ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23"

Transcript

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΤΥA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ 23 1

2 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Α: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 2

3 Τηλεµατική! Εισαγωγή στην Τηλεµατική.! ίκτυα Τηλεµατικής.! Υπηρεσίες Τηλεµατικής.! Συστήµατα Κινητών και Ασυρµατικών Τηλεπικοινωνιών.! Εφαρµογές Τηλεµατικής. 3 Τόµος Α

4 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Τηλεµατική (1)! Ο όρος Τηλεµατική καλύπτει το διαρκώς διευρυνόµενο κοινό τόπο που δηµιουργείτε από τη σύγκλιση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. " # 4 Τόµος Α Telematics = Telecommunications + Informatics

5 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Τηλεµατική (2) 5! Έννοια της Τηλεµατικής Ορισµός.! Χαρακτηριστικά της Πληροφορίας.! Μορφές της Πληροφορίας Ψηφιακοποίηση: Κείµενο. Γραφικά και ακίνητη εικόνα. Κινούµενη εικόνα και κινούµενα γραφικά. Ήχος.! ίκτυα Τηλεµατικής: Βασικοί ορισµοί. Κατηγορίες δικτύων τηλεµατικής.! Υπηρεσίες Τηλεµατικής: Βασικοί ορισµοί. Σηµαντικοί τρόποι περιγραφής υπηρεσιών τηλεµατικής. Τόµος Α

6 Κεφάλαιο 2 ίκτυα Τηλεµατικής (1) 6! Τηλεφωνικό ίκτυο.! Βασικές Αρχές Σχεδίασης ικτύων Τηλεµατικής.! Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών (ISDN).! Ευφυή ίκτυα (Intelligent Networks, INs).! ίκτυα Μεταγωγής Πακέτων: Πρωτόκολλο X.25. Μεταγωγή Πλαισίου (Frame Relay). Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ).! Εξειδικευµένα ίκτυα. " Τα δίκτυα τηλεµατικής αποτελούν τη βασική υποδοµή πάνω στην οποία πραγµατοποιούνται οι διάφορες υπηρεσίες Τόµος τηλεµατικής. Α

7 Κεφάλαιο 2 ίκτυα Τηλεµατικής (2) ίκτυο ISDN (Ψηφιακό) Τηλεφωνικό ίκτυο (Αναλογικό) ίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Χ.25 (Ψηφιακό) 7 ίκτυο Μεταγωγής Πακέτων Frame Relay (Ψηφιακό) Τόµος Α ίκτυα ΑΤΜ και Β -ISDN (Ψηφιακά)

8 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεµατικής (1) 8! Ταξινόµηση Υπηρεσιών Τηλεµατικής.! Υπηρεσίες Τηλεµατικής για Επικοινωνία µέσω Μεταφοράς Κειµένου: Τηλεκειµενογραφία, τηλεεικονογραφία.! Τηλεοµοιοτυπία.! Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο.! Κινητές Υπηρεσίες: Τηλεειδοποίηση, κινητή τηλεφωνία.! Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης: Τηλεεικονοδιάσκεψη, εικονοτηλεφωνία, καλωδιακή τηλεόραση, κλήση κινούµενης εικόνας.! Υπηρεσίες Internet: Ε-mail, ftp, telnet, usenet, irc, WWW, Voice over IP. Τόµος Α

9 Κεφάλαιο 3 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεµατικής (1) 9 Τόµος Α

10 Κεφάλαιο 3 Αντιπροσωπευτικές Υπηρεσίες Τηλεµατικής (2) 10 Τόµος Α

11 Κεφάλαιο 4 Συστήµατα Κινητών και Ασυρµατικών Τηλεπικοινωνιών (1) 11! Η κινητή τηλεφωνία (mobile telephony) είναι µια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες και πλέον απαιτητικές υπηρεσίες τηλεµατικής.! Γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη αυξηµένες ανάγκες κινητικότητας.! Συστήµατα κινητών και ασυρµατικών επικοινωνιών: Η αρχική γρήγορη εµπορική εφαρµογή και διάδοση εµποδίστηκε από:! Τη γεωγραφικά περιορισµένη περιοχή ραδιοκάλυψης.! Τον περιορισµένο αριθµό των διαθέσιµων συχνοτήτων. Η λύση δόθηκε πολλές δεκαετίες αργότερα Εφαρµογή κυψελοειδούς (cellular) µεθόδου ραδιοκάλυψης. Ψηφιακή κινητή τηλεφωνία / Ασύρµατα δίκτυα.! Τάσεις ολοκλήρωσης µε στόχο την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, µε οποιονδήποτε και σε κάθε µορφή. Τόµος Α

12 Κεφάλαιο 4 Συστήµατα Κινητών και Ασυρµατικών Τηλεπικοινωνιών (2)! Κυψελοειδή ίκτυα.! GSM! Η Τεχνολογία GSM.! Ασυρµατική Τηλεφωνία.! Πρωτόκολλο Ασυρµατικής Πρόσβασης (WAP).! GPRS 12! WAP Τόµος Α! Το Μέλλον των Κινητών και Ασυρµατικών Επικοινωνιών.! UMTS

13 Κεφάλαιο 4 ιαχρονική Εξέλιξη Κινητών Επικοινωνιών 155 Mbps 2G 2G 2 Mbps Αποστολή-λήψη µικρών µυνηµάτων χρησιµοποιώντας την υπηρεσία SMS (Short Message Service) 2.4 kbps Voice Voice + Data Multimedia 3G 3G? 13 Τόµος Α G 2G 3G 3G 1G 1G

14 Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές Τηλεµατικής " Μια Εφαρµογή Τηλεµατικής είναι ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων υπηρεσιών τηλεµατικής για την κάλυψη σύνθετων πληροφοριακών και επικοινωνιακών αναγκών. 14! Εφαρµογές Οµάδων Εργασίας.! Τηλεκπαίδευση.! Τηλεϊατρική.! Τηλεργασία.! Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εδοµένων.! Ηλεκτρονικό Εµπόριο.! Στρατηγική για την Υιοθέτηση Εφαρµογών Τηλεµατικής: Ανάγκη Σχεδιασµού. Μελέτη Σκοπιµότητας. Τόµος Α

15 ΠΛΗ23 ΤΟΜΟΣ Β: ΙΑ ΙΚΤΥA 15

16 ιαδίκτυο (Internet)! Βασίζεται στην επικοινωνία υπολογιστών µε χρήση ενός προκαθορισµένου συνόλου κανόνων επικοινωνίας (πρωτόκολλα)! Η επικοινωνία επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (PSTN, ISDN, ) Η βασική αρχιτεκτονική του Internet 16 Τόµος Β Σύνδεση στο Internet µε χρήση υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδοµής

17 Παγκόσµιος Ιστός 17! WWW World Wide Web! Αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών (Κείµενο, Εικόνα, Ήχος, Video)! Βασίζεται στο Internet για την επικοινωνία των χρηστών (µοντέλο client/server)! Χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένου (HTTP HyperText Transfer Protocol) πρωτόκολλο στο επίπεδο εφαρµογών αρχιτεκτονικής δικτύων! Για το χαρακτηρισµό µη κειµενικού περιεχοµένου, χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο MIME Multipurpose Internet mail extensions Τόµος Β

18 Σχεδιασµός Εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Οι εφαρµογές στον παγκόσµιο ιστό βασίζονται στον σχεδιασµό ιστοσελίδων (web pages) Χρησιµοποιείται η γλώσσα µορφοποίησης υπερκειµένου (HTML HyperText Manipulation Language) Για τον σχεδιασµό και ανάπτυξη προηγµένων ιστιοσελίδων µπορούν επιπλέον να χρησιµοποιηθούν: Java, JavaScript PHP ASP, JSP, XML 18 Τόµος Β

19 Παραδείγµατα Παράδειγµα Σελίδας Υπερκειµένου Περιγραφή Σελίδας Υπερκειµένου σε HTML 19 Τόµος Β

20 Απόδοση στον Παγκόσµιο Ιστό! Η εξάπλωση της χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού, δηµιουργεί την απαίτηση καλύτερης απόδοσης για τους χρήστες: Σωστή µεταφορά και απεικόνιση δεδοµένων Μικρός χρόνος προσπέλασης 20! Ενδιαφέρον για καλύτερη απόδοση και όσον αφορά τους διαχειριστές των συστηµάτων εξυπηρετητών Παγκόσµιου Ιστού: Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των συστηµάτων Εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών Τόµος Β Εξισορρόπηση φορτίου σε περισσότερα συστήµατα

21 Απόδοση στον Παγκόσµιο Ιστό 21! Η συνολική απόδοση εξαρτάται από τη συµπεριφορά των επί µέρους τµηµάτων: Του δικτύου (Internet) και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTP Του εξυπηρετητή (υλικό και λογισµικό) Του πελάτη (σύστηµα του χρήστη)! Τεχνικές και µεθοδολογίες αξιολόγησης της απόδοσης: Αναλυτικά µοντέλα (µαθηµατικές τεχνικές) Προγράµµατα προσοµοίωσης (simulation) Μετρήσεις της λειτουργίας του συστήµατος (benchmarks, κ.ά.) Τόµος Β

22 Προσωρινή Αποθήκευση Περιεχοµένου (caching) 22! Αποθήκευση των σελίδων που χρησιµοποίησε πρόσφατα ο χρήστης, στον υπολογιστή του ή σε κάποιο ενδιάµεσο σύστηµα.! Ανάγκες για caching: Μείωση χρόνου απόκρισης Μείωση διακινούµενης πληροφορίας Μείωση φόρτου εξυπηρετητή ιαθεσιµότητα δηµοφιλών σελίδων! Τελικά, βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήµατος.! Αρχιτεκτονικές caching: Ιεραρχική Συνεργατική Υβριδική Τόµος Β Παράδειγµα τοπικού caching

23 Αναζήτηση Πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό 23! Βασική υπηρεσία που απαιτούν οι χρήστες από τον Παγκόσµιο Ιστό.! υσκολίες ανεύρεσης της πληροφορίας: Τεράστιο πλήθος εγγράφων Έλλειψη τυποποιηµένου τρόπου ταξινόµησης της πληροφορίας! Βοηθητικά εργαλεία και συλλογές : Μηχανές Αναζήτησης (search engines) Μετα-µηχανές Αναζήτησης (meta-search engines) Θεµατικοί Κατάλογοι (subject directories)! Μελλοντικές εξελίξεις: Σηµασιολογικός Ιστός Semantic Web, Προσωποποιηµένη Αναζήτηση Τόµος Β

24 Παραδείγµατα Μηχανές Αναζήτησης, Θεµατικοί Κατάλογοι 24 Τόµος Β

25 Ασφάλεια στον Παγκόσµιο Ιστό! Χαρακτηριστικά που παράγουν προβλήµατα ασφάλειας στον Παγκόσµιο Ιστό: Πολύπλοκο, κατανεµηµένο σύστηµα Ανώριµες τεχνολογίες Ανοικτό δίκτυο (Internet) Κακόβουλοι χρήστες! Τρόποι αντιµετώπισης των κινδύνων ασφάλειας: Περιορισµός της πρόσβασης σε εξυπηρετητές Εξακρίβωση Χρήστη Προσωπικό Πιστοποιητικό Ψηφιακές Υπογραφές Κρυπτογράφηση Ασφαλείς Συνδέσεις πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) 25 Τόµος Β

26 Bank Bank Katie s Bank CD Store Merchant s Bank Internet Payment Network Τυπική B2C συναλλαγή µέσω ιαδικτύου όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια Katie s order Web Server ISP Online CD Store Order printed at CD warehouse CD Warehouse 26 Τόµος Β Katie sends Order Form CD arrives 2-3 days after order is received

27 Internet Backbone D E Breaking into store database Πιθανές Απειλές και Τρόποι Αντιµετώπισης Web Server Online CD Store A εως D µέσω ασφαλούς µετάδοσης µε χρήση µεθόδων κρυπτογραφίας Ε µέσω µεθόδων ελεγχόµενης πρόσβασης C Sniffer on Internet backbone ISP B Sniffer at ISP CD Warehous e A Tapping line 27 Τόµος Β Katie

28 Σύνδεση µε xρήση SSL Client (Browser). Session Key Server s public key 1. Client sends ClientHello message 2.Server acknowledges with ServerHello message 3. Server sends its certificate (4. Server requests client s certificate) Client Certificate (5. Client sends its certificate) 6. Client sends ClientKeyExchange message Server Certificat e Server s private key. Digital envelope X (7. Client sends a Certificate Verify message). Digital signature Session key 28 Τόµος Β 8. Both send ChangeCiperSpec messages 9. Both send Finished messages

29 ΠΛΗ23 Υπολογιστές και Κοινωνία 29

30 Περιεχόµενα! Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές οριοθετήσεις! Κεφάλαιο 2: Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Συστηµάτων! Κεφάλαιο 3: Υπερκείµενο και Υπερµέσα, Η πορεία µετάβασης σε µια νέα εποχή! Κεφάλαιο 4: Υπερλεωφόροι Πληροφοριών ιαδίκτυο! Κεφάλαιο 5: Προεκτάσεις της Πληροφορικής µε έµφαση στις Κοινωνικές επιδράσεις της 30 Τόµος Γ

31 Κεφάλαιο 1 Στόχος:! Εξοικείωση µε βασικούς όρους.! Κατανόηση διαφορετικών εκδοχών της έννοιας «πληροφορίας»! Συστήµατα πληροφοριών! Πληροφορία και Πληροφορική! Κοινωνιολογική και τεχνολογική προσέγγιση της επικοινωνίας 31 Τόµος Γ

32 Κεφάλαιο 2 Παρουσίαση των επιτευγµάτων της πληροφορικής τεχνολογίας µε έµφαση στην εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων. Ιστορικά ορόσηµα και πρόσωπα Τεχνολογικές τοµές στην ανάπτυξη και εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων Κοινωνικές συνιστώσες της πληροφορικής εξέλιξης Σηµερινές Τεχνολογικές Καινοτοµίες 32 Τόµος Γ

33 Κεφάλαιο 3! Συνοπτική παρουσίαση βασικών τεχνολογιών: Υπερκείµενο (η έννοιά του) Πολυµέσα Υπερµέσα και εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών υπερµέσων 33 Τόµος Γ

34 Κεφάλαιο 4! Ανάπτυξη ιαδικτυακών υπηρεσιών! Ιστορικές και κοινωνικές αναφορές και θεωρήσεις για την ανάπτυξη του διαδικτύου και των υπηρεσιών του! ιαδίκτυο $ Internet 34! Υπηρεσίες Internet (WWW, , IRC, κα) Τόµος Γ

35 Κεφάλαιο 5! Επιδράσεις πληροφορικής: Κοινωνικοπολιτισµικές Οικονοµικές Πολιτικές! Η πληροφορική στην καθηµερινότητα! Εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής! Τάσεις! Αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτήτων πληροφορικής τεχνογνωσίας 35 Τόµος Γ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET. Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες. ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος. Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET Ο Παγκόσµιος Ιστός Εισαγωγικές Έννοιες Εβδοµάδα 3η: 11 & 18 Νοεµβρίου ρ. Σιασιάκος Κωνσταντίνος ΑΤΕΙ-Χαλκίδας Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ARCHITECTURES & MANAGEMENT FOR TELE-HEALTH CARE NETWORKING Επιβλέπων καθηγητής: Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ 043/04

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. of EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e- Marketing στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ένδυση-υπόδηση.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e- Marketing στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ένδυση-υπόδηση. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία: Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του e- Marketing στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ένδυση-υπόδηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31. 2. Τεχνολογία Επικοινωνιών εδοµένων... 51. Εισαγωγή... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 19 1. Η Στρατηγική Σηµασία της ικτύωσης για τις Επιχειρήσεις... 31 Σκοπός του κεφαλαίου... 31 Εισαγωγή... 32 Ο δρόµος προς τη δικτυωµένη επιχείρηση... 34 Η επιχειρηµατική αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα