Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.)"

Transcript

1 Τίτλος έργου: Παιδεία Οµογενών ΙII Φορέας υλοποίησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.) Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Μιχάλης αµανάκης (Καθηγητής ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής & ιευθυντής του Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ.), Πανεπιστήµιο Kρήτης, Σχολή Eπιστηµών της Aγωγής, Παιδαγωγικό Tµήµα.E. 1. ιάρκεια: Έναρξη: 12 /1/2006, Λήξη: 31/8/ Προϋπολογισµός (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο): ,67 3. Συνολικός αριθµός συνεργατών που έλαβαν µέρος στην εφαρµογή του έργου: Αριθµός συνεργατών που ήταν µέλη του πληθυσµού στόχου: Περί τους Συνολικός αριθµός του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου στους οποίους απευθύνθηκε το έργο: 7. Συνολικός αριθµός µαθητών του πληθυσµού στόχου που κρίνεται ότι ωφελήθηκαν από το έργο: 511 (Προµηθέας) + Εκπαιδευτικό Υλικό Συνολικός αριθµός εκπαιδευτικών εργαζοµένων σε σχολεία µε µαθητές του πληθυσµού στόχου που επιµορφώθηκαν από το έργο και συνολικός αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ακαδηµαϊκό έτος: τηλεπιµόρφωσης = άτοµα, ανθρωποώρες 9. Σύντοµη περιγραφή των εκπαιδευτικών προβληµάτων του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Μαθητές: Οι κοινωνικοπολιτισµικές και ιδιαίτερα οι γλωσσικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κίνητρα µάθησης και οι προσδοκίες των µαθητών της τρίτης γενιάς διαφοροποιούνται σηµαντικά από εκείνες των προηγούµενων γενεών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα µιας εξειδικευµένης αντιµετώπισης της εκπαίδευσης αυτών των µαθητών και την υλοποίηση µιας στοχοθεσίας που θα εστιάζει: 1) στην παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού σε άτοµα ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, 1

2 2) στην κατάλληλη κατάρτιση και επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού, 3) στη δηµιουργία κινήτρων σε µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής και την ενασχόληση µε τον ελληνικό πολιτισµό, την ιστορία και τη σύγχρονη Ελλάδα, 4) στη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εκπαιδευτικό προσωπικό: Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις διάφορες µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: α) Εκπαιδευτικοί έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι, αποσπασµένοι στο εξωτερικό, β) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι ελλαδικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), που εργάζονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου στις χώρες διαµονής, γ) Εκπαιδευτικοί χωρίς διδασκαλική κατάρτιση που διδάσκουν κυρίως στα Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας, των οποίων φορείς είναι οι παροικιακοί οργανισµοί, δ) Εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από τα ΑΕΙ των χωρών υποδοχής. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών έχουν ανάγκη επιµόρφωσης. Ιδιαίτερα η τελευταία κατηγορία αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και φαίνεται ότι θα εξελιχθεί στην κυρίαρχη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει µια καλή µελλοντική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι το ελληνικό κράτος θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µια συνεχή, συστηµατική επιµόρφωσή τους στην Ελλάδα. Eκπαιδευτικό υλικό: Στα πλαίσια του πρώτου και δεύτερου ΕΠΕΑΕΚ κατασκευάστηκε διδακτικό υλικό, που όµως, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω δεν καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι, εποµένως, επιτακτική ανάγκη να παραχθεί υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για την κάλυψη των λοιπών αναγκών. Προγράµµατα για µαθητές: Η δηµιουργία κινήτρων σε οµογενείς και αλλογενείς µαθητές για την εκµάθηση της Ελληνικής µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους. Ως οι πλέον αποδοτικοί έχουν αναδειχθεί µέχρι τώρα η οργάνωση «Προγραµµάτων Φιλοξενίας», µε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό και πολιτισµικό περιεχόµενο, στην Ελλάδα, η οργάνωση Θεατρικών Φεστιβάλ και η οργάνωση εικαστικών δραστηριοτήτων και διαγωνισµών π.χ µέσω του διαδικτύου µε σχετικές διακρίσεις για τους µαθητές. Βάσεις εδοµένων και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης: Στις σύγχρονές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας η πληροφόρηση των οµογενών,εκπαιδευτικών και µη, σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση και γενικότερα στη σχέση της ιασποράς µε την Ελλάδα είναι «εκ των ουκ άνευ». Γι αυτό είναι αναγκαία η δηµιουργία Βάσεων εδοµένων που θα λειτουργούν ως πηγές άντλησης πληροφοριών για όλες τις πλευρές και όλους τους ενδιαφερόµενους και Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης για τους αποσπώµενους και τους οµογενείς εκπαιδευτικούς. 2

3 10. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Το έργο Παιδεία Οµογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο εξωτερικό και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµενης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό -πολιτισµικό σύστηµα. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η επιµόρφωση των αποσπώµενων και των οµογενών εκπαιδευτικών, καθώς και η δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδοµένων µέσα από το διαδίκτυο. Το θεσµικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η υλοποίηση του έργου είναι εκείνο του άρθρου 108 του Συντάγµατος (2001), του Νόµου 2413/96 (ΦΕΚ 124/ ) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και υπάρχουσες διακρατικές συµβάσεις µεταξύ Ελλάδας και χωρών διαµονής. Το φυσικό αντικείµενο του έργου δοµείται σε τρία µέρη ή δράσεις, καθένα από τα οποία φέρει, για επικοινωνιακούς λόγους, ένα όνοµα. Συγκεκριµένα το πρώτο µέρος (δράση) φέρει το όνοµα ΑΘΗΝΑ, το δεύτερο το όνοµα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και το τρίτο ΕΡΜΗΣ. Τέλος, υπάρχουν τρεις Οριζόντιες Υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο. Η πρώτη δράση (ΑΘΗΝΑ) έχει ως αντικείµενο την κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για τη διδασκαλία: α) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση β) της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) σε Ταχύρρυθµα Τµήµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση γ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπογραµµίζεται ότι η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται σε οµάδεςστόχους και στην ελληνοµάθειά τους και υλοποιείται ανά επίπεδα, στα οποία αντιστοιχούν κατά προσέγγιση οι ακόλουθες τάξεις και ηλικίες µαθητών: 1 ο επίπεδο: Τάξεις προδηµοτική έως δευτέρα 2 ο επίπεδο: Τάξεις τρίτη και τετάρτη 3 ο επίπεδο: Τάξεις πέµπτη και έκτη 4 ο επίπεδο: Τάξεις έβδοµη έως ένατη 5 ο επίπεδο: Τάξεις δέκατη έως δωδέκατη Η δεύτερη δράση (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) αναφέρεται στην επιµόρφωση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών και των οµογενών εκπαιδευτικών και στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών-µορφωτικών προγραµµάτων για οµογενείς µαθητές. Η τρίτη δράση (ΕΡΜΗΣ) έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ικτύων Επικοινωνίας και τη δηµιουργία Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης, µέσω του διαδικτύου. Επίσης προβλέπονται τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις οι οποίες διαπερνούν τις τρεις δράσεις και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνολικού έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συµπόσια, συνέδρια, εκθέσεις και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. 3

4 11. ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων απευθυνόµενες στον µαθητικό πληθυσµό στόχο: Σε κάθε µία από τις τρεις δράσεις του έργου υλοποιήθηκαν επιγραµµατικά οι ακόλουθες δραστηριότητες: ΡΑΣΗ Ι, ΑΘΗΝΑ, (Α): ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α1 Κατάρτιση Προγραµµάτων Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά Α1/α. Κατάρτιση Π.Σ.: Α1/β: Κατάρτιση µελέτης: Παραδοτέα: Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ε Γ και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού 5 ου επιπέδου. Μελέτη αποτύπωσης της λειτουργίας των αµιγών Ελληνικών Σχολείων στη Γερµανία και διερεύνηση της προόδου των αποφοίτων τους σε ελληνικά ΑΕΙ. Αναµόρφωση «Θεωρητικό πλαίσιο και προγράµµατα σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» και ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Α1/γ: Έκδοση: 1 τεύχος δίχρωµο και 3 ασπρόµαυρα Α2 Ανάπτυξη κριτηρίων διαπίστωσης της ελληνοµάθειας- Ερευνητικά εργαλεία Α2/α: Ανάπτυξη Κριτηρίων: Παραδοτέα: ιαπιστωτικά Κριτήρια για τα επίπεδα 3ο και 4ο. Στάθµιση και αναµόρφωση ιαπιστωτικών Κριτηρίων Ελληνοµάθειας, επιπέδων Ι και ΙΙ Ένα τεύχος µε τα ερευνητικά εργαλεία Α2/β: Έκδοση : 5 τεύχη ασπρόµαυρα Α3 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισµού Α3/α: Ανάπτυξη ιστορικοπολιτισµικού υλικού: Παραδοτέα: 1 βιβλίο για το πέµπτο επίπεδο (τάξεις 10η -12η ) της σειράς «Εµείς και Άλλοι» (Η Ελλάδα στον κόσµο) Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD Rom (Ιστοριοδροµίες 1 και 2) Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ 2 Από τη ζωή των Ελλήνων στις Βαλκανικές χώρες (Αλβανία) Λεύκωµα προβολής Ελληνικών Σχολείων στο εξωτερικό 1 CD Rom από και για όλες τις χώρες (Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά) Α3/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 5 τεύχη τετράχρωµα, 1 ασπρόµαυρο και 2 CD Rom Α3/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Ιστοριοδροµίες Ι Ιστοριοδροµίες ΙΙ Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (α τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά (β τεύχος) Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αµερική 4

5 Από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και την Ολλανδία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αργεντινή Από τη ζωή των Ελλήνων στην Ν. Αφρική Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μ. Βρετανία Από τη ζωή των Ελλήνων στην Μαύρη Θάλασσα. Α4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως εύτερης Γλώσσας (Ε Γ) - κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Α4/α Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: - Βήµατα µπροστά 3 (τετράχρωµο) Βήµατα µπροστά 3 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α' τεύχος Ε επιπέδου Β' τεύχος Ε επιπέδου 2 τεύχη (ένα τεύχος µόνο λογοτεχνία και ένα τεύχος λοιπά κείµενα) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (τετράχρωµο) Νέα Ελληνικά για GCSE 2 (δίχρωµο) - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 1 CD ήχου για το GCSE 1 και 2 1 CD ROM γλωσσικού υλικού 7 η - 9 η τάξη Ανθολόγιο της ιασποράς-οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Α4/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 4 τεύχη τετράχρωµα, 2 δίχρωµα, 7 ασπρόµαυρα, 1 CD ήχου και 1 CD Rom φιλµογράφηση 5 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α4/γ: οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μιλώ και γράφω Ελληνικά στις γειτονιές του κόσµου τετρ. ετερότητας 2 Γράµµατα πάνε κι έρχονται ελληνικά στον κόσµο τετρ. ετερότητας 2 Καθώς µεγαλώνουµε Καθώς µεγαλώνουµε στον κόσµο των Ελληνικών τετράδιο ετερότητας 2 Βήµατα Μπροστά 1 Βήµατα Μπροστά 2 Ανθολόγιο της ιασποράς Α4/δ: Κατάρτιση υποστηρικτικών µελετών Παραδοτέα: Μία συνολική µελέτη που θα αναφέρεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά και σε όλες τις χώρες συγκριτικά. Α5 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΕΞΓ) Α5/α: Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού: Παραδοτέα: Μαργαρίτα 5 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 5 (δίχρωµο) Μαργαρίτα 6 (τετράχρωµο) Μαργαρίτα 6 (δίχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (τετράχρωµο) Ελληνικά γιατί όχι 2 (δίχρωµο) 1 CD ήχου ΕΛΠΑ CD ήχου Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 και 2 5

6 1 CD-ROM Μαργαρίτα 3 1 CD-ROM Μαργαρίτα 4 1 CD-ROM Μαργαρίτα 5-1 CD-ROM Μαργαρίτα 6 Α5/β: Έκδοση/αναπαραγωγή: 3 τεύχη τετράχρωµα, 3 δίχρωµα, 2CD ήχου και 4 CD Rom φιλµογράφηση 4 τευχών «Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό» Α5/γ : οκιµαστική εφαρµογή και αναµορφώσεις: Μαργαρίτα 1 Μαργαρίτα 2 Μαργαρίτα 3 Μαργαρίτα 4 Μια φορά κι έναν καιρό 2 Μια φορά κι έναν καιρό 3 Ελληνικά! Γιατί όχι; 1 Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 Ελληνικά µε την παρέα µου 2 A6 Συγγραφή Εκπαιδευτικής Γραµµατικής «Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής», Ελληνορωσική έκδοση Α7 Ανάπτυξη τηλεοπτικού υλικού, σειρά ΜΟΡΜΩ Σκοπός του τηλεοπτικού υλικού είναι να φέρει τη νέα γενιά των παιδιών ελληνικής καταγωγής, αλλά και αλλοεθνή παιδιά, σε µια πρώτη επαφή µε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό (πρώτα γλωσσικά και µουσικά ακούσµατα, πρώτη επαφή µε το ελληνικό αλφάβητο, πρώτη επαφή µε την ελληνική παράδοση, µε τη µυθολογία, τη µουσική κ.λπ.) και να καλλιεργήσει τις ακόλουθες τρεις δεξιότητες: α) Κατανόηση του προφορικού λόγου β) Παραγωγή προφορικού λόγου γ) Κατανόηση γραπτού λόγου (αναγνώριση). Το υλικό δοµείται σε τέσσερα επίπεδα καθένα από τα οποία έχει συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά και γλωσσικά περιεχόµενα. Επίσης κάθε ενότητα εµπεριέχει συγκεκριµένες λεκτικές πράξεις (προφορικός λόγος), λέξεις και προτάσεις (γραπτός λόγος) καθώς και συγκεκριµένα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισµικά περιεχόµενα, τα οποία προσδιορίζονται από την επιστηµονική οµάδα σχεδιασµού των ενοτήτων. Βάσει αυτών ο σεναριογράφος ετοιµάζε το σενάριο της ενότητας. Τα περιεχόµενα κάθε ενότητας και κάθε επιπέδου είναι έτσι σχεδιασµένα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, µια προοδευτική κλιµάκωση της µαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙ αναπτύχθηκαν τα πρώτα 15 επεισόδια και στο πλαίσιο του ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ άλλα 25, Σύνολο 40 15λεπτα επεισόδια Π3: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Oµογενών Mαθητών Για το έτος 2006: Π3/06/α : Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2006 Π3/06/β: Οµογενείς µαθητές θέρος 2006 Για το 2007: Π3/07/α: Οµογενείς µαθητές Ιανουάριος 2007 Π3/07/β: Οµογενείς µαθητές θέρος

7 Π4 Στήριξη δικτύων οµογενών και ελλαδιτών µαθητών-συγχρηµατοδότηση ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Μαρτίου Αυστραλία, Αφρική, Λατινική Αµερική Οκτώβρης εκέµβρης 34 Γερµανία, Αυστραλία ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Γερµανία, Η.Π.Α., Ουζµπεκιστάν, Ν.Αφρική, Γεωργία, Αυστραλία, Ουκρανία, Γαλλία 6-26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Αφρική και Λατινική Αµερική Μάιος Σουδάν (Αδελφοποίηση) 8 ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία, Βραζιλία, Αυστραλία, Γερµανία, Η.Π.Α., Γεωργία, Τουρκία Οκτώβρης- εκέµβρης Γερµανία, Αυστραλία, ανία, Μ.Βρετανία, Σουηδία Μάρτιος Απρίλιος Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Γιοχάνεσµπουργκ, Αυστραλία, Σουδάν, Κογκό 9o Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Ιούλιος Αυστραλία, Η.Π.Α. (Σικάγο, Αννάπολις), Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Σουδάν, Γιοχάνεσµπουργκ, Μ.Βρετανία, Ρουµανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ώρες ανά εβδοµάδα του σχολικού έτους που διήρκεσαν οι δράσεις προς µαθητές και σύνολο ωρών κατ έτος και σύνολο στη διάρκεια του έργου: ράσεις που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στους γονείς και την οµάδα του µαθητικού πληθυσµού στόχου: Σε συνδυασµό µε την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευτικούς πραγµατοποιήθηκαν και ενηµερωτικές συναντήσεις για φορείς και γονείς. 14. Εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν από το έργο [τίτλοι και σύντοµη περιγραφή. Όποιο υλικό είναι σε ηλεκτρονική µορφή, να αναφέρεται]: 7

8 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. Η Αλφαβήτα ταξιδεύει 2. Παρέα µε τον παππού Αίσωπο 3. Ο κόσµος των Ελληνικών (οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 4. Βήµατα µπροστά 3 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 5. Ελληνικά. Από το κείµενο στη λέξη 6. Ανθολόγιο κειµένων νεοελληνικής λογοτεχνίας 7. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μια φορά κι έναν καιρό 1, 2, 3 8. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 1 και 2 9. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Μαργαρίτα 3 και Μαργαρίτα 5 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 11. Μαργαρίτα 6 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, CD-ROM) 12. Ελληνικά! Γιατί όχι; 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων) 13. Νέα Ελληνικά για το GCSE 2 (βιβλίο µαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 14. Κλειδιά της Ελληνικής Γραµµατικής (ελληνο-ρωσική έκδοση) 15. Η Ελλάδα στον σύγχρονο και νεότερο κόσµο (βιβλίο µαθητή, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) 16. Από τη ζωή των Ελλήνων στη Γερµανία -(Λεύκωµα) 17. Από τη ζωή των Ελλήνων στις ΗΠΑ (α και β τεύχος) (Λεύκωµα) 18. Από τη ζωή των Ελλήνων στη ιασπορά -(Λεύκωµα) 19. Από τη ζωή της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία (Λεύκωµα) 20. CD-ROM Αλφαβητοχώρα 21. CD ήχου Βήµατα προς το κείµενο 22. CD ήχου Νέα Ελληνικά για το GCSE 1 και CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Μαργαρίτα CD-ROM Ιστοριοδροµίες 28. ΜΟΡΜΩ (DVD) (11-20 επεισόδια) 29. ΜΟΡΜΩ (DVD) (21-30 επεισόδια) 30. ΜΟΡΜΩ (DVD) (31-40 επεισόδια) 31. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Γραµµάτων. Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων 32. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας, Γλωσσικό Τεστ Τρίτου Επιπέδου 33. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως εύτερη Γλώσσα 34. ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» 8

9 15. Λοιπές δράσεις [τίτλοι, διάρκεια της κάθε δράσης και σύντοµη περιγραφή]: ΡΑΣΗ ΙΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Π): ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π1: Επιµόρφωση αποσπώµενων εκπαιδευτικών Π1/06/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π1/07/α: Αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί θέρος 2007 Παρατήρηση: Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων Π1/06/α και Π1/06/β έγινε σε συνεργασία Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. και ΙΠΟ Ε. Π2: Επιµόρφωση και µετεκπαίδευση οµογενών εκπαιδευτικών Για το έτος 2006: Π2/06/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί - Ιανουάριος 2006 Π2/06/β: Οµογενείς εκπαιδευτικοί θέρος 2006 Π2/06/γ: Οµογενείς εκπαιδευτικοί Οκτώβριος εκέµβριος 2006 Π2/06/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών- θέρος 2006 Το θεσµικό πλαίσιο για την οργάνωση και υλοποίηση αυτής της µορφής επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης έχει καθοριστεί µε την Υπουργική Απόφαση Φ815.1/019/Ζ1/1256 (ΦΕΚ 515/ ), η οποία προβλέπει την «Οργάνωση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων επιµόρφωσης οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών» στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Π2/06/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/06/στ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2006 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Για το έτος 2007: Π2/07/α: Οµογενείς εκπαιδευτικοί- Ιανουάριος 2007 Π2/07/β : Οµογενείς εκπαιδευτικοί - θέρος 2007 Π2/07/δ: Μετεκπαίδευση οµογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών θέρος 2007 Π2/07/ε: Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης-θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης 30 οµογενών εκπαιδευτικών, από παρευξείνιες χώρες, σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Π2/07/στ: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων- θέρος 2007 Σεµινάριο επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών, από βαλκανικές χώρες (κυρίως Αλβανία), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Π5 Επιµόρφωση Συντονιστών Εκπαίδευσης Θέρος

10 ΡΑΣΗ ΙΙΙ, ΕΡΜΗΣ (Ε): ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ E1 Ανάπτυξη υλικού για τηλεπιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών Ε2: Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπιµόρφωσης µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών ιαδικτύου Ε3: Επέκταση-βελτιστοποίηση περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Portal -Community IV, ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟ ΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ) Οι τρεις (3) Οριζόντιες Υποδράσεις διαπερνούν τις τρεις δράσεις του έργου και υποστηρίζουν την οµαλή εξέλιξη και υλοποίηση του συνόλου των δράσεων και υποδράσεων του έργου, αναφέρονται δε σε επιστηµονικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, στην εσωτερική-συνοδευτική αξιολόγηση και στην προβολή/δηµοσιότητα του έργου. ΟΥ1 Ετήσιες Επιστηµονικές Συναντήσεις Εργασίας - ΟΥ1/05: Συνάντηση Εργασίας, Οκτώβριος εκέµβριος ΟΥ1/06/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος ΟΥ1/07/α: Συνάντηση Εργασίας, Θέρος 2007 ΟΥ2 Συνέδρια/συµπόσια/ διηµερίδες, Εκθέσεις, ηµοσιότητα του Έργου, Επιστηµονικές Μελέτες ΟΥ2/06/α: Συµπόσιο θέρος 2006 ΟΥ2/06/β: ιηµερίδα φθινόπωρο 2006 ΟΥ2/07/α: Συνέδριο θέρος

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙ ΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΙΙΙ» 1. αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράµµατα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη ιασπορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ (2 τόµοι). (ΦΕΚ 807Β/4 Ιουλίου 2006), Ρέθυµνο Mουδατσάκις Tηλέµαχος (Επιµ.): Θέατρο, ιασπορά και Eκπαίδευση. Πρακτικά Συµποσίου, Iουλίου 2006, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2007 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 3. Βάµβουκας Μιχάλης, Γερογιαννάκη Ανδρονίκη, Μητροφάνης Ιωάννης: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γραµµατάς Θόδωρος, Mουδατσάκις Tηλέµαχος: Θέατρο και Πολιτισµός στο σχολείο για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Γεωργίου Θεοφανώ: H συµβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαµόρφωση της ταυτότητας και της ακαδηµαϊκής - επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων του. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο αµανάκης Μιχάλης (Επιµ.): Παγκοσµιοποίηση και ελληνική διασπορά. Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυµνο 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2008 (σε ψηφιακή µορφή - CD). 7. Κοιλιάρη Αγγελική, Χατζηπαναγιωτίδη Άννα: ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας. Η Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Επίπεδα Ι-ΙΙΙ. Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο Μιχελακάκη Θεοδοσία (επιµ.): Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά, Πρακτικά συµποσίου 5-6 Ιουλίου Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυµνο 2009 (σε ψηφιακή µορφή) (βλ. Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος Καθώς και το Παράρτηµα, «Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» ΟΥ3 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι Το έργο των Ε.Σ. ήταν: α) Αξιολόγηση κατά χώρα της δοκιµαστικής εφαρµογής του εκπαιδευτικού υλικού σε επιλεγµένα σχολεία και εσωτερική αποτίµηση των εργασιών του προγράµµατος ανά χώρα. β) Συλλογή υλικού και δεδοµένων απαραίτητων για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή εξειδικευµένου εκπαιδευτικού υλικού για τη χώρα διαµονής τους, γ) ιεξαγωγή εφαρµοσµένων µελετών, για λογαριασµό του έργου, οι οποίες προάγουν την αποτελεσµατικότητα του έργου σε κάθε χώρα. 11

12 16. Αποτελέσµατά της κάθε δράσης (συµπεριλαµβανοµένων των επιµορφωτικών δράσεων και της παραγωγής εκπαιδευτικών υλικών) ως προς (α) Επιτεύγµατα / αλλαγές, (β) υσκολίες / στόχοι που δεν µπόρεσαν να επιτευχθούν: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Οµογενείς εκπ/κοί επιµορφούµενοι στην Ελλάδα Μαρτίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία Β & Ν. Αφρική, Αργεντινή, Χιλή 8 30 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Τουρκία 8 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2006 (Μετεκπαίδευση) 27 ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Β & Ν. Αφρική, Σουηδία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία 8 30 Ιουλίου Αλβανία, Τσεχία, Ουγγαρία (Παν/ µιο Ιωαννίνων) 8 30 Ιουλίου 2006 (Α.Π.Θ) 21 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν 8 26 Ιανουαρίου Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Βραζιλία, Ουρουγουάη 25 Ιουνίου 15 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία 25 Ιουνίου 22 Ιουλίου ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Ν. Αφρική, Σουηδία, Ρωσία, Γεωργία, Ιταλία Ιουλίου 2007 (Α.Π.Θ) 30 Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Αρµενία, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζµπεκιστάν, Τσεχία, Αζερµπαϊτζάν, Βουλγαρία 30 Μαρτίου 19 Απριλίου Αυστραλία Λ. Αµερική, Β.& Ν. Αφρική 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου Καναδά, Γερµανία, µ. Βρετανία, Ιταλία Τουρκία, Ουκρανία, Καζαχστάν, Ρωσία, Βουλγαρία, Ουζµπεκιστάν, Γεωργία & Ερζεγοβίνη 30 Ιουνίου 20 Ιουλίου 2008 (Μετεκπαίδευση) ΣΥΝΟΛΟ 387 Αποσπώµενοι Εκπαιδευτικοί 21 ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Γερµανία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρµενία, Βουλγαρία Ιουλίου Ιουλίου Ιουλίου ΣΥΝΟΛΟ 811 Οµογενείς εκπαιδευτικοί επιµορφούµενοι στο εξωτερικό (11 σεµινάρια) (21 σεµινάρια 1050 Συντονιστές Εκπαίδευσης Ιουλίου Γερµανία, Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Σουηδία, Ουκρανία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 1. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Αυστραλία (1 22 Νοεµβρίου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST (ΠΟΛΕΙΣ: Adelaide Sydney Renmark Melbourne) µέχρι και 21 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Μελβούρνη: (La Trobe University): Αδελαΐδα:(St.George College) µέχρι και 19 εκπαιδευτικοί µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 2.Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε Ευρώπη και Αφρική (28 Νοεµβρίου 15 εκέµβριου 2006) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST: (ΧΩΡΕΣ: Γερµανία, Ρωσία Σουηδία, ανία, Τουρκία, Αίγυπτος, Βέλγιο, Τσεχία, Γεωργία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία) µέχρι και 70 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Ντύσελντορφ (Σχολείο): Bielefeld (Σχολείο): µέχρι και 18 εκπαιδευτικοί µέχρι και 15 εκπαιδευτικοί 3. Σεµινάρια Τηλεκπαίδευσης σε ΗΠΑ - Καναδά (30 Απριλίου 17 Μαΐου 2007) 1 α.συµµετέχοντες µέσω της υπηρεσίας WEBCAST ΠΟΛΕΙΣ: ΗΠΑ: Chicago, Dallas, Philadelphia New York, Florida, Wilmington, Boston Brooklyn, Levittown, Brunswick ΚΑΝΑ ΑΣ: Montreal µέχρι και 20 εκπαιδευτικοί 1 β Συµµετέχοντες σε Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης Νέα Υόρκη: (Σχολείο Αγίου ηµητρίου): µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί Σικάγο: (Northeastern University) µέχρι και 10 εκπαιδευτικοί 17. Σύντοµη γενική αποτίµηση του έργου (ως προς τα ως άνω α και β): 13

14 18. ηµοσιότητα του έργου: 1. Ηµερίδα «Μετανάστευση, ιασπορές και Ρατσισµός», Ρέθυµνο, 31 Μαρτίου 2006, Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 2. Συµπόσιο «Θέατρο, ιασπορά και Εκπαίδευση», Ρέθυµνο, Ιουλίου ιεθνές Συνέδριο «Παγκοσµιοποίηση και Ελληνική ιασπορά», Ρέθυµνο, 29 Ιουνίου -1 Ιουλίου Ηµερίδα «Ελληνικότητα και ιασπορά», Ρέθυµνο, 3 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Φοιτητικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ 5. Συµπόσιο «Ηµερήσια Ελληνικά Σχολεία στη ιασπορά», Ρέθυµνο, 5-6 Ιουλίου 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας Συνολικού Εκπαιδευτικού Υλικού Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος / Εκπαιδευτικό υλικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Μελετών Προγράµµατος Παιδεία Οµογενών» Βλ. αναλυτικότερα την ιστοσελίδα του προγράµµατος /Μελέτες Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου Ρέθυµνο Τηλ.: , 77635, Fax: , E- 14

Έκθεση. Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της. Σύνταξη-επιμέλεια: Μιχάλης Δαμανάκης

Έκθεση. Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της. Σύνταξη-επιμέλεια: Μιχάλης Δαμανάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές της

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή

Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008. Περιεχόμενα. Εισαγωγή Έκθεση Ενεργειών - Δραστηριοτήτων 2007-2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο και Λειτουργία του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης 1. Νόμος 3480/2006 2. Οργάνωση και Δομή 3. Λειτουργία - Αιτήματα Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών»

Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» περιλήψεις πρακτικών 25-26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαµπροπούλου Βενέττα, π.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Βασιλεία Στεφάνου Καθηγήτρια Πληροφορικής Σχολή ιοίκησης Επιχειρήσεων Αµερικανικό Κολέγιο Ελλάδος (Deree College) vstefanou@acgmail.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΛΩΡΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΤΟ ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΤΟ ΠΑΚΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµός Αναφοράς/Πρωτοκόλλου: 753 Ηµεροµηνία, 26/05/2011 Ταx. /νση : 3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 10433 Αθήνα Ιστοσελίδα: http://www.oepek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Από την πολιτισµική αγωγή ως την αγωγή των µέσων: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές

Από την πολιτισµική αγωγή ως την αγωγή των µέσων: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Από την πολιτισµική αγωγή ως την αγωγή των µέσων: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές περιλήψεις πρακτικών 11-12 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον. Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα