Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:"

Transcript

1 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) προσκαλεί την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος µέχρι 450MW µε τη µεγαλύτερη µονάδα να µην υπερβαίνει τα 220MW. Οι πιο πάνω Μονάδες θα πρέπει να είναι έτοιµες για να τεθούν σε εµπορική λειτουργία το Μάιο του 2009, το αργότερο. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: Λεωφόρος Γρίβα ιγενή Μέγαρο Ιακωβίδη 3 ος Όροφος 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ είτε να σταλεί ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ταχ. Θυρ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Στην αριστερή πάνω γωνία του φακέλου να είναι γραµµένες οι λέξεις: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αρ. 22/2004». Τελευταία Ηµεροµηνία Υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της παρούσης πρόσκλησης: 20 η Σεπτεµβρίου Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα πρέπει να φθάσουν στον προορισµό τους µέχρι τις το µεσηµέρι της πιο πάνω ηµεροµηνίας.

2 1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΡΑΕΚ αµέσως µετά την υποβολή των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των εγγράφων που θα υποβληθούν λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: i. Γενική πείρα σε έργα Ηλεκτρικής Ενέργειας ii. Πείρα σχετική σε παρόµοια έργα iii. Τεχνολογία Τεχνικά χαρακτηριστικά, Καύσιµα, Απόδοση iv. Συµµόρφωση περιβαλλοντικών κριτηρίων σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες v. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων και ένταξης τους στο υφιστάµενο Ηλεκτρικό Σύστηµα vi. Χώρος εγκατάστασης των Μονάδων vii. Κόστος παραγωγής viii. Οικονοµική ετοιµότητα και δυνατότητα συµπλήρωσης και λειτουργίας του έργου και εγγυήσεις για ανταπόκριση Η ΡΑΕΚ δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη ούτε θα πληρώσει τυχόν έξοδα που θα υποστούν οι ενδιαφερόµενοι για την ετοιµασία και την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ούτε δεσµεύεται να παράσχει εξηγήσεις για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. 1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις για επιπρόσθετες πληροφορίες ή και επεξηγήσεις από τη ΡΑΕΚ γραπτώς είτε µέσω ταχυδροµείου ή µέσω τέλεφαξ η , ως ακολούθως: Ταχ. Θυρ Λευκωσία Φαξ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν το Παράρτηµα Α (Έγγραφα που συνοδεύουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος) και να επισυνάψουν τα σχετικά έντυπα και έγγραφα. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 2 / 8

3 1.5 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για πληρέστερη σύγκριση και ανάλυση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, η ΡΑΕΚ, στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, µπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόµενους διευκρινίσεις της υποβληθείσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τόσο οι ερωτήσεις για διευκρινίσεις όσο και οι ανάλογες απαντήσεις θα γίνονται γραπτώς. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 3 / 8

4 ΜΕΡΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος µέχρι 450MW µε τη µεγαλύτερη Μονάδα να µην υπερβαίνει τα 220MW. Τονίζεται ότι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος δεν αποτελεί ούτε αίτηση ούτε είναι διαδικασία διαγωνισµού για την Αδειοδότηση Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως περιγράφονται πιο πάνω, αλλά θα βοηθήσει τους ενδιαφερόµενους να κατανοήσουν τη µεθοδολογία και διαδικασία για υποβολή αίτησης προς Αδειοδότηση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν, µετά το πέρας της αξιολόγησης, τις προκαταρκτικές απόψεις της ΡΑΕΚ πάνω σε τυχόν εισηγήσεις/ προτάσεις/ ιδέες που θα συµπεριλαµβάνονται στα έγγραφά τους. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Β, το σχετικό έντυπο Αίτησης Άδειας το οποίο θα πρέπει να συµπληρωθεί και υποβληθεί στη ΡΑΕΚ αν και όταν οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος αποφασίσει να υποβάλει αίτηση για Αδειοδότηση Νέων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης επισυνάπτονται, ως Παράρτηµα Γ, πληροφορίες για τα νενοµισµένα τέλη Αιτήσεων και Αδειών. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, µπορούν, αν επιθυµούν, να υποβάλουν από τώρα αίτηση (χωρίς καν να λάβουν µέρος στη διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για Άδεια Αδειοδότησης συµπληρώνοντας το επισυνηµµένο έντυπο και συνυποβάλλοντας τα έγγραφα, στοιχεία και το τέλος που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για άδεια, όπως περιγράφονται στο έντυπο της Αίτησης Άδειας. 2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η Ρύθµιση στην Αγορά Ηλεκτρισµού στην Κύπρο έχει γίνει µε βάση τον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο του 2003(Ν.122(Ι)/2003), τους Κανονισµούς δυνάµει του πιο πάνω Νόµου, της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς Κανόνες για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και των ιαδικασιών που αποφασίζει η ΡΑΕΚ. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 4 / 8

5 Με βάση τη πιο πάνω Νοµοθεσία θεσπίστηκαν Κανόνες που αφορούν τη Παραγωγή, τη Μεταφορά, τη ιανοµή και τη Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τη κατασκευή Νέων Εγκαταστάσεων Παραγωγής δηµιουργήθηκε διαδικασία χορήγησης αδειών η οποία ακολουθεί κριτήρια αντικειµενικά, διαφανή και µη εισάγοντα διακρίσεις. Τα εν λόγω Κριτήρια αφορούν: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Την εν γένει ασφάλεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού Τη προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας Τη προστασία του περιβάλλοντος Τη χρήση γης και τη χωροθέτηση Τη χρήση δηµόσιων εκτάσεων γης (στ) Την ενεργειακή αποδοτικότητα (ζ) (η) Τη φύση του καυσίµου Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως οι τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες του. Τονίζεται ότι ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής θα αναλάβει να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούµενες άδειες (εγκατάστασης και λειτουργίας), να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθµό ο οποίος θα συνδεθεί στο υφιστάµενο ηλεκτρικό σύστηµα της Κύπρου. Το έργο, εκτός του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού, περιλαµβάνει τα έργα τροφοδότησης και αποθήκευσης (αν ισχύει) του καυσίµου, ενδεχόµενα έργα προµήθειας νερού ψύξης, εγκαταστάσεις στο χώρο για σύνδεση και τη σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο µεταφοράς/ διανοµής και έργα διαµόρφωσης του χώρου. Η λειτουργία του Σταθµού θα ικανοποιεί τους ισχύοντας Κανόνες Ασφαλείας, Ποιότητας Καυσίµου και Περιβαλλοντικούς Νόµους και Κανονισµούς. Θα αξιολογηθούν µε θετικό τρόπο προτάσεις που θα χρησιµοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 5 / 8

6 2.3 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Με το άνοιγµα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας την 1 η Μαΐου 2004, απελευθερώθηκε το 35% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και µε το περί Επιλέγοντα Καταναλωτή ιάταγµα του 2004, δυνάµει του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια µε τα οποία η κατανάλωση ηλεκτρισµού θα υπολογίζεται για το σκοπό διακρίβωσης αν ο καταναλωτής είναι επιλέγων η µη επιλέγων καταναλωτής. Επιλέγων καταναλωτής δύναται να συµβάλλεται για την αγορά ηλεκτρισµού µε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει Άδεια Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. ιευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση Άδειας Προµήθειας απαιτείται όπως ο κάτοχος έχει δική του παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πιο πάνω ιάταγµα καθορίζει ως επιλέγοντα καταναλωτή κάθε καταναλωτή του οποίου η συνολική κατανάλωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών είναι ίση ή µεγαλύτερη από kwh. Υπάρχουν 712 συνολικά καταναλωτές που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Η τάση παροχής 360 των πιο πάνω καταναλωτών είναι χαµηλή (415V), 351 είναι µέση (11.000V) και ενός (1) είναι ψηλή (66.000V). Η συνολική ετήσια κατανάλωση των 712 επιλεγόντων καταναλωτών ανέρχεται σε kwh (το 2003). Τα έσοδα της ΑΗΚ από την κατανάλωση των επιλεγόντων καταναλωτών ανέρχονται σε περίπου ΛΚ72 εκ. (το 2003). 2.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πριν το άνοιγµα της Αγοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) είχε το µονοπώλιο της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Η ΑΗΚ είναι ανεξάρτητος ηµικρατικός οργανισµός που εγκαθιδρύθηκε σύµφωνα µε τον Περί Ηλεκτρισµού Νόµο του 1952 και ανήκει 100% στο Κράτος. Η ΑΗΚ, όπως και οι υπόλοιποι ηµικρατικοί οργανισµοί στη Κύπρο, διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Η ΑΗΚ από την εγκαθίδρυση της ανέπτυξε ένα αποδοτικό σύστηµα παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Κύπρου. Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 6 / 8

7 Στο Παράρτηµα δίνονται συνοπτικές πληροφορίες για την ΑΗΚ που αφορούν τους Καταναλωτές, τις Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και διάφορα Οικονοµικά Στοιχεία για τα τελευταία 5 χρόνια µέχρι και το Στη παρούσα χρονική περίοδο υπάρχουν τρεις (3) Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθµοί στη Κύπρο - Μονή, εκέλεια και Βασιλικό - όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.4(I), που είναι ιδιοκτησία της ΑΗΚ. Οι Σταθµοί αποτελούνται κυρίως από συµβατικές Θερµοηλεκτρικές Μονάδες µε καύσιµο το Μαζούτ. Λειτουργούν επίσης πέντε (5) Αεριοστρόβιλοι των 37,5MW, τέσσερις (4) στη Μονή και ένας (1) στο Βασιλικό. Όλοι οι Αεριοστρόβιλοι λειτουργούν µε καύσιµο το Ντίζελ. Αναµένεται ότι µια νέα πετρελαϊκή µονάδα των 130MW και µια νέα µονάδα συνδυασµένου κύκλου 180 MW περίπου, διπλής καύσης Ντίζελ /Φυσικό Αέριο, θα τεθούν σε εµπορική λειτουργία στο Βασιλικό το 2005 και το 2006 αντίστοιχα. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4(Ι) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Μονή ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Αεριοστρόβιλος ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΜW) 37,5 Χ 4 ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) 150 ΚΑΥΣΙΜΟ Ντίζελ Θερµοηλεκτρική 30 Χ Μαζούτ (<2%S) εκέλεια Θερµοηλεκτρική 60 Χ Μαζούτ (<2%S) Βασιλικό Αεριοστρόβιλος 38 Χ 1 38 Ντίζελ Θερµοηλεκτρική 130 Χ ΣΥΝΟΛΟ 988 Μαζούτ (1%S) Η µεγίστη ζήτηση για το 2003 ανήλθε σε 776 MW. Το 2002 εταιρεία ξένων Συµβούλων διεξήγαγε, για το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού (ΥΕΒ&Τ), µελέτη για τη προµήθεια Φυσικού Αερίου στη Κύπρο. Σύµφωνα µε τη µελέτη η αποδοτικότερη µέθοδος προµήθειας Φυσικού Αερίου στη Κύπρο είναι σε υγροποιηµένη µορφή (Liquefied Natural Gas, LNG). Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 7 / 8

8 Με βάση το αναπτυξιακό πρόγραµµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Κύπρο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.4(II), θα χρειαστούν οκτώ (8) Μονάδες συνδυασµένου κύκλου των 180MW (ονοµαστική ισχύς) για αντιµετώπιση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη περίοδο Οι Μονάδες συνδυασµένου κύκλου θα λειτουργούν µε Φυσικό Αέριο από τον Τερµατικό του LNG που θα ανεγερθεί στη περιοχή Βασιλικού και αναµένεται να λειτουργήσει το έτος 2009/10 (ήδη έχει εκδοθεί ο σχετικός ιαγωνισµός, από το ΥΕΒ&Τ, για τους Συµβούλους τους Έργου το οποίο θα εκτελεστεί µε τη µέθοδο του ΒΟΤ). Μέχρι την έλευση του Φυσικού Αερίου που αναµένεται να γίνει το 2009/10, οι Μονάδες αυτές θα λειτουργούν µε Ντίζελ. Το Φυσικό Αέριο από το τερµατικό LNG στο Βασιλικό θα διατίθεται τόσο προς την ΑΗΚ όσο και προς άλλους Παραγωγούς ή ενδιαφερόµενους. ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4(II) ΜΟΝΑ ΕΣ (MW) Συνδυασµένος Κύκλος Χ 180 Συνδυασµένος Κύκλος Συνδυασµένος Κύκλος Συνδυασµένος Κύκλος Συνδυασµένος Κύκλος Συνδυασµένος Κύκλος Συνδυασµένος Κύκλος ΣΥΝΟΛΟ 1440MW Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / 10/12/2004 Σελ. 8 / 8

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 Έκδοση Iούνιος 2010 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Αθηνών 105 3040 Λεμεσός Επιμέλεια Έκδοσης Λουκής Τερεζόπουλος Έλενα Γρηγορίου Σχεδιασμός Σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ετήσια Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1 2 Έκδοση Ιούλιος 2014 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης Δ.Σ. Χρώμασυν Λτδ ΙSSN 1450-2186 Ετήσια Έκθεση ΡΑΕΚ 2013 Εξοχότατο Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες.

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. Eτήσια Έκθεση 2009 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες.

ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. Eτήσια Έκθεση 2007 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα