Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση"

Transcript

1 Ενοποιημένη έκδοση Αποποίηση ευθύνης: H ενοποίηση συνίσταται στην ένταξη ενός βασικού οργάνου της κοινοτικής νομοθεσίας, των τροποποιήσεων και διορθωτικών του σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσημο, έγγραφο. Σκοπός των ενοποιημένων κειμένων είναι να χρησιμεύσουν ως εργαλείο τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας δεν φέρουν καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους. Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. 1

2 ΒΕΛΓΙΟ Όσον αφορά τα δικαστήρια που είναι καθ ύλην αρμόδια στην ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον βελγικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα στο Βέλγιο έχουν τα ειρηνοδικεία (Vrederechter/Juge de paix), το πρωτοδικείο (Rechtbank van Eerste Aanleg/Tribunal de première instance), το εμποροδικείο (Rechtbank van Koophandel/Tribunal de commerce) ή το εργατοδικείο (Arbeidsrechtbank/Tribunal du travail). Λόγω των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για τη θέσπιση διαδικασίας επανεξέτασης στον βελγικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι σχετικέ να ς πληροφορίες θα υποβληθούν αργότερα. Τα μόνα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά στο Βέλγιο και είναι διαθέσιμα για τα δικαστήρια βάσει του παρόντος κανονισμού είναι (i) η απευθείας κατάθεση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μέσω του τυποποιημένου εντύπου A του παραρτήματος I, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή (ii) η αποστολή ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μέσω του τυποποιημένου εντύπου A, μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β), το Βέλγιο δεν δέχεται άλλες γλώσσες πέραν της επίσημης γλώσσας ή μίας εκ των επισήμων γλωσσών του τόπου εκτελέσεως, σύμφωνα με τη βελγική έννομη τάξη. 2

3 ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο ειρηνοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας, έδρας ή δραστηριότητας του οφειλέτη (άρθρο 625 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Εντός της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 για την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαταγής, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ένταση επανεξέτασης σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο (έφεση ή αναίρεση σύμφωνα με το άρθρο 423 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Οι κοινοποιήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής επιδίδονται από υπάλληλο του δικαστηρίου αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών ως συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής. Εάν δεν υπάρχει δικαστικό όργανο στον τόπο της επίδοσης, η επιστολή επιδίδεται φροντίδι του οικείου δήμου ή κοινότητας (άρθρο 42 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η Βουλγαρική Δημοκρατία προϋποθέτει ότι η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής θα συνοδεύεται με μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα. 3

4 ΤΣΕΧΊΑ Στην Τσεχική Δημοκρατία, για να αποφασιστεί ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, εφαρμόζονται οι γενικές νομικές διατάξεις περί δικαιοδοσίας σε αστικές υποθέσεις δυνάμει του νόμου αριθ. 99/1963 Συλλογή, κώδικας πολιτικής δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία ( κώδικας πολιτικής δικονομίας ). Η καθ ύλην αρμοδιότητα ρυθμίζεται από τα τμήματα 9 έως 12, η δε κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται από τα τμήματα 84 έως 89a του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Αναλόγως του τύπου των υποθέσεων προς εκδίκαση, την καθ ύλην αρμοδιότητα έχουν κατά κανόνα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, ενώ ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας χρησιμοποιείται η κατοικία / έδρα του εναγομένου. Tο δικαστήριο που εκδίδει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι αυτό που είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες επανεξέτασης. Το αρμόδιο δικαστήριο εφαρμόζει άμεσα το άρθρο 20 του κανονισμού. Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά αποφάσεως διά της οποίας το δικαστήριο απορρίπτει αίτηση επανεξέτασης. Η Τσεχική Δημοκρατία αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αποδεκτά γίνονται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας: α) ηλεκτρονικά μηνύματα με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τον νόμου αριθ. 227/2000 Συλλογή περί ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, β) ηλεκτρονικά μηνύματα χωρίς προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, γ) τηλεομοιοτυπία. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους β) και γ), τα αρχικά αντίγραφα των εντύπων πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο τρεις μέρες από την υποβολή τους. Σε αντίθετη περίπτωση το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη τα σχετικά έγγραφα. Η Τσεχική Δημοκρατία αναφέρει ότι, εκτός της τσεχικής, δέχεται έγγραφα που υποβάλλονται στην αγγλική και στη σλοβενική γλώσσα. 4

5 ΓΕΡµΑΝΙΑ Εισαγωγική παρατήρηση Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη Γερμανία θα θεσπισθούν με νόμο για τη βελτίωση της διασυνοριακής αναγκαστικής εκτέλεσης και επίδοσης ή κοινοποίησης. Βάσει του νομοσχεδίου, αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής για ολόκληρη τη Γερμανία θα είναι το πρωτοδικείο του Βερολίνου-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω δικαστηρίου είναι τα εξής: Amtsgericht Wedding Berlin Τηλ: +49 (0) Φαξ: +49 (0) Η σχετική αρμοδιότητα ανατίθεται ομοίως στο πρωτοδικείο του Βερολίνου- Wedding. Το πεδίο εφαρμογής και τα στάδια της διαδικασίας επανεξέτασης καθορίζονται ήδη εν πολλοίς στο άρθρο 20 του κανονισμού. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο ενάγων οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά τα οποία κατά τη γνώμη του δικαιολογούν την ακύρωση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κηρύξει άκυρη την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, η διαδικασία περατούται σύμφωνα με τον κανονισμό. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές καταβάλλουν επί του παρόντος προσπάθεια για την ανάπτυξη συστήματος πληροφορικής, το οποίο μελλοντικώς θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καθώς και των τυχόν ανακοπών. 5

6 Μέχρι την ολοκλήρωση του επιμέρους σχεδίου που θα καταστήσει δυνατή την επιγραμμική υποβολή αίτησης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε χαρτί. Η καθιέρωση συστήματος επιγραμμικής υποβολής αίτησης θα γνωστοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. Στην ημεδαπή, η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών επίδοσης. Για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007. Μόνον η γερμανική γλώσσα γίνεται δεκτή. 6

7 ΕΣΘΟΝΙΑ Στην Εσθονία, αρμόδια να διεξάγουν τις διαδικασίες των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια με τη σχετική δικαιοδοσία. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής μπορεί να προσβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 489 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με άσκηση ανακοπής κατά της δικαστικής απόφασης. Η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Η απόφαση επί της ανακοπής μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Κατ εξαίρεση, μετά από αίτηση διαδίκου και εφόσον έχουν προκύψει νέα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναθεώρησης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο 68 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα μέσα επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία διαταγής πληρωμής και είναι αποδεκτά από τα εσθονικά δικαστήρια είναι η επίδοση, το ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις μορφοτύπου και τους κανόνες που ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Περισσότερο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών εγγράφων στα δικαστήρια και απαιτήσεις μορφοτύπου εγγράφων προβλέπονται στον κανονισμό που εκδόθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση αίτησης εκτέλεσης στη Σουηδία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής η οποία έχει κηρυχθεί εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος, η διαταγή πληρωμής πρέπει να μεταφρασθεί στη σουηδική ή στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 10 του νόμου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής). 7

8 ΕΛΛΑΔΑ Αρμόδιος για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι για την απαίτηση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, δηλαδή για απαίτηση που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, ο Ειρηνοδίκης, ενώ για κάθε άλλη απαίτηση ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η διαδικασία της επανεξέτασης πρέπει να γίνεται με άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την εξέδωσε, και έκδοση απόφασης επ αυτής. Τα μέσα επικοινωνίας που θα γίνονται αποδεκτά και θα διατίθενται σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας είναι το τυποποιημένο έντυπο του παραρτήματος I του Κανονισμού, που κατατίθεται από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιό του. Αποδεκτή γλώσσα είναι η ελληνική. 8

9 ΙΣΠΑΝΊΑ Τα πρωτοβάθμια δικαστήρια. Η διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμόζεται μέσω της διαδικασίας ακύρωσης οριστικής απόφασης κατόπιν αιτήματος του ερημοδικήσαντος εναγομένου (άρθρο 501 κ.ε. του νόμου 1/2000, της 7ης Ιανουαρίου 2000, σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης ακύρωσης δικαστικών πράξεων (άρθρο 238 κ.ε. του οργανικού νόμου 6/1985, της 1ης Ιουλίου 1985, για τη δικαστική εξουσία). Και στις δύο περιπτώσεις αρμόδια είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με φαξ. Η ισπανική. 9

10 ΓΑΛΛΙΑ Αρμόδιοι για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι ο δικαστής μονομελούς πρωτοδικείου και ο πρόεδρος του εμποροδικείου, εντός των ορίων αρμοδιότητας αυτού του τελευταίου. Όταν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν προσδιορίζει το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο, αλλά τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους, κατά τόπον αρμόδιος δικαστής μονομελούς πρωτοδικείου ή πρόεδρος εμποροδικείου είναι εκείνος του τόπου διαμονής του εναγομένου ή ενός εκ των εναγομένων. Οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία επανεξέτασης σε έκτακτες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού, είναι παρόμοιοι με εκείνους που ισχύουν όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων. Η αίτηση που στοχεύει στην επανεξέταση υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Οι αποδεκτές γλώσσες σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο β) είναι: η γαλλική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική, η ισπανική. 10

11 ΙΡΛΑΝΔΙΑ Το Τακτικό Δικαστήριο (High Court) έχει δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το Τακτικό Δικαστήριο (High Court). Ταχυδρομείο και φαξ. η ιρλανδική και η αγγλική. Άρθρα 22 & 23 - Άρνηση, αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης Το Τακτικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εξετάζει τα θέματα αυτά (information not specifically sought). 11

12 ΙΤΑΛΙΑ Σε συμμόρφωση με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν, μέχρι τις 12 Ιουνίου 2008, ορισμένες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας επισυνάπτουμε πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των σχετικών κοινοτικών κανόνων και των ισχυουσών διατάξεων εσωτερικού δικαίου. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού, έχουν ληφθεί υπόψη οι αξιώσεις που απορρέουν από εξωσυμβατικές ενοχές. Όσον αφορά, ειδικότερα το στοιχείο β) του προαναφερθέντος άρθρου 29, κρίθηκε αναγκαία η διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, δεδομένου ότι οι πρώτες αφορούν τη λήξη της προθεσμίας για την οποία ο καθού δεν είχε καμία υπαιτιότητα, ενώ οι δεύτερες αφορούν την έκδοση διαταγής πληρωμής η οποία ήταν προδήλως εσφαλμένη ή άλλες εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα, δόλο εκ μέρους του αντιδίκου. Στην πρώτη σειρά των περιπτώσεων, η σχετική νομοθετική ρύθμιση αφορά τις εκπρόθεσμες προσφυγές κατά διαταγών πληρωμής, για τις οποίες υπάρχει η διάταξη του άρθρου 650 του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), και οι οποίες υποβάλλονται στο ίδιο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προειδοποίηση. Η εν λόγω τυπική περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί κατ επέκταση, παρόλο που το δικαστήριο είναι εκείνο που πρέπει να κρίνει κατά πόσον ισχύει η προθεσμία που ορίζει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 650 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού. Στη δεύτερη σειρά των περιπτώσεων, αντίθετα, η λύση που εφαρμόζεται επί του παρόντος είναι η τακτική κλήτευση ή, ανάλογα με την περίπτωση, η προσφυγή στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρόλο που το δικαστήριο πρέπει να κρίνει αν είναι εφαρμοστέοι οι εθνικοί κανόνες ή εκείνοι που απορρέουν από τον κανονισμό. Όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β), σε συνδυασμό ιδίως με το άρθρο 7 παράγραφος 5, αποφασίσαμε, στην παρούσα κοινοποίηση, να περιοριστούμε στην υποβολή των σχετικών πληροφοριών σε χαρτί, δεδομένου ότι για τη χρησιμοποίηση των άλλων μέσων επικοινωνίας, και ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών, είναι αναγκαία η τήρηση των σχετικών ιταλικών νόμων και κανονισμών και ότι, βάσει του κανονισμού, πρέπει να πρόκειται για μέσα επικοινωνίας τα οποία είναι «διαθέσιμα» στο δικαστήριο. 12

13 Αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής πληρωμής είναι τα ακόλουθα δικαστήρια: Το Ειρηνοδικείο, για τις διαφορές η αξία του αντικειμένου των οποίων δεν υπερβαίνει: 1) τα 5.000,00, εφόσον πρόκειται για διαφορές που αφορούν κινητά 2) τα ,00, εφόσον πρόκειται για διαφορές σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία οχημάτων και σκαφών, για τις υποθέσεις του άρθρου 2 2 δ) (i) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006. Το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο, ανεξαρτήτως της αξίας, για διαφορές με αντικείμενο την αποκατάσταση ζημιών που απορρέουν από σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών ή κατόχων ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως αστική κατοικία και αφορούν εκπομπές καπνού ή θερμότητας, αναθυμιάσεις, θορύβους, δονήσεις και παρόμοιες εκπομπές πάνω από τα κανονικά επίπεδα ανοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 εδάφιο 3 του ιταλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), για τις υποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) εδάφιο (i) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006. Το Ειρηνοδικείο είναι εξάλλου αρμόδιο για τους τόκους ή άλλες δαπάνες που οφείλονται σε καθυστέρηση καταβολής κοινωνικών εισφορών. Τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή τα Εφετεία που δικάζουν σε πρώτο και μόνο βαθμό, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση αποκλειστικής αρμοδιότητας που προβλέπει η ιταλική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στους τομείς που δεν αποκλείονται από το άρθρο 2 του κανονισμού, αρμόδια είναι τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια όσον αφορά: 1) αξιώσεις από μισθώσεις ακινήτων ή εγκαταστάσεων επιχειρήσεων (άρθρο 447 bis ΚΠολΔ) 2) αξιώσεις από αγρομισθώσεις (στην περίπτωση αυτή αρμόδια είναι τα ειδικά τμήματα αγροτικών υποθέσεων των τακτικών δικαστηρίων κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου αριθ. 29 της 14ης Φεβρουαρίου 1990) 3) αξιώσεις που αφορούν επιχειρήσεις, τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, καθώς και πιστώσεις για δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 1 επόμ. του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 5 της 17ης Ιανουαρίου

14 4) αξιώσεις από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα (στην περίπτωση αυτή αρμόδια είναι τα ειδικά τμήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των τακτικών δικαστηρίων, κατά την έννοια των άρθρων 1 επόμ. του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 168 της 27ης Ιουνίου 2003) 5) αξιώσεις που ρυθμίζονται από το ναυτικό δίκαιο, και αφορούν ειδικότερα ζημίες λόγω συγκρούσεων πλοίων ζημίες που προκλήθηκαν από πλοία κατά την αγκυροβόληση ή την προσόρμιση ή την εκτέλεση άλλων ελιγμών σε λιμάνια και άλλα σημεία προσάραξης ζημίες κατά τη χρήση μηχανισμών φόρτωσης και εκφόρτωσης και κατά τη διαχείριση εμπορευμάτων σε λιμένες ζημίες που προκλήθηκαν από πλοία σε δίχτυα ή άλλο αλιευτικό εξοπλισμό αμοιβές και αποζημιώσεις για παροχή συνδρομής, διάσωση και ανάκτηση επιστροφή εξόδων και αμοιβών για την ανέλκυση ναυαγίων κατά την έννοια του άρθρου 589 του Ναυτιλιακού Κώδικα. Στις υποθέσεις, ιδιαίτερα, που δεν αποκλείονται από το άρθρο 2 του κανονισμού, αρμόδιο είναι το Εφετείο που εκδικάζει σε πρώτο και μόνο βαθμό αγωγές αποζημίωσης για περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 33 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 287 της 10ης Οκτωβρίου 1990). Αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 και για τις σχετικές διαδικασίες, είναι το ίδιο που εξέδωσε την εντολή πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 650 ΚΠολΔ. Το αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 και για τις σχετικές διαδικασίες, είναι το ίδιο τακτικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εντολή πληρωμής και το οποίο έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες περί δικαιοδοσίας. Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά για τη διαδικασία της εντολής πληρωμής όπως ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1896/2006 είναι τα έγγραφα σε χαρτί. Αποδεκτή γλώσσα είναι η ιταλική. 14

15 ΚΥΠΡΟΣ Αρμόδια είναι: όλα τα πρωτόδικα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας που λειτουργούν στις τέσσερις διοικητικές επαρχίες της Κύπρου και ελέγχονται από το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα- Αμμόχωστος και Πάφος. Η δικαιοδοσία των δικαστών καθορίζεται με τον περί Δικαστηρίων Νόμο (14/60) και αυτή είναι ανάλογη με την ιεραρχική ιδιότητα του δικαστή, ήτοι Επαρχιακός Δικαστής, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και Πρόεδρος. Η διαδικασία επανεξέτασης προβλέπεται στους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς. Η διαδικασία βασίζεται κυρίως σε έγγραφες παραστάσεις που καταχωρούνται από τους εμπλεκόμενους στη διαφορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, εκτός των γραπτών παραστάσεων και ενόρκων δηλώσεων δίδεται και προφορική μαρτυρία. Τα αρμόδια Δικαστήρια είναι αυτά που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω. Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμών, και είναι διαθέσιμα, είναι: η προσωπική καταχώριση του δικογράφου στο πρωτοκολλητείο, η αποστολή του ταχυδρομικώς, ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας όπως η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η γλώσσα που είναι αποδεκτή από το Δικαστήριο είναι η ελληνική. Προστίθεται όμως, για σκοπούς του Κανονισμού, και η αγγλική, που χρησιμοποιείται στην Κύπρο. 15

16 ΛΕΤΤΟΝΊΑ Στη Λετονία, οι ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής εκδίδονται από τα δικαστήρια γενικής αρμοδιότητας. Η Λετονία βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία λήψης μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού, και για τον λόγο αυτό θα υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επανεξέτασης και με τα αρμόδια δικαστήρια όσον αφορά το άρθρο 20 το ταχύτερο δυνατόν. Στη Λετονία, μια αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο γραπτώς (σε χαρτί) είτε από τον αιτούντα αυτοπροσώπως είτε μέσω εντεταλμένου μεσάζοντα είτε ταχυδρομικώς. Στη Λετονία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής μπορεί να γίνει δεκτή μόνο στη λετονική γλώσσα. 16

17 ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου, οι αιτήσεις για ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες περί δικαιοδοσίας που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Valstybės Žinios, 2002, No ) (στο επαρχιακό δικαστήριο / ειρηνοδικείο εφόσον το ποσό της αξίωσης δεν υπερβαίνει τα LTL , και στο περιφερειακό δικαστήριο / πρωτοδικείο εφόσον το ποσό της αξίωσης υπερβαίνει τα LTL ). Αφού εξετάσει την αίτηση, το σχετικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου, οι λόγοι της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 επανεξετάζονται από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Εφόσον γίνει δεκτή αίτηση επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο διαβιβάζει στον αιτούντα αντίγραφα της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή εγγράφων και τον καλεί να υποβάλει απάντηση στην αίτηση εντός 14 ημερών από την αποστολή της αίτησης. Το δικαστήριο εξετάζει την υποβληθείσα αίτηση επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής με γραπτή διαδικασία, το αργότερο εντός 14 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή της απάντηση στην αίτηση. Στη συνέχεια, εκδίδει απόφαση επί τη βάσει ενός από τους λόγους επανεξέτασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. Τα διαδικαστικά έγγραφα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να υποβληθούν στο δικαστήριο είτε απευθείας είτε ταχυδρομικώς. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, η γλώσσα που γίνεται δεκτή είναι η λιθουανική. 17

18 ΛΟΥΞΕµΒΟΥΡΓΟ Αρμόδιοι για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι : 1. ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου (tribunal d'arrondissement), ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά, όταν η διαταγή υπερβαίνει τις ευρώ 2. το Ειρηνοδικείο (juge de paix), εφόσον η διαταγή δεν υπερβαίνει τις ευρώ 3. ο πρόεδρος του tribunal du travail (δικαστήριο επίλυσης εργατικών διαφορών), ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά, ανεξάρτητα από το ύψος της απαίτησης, για τις διαφορές σχετικά με: τις συμβάσεις εργασίας, τις συμβάσεις μαθητείας και τα συμπληρωματικά συστήματα συνταξιοδότησης μεταξύ εργοδοτών και του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ισχύουν μετά τη λήξη της δέσμευσης τις παροχές ασφάλισης λόγω αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο V του νόμου της 8 ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τα συμπληρωματικά καθεστώτα συνταξιοδότησης μεταξύ του οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 ή μιας εταιρείας ασφάλισης ζωής όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου, αφενός, και των μισθωτών, πρώην μισθωτών και δικαιούχων, αφετέρου. Αρμόδιοι για να αποφανθούν όσον αφορά την ένσταση και την αίτηση επανεξέτασης είναι : 1. το Πρωτοδικείο (tribunal d'arrondissement), εφόσον την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εξέδωσε ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου, ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά. 2. ο πρόεδρος του Ειρηνοδικείου, ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά, εφόσον την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εξέδωσε ειρηνοδίκης. 3. το tribunal du travail (δικαστήριο επίλυσης εργατικών διαφορών), εφόσον την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εξέδωσε ο πρόεδρος του tribunal du travail, ή ο δικαστής που τον αντικαθιστά. 18

19 Το Λουξεμβούργο αποδέχεται το ταχυδρομείο ως μέσο επικοινωνίας. Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα. 19

20 ΟΥΓΓΑΡΊΑ Στην Ουγγαρία: α) τα ειρηνοδικεία («τοπικά δικαστήρια», «helyi bíróságok»), εκτός των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο σημείο β) β) τα πρωτοδικεία («δικαστήρια νομών», «megyei bíróságok»), και στη Βουδαπέστη το Fővárosi Bíróság («Δικαστήριο Πρωτευούσης») στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν η κύρια αξίωση υπερβαίνει το ποσό των 5 εκατομμυρίων φλορινιών ή εάν νομική βάση της αξίωσης αποτελεί μία εκ των κάτωθι ενοχών: i. ενοχή που απορρέει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ii. ενοχή που απορρέει από διεθνείς συμβάσεις οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή μεταφοράς, iii. ενοχή που απορρέει από κινητές αξίες, iv. υποχρέωση αποζημίωσης λόγω παραβίασης ηθικών δικαιωμάτων, v. υποχρέωση πληρωμής που απορρέει από ακυρότητα καταχρηστικών ρητρών συμβάσεων. Στην Ουγγαρία αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην Ουγγαρία η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται: - ταχυδρομικώς, ή - αυτοπροσώπως, απευθείας στο δικαστήριο. Στην Ουγγαρία ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής που εκδίδεται προς εκτέλεση πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση με μετάφραση στην ουγγρική γλώσσα. 20

21 ΜΑΛΤΑ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντομα χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα. 21

22 ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ Άρθρο 2 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: Στο Δικαστήριο κατατίθεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού. Αν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 93 στοιχείο α) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή αν αφορά υπόθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, τότε η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της σχετικής απόφασης γίνεται από τον δικαστή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (kantonrechter). Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: p/a Rechtbank 's-gravenhage Sector civiel recht Algemene Zaken Postbus EH Den Haag Άρθρο 9 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής 1. Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κηρύσσεται εκτελεστή κατά την έννοια του κανονισμού, ο αιτών μπορεί να ζητήσει επανεξέταση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού. 2. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί: α. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία που ο εναγόμενος ενημερώθηκε για την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, β. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων αφότου παύσουν να ισχύουν οι προσδιορισθέντες λόγοι, 22

23 γ. στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία που ο εναγόμενος ενημερώθηκε για τους λόγους της επανεξέτασης. 3. Για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης δεν είναι αναγκαία η παράσταση δικηγόρου. Σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο των Κάτω Χωρών (άρθρο 33 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας), οι αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στο μέτρο που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό διαδικασίας του δικαστηρίου. Επί του παρόντος, κανένα από τα δικαστήρια δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, και μόνο οι ακόλουθοι τρόποι υποβολής είναι δυνατοί: - ταχυδρομικώς, - με κατάθεση στη Γραμματεία του δικαστηρίου. Άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου περί εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής: 2. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής την οποία το δικαστήριο έκδοσης κηρύσσει εκτελεστή σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, εκδίδεται ή μεταφράζεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, στην ολλανδική γλώσσα. 23

24 ΑΥΣΤΡΙΑ Όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις ευρώ, αρμόδιο για την έκδοση είναι το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο. Το ίδιο ισχύει ακόμη και σε υποθέσεις στις οποίες η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις ευρώ αν πρόκειται για διαφορά που αφορά σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, για διαφορά μεταξύ εφοπλιστών, λεμβούχων, πηδαλιούχων, μεταφορέων ή ιδιοκτητών καταλυμάτων και των εντολέων, επιβατών ή φιλοξενουμένων τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ τους έννομη σχέση ή για διαφορά σχετική με ελάττωμα ζώου (αυστριακός κώδικας πολιτικής δικονομίας, άρθρο 49 παράγραφος 2 περιπτώσεις 5, 7 και 8). Για τις διαφορές των οποίων το αντικείμενο είναι αξίας άνω των ευρώ, αρμόδιο είναι το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Landesgericht). Για τις αιτήσεις που αφορούν την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και υποβάλλονται σε δικαστήριο μετά τις 30 Ιουνίου 2009, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το εμπορικό πρωτοδικείο της Βιέννης (Bezirksgericht für Handelssachen Wien). Οι αιτήσεις επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 αντιμετωπίζονται από διαδικαστική άποψη ως αιτήσεις επαναφοράς στην προτεραία κατάσταση. Πάντως, οι αποφάσεις που κάνουν δεκτές αιτήσεις δυνάμει της παραγράφου 2 υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορεί να γίνει είτε υπό τη μορφή εγγράφων σε χαρτί είτε ηλεκτρονικώς μέσω του συστήματος WebERV (ηλεκτρονική απονομή δικαιοσύνης μέσω Διαδικτύου). Το σύστημα WebERV είναι καταρχήν προσιτό σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για τη χρήση του εν λόγω συστήματος απαιτείται ειδικό λογισμικό, καθώς και η διαμεσολάβηση φορέα διαβίβασης. Επικαιροποιημένος κατάλογος των φορέων διαβίβασης είναι δημοσιευμένος στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: Η Υποβολή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν επιτρέπεται. Αποδεκτή γλώσσα κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η γερμανική. 24

25 ΠΟΛΩΝΙΑ Αρμόδια δικαστήρια είναι τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, των οποίων η κατά τόπον και καθ υλην αρμοδιότητα καθορίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της 17ης Νοεμβρίου 1964 (Εφημερίδα νομοθεσίας αριθ. 43, σημείο 296, όπως τροποποιήθηκε). Η καθ ύλην αρμοδιότητα διέπεται από τα άρθρα 16, 17 και 461 παράγραφος 11, σε συνδυασμό με το άρθρο παράγραφος 1, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η κατά τόπον αρμοδιότητα από τα άρθρα 27 έως 46 και 461 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο παράγραφος 1 του Κώδικα. Όσον αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού, η προστασία του οφειλέτη εξασφαλίζεται μέσω ρυθμίσεων για αλλαγή της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου μέρους, τίτλος VI, του κεφαλαίου 5 «Μη τήρηση προθεσμιών και ρυθμίσεις για αλλαγή της προθεσμίας» (άρθρο του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, επιστολή με αίτηση αλλαγής της προθεσμίας πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο στο οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η δικαστική διαδικασία, εντός μίας εβδομάδας αφότου παύσει να ισχύει ο λόγος μη τήρησης της προθεσμίας. Στην επιστολή αυτή πρέπει να εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους δικαιολογείται η υποβολή της σχετικής αίτησης. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο διάδικος πρέπει να προβεί σε διαδικαστικές ενέργειες. Μετά την πάροδο ενός έτους από την μη τήρηση προθεσμίας, η αλλαγή της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Κατ' αρχήν, η υποβολή της αίτησης αλλαγής της προθεσμίας δεν συνεπάγεται την αναστολή μιας δικαστικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Όσον αφορά το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 505 παράγραφος 20 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η αίτηση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα απαντητικά δικόγραφα και πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η αίτηση ακύρωσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή. Πριν ακυρώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, το δικαστήριο προβαίνει σε ακρόαση του αιτούντος ή τον καλεί να υποβάλει πληροφορίες εγγράφως. 25

26 Οι αιτήσεις για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και τα άλλα διαδικαστικά έγγραφα κατατίθενται μόνον εγγράφως. Τα έγγραφα υποβάλλονται στο αρμόδιο δικαστήριο από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς. Η γλώσσα που γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η πολωνική.. 26

27 ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ Στην Πορτογαλία, αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής τo πρωτοδικείο του Πόρτο (Tribunal da Comarca do Porto, πολιτικά varas). Η διαδικασία επανεξέτασης είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού και στην Πορτογαλία αρμόδιο δικαστήριο για την επανεξέταση είναι το πρωτοδικείο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Στην Πορτογαλία, τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι τα ακόλουθα: (i) παράδοση στη γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ii) αποστολή με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (iii) αποστολή με τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η Πορτογαλία δηλώνει ότι κάνει αποδεκτή την πορτογαλική γλώσσα. 27

28 ΡΟΥΜΑΝΊΑ Δικαστήριο αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το δικαστήριο που έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της υπόθεσης πρωτοδίκως (πβλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 5/2001 περί της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, εγκριθέν με τον νόμο αριθ. 295/2002). Πρόκειται για τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία. Η εθνική νομοθεσία περί διαταγών πληρωμής (κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 5/2001) παρέχει στον καθ ου/οφειλέτη τα διαδικαστικά μέσα με τα οποία μπορεί να αμφισβητήσει τον εκτελεστό τίτλο. Εάν για οιοδήποτε λόγο ο καθ ου/οφειλέτης δεν είχε υποβάλει έκθεση ακύρωσης της απόφασης του δικαστηρίου που περιλαμβάνει τη διαταγή πληρωμής, κατά την αμφισβήτηση του εκτελεστού τίτλου έχει τη δυνατότητα να προβάλει ουσιαστικά επιχειρήματα κατά του εκτελεστού τίτλου ο οποίος περιλαμβάνει τη διαταγή πληρωμής. Ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006, μέσω της αμφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου, ο καθ ου/οφειλέτης θα είναι σε θέση να ζητήσει από το αρμόδιο ρουμανικό δικαστήριο την επανεξέταση της διαταγής πληρωμής στις έκτακτες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, εφόσον συντρέχει η περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006, το άρθρο 103 του ρουμανικού κώδικα πολιτικής δικονομίας παρέχει στον καθ ου τη δυνατότητα να ζητήσει απαλλαγή από την προθεσμία ή παράταση αυτής υποβάλλοντας δήλωση αντιρρήσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διαταγών πληρωμών, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και για την προετοιμασία της υπεράσπισης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία της επίδοσης στον καθ ου/οφειλέτη (είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, με απόδειξη παραλαβής) του εκτελεστού τίτλου που περιλαμβάνει τη διαταγή πληρωμής. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 14 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006, και κατ' επέκταση ούτε και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. 28

29 Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές είναι το ταχυδρομείο και το φαξ. Η γλώσσα στην οποία μπορούν να συμπληρώνονται οι αιτήσεις είναι η ρουμανική. 29

30 ΣΛΟΒΕΝΊΑ Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια είναι τα τοπικά δικαστήρια (okrajno sodišče) και τα επαρχιακά δικαστήρια (okrožno sodišče). Tα τοπικά δικαστήρια και τα επαρχιακά δικαστήρια είναι αρμόδια για τη διαδικασία επανεξέτασης και για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 20 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006. Η επικοινωνία με τα δικαστήρια μπορεί να γίνεται απευθείας με κανονικό ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλα μέσα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, με απευθείας υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο ή εμμέσως, μέσω προσώπου που αναλαμβάνει επαγγελματικά τη διαβίβαση των αιτήσεων (πάροχος επαγγελματικής υπηρεσίας) (άρθρο 105 στοιχείο β) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Επίσημες γλώσσες είναι τα σλοβενικά καθώς και οι γλώσσες άλλων δύο εθνικών μειονοτήτων που επίσημα χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια της επικράτειας καθώς και από εθνικές μειονότητες (άρθρα 6 και 104 του ΚΠΔ). Γλώσσες εθνικών μειονοτήτων είναι τα ιταλικά και τα ουγγρικά. 30

31 ΣΛΟΒΑΚΊΑ όσον αφορά το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής θα είναι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (okresný súd). όσον αφορά το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού και σύμφωνα με τις 228 κ.ε. του κώδικα πολιτικής δικονομίας (ΚΠΔ), αίτηση επανεξέτασης σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό δηλ. στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (okresný súd). όσον αφορά το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού και σύμφωνα με την 42 του ΚΠΔ, τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι τα ακόλουθα: «Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί γραπτώς, προφορικώς στη γραμματεία του δικαστηρίου, με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία. Οι αιτήσεις σχετικά με την ουσία της υπόθεσης ή οι αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων, εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικώς, πρέπει το αργότερο εντός τριών ημερών να συμπληρώνονται είτε γραπτώς είτε προφορικώς στη γραμματεία του δικαστηρίου. Αυτή η συμπλήρωση δεν είναι αναγκαία σε περίπτωση αίτησης η οποία έχει υπογραφεί με επικυρωμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εάν η αίτηση υποβάλλεται με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να προσκομισθεί το πρωτότυπο το αργότερο εντός τριών ημερών. Οι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται κατά τον τρόπο αυτόν εντός τριών ημερών δεν λαμβάνονται υπόψη». όσον αφορά το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού είναι η σλοβακική. 31

32 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το πρωτοδικείο του Ελσίνκι. Το άρθρο 20 του κανονισμού σχετικά με την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται στη Φινλανδία ως έχει. Για τους σκοπούς του άρθρου 20, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο του Ελσίνκι. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού, για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής ισχύουν επίσης οι διατάξεις σχετικά με τα έκτακτα ένδικα μέσα του κεφαλαίου 31 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προσφυγές λόγω διαδικαστικών σφαλμάτων (άρθρο 1 του κεφαλαίου 31) και η αναίρεση τελεσίδικης απόφασης (άρθρο 7 του κεφαλαίου 31). Το άρθρο 17 του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιλαμβάνει χωριστή διάταξη σχετικά με τη χορήγηση νέας διορίας. Ο νόμος αριθ. 13/2003 σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες (δημόσιος τομέας) περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά την αποστολή διαδικαστικών εγγράφων σε φινλανδικά δικαστήρια. Βάσει του νόμου αυτού, τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή, η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ευρωπαϊκές διαταγής πληρωμής μπορούν να αποσταλούν στη φινλανδική, σουηδική ή αγγλική γλώσσα. 32

33 ΣΟΥΗΔΙΑ Οι αιτήσεις ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που υποβάλλονται στη Σουηδία εξετάζονται από τη σουηδική δημόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης (kronofogdemyndighet) (άρθρο 2 του νόμου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής). Οι αιτήσεις επανεξέτασης εξετάζονται από το εφετείο (hovrätt) (άρθρο 3 του νόμου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής). Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, το εφετείο αποφασίζει συγχρόνως εάν η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί από τη σουηδική δημόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης. Οι αιτήσεις ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υποβάλλονται κατ' αρχήν εγγράφως. Η δημόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης μπορεί ωστόσο να αποφασίσει ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με μέσο που επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 4 του νόμου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής). Σε περίπτωση αίτησης εκτέλεσης στη Σουηδία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής η οποία έχει κηρυχθεί εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος, η διαταγή πληρωμής πρέπει να μεταφρασθεί στη σουηδική ή στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 10 του νόμου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής). 33

34 ΗΝΩµΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ 1. Αγγλία και Ουαλία Οι αιτήσεις για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 20 στην Αγγλία και Ουαλία πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής σύμφωνα με το μέρος 23 των διατάξεων περί πολιτικής δικονομίας (Part 23 of the Civil Procedure Rules). 2. Βόρεια Ιρλανδία Οι δικονομικοί κανόνες στη Βόρεια Ιρλανδία διέπονται από τις διατάξεις του 1980 περί της λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βόρειας Ιρλανδίας (Rules of the Supreme Court (Northern Ireland) 1980) και από τις διατάξεις του 1981 σχετικά με τα δικαστήρια κομητείας της Βόρειας Ιρλανδίας (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζονται βάσει του νόμου περί οργάνωσης των δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας του 1978 (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) βάσει νομοθετικής πρόβλεψης. 3. Σκοτία Η τακτική πολιτική δικονομία στη Σκοτία διέπεται κυρίως από τις διατάξεις περί τακτικής διαδικασίας του 1993 (Ordinary Cause Rules 1993). Για τις εν λόγω διατάξεις, βλ.: Οι σχετικές διατάξεις θεσπίζονται με νομοθετική πράξη και ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίησή τους επίσης με νομοθετική πράξη με σκοπό την προσαρμογή τους στις διατάξεις του κανονισμού. Επίσης θα απαιτηθεί η θέσπιση αυτοτελούς συνόλου κανόνων. Το Court of Session ρυθμίζει και καθορίζει τη διαδικασία και την πρακτική που πρέπει να ακολουθούνται σε αστική δίκη που διεξάγεται σε sheriff court με την έκδοση Act of Sederunt. 4. Γιβραλτάρ Η πολιτική δικονομία στο Γιβραλτάρ διέπεται από τις διατάξεις περί πολιτικής δικονομίας του 1998 (Civil Procedure Rules 1998 (CPR)), σε συνδυασμό με τις σχετικές συμπληρωματικές οδηγίες. Οι διατάξεις του 2000 σχετικά με τη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court Rules 2000) προβλέπουν την εφαρμογή των διατάξεων περί πολιτικής δικονομίας που εφαρμόζονται στην Αγγλία και Ουαλία (με ορισμένες τροποποιήσεις). 34

35 1. Αγγλία και Ουαλία Η αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στην Αγγλία και Ουαλία ανήκει στο εκάστοτε δικαστήριο κομητείας (county court) και στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court of Justice). Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων κομητείας καθορίζεται εξ ολοκλήρου βάσει νόμου και καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το πεδίο του αστικού δικαίου. Η γενική δικαιοδοσία αστικού δικαίου είναι κατά το πλείστον συντρέχουσα με εκείνη του High Court, με εξαίρεση τις αξιώσεις ένεκα σωματικής βλάβης για ποσό κατώτερο των και τις χρηματικές αξιώσεις για ποσό κατώτερο των , για τις οποίες η αγωγή κατατίθεται υποχρεωτικά στο δικαστήριο κομητείας. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα περιλαμβάνονται στο διάταγμα του 1991 σχετικά με τη δικαιοδοσία του Ανώτατου Δικαστηρίου και των δικαστηρίων κομητείας (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) (όπως έχει τροποποιηθεί). Υπάρχουν αρκετοί νόμοι οι οποίοι παραχωρούν αποκλειστική δικαιοδοσία στα δικαστήρια κομητείας. Τούτο ισχύει, επί παραδείγματι, για όλες σχεδόν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στον νόμο περί καταναλωτικής πίστης του 1974 (Consumer Credit Act 1974) και για την πλειονότητα των αγωγών που ασκούνται από ενυπόθηκους δανειστές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αγωγή μπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο κομητείας της Αγγλίας και Ουαλίας. Στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας δικαστηρίων (Court Service) είναι δημοσιευμένες οι διευθύνσεις όλων των δικαστηρίων κομητείας (county courts) και τα στοιχεία επικοινωνίας του High Court. 2. Βόρεια Ιρλανδία Η αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη Βόρεια Ιρλανδία ανήκει στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court of Justice). Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων κομητείας καθορίζεται εξ ολοκλήρου βάσει νόμου και συγκεκριμένα στο διάταγμα του 1980 για τα δικαστήρια κομητείας της Βόρειας Ιρλανδίας (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). Συνεπώς, στον βαθμό που δεν επέρχεται τροποποίηση του διατάγματος, το καθεστώς είναι ότι οι διαδικασίες που υπάγονται στον κανονισμό δεν θα περιέλθουν στην εκ του νόμου δικαιοδοσία των δικαστηρίων κομητείας, αλλά θα υπάγονται στην αυτοδίκαιη δικαιοδοσία του High Court, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της διαφοράς. Παρόλα αυτά, πρόκειται να αναληφθούν ενέργειες το συντομότερο δυνατό για την κατάλληλη τροποποίηση του διατάγματος του 1980 ούτως ώστε τα δικαστήρια κομητείας να μπορούν να επιλαμβάνονται υποθέσεων που αφορούν την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και οι οποίες πληρούν το κριτήριο της χρηματικής αξίας της διαφοράς από το οποίο εξαρτάται η δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. 35

36 3. Σκοτία Η αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη Σκοτία ανήκει στο sheriff court. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον κρατικού λειτουργού που φέρει τον τίτλο «sheriff». Αγωγή μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε sheriff court στη Σκοτία. Στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας δικαστηρίων (Court Service) είναι δημοσιευμένες οι διευθύνσεις όλων των sheriff court: 4. Γιβραλτάρ Η αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο Γιβραλτάρ είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court). 1. Αγγλία και Ουαλία Οι αιτήσεις για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 20 στην Αγγλία και Ουαλία πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το μέρος 23 των διατάξεων περί πολιτικής δικονομίας (Part 23 of the Civil Procedure Rules). 2. Βόρεια Ιρλανδία Οι αιτήσεις για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 20 στη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να υποβάλλονται στο High Court σύμφωνα με τις διατάξεις του 1980 περί της λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βόρειας Ιρλανδίας (Rules of the Supreme Court (Northern Ireland) 1980), οι οποίες πρόκειται να τροποποιηθούν καταλλήλως για να προβλέπουν τέτοια διαδικασία. 3. Σκοτία Η μέθοδος υποβολής αίτησης για επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 20 στη Σκοτία τελεί σήμερα υπό μελέτη, αλλά οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά στον sheriff. 4. Γιβραλτάρ Οι αιτήσεις επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 20 στο Γιβραλτάρ υποβάλλονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το μέρος 23 των διατάξεων περί πολιτικής δικονομίας (Part 23 of the Civil Procedure Rules). 36

37 1. Αγγλία και Ουαλία Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά από τα δικαστήρια στην Αγγλία και Ουαλία για την κίνηση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή (λόγω της ανάγκης είσπραξης δικαστικού παραβόλου για την κίνηση διαδικασίας). Ήδη εξετάζεται η σκοπιμότητα καθιέρωσης της δυνατότητας υποβολής αίτησης ηλεκτρονικώς. Εντούτοις, τυχόν μεταγενέστερα έγγραφα, π.χ. δηλώσεις εναντίωσης, θα είναι δυνατό να αποστέλλονται στο δικαστήριο ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με το μέρος 5.5 των διατάξεων περί πολιτικής δικονομίας (Part 5.5 of the Civil Procedure Rules) και με τις πρακτικές οδηγίες (Practice Directions), που περιλαμβάνουν διατάξεις για την υποβολή και την αποστολή εγγράφων στο δικαστήριο. 2. Βόρεια Ιρλανδία Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά από τα δικαστήρια στη Βόρεια Ιρλανδία για την κίνηση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή. Μελλοντικά μπορεί να εξετασθεί η σκοπιμότητα καθιέρωσης της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αίτησης. 3. Σκοτία Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά από τα sheriff court στη Σκοτία για την κίνηση διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή (λόγω της ανάγκης είσπραξης δικαστικού παραβόλου για την κίνηση διαδικασίας). Ήδη εξετάζεται η σκοπιμότητα καθιέρωσης της δυνατότητας υποβολής αίτησης ηλεκτρονικώς. Τα τυχόν μεταγενέστερα έγγραφα, π.χ. δηλώσεις εναντίωσης, είναι επίσης δυνατό να αποστέλλονται στο δικαστήριο ταχυδρομικώς. 4. Γιβραλτάρ Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται αποδεκτά στο Γιβραλτάρ για την κίνηση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ταχυδρομική αποστολή (λόγω της ανάγκης είσπραξης δικαστικού παραβόλου για την κίνηση διαδικασίας). 1. Αγγλία και Ουαλία Η επίσημη γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική. 2. Βόρεια Ιρλανδία Η επίσημη γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική. 37

38 3. Σκοτία Η επίσημη γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική. 4. Γιβραλτάρ Η επίσημη γλώσσα που γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) είναι η αγγλική. 38

Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση

Ενοποιημένη έκδοση. EL. Ενοποιηµένη έκδοση Ενοποιημένη έκδοση Αποποίηση ευθύνης: H ενοποίηση συνίσταται στην ένταξη ενός βασικού οργάνου της κοινοτικής νομοθεσίας, των τροποποιήσεων και διορθωτικών του σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσημο, έγγραφο. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΓΙΟ. Άρθρο 25 Ενηµέρωση σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, τα µέσα επικοινωνίας και τα ένδικα µέσα. Άρθρο 25(1)(α) - Αρµόδια δικαστήρια

ΒΕΛΓΙΟ. Άρθρο 25 Ενηµέρωση σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, τα µέσα επικοινωνίας και τα ένδικα µέσα. Άρθρο 25(1)(α) - Αρµόδια δικαστήρια Ενοποιημένη έκδοση Αποποίηση ευθύνης: H ενοποίηση συνίσταται στην ένταξη ενός βασικού οργάνου της κοινοτικής νομοθεσίας, των τροποποιήσεων και διορθωτικών του σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσημο, έγγραφο. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ EL ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ http://ec.europa.eu/civiljustice/ Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πρόλογος Οι ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα