ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1

2 2 Αρ. Φακ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική Περίοδο Στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο , περιλαμβάνονται τόσο αναπτυξιακά όσο και πολεοδομικά έργα για τα οποία απαιτείται η οικονομική συνεισφορά της εκάστοτε επωφελούμενης Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες). Η οικονομική συνεισφορά των Κοινοτήτων ( κοινοτική συνεισφορά ) για αναπτυξιακά έργα όπως και η συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πολεοδομικά έργα καθορίζονται από προηγούμενες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως ακολούθως: (α) Στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο Δήμους όσο και Κοινότητες, όπου πραγματοποιούνται πολεοδομικά έργα η συνεισφορά της Κυβέρνησης είναι 80%, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ και ημερομηνία 7 Νοεμβρίου (β) Στις Κοινότητες, η συνεισφορά της Κυβέρνησης για αναπτυξιακά έργα κυμαίνεται μεταξύ 70% και 100%, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ και ημερομηνία 24 Ιανουαρίου Το ποσοστό της κρατικής συνεισφοράς σε κάθε Κοινότητα καθορίστηκε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της κάθε Κοινότητας. 2. Στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο , το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει (Αρ. Αποφ με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2005), τον καθορισμό της συνεισφοράς των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μισό της αντίστοιχης συνεισφοράς τους για αναπτυξιακά/πολεοδομικά έργα, αφού πρώτα αφαιρείτο από το συνολικό επιλέξιμο κόστος το 50%, το οποίο και αποτελούσε τη συγχρηματοδότηση. Η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

3 3 αφορούσε τα Προγράμματα του Στόχου 2 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, και κάλυπτε αναπτυξιακά, πολεοδομικά και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα όπως μελέτες, δίκτυα συνεργασίας κλπ. 3. Η εν λόγω πρακτική, δηλαδή μειωμένη συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί και κατά την προγραμματική περίοδο , παρέχοντας έτσι ένα κίνητρο στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποβολή προτάσεων. Η υποβολή πολυάριθμων προτάσεων θα επιτρέψει την επιλογή των καλύτερων προτάσεων, δεδομένο το οποίο θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση όπως για τα έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο η συνεισφορά της κάθε Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειωθεί κατά 50% από τα υφιστάμενα σήμερα επίπεδα. Για την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου καθώς και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσοστό συνεισφοράς τους καθορίζεται στο 15%. 4. Όσον αφορά τα έργα των Προγραμμάτων του Στόχου 3: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία διαδέχονται τα Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III , θα ακολουθηθεί η ίδια πολιτκή με τη διαφορά ότι όπου περιλαμβάνονται μισθοί υφισταμένου προσωπικού, αυτοί θα αφαιρούνται από το σύνολο του κόστους του έργου και έπειτα θα εφαρμόζεται η μείωση της συνεισφοράς κάθε Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 50%. Επομένως η εκάστοτε κρατική συνεισφορά προς τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αφορά τις δαπάνες του έργου εξαιρουμένων των μισθών του υφιστάμενου προσωπικού, έτσι ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να λαμβάνει την Κρατική Συνεισφορά για τη χρηματοδότηση ουσιαστικών δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης των έργων. 5. Όσον αφορά αστικά έργα τα οποία θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», αντίστοιχο του Προγράμματος του Στόχου 2 ( ) για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις και στις τέσσερις πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος). Γίνεται εισήγηση όπως και σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεισφορά των Δήμων, για τα έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμείο ή το Ταμείο Συνοχής, καθοριστεί στο 50% της συνεισφοράς τους. Εξαίρεση θα πρέπει να γίνει για δύο έργα και

4 4 συγκεκριμένα για το έργο «Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ Ελ Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας» και το έργο «Ανάπλαση Τμήματος Παραδοσιακού Πυρήνα Καιμακλίου» τα οποία επρόκειτο να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος του Στόχου 2, αλλά για σκοπούς απορρόφησης αποφασίστηκε να υλοποιηθούν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου Η χρηματοδότηση των εν λόγω έργων προτείνεται όπως καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αρχική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (η οποία βασίστηκε στην πρακτική του Σχεδίου Αναζωογόνησης). 6. Σημειώνεται, ότι για την προγραμματική περίοδο , η συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» είναι δυνατό να φθάσει μέχρι και το 85%, ενώ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 3 (πρώην INTERREG III) είναι δυνατόν να φθάσει μέχρι και το 90% της Δημόσιας Δαπάνης, η οποία σύμφωνα με την κοινοτική ορολογία μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεισφορά της ΕΕ, την κρατική συνεισφορά και την συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως αποτέλεσμα η μείωση της συνεισφοράς των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα επιφέρει ουσιαστική επιβάρυνση στις δημόσιες δαπάνες. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας που παρουσιάζει το ποσοστό Οικονομικής Συνεισφοράς των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την Πρόταση (Παράρτημα Ι). 7. Η παρούσα Πρόταση είχε συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου 2008, το οποίο αφού αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση εξουσιοδότησε τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών να ενημερώσουν την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2008 σχετική συνάντηση στο Γραφείο Προγραμματισμού. Οι εκπρόσωποι των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την διαφωνία τους με την εν λόγω Πρόταση και πρότειναν όπως το ποσοστό συγχρηματοδότησης καθορίζεται ανά έργο αφού αφαιρείται πρώτα η κοινοτική συνεισφορά (δηλαδή αν η συνεισφορά της ΕΕ είναι 85%, η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπολογιστεί στο υπόλοιπο 15%). 8. Η πρόταση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου είναι δύσκολο να υιοθετηθεί, αφού το ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά έργο μπορεί να

5 5 διαφοροποιείται, γεγονός το οποίο θα συνεπάγεται άνιση μεταχείριση ανάμεσα στους δικαιούχους. Παράλληλα, σε περίπτωση που για όλα τα έργα εφαρμοστεί το 85% ποσοστό συγχρηματοδότησης, η συνεισφορά των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι πολύ χαμηλή, γεγονός το οποίο όχι μόνο συνεπάγεται αυξημένο δημοσιονομικό κόστος αλλά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα με τους άλλους Δήμους/Κοινότητες των οποίων τα αναπτυξιακά /πολεοδομικά έργα δεν θα συγχρηματοδοτηθούν. 9. Το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με την παρούσα Πρόταση. 10. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο όπως, (α) (β) εγκρίνει η συνεισφορά της κάθε Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αναπτυξιακά, πολεοδομικά και άλλα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο , να μειωθεί στο 50% της συνεισφοράς τους για αντίστοιχα έργα, όπως περιγράφεται στις Παραγράφους 3, 4 και 5 της Πρότασης. Για την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων καθώς και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκεκριμένους από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσοστό συνεισφοράς να καθοριστεί στο 15%. ειδικά για τα έργα «Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ Ελ Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας» και «Ανάπλαση Τμήματος Παραδοσιακού Πυρήνα Καιμακλίου», τα οποία αποτελούν συνέχεια του Προγράμματος του Στόχου 2, εγκρίνει την κάλυψη του συνολικού κόστους τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 16 Ιουλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

6 6 Παράρτημα Ι Πίνακας: Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υφιστάμενη Κατάσταση (Προϋπολογισμός) Προτεινόμενη Συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρατική Συνεισφορά Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1) (2) (3) 70% 30% 15% 1 75% 25% 12.5% 1 80% 20% 10% 85% 15% 7.5% 90% 10% 5% 95% 5% 2.5% 100% 0% 0% 1 Στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ ξεπερνά το 85%, το ποσοστό συνεισφοράς των Κοινοτήτων καθορίζεται στο 10%.

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Αποδέκτης : οι αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED Η έκδοση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι χρηματοδοτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων από τα Κ.Π.Σ., η περίπτωση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, L 317/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1144/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 2020 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2014 v.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης

Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα