ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β 2197 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη 1. τις διατάξεις: α. της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύ στημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 146) β. της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178 ) γ. του ν. 3556/2006 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91) δ. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι κής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ Α 213) και του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 276) ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) 2. την υπουργική απόφαση 36730/Β903/ «Δια μόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β 1492), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / Β2156/ (ΦΕΚ Β 2181), 3. την υπ αριθμ. 1/557/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 378/ έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: την έγκριση της «Διαμόρφωση των πόρων της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς», ως εξής: Άρθρο 1 Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν τα πρό σωπα που διαχειρίζονται οργανωμένες αγορές, πολυμε ρείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συστήματα κεντρι κού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και αποθετηρίων και περιοδικές εισφορές 1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.3606/2007 ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλ λόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. 2. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευ σης (εφεξής «ΠΜΔ») σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «ΑΕΠΕΥ») ή διαχειρι στή αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τέλος ευρώ καταβάλλεται για την διαπίστωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α έως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ σε πιστωτικό ίδρυμα. 3. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας διαχειριστή οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3606/2007, ή διαχειριστή συστή ματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3606/ 2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέ λος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. 4. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση της μετα βίβασης της διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτ λων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 5. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας οργανωμένης αγοράς, ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρι σης και διακανονισμού καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ανωτέρω τέλος δεν καταβάλλεται για τις δύο πρώτες αιτήσεις κάθε ημερολογιακού έτους καθώς και στην περίπτωση που η τροποποίηση κανονισμού έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 29318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Για τη γνωστοποίηση εκ μέρους διαχειριστή ΠΜΔ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολής ουσιωδών στοιχείων με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΠΜΔ, ή τροποποίησης των κανόνων λειτουργίας ΠΜΔ ή απόφασης που αφορά σε μεταβολή του καθεστώτος της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστω τικών μέσων ή σε πραγματοποίηση εταιρικών πράξεων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά τευσης στον ΠΜΔ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος ευρώ. 7. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση αλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν άμεσα ή έμ μεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση οργανωμένης αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμ βαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 και την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας με ταβίβασης μετοχών διαχειριστή αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακα νονισμού συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 9. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφο ρά ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στις οργανωμένες αγορές που τελούν υπό τη διαχείρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών οργανωμένων αγορών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 10. Οι διαχειριστές ΠΜΔ καταβάλλουν ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 5% των εσόδων τους που προέρχο νται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον ΠΜΔ που τελεί υπό τη διαχεί ρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών ΠΜΔ κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελε γκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 11. Οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλ λόμενου και εκκαθάρισης καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, μέσω των συστημάτων ή άλλων μηχανισμών που διαχειρίζονται. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλε ται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 12. Οι διαχειριστές συστήματος διακανονισμού και μη τρώου άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπη ρεσιών διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρησης εγγραφών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 13. Η εισφορά ειδικά των διαχειριστών αγοράς παρα γώγων μέσων και των διαχειριστών συστήματος κεντρι κού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί παραγώγων μέσων των παραγράφων 9 και 11 ορίζεται στο ήμισυ (1/2) των προβλεπομένων στις παραγράφους αυτές. 14. Οι εισφορές των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13 αφορούν στις παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες και, συνεπώς, εάν ένα νομικό πρόσωπο παρέχει περισ σότερες από μία υπηρεσίες καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αντίστοιχες εισφορές αθροιστικά. Άρθρο 2 Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν πρό σωπα που εκδίδουν ή προσφέρουν κινητές αξίες ή αι τούνται την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγ μάτευση σε οργανωμένη αγορά 1. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση του περιε χομένου ενημερωτικού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) πάγιο τέλος αα) οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου ενιαίου ενημερωτικού δελτίου, αβ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου αναφοράς και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του σημειώματος κινητών αξιών για ενημερωτικό δελτίο που αποτελείται από χωριστά έγ γραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3401/2005, αγ) χιλίων (1.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005, αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3401/2005, αε) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1 (β), 1(γ) και 2(γ), 2(δ) του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 και πεντακοσίων (500) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(δ), 2(ε), 1(ε) και 2(στ) του προαναφερθέντος άρθρου, αστ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής μεριδίων διαπραγμα τεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και, β) μεταβλητό τέλος ίσο με το γινόμενο της συνολι κής αξίας των μετοχών που εισάγονται προς διαπραγ μάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: για αξία των προς εισαγωγή μετοχών έως εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ποσοστό τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (0,04%) για αξία των προς εισαγωγή μετοχών μεγαλύτερη των εκατό εκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ, πο σοστό δύο εκατοστά τοις εκατό (0,02%) ή γ) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων ήδη εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το μεταβλητό τέλος προσδιορίζεται ως το γινόμενο της αξίας των προς εισαγωγή μετοχών επί της διαφοράς μεταξύ του αντίστοιχου ποσοστού από την ανωτέρω κλίμακα του εδαφίου (β) με το πο σοστό του εδαφίου (γ). Το μεταβλητό τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Το τέλος του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το τέλος του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Ειδικά στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά από σχετική γνωστο ποίηση από την αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους (Δ23 Δημοσίου Χρέους) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορά τη συνολική αξία των νέων τίτλων ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας και το προς απόδοση ποσό που αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρ θρου, ως αξία νοείται: α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης. γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν με τοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την ονομαστική αξία των μετοχών. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματι κών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ο υφιστάμενος αριθμός μετοχών επί τη διαφορά της νέας από την παλιά ονομαστική αξία. Δεν καταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προέρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιού μενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά. δ) Στις περιπτώσεις σύνθετων αυξήσεων μετοχικού κε φαλαίου, όπως ενδεικτικά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών και δια νομή δωρεάν μετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αξία των προς εισαγωγή μετοχών ανά κατηγορία αύξησης όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. ε) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής μετοχών σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής τους. στ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετα τροπή ομολόγων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την προ σαρμοσμένη τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία κα τάθεσης των δικαιολογητικών στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το κατώτατο όριο του των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. ζ) Στην περίπτωση αύξησης και ταυτόχρονης μείω σης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1. η) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, η αξία μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίμα τος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαια γοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περίπτωση. θ) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξη σης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1. ι) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογιών, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε οργανωμένη αγορά, ο αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσής τους. 4. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας δη μόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο καταβάλ λεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, το οποίο καταβάλ λεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογί ζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση. 5. Η οργανωμένη αγορά επιτρέπει την εισαγωγή κινη τών αξιών προς διαπραγμάτευση στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν κα ταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται. Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οργανωμένη αγορά ενημερώνει την Επι τροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη της αύξησης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κατά θεση από την εταιρεία των σχετικών δικαιολογητικών. Άρθρο 3 Τέλη για την εξέταση αίτησης ή υποβολή γνωστο ποίησης που υποβάλλουν οι εποπτευόμενες εταιρεί ες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικής δι αμεσολάβησης, οι εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ καταβάλλεται στην Επι

4 29320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ή χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, το οποίο προσαυξά νεται, αναλόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων υποβάλλεται η αίτηση, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της πα ραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (εφεξής «ΑΕΕΔ») καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιου σία (εφεξής «ΑΕΔΑΚΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για ΑΕΔΑΚ, προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγρά φου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύ στασης αμοιβαίου κεφαλαίου και έγκρισης του κανο νισμού λειτουργίας του καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 5. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου κατα βάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 6. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας συγ χώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άδειας διάσπασης αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 7. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλα κίου (εφεξής «ΑΕΕΧ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής «ΑΕΕΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίη σης άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προκειμένου για ΑΕΔΑΚ προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μεταβί βαση μετοχών ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 6α του άρθρου 6 του ν.3283/2004, ή ΑΕΔΑΚΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 10. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΕΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν.3371/2005, ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 11. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του καταστατικού των ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑ ΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δεν καταβάλλονται σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση του καταστατικού είναι αποτέλε σμα λοιπών ενεργειών των εταιρειών, οι οποίες προ βλέπονται στην παρούσα απόφαση και για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή και άλλων τελών. 12. Για την υποβολή γνωστοποίησης πρόθεσης λει τουργίας υποκαταστήματος ή ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 13. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρά τους που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «κράτος μέλος»), σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3606/2007 ή με εγκατάσταση υποκα ταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 14. Για την υποβολή γνωστοποίησης εταιρείας διαχεί ρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 15. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ ή διαχειρι στή αγοράς άλλου κράτους μέλους που διαχειρίζεται ΠΜΔ σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει στην Ελλάδα υποδομές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 16. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, ή με εγκα τάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά επεν δυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, χιλίων (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπη ρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και χιλίων (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/ Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΔΑΚ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3283/2004, καταβάλλε ται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ ή δια χειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ στην Ελλάδα σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει υποδομές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 19. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμό δια εποπτική αρχή τρίτου κράτους για ίδρυση υποκα ταστήματος στην Ελλάδα καταβάλλεται το τέλος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 20. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΑΕΔΑΚ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004, και σε ΑΕΕΧ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 21. Για την υποβολή γνωστοποίησης Οργανισμού Συλ λογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής «ΟΣΕΚΑ») ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους σχετικά με την πρόθεσή του για διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφα λαίων του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 22. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων (εφεξής «ΟΣΕ») για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων του, κατα βάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 23. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για την υπέρβαση επενδυτικών ορίων από νεοσυστα θέν αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.3283/2004, καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. Άρθρο 4 Τέλη αξιολόγησης καταλληλότητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων και προσώπων που διοικούν εποπτευόμενους φορείς και τέλη πιστοποίησης επαγ γελματικής επάρκειας φυσικών προσώπων 1. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προ σώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προσώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 2. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προσώ που ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προ σώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 6(γ) του άρθρου 6 του ν.3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 3. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προ σώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή διευθυντικού στελέχους διαχειριστή αγοράς, πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, συ στήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 και την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλ ληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου διαχειριστή αγοράς, ΠΜΔ, συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλό μενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 4. Για την εξέταση αίτησης για πιστοποίηση επαγγελ ματικής επάρκειας φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Άρθρο 5 Περιοδικές εισφορές εποπτευόμενων εταιρειών που πα ρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης, εταιρειών επενδύσεων ή εταιρειών δι αχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 1. Οι ΑΕΠΕΥ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακό λουθης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλε σμα του γινομένου του ενεργητικού της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για ενεργητικό έως πέντε δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0005%, β) για ενεργητικό μεταξύ πέντε δισεκατομμυρίων ενός ( ) και είκοσι δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,00025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο των είκοσι δισεκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

6 29322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ της εισφο ράς της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, αντί στοιχα. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 4. Μέλη οργανωμένης αγοράς, ΠΜΔ ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και δια κανονισμού που δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις περιοδικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς ετήσια εισφορά τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητές τους. 5. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ και οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και διαχείρισης συστή ματος άυλων τίτλων δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στο σύστημά τους για τη διενέργεια συναλλαγών ή την κα ταχώρηση εγγραφών σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις εισφορές των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού. 6. Οι ΑΕΕΔ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς ετησίως εισφορά πεντακοσίων (500) ευρώ. 7. Οι ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΑΚΑΠ καταβάλλουν στην Επι τροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνε ται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του συνολικού ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΑΚΑΠ, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός ( ) και μέχρι πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%, β) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομ μυρίου ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει του αθροί σματος του ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαί ων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ή η ΑΕΔΑΚΑΠ την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 8. Επιπροσθέτως, οι ΑΕΔΑΚ, οι οποίες παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 9. Τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους και λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ των εισφορών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προη γουμένου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 10. Οι ΟΣΕΚΑ που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 11. Οι ΟΣΕ που έχουν λάβει άδεια για τη διάθεση με τοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 12. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου που υπολογίζο νται με βάση τις εξαμηνιαίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, καταβάλλονται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά οι εισφορές της παραγράφου 7, καταβάλ λονται από τις ΑΕΔΑΚ εντός των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους. 13. Οι ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και οι αλλοδαποί ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου είναι υπό χρεοι καταβολής εισφοράς μόνον εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη χρονική στιγμή στην οποία οι περιοδικές εισφορές καθίστανται πληρωτέες, σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Τέλη εκποίησης μετοχών Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας εκποί ησης μετοχών (όπου απαιτείται) ή/ και ορισμό μέλους οργανωμένης αγοράς για τη διενέργεια εκποίησης μετοχών καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, και εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσαυξά νεται κατά το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν, με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το συνολικό πληρωτέο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Το μέρος του τέλους που ανέρχεται σε εκατό (100) ή πεντακόσια (500) ευρώ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή της και το υπόλοιπο μέρος του τέλους καταβάλλε ται εντός μηνός από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Περιοδικές εισφορές εταιρειών με μετοχές εισηγμέ νες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ 1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ενταγμέ νες σε ΠΜΔ στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. 3. Η εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιο ποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολο γιακό έτος, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ενός ( ) και εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%, β) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ενός ( ) και διακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%, γ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυ ρίων ενός ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%, δ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%, ε) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυ ρίου ενός ( ) και τριών δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%, στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δι σεκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%. 4. Κατ εξαίρεση των παραγράφων 1 και 3, εταιρείες των οποίων μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατέχουν συνολικά άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαιου κατά τα δύο τελευταία έτη, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς ετήσια εισφορά ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται σωρευτι κά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κεφαλαιοποίηση μέχρι είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, β) για κεφαλαιοποίηση άνω των είκοσι εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10%. 5. Η εισφορά που προκύπτει από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου. Οι εταιρείες είναι υπόχρεες καταβολής της εν λόγω εισφοράς εφόσον την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ, ακόμα και εάν τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. 6. Για τον υπολογισμό της εισφοράς των υπόχρεων εταιρειών του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρθρο 8 Τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβου λευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφο ρές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαι αγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος. Άρθρο 9 Τέλη εγγραφής και περιοδικές εισφορές οργανισμών ή ομίλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1. Για την εξέταση αίτησης εγγραφής οργανισμού ή ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό τητας καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 2. Οι οργανισμοί ή όμιλοι οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλου θης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών έως δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,1%, β) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Το προς απόδοση ποσό καταβάλλεται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Άρθρο 10 Καταβολή των τελών και εισφορών 1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4%, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό ΙΒΑΝ GR Η καταβολή των τελών των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 9 της παρούσας απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή αίτησης ή γνωστοποίη σης. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και την αιτιολογία κατάθεσης, υποβάλλεται με την αντίστοιχη αίτηση ή γνωστοποίηση. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης με τοχικού κεφαλαίου, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς και επιστολή με αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των τελών και εισφορών που καταβάλλονται. 3. Για ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την εξόφληση της οφειλόμενης περιοδικής εισφο ράς σύμφωνα με τα άρθρα 1, 5, 7 και 9 της παρούσας απόφασης, αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κα τάθεσης με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται. 4. Οι καθυστερημένες οφειλές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον

8 29324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους κι εάν η καθυστέρηση κατα βολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. Οι οφειλές αυτές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπρατ τόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) ως δαπάνη είσπραξης του Δημοσίου. Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα τέλη που έχουν καταβληθεί, κατ εφαρμογή των δι ατάξεων της υπουργικής απόφασης 36730/Β903/ (ΦΕΚ Β 1492/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /Β2156/ (ΦΕΚ Β 2181/ ), από την μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα σης, συμψηφίζονται για το 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Η ετήσια εισφορά των ΑΕΕΔ για το έτος 2010 ανέρ χεται σε τριακόσια (300) ευρώ. 3. Η εισφορά της παραγράφου 4 του άρθρου 7 υπο λογίζεται για πρώτη φορά με βάση τα στοιχεία των ετών 2009 και Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω, καταργείται η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36730/Β.903/ «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο ράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α / Β2156/ Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρ θρα 3, 4 και 5 παρ. 1, 3, 4, 6 έως 13, η ισχύς των οποίων άρχεται από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 4-10-2011 Αριθμ.πρωτ.818 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.δ6α1134011εξ2011/26-9-2011

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑ ΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ.... 1 Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα