ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2014 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΞΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 26(1), 31 και 32 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, συνεδριάζει για το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων: το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) και τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία κλήθηκαν κάτοχοι Αδειών, αιτητές Αδειών και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, τα σχόλια που υποβλήθηκαν από ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο (την ΑΗΚ) κατά τη δημόσια διαβούλευση του πιο πάνω Προσχεδίου, μέσω σχετικών επιστολών με ημερομηνίες 13 Δεκεμβρίου 2013 και 13 Ιανουαρίου 2014, τα οποία η ΡΑΕΚ έλαβε σοβαρά υπόψη, τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 16 Ιανουαρίου 2014 μεταξύ ΡΑΕΚ και ενδιαφερόμενων προσώπων (ΑΗΚ), στην παρουσία των Εξωτερικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ, KPMG Limited, για να συζητηθούν οι ενστάσεις του επί του πιο πάνω Προσχεδίου που υποβλήθηκαν μέσω της πιο πάνω επιστολής της ΑΗΚ με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2013, τη δέσμευση της ΑΗΚ να εισηγηθεί προς έγκριση νέες διατιμήσεις για το 2014 και την τρέχουσα εργασία της ΑΗΚ με τη συνεργασία των Συμβούλων της για τον υπολογισμό των νέων αυτών διατιμήσεων, Σελ. 1 / 13

2 αποφασίζει την έκδοση της ακόλουθης Ρυθμιστικής Απόφασης: Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων και Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για το 2014, με Αρ. 01/2014. Α. Για τον υπολογισμό των διατιμήσεων και των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το 2014 και μόνο, θα ακολουθηθούν συγκεκριμένες πρόνοιες για τη δημιουργία και τον υπολογισμό της Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) και των λειτουργικών εξόδων της ΑΗΚ, ως ακολούθως: 1. Δημιουργία ΡΒΑΠ. 1.1 Θα δημιουργηθεί ΡΒΑΠ, για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της ΑΗΚ, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή της κάθε μίας δραστηριότητας, μετά την αφαίρεση των Κεφαλαιουχικών Συνεισφορών από τρίτους (Απόφαση ΡΑΕΚ 823/2012). Η ΡΒΑΠ θα περιλαμβάνει και το Κεφάλαιο Κίνησης για κάθε δραστηριότητα. Σαν γενική αρχή στη ΡΒΑΠ πρέπει να περιλαμβάνονται επενδύσεις που προέρχονται από συνετή διαχείριση (prudent management). 1.2 Το Κεφάλαιο Kίνησης θα περιλαμβάνει όλα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της δραστηριότητας πλην των τοκοφόρων βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και υποχρεώσεων. 1.3 Στη ΡΒΑΠ δεν θα περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε: (α) Εργασίες υπό εκτέλεση (work in progress), γιατί: Με τυχόν συμπερίληψη των εργασιών υπό εκτέλεση στη ΡΒΑΠ γίνεται καταστρατήγηση της αρχής της «Χρήσης & Οφέλους» (Used & Useful principle) που αποτελεί θεμελιώδη αρχή ρύθμισης (η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι για να πληρώσουν οι πελάτες για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται πλήρως και να δίνει όφελος στους πελάτες αυτούς). Η ΡΒΑΠ δεν μπορεί να επιβαρύνεται με επενδύσεις σε έργα που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία και άρα δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν (έτσι οι υφιστάμενοι πελάτες δεν θα πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για κάτι το οποίο θα επωφεληθούν στο μέλλον, και ίσως δεν θα επωφεληθούν αυτοί αλλά άλλοι καινούργιοι πελάτες). Η μη συμπερίληψη των εργασιών υπό εκτέλεση στη ΡΒΑΠ θεωρείται ως η βέλτιστη πρακτική η οποία ακολουθείται στις πλείστες Ευρωπαϊκές Χώρες. Σελ. 2 / 13

3 (β) Μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως: i. Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων ii. Μονάδα Αφαλάτωσης iii. Συντήρηση Οδικού Φωτισμού iv. MRTC v. Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για τρίτους vi. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τρίτους vii. Άλλες εργολαβίες, π.χ. τοποθέτηση καλωδίων για τρίτους ή συντήρηση εγκαταστάσεων τρίτων viii. Άλλες μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Οι πιο πάνω δραστηριότητες δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και αναγκαίο καθήκον των τεσσάρων βασικών και ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια), και επομένως δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων. 1.4 Ο επιμερισμός των παγίων που χρησιμοποιούνται από περισσότερες από μία δραστηριότητες θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό, για παράδειγμα: Κτήρια Περιφερειακών Γραφείων Το κόστος των περιφερειακών γραφείων θα πρέπει να επιμεριστεί στις τρεις (3) βασικές δραστηριότητες ήτοι: Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ανάλογα με την πραγματική τους χρήση, χρησιμοποιώντας μια δίκαιη και διαφανή μεθοδολογία επιμερισμού των παγίων. Το μέρος των κτηρίων που χρησιμοποιείται από τον υποσταθμό Μεταφοράς, θα πρέπει να μεταφερθεί στην Μεταφορά ή και στη Διανομή ανάλογα με την περίπτωση. Κεντρική Αποθήκη και Αποθήκες Περιφερειών Το κόστος του κτηρίου κάθε αποθήκης θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ Μεταφοράς, Διανομής και μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με ένα δίκαιο και διαφανή τρόπο. Αποθήκες Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Το κόστος του κτηρίου κάθε αποθήκης θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ Παραγωγής, Μεταφοράς και μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων με ένα δίκαιο και διαφανή τρόπο. Κεντρικά Γραφεία Το κόστος του κτηρίου των Κεντρικών Γραφείων θα πρέπει να επιμεριστεί στις τέσσερις (4) βασικές δραστηριότητες ήτοι: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια, καθώς και σε μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, ανάλογα με την πραγματική του χρήση, χρησιμοποιώντας μια αντιπροσωπευτική μεθοδολογία επιμερισμού του παγίου. Σελ. 3 / 13

4 Το μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται από τον υποσταθμό Μεταφοράς, θα πρέπει να μεταφερθεί στην Μεταφορά ή και στη Διανομή ανάλογα με την περίπτωση. Οχήματα Η παρούσα πρακτική επιμερισμού με βάση τη χρήση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο 1.3 πιο πάνω. Αποθέματα Τα αποθέματα (corporate stocks) πρέπει να επιμεριστούν σε όλες τις δραστηριότητες που είναι σχετικές, συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας και των μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. 2. Λειτουργικά Έξοδα 2.1 Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα εύλογα λειτουργικά έξοδα για την κάθε μία από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητές της για το Στον υπολογισμό των εύλογων λειτουργικών εξόδων, να μην περιλαμβάνονται λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στο σημείο 1.3 πιο πάνω. Β. Η ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ τους υπολογισμούς της για τη ΡΒΑΠ για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα για τα έτη 2013 και 2014 σύμφωνα με τον ενδεικτικό υπολογισμό που έγινε από τη ΡΑΕΚ και έχει δοθεί στην ΑΗΚ, και σύμφωνα με τις πρόνοιες που αναφέρονται πιο πάνω, για έγκριση. Επιπρόσθετα η ΑΗΚ να υποβάλει κατά τρόπο αναλυτικό στη ΡΑΕΚ εισήγηση για κάθε δραστηριότητα και για το σύνολο των επιτρεπόμενων εσόδων για το 2014 για έγκριση. Τα στοιχεία αυτά να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης. Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2014 Σελ. 4 / 13

5 Παράρτημα 1 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων και τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ για το 2014 Σελ. 5 / 13

6 Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχε ένας (1) μόνο ενδιαφερόμενος ως εξής: AHK Ο συμμετέχον δεν υπέβαλε στοιχεία υπό όρους εμπιστευτικότητας ούτε ζήτησε να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί τον συμμετέχοντα που έλαβε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση. Επιπρόσθετα από τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 16 Ιανουαρίου 2014 για να συζητηθούν οι ενστάσεις της ΑΗΚ επί του πιο πάνω Προσχεδίου, η ΡΑΕΚ θεωρεί σκόπιμο να σχολιάσει τις απόψεις που εκφράσθηκαν από το συμμετέχοντα μέσω της επιστολής του, παρουσιάζοντας παράλληλα το σκεπτικό της τελικής Απόφασης. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι απόψεις της ΡΑΕΚ επί των συγκεκριμένων θεμάτων που αναδείχθηκαν από τη Δημόσια Διαβούλευση. Σελ. 6 / 13

7 1 «Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη: Τη δέσμευση της ΑΗΚ για νέες διατιμήσεις από και την τρέχουσα εργασία της ΑΗΚ, σε συνεργασία με συμβούλους της, για τον υπολογισμό νέων διατιμήσεων τη συνάντηση στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ, στην παρουσία των Συμβούλων διατιμήσεων ECA, στην οποία συμφωνήθηκε, κατόπιν εισήγησης της ECA, όπως οι διατιμήσεις για το 2014 υπολογιστούν στη βάση της υφιστάμενης μεθοδολογίας διατιμήσεων και με επιφύλαξη της ΡΑΕΚ σε σχέση με τη Ρυθμιζόμενη Βάση Αξιών Παγίων» Η ΑΗΚ συμφωνεί ότι υπήρχε δέσμευση για νέες διατιμήσεις από Στη συνάντηση ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της ΡΑΕΚ οι Σύμβουλοι της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις είχαν εισηγηθεί όπως, ενόψει του ότι η ΡΑΕΚ μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της υφιστάμενης μεθοδολογίας διατιμήσεων, για το 2014, τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ να υπολογιστούν με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία διατιμήσεων (απασχολούμενο ενεργητικό και εγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης). Η ΡΑΕΚ είχε εκφράσει τη θέση ότι κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί η ΡΒΑΠ και το ΜΣΚΚ. Οι Σύμβουλοι ECA συμφώνησαν μεν με την εν λόγω θέση της ΡΑΕΚ νοουμένου ότι ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία διαβούλευσης εξέφρασαν δε την επιφύλαξη κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν κατορθωτό να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που απαιτούνταν για την ετοιμασία των διατιμήσεων για το Ως εκ τούτου η έκδοση Προσχεδίου Απόφασης από τη ΡΑΕΚ στις 15 Νοεμβρίου 2013, δημιουργεί εκ των πραγμάτων καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης διατιμήσεων της ΑΗΚ, δεδομένου ότι παρέχεται και περίοδος 30 ημερών για σχόλια και ενστάσεις επί του Προσχεδίου από πλευράς ΑΗΚ. Πέραν των πιο πάνω, το Προσχέδιο Απόφασης ασχολείται, λανθασμένα κατά την άποψή μας, μονομερώς με τη ΡΒΑΠ της ΑΗΚ παραγνωρίζοντας το ΜΣΚΚ το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ Στη συνάντηση μεταξύ ΑΗΚ ΡΑΕΚ και ECA είχε συμφωνηθεί όπως οι διατιμήσεις για το 2014 ετοιμαστούν στη βάση της Υφιστάμενης Μεθοδολογίας Διατιμήσεων, με επιφύλαξη όμως που εξέφρασε η ΡΑΕΚ για τη ΡΒΑΠ. Με το Προσχέδιο Απόφασης, δεν διαφοροποιείται η Μεθοδολογία υπολογισμού των Διατιμήσεων, αλλά δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο υπολογισμού της ΡΒΑΠ σε ορθολογιστική βάση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και για τον προσδιορισμό του ΜΣΚΚ, αλλά και για τα εύλογα έξοδα που θα αποτελούν μέρος των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ. Αναφορικά με το ΜΣΚΚ, υπάρχει απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 823/2012 (ημερομηνίας ) στην οποία καθορίστηκε ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να υπολογίζει και να κοινοποιεί στη ΡΑΕΚ στο τέλος κάθε έτους το ΜΣΚΚ για την κάθε δραστηριότητα της Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής, κάτι το οποίο η ΑΗΚ δεν έχει ακόμα εφαρμόσει. Και τα δύο θέματα θα αναθεωρηθούν σε εύθετο χρόνο και θα υπολογίζονται ορθολογιστικά, αρχίζοντας με τη ΡΒΑΠ. Σελ. 7 / 13

8 2 «Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη: Τις εισηγήσεις των συμβούλων της ΡΑΕΚ, οι οποίες καταγράφονται στην έκθεση τους ημερομηνίας » Η ΑΗΚ ζήτησε αντίγραφο της Έκθεσης των συμβούλων της ΡΑΕΚ στη συνάντηση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί αντίγραφο στην ΑΗΚ. Η ΑΗΚ θεωρεί ότι στα πλαίσια της διαφάνειας, αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης θα πρέπει να υποβληθεί προς την ΑΗΚ για μελέτη και σχολιασμό. Το Προσχέδιο Απόφασης που έχει εκδοθεί από την ΡΑΕΚ αναλύει επαρκώς το σκεπτικό και τις παραμέτρους της Απόφασης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η παραχώρηση της εν λόγω Εκθέσεως η οποία έχει ετοιμαστεί για σκοπούς της ΡΑΕΚ και θέματα πέραν αυτών καθορισμού της ΡΒΑΠ. Σχετικά με τη διαφάνεια, η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι η όλη διαδικασία είναι διαφανής, αφού καλέστηκε η ΑΗΚ για συζήτηση όλων των ενστάσεων της επί του Προσχεδίου και δόθηκε η ευκαιρία για συζήτηση όλων των θεμάτων ένα προς ένα. 3 «1.1 Θα δημιουργηθεί ΡΒΑΠ, για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα θα περιλαμβάνει μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα, μετά την αφαίρεση Κεφαλαιουχικών Συνεισφορών θα περιλαμβάνει κεφάλαιο κίνησης για κάθε δραστηριότητα στη ΡΒΑΠ..περιλαμβάνονται επενδύσεις από συνετή διαχείριση.» Θέση της ΑΗΚ είναι ότι η ΡΒΑΠ είναι ήδη καθορισμένη με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία διατιμήσεων, που ενσωματώνει και σειρά Ρυθμιστικών Αποφάσεων που ακολούθησαν της αρχικής δημοσίευσης της μεθοδολογίας το Σύμφωνα με την υφιστάμενη μεθοδολογία η ΡΒΑΠ αποτελείται από το Καθαρό Απασχολούμενο Ενεργητικό των δραστηριοτήτων Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής, σε ιστορικές αξίες, μετά την αφαίρεση κεφαλαιουχικών συνεισφορών. Στο Καθαρό Απασχολούμενο Ενεργητικό ανέκαθεν περιλαμβανόταν το κεφάλαιο κίνησης Δεν υπάρχουν περιττά περιουσιακά στοιχεία στην ΑΗΚ ούτε και περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην προέρχονται από συνετή διαχείριση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους Εγκριμένους Προϋπολογισμούς της ΑΗΚ Περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να έχουν καταστεί υποαπασχολούμενα για λόγους πέραν του ελέγχου της ΑΗΚ και κυρίως λόγω της μείωσης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν ως Σκοπός της μελλοντικής Απόφασης που θα εκδοθεί από την ΡΑΕΚ είναι ο πιο συγκεκριμένος και λεπτομερής καθορισμός των ορθολογιστικών αρχών και στοιχείων που αποτελούν την ΡΒΑΠ, ούτως ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε τυχόν παρερμηνείες. Μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από συνετή διαχείριση ή όχι, δύναται να αξιολογηθούν από την ΡΑΕΚ εφόσον υποβληθούν οι σχετικές πληροφορίες. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε εκ των υστέρων ή/ και εκ των προτέρων αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών. Ο στόχος θα είναι να εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των κεφαλαιουχικών δαπανών που εγκρίθηκαν εκ των προτέρων, και τις πραγματικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από την ΑΗΚ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εύλογος χαρακτήρας της κάθε διαφοράς θα πρέπει να διερευνάται από τη ΡΑΕΚ με σκοπό τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους το οποίο θα περιλαμβάνεται στη ΡΒΑΠ. Επίσης, αναφέρεται ότι ο Προϋπολογισμός της ΑΗΚ δεν υπόκειται σε έγκριση από τη ΡΑΕΚ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι επενδύσεις που έγιναν Σελ. 8 / 13

9 μη απαραίτητα και το κόστος απόκτησής τους πρέπει να ανακτηθεί από τον Οργανισμό Σε όλες τις εκθέσεις και στους Διαχωρισμένους Λογαριασμούς που κατά καιρούς υποβλήθηκαν προς τη ΡΑΕΚ η ΡΒΑΠ καθοριζόταν με βάση τις πιο πάνω αρχές. από την ΑΗΚ βάσει του Προϋπολογισμού της είναι εγκριμένες από τη ΡΑΕΚ. Σχετικά με τα «υποαπασχολούμενα» περιουσιακά στοιχεία και πάλι εναπόκειται στην ΡΑΕΚ να αποφασίσει αν αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ ή όχι, και αυτό λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το μονοπωλιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κύπρο, την οικονομική κρίση, το βάρος που επωμίζονται η καταναλωτές (η υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη) κτλ. 4 «1.2 Το κεφάλαιο κίνησης θα περιλαμβάνει όλα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία..πλην των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων που φέρουν τόκο και όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην του δανεισμού που φέρει τόκο.» Η ΑΗΚ συμφωνεί. Δεν υπάρχει διαφωνία. 5 «1.3 Στη ΡΒΑΠ δε θα περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που αφορούν: o Εργασίες υπό εκτέλεση o Μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες όπως:.mrtc.» Η ΑΗΚ συμφωνεί και ανέκαθεν εφαρμόζει, στους Διαχωρισμένους Λογαριασμούς, την αρχή ότι στη ΡΒΑΠ δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία Μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Η ΡΑΕΚ συμφωνεί ότι τα πλείστα περιουσιακά στοιχεία των μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να επιμεριστούν και σε μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες (επί του παρόντος επιμερίζονται κυρίως σε ρυθμιζόμενες δραστηριότητες). Στη συνάντηση που έγινε, η ΑΗΚ συμφώνησε και πρόσθεσε ότι ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι κάποιες δραστηριότητες που η ΑΗΚ θεωρούσε ρυθμιζόμενες τώρα με την απόφαση της ΑΗΚ έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους, π.χ. οι Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων, η Συντήρηση Οδικού Φωτισμού κλπ. Σελ. 9 / 13

10 Η ΑΗΚ έχει επιφυλάξεις για την απόφαση της ΡΑΕΚ να εξαιρέσει από τη ΡΒΑΠ τις Εργασίες Υπό Εκτέλεση. Με βάση συμβουλές από Εξωτερικούς Συμβούλους που έχει λάβει η ΑΗΚ, δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη ρυθμιστική πρακτική η οποία να εφαρμόζεται από όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑΗΚ έχει την άποψη ότι οι Εργασίες Υπό Εκτέλεση αποτελούν μέρος του Απασχολούμενου Ενεργητικού ενός οργανισμού και θα πρέπει να κερδίζουν απόδοση. Σχετικά με τις Εργασίες (ή Επενδύσεις) υπό Εκτέλεση θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΡΒΑΠ για τους ακόλουθους λόγους: o γίνεται καταστρατήγηση της αρχής της «Χρήσης & Οφέλους» (Used & Useful principle) που αποτελεί θεμελιώδη αρχή ρύθμισης. Η αρχή αυτή προϋποθέτει ότι για να πληρώσουν οι πελάτες για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται πλήρως και να δίνει όφελος στους πελάτες αυτούς. o σε άμεση σχέση με το πιο πάνω σημείο, η ΡΒΑΠ επιβαρύνεται με επενδύσεις/ έργα που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία και άρα δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Με αυτό τον τρόπο οι υφιστάμενοι πελάτες πληρώνουν, μέσω των διατιμήσεων, για κάτι για το οποίο θα επωφεληθούν στο μέλλον, και ίσως δεν θα επωφεληθούν αυτοί αλλά άλλοι καινούργιοι πελάτες. o δεν δίνεται το κίνητρο στην ΑΗΚ για έγκαιρη ολοκλήρωση των Έργων, κάτι που παρατηρήθηκε στην ΑΗΚ. o Το κόστος χρηματοδότησης επενδύσεων κεφαλαιοποιείται και ως εκ τούτου λαμβάνει απόδοση όταν τεθεί σε λειτουργία. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πρακτική θεωρείται ως κοινή/ βέλτιστη πρακτική και ακολουθείται στις πλείστες Ευρωπαϊκές Χώρες. Η ΑΗΚ διαφωνεί με τη θέση της ΡΑΕΚ ότι το MRTC αποτελεί μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα αφού εμπίπτει στη δραστηριότητα της Διανομής. Η αρμοδιότητα για την επιδιόρθωση έλεγχο, και πιστοποίηση των μετρητών (repairs, test and certification) δεν θα πρέπει να διενεργείται από τον Σελ. 10 / 13

11 Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι οι ΔΣΔ αλλά από εγκεκριμένους/ πιστοποιημένους συγκεκριμένες εργασίες θα μπορούσαν να εξωτερικούς εργολάβους/ εργαστήρια. Στην διεξάγονται από κάποιο τρίτο αντί από την ΑΗΚ, κάτι με το οποίο η ΑΗΚ δεν διαφωνεί. Το σχετικό κόστος όμως, είτε αυτό χρεώνεται από την ΑΗΚ είτε από κάποιο τρίτο, αποτελεί εύλογο κόστος της περίπτωση που η ΑΗΚ επιθυμεί να διεξάγει έλεγχο και πιστοποίηση των μετρητών, θα πρέπει να συστήσει μια χωριστή νομική οντότητα η οποία θα εκτελεί/ αναλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες. Σε μια Διανομής και θα πρέπει να ανακτάται. Στα πλαίσια τέτοια περίπτωση, Συμφωνητικά Παροχής των όσων συζητήθηκαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνάντησης ΡΑΕΚ-ΑΗΚ ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, η ΑΗΚ είναι διατεθειμένη για σκοπούς υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων για το 2014 να θεωρήσει τις εργασίες του MRTC ως μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα νοουμένου ότι θα περιληφθεί στα εύλογα έξοδα της Διανομής σχετική χρέωση προς τη Διανομή από τη δραστηριότητα αυτή. Υπηρεσιών (ΣΠΥ) θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ της νέας αυτής οντότητας και της ΑΗΚ, σε περίπτωση που η ΑΗΚ παρέχει πόρους/ υπηρεσίες σε αυτές τις οντότητες. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν διαφανείς κανόνες για την κατανομή του χρόνου του προσωπικού (μέσω του συστήματος Χρονοχρέωσης), καθώς και την κατανομή των εξόδων. Το MRTC θα χρεώνει τη Διανομή, και το κόστος αυτό θα αποτελεί εύλογο έσοδο για την διανομή, επομένως αυτή η αλλαγή δεν θα έχει οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο. Οι μετρήσεις θα παραμείνουν στην ΑΗΚ (το 2014 θα γίνονται από την Προμήθεια ενώ από το 2015 και μετέπειτα από τη Διανομή (ΔΣΔ)), ως μια ξεχωριστή υπηρεσία, σε ένα πλήρως περιχαρακωμένο (ring-fenced) τμήμα. 6 «1.4 Ο επιμερισμός των παγίων που χρησιμοποιούνται από περισσότερες από μία δραστηριότητες θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό» Η ΑΗΚ συμφωνεί με την αρχή αυτή και ανέκαθεν προσπαθούσε να την εφαρμόζει στους Διαχωρισμένους Λογαριασμούς. Η ΑΗΚ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές στο απασχολούμενο ενεργητικό της κάθε δραστηριότητας (ΡΒΑΠ) για σκοπούς καλύτερου επιμερισμού των παγίων που χρησιμοποιούνται Δεν υπάρχει διαφωνία. Σελ. 11 / 13

12 από περισσότερες από μία δραστηριότητες στη βάση και των εισηγήσεων της ΡΑΕΚ που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Προσχέδιο Απόφασης. 7 «2. η ΑΗΚ υα υποβάλει στη ΡΑΕΚ τα εύλογα έξοδα της δραστηριότητας. Στον υπολογισμό των εύλογων λειτουργικών εξόδων, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται λειτουργικά έξοδα που αφορούν τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές καταγράφονται στο σημείο 1.3.» 8 «Γ. Για σκοπούς προσδιορισμού της ΡΒΑΠ για το έτος 2015 και μετέπειτα.ολοκληρωμένης πρότασης για καθορισμό των διαφόρων παραμέτρων που αφορούν τη ΡΒΑΠ» Όλα τα έξοδα των δραστηριοτήτων, που θα υποβληθούν προς τη ΡΑΕΚ για το 2014, θα αποτελούν εύλογα έξοδα, σύμφωνα με την αρχή που ανέκαθεν εφαρμόζει η ΑΗΚ στην ετοιμασία διαχωρισμένων λογαριασμών. Η ΑΗΚ δεν πραγματοποιεί έξοδα τα οποία να μην είναι εύλογα. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν έξοδα τα οποία μπορούν να μειωθούν στην προσπάθεια εξορθολογισμού και εξοικονόμησης που εφαρμόζει ο Οργανισμός αλλά πρέπει να αναγνωριστεί από τη ΡΑΕΚ ότι θα πρέπει να δοθεί στην ΑΗΚ κατάλληλος χρόνος για ολοκλήρωση της προσπάθειας μείωσης των ανελαστικών εξόδων του οργανισμού όπως π.χ. κόστος προσωπικού Η ΑΗΚ συμφωνεί με την αρχή ότι στα εύλογα έξοδα δεν περιλαμβάνονται έξοδα μη-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και ανέκαθεν την εφάρμοζε κατά την ετοιμασία των Διαχωρισμένων Λογαριασμών. Όσον αφορά τις μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, η ΑΗΚ μπορεί να αποδεχθεί ότι το MRTC αποτελεί μη-ρυθμιζόμενη δραστηριότητα νοουμένου ότι σχετική χρέωση από την εν λόγω δραστηριότητα θα περιληφθεί στα εύλογα έξοδα της δραστηριότητας διανομής. Επαναλαμβάνεται η θέση ότι η ΡΒΑΠ είναι καθορισμένη με βάση την ισχύουσα μεθοδολογία διατιμήσεων όπως κατά καιρούς έχει τροποποιηθεί με ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ Όπως και στην περίπτωση των περιττών περιουσιακών στοιχείων/ μη εύλογων επενδύσεων εναπόκειται στην ΡΑΕΚ να ελέγξει και να εγκρίνει τα εύλογα έξοδα της ΑΗΚ για σκοπούς διατιμήσεων. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε εκ των υστέρων ή/ και εκ των προτέρων αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών. Ο στόχος θα είναι να διερευνάται από τη ΡΑΕΚ ο εύλογος χαρακτήρας διαφορών μεταξύ προϋπολογιζόμενων και ιστορικών εξόδων. Θεωρούμε ότι ο Εγκριμένος από την Βουλή Προϋπολογισμός δεν δίνει επαρκή και αναλυτικά στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά μελλοντικά έξοδα. Το θέμα του MRTC καλύφθηκε πιο πάνω. Η ΡΑΕΚ συμφωνεί ότι το MRTC θα χρεώνει τη Διανομή, και το κόστος αυτό θα αποτελεί εύλογο έσοδο για την διανομή, επομένως αυτή η αλλαγή δεν θα έχει οποιοδήποτε οικονομικό αντίκτυπο. Τα θέματα αυτά έχουν επεξηγηθεί πιο πάνω. Σελ. 12 / 13

13 Δεν υπάρχουν περιττά περιουσιακά στοιχεία στην ΑΗΚ ούτε και περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην προέρχονται από συνετή διαχείριση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους Εγκριμένους Προϋπολογισμούς της ΑΗΚ και πρέπει να περιλαμβάνονται στη ΡΒΑΠ του Οργανισμού. Περιουσιακά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να έχουν καταστεί υποαπασχολούμενα για λόγους πέραν του ελέγχου της ΑΗΚ και κυρίως λόγω της μείωσης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να θεωρηθούν ως μη απαραίτητα και το κόστος απόκτησής τους πρέπει να ανακτηθεί από τον Οργανισμό Σελ. 13 / 13

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

8, ) 472/2004, 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/

8, ) 472/2004, 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/ 1470 8, 19.6.2015 8 82015, ( 2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1.1 ) 472/2004,. 177/2006, 404/2006, 105/2007, 227/2007,537/2010. 2 2.1 ) - - 1471 ιβ. ως «οικονομική αποδοτικότητα» νοείται η μεγιστοποίηση της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα.

ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2005, Ν.122(I)/2003, Ν.239(I)/2004, N.143(I)/2005 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 01/2006, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.122(I)/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3797

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3797 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4793 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3797 Aριθμός 3668 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ANDROS TRYFONOS CONSTRUCTION CO. LTD Στις 11/7/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Αναφορικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης «Μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011», Αξιολόγηση Απαντήσεων 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης Οι Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρμόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 (αναθεωρημένο το 2007) Borrowing Costs IAS 23 Σκοπός ΔΛΠ 23 Σκοπός & Εφαρμογή Ο λογιστικός χειρισμός (ορισμός και λογιστική παρακολούθηση αναγνώριση, αποτίμηση) του κόστους δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 έως 2006, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006 & N.92(I)/2008. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ Α ΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΧΡΙ 5MW) ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραθέτουμε στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Xρήσης Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης εφαρµόζονται στις κατηγορίες καταναλωτών των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης αποφάσεων της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος όσον αφορά στη µεθοδολογία καθορισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ και για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 2/2016 (ΤΕ 2_2016) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο Ο περί εταιρειών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Οι ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα εφαρµόζονται για την απορροφούµενη ενέργεια από Αιολικά Πάρκα που είναι συνδεδεµένα στο Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4760 Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014 1793

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4760 Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014 1793 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4760 Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014 1793 Aριθμός 1724 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή Ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» 1. Εισαγωγή Σε σχέση με τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα