Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 27, 30 και 31 του ν. 3371/2005 «Θέµατα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /178/ ). 2. Τα άρθρα 20, 21, 22, 24, 25 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /210/ ). 3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ Α /98/ ). 4. Τη Σύσταση 1541/1/27/4/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Z E I Άρθρο 1 Ορισµοί Στην παρούσα Απόφαση οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1. Ως «παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (financial derivatives)» ορίζονται τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα του στοιχείου (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/ Ως «σύνθετα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα» ορίζονται τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα των οποίων η αποτίµηση δεν βρίσκεται σε γραµµική σχέση µε την αποτίµηση της θέσης στην υποκείµενη αξία ή δύναται να αυξήσει σηµαντικά το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας σε σύγκριση µε το εισπραχθέν ή το καταβληθέν τίµηµα της αρχικής επένδυσης και τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των απλών (plain vanilla) αµερικανικού 1

2 ή ευρωπαϊκού τύπου τυποποιηµένων δικαιωµάτων προαίρεσης που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές. 3. Ως «τίτλος επιλογής (warrant)» ορίζεται το χρηµατοοικονοµικό µέσο που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά εταιρεία και παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωµα να αποκτήσει ή να εκχωρήσει συγκεκριµένη υποκείµενη αξία σε καθορισµένη τιµή µέχρι και την ηµεροµηνία λήξεώς του. Ο διακανονισµός γίνεται είτε µε µετρητά είτε µε την παράδοση της υποκείµενης αξίας του τίτλου επιλογής. 4. Ως «σύνθετοι τίτλοι επιλογής» ορίζονται οι τίτλοι επιλογής που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά εταιρεία και των οποίων η αποτίµηση δεν βρίσκεται σε γραµµική σχέση µε την αποτίµηση της θέσης στην υποκείµενη αξία ή δύναται να αυξήσει σηµαντικά το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας σε σύγκριση µε το εισπραχθέν ή το καταβληθέν τίµηµα της αρχικής επένδυσης και οι οποίοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των απλών (plain vanilla) αµερικανικού ή ευρωπαϊκού τύπου τίτλων επιλογής. 5. Ως «ονοµαστική αξία αναφοράς (notional principal ή notional amount)» θέσης σε παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τίτλο επιλογής ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη µετατροπή µιας θέσης σε παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή τίτλο επιλογής σε ισοδύναµη θέση στην υποκείµενη αξία. Στην περίπτωση των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης ο υπολογισµός της ονοµαστικής αξίας αναφοράς πραγµατοποιείται µε βάση την τιµή κλεισίµατος της υποκείµενης αξίας ενώ στην περίπτωση των δικαιωµάτων προαίρεσης και των τίτλων επιλογής µε βάση την τιµή άσκησής τους σταθµισµένη µε το συντελεστή δέλτα του δικαιώµατος προαίρεσης και του τίτλου επιλογής. 6. Ως «περιθώριο ασφάλισης (margin)» ορίζεται η αξία που παρέχεται από το αµοιβαίο κεφάλαιο ή την ανώνυµη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (εφεξής «Α.Ε.Ε.Χ.») για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών τους επί παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. 7. Ως «τίµηµα δικαιώµατος (premium)» ορίζεται το τίµηµα που πληρώνει ο αγοραστής και εισπράττει ο πωλητής για την αγορά δικαιώµατος προαίρεσης επί παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή τίτλων επιλογής. 8. Ως «χαρτοφυλάκιο αναφοράς» ορίζεται το χαρτοφυλάκιο το οποίο δεν περιλαµβάνει τοποθετήσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και του οποίου η αξία ισούται µε το καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. 9. Ως «τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ.» ορίζεται όπως στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3371/2005. Άρθρο 2 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1. H χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 2

3 (α) Το συνολικό περιθώριο ασφάλισης για όλα τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. (β) Το αλγεβρικό άθροισµα των τιµηµάτων δικαιώµατος σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. (γ) Η ονοµαστική αξίας αναφοράς των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. Στην περίπτωση πολλαπλών θέσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα επί της ίδιας υποκείµενης αξίας, ως ονοµαστική αξία αναφοράς της συνολικής θέσης λαµβάνεται το αλγεβρικό άθροισµα της ονοµαστικής αξίας αναφοράς των επιµέρους θέσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. (δ) Τα όρια επένδυσης σε µη διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνυπολογίζονται µε τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου ενώ οι αντίστοιχες θέσεις συµψηφίζονται έναντι του ίδιου αντισυµβαλλοµένου. Ο κίνδυνος ανά αντισυµβαλλόµενο σε πράξεις επί µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων υπολογίζεται µε βάση τη µέγιστη δυνητική ζηµία, στην περίπτωση όπου ο αντισυµβαλλόµενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και συνυπολογίζεται µε τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου. (ε) Η συνολική ονοµαστική αξία αναφοράς των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχής εισηγµένης σε οργανωµένη αγορά, στην οποία παρέχονται εγγυήσεις κάλυψης ως προς τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των τοποθετήσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ. επί της µετοχής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε..Α.Κ. και η Α.Ε.Ε.Χ. οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη πιθανές βραχυπρόθεσµες ανάγκες για τη ρευστοποίηση µετοχών επί των οποίων έχει συναφθεί σύµβαση πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς στο καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. συµπεριλαµβάνεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας των προς επαναµεταβίβαση µετοχών. (στ) Σε περίπτωση που για το παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο προβλέπεται η φυσική παράδοση της υποκείµενης αξίας, αυτόµατα ή κατ επιλογή του αντισυµβαλλοµένου κατά τη λήξη ή κατά την άσκησή του, πρέπει να διατηρείται η εν λόγω υποκείµενη αξία στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ., για λόγους κάλυψης, καθ όλη τη διάρκεια του παράγωγου χρηµατοοικονοµικού µέσου. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρµόζεται για παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν ως υποκείµενη αξία συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οµολογίες των χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 2. Για την τήρηση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005, ως συνολική τοποθέτηση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη λαµβάνεται το αλγεβρικό άθροισµα της αξίας της τοποθέτησης στη συγκεκριµένη κινητή αξία στην αγορά τοις µετρητοίς και της ονοµαστικής αξίας αναφοράς των θέσεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε υποκείµενο στοιχείο τη συγκεκριµένη κινητή αξία. 3. εν επιτρέπεται στα αµοιβαία κεφάλαια και στις Α.Ε.Ε.Χ. να επενδύουν σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που, εάν µετατραπούν σε ισοδύναµες θέσεις των στοιχείων του χαρτοφυλακίου τους, υπερβαίνουν συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. 3

4 4. Επιτρέπεται στα αµοιβαία κεφάλαια και στις Α.Ε.Ε.Χ. που επενδύουν σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε υποκείµενη αξία δείκτη, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 και εκκαθαρίζεται τοις µετρητοίς, να µην συνδυάζουν τις επενδύσεις αυτές µε τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. εν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ως υποκείµενη αξία δείκτη ο οποίος έχει δηµιουργηθεί από Α.Ε..Α.Κ. ή Α.Ε.Ε.Χ. µε τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων ανά εκδότη, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005. εν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ως υποκείµενη αξία δείκτη µε τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 24 του ν. 3283/ Στο πλαίσιο εφαρµογής των επενδυτικών ορίων της παρούσας απόφασης και προκειµένου να υπολογιστεί το καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µετρητά που προκύπτουν από δανεισµό. Άρθρο 3 Τίτλοι επιλογής 1. Τα αµοιβαία κεφάλαια και οι Α.Ε.Ε.Χ. επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους επιλογής, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Προκειµένου να λάβουν άδεια επένδυσης σε τίτλους επιλογής τα αµοιβαία κεφάλαια και οι Α.Ε.Ε.Χ. υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων επιλογής αναφέροντας, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω: (α) τον εκδότη του τίτλου επιλογής και τον τυχόν εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, (β) την υποκείµενη αξία της έκδοσης, (γ) το είδος και το µέγεθος της έκδοσης, (δ) την τιµή άσκησης του δικαιώµατος που παρέχεται στον κάτοχο του τίτλου επιλογής, (ε) την τιµή έκδοσης, τον τύπο, το νόµισµα, την ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης του τίτλου επιλογής, (στ) τον τρόπο αποτίµησης του τίτλου επιλογής. 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια επένδυσης µόνο σε τίτλους επιλογής για τους οποίους ο εκδότης τους έχει αναλάβει την υποχρέωση της εισαγωγής τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, εντός δώδεκα (12) µηνών από την έκδοσή τους. 4. εν απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όταν λαµβάνεται νέα θέση επένδυσης στον ίδιο τίτλο επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κλείσει η προηγούµενη θέση επένδυσης και έχει ενηµερωθεί σχετικώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 5. Η ονοµαστική αξία αναφοράς των τίτλων επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. Το αλγεβρικό άθροισµα του τιµήµατος για την απόκτηση των τίτλων επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. Το τίµηµα που έχει καταβάλει συνολικά το αµοιβαίο κεφάλαιο ή η Α.Ε.Ε.Χ. για την απόκτηση συγκεκριµένου τίτλου επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του τιµήµατος της έκδοσης. 4

5 6. Σε περίπτωση που για το διακανονισµό τίτλου επιλογής προβλέπεται η φυσική παράδοση της υποκείµενης αξίας, αυτόµατα, ή κατ επιλογήν του αντισυµβαλλόµενου πριν ή κατά τη λήξη του τίτλου επιλογής, το αλγεβρικό άθροισµα της ονοµαστικής αξίας αναφοράς των θέσεων σε τίτλους επιλογής επί της ίδιας υποκείµενης αξίας πρέπει να καλύπτεται πλήρως µε θέση επί της υποκείµενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ. 7. Με την επιφύλαξη του εποµένου εδαφίου, η επένδυση σε τίτλο επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και Α.Ε.Ε.Χ. συνυπολογίζεται στα επενδυτικά όρια του άρθρου 2. Η επένδυση σε τίτλο επιλογής µε υποκείµενο στοιχείο δείκτη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 εφόσον ο τίτλος αυτός εκκαθαρίζεται τοις µετρητοίς και ο δείκτης πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004. Άρθρο 4 ιαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίων Οι Α.Ε..Α.Κ. για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται και οι Α.Ε.Ε.Χ. χρησιµοποιούν συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων χαρτοφυλακίων τα οποία ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου κάθε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι όπως ενδεικτικά ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. Άρθρο 5 ιαχείριση κινδύνων και παρακολούθηση θέσεων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής 1. Οι Α.Ε..Α.Κ. και οι Α.Ε.Ε.Χ. παρακολουθούν, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το διοικητικό τους συµβούλιο, τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής και µετρούν τη συµβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Οι Α.Ε..Α.Κ. και οι Α.Ε.Ε.Χ. διαθέτουν την κατάλληλη λογιστική και πληροφοριακή υποδοµή και τα κατάλληλα µέσα για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνουν ως αποτέλεσµα της διενέργειας πράξεων σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή σε τίτλους επιλογής. 2. Οι Α.Ε..Α.Κ. και οι Α.Ε.Ε.Χ. εξασφαλίζουν ότι η αποτίµηση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και των τίτλων επιλογής πραγµατοποιείται, σε ηµερήσια βάση, από πιστωτικό ίδρυµα εφόσον: (α) τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και οι τίτλοι επιλογής δεν έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή (β) τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και οι τίτλοι επιλογής έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά η οποία δεν έχει ως κεντρικό αντισυµβαλλόµενο εταιρεία εκκαθάρισης (clearing house) ή σε οργανωµένη αγορά η οποία δεν προβλέπει υποχρέωση οι συµµετέχοντες σε αυτή να διατηρούν περιθώριο ασφάλισης ή να προβαίνουν σε καθηµερινή εκκαθάριση των θέσεών τους (mark to market). 3. Ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., έτσι ώστε ο συνολικός κίνδυνος του 5

6 αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ. να µην υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. Με την επιφύλαξη που προηγούµενου εδαφίου, στην περίπτωση λήψης δανείων ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ. δεν πρέπει να υπερβαίνει το διακόσια δέκα τοις εκατό (210%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. αντίστοιχα. 4. Τα αµοιβαία κεφάλαια και οι Α.Ε.Ε.Χ. που επενδύουν σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή σε τίτλους επιλογής, για την παρακολούθηση του κινδύνου του συνολικού χαρτοφυλακίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πρέπει να υπολογίζουν, σε καθηµερινή βάση, το συντελεστή «δέλτα» (δ) για τη συνολική θέση του χαρτοφυλακίου, καθώς και ανά υποκείµενο στοιχείο του χαρτοφυλακίου. 5. Τα αµοιβαία κεφάλαια και οι Α.Ε.Ε.Χ. που επενδύουν σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή σε τίτλους επιλογής χρησιµοποιούν, για τη µέτρηση του κινδύνου των χαρτοφυλακίων τους, την προσέγγιση της δυνητικής ζηµίας µε ελέγχους κόπωσης (stress tests), οι οποίοι µετρούν τον τρόπο µε τον οποίο ακραίες οικονοµικές εξελίξεις επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο. 6. Oι έλεγχοι κόπωσης εφαρµόζονται, κατ ελάχιστον, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα: (α) είτε µε τη χρήση συγκεκριµένων ιστορικών σεναρίων από χρονικές στιγµές κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί ακραίες οικονοµικές εξελίξεις και µεταβολές τιµών στις αγορές όπου επενδύει το αµοιβαίο κεφάλαιο ή η Α.Ε.Ε.Χ., (β) είτε µε τη χρήση παραδοχών για µεγάλες µεταβολές (shocks) στις αποδόσεις, στις συσχετίσεις των αποδόσεων και στους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων του χαρτοφυλακίου των αµοιβαίων κεφαλαίων ή των Α.Ε.Ε.Χ., προκειµένου να διαπιστωθεί η ευαισθησία των χαρτοφυλακίων τους σε παρόµοιες ακραίες µεταβολές. 7. Τα σενάρια των ελέγχων κόπωσης παρέχουν, κατ ελάχιστον, στην Α.Ε..Α.Κ. και στην Α.Ε.Ε.Χ. τη δυνατότητα να διακρίνουν: (α) συνθήκες σε στρατηγικές που σχετίζονται µε την ακολουθούµενη επενδυτική πολιτική και οι οποίες µπορούν να αναδείξουν µεγάλες διακυµάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου των αµοιβαίων κεφαλαίων ή των Α.Ε.Ε.Χ. και (β) συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 8. Τα αµοιβαία κεφάλαια και οι Α.Ε.Ε.Χ. που επενδύουν σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή σε τίτλους επιλογής πρέπει, για τη µέτρηση του κινδύνου των στοιχείων των χαρτοφυλακίων τους, να εφαρµόζουν, σε ηµερήσια βάση, την προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας (VaR) µε την οποία υπολογίζεται η µέγιστη δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου τους σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης. 9. Οι Α.Ε..Α.Κ. και οι Α.Ε.Ε.Χ. για την εφαρµογή της προσέγγισης VaR πρέπει να βασίζονται, κατ ελάχιστον, στις παρακάτω παραµέτρους: (α) διάστηµα εµπιστοσύνης ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%), (β) κατοχή του παράγωγου χρηµατοοικονοµικού µέσου ή του τίτλου επιλογής για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µηνός και 6

7 (γ) διακυµάνσεις του παράγωγου χρηµατοοικονοµικού µέσου ή του τίτλου επιλογής για τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπολογισµού του. 10. Η προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζηµίας πρέπει να εφαρµόζεται: (α) στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στο δείκτη αναφοράς του (benchmark), ενώ η µέγιστη δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της µέγιστης δυνητικής ζηµιάς του δείκτη αναφοράς του και (β) στο χαρτοφυλάκιο της Α.Ε.Ε.Χ. και στο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο αναφοράς της, ενώ η µέγιστη δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. δεν πρέπει να υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) της µέγιστης δυνητικής ζηµιάς του χαρτοφυλακίου αναφοράς της. Άρθρο 6 ιαδικασίες και οργάνωση 1. Τα διοικητικά συµβούλια των Α.Ε..Α.Κ. και των Α.Ε.Ε.Χ, για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται και για τα χαρτοφυλάκιά τους αντίστοιχα, πρέπει να καθορίζουν και να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κατά πόσο εφαρµόζονται: (α) τα επενδυτικά όρια σχετικά µε τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής, (β) κατάλληλα προσαρµοσµένες µεθόδους για τον υπολογισµό της ονοµαστικής αξίας αναφοράς των σύνθετων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή σύνθετων τίτλων επιλογής, (γ) τεκµηριωµένη µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών δέλτα και (δ) το ακολουθούµενο µοντέλο µέτρησης της δυνητικής ζηµιάς (VaR) και των ελέγχων κόπωσης (stress tests). 2. Οι επενδυτικές επιτροπές των Α.Ε..Α.Κ. και των Α.Ε.Ε.Χ. αναφέρουν στα πρακτικά των συνεδριάσεών τους, όσον αφορά στη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής: (α) τα επενδυτικά όρια όπως περαιτέρω εξειδικεύονται από τις ίδιες στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού τους συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1, (β) τις επενδύσεις που υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., (γ) το σκοπό της χρήσης των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και των τίτλων επιλογής, για αντιστάθµιση κινδύνων ή για µόχλευση του χαρτοφυλακίου, καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση αυτή στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, (δ) τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 4 και στις παραγράφους 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 5, και (ε) τις επενδύσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά. Άρθρο 7 Ενηµέρωση και πληροφόρηση 1. Οι Α.Ε..Α.Κ. καταρτίζουν για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται και οι Α.Ε.Ε.Χ. στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας κατάσταση των τοποθετήσεών τους σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σε τίτλους επιλογής στην οποία αναγράφονται, κατ ελάχιστον, τα παρακάτω: 7

8 (α) η ονοµαστική αξία αναφοράς, το περιθώριο ασφάλισης και το τίµηµα δικαιώµατος ανά παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο και, σε περίπτωση χρήσης µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τον αντισυµβαλλόµενό τους και τη διαδικασία αποτίµησής τους, (β) το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι τοποθετήσεις ανά παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο και τίτλο επιλογής σε σχέση µε το καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., (γ) τη µέγιστη δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς του, καθώς και τη µέγιστη δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. και του χαρτοφυλακίου αναφοράς της, (δ) τα κέρδη ή τις ζηµιές που προκύπτουν από τις τοποθετήσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σε τίτλους επιλογής, και (ε) στην περίπτωση συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς, τον αριθµό των µετοχών που αποτελούν υποκείµενη αξία της σύµβασης αυτής και συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της Α.Ε.Ε.Χ. 2. Οι Α.Ε..Α.Κ., για λογαριασµό των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται, και οι Α.Ε.Ε.Χ., εντός δέκα ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτική κατάσταση µε τις ηµερήσιες τοποθετήσεις τους σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σε τίτλους επιλογής κατά το σχετικό τρίµηνο στην οποία αναγράφονται, κατ ελάχιστον, τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο Οι Α.Ε..Α.Κ. στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται και οι Α.Ε.Ε.Χ. στο ετήσιο ενηµερωτικό τους δελτίο περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής και συγκεκριµένα τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 4 και τη µέγιστη δυνητική ζηµιά σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 5. Άρθρο 8 1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την 1 η Οκτωβρίου Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται η Απόφαση 3/244/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 8

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/278/ του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/278/ του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/278/12.8.2003 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : ηµοσίευση και γνωστοποίηση στοιχείων των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, Θέμα: Κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Έγκριση του προγράµµατος εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµ. Πρωτ. : Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/19.12.2002 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : Περιεχόµενο της εξαµηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αµοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 64/14.05.1998, ΦΕΚ 590Β/16.06.1998) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/10-12-98/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/17-02-99, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/645/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/645/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 3/645/30.4.2013 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Å&*%27 *5217/02*8. *,9:;4*5/

Å&*%27 *5217/02*8. *,9:;4*5/ È LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ%ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ# ÈÉÁÅ/0012Å3/4/513142ÅÀÉ ÀÁÃÄÅÇÈÉÉÁÄÅÄÁÄÅÈÉÃÅÄÈÉÃ ÉÅÅÇÃÅÅÃÅÅ!#$%$$#Å&'ÅÉ(Å)ÉÅ*Ä+&',Å#-!.$-$$ ÁÈÈÅÉÄÁÅÀÈ7!ÄÄÅ8ÈÃÅÉ)ÈÃÅÁÄÅ-$!$9!$$. Ä)ÅÅÃÅÅ- -!$$*ÃÅ ÅÇÅ,Å À!#$Ç %&$'()*Å+*(,-.*/0-1-.*/

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016 Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του Ν. 3556/2007 Αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016 (ΦΕΚ Β' 1345/13-05-2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/15-03-94/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/05-04-94, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώµατος εξαγοράς µετά το τέλος δηµόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώµατος εξαγοράς µετά το τέλος δηµόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώµατος εξαγοράς µετά το τέλος δηµόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή της Αγοράς Στόχου για τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα.

Γενική Περιγραφή της Αγοράς Στόχου για τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Γενική Περιγραφή της Αγοράς Στόχου για τα Χρηµατοπιστωτικά Μέσα. Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 19/776/13.2.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015, 26.10.2015 και 27.11.2017 αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα ΣΜΕ στο 10-ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Å"&!.3 $//1$!2 $$$)

Å&!.3  $//1$!2 $$$) È KÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÂ%ÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ9 ÇÅ "Å; < =;

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφαση Ε.Κ 6115/14.08.1996) (Αποφ. Ε.Κ. 16/5.1.05 / Φ.Ε.Κ Β/86/26.1.2005) Άρθρο 1 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Έξοδα και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Εισαγωγή Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα