ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Β 2197 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη 1. τις διατάξεις: α. της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύ στημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 146) β. της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178 ) γ. του ν. 3556/2006 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 91) δ. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι κής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ Α 213) και του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 276) ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) 2. την υπουργική απόφαση 36730/Β903/ «Δια μόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β 1492), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / Β2156/ (ΦΕΚ Β 2181), 3. την υπ αριθμ. 1/557/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 378/ έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: την έγκριση της «Διαμόρφωση των πόρων της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς», ως εξής: Άρθρο 1 Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν τα πρό σωπα που διαχειρίζονται οργανωμένες αγορές, πολυμε ρείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συστήματα κεντρι κού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και αποθετηρίων και περιοδικές εισφορές 1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.3606/2007 ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλ λόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. 2. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευ σης (εφεξής «ΠΜΔ») σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «ΑΕΠΕΥ») ή διαχειρι στή αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τέλος ευρώ καταβάλλεται για την διαπίστωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α έως ε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ σε πιστωτικό ίδρυμα. 3. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας διαχειριστή οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3606/2007, ή διαχειριστή συστή ματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3606/ 2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέ λος εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. 4. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση της μετα βίβασης της διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτ λων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 5. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας οργανωμένης αγοράς, ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρι σης και διακανονισμού καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ανωτέρω τέλος δεν καταβάλλεται για τις δύο πρώτες αιτήσεις κάθε ημερολογιακού έτους καθώς και στην περίπτωση που η τροποποίηση κανονισμού έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 29318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Για τη γνωστοποίηση εκ μέρους διαχειριστή ΠΜΔ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολής ουσιωδών στοιχείων με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΠΜΔ, ή τροποποίησης των κανόνων λειτουργίας ΠΜΔ ή απόφασης που αφορά σε μεταβολή του καθεστώτος της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστω τικών μέσων ή σε πραγματοποίηση εταιρικών πράξεων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά τευσης στον ΠΜΔ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος ευρώ. 7. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση αλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν άμεσα ή έμ μεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση οργανωμένης αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμ βαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 και την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας με ταβίβασης μετοχών διαχειριστή αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακα νονισμού συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 9. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφο ρά ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στις οργανωμένες αγορές που τελούν υπό τη διαχείρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών οργανωμένων αγορών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 10. Οι διαχειριστές ΠΜΔ καταβάλλουν ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 5% των εσόδων τους που προέρχο νται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον ΠΜΔ που τελεί υπό τη διαχεί ρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών ΠΜΔ κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελε γκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 11. Οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλ λόμενου και εκκαθάρισης καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, μέσω των συστημάτων ή άλλων μηχανισμών που διαχειρίζονται. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλε ται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 12. Οι διαχειριστές συστήματος διακανονισμού και μη τρώου άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπη ρεσιών διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρησης εγγραφών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. 13. Η εισφορά ειδικά των διαχειριστών αγοράς παρα γώγων μέσων και των διαχειριστών συστήματος κεντρι κού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί παραγώγων μέσων των παραγράφων 9 και 11 ορίζεται στο ήμισυ (1/2) των προβλεπομένων στις παραγράφους αυτές. 14. Οι εισφορές των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13 αφορούν στις παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες και, συνεπώς, εάν ένα νομικό πρόσωπο παρέχει περισ σότερες από μία υπηρεσίες καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αντίστοιχες εισφορές αθροιστικά. Άρθρο 2 Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν πρό σωπα που εκδίδουν ή προσφέρουν κινητές αξίες ή αι τούνται την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγ μάτευση σε οργανωμένη αγορά 1. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση του περιε χομένου ενημερωτικού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) πάγιο τέλος αα) οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου ενιαίου ενημερωτικού δελτίου, αβ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου αναφοράς και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του σημειώματος κινητών αξιών για ενημερωτικό δελτίο που αποτελείται από χωριστά έγ γραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3401/2005, αγ) χιλίων (1.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005, αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3401/2005, αε) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1 (β), 1(γ) και 2(γ), 2(δ) του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 και πεντακοσίων (500) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(δ), 2(ε), 1(ε) και 2(στ) του προαναφερθέντος άρθρου, αστ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής μεριδίων διαπραγμα τεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και, β) μεταβλητό τέλος ίσο με το γινόμενο της συνολι κής αξίας των μετοχών που εισάγονται προς διαπραγ μάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: για αξία των προς εισαγωγή μετοχών έως εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ, ποσοστό τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (0,04%) για αξία των προς εισαγωγή μετοχών μεγαλύτερη των εκατό εκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ, πο σοστό δύο εκατοστά τοις εκατό (0,02%) ή γ) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων ήδη εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το μεταβλητό τέλος προσδιορίζεται ως το γινόμενο της αξίας των προς εισαγωγή μετοχών επί της διαφοράς μεταξύ του αντίστοιχου ποσοστού από την ανωτέρω κλίμακα του εδαφίου (β) με το πο σοστό του εδαφίου (γ). Το μεταβλητό τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Το τέλος του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το τέλος του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Ειδικά στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά από σχετική γνωστο ποίηση από την αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους (Δ23 Δημοσίου Χρέους) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορά τη συνολική αξία των νέων τίτλων ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας και το προς απόδοση ποσό που αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρ θρου, ως αξία νοείται: α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης. γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν με τοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την ονομαστική αξία των μετοχών. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματι κών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ο υφιστάμενος αριθμός μετοχών επί τη διαφορά της νέας από την παλιά ονομαστική αξία. Δεν καταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προέρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιού μενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά. δ) Στις περιπτώσεις σύνθετων αυξήσεων μετοχικού κε φαλαίου, όπως ενδεικτικά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών και δια νομή δωρεάν μετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αξία των προς εισαγωγή μετοχών ανά κατηγορία αύξησης όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. ε) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής μετοχών σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής τους. στ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετα τροπή ομολόγων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την προ σαρμοσμένη τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία κα τάθεσης των δικαιολογητικών στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το κατώτατο όριο του των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. ζ) Στην περίπτωση αύξησης και ταυτόχρονης μείω σης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1. η) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, η αξία μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίμα τος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαια γοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περίπτωση. θ) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξη σης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1. ι) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογιών, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε οργανωμένη αγορά, ο αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσής τους. 4. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας δη μόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη: α) τέλος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο καταβάλ λεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, το οποίο καταβάλ λεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογί ζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση. 5. Η οργανωμένη αγορά επιτρέπει την εισαγωγή κινη τών αξιών προς διαπραγμάτευση στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν κα ταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται. Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οργανωμένη αγορά ενημερώνει την Επι τροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη της αύξησης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κατά θεση από την εταιρεία των σχετικών δικαιολογητικών. Άρθρο 3 Τέλη για την εξέταση αίτησης ή υποβολή γνωστο ποίησης που υποβάλλουν οι εποπτευόμενες εταιρεί ες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικής δι αμεσολάβησης, οι εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ καταβάλλεται στην Επι

4 29320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ή χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, το οποίο προσαυξά νεται, αναλόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων υποβάλλεται η αίτηση, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της πα ραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (εφεξής «ΑΕΕΔ») καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιου σία (εφεξής «ΑΕΔΑΚΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για ΑΕΔΑΚ, προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγρά φου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύ στασης αμοιβαίου κεφαλαίου και έγκρισης του κανο νισμού λειτουργίας του καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 5. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου κατα βάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 6. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας συγ χώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άδειας διάσπασης αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 7. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λει τουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλα κίου (εφεξής «ΑΕΕΧ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής «ΑΕΕΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 8. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίη σης άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προκειμένου για ΑΕΔΑΚ προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μεταβί βαση μετοχών ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 6α του άρθρου 6 του ν.3283/2004, ή ΑΕΔΑΚΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 10. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΕΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν.3371/2005, ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 11. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του καταστατικού των ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑ ΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δεν καταβάλλονται σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση του καταστατικού είναι αποτέλε σμα λοιπών ενεργειών των εταιρειών, οι οποίες προ βλέπονται στην παρούσα απόφαση και για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή και άλλων τελών. 12. Για την υποβολή γνωστοποίησης πρόθεσης λει τουργίας υποκαταστήματος ή ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 13. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρά τους που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «κράτος μέλος»), σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3606/2007 ή με εγκατάσταση υποκα ταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 14. Για την υποβολή γνωστοποίησης εταιρείας διαχεί ρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. 15. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ ή διαχειρι στή αγοράς άλλου κράτους μέλους που διαχειρίζεται ΠΜΔ σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει στην Ελλάδα υποδομές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 16. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, ή με εγκα τάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά επεν δυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, χιλίων (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπη ρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και χιλίων (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/ Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΔΑΚ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3283/2004, καταβάλλε ται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/ Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ ή δια χειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ στην Ελλάδα σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει υποδομές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 19. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμό δια εποπτική αρχή τρίτου κράτους για ίδρυση υποκα ταστήματος στην Ελλάδα καταβάλλεται το τέλος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 20. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΑΕΔΑΚ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004, και σε ΑΕΕΧ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 21. Για την υποβολή γνωστοποίησης Οργανισμού Συλ λογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής «ΟΣΕΚΑ») ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους σχετικά με την πρόθεσή του για διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφα λαίων του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 22. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων (εφεξής «ΟΣΕ») για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων του, κατα βάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 23. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για την υπέρβαση επενδυτικών ορίων από νεοσυστα θέν αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.3283/2004, καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. Άρθρο 4 Τέλη αξιολόγησης καταλληλότητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων και προσώπων που διοικούν εποπτευόμενους φορείς και τέλη πιστοποίησης επαγ γελματικής επάρκειας φυσικών προσώπων 1. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προ σώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προσώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ καταβάλλεται στην Επιτρο πή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 2. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προσώ που ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προ σώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 6(γ) του άρθρου 6 του ν.3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 3. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προ σώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή διευθυντικού στελέχους διαχειριστή αγοράς, πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, συ στήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 και την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλ ληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου διαχειριστή αγοράς, ΠΜΔ, συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλό μενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ. 4. Για την εξέταση αίτησης για πιστοποίηση επαγγελ ματικής επάρκειας φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Άρθρο 5 Περιοδικές εισφορές εποπτευόμενων εταιρειών που πα ρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης, εταιρειών επενδύσεων ή εταιρειών δι αχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 1. Οι ΑΕΠΕΥ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαια γοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακό λουθης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλε σμα του γινομένου του ενεργητικού της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για ενεργητικό έως πέντε δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0005%, β) για ενεργητικό μεταξύ πέντε δισεκατομμυρίων ενός ( ) και είκοσι δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,00025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο των είκοσι δισεκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

6 29322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ της εισφο ράς της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, αντί στοιχα. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 4. Μέλη οργανωμένης αγοράς, ΠΜΔ ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και δια κανονισμού που δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις περιοδικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς ετήσια εισφορά τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητές τους. 5. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ και οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και διαχείρισης συστή ματος άυλων τίτλων δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στο σύστημά τους για τη διενέργεια συναλλαγών ή την κα ταχώρηση εγγραφών σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις εισφορές των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού. 6. Οι ΑΕΕΔ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς ετησίως εισφορά πεντακοσίων (500) ευρώ. 7. Οι ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΑΚΑΠ καταβάλλουν στην Επι τροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνε ται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του συνολικού ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΑΚΑΠ, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός ( ) και μέχρι πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%, β) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%, γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομ μυρίου ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει του αθροί σματος του ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαί ων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ή η ΑΕΔΑΚΑΠ την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 8. Επιπροσθέτως, οι ΑΕΔΑΚ, οι οποίες παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός ( ) και ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%, β) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός ( ) και πέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, γ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός ( ) και δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%, δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετή σιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 9. Τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους και λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ των εισφορών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προη γουμένου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. 10. Οι ΟΣΕΚΑ που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 11. Οι ΟΣΕ που έχουν λάβει άδεια για τη διάθεση με τοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κεφάλαιο. 12. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου που υπολογίζο νται με βάση τις εξαμηνιαίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, καταβάλλονται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά οι εισφορές της παραγράφου 7, καταβάλ λονται από τις ΑΕΔΑΚ εντός των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους. 13. Οι ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και οι αλλοδαποί ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου είναι υπό χρεοι καταβολής εισφοράς μόνον εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη χρονική στιγμή στην οποία οι περιοδικές εισφορές καθίστανται πληρωτέες, σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Τέλη εκποίησης μετοχών Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας εκποί ησης μετοχών (όπου απαιτείται) ή/ και ορισμό μέλους οργανωμένης αγοράς για τη διενέργεια εκποίησης μετοχών καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο ράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, και εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσαυξά νεται κατά το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν, με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το συνολικό πληρωτέο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Το μέρος του τέλους που ανέρχεται σε εκατό (100) ή πεντακόσια (500) ευρώ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή της και το υπόλοιπο μέρος του τέλους καταβάλλε ται εντός μηνός από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Περιοδικές εισφορές εταιρειών με μετοχές εισηγμέ νες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ 1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 2. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ενταγμέ νες σε ΠΜΔ στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. 3. Η εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιο ποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολο γιακό έτος, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ενός ( ) και εκατό εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%, β) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρί ων ενός ( ) και διακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%, γ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυ ρίων ενός ( ) και πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%, δ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομ μυρίων ενός ( ) και ενός δισεκατομμυρίου ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%, ε) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυ ρίου ενός ( ) και τριών δισεκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%, στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δι σεκατομμυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%. 4. Κατ εξαίρεση των παραγράφων 1 και 3, εταιρείες των οποίων μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατέχουν συνολικά άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαιου κατά τα δύο τελευταία έτη, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς ετήσια εισφορά ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται σωρευτι κά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: α) για κεφαλαιοποίηση μέχρι είκοσι εκατομμύρια ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%, β) για κεφαλαιοποίηση άνω των είκοσι εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10%. 5. Η εισφορά που προκύπτει από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου. Οι εταιρείες είναι υπόχρεες καταβολής της εν λόγω εισφοράς εφόσον την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ, ακόμα και εάν τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. 6. Για τον υπολογισμό της εισφοράς των υπόχρεων εταιρειών του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρθρο 8 Τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και εισφορές από συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβου λευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφο ρές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαι αγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος. Άρθρο 9 Τέλη εγγραφής και περιοδικές εισφορές οργανισμών ή ομίλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1. Για την εξέταση αίτησης εγγραφής οργανισμού ή ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό τητας καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 2. Οι οργανισμοί ή όμιλοι οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλου θης κλίμακας: α) για κύκλο εργασιών έως δέκα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,1%, β) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομ μυρίων ενός ( ) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξα μηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Το προς απόδοση ποσό καταβάλλεται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Άρθρο 10 Καταβολή των τελών και εισφορών 1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4%, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό ΙΒΑΝ GR Η καταβολή των τελών των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 9 της παρούσας απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή αίτησης ή γνωστοποίη σης. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και την αιτιολογία κατάθεσης, υποβάλλεται με την αντίστοιχη αίτηση ή γνωστοποίηση. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης με τοχικού κεφαλαίου, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κε φαλαιαγοράς και επιστολή με αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των τελών και εισφορών που καταβάλλονται. 3. Για ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την εξόφληση της οφειλόμενης περιοδικής εισφο ράς σύμφωνα με τα άρθρα 1, 5, 7 και 9 της παρούσας απόφασης, αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κα τάθεσης με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται. 4. Οι καθυστερημένες οφειλές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον

8 29324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους κι εάν η καθυστέρηση κατα βολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. Οι οφειλές αυτές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπρατ τόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) ως δαπάνη είσπραξης του Δημοσίου. Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα τέλη που έχουν καταβληθεί, κατ εφαρμογή των δι ατάξεων της υπουργικής απόφασης 36730/Β903/ (ΦΕΚ Β 1492/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /Β2156/ (ΦΕΚ Β 2181/ ), από την μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα σης, συμψηφίζονται για το 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Η ετήσια εισφορά των ΑΕΕΔ για το έτος 2010 ανέρ χεται σε τριακόσια (300) ευρώ. 3. Η εισφορά της παραγράφου 4 του άρθρου 7 υπο λογίζεται για πρώτη φορά με βάση τα στοιχεία των ετών 2009 και Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω, καταργείται η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36730/Β.903/ «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο ράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α / Β2156/ Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρ θρα 3, 4 και 5 παρ. 1, 3, 4, 6 έως 13, η ισχύς των οποίων άρχεται από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΠΑΠΟΥΤΣΑΛΑ ΚΗ Ομουριέ του Οσμάν κ.λπ.... 1 Αποδοχή αιτήσεων αποποίησης της Ελληνικής Ιθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως:

παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 180 ΝΟΜΟΥ 4261 / 2014 1. A. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 αναριθμουμέ- νων των υπολοίπων σε 3, 4, 5, 6 και 7, ως ακολούθως: «2.α) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΛΗ-ΨΔΛ. 1. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που

ΑΔΑ: 457ΛΗ-ΨΔΛ. 1. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.οικ.2/83241/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα