Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα"

Transcript

1 Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο μικροελεγκτής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροεπεξεργαστή. Γ. Δεν έχουν καμία σχέση. Δ. Είναι το ίδιο. 2. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μικροϋπολογιστή αποτελείται από: Α. Μικροεπεξεργαστή Β. Μνήμη Γ. Περιφερειακές μονάδες Δ. Όλα τα παραπάνω 3. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι δομική μονάδα ενός μικροελεγκτή; Α. Μνήμη προγράμματος. Β. Μνήμη RAM. Γ. Ρολόι πραγματικού χρόνου Δ. Ταλαντωτής χρονισμού. Ε. Θύρα HDMI. 4. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βασική μονάδα της αρχιτεκτονικής Von Neumann. Α. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) Β. Μνήμη (Memory) Γ. Μονάδα Χρονισμού (Timing unit) Δ. Μονάδες εισόδου-εξόδου (Ι/Ο Input/Output) 1

2 5. Ποια η διαφορά της αρχιτεκτονικής Von Neumann με την αρχιτεκτονική Harvard; Α. Κατά την αρχιτεκτονική Harvard μπορεί να συνεργάζονται πολλές CPU ταυτόχρονα ενώ στην αρχιτεκτονική Von Neumann, όχι. Β. Κατά την αρχιτεκτονική Harvard η CPU συνεργάζεται ταυτόχρονα με μια μνήμη προγράμματος και μια ξεχωριστή μνήμη δεδομένων, ενώ στην αρχιτεκτονική Von Neumann υπάρχει μόνο μια μνήμη. Γ. Η αρχιτεκτονική Von Neumann απαιτεί επεξεργαστές τύπου CISC, σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική Harvard. Δ. Η αρχιτεκτονική Von Neumann απαιτεί δίαυλο δεδομένων (data bus) μεγαλύτερο από 16bit. 6. Η ομαδοποίηση 8 bits ονομάζεται: Α. Byte. Β. Word. Γ. Double Word. Δ. Quad Word. 7. Η ομαδοποίηση 64 bits ονομάζεται: Α. Byte. Β. Word. Γ. Double Word. Δ. Quad Word. 8. Η στοίβα (stack) είναι: Α. Ένας 8-bit καταχωρητής του μικροεπεξεργαστή Β. Ένας 16-bit καταχωρητής του μικροεπεξεργαστή Γ. Μια περιοχή μνήμης στη RAM για αποθήκευση προσωρινών πληροφοριών κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος Δ. Μια 16-bit διεύθυνση που αποθηκεύεται στον Program Counter. 2

3 9. O δείκτης στοίβας (stack pointer) είναι: Α. Ένας 16-bit καταχωρητής του μικροεπεξεργαστή που σημαδεύει την αρχή της στοίβας. Β. Ένας καταχωρητής που αποκωδικοποιεί και εκτελεί 16-bit αριθμητικές πράξεις. Γ. Η πρώτη διεύθυνση μνήμης κάθε υπορουτίνας. Δ. Ο καταχωρητής που αποθηκεύονται όλες οι σημαίες (flags) του επεξεργαστή. 10. Ποία είναι η αναπαράσταση σε 8bit στο δυαδικό σύστημα του δεκαδικού αριθμού -5; Α Β Γ Δ Ποία είναι η αναπαράσταση σε 8bit στο δυαδικό σύστημα του δεκαδικού αριθμού -128; Α Β Γ Δ. Δεν υπάρχει. 12. Αν γίνει αυξηθεί μια φορά ένας 8-bit καταχωρητής που είχε την τιμή FFh, ποιά θα είναι η νέα του τιμή; Α. 00h Β. 01h Γ. FFh Δ. 100h. 3

4 13. Τι αποτέλεσμα δίνει η 8-bit λογική πράξη FFh xor AAh; Α. 00h Β. 33h Γ. FFh Δ. 55h. 14. Ποια είναι η σχέση των δυαδικών αναπαραστάσεων σε 8bit των δεκαδικών αριθμών -1 και 255 (μη προσημασμένου); Α. Η μία είναι το αντίστροφο της άλλης. Β. Διαφέρουν κατά 257. Γ. Είναι η ίδια. Δ. Διαφέρουν κατά Ποιος από τους παρακάτω είναι βασικός δίαυλος της οικογένειας 80x86. Α. Δίαυλος επεξεργασίας. Β. Δίαυλος καθυστέρησης. Γ. Δίαυλος διαμεταγωγής. Δ. Δίαυλος ελέγχου. 16. Θεωρήστε ότι έχετε σύστημα με δίαυλο δεδομένων 8bit. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; Α. Ο επεξεργαστής μπορεί να διαχειριστεί μόνο δεδομένα των 8 bits. Β. Ο επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα του ενός μόνο byte για κάθε κύκλο μνήμης. Γ. Δεδομένα των 16bit δεν μπορούν να διοχετευθούν στην CPU. Δ. Όλοι οι καταχωρητές του συστήματος είναι μεγέθους 8bit. 17. Για να έχει ένα ψηφιακό σύστημα την δυνατότητα να προσπελάσει μέγιστη μνήμη του 1Mb θα πρέπει ο δίαυλος διευθύνσεων να έχει εύρος: 4

5 Α. 8bit Β. 16bit Γ. 20bit Δ. 32bit 18. Πόσα bit address bus χρειαζόμαστε για την διευθυνσιοδότηση ενός module μνήμης RAM με data bus 8-bit, μεγέθους 2048 bytes; Α. 8-bit Β. 9-bit Γ. 10-bit Δ. 11-bit 19. Σε ποια θέση ενός ψηφιακού συστήματος VNA τοποθετείται η συσχετική μνήμη (cache memory); Α. Μεταξύ της ALU και των καταχωρητών Β. Μεταξύ της CPU και της μνήμης Γ. Μεταξύ της μνήμης και του διαύλου δεδομένων Δ. Μεταξύ της μνήμης και του Bus Interface Unit (BIU). 20. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι καταχωρητές Εργασίας (Registers) σε έναν μικροεπεξεργαστή της οικογένειας 80x86; Α. Στην Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU) Β. Στην μνήμη RAM Γ. Μέσα στην CPU Δ. Στην μονάδα ελέγχου (Control Unit) 21. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ενσωματωμένου συστήματος; Α. Μπορεί να εκτελεί πολλές διεργασίες ταυτόχρονα. 5

6 Β. Εμπεριέχει στοιχεία υλικού ειδικού σκοπού. Γ. Περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα προγραμματιζόμενο στοιχείο. Δ. Αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. 22. Ποιο είδος μνήμης από τα παρακάτω παρουσιάζει την μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής; Α. ROM Β. EEPROM Γ. SRAM Δ. FLASH 23. Ποιο είδος μνήμης από τα παρακάτω παρουσιάζει την βέλτιστη μονιμότητα αποθήκευσης; Α. ROM Β. EEPROM Γ. SRAM Δ. FLASH 24. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας δεν είναι σειριακός; Α. SPI Β. USB Γ. PCI Δ. RS Οι διακοπές (interrupts) που διεγείρονται από εντολές προγράμματος ονομάζονται: Α. Hardware interrupts. Β. Software interrupts. Γ. External interrupts. 6

7 Δ. Internal interrupts. 26. Ο χρονιστής που επιτηρεί την καλή λειτουργία του προγράμματος, ονομάζεται: Α. SPI. Β. UART. Γ. Watchdog timer. Δ. Pipeline. 27. Ο όρος time sharing στα υπολογιστικά συστήματα σημαίνει ότι: Α. Το σύστημα έχει παραπάνω από ένα επεξεργαστή. Β. Το σύστημα έχει παραπάνω από ένα module μνήμης RAM. Γ. Το σύστημα μπορεί να εκτελέσει παραπάνω από ένα πρόγραμμα ψευδοπαράλληλα. Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 28. Ποιά από τις παρακάτω εντολές assembly x86 πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μέσα στο τέλος μιας υπορουτίνας: Α. RET Β. MOV AX,4C00h Γ. SUB AL,30h Δ. ADD BH,4Ch 29. Ποιά από τις παρακάτω εντολές assembly x86 δεν επηρεάζουν την στοίβα (stack); Α. RET Β. MOV AX,4C00h Γ. CALL L1 Δ. PUSH 7

8 Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων (C++) 1. Γράψτε ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο να δέχεται από το πληκτρολόγιο έναν ακέραιο αριθμό και να βρίσκει εάν είναι πολλαπλάσιος του 3 και του Αναπτύξτε πλήρες πρόγραμμα στο οποίο α) αποδίδεται από το πληκτρολόγιο μια χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα και β) μετατρέπεται και εμφανίζεται στην οθόνη σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. 3. Να γράψετε ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να υπολογίζει το κεφάλαιο μετά από έξι χρόνια συνεχούς αποταμίευσης με ετήσιο επιτόκιο 5%. Θεωρείστε ότι σ αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχει ανάληψη. Το αρχικό κεφάλαιο να εισάγεται από το πληκτρολόγιο 4. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει συνεχώς ακεραίους αριθμούς και να εμφανίζει μόνο τους ζυγούς αριθμούς. Το πρόγραμμα να τερματίζεται, όταν εισαχθεί αριθμός, που είναι μεγαλύτερος του 1000 ή μικρότερος του Ποια είναι τα τελικά περιεχόμενα του πίνακα arr στο παρακάτω πρόγραμμα. #include <stdio.h> void main() { int i, arr[3]={0,1,2}; for(i = 1; i < 4; i++) } arr[arr[arr[3-i]]]=i-1; 6. Ποια είναι τα τελικά περιεχόμενα του πίνακα a στο παρακάτω πρόγραμμα. 8

9 #include <stdio.h> void main() { int i, a[3]={4,2}, b[3]={2,3,4}; for(i = 0; i < 3; i++) } a[b[i]-a[2-i]]=i+2; 7. Τι τιμή θα έχουν οι μεταβλητές x, y και z μετά από τις παρακάτω εντολές: x = 4; y = 7; z = ++y; y = z-(x++); z = x-(--y); 8. Αναπτύξτε πρόγραμμα υπολογισμού του αθροίσματος δυο πινάκων. Ο κάθε πίνακας είναι δυο διαστάσεων 4Χ4 και θα πρέπει να γεμίσει με τυχαίους ακέραιους αριθμούς στο διάστημα [-10, 10). 9. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να εμφανίζει τα κεφαλαία αγγλικά γράμματα στην ίδια γραμμή και τα πεζά αγγλικά γράμματα στην επόμενη γραμμή. 10. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει πεντακόσιους ακεραίους αριθμούς και να εμφανίζει τα τετράγωνα μόνο των ζυγών αριθμών. 11. Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να εμφανίζει τα κεφαλαία αγγλικά γράμματα στην ίδια γραμμή με την αντίθετη σειρά. 9

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου Εφαρμογές σε μικρά ενσωματωμένα συστήματα (Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PROGRAMMER-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) ΜΗΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Το λογισμικό MPLAB. 2. Υλικό προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το λογισμικό MPLAB Στις εργαστηριακές ασκήσεις που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του μικροελεγκτή χρησιμοποιείται το περιβάλλον προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης MPLAB,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (Κωδικός Πτυχιακής 08213ΕΜ) ΓΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα