µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους. Ως οι πλέον αποδοτικοί έχουν αναδειχθεί µέχρι τώρα η οργάνωση «Προγραµµάτων Φιλοξενίας», µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό και πολιτισµικό περιεχόµενο, στην Ελλάδα, η οργάνωση Θεατρικών Φεστιβάλ και η οργάνωση εικαστικών δραστηριοτήτων και διαγωνισµών π.χ µέσω του διαδικτύου µε σχετικές διακρίσεις για τους µαθητές. Βάσεις εδοµένων και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης: Στις σύγχρονές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας η πληροφόρηση των οµογενών,εκπαιδευτικών και µη, σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση και γενικότερα στη σχέση της ιασποράς µε την Ελλάδα είναι «εκ των ουκ άνευ». Γι αυτό είναι αναγκαία η δηµιουργία Βάσεων εδοµένων που θα λειτουργούν ως πηγές άντλησης πληροφοριών για όλες τις πλευρές και όλους τους ενδιαφερόµενους και Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης για τους αποσπώµενους και τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. 2

3 10. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Το έργο Παιδεία Οµογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο εξωτερικό και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό -πολιτισµικό σύστηµα. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η επιµόρφωση των αποσπώµενων και των οµογενών εκπαιδευτικών, καθώς και η δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο. Το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η υλοποίηση του έργου είναι εκείνο του άρθρου 108 του Συντάγµατος (2001), του Νόµου 2413/96 (ΦΕΚ 124/ ) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και υπάρχουσες διακρατικές συµβάσεις µεταξύ Ελλάδας και χωρών διαµονής. Το φυσικό αντικείµενο του έργου δοµείται σε τρία µέρη ή δράσεις, καθένα από τα οποία φέρει, για επικοινωνιακούς λόγους, ένα όνοµα. Συγκεκριµένα το πρώτο µέρος (δράση) φέρει το όνοµα ΑΘΗΝΑ, το δεύτερο το όνοµα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το τρίτο ΕΡΜΗΣ. Τέλος, υπάρχουν τρεις Οριζόντιες Υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο. Η πρώτη δράση (ΑΘΗΝΑ) έχει ως αντικείµενο την κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για τη διδασκαλία: α) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση β) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) σε Ταχύρρυθµα Τµήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπογραµµίζεται ότι η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε οµάδεςστόχους και στην ελληνοµάθειά τους και υλοποιείται ανά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες τάξεις και ηλικίες µαθητών: 1 ο επίπεδο: Τάξεις προδηµοτική έως δευτέρα 2 ο επίπεδο: Τάξεις τρίτη και τετάρτη 3 ο επίπεδο: Τάξεις πέµπτη και έκτη 4 ο επίπεδο: Τάξεις έβδοµη έως ένατη 5 ο επίπεδο: Τάξεις δέκατη έως δωδέκατη Η δεύτερη δράση (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) αναφέρεται στην επιµόρφωση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών και των οµογενών εκπαιδευτικών και στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών-µορφωτικών προγραµµάτων για οµογενείς µαθητές. Η τρίτη δράση (ΕΡΜΗΣ) έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ικτύων Επικοινωνίας και τη δηµιουργία Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης, µέσω του διαδικτύου. Επίσης προβλέπονται τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις οι οποίες διαπερνούν τις τρεις δράσεις και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνολικού έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συµπόσια, συνέδρια, εκθέσεις και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. 3

4 11. ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων απευθυνόµενες στον µαθητικό πληθυσµό στόχο: Σε κάθε µία από τις τρεις δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν επιγραµµατικά οι ακόλουθες δραστηριότητες: ΡΑΣΗ Ι, ΑΘΗΝΑ, (Α): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α1 Κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά Α1/α. Κατάρτιση Π.Σ.: Α1/β: Κατάρτιση µελέτης: Παραδοτέα: Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ε Γ και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού 5 ου επιπέδου. Μελέτη αποτύπωσης της λειτουργίας των αµιγών Ελληνικών Σχολείων στη Γερµανία και διερεύνηση της προόδου των αποφοίτων τους σε ελληνικά ΑΕΙ. Αναµόρφωση «Θεωρητικό πλαίσιο και προγράµµατα σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» και ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Α1/γ: Έκδοση: 1 τεύχος δίχρωµο και 3 ασπρόµαυρα Α2 Ανάπτυξη κριτηρίων διαπίστωσης της ελληνοµάθειας- Ερευνητικά εργαλεία Α2/α: Ανάπτυξη Κριτηρίων: Παραδοτέα: ιαπιστωτικά Κριτήρια για τα επίπεδα 3ο και 4ο. Στάθµιση και αναµόρφωση ιαπιστωτικών Κριτηρίων Ελληνοµάθειας, επιπέδων Ι και ΙΙ Ένα τεύχος µε τα ερευνητικά εργαλεία Α2/β: Έκδοση : 5 τεύχη ασπρόµαυρα Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού Α3/α: Ανάπτυξη ιστορικοπολιτισµικού υλικού: Παραδοτέα: 1 βιβλίο για το πέµπτο επίπεδο (τάξεις 10η -12η ) της σειράς «Εµείς και Άλλοι» (Η Ελλάδα στον κόσµο) Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD Rom (Ιστοριοδροµίες 1 και 2) Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ 2 Από τη ζωή των Ελλήνων στις Βαλκανικές χώρες (Αλβανία) Λεύκωµα προβολής Ελληνικών Σχολείων στο εξωτερικό 1 CD Rom από και για όλες τις χώρες (Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά) Α3/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 5 τεύχη τετράχρωµα, 1 ασπρόµαυρο και 2 CD Rom Α3/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Ιστοριοδροµίες Ι Ιστοριοδροµίες ΙΙ Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (α τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (β τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αµερική 4

5 Από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και την Ολλανδία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αργεντινή Από τη ζωή των Ελλήνων στην Ν. Αφρική Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μ. Βρετανία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μαύρη Θάλασσα. Α4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) - κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Α4/α Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: - Βήµατα µπροστά 3 (τετράχρωµο) Βήµατα µπροστά 3 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α' τεύχος Ε επιπέδου Β' τεύχος Ε επιπέδου 2 τεύχη (ένα τεύχος µόνο λογοτεχνία και ένα τεύχος λοιπά κείµενα) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (τετράχρωµο) Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD ήχου για το GCSE 1 και 2 1 CD ROM γλωσσικού υλικού 7 η - 9 η τάξη Ανθολόγιο της ιασποράς-οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α4/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 4 τεύχη τετράχρωµα, 2 δίχρωµα, 7 ασπρόµαυρα, 1 CD ήχου και 1 CD Rom φιλµογράφηση 5 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α4/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσµου τετρ. ετερότητας 2 Γράµµατα πάνε κι έρχονται ελληνικά στον κόσµο τετρ. ετερότητας 2 Καθώς µεγαλώνουµε Καθώς µεγαλώνουµε στον κόσµο των Ελληνικών τετράδιο ετερότητας 2 Βήµατα Μπροστά 1 Βήµατα Μπροστά 2 Ανθολόγιο της ιασποράς Α4/δ: Κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Παραδοτέα: Μία συνολική µελέτη που θα αναφέρεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά και σε όλες τις χώρες συγκριτικά. Α5 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) Α5/α: Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: Μαργαρίτα 5 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 5 (δίχρωµο) Μαργαρίτα 6 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 6 (δίχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (τετράχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (δίχρωµο) 1 CD ήχου ΕΛΠΑ CD ήχου Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 και 2 5

6 1 CD-ROM Μαργαρίτα 3 1 CD-ROM Μαργαρίτα 4 1 CD-ROM Μαργαρίτα 5-1 CD-ROM Μαργαρίτα 6 Α5/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 3 τεύχη τετράχρωµα, 3 δίχρωµα, 2CD ήχου και 4 CD Rom φιλµογράφηση 4 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α5/γ : οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μαργαρίτα 1 Μαργαρίτα 2 Μαργαρίτα 3 Μαργαρίτα 4 Μια φορά κι έναν καιρό 2 Μια φορά κι έναν καιρό 3 Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 Ελληνικά µε την παρέα µου 2 A6 Συγγραφή Εκπαιδευτικής Γραµµατικής «Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής», Ελληνορωσική έκδοση Α7 Ανάπτυξη τηλεοπτικού υλικού, σειρά ΜΟΡΜΩ Σκοπός του τηλεοπτικού υλικού είναι να φέρει τη νέα γενιά των παιδιών ελληνικής καταγωγής, αλλά και αλλοεθνή παιδιά, σε µια πρώτη επαφή µε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό (πρώτα γλωσσικά και µουσικά ακούσµατα, πρώτη επαφή µε το ελληνικό αλφάβητο, πρώτη επαφή µε την ελληνική παράδοση, µε τη µυθολογία, τη µουσική κ.λπ.) και να καλλιεργήσει τις ακόλουθες τρεις δεξιότητες: α) Κατανόηση του προφορικού λόγου β) Παραγωγή προφορικού λόγου γ) Κατανόηση γραπτού λόγου (αναγνώριση). Το υλικό δοµείται σε τέσσερα επίπεδα καθένα από τα οποία έχει συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά και γλωσσικά περιεχόµενα. Επίσης κάθε ενότητα εµπεριέχει συγκεκριµένες λεκτικές πράξεις (προφορικός λόγος), λέξεις και προτάσεις (γραπτός λόγος) καθώς και συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά περιεχόµενα, τα οποία προσδιορίζονται από την επιστηµονική οµάδα σχεδιασµού των ενοτήτων. Βάσει αυτών ο σεναριογράφος ετοιµάζε το σενάριο της ενότητας. Τα περιεχόµενα κάθε ενότητας και κάθε επιπέδου είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, µια προοδευτική κλιµάκωση της µαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙ αναπτύχθηκαν τα πρώτα 15 επεισόδια και στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ άλλα 25, Σύνολο 40 15λεπτα επεισόδια Π3: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Oµογενών Mαθητών Για το έτος 2006: Π3/06/α : Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2006 Π3/06/β: Οµογενείς µαθητές θέρος 2006 Για το 2007: Π3/07/α: Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2007 Π3/07/β: Οµογενείς µαθητές θέρος

7 Π4 Στήριξη δικτύων οµογενών και ελλαδιτών µαθητών-συγχρηµατοδότηση ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μαρτίου Αυστραλία, Αφρική, Λατινική Αµερική Οκτώβρης εκέµβρης 34 Γερµανία, Αυστραλία ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Γερµανία, Η.Π.Α., Ουζµπεκιστάν, Ν.Αφρική, Γεωργία, Αυστραλία, Ουκρανία, Γαλλία 6-26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Αφρική και Λατινική Αµερική Μάιος Σουδάν (Αδελφοποίηση) 8 ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία, Βραζιλία, Αυστραλία, Γερµανία, Η.Π.Α., Γεωργία, Τουρκία Οκτώβρης- εκέµβρης Γερµανία, Αυστραλία, ανία, Μ.Βρετανία, Σουηδία Μάρτιος Απρίλιος Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Γιοχάνεσµπουργκ, Αυστραλία, Σουδάν, Κογκό 9o Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Αυστραλία, Η.Π.Α. (Σικάγο, Αννάπολις), Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Σουδάν, Γιοχάνεσµπουργκ, Μ.Βρετανία, Ρουµανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ώρες ανά εβδοµάδα του σχολικού έτους που διήρκεσαν οι δράσεις προς µαθητές και σύνολο ωρών κατ έτος και σύνολο στη διάρκεια του έργου: ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στους γονείς και την οµάδα του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Σε συνδυασµό µε την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς πραγµατοποιήθηκαν και ενηµερωτικές συναντήσεις για φορείς και γονείς. 14. Εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν από το έργο [τίτλοι και σύντοµη περιγραφή. Όποιο υλικό είναι σε ηλεκτρονική µορφή, να αναφέρεται]: 7

8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. Η Αλφαβήτα ταξιδεύει 2. Παρέα µε τον παππού Αίσωπο 3. Ο κόσµος των Ελληνικών (οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 4. Βήµατα µπροστά 3 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 5. Ελληνικά. Από το κείµενο στη λέξη 6. Ανθολόγιο κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας 7. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μια φορά κι έναν καιρό 1, 2, 3 8. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 1 και 2 9. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 3 και Μαργαρίτα 5 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 11. Μαργαρίτα 6 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 12. Ελληνικά! Γιατί όχι; 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων) 13. Νέα Ελληνικά για το GCSE 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 14. Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής (ελληνο-ρωσική έκδοση) 15. Η Ελλάδα στον σύγχρονο και νεότερο κόσµο (βιβλίο µαθητή, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 16. Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία -(Λεύκωµα) 17. Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ (α και β τεύχος) (Λεύκωµα) 18. Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά -(Λεύκωµα) 19. Από τη ζωή της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία (Λεύκωµα) 20. CD-ROM Αλφαβητοχώρα 21. CD ήχου Βήµατα προς το κείµενο 22. CD ήχου Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 και CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Ιστοριοδροµίες 28. ΜΟΡΜΩ (DVD) (11-20 επεισόδια) 29. ΜΟΡΜΩ (DVD) (21-30 επεισόδια) 30. ΜΟΡΜΩ (DVD) (31-40 επεισόδια) 31. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραµµάτων. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων 32. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας, Γλωσσικό Τεστ Τρίτου Επιπέδου 33. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως εύτερη Γλώσσα 34. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» 8

9 15. Λοιπές δράσεις [τίτλοι, διάρκεια της κάθε δράσης και σύντοµη περιγραφή]: ΡΑΣΗ ΙΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Π): ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π1: Επιµόρφωση αποσπώµενων εκπαιδευτικών Π1/06/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π1/07/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2007 Παρατήρηση: Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων Π1/06/α και Π1/06/β έγινε σε συνεργασία Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. και ΙΠΟ Ε. Π2: Επιµόρφωση και µετεκπαίδευση οµογενών εκπαιδευτικών Για το έτος 2006: Π2/06/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί - Ιανουάριος 2006 Π2/06/β: Οµογενείς εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π2/06/γ: Οµογενείς εκπαιδευτικοί Οκτώβριος εκέµβριος 2006 Π2/06/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών- θέρος 2006 Το θεσµικό πλαίσιο για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της µορφής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης έχει καθοριστεί µε την Υπουργική Απόφαση Φ815.1/019/Ζ1/1256 (ΦΕΚ 515/ ), η οποία προβλέπει την «Οργάνωση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων επιµόρφωσης οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών» στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Π2/06/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/06/στ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Για το έτος 2007: Π2/07/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί- Ιανουάριος 2007 Π2/07/β : Οµογενείς εκπαιδευτικοί - θέρος 2007 Π2/07/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών θέρος 2007 Π2/07/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης-θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/07/στ: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Π5 Επιµόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης Θέρος

10 ΡΑΣΗ ΙΙΙ, ΕΡΜΗΣ (Ε): ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ E1 Ανάπτυξη υλικού για τηλεπιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών Ε2: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών ιαδικτύου Ε3: Επέκταση-βελτιστοποίηση περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Portal -Community IV, ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟ ΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ) Οι τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις διαπερνούν τις τρεις δράσεις του έργου και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνόλου των δράσεων και υποδράσεων του έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, στην εσωτερική-συνοδευτική αξιολόγηση και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. ΟΥ1 Ετήσιες Επιστηµονικές Συναντήσεις Εργασίας - ΟΥ1/05: Συνάντηση Εργασίας, Οκτώβριος εκέµβριος ΟΥ1/06/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος ΟΥ1/07/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος 2007 ΟΥ2 Συνέδρια/συµπόσια/ διηµερίδες, Εκθέσεις, ηµοσιότητα του Έργου, Επιστηµονικές Μελέτες ΟΥ2/06/α: Συµπόσιο θέρος 2006 ΟΥ2/06/β: ιηµερίδα φθινόπωρο 2006 ΟΥ2/07/α: Συνέδριο θέρος

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράµµατα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ (2 τόµοι). (ΦΕΚ 807Β/4 Ιουλίου 2006), Ρέθυµνο Mουδατσάκις Tηλέµαχος (Επιµ.): Θέατρο, ιασπορά και Eκπαίδευση. Πρακτικά Συµποσίου, Iουλίου 2006, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2007 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 3. Βάµβουκας Μιχάλης, Γερογιαννάκη Ανδρονίκη, Μητροφάνης Ιωάννης: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γραµµατάς Θόδωρος, Mουδατσάκις Tηλέµαχος: Θέατρο και Πολιτισµός στο σχολείο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γεωργίου Θεοφανώ: H συµβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαµόρφωση της ταυτότητας και της ακαδηµαϊκής - επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων του. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Παγκοσµιοποίηση και ελληνική διασπορά. Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυµνο 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2008 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 7. Κοιλιάρη Αγγελική, Χατζηπαναγιωτίδη Άννα: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Μιχελακάκη Θεοδοσία (επιµ.): Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά, Πρακτικά συµποσίου 5-6 Ιουλίου Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2009 (σε ψηφιακή µορφή) (βλ. Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» ΟΥ3 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Το έργο των Ε.Σ. ήταν: α) Αξιολόγηση κατά χώρα της δοκιµαστικής εφαρµογής του εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγµένα σχολεία και εσωτερική αποτίµηση των εργασιών του προγράµµατος ανά χώρα. β) Συλλογή υλικού και δεδοµένων απαραίτητων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού για τη χώρα διαµονής τους, γ) ιεξαγωγή εφαρµοσµένων µελετών, για λογαριασµό του έργου, οι οποίες προάγουν την αποτελεσµατικότητα του έργου σε κάθε χώρα. 11

12 16. Αποτελέσµατά της κάθε δράσης (συµπεριλαµβανοµένων των επιµορφωτικών δράσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών υλικών) ως προς (α) Επιτεύγµατα / αλλαγές, (β) υσκολίες / στόχοι που δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Οµογενείς εκπ/κοί επιµορφούµενοι στην Ελλάδα Μαρτίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία Β & Ν. Αφρική, Αργεντινή, Χιλή 8 30 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Τουρκία 8 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2006 (Μετεκπαίδευση) 27 ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Β & Ν. Αφρική, Σουηδία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία 8 30 Ιουλίου Αλβανία, Τσεχία, Ουγγαρία (Παν/ µιο Ιωαννίνων) 8 30 Ιουλίου 2006 (Α.Π.Θ) 21 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν 8 26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Βραζιλία, Ουρουγουάη 25 Ιουνίου 15 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία 25 Ιουνίου 22 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Ιταλία Ιουλίου 2007 (Α.Π.Θ) 30 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τσεχία, Αζερµπαϊτζάν, Βουλγαρία 30 Μαρτίου 19 Απριλίου Αυστραλία Λ. Αµερική, Β.& Ν. Αφρική 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου Καναδά, Γερµανία, µ. Βρετανία, Ιταλία Τουρκία, Ουκρανία, Καζαχστάν, Ρωσία, Βουλγαρία, Ουζµπεκιστάν, Γεωργία & Ερζεγοβίνη 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου 2008 (Μετεκπαίδευση) ΣΥΝΟΛΟ 387 Αποσπώµενοι Εκπαιδευτικοί 21 ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Γερµανία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρµενία, Βουλγαρία Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου ΣΥΝΟΛΟ 811 Οµογενείς εκπαιδευτικοί επιµορφούµενοι στο εξωτερικό (11 σεµινάρια) (21 σεµινάρια 1050 Συντονιστές Εκπαίδευσης Ιουλίου Γερµανία, Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Σουηδία, Ουκρανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 1. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Αυστραλία (1 22 Νοεµβρίου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST (ΠΟΛΕΙΣ: Adelaide Sydney Renmark Melbourne) µέχρι και 21 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Μελβούρνη: (La Trobe University): Αδελαΐδα:(St.George College) µέχρι και 19 εκπαιδευτικοί µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 2.Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Ευρώπη και Αφρική (28 Νοεµβρίου 15 εκέµβριου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST: (ΧΩΡΕΣ: Γερµανία, Ρωσία Σουηδία, ανία, Τουρκία, Αίγυπτος, Βέλγιο, Τσεχία, Γεωργία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία) µέχρι και 70 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Ντύσελντορφ (Σχολείο): Bielefeld (Σχολείο): µέχρι και 18 εκπαιδευτικοί µέχρι και 15 εκπαιδευτικοί 3. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε ΗΠΑ - Καναδά (30 Απριλίου 17 Μαΐου 2007) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST ΠΟΛΕΙΣ: ΗΠΑ: Chicago, Dallas, Philadelphia New York, Florida, Wilmington, Boston Brooklyn, Levittown, Brunswick ΚΑΝΑ ΑΣ: Montreal µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Νέα Υόρκη: (Σχολείο Αγίου ηµητρίου): µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί Σικάγο: (Northeastern University) µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί 17. Σύντοµη γενική αποτίµηση του έργου (ως προς τα ως άνω α και β): 13

14 18. ηµοσιότητα του έργου: 1. Ηµερίδα «Μετανάστευση, ιασπορές και Ρατσισµός», Ρέθυµνο, 31 Μαρτίου 2006, Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 2. Συµπόσιο «Θέατρο, ιασπορά και Εκπαίδευση», Ρέθυµνο, Ιουλίου ιεθνές Συνέδριο «Παγκοσµιοποίηση και Ελληνική ιασπορά», Ρέθυµνο, 29 Ιουνίου -1 Ιουλίου Ηµερίδα «Ελληνικότητα και ιασπορά», Ρέθυµνο, 3 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Φοιτητικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 5. Συµπόσιο «Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά», Ρέθυµνο, 5-6 Ιουλίου 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας Συνολικού Εκπαιδευτικού Υλικού Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος / Εκπαιδευτικό υλικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Μελετών Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος /Μελέτες Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Ρέθυµνο Τηλ.: , 77635, Fax: , E- 14

Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Τίτλος έργου: Παιδεία Οµογενών ΙI Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Τίτλος έργου: Παιδεία Οµογενών Ι & Γέφυρα Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανατύπωση βιβλίων για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό για σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Ανατύπωση βιβλίων για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό για σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/09/2014 Α.Π. : Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/09/2014 Α.Π. : Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.29 07:38:59 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω9ΑΟ9-6Α1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006) Συνημμένο Νρ.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από: Αυστραλία Ν. Ζηλανδία, Λ. Αμερική 13 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από: Αυστραλία Ν. Ζηλανδία, Λ. Αμερική 13 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από: Αυστραλία Ν. Ζηλανδία, Λ. Αμερική 13 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2006 Οργανωτική υποστήριξη: Πετράκη Κυριακή Σάββατο & Κυριακή 11-12/ 06 - Αφίξεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ9-ΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ9-ΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8792/23-10-2006 ΡΕΘΥΜΝΟ, 23/10/2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Όνομα: ΘΕΟΔΟΣΙΑ Επώνυμο: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ Όνομα πατέρα: Ιωάννης Ημερ. γέννησης: 25/6/1973 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Διεύθυνση: Τ.Θ. 249, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Τηλ. 28310-57770

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ9-0ΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ9-0ΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΥ9-9ΛΥ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

URL: : : : : : : 1971: : 1981: 1985:

URL: : : : : : : 1971: : 1981: 1985: Παντελής Γεωργογιάννης Τηλέφωνο: 2610-969715, 969716 Email: georgog@upatras.gr URL: http://www.kedek.gr Γνωστικό Αντικείµενο: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπ/κής ιαδικασίας - ιαπολιτισµική Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά. Greek-language Intercultural Education in the Diaspora

Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά. Greek-language Intercultural Education in the Diaspora Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά Greek-language Intercultural Education in the Diaspora Ασπασία Χατζηδάκη Aν. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης aspahatz@edc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3924/02-05-2006 ΡΕΘΥΜΝΟ, 02/05/2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης Έθιμα γάμου διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά Οργανωτικός Σχεδιασμός, Δίκτυο και Κόμβοι Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά Οργανωτικός Σχεδιασμός, Δίκτυο και Κόμβοι Ηλεκτρονικής Μάθησης Μιχάλης Δαμανάκης Κείμενο Εργασίας για τη Διημερίδα, 8-9/7/2011, με βάση και τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου Συνδέσμων του Δικτύου Σχολειών Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά Οργανωτικός Σχεδιασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 05-12-2011 Αριθμ.Πρωτ.: 6619 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ EΛΛHNOΓΛΩΣΣH EKΠAI EYΣH ΣTH IAΣΠOPA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Αποτελέσµατα µιας εµπειρικής έρευνας ως προαπαιτούµενα για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ε Ν O ΤΗ Τ Α Ε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 117 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Μ Ε Π Α Ρ Ε Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση "

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση " ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/08/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Δεύτερο. 1 Τα δεδομένα αυτά παραχωρήθηκαν στον συγγραφέα αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους και είναι

Μέρος Δεύτερο. 1 Τα δεδομένα αυτά παραχωρήθηκαν στον συγγραφέα αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους και είναι Μέρος Δεύτερο Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας γύρω από τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών για την περίοδο 2001-2007. Όπως τονίστηκε ήδη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Όνομα: Αδαμαντία 2. Επώνυμο: Γκουρνέλου Τίτλοι σπουδών: Κλάδος / Ειδικότητα : ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 25 ομογενείς εκπαιδευτικοί από παρευξείνιες χώρες Ιουλίου άφιξη: αναχώρηση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 25 ομογενείς εκπαιδευτικοί από παρευξείνιες χώρες Ιουλίου άφιξη: αναχώρηση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιμόρφωση (σεμινάρια Σ = ± 100 ωρών) 25 ομογενείς εκπαιδευτικοί από παρευξείνιες χώρες 8-30 Ιουλίου 2006 άφιξη: 8.- 9.07 αναχώρηση: 29. - 30. 07 έναρξη εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της Γνώσης Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη 12/10/2015 www.plato-academy.gr Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειρήνη ΚΟΜΝΗΝΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ποιος επιδοτείται; Φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα από διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα