Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)"

Transcript

1 Τίτλος έργου: Παιδεία Οµογενών ΙII Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Μιχάλης αµανάκης (Καθηγητής ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής & ιευθυντής του Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.), Πανεπιστήµιο Kρήτης, Σχολή Eπιστηµών της Aγωγής, Παιδαγωγικό Tµήµα.E. 1. ιάρκεια: Έναρξη: 12 /1/2006, Λήξη: 31/8/ Προϋπολογισµός (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο): ,67 3. Συνολικός αριθµός συνεργατών που έλαβαν µέρος στην εφαρµογή του έργου: Αριθµός συνεργατών που ήταν µέλη του πληθυσµού στόχου: Περί τους Συνολικός αριθµός του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου στους οποίους απευθύνθηκε το έργο: 7. Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου που κρίνεται ότι ωφελήθηκαν από το έργο: 511 (Προµηθέας) + Εκπαιδευτικό Υλικό Συνολικός αριθµός εκπαιδευτικών εργαζοµένων σε σχολεία µε µαθητές του πληθυσµού στόχου που επιµορφώθηκαν από το έργο και συνολικός αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ακαδηµαϊκό έτος: τηλεπιµόρφωσης = άτοµα, ανθρωποώρες 9. Σύντοµη περιγραφή των εκπαιδευτικών προβληµάτων του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Μαθητές: Οι κοινωνικοπολιτισµικές και ιδιαίτερα οι γλωσσικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κίνητρα µάθησης και οι προσδοκίες των µαθητών της τρίτης γενιάς διαφοροποιούνται σηµαντικά από εκείνες των προηγούµενων γενεών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα µιας εξειδικευµένης αντιµετώπισης της εκπαίδευσης αυτών των µαθητών και την υλοποίηση µιας στοχοθεσίας που θα εστιάζει: 1) στην παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε άτοµα ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, 1

2 2) στην κατάλληλη κατάρτιση και επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού, 3) στη δηµιουργία κινήτρων σε µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής και την ενασχόληση µε τον ελληνικό πολιτισµό, την ιστορία και τη σύγχρονη Ελλάδα, 4) στη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εκπαιδευτικό προσωπικό: Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις διάφορες µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: α) Εκπαιδευτικοί έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι, αποσπασµένοι στο εξωτερικό, β) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι ελλαδικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), που εργάζονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου στις χώρες διαµονής, γ) Εκπαιδευτικοί χωρίς διδασκαλική κατάρτιση που διδάσκουν κυρίως στα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας, των οποίων φορείς είναι οι παροικιακοί οργανισµοί, δ) Εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα ΑΕΙ των χωρών υποδοχής. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών έχουν ανάγκη επιµόρφωσης. Ιδιαίτερα η τελευταία κατηγορία αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στην κυρίαρχη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει µια καλή µελλοντική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι το ελληνικό κράτος θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µια συνεχή, συστηµατική επιµόρφωσή τους στην Ελλάδα. Eκπαιδευτικό υλικό: Στα πλαίσια του πρώτου και δεύτερου ΕΠΕΑΕΚ κατασκευάστηκε διδακτικό υλικό, που όµως, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω δεν καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι, εποµένως, επιτακτική ανάγκη να παραχθεί υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την κάλυψη των λοιπών αναγκών. Προγράµµατα για µαθητές: Η δηµιουργία κινήτρων σε οµογενείς και αλλογενείς µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους. Ως οι πλέον αποδοτικοί έχουν αναδειχθεί µέχρι τώρα η οργάνωση «Προγραµµάτων Φιλοξενίας», µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό και πολιτισµικό περιεχόµενο, στην Ελλάδα, η οργάνωση Θεατρικών Φεστιβάλ και η οργάνωση εικαστικών δραστηριοτήτων και διαγωνισµών π.χ µέσω του διαδικτύου µε σχετικές διακρίσεις για τους µαθητές. Βάσεις εδοµένων και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης: Στις σύγχρονές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας η πληροφόρηση των οµογενών,εκπαιδευτικών και µη, σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση και γενικότερα στη σχέση της ιασποράς µε την Ελλάδα είναι «εκ των ουκ άνευ». Γι αυτό είναι αναγκαία η δηµιουργία Βάσεων εδοµένων που θα λειτουργούν ως πηγές άντλησης πληροφοριών για όλες τις πλευρές και όλους τους ενδιαφερόµενους και Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης για τους αποσπώµενους και τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. 2

3 10. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Το έργο Παιδεία Οµογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο εξωτερικό και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό -πολιτισµικό σύστηµα. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η επιµόρφωση των αποσπώµενων και των οµογενών εκπαιδευτικών, καθώς και η δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο. Το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η υλοποίηση του έργου είναι εκείνο του άρθρου 108 του Συντάγµατος (2001), του Νόµου 2413/96 (ΦΕΚ 124/ ) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και υπάρχουσες διακρατικές συµβάσεις µεταξύ Ελλάδας και χωρών διαµονής. Το φυσικό αντικείµενο του έργου δοµείται σε τρία µέρη ή δράσεις, καθένα από τα οποία φέρει, για επικοινωνιακούς λόγους, ένα όνοµα. Συγκεκριµένα το πρώτο µέρος (δράση) φέρει το όνοµα ΑΘΗΝΑ, το δεύτερο το όνοµα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το τρίτο ΕΡΜΗΣ. Τέλος, υπάρχουν τρεις Οριζόντιες Υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο. Η πρώτη δράση (ΑΘΗΝΑ) έχει ως αντικείµενο την κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για τη διδασκαλία: α) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση β) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) σε Ταχύρρυθµα Τµήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπογραµµίζεται ότι η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε οµάδεςστόχους και στην ελληνοµάθειά τους και υλοποιείται ανά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες τάξεις και ηλικίες µαθητών: 1 ο επίπεδο: Τάξεις προδηµοτική έως δευτέρα 2 ο επίπεδο: Τάξεις τρίτη και τετάρτη 3 ο επίπεδο: Τάξεις πέµπτη και έκτη 4 ο επίπεδο: Τάξεις έβδοµη έως ένατη 5 ο επίπεδο: Τάξεις δέκατη έως δωδέκατη Η δεύτερη δράση (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) αναφέρεται στην επιµόρφωση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών και των οµογενών εκπαιδευτικών και στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών-µορφωτικών προγραµµάτων για οµογενείς µαθητές. Η τρίτη δράση (ΕΡΜΗΣ) έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ικτύων Επικοινωνίας και τη δηµιουργία Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης, µέσω του διαδικτύου. Επίσης προβλέπονται τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις οι οποίες διαπερνούν τις τρεις δράσεις και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνολικού έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συµπόσια, συνέδρια, εκθέσεις και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. 3

4 11. ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων απευθυνόµενες στον µαθητικό πληθυσµό στόχο: Σε κάθε µία από τις τρεις δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν επιγραµµατικά οι ακόλουθες δραστηριότητες: ΡΑΣΗ Ι, ΑΘΗΝΑ, (Α): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α1 Κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά Α1/α. Κατάρτιση Π.Σ.: Α1/β: Κατάρτιση µελέτης: Παραδοτέα: Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ε Γ και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού 5 ου επιπέδου. Μελέτη αποτύπωσης της λειτουργίας των αµιγών Ελληνικών Σχολείων στη Γερµανία και διερεύνηση της προόδου των αποφοίτων τους σε ελληνικά ΑΕΙ. Αναµόρφωση «Θεωρητικό πλαίσιο και προγράµµατα σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» και ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Α1/γ: Έκδοση: 1 τεύχος δίχρωµο και 3 ασπρόµαυρα Α2 Ανάπτυξη κριτηρίων διαπίστωσης της ελληνοµάθειας- Ερευνητικά εργαλεία Α2/α: Ανάπτυξη Κριτηρίων: Παραδοτέα: ιαπιστωτικά Κριτήρια για τα επίπεδα 3ο και 4ο. Στάθµιση και αναµόρφωση ιαπιστωτικών Κριτηρίων Ελληνοµάθειας, επιπέδων Ι και ΙΙ Ένα τεύχος µε τα ερευνητικά εργαλεία Α2/β: Έκδοση : 5 τεύχη ασπρόµαυρα Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού Α3/α: Ανάπτυξη ιστορικοπολιτισµικού υλικού: Παραδοτέα: 1 βιβλίο για το πέµπτο επίπεδο (τάξεις 10η -12η ) της σειράς «Εµείς και Άλλοι» (Η Ελλάδα στον κόσµο) Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD Rom (Ιστοριοδροµίες 1 και 2) Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ 2 Από τη ζωή των Ελλήνων στις Βαλκανικές χώρες (Αλβανία) Λεύκωµα προβολής Ελληνικών Σχολείων στο εξωτερικό 1 CD Rom από και για όλες τις χώρες (Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά) Α3/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 5 τεύχη τετράχρωµα, 1 ασπρόµαυρο και 2 CD Rom Α3/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Ιστοριοδροµίες Ι Ιστοριοδροµίες ΙΙ Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (α τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (β τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αµερική 4

5 Από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και την Ολλανδία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αργεντινή Από τη ζωή των Ελλήνων στην Ν. Αφρική Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μ. Βρετανία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μαύρη Θάλασσα. Α4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) - κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Α4/α Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: - Βήµατα µπροστά 3 (τετράχρωµο) Βήµατα µπροστά 3 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α' τεύχος Ε επιπέδου Β' τεύχος Ε επιπέδου 2 τεύχη (ένα τεύχος µόνο λογοτεχνία και ένα τεύχος λοιπά κείµενα) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (τετράχρωµο) Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD ήχου για το GCSE 1 και 2 1 CD ROM γλωσσικού υλικού 7 η - 9 η τάξη Ανθολόγιο της ιασποράς-οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α4/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 4 τεύχη τετράχρωµα, 2 δίχρωµα, 7 ασπρόµαυρα, 1 CD ήχου και 1 CD Rom φιλµογράφηση 5 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α4/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσµου τετρ. ετερότητας 2 Γράµµατα πάνε κι έρχονται ελληνικά στον κόσµο τετρ. ετερότητας 2 Καθώς µεγαλώνουµε Καθώς µεγαλώνουµε στον κόσµο των Ελληνικών τετράδιο ετερότητας 2 Βήµατα Μπροστά 1 Βήµατα Μπροστά 2 Ανθολόγιο της ιασποράς Α4/δ: Κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Παραδοτέα: Μία συνολική µελέτη που θα αναφέρεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά και σε όλες τις χώρες συγκριτικά. Α5 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) Α5/α: Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: Μαργαρίτα 5 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 5 (δίχρωµο) Μαργαρίτα 6 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 6 (δίχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (τετράχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (δίχρωµο) 1 CD ήχου ΕΛΠΑ CD ήχου Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 και 2 5

6 1 CD-ROM Μαργαρίτα 3 1 CD-ROM Μαργαρίτα 4 1 CD-ROM Μαργαρίτα 5-1 CD-ROM Μαργαρίτα 6 Α5/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 3 τεύχη τετράχρωµα, 3 δίχρωµα, 2CD ήχου και 4 CD Rom φιλµογράφηση 4 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α5/γ : οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μαργαρίτα 1 Μαργαρίτα 2 Μαργαρίτα 3 Μαργαρίτα 4 Μια φορά κι έναν καιρό 2 Μια φορά κι έναν καιρό 3 Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 Ελληνικά µε την παρέα µου 2 A6 Συγγραφή Εκπαιδευτικής Γραµµατικής «Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής», Ελληνορωσική έκδοση Α7 Ανάπτυξη τηλεοπτικού υλικού, σειρά ΜΟΡΜΩ Σκοπός του τηλεοπτικού υλικού είναι να φέρει τη νέα γενιά των παιδιών ελληνικής καταγωγής, αλλά και αλλοεθνή παιδιά, σε µια πρώτη επαφή µε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό (πρώτα γλωσσικά και µουσικά ακούσµατα, πρώτη επαφή µε το ελληνικό αλφάβητο, πρώτη επαφή µε την ελληνική παράδοση, µε τη µυθολογία, τη µουσική κ.λπ.) και να καλλιεργήσει τις ακόλουθες τρεις δεξιότητες: α) Κατανόηση του προφορικού λόγου β) Παραγωγή προφορικού λόγου γ) Κατανόηση γραπτού λόγου (αναγνώριση). Το υλικό δοµείται σε τέσσερα επίπεδα καθένα από τα οποία έχει συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά και γλωσσικά περιεχόµενα. Επίσης κάθε ενότητα εµπεριέχει συγκεκριµένες λεκτικές πράξεις (προφορικός λόγος), λέξεις και προτάσεις (γραπτός λόγος) καθώς και συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά περιεχόµενα, τα οποία προσδιορίζονται από την επιστηµονική οµάδα σχεδιασµού των ενοτήτων. Βάσει αυτών ο σεναριογράφος ετοιµάζε το σενάριο της ενότητας. Τα περιεχόµενα κάθε ενότητας και κάθε επιπέδου είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, µια προοδευτική κλιµάκωση της µαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙ αναπτύχθηκαν τα πρώτα 15 επεισόδια και στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ άλλα 25, Σύνολο 40 15λεπτα επεισόδια Π3: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Oµογενών Mαθητών Για το έτος 2006: Π3/06/α : Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2006 Π3/06/β: Οµογενείς µαθητές θέρος 2006 Για το 2007: Π3/07/α: Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2007 Π3/07/β: Οµογενείς µαθητές θέρος

7 Π4 Στήριξη δικτύων οµογενών και ελλαδιτών µαθητών-συγχρηµατοδότηση ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μαρτίου Αυστραλία, Αφρική, Λατινική Αµερική Οκτώβρης εκέµβρης 34 Γερµανία, Αυστραλία ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Γερµανία, Η.Π.Α., Ουζµπεκιστάν, Ν.Αφρική, Γεωργία, Αυστραλία, Ουκρανία, Γαλλία 6-26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Αφρική και Λατινική Αµερική Μάιος Σουδάν (Αδελφοποίηση) 8 ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία, Βραζιλία, Αυστραλία, Γερµανία, Η.Π.Α., Γεωργία, Τουρκία Οκτώβρης- εκέµβρης Γερµανία, Αυστραλία, ανία, Μ.Βρετανία, Σουηδία Μάρτιος Απρίλιος Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Γιοχάνεσµπουργκ, Αυστραλία, Σουδάν, Κογκό 9o Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Αυστραλία, Η.Π.Α. (Σικάγο, Αννάπολις), Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Σουδάν, Γιοχάνεσµπουργκ, Μ.Βρετανία, Ρουµανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ώρες ανά εβδοµάδα του σχολικού έτους που διήρκεσαν οι δράσεις προς µαθητές και σύνολο ωρών κατ έτος και σύνολο στη διάρκεια του έργου: ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στους γονείς και την οµάδα του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Σε συνδυασµό µε την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς πραγµατοποιήθηκαν και ενηµερωτικές συναντήσεις για φορείς και γονείς. 14. Εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν από το έργο [τίτλοι και σύντοµη περιγραφή. Όποιο υλικό είναι σε ηλεκτρονική µορφή, να αναφέρεται]: 7

8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. Η Αλφαβήτα ταξιδεύει 2. Παρέα µε τον παππού Αίσωπο 3. Ο κόσµος των Ελληνικών (οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 4. Βήµατα µπροστά 3 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 5. Ελληνικά. Από το κείµενο στη λέξη 6. Ανθολόγιο κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας 7. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μια φορά κι έναν καιρό 1, 2, 3 8. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 1 και 2 9. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 3 και Μαργαρίτα 5 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 11. Μαργαρίτα 6 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 12. Ελληνικά! Γιατί όχι; 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων) 13. Νέα Ελληνικά για το GCSE 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 14. Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής (ελληνο-ρωσική έκδοση) 15. Η Ελλάδα στον σύγχρονο και νεότερο κόσµο (βιβλίο µαθητή, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 16. Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία -(Λεύκωµα) 17. Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ (α και β τεύχος) (Λεύκωµα) 18. Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά -(Λεύκωµα) 19. Από τη ζωή της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία (Λεύκωµα) 20. CD-ROM Αλφαβητοχώρα 21. CD ήχου Βήµατα προς το κείµενο 22. CD ήχου Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 και CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Ιστοριοδροµίες 28. ΜΟΡΜΩ (DVD) (11-20 επεισόδια) 29. ΜΟΡΜΩ (DVD) (21-30 επεισόδια) 30. ΜΟΡΜΩ (DVD) (31-40 επεισόδια) 31. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραµµάτων. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων 32. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας, Γλωσσικό Τεστ Τρίτου Επιπέδου 33. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως εύτερη Γλώσσα 34. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» 8

9 15. Λοιπές δράσεις [τίτλοι, διάρκεια της κάθε δράσης και σύντοµη περιγραφή]: ΡΑΣΗ ΙΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Π): ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π1: Επιµόρφωση αποσπώµενων εκπαιδευτικών Π1/06/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π1/07/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2007 Παρατήρηση: Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων Π1/06/α και Π1/06/β έγινε σε συνεργασία Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. και ΙΠΟ Ε. Π2: Επιµόρφωση και µετεκπαίδευση οµογενών εκπαιδευτικών Για το έτος 2006: Π2/06/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί - Ιανουάριος 2006 Π2/06/β: Οµογενείς εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π2/06/γ: Οµογενείς εκπαιδευτικοί Οκτώβριος εκέµβριος 2006 Π2/06/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών- θέρος 2006 Το θεσµικό πλαίσιο για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της µορφής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης έχει καθοριστεί µε την Υπουργική Απόφαση Φ815.1/019/Ζ1/1256 (ΦΕΚ 515/ ), η οποία προβλέπει την «Οργάνωση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων επιµόρφωσης οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών» στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Π2/06/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/06/στ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Για το έτος 2007: Π2/07/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί- Ιανουάριος 2007 Π2/07/β : Οµογενείς εκπαιδευτικοί - θέρος 2007 Π2/07/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών θέρος 2007 Π2/07/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης-θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/07/στ: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Π5 Επιµόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης Θέρος

10 ΡΑΣΗ ΙΙΙ, ΕΡΜΗΣ (Ε): ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ E1 Ανάπτυξη υλικού για τηλεπιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών Ε2: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών ιαδικτύου Ε3: Επέκταση-βελτιστοποίηση περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Portal -Community IV, ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟ ΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ) Οι τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις διαπερνούν τις τρεις δράσεις του έργου και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνόλου των δράσεων και υποδράσεων του έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, στην εσωτερική-συνοδευτική αξιολόγηση και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. ΟΥ1 Ετήσιες Επιστηµονικές Συναντήσεις Εργασίας - ΟΥ1/05: Συνάντηση Εργασίας, Οκτώβριος εκέµβριος ΟΥ1/06/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος ΟΥ1/07/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος 2007 ΟΥ2 Συνέδρια/συµπόσια/ διηµερίδες, Εκθέσεις, ηµοσιότητα του Έργου, Επιστηµονικές Μελέτες ΟΥ2/06/α: Συµπόσιο θέρος 2006 ΟΥ2/06/β: ιηµερίδα φθινόπωρο 2006 ΟΥ2/07/α: Συνέδριο θέρος

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράµµατα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ (2 τόµοι). (ΦΕΚ 807Β/4 Ιουλίου 2006), Ρέθυµνο Mουδατσάκις Tηλέµαχος (Επιµ.): Θέατρο, ιασπορά και Eκπαίδευση. Πρακτικά Συµποσίου, Iουλίου 2006, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2007 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 3. Βάµβουκας Μιχάλης, Γερογιαννάκη Ανδρονίκη, Μητροφάνης Ιωάννης: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γραµµατάς Θόδωρος, Mουδατσάκις Tηλέµαχος: Θέατρο και Πολιτισµός στο σχολείο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γεωργίου Θεοφανώ: H συµβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαµόρφωση της ταυτότητας και της ακαδηµαϊκής - επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων του. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Παγκοσµιοποίηση και ελληνική διασπορά. Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυµνο 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2008 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 7. Κοιλιάρη Αγγελική, Χατζηπαναγιωτίδη Άννα: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Μιχελακάκη Θεοδοσία (επιµ.): Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά, Πρακτικά συµποσίου 5-6 Ιουλίου Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2009 (σε ψηφιακή µορφή) (βλ. Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» ΟΥ3 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Το έργο των Ε.Σ. ήταν: α) Αξιολόγηση κατά χώρα της δοκιµαστικής εφαρµογής του εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγµένα σχολεία και εσωτερική αποτίµηση των εργασιών του προγράµµατος ανά χώρα. β) Συλλογή υλικού και δεδοµένων απαραίτητων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού για τη χώρα διαµονής τους, γ) ιεξαγωγή εφαρµοσµένων µελετών, για λογαριασµό του έργου, οι οποίες προάγουν την αποτελεσµατικότητα του έργου σε κάθε χώρα. 11

12 16. Αποτελέσµατά της κάθε δράσης (συµπεριλαµβανοµένων των επιµορφωτικών δράσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών υλικών) ως προς (α) Επιτεύγµατα / αλλαγές, (β) υσκολίες / στόχοι που δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Οµογενείς εκπ/κοί επιµορφούµενοι στην Ελλάδα Μαρτίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία Β & Ν. Αφρική, Αργεντινή, Χιλή 8 30 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Τουρκία 8 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2006 (Μετεκπαίδευση) 27 ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Β & Ν. Αφρική, Σουηδία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία 8 30 Ιουλίου Αλβανία, Τσεχία, Ουγγαρία (Παν/ µιο Ιωαννίνων) 8 30 Ιουλίου 2006 (Α.Π.Θ) 21 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν 8 26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Βραζιλία, Ουρουγουάη 25 Ιουνίου 15 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία 25 Ιουνίου 22 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Ιταλία Ιουλίου 2007 (Α.Π.Θ) 30 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τσεχία, Αζερµπαϊτζάν, Βουλγαρία 30 Μαρτίου 19 Απριλίου Αυστραλία Λ. Αµερική, Β.& Ν. Αφρική 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου Καναδά, Γερµανία, µ. Βρετανία, Ιταλία Τουρκία, Ουκρανία, Καζαχστάν, Ρωσία, Βουλγαρία, Ουζµπεκιστάν, Γεωργία & Ερζεγοβίνη 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου 2008 (Μετεκπαίδευση) ΣΥΝΟΛΟ 387 Αποσπώµενοι Εκπαιδευτικοί 21 ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Γερµανία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρµενία, Βουλγαρία Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου ΣΥΝΟΛΟ 811 Οµογενείς εκπαιδευτικοί επιµορφούµενοι στο εξωτερικό (11 σεµινάρια) (21 σεµινάρια 1050 Συντονιστές Εκπαίδευσης Ιουλίου Γερµανία, Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Σουηδία, Ουκρανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 1. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Αυστραλία (1 22 Νοεµβρίου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST (ΠΟΛΕΙΣ: Adelaide Sydney Renmark Melbourne) µέχρι και 21 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Μελβούρνη: (La Trobe University): Αδελαΐδα:(St.George College) µέχρι και 19 εκπαιδευτικοί µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 2.Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Ευρώπη και Αφρική (28 Νοεµβρίου 15 εκέµβριου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST: (ΧΩΡΕΣ: Γερµανία, Ρωσία Σουηδία, ανία, Τουρκία, Αίγυπτος, Βέλγιο, Τσεχία, Γεωργία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία) µέχρι και 70 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Ντύσελντορφ (Σχολείο): Bielefeld (Σχολείο): µέχρι και 18 εκπαιδευτικοί µέχρι και 15 εκπαιδευτικοί 3. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε ΗΠΑ - Καναδά (30 Απριλίου 17 Μαΐου 2007) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST ΠΟΛΕΙΣ: ΗΠΑ: Chicago, Dallas, Philadelphia New York, Florida, Wilmington, Boston Brooklyn, Levittown, Brunswick ΚΑΝΑ ΑΣ: Montreal µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Νέα Υόρκη: (Σχολείο Αγίου ηµητρίου): µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί Σικάγο: (Northeastern University) µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί 17. Σύντοµη γενική αποτίµηση του έργου (ως προς τα ως άνω α και β): 13

14 18. ηµοσιότητα του έργου: 1. Ηµερίδα «Μετανάστευση, ιασπορές και Ρατσισµός», Ρέθυµνο, 31 Μαρτίου 2006, Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 2. Συµπόσιο «Θέατρο, ιασπορά και Εκπαίδευση», Ρέθυµνο, Ιουλίου ιεθνές Συνέδριο «Παγκοσµιοποίηση και Ελληνική ιασπορά», Ρέθυµνο, 29 Ιουνίου -1 Ιουλίου Ηµερίδα «Ελληνικότητα και ιασπορά», Ρέθυµνο, 3 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Φοιτητικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 5. Συµπόσιο «Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά», Ρέθυµνο, 5-6 Ιουλίου 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας Συνολικού Εκπαιδευτικού Υλικού Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος / Εκπαιδευτικό υλικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Μελετών Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος /Μελέτες Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Ρέθυµνο Τηλ.: , 77635, Fax: , E- 14

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 26-8-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/1/6852 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα Γονέων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο Κρήτη 1-3 Οκτώβρη 2010 Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ MANAGEMENT BY ACTION 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ World s s No 1 Business Simulation Training 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ Press to navigate Press to

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγητής: Νικόλαος Λινάρδος, Εκπαιδευτικός - συνεργάτης Ειδ. Γραμμ. ΠΟΔΕ Κύριε πρόεδρε της συνεδρίας, Κυρίες και κύριοι, Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα