Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων"

Transcript

1 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους γ) Είναι διαχειριστής της ΑΕΔΑΚ δ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι: α) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) β) Διαχειριστής ΑΕΔΑΚ γ) Ομάδα περιουσίας που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε πολλούς μεριδιούχους δ) Ομάδα περιουσίας που ανήκει σε όλους τους μετόχους της ΑΕΔΑΚ 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει νομική προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι μεριδιούχοι: α) Εκπροσωπούνται δικαστικά από την ΑΕΔΑΚ β) Εκπροσωπούνται όπως αποφασίζει η πλειοψηφία τους γ) Ευθύνονται ατομικά & εις ολόκληρο για διεκδικήσεις τρίτων δ) Δεν κινδυνεύουν κατά κεφάλαιο αλλά μόνο με απώλεια απόδοσης 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη μέχρι... του καθαρού ενεργητικού του. α) 1% β) 5% γ) 10% δ) 15% 5. Η συγχώνευση Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται: α) Κατόπιν άδειας της ΕΚ β) Με απορρόφηση Aμοιβαίου Kεφαλαίου γ) Με δημιουργία νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 6. Η ομάδα περιουσίας που αποτελεί ένα αμοιβαίο κεφάλαιο: α) Ανήκει στην ΑΕΔΑΚ που την διαχειρίζεται β) Ανήκει στον θεματοφύλακα της ΑΕΔΑΚ γ) Ανήκει στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ δ) Ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους 7. Σε ποιους ανήκει η περιουσία ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου; α) Σε όλους τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου β) Στην ΑΕΔΑΚ η οποία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γ) Στους μετόχους της ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δ) Στο θεματοφύλακα ο οποίος ευθύνεται απέναντι των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 8. Βάσει του Ν. 4099/2012 περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ποια απάντηση είναι λανθασμένη; α) Για τη σύστασή του απαιτείται ενεργητικό β) Δεν έχει νομική προσωπικότητα γ) Ιδρύεται & λειτουργεί με άδεια της ΕΚ δ) Η περιουσία του συνίσταται σε μετρητά μόνον 9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; I. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι νομικό πρόσωπο II. Οι μεριδιούχοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκπροσωπούνται δικαστικώς, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του, από την ΑΕΔΑΚ III. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις του θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του IV. Οι μεριδιούχοι Α/Κ δεν εκπροσωπούνται εξωδίκως, ως προς τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από την ΑΕΔΑΚ α) Ι και ΙΙΙ β) Ι και ΙΙ γ) ΙΙ και ΙΙΙ

2 δ) III και IV 10. Οι επιτρεπόμενες επενδύσεις αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιούνται σε: α) Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα μόνο β) Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένες διεθνώς οργανωμένες αγορές γ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες ύστερα από άδεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών δ) Μακροπρόθεσμες ιδιωτικές καταθέσεις σε διεθνή πιστωτικά ιδρύματα 11. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου: α) Πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την ίδια την ΑΕΔΑΚ β) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ σε θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση της οδηγίες της ΑΕΔΑΚ γ) Ανατίθεται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση τις οδηγίες της ΑΕΔΑΚ δ) Πραγματοποιείται από κοινού από την ίδια την ΑΕΔΑΚ και θεματοφύλακα που ενεργεί ως ταμίας με βάση της οδηγίες της ΑΕΔΑΚ 12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) λαμβάνει άδεια συστάσεως μόνο εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) έχει εγκρίνει: α) Την εταιρία διαχειρίσεως, τον κανονισμό και το θεματοφύλακα του Α/Κ β) Τον κανονισμό και την προβλεπόμενη κατανομή του ενεργητικού του Α/Κ γ) Μόνο τον κανονισμό του Α/Κ δ) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διατυπώσεις πέραν της νομότυπης συστάσεως της διαχειρίστριας του Α/Κ ΑΕΔΑΚ 13. Τα αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ), ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους, άμεσα ή έμμεσα (με τη χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων),κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: I. Α/Κ Χρηματαγοράς II. Ομολογιακά Α/Κ III. Μικτά Α/Κ IV. Μετοχικά Α/Κ V. Σύνθετα Α/Κ VI. Α/Κ μεσοπρόθεσμων διαθεσίμων VII. Α/Κ blue chips α) II, III,IV, VI και VII β) I, II, III, IV, V γ) II εως και VII δ) I εως V και VII 14. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς: α) Ανάλογα με την εκτίμηση του διαχειριστή β) Σε προϊόντα χρηματαγοράς σε ποσοστό > 65%, δευτερευόντως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος & καθόλου σε μετοχές γ) Σε τίτλους σταθερής απόδοσης σε ποσοστό 60% & σε μετοχές σε ποσοστό 40% δ) Τίποτα από τα παραπάνω 15. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) Χρηματαγοράς, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, διακρίνονται σε: α) Α/Κ Διαχειρίσεως Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και Α/Κ Μεσομακροπρόθεσμων Διαθεσίμων β) Α/Κ Διαθεσίμων και Α/Κ Αποθεματικών γ) Α/Κ Διαχειρίσεως Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων και Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων δ) Α/Κ Αξιών και Α/Κ Διαθεσίμων 16. Ο όρος «κυρίως επένδυση» νοείται ως ποσοστό επενδύσεως τουλάχιστον. επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. α) 25% β) 45% γ) 65% δ) 85% 17. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) όλων των κατηγοριών μπορούν να διακρίνονται περαιτέρω σε: α) Α/Κ Δείκτη και Α/Κ Συνθέσεως β) Α/Κ Δείκτη και Α/Κ Κεφαλαίων γ) Α/Κ Συνθέσεως και Α/Κ Κατανομής δ) Α/Κ Διασποράς και Α/Κ Συνθέσεως

3 18. Η εξαγορά των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου: α) Είναι υποχρεωτική όταν τη ζητήσει ο μεριδιούχος β) Γίνεται δεκτή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ γ) Είναι απολύτως απαγορευμένη δ) Προϋποθέτει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 19. Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης β) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ημέρας, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης γ)απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατόπιν άδειας της ΕΚ δ) Απαιτείται γραπτή αίτηση και η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ 20. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης β) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης ημέρας, δίχως δυνατότητα εξαίρεσης γ) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων δ) Σε ότι αφορά στην εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου: (α) απαιτείται γραπτή αίτηση, (β) η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων την ημέρα υποβολής της αίτησης, με δυνατότητα αναστολής της εξαγοράς για τρεις μήνες κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων 21. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της: α) Ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς β) Προηγούμενης εργάσιμης της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς γ) Επόμενης εργάσιμης της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς δ) Καλύτερης δυνατής τιμής των 3 εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς 22. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. β) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, και να επενδύουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε μετοχή. γ) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σε κάθε περίπτωση εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. δ) Τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων που αναπαράγουν τη σύνθεση δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολόγων, εφόσον έχει δοθεί σχετική άδεια, μπορεί να είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. 23. Ο συνθετικός δείκτης κινδύνου απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Α/Κ): α) Δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ζωής του Α/Κ β) Που είναι ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι το Α/Κ δεν έχει καθόλου κίνδυνο γ) Βασίζεται στην τυπική απόκλιση των αποδόσεων του Α/Κ 24. Η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Απαγορεύεται γενικά β) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων γ) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων & συγγενών α βαθμού δ) Επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων & συγγενών α βαθμού & β βαθμού 25. Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων απαιτείται: α) Γραπτή αίτηση προς την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων β) Χορήγηση του εντύπου «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» γ) Η ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή εισηγμένες κινητές αξίες (Εφόσον γίνονται δεκτές)

4 26. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν: α)την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ, τα έξοδα, προμήθειες και επιβαρύνσεις β) Σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του γ)παρουσίαση προηγούμενων αποδόσεων ή όπου απαιτείται σεναρίων απόδοσης καθώς και τη σχέση κινδύνου και απόδοσης της επένδυσης 27. Για την ΑΕΔΑΚ «MEGAMUTUALPROFIT» με έδρα την Αθήνα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ισχύει ότι: α) Οι μετοχές της είναι ανώνυμες και διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Αθηνών β) Οι μετοχές της είναι ονομαστικές και μη διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Αθηνών γ) Το μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να σχηματιστεί με εισφορά ακινήτου που πρέπει να αποτιμηθεί σε αξία τουλάχιστον ευρώ δ) Η άδεια παρέχεται από κοινού από την ΕΚ και την ΤτΕ 28. Οι ανοικτού τύπου οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων μπορούν να πάρουν τη μορφή: α) Αμοιβαίου κεφαλαίου β) Ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου γ) Αμοιβαίου κεφαλαίου, ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) δ) Αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) 29. Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) Το είδος των επενδύσεων στις οποίες δύναται να επενδύεται το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου β) Τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και την επενδυτική του πολιτική γ) Την τιμή των μεριδίων κατά το χρόνο σύστασης δ) όλα τα παραπάνω 30. Ο κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει ποια από τα ακόλουθα; α) Την ονομασία και διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, και την επωνυμία της εκδότριας ΑΕΔΑΚ β) Τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική της ΑΕΔΑΚ και τους επενδυτικούς περιορισμούς γ) Κανένα από τα παραπάνω δ) Το (α) και το (β) 31. Ο θεματοφύλακας ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου οφείλει: I. Να συνυπογράφει τον κανονισμό II. Να διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή και η αποτίμηση της καθαρής αξίας διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κανονισμό III. Να διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές καταβάλλεται εντός των προθεσμιών IV. Να είναι πιστωτικό ίδρυμα α) I και II β) I, II και III γ) I και ΙΙΙ δ) I, II, III και IV 32. Ο θεματοφύλακας ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν οφείλει: α) Να συνυπογράφει τον κανονισμό. β) Να διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή και η αποτίμηση της καθαρής αξίας διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Κανονισμό. γ) Να διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές καταβάλλεται εντός των προθεσμιών. δ) Να είναι ΑΕΔΑΚ 33. Η ΑΕΔΑΚ επιτρέπεται να παρέχει και: α) Όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες του ν. 3606/2007 β) Μόνον τις παρεπόμενες υπηρεσίες του ν. 3606/2007 γ) Την διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων δ) Την διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων κατόπιν ειδικής αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 34. Οι ΑΕΔΑΚ μπορούν: α) Να λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) β) Να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες σε συνάλλαγμα γ) Να προβαίνουν σε υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης μεριδίων ΟΣΕΚΑ δ) Να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης μεριδίων κατόπιν έγκρισης της ΕΚ

5 35. Οι ΑΕΔΑΚ δύνανται κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: α) Να παρέχουν και την υπηρεσία της αναδοχής β) Να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων επενδύσεων πελατών σε ατομική βάση, παροχής επενδυτικών συμβουλών, φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ γ) Να παρέχουν την υπηρεσία λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) δ) Τίποτα από τα παραπάνω 36. Ποιος ο κύριος σκοπός της ΑΕΔΑΚ; α) Η διαχείριση αμοιβαίου κεφαλαίου β) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία γ) Η φύλαξη & διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕ δ) Οι επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα 37. Κάθε ΑΕΔΑΚ οφείλει να: α) Ετοιμάζει το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και ενημερωτικό δελτίο για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται β) Ετοιμάζει το έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και ενημερωτικό δελτίο για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται γ) Ετοιμάζει ένα πλήρες ενημερωτικό δελτίο για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται δ) Καμία από τις υπόλοιπες επιλογές 38. Υπεύθυνο/η για την οργάνωση του δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι: α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) β) Η ΑΕΔΑΚ γ) Η ΑΕΕΧ δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) 39. Ως «Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ)» νοείται: α) Ο ΔΟΕΕ που είναι εταιρία οποιασδήποτε μορφής, έχει έδρα την Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. β) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα στην ΕΕ και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. γ) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα την Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. δ) Ο ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει έδρα στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) 40. Ο Ν. 4209/2013 για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων έχει εφαρμογή σε: α) Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης β) Οντότητες ειδικού σκοπού τιτλοποίησης γ) Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα εκτός της ΕΕ, οι οποίοι προωθούν εμπορικά στην Ελλάδα έναν ή περισσότερους ΟΕΕ 41. Ως «ΟΕΕ» νοείται: α) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. β) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές μόνο φυσικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. γ) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές- φυσικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. δ) Οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επενδυτικών του τμημάτων, ο οποίος: αα) συγκεντρώνει κεφάλαια από επενδυτές- νομικά πρόσωπα με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και ββ) δεν χρειάζεται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/10 ή το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. 42. Ως Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) νοείται:

6 α) Κάθε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ. β) Κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ. γ) Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ. δ) Κάθε καταπίστευμα του οποίου η συνήθης δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ΟΕΕ. 43. Η διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) δε μπορεί να υπερβαίνει τα: α) 10 έτη β) 15 έτη γ) 20 έτη δ) 25 έτη 44. Η Εταιρία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) δεν επιτρέπεται να: α) Να παρέχει δάνεια σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει β) Να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει γ) Να συμμετέχει σε εισηγμένες επιχειρήσεις δ) Να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στο εξωτερικό 45. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ): α) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη. β) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη. γ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια, ακίνητα και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη. δ) Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά, η οποία συνιστάται για ορισμένη χρονική διάρκεια με αποκλεισμό του δικαιώματος απόκτησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού με όρους διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο Νόμο και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξαδιαιρέτου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δε μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη. 46. Το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) κατά τη σύστασή του και η ελάχιστη αξία της συμμετοχής κάθε μεριδιούχου κατά τη σύσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι, αντίστοιχα: α) και Ευρώ β) και Ευρώ γ) και Ευρώ δ) και Ευρώ 47. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του. του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη: α) 5% β) 10% γ) 20% δ) 25% 48. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι: α) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα β) Ανώνυμη εταιρία με επικουρικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα

7 γ) Προσωπική εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα δ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή β) σε Τρίτη χώρα εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών εκτός Ε.Ε. 49. Η είσοδος και έξοδος του επενδυτή σε ΑΕΕΧ πραγματοποιείται: α) Με την καταβολή της αξίας των μεριδίων της ΑΕΕΧ και την εξαγορά τους, αντιστοίχως β) Με την αγορά και πώληση των μετοχών της ΑΕΕΧ, αντιστοίχως γ) Με την προσφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων της ΑΕΕΧ και εξαγορά των μεριδίων, αντιστοίχως δ) Με κανένα από τους παραπάνω τρόπους 50. Ποιές από τις παρακάτω επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες; α) Τα πιστωτικά ιδρύματα β) Οι ΑΕΕΔ γ) Οι ΑΕΔΑΚ δ) Οι ΑΕΕΧ 51. Η ΑΕΕΧ έχει ως σκοπό: α) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και την παροχή επενδυτικών συμβουλών β) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και την παροχή της υπηρεσίας της αναδοχής γ) Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της αποκλειστικά δ) Τίποτα από τα παραπάνω 52. Πως μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στην ΑΕΕΧ: α) Με την απόκτηση μετοχών β) Με την απόκτηση μεριδίων γ) Με την απόκτηση ομολόγων 53. Η ΑΕΕΧ «ΜΙΔΑΣ Α.Ε.» εποπτεύεται από: α) Την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών β) Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) γ) Την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δ) Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 54. Τι από τα παρακάτω δεν επιτρέπεται να κάνει μία ΑΕΕΧ; α) Να επενδύει σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά τρίτου κράτους (δηλαδή όχι κράτους-μέλους) αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό β) Να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα γ) Να επενδύει σε πολύτιμα μέταλλα ούτε να αποκτά παραστατικούς τίτλους αυτών δ) Να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς που αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά που εδρεύει ή λειτουργεί σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 55. Η ΑΕΕΧ υποχρεούται να υποβάλει αίτηση: α) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αδειοδότησής της από την ΕΚ β) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου της. γ) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου της. δ) Εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός 6 μηνών από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας από την ΕΚ 56. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μιας ΑΕΕΧ εάν: α) Δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός έξι μηνών β) Έχει λάβει την άδεια λειτουργίας βάσει ψευδών δηλώσεων ή με άλλο παράνομο τρόπο γ) Έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας 57. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή; α) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΕΧ σε οργανωμένη αγορά είναι υποχρεωτική, ενώ οι μετοχές ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά

8 β) Οι μετοχές των ΑΕΕΧ και ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά γ) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΔΑΚ σε οργανωμένη αγορά είναι υποχρεωτική, ενώ οι μετοχές ΑΕΕΧ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά δ) Η εισαγωγή των μετοχών ΑΕΕΧ σε οργανωμένη αγορά υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΕΧ, ενώ οι μετοχές ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά 58. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ β) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών, αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης τους με δέσμευση ανάληψης και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ γ) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών, τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης και φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ δ) Οι ΑΕΔΑΚ έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ και δεν επιτρέπεται να παρέχουν άλλες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες 59. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ: α) Γίνεται από την ίδια την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς β) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ σε θεματοφύλακα μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γ) Ανατίθεται από την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ σε θεματοφύλακα, Πιστωτικό Ίδρυμα, μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος δ) Γίνεται από την ίδια την ΑΕΔΑΚ/ΑΕΕΜΚ 60. Οι ΑΕΔΑΚ, μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν επίσης να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, επενδυτικές συμβουλές και έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση β) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών και φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, επενδυτικές συμβουλές και φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ δ)τίποτα από τα παραπάνω αλλά μόνο υπηρεσίες ανάλυσης αγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων 61. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ): α) Έχει σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου β) Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου γ) Ισχύουν τα (α) και (β) δ) Δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω 62. Ο ΟΣΕΚΑ που έχει τη μορφή Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ): α) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχειρίσεως καθώς και να συνιστά περισσοτέρων του ενός (1) επενδυτικά τμήματα. β) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχειρίσεως αλλά να μη συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα. γ) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχειρίσεως καθώς και να συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα. δ) Έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού του χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου πάνω από ορισμένο ποσό. Δύναται είτε να διαχειρίζεται η ίδια το χαρτοφυλάκιό της είτε να ορίζει εταιρία διαχειρίσεως καθώς και να συνιστά περισσότερα του ενός (1) επενδυτικά τμήματα. 63. Μια Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) αδειοδοτείται από την ΕΚ μόνο εφόσον η ΕΚ έχει εγκρίνει: α) Τα καταστατικά έγγραφα, το θεματοφύλακα και την εταιρία διαχειρίσεως, εφόσον έχει οριστεί β) Τη νομότυπη κατανομή του ενεργητικού

9 γ) Την ύπαρξη του ελαχίστου απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου δ) Τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ 64. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ΟΣΕΚΑ που έχει: α) Καταστατική μορφή β) Συμβατική μορφή γ) Συλλογική μορφή δ) Αλληλέγγυα μορφή 65. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) είναι ΟΣΕΚΑ: α) Συμβατικής μορφής β) Εταιρικής μορφής γ) Μεταβλητής μορφής δ) Καταστατικής μορφής 66. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: α) Οι μετοχές της Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία β) Το ενεργητικό της ΑΕΕΜΚ διαιρείται σε ίσης αξίας μερίδια γ) Η ΑΕΕΜΚ έχει ως σαν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου πελατών 67. Η είσοδος και έξοδος του επενδυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) πραγματοποιείται: α) Με την καταβολή της αξίας των μεριδίων της ΑΕΕΜΚ και την εξαγορά τους, αντιστοίχως β) Με την αγορά και πώληση των μετοχών της ΑΕΕΜΚ, αντιστοίχως γ) Με την προσφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων της ΑΕΕΜΚ και εξαγορά των μεριδίων, αντιστοίχως δ) Με κανένα από τους παραπάνω τρόπους 68. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: α) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαχειρίζεται τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ και να διοικεί τον ΟΣΕΚΑ β) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων γ) Η Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ μπορεί να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων ΟΣΕΚΑ 69. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν επιτρεπόμενες επενδύσεις από ΟΣΕΚΑ: α) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά β) Μερίδια ΟΣΕΚΑ γ) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 70. Θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν. 4099/2012: α) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου β) Οι οργανισμοί που έχουν ως μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία γ) Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005 δ) Κανείς από τους παραπάνω 71. Δεν θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν. 4099/2012: α) Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005 β) Τα αμοιβαία κεφάλαια γ) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 72. Οι ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε: α) Βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα β) Χρηματοπιστωτικού και διαμεσολαβητικού τύπου γ) Διαχειριστικού και χρηματοδοτικού τύπου δ) Ανοικτού και Κλειστού τύπου 73. Στους ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου περιλαμβάνονται:

10 α) Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου β) Οι ΑΕΕΧ γ) Οι ΑΕΕΔ και οι ΑΕΠΕΥ 74. Οι ΑΕΕΑΠ χρειάζονται άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: α) Για την έναρξη λειτουργίας τους β) Για την τροποποίηση του καταστατικού τους γ) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους δ) Για όλα τα παραπάνω 75. Η ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) είναι: α) Ανώνυμη εταιρία με επικουρικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου. β) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου. γ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση κινητών αξιών, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου. δ) Ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση commodities, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικώς τη διενέργεια επενδύσεων κατά τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου. 76. Η ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα εντός. ετών από τη σύστασή της και κατά το χρόνο της εισαγωγής το μετοχικό κεφάλαιό της πρέπει να έχει επενδυθεί σε ποσοστό τουλάχιστον. σε ακίνητη περιουσία, αντίστοιχα: α) 2 και 50% β) 3 και 40% γ) 3,5 και 60% δ) 4 και 70% 77. Μια ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε κινητή περιουσία (ΑΕΕΑΠ) υπόκειται στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους ΔΟΕΕ; α) Όχι, σε καμία περίπτωση β) Ναι, υποχρεωτικά υπόκειται στις διατάξεις του νόμου για τους ΔΟΕΕ γ) Κατόπιν χορήγησης άδειας λειτουργίας της ΕΚ δ) Το 2 και το Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) είναι: α) Ανοικτού τύπου. β) Κλειστού τύπου. γ) Ανοικτού και κλειστού τύπου. δ) Τίποτε από τα παραπάνω. 79. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) μπορούν να επενδύουν: α) Στην αγορά φυσικού αερίου. β) Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Σε πολύτιμα μέταλλα. δ) Σε μετοχές και ομόλογα. 80. Το κεφάλαιο των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου: α) Είναι συχνά μεταβαλλόμενο. β) Είναι γενικά σταθερό. γ) Εξαρτάται από τις μεταβολές των τιμών των χρηματιστηριακών μέσων στα οποία έχουν επενδύσει. δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 15/847/7.8.08 (ΦΕΚ 1715/26.08.08, Τεύχος Β) Άρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ KANONIΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK EUROLAND, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ Απ. Ε. Κ. : 22/286/06-11-2001, ΦΕΚ : 1567Β/23-11-2001 KANONIΣΜΟΣ AΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφαση Ε.Κ 6115/14.08.1996) (Αποφ. Ε.Κ. 16/5.1.05 / Φ.Ε.Κ Β/86/26.1.2005) Άρθρο 1 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.-04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/ (ΦΕΚ Β 1416/06.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROTON Μικτό Εσωτερικού. Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Συνεδρίαση 10/375/16.10.2002 (ΦΕΚ Β 1416/06.11.2002) Θεματοφύλακας: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 MetLife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Μαρούσι, Κηφισίας 119, 15124 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD)

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», με έδρα την Αθήνα (οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία «AΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A.E.» και έδρα την Αθήνα, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Άρθρο 1 - Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ.Μ.Α.Ε.49112/06/Β/01/11 - ΦΕΚ 3335/5-6-2001 EΔΡΑ: Χρήστου Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ 105 61 ΤΗΛΕΦΩΝO: 210 3396 860 FAX: 210 3238 697 email: info@atticawealth.gr, website: www.atticawealth.gr

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό

A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ A/K ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue - Fund of Funds Οµολογιακό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς Από Όλα τα ίκτυα Πωλήσεων Τµήµα Sales Operations Ηµεροµηνία Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2009 ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERAMERICAN ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινοποίηση κ.κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 329/18-05-1992 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα