Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, e-mail: zigouri@otenet.gr"

Transcript

1 Τρόποι διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε βάση το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια ερευνητική προσέγγιση. Ζυγούρη Έλενα ιδακτωρ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Ν. Καστοριάς, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ως σηµαντική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού, προκειµένου να υλοποιεί αποτελεσµατικά τους στόχους της Π.Ε., προτείνονται οι παιδαγωγικές του ικανότητες σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού, καθώς και σε επίπεδο επιλογής και χρήσης των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών αξιολόγησης (May, 1997). Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές τους να αναπτύξουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές γνώσεις και δεξιότητες οφείλουν να χρησιµοποιούν καινοτόµες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να προάγουν εναλλακτικές µορφές µάθησης ώστε οι µαθητές να ανακαλύπτουν και να διατυπώνουν τα δικά τους κριτήρια στον τρόπο εξέτασης των διαφόρων θεµάτων (Posch, 1993, p.32). Με βάση δε τα µοντέλα προσδιορισµού των γνώσεων και ικανοτήτων (Peyton, Hungerford & Wilke, 1980 Hungerford & Peyton, 1986 Unesco-Unep, 1990 Jacobson, 1995 Engelson & Disinger,1990) που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσµατική τους λειτουργία στην Π.Ε., οι γνώσεις και οι ικανότητες που αφορούν στη διδακτική εφαρµογή και την αξιολόγηση υποδεικνύονται ως σηµαντικά στοιχεία της επαγγελµατικής επάρκειάς τους στην Π.Ε. Η κατοχή όµως αυτών των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων από πλευράς των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως αυτονόητη, καθώς η πραγµατικότητα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να διαθέτουν ανάλογη εµπειρία στις περιβαλλοντικές πρακτικές (Williams, 1992 Fien, 1993a). Στο παραπάνω πλαίσιο η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση της πραγµατικής κατάστασης αναφορικά µε το βάθος και την έκταση που οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών εργαλείων της Π.Ε., µε βάση το Α.Π.Σ. της Π.Ε. είγµα της έρευνας αποτελούν 927 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία της Επικράτειας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συνηγορούν στην εκτίµηση ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων για την επιλογή και διαχείριση των διδακτικών µεθόδων και τεχνικών, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων τους στο συγκεκριµένο πεδίο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, διαχείριση αναλυτικού προγράµµατος, µεθοδολογικές προσεγγίσεις, διδακτικές τεχνικές, θεµατικοί άξονες, επαγγελµατική επάρκεια εκπαιδευτικών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα φαίνεται να απαιτεί πέραν του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού- µεταδότη της γνώσης έναν ρόλο πιο σύνθετο, ο οποίος να µπορεί να συµβάλλει στην κατάλληλη προετοιµασία των

2 µαθητών, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, ώστε να είναι ικανό να αντιµετωπίσει τις νέες συνθήκες που κάθε φορά θα δηµιουργούνται. Θεωρείται πλέον αναγκαίο ο κάθε εκπαιδευτικός να υιοθετεί ανάλογη στάση, ώστε να βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη και συνείδηση ως προϋποθέσεις που οδηγούν στη δηµιουργική σκέψη, η οποία αποτελεί βασική επιδίωξη του σχολείου του µέλλοντος (Fisher, 1995). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Π.Ε. καθορίζεται από την άποψη για τον τύπο του εκπαιδευτικού που θεωρείται κατάλληλος και συµβατός για τη λειτουργία της Π.Ε. και θα πρέπει να θεωρηθεί µε βάση το ευρύτερο επιστηµολογικό πλαίσιο θεώρησης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Έτσι, εξετάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Π.Ε. στη βάση των τριών επιστηµολογικών θεωρήσεων (θετικιστικής, ερµηνευτικής και κοινωνικά κριτικής) ( ασκολιά, 2000), Σύµφωνα µε τις παραπάνω θεωρήσεις, ως σηµαντική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού, προκειµένου να υλοποιεί αποτελεσµατικά τους στόχους της Π.Ε., προτείνονται οι παιδαγωγικές του ικανότητες σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού, καθώς και σε επίπεδο επιλογής και χρήσης των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών αξιολόγησης (May, 1997). Οι εκπαιδευτικοί προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές τους να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες, οφείλουν να χρησιµοποιούν καινοτόµες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να προάγουν εναλλακτικές µορφές µάθησης για τους µαθητές, τους οποίους πρέπει να βοηθούν να ανακαλύπτουν και να διατυπώνουν τα δικά τους κριτήρια στον τρόπο εξέτασης των διαφόρων θεµάτων (Posch, 1993, p.32). Στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού δεν στηρίζεται µόνο στην κοινή εµπειρία, αλλά στις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διεκπεραίωση εκπαιδευτικών διαδικασιών, τις οποίες αποκτά µέσα από συστηµατική και επιστηµονικά θεµελιωµένη εκπαιδευτική διαδικασία (Day, 2003 Παπαναούµ, 2003). Για το National Board for Professional Teaching Standards (1997) για να είναι επαγγελµατικά επαρκείς 1 οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν βαθιά κατανόηση και πλούσια πληροφόρηση για περιεχόµενο που καλούνται να διεκπεραιώσουν, καθώς και κατανόηση των τρόπων δηµιουργίας, οργάνωσης και διασύνδεσης του περιεχοµένου αυτού µε άλλες γνωστικές περιοχές. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωρίζουν το υπόβαθρο και τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις του µαθητή για το αντίστοιχο θέµα, καθώς και τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διαπραγµάτευση ενός αντικειµένου, ώστε να τροποποιούν τις διδακτικές τους πρακτικές ανάλογα. Προς αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν ποικίλες διδακτικές τεχνικές, οι οποίες να τους επιτρέπουν την πολύπλευρη διαπραγµάτευση του θέµατος. Οφείλουν ακόµη κατά τη διδασκαλία να προτρέπουν τους µαθητές να επιλύουν µόνοι τους τα προβλήµατά τους. Ο Phelps, (2006) συστήνει για έναν επαγγελµατία εκπαιδευτικό υπευθυνότητα, σεβασµό και ανάληψη ρίσκου. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω συνιστά να δοθεί έµφαση στον σχεδιασµό, στο περιεχόµενο, στις στρατηγικές, το ενδιαφέρον, την ευελιξία και την αξιολόγηση, στα έξι δηλαδή συστατικά για µια επιτυχηµένη διδασκαλία (Heckendorn,2006). Η ευθύνη, συνεπώς, του εκπαιδευτικού συµπεριλαµβάνει καλή γνώση του περιεχοµένου που καλείται να διεκπεραιώσει, που 1 Με βάση τις ερευνητικές προσεγγίσεις για την επαγγελµατική επάρκεια, ο όρος συµπεριλαµβάνει το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόµου να συνδυάζει γνωστικούς, συναισθηµατικούς και άλλους πόρους, ώστε να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά και επαρκώς στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. Για τις προσεγγίσεις της έννοιας της επαγγελµατικής ικανότητας ή επάρκειας βλ. ασκολιά, Μ., (2002). Οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ιδακτορική διατριβή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας, Τοµέας Παιδαγωγικής.

3 προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του Α.Π.. Η χρήση ποικιλίας ενεργητικών στρατηγικών µάθησης στη διεκπεραίωση ενός θέµατος αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι και να παραµείνουν συλλογιζόµενοι και διαρκώς εξασκούµενοι, καθώς αναπτύσσουν ο καθένας µια ατοµική παιδαγωγική και σχεδιάζουν δυναµικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε τη βοήθεια των υπαρχουσών διδακτικών στρατηγικών (Heckendorn, 1996 Osterman & Kottkamp, 1993). Οφείλουν, λοιπόν, να εξασκούνται στο να διεκπεραιώνουν σωστά τις διαδικασίες και να βελτιώνονται σε εκείνες τις περιοχές, οι οποίες δεν είχαν το καλύτερο αποτέλεσµα για τους µαθητές. Όσον αφορά δε την Π.Ε., µε βάση τα µοντέλα προσδιορισµού των γνώσεων και ικανοτήτων (Peyton, Hungerford & Wilke, 1980 Hungerford & Peyton, 1986 Unesco-Unep, 1990 Jacobson, 1985 Engelson & Disinger,1990) που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσµατική τους λειτουργία µε βάση την περιβαλλοντική πρακτική, οι γνώσεις και οι ικανότητες που αφορούν στη διδακτική εφαρµογή και την αξιολόγηση της Π.Ε., όπως είναι η προσαρµογή των στόχων και µεθόδων της Π.Ε. στα διάφορα µαθήµατα του Α.Π. και η επιλογή και χρήση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και µεθόδων για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων, υποδεικνύονται ως σηµαντικά στοιχεία της επαγγελµατικής επάρκειας των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Η κατοχή όµως αυτών των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων από πλευράς των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως αυτονόητη, καθώς η πραγµατικότητα υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να διαθέτουν ανάλογη εµπειρία στις περιβαλλοντικές πρακτικές (Williams, 1992 Fien, 1994). Η ανάπτυξη των σχολικών προγραµµάτων Π.Ε. στη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα βασίζεται σε συγκεκριµένο πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται στο αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών, που περιγράφεται αναλυτικά στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών(.Ε.Π.Π.Σ.,2002, τόµος Β,σ.759). Στο επιµέρους ΑΠΣ για την Π.Ε. καθορίζονται τόσο οι τρόποι ανάπτυξης ενός προγράµµατος, όσο και οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές τις οποίες οφείλουν να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί προκειµένου αποτελεσµατικά να διεκπεραιώσουν τους στόχους της Π.Ε. και οι οποίες θεωρούνται συµβατές µε τη φιλοσοφία και τις αρχές της Π.Ε. Η καταγραφή της πραγµατικής κατάστασης αναφορικά µε το βάθος και την έκταση που οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης του περιεχοµένου και των µεθοδολογικών εργαλείων της Π.Ε., αποτελεί κεντρικό στόχο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Τα ερευνητικά πεδία οριοθετήθηκαν µε βάση τους εξής άξονες: α) Κατανόηση του τρόπου οργάνωσης και διασύνδεσης του περιεχοµένου της Π.Ε. (θεµατικοί άξονες, διαθεµατικότητα) και β) κατανόηση των τρόπων µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης σε σχολική (µεθοδολογικές προσεγγίσεις, διδακτικές τεχνικές). Ως προσφορότερο ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή ποσοτικών δεδοµένων, η δοµή του οποίου λαµβάνει υπόψη τόσο τα µοντέλα επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, όπως αυτά προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και τους βασικούς άξονες που οικοδοµούν το πρόγραµµα σπουδών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ( ΕΠΠΣ, 2002, τοµ. Β ). Ο ερευνητικός πληθυσµός αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών της Α /θµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία της Επικράτειας. είγµα της έρευνας αποτελούν οι 927 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιλέχθηκαν µε βάση: γεωγραφικό διαµέρισµα, περιοχή, φύλο. Για την οριστικοποίηση της δοµής του ερωτηµατολογίου αρχικώς διενεργήθηκε πιλοτική

4 έρευνα σε δείγµα 50 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Καστοριάς, η οποία υπέδειξε και τα σηµεία αναθεώρησής του. Η ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου υπέδειξε τα εξής: Κατανόηση των τρόπων οργάνωσης και διασύνδεσης του περιεχοµένου Περιεχόµενο θεµατικοί άξονες Προκειµένου να διαπιστώσουµε το βαθµό κατανόησης του περιεχοµένου της Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, έτσι όπως αυτό οριοθετείται στο ΕΠΠΣ (τόµος Β, σελ. 752) και συγκροτεί τους άξονες γνωστικού περιεχοµένου του, αλλά και να διερευνήσουµε τις γενικότερες αντιλήψεις τους για το ποια θεµατολογία αφορά και είναι αντικείµενο της Π.Ε., καθορίσαµε µια σειρά θεµατικών ενοτήτων, όπως αυτές συµπεριλαµβάνονται στο ΕΠΠΣ, αλλά και µε βάση τα συστατικά των διεπιστηµονικών νοητικών σχηµάτων, τα οποία διαθέτει η Π.Ε. και τα οποία λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό των περιεχοµένων της (Ballard & Pandya,1990) για τις οποίες ζητήσαµε την άποψή τους για το εάν αυτές εµπίπτουν ή όχι στη θεµατολογία της Π.Ε. Οι θεµατικές ενότητες επιλέχθηκαν µε βάση και τα θεµατικά επιστηµονικά πεδία από τα οποία αντλεί τα ενδιαφέροντά της η περιβαλλοντική θεωρία (Disinger, 1997), καθώς και µε βάση την ιεράρχηση αξιών στην Π.Ε, και ταξινοµήθηκαν στους ακόλουθους άξονες: α) ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, που αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της διαχείρισης απορριµµάτων και της υπερβόσκησης δασικών περιοχών. β) Ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον, που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που ανακύπτουν από τις κατασκευές ή επεκτάσεις δικτύων υποδοµών σε συγκεκριµένες περιοχές. γ) Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες, που αφορά τις κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις του αναπτυξιακού περιβαλλοντικού προβλήµατος, όπως είναι η τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής και τα κοινωνικά προβλήµατα των µειονοτήτων. δ) Ετεροπροσδιορισµός της Π.Ε., µε βάση θεµατικές ενότητες συναφών χώρων, όπως της Τοπικής Ιστορίας, του Πολιτισµού, της Αγωγής Υγείας και της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών κωδικοποιήθηκαν µε βάση το εάν θεωρούν ότι τα θέµατα κάθε άξονα εµπίπτουν ή όχι στο πεδίο ενασχόλησης της Π.Ε. Πίνακας 1. Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, µε βάση το εάν εµπίπτουν ή όχι οι θεµατικές ενότητες στη θεµατολογία της Π.Ε. Θεµατικοί άξονες Εµπίπτει στη εν εµπίπτει στη Σύνολο θεµατολογία της θεµατολογία της Π.Ε. Π.Ε. ν % ν % ν % ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ιαχείριση απορριµµάτων ,0 9 1, ,0 Απόθεση σκουπιδιών στην ακτή µιας θάλασσας ,5 14 1, ,0 Υπερβόσκηση µιας δασικής περιοχής από ,5 42 4, ,0 αιγοπρόβατα Ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον Κατασκευή ή επέκταση αεροδροµίου σε µια , , ,0 περιοχή Επέκταση συγκοινωνιακού δικτύου , , ,0 Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες Τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής , , ,0 Εγκατάσταση οικογενειών οικονοµικών , , ,0 µεταναστών σε µια συνοικία της πόλης Συναφείς χώροι µε την Π.Ε. ηµιουργία συλλογής δηµοτικών τραγουδιών , , ,0

5 (Πολιτισµός) Οδική συµπεριφορά οδηγών πεζών (Κυκλοφοριακή αγωγή) Ιστορία της πόλης ή του χωριού µας (Τοπική ιστορία) ιατροφικές συνήθειες Παραδοσιακές συνταγές (Αγωγή Υγείας) , , , , , , , , ,0 Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα σε υψηλά ποσοστά οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι τα σχετικά µε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος θέµατα, καθώς και εκείνα που αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον απολύτως εµπίπτουν στη θεµατολογία της Π.Ε., καθώς διατείνονται ότι «η διαχείριση απορριµµάτων», «η απόθεση σκουπιδιών στην ακτή µιας θάλασσας» και η «υπερβόσκηση µιας δασικής περιοχής από αιγοπρόβατα», σε ποσοστά 99,0 %, 98,5% και 95,5% αντίστοιχα αφορούν άµεσα τα περιεχόµενα της Π.Ε. Το ίδιο παρατηρείται και για τα θέµατα: «Κατασκευή ή επέκταση αεροδροµίου σε µια περιοχή» και «Επέκταση συγκοινωνιακού δικτύου», σε ποσοστά 88,8% και 84,0% αντίστοιχα. Στον άξονα που αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις και αξίες, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος φαίνεται να διασυνδέουν µ αυτόν κυρίως την οικονοµική ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, αφού σε υψηλό ποσοστό (84,6%) θεωρούν ότι η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου είναι εµπίπτει στη θεµατολογία της Π.Ε.. Ταυτόχρονα όµως φαίνεται ότι δεν γίνεται απολύτως αντιληπτή η κοινωνική διάσταση της Π.Ε., καθώς θέµατα όπως «Εγκατάσταση οικογενειών οικονοµικών µεταναστών σε µια συνοικία της πόλης», σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (63,0%) θεωρείται ότι δεν αφορά την Π.Ε. Τα ευρήµατα αυτά ενισχύουν τις εκτιµήσεις άλλων συναφών ερευνών, µε βάση τις οποίες συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υλοποιούν προγράµµατα, των οποίων η θεµατολογία αφορά κατά κύριο λόγο το φυσικό περιβάλλον και λιγότερο το ανθρωπογενές περιβάλλον, ιδιαίτερα δε το κοινωνικό περιβάλλον (Ζυγούρη, 2002 Ζυγούρη, Αγγελάκη & Μαυρικάκη, 2002 Καζταρίδου, 2006). Όσον αφορά τους συναφείς χώρους µε την Π.Ε. φαίνεται ότι µεγαλύτερη διασύνδεση µε το χώρο της Π.Ε. έχουν, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών του δείγµατος, κατά κύριο λόγο ο χώρος της Αγωγής Υγείας, και δευτερευόντως ο χώρος της Τοπικής Ιστορίας, καθώς τα θέµατά τους σε µεγάλο ποσοστό (54,7% και 41,1% αντιστοίχως) εκτιµάται ότι εµπίπτουν στη θεµατολογία της Π.Ε., γεγονός που αποδίδεται στη στενή σχέση των χώρων αυτών µε την Π.Ε. (Λεοντσίνης,1999, αναφέρεται στο περιβάλλον στην ολότητά του, Λεοντσίνης,1996, το περιβάλλον εξαρτάται από την ιστορική εξέταση των επιλογών του ανθρώπου πάνω σ αυτό, Καλογεροπούλου,1999, αναφέρεται στη συνύπαρξη τοπικής ιστορίας Π.Ε. ως αντικειµένου σχετικών προγραµµάτων, Αθανασίου,1994, αναφέρεται στην εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής Υγείας). Στη βάση της διεπιστηµονικότητας που χαρακτηρίζει την Π.Ε. η µελέτη τέτοιων θεµάτων, όταν αυτά βασίζονται στις αρχές και τη φιλοσοφία της Π.Ε. και επιδιώκουν την υλοποίηση των στόχων της, είναι θεµιτή. Τρόποι οριζόντιας διασύνδεσης της Π.Ε. µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα Για να διερευνήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου αντιλαµβάνονται την οριζόντια διασύνδεση των περιβαλλοντικών θεµάτων µε τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα του Α.Π.Σ., ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν κατά προτεραιότητα τρία γνωστικά

6 αντικείµενα, τα οποία κατά την άποψή τους, θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν, προκειµένου, στο πλαίσιό τους, να διαπραγµατευτούν ένα συγκεκριµένο περιβαλλοντικό θέµα- οι γεωργικές καλλιέργειες του νοµού µας-, το οποίο επιλέξαµε από τους θεµατικούς άξονες του Α.Π. της Π.Ε. Ταυτόχρονα ζητήσαµε δίπλα από την αναφορά του γνωστικού αντικειµένου να καταγράψουν συγκεκριµένο παράδειγµα εφαρµογής. Σωστά θεωρήθηκαν τα παραδείγµατα τα οποία περιγράφουν και οριοθετούν τις συγκεκριµένες δεξιότητες οι οποίες καλλιεργούνται µέσα από τις δραστηριότητες που επιλέγονται να υλοποιηθούν σε κάθε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, µε βάση τους τρόπους διάχυσης της Π.Ε. σε σχέση µε τις θεµατικές και τις δεξιότητες, όπως αυτοί υποδεικνύονται από τους Ramsey, Hungerford & Volk (1992). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες, ως εξής: Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των σωστών και λανθασµένων παραδειγµάτων των εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείµενο Γνωστικό αντικείµενο 1 ο γνωστικό 2 ο γνωστικό 3 ο γνωστικό αντικείµενο αντικείµενο αντικείµενο ν % ν % ν % εν απαντούν 20 2,2 31 3,3 49 5,3 εν αναφέρουν παράδειγµα 19 2,0 22 2,4 23 2,5 Αναφέρουν σωστό παράδειγµα , , ,8 Αναφέρουν λάθος παράδειγµα , , ,4 Σύνολο , , ,0 Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος (ποσοστά 76,3%, 73,9% και 71,8% για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γνωστικό αντικείµενο αντίστοιχα), αναφέρουν σωστό παράδειγµα, το οποίο συγκεκριµένα και αναλυτικά περιγράφει τις κατάλληλες δεξιότητες που καλλιεργούνται µέσω του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού θέµατος. Σε πολύ µικρά ποσοστά οι εκπαιδευτικοί δεν απαντούν καθόλου την ερώτηση (2,2%, 3,3% και 5,3% αντίστοιχα για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γνωστικό αντικείµενο), ή αναφέρουν γνωστικό αντικείµενο χωρίς να δίνουν συγκεκριµένο παράδειγµα (ποσοστά 2,0%,2,4% και 2,5% αντίστοιχα για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γνωστικό αντικείµενο). Υπάρχει, βέβαια, και ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (19,5%, 20,4% και 20,4% αντίστοιχα για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γνωστικό αντικείµενο) που αναφέρουν λανθασµένο παράδειγµα. Εκτιµάται ότι η µεγαλύτερη ενιαιοποίηση του περιεχοµένου η οποία επιχειρείται µε το ΕΠΠΣ, φαίνεται ότι διευκολύνει την ενσωµάτωση της Π.Ε. µέσω των διεπιστηµονικών συσχετίσεων, συνθέσεων και διεπιστηµονικών µετασχηµατισµών (Ματσαγγούρας, 2006), έτσι ώστε η Π.Ε να ενσωµατώνεται µεν στο περιεχόµενο των άλλων γνωστικών αντικειµένων, να µη διασπά δε την ενότητα του µαθήµατος αυτού καθαυτού (Hungerford & Volk, 1992, p.40). Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανοµή των γνωστικών αντικειµένων ανά προτεραιότητα επιλογής τους από τους εκπαιδευτικούς Γνωστικό αντικείµενο 1 η προτεραιότητα 2 η προτεραιότητα 3 η προτεραιότητα ν % ν % ν % εν απαντούν 20 2,2 31 3,3 49 5,3 Γλώσσα , , ,5 Μαθηµατικά 32 3, , ,6 Μελέτη , , ,2 Γεωγραφία , , ,4

7 Φυσικά 68 7, , ,2 Ιστορία 20 2,2 67 7, ,2 Κοινωνική & Πολιτική 3 0,3 6 0,6 18 1,9 Αγωγή Αισθητική Αγωγή 3 0,3 20 2, ,0 Ευέλικτη Ζώνη 11 1,2 7 0,8 8 0,9 Θρησκευτικά 0 0,0 0 0,0 6 0,6 Πληροφορική 0 0,0 0 0,0 3 0,3 Σύνολο , , ,0 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ως πρώτης προτεραιότητας γνωστικό αντικείµενο, το οποίο εκτιµούν ότι διεκπεραιώνει τους στόχους του συγκεκριµένου περιβαλλοντικού θέµατος, επιλέγουν τη Μελέτη του Περιβάλλοντος (ποσοστό 45,0%), γνωστικό αντικείµενο που προκύπτει από την ενιαιοποίηση συναφών διακριτών γνωστικών αντικειµένων (Ματσαγγούρας, 2006, σελ. 87) και το οποίο ως διεπιστηµονικό πλαίσιο αξιοποιεί τις φυσικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες και ως άξονες οργάνωσης των περιεχοµένων του χρησιµοποιεί το φυσικό περιβάλλον, το ανθρωπογενές περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις τους ( ΕΠΠΣ, 2002, σελ.378). Η σχέση της µελέτης του περιβάλλοντος µε την Π.Ε. γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς και µε δεδοµένη την κοινή οριοθέτηση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, µπορεί να διαπιστωθεί ταύτιση και στο διδακτικό και µεθοδολογικό πλαίσιο και τις χρησιµοποιούµενες προσεγγίσεις (Ζυγούρη, 2004). Συνεπώς, µπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης και προώθησης της Π.Ε. Αντίστοιχα ευρήµατα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς επισηµαίνεται ότι στο Αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στο επίπεδο του δηµοτικού σχολείου, το κύριο γνωστικό αντικείµενο που αναφέρθηκε ως το πιο κοντινό πεδίο στην Π.Ε. είναι η Μελέτη της Φύσης (Disinger et al., 1987), αλλά και στο Γερµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα, στο δηµοτικό σχολείο η Π.Ε. διασυνδέεται κυρίως µε µαθήµατα που αφορούν τη Μελέτη του περιβάλλοντος (Jariz, 1994). Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (20,3 %) οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος επιλέγουν, ως πρώτο µάθηµα το οποίο µπορεί να διεκπεραιώσει τους στόχους του περιβαλλοντικού θέµατος, τη Γλώσσα, η οποία εκλαµβάνεται ως διεπιστηµονική δεξιότητα παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου και η οποία «συνυφαίνεται» στα υπάρχοντα µαθήµατα του Α.Π., συνεπώς και της Π.Ε. (Unesco, 1986 ΕΠΠΣ, 2002, σελ.33). Εξ άλλου, η οριζόντια ένταξη του γραψίµατος σε όλα τα διδασκόµενα αντικείµενα (writing across the curriculum), όπως και η Π.Ε., προτείνεται να ενσωµατώνεται στο ΕΠΠΣ µέσω της λογικής της διεπιστηµονικής «διάχυσης» (Ματσαγγούρας, 2006, σελ. 87). Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αναφέρουν ως δεύτερης προτεραιότητας γνωστικό αντικείµενο που εξυπηρετεί τους στόχους της Π.Ε. τη Γεωγραφία (ποσοστό 24,6%).Ο σκοπός του συγκεκριµένου µαθήµατος αφορά την κατανόηση της δοµής του χώρου και την ερµηνεία των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος ( ΕΠΠΣ, 2002, σελ. 622, τοµ. Β ), συνεπώς είναι εύκολο για τους εκπαιδευτικούς να ενσωµατώσουν στο µάθηµα της Γεωγραφίας στόχους της Π.Ε., ιδιαίτερα όταν αυτοί αφορούν τη µελέτη του τοπικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχες διαπιστώσεις προκύπτουν και από τη µελέτη των τρόπων ενσωµάτωσης της Π.Ε. στα εκπαιδευτικά συστήµατα των Ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Μ. Βρετανίας (Dorion, 1990 Oulton, 1994) και της Γαλλίας (Rubiliani, 1994). Ως τρίτης προτεραιότητας γνωστικό αντικείµενο, που διασυνδέεται µε την Π.Ε. επιλέγουν τα Μαθηµατικά (ποσοστό 21,6%), στο επίπεδο κυρίως της ανάπτυξης

8 δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και καταγραφής και οργάνωσης δεδοµένων. Με δεδοµένο ότι τα Μαθηµατικά στοχεύουν στην άσκηση του µαθητή στη µεθοδική σκέψη, στην κριτική και τις λογικές διεργασίες ( ΕΠΠΣ, 2002, σελ. 305) και κυρίως επικεντρώνονται στην επίλυση προβληµάτων καθηµερινής ζωής, µε έµφαση στη βιωµατική προσέγγιση για τη συλλογή δεδοµένων (Λεµονίδης, 2003), µπορούν να αποτελέσουν την περιοχή εκείνη του Α.Π., της οποίας οι στόχοι µπορούν να «περιβαλλοντικοποιηθούν», ώστε να συναντηθούν τα δυο αναλυτικά προγράµµατα, της Π.Ε. και των Μαθηµατικών (Volk, 1997). Από τη µελέτη των δεδοµένων του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι σε πολύ µικρά ποσοστά οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος επιλέγουν να διεκπεραιώσουν στόχους της Π.Ε. µέσω γνωστικών αντικειµένων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών (Ιστορία, ποσοστά 2,2%, 7,2% και 13,2% αντίστοιχα ως πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιλογή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ποσοστά 0,3%, 0,6% και 1,9% ως πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιλογή, Θρησκευτικά, ποσοστό 0,3% µόνο ως τρίτη επιλογή), παρόλο που µια σειρά δεξιοτήτων καταγραφής, ανάλυσης δεδοµένων, καθώς και δεξιοτήτων επικοινωνίας αποτελούν κοινούς στόχους της Π.Ε. µε τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η Αισθητική Αγωγή, οι τεχνικές της οποίας αποτελούν αναπόσπαστη διδακτική τακτική στο σύνολο των προγραµµάτων Π.Ε. που εφαρµόζονται κυρίως στο δηµοτικό σχολείο, επιλέγεται µόνο σε ποσοστά 0,3%, 2,2% και 10,0% ως πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιλογή αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, παρόλο που η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας αποτελεί οριζόντιο στόχο του ΕΠΠΣ ως γενική εκπαιδευτική αρχή ( ΕΠΠΣ, 2002, σελ. 8) και η «ορθή «χρήση της τεχνολογίας αποτελεί βασική επιδίωξη της Π.Ε. ( ΕΠΠΣ,2002, σελ.760), οι εκπαιδευτικοί ελάχιστα (ποσοστό 0,3% µόνο ως τρίτη επιλογή) αναφέρονται στην πληροφορική ως πεδίο που θα µπορούσε να συνδυαστεί και να διεκπεραιώσει τους στόχους της Π.Ε. Γενικά, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου διασυνδέουν την Π.Ε. κυρίως µε τα γνωστικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών (Γεωγραφία, Φυσικά, Μελέτη περιβάλλοντος) και µε τα Μαθηµατικά και τη Γλώσσα, όχι όµως µε τα γνωστικά αντικείµενα των Κοινωνικών, των Ανθρωπιστικών επιστηµών, την Τέχνη και την Τεχνολογία. Έτσι όµως η περιβαλλοντική διάσταση και συνακόλουθα όλη η περιβαλλοντική δουλειά περιορίζεται σηµαντικά, δεν διασφαλίζεται στην πράξη η διεπιστηµονική διαθεµατική προσέγγιση της Π.Ε.(Dorion, 1994). Για το λόγο αυτό πρέπει από τη µια οι εκπαιδευτικοί να εκπαιδεύονται σε τεχνικές διάχυσης της Π.Ε. και από τη άλλη να αναπτύσσονται στρατηγικές άρσης των τυχόν περιορισµών και δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του Α.Π. (Volk, 1997). Κατανόηση των τρόπων µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης σε σχολική γνώση Για να διερευνήσουµε την ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τη δοµή, τη λειτουργία και τις πρακτικές της εφαρµογής των µεθοδολογικών εργαλείων, όπως αυτά προτείνονται στο ΕΠΠΣ (2002, σελ.764), ώστε να µπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη και προσφορότερη κάθε φορά µέθοδο υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράµµατος και να τη συνδυάσουν µε άλλες ειδικότερες διδακτικές τεχνικές, συγκροτήσαµε:

9 α) για τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις (Σχέδιο εργασίας, Επίλυση προβλήµατος, Μελέτη πεδίου 2 ) τρία παραδείγµατα, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία και την πορεία υλοποίησης τις κάθε µεθόδου και ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να αντιστοιχίσουν το κάθε παράδειγµα της πρώτης στήλης µε τη σωστή απάντηση της δεύτερης στήλης (αντιστοίχιση 3 προς 5) 3. β) για τις προτεινόµενες από το ΕΠΠΣ (2002, σελ.765) διδακτικές τεχνικές πέντε παραδείγµατα, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και την πορεία εξέλιξης πέντε αντίστοιχων διδακτικών τεχνικών και ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς να αντιστοιχίσουν κάθε παράδειγµα µε τη σωστή ορολογία της διδακτικής τεχνικής (αντιστοίχιση 5 προς 7). Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανοµή των σωστών και λανθασµένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Σωστό Λάθος Σύνολο ν % ν % ν % Σχέδιο εργασίας , , ,0 Επίλυση προβλήµατος , , ,0 Εργασία πεδίου , , ,0 Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος στην πλειοψηφία τους (ποσοστό 77,1%) κατανοούν σωστά τα χαρακτηριστικά, τη δοµή και την πορεία εξέλιξης του σχεδίου εργασίας, ως µεθοδολογικής προσέγγισης, την οποία, κυρίως χρησιµοποιούν όταν πρόκειται να διαπραγµατευτούν θέµατα και ζητήµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. εν φαίνεται όµως να κατανοούν στον ίδιο βαθµό και τις άλλες δυο µεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθώς σε υψηλά ποσοστά (52,8% και 57,1% αντίστοιχα για την Επίλυση προβλήµατος και τη Μελέτη Πεδίου) δίνουν λανθασµένη απάντηση σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των µεθόδων, καθώς και τη δοµή και την εξελικτική τους πορεία. 2 Για τη δοµή, την πορεία και την εφαρµογή των σχεδίων εργασίας, της επίλυσης προβλήµατος και της µελέτης πεδίου στην Π.Ε. αξιοποιήθηκε η διαθέσιµη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Kilpatrick, T. H. The Project Method, Teachers College Record 19 (September 1918): , Dewey, S. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. New Issue with Essay by Maxine Greene. Boston: Houghton Mifflin, Bransford, J. D., Sherwood, R. S., Vye, N. J., & Rieser, J. (1986). Teaching thinking and problem solving: Research foundations. American Psychologist, 41, , Frey, K.1(986). UNESCO UNEP (1986). International Environmental Education Program, Environmental Education Series, No 2, Hilt, R. (1992). The World of Work Connection, in N. Davidson & T. Worshman (eds), Enhancing Thinking Through Cooperative Learning. New York: Teachers Colledge Press, Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg, Barron, B. J. S., Schwartz, D. L., Vye, N. J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L., Bransford, J. D., and CTGV (1998). Doing with understanding: lessons from research on problem-and project-based learning. The Journal of the Learning Sciences, 7(3&4), , Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χρ. (1998). ιερεύνηση και Συνεργασία. Αθήνα: Μ. Π. Γρηγόρης, Καλαϊτζίδης,. & Ουζούνης, (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδης Rusbult, C.(2001). Thinking Skills & Problem-Solving Methods in Education, is 3 Για την κατασκευή τεστ αντιστοίχισης, βλ. Καψάλης, Α. (1998). Αξιολόγηση και Βαθµολογ;ia στο ηµοτικό Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg και Ταρατόρη- Τσαλκατίδου, Ε. (1995). Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του µαθητή. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη

10 Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανοµή των σωστών και λανθασµένων απαντήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τις διδακτικές τεχνικές ιδακτικές τεχνικές 4 Σωστό Λάθος Σύνολο ν % ν % ν % Συζήτηση , , ,0 Πειραµατική µέθοδος , , ,0 Καταιγισµός ιδεών , , ,0 Αντιπαράθεση απόψεων , , ,0 Παιχνίδια ρόλων , , ,0 Από τα δεδοµένα του πίνακα διαπιστώνεται ότι οι διδακτικές τεχνικές µε τις οποίες είναι κατά κύριο λόγο περισσότερο εξοικειωµένοι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος είναι η πειραµατική µέθοδος, για την οποία οι εκπαιδευτικοί απαντούν σωστά σε υψηλό ποσοστό (88,9%), τα παιχνίδια ρόλων, για τα οποία σωστά απαντούν οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 78,9% και η συζήτηση, για την οποία οι σωστές απαντήσεις αφορούν ποσοστό 61,1%. Λιγότερο γνωρίζουν τις διδακτικές τεχνικές της αντιπαράθεσης απόψεων και του καταιγισµού ιδεών, καθώς, στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος απαντούν µεν σωστά (ποσοστά 52% και 59,8% αντίστοιχα για κάθε τεχνική), ωστόσο σε µεγάλα ποσοστά επιλέγουν τη λάθος απάντηση ( ποσοστά 48,0% και 40,2% αντίστοιχα για κάθε τεχνική). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν κυρίως διδακτικές τεχνικές που τους είναι περισσότερο γνωστές από τη χρήση τους σε άλλα γνωστικά αντικείµενα του Α.Π., [π.χ. την πειραµατική µέθοδο εφαρµόζουν ως κυρίαρχη προσέγγιση κατά τη διδακτική των φυσικών επιστηµών (Κόκκοτας & Βλάχος, 2000, σελ. 211), την τεχνική της συζήτησης εφαρµόζουν κατά τη διαπραγµάτευση θεµάτων γλώσσας, ιστορίας, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής και γενικά κατά την εφαρµογή µικτών ή µαθητοκεντρικών µορφών διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2006, σελ.405, 417 και 426), τα παιχνίδια ρόλων είναι συχνή πρακτική κατά τη διαπραγµάτευση λογοτεχνικών κειµένων, ιστοριών ή παραµυθιών, ιδιαίτερα στις µικρότερες ηλικίες], ενώ δεν αξιοποιούν διδακτικές τεχνικές περισσότερο σύγχρονες, όπως είναι οι τεχνικές της αντιπαράθεσης απόψεων και του καταιγισµού ιδεών. Αν ληφθεί δε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούν και την προσέγγιση της επίλυσης προβλήµατος στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (52,8%), µε την οποία κυρίως διασυνδέονται οι συγκεκριµένες διδακτικές τεχνικές, αφού οι πρακτικές τους στοχεύουν είτε στην εξεύρεση λύσεων για συγκεκριµένα θέµατα µε την αξιοποίηση όλων των ιδεών που παράγονται αυθόρµητα και εκφράζονται από τα µέλη της οµάδας, στην περίπτωση του καταιγισµού ιδεών (Baumquartner, 2005), είτε µε την έννοια ότι τα άτοµα εκπαιδεύονται µέσω της πρακτικής της αντιπαράθεσης ιδεών, ώστε να επιτευχθεί συµφωνία για την επίλυση θεµάτων και ζητηµάτων που ανακύπτουν µεταξύ οµάδων αντικρουόµενων συµφερόντων (Kramer, Simmonds, & Steiner, H. 1998), τότε µπορεί κανείς να πιθανολογήσει ότι η έλλειψη 4 Για τις διδακτικές τεχνικές της συζήτησης, της πειραµατικής µεθόδου και για τα παιχνίδια ρόλων και τους τρόπους αξιοποίησης και εφαρµογής τους βλ. Καλαϊτζίδης,. & Ουζούνης, (1999). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδης και Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Για τις διδακτικές τεχνικές του καταιγισµού ιδεών και της αντιπαράθεσης απόψεων βλ. Osborn, A. (1963).Applied imagination: principles and procedure of creative problem-solving. 3 rd rev. ed. New York: Scribner, Kay, G. (1995).Effective meetings through electronic brainstorming.journal of Management Development, Vol.14, No 6, Kramer, M., Simmonds, N.E. & Steiner, H. (1998). A Debate over rights: philosophical enquires. Oxford: New York: Clarendon Press, Baumquartner, J. (2005). The step by step guide to brainstorming, JBB Creative Co, Ltd, Bwiti BVBA, καθώς και στις ιστοσελίδες: World Debate Institute, University of Vermont, και

11 προσανατολισµού στη διαπραγµάτευση θεµάτων µέσω της προσέγγισης της επίλυσης προβλήµατος, δεν καθιστά, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, άµεσα απαραίτητη τη χρήση των τεχνικών του καταιγισµού ιδεών ή της αντιπαράθεσης απόψεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Το κεντρικό ζήτηµα της συγκεκριµένης ερευνητικής µελέτης που αναπτύχθηκε είναι η καταγραφή της πραγµατικής κατάστασης αναφορικά µε την έκταση και το βάθος που οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου κατέχουν ή όχι τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης του Α.Π.Σ. της Π.Ε. Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υλοποιούν προγράµµατα, των οποίων η θεµατολογία αφορά κατά κύριο λόγο το φυσικό περιβάλλον και λιγότερο το ανθρωπογενές περιβάλλον, ιδιαίτερα δε το κοινωνικό περιβάλλον, γεγονός που φαίνεται να µην προάγει τη βασική αρχή της ολιστικής προσέγγισης του περιβάλλοντος και η οποία επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς στόχους, τα αναλυτικά προγράµµατα, τα µαθησιακά στυλ και τη µεθοδολογία (Sterling, 1992). Όσον αφορά τους συναφείς χώρους µε την Π.Ε. φαίνεται ότι µεγαλύτερη διασύνδεση µε το χώρο της Π.Ε. έχουν κατά κύριο λόγο ο χώρος της Αγωγής Υγείας, και δευτερευόντως ο χώρος της Τοπικής Ιστορίας, γεγονός που αποδίδεται στη στενή σχέση των χώρων αυτών µε την Π.Ε. Είναι σαφές όµως ότι τα προγράµµατα Π.Ε. στοχεύουν στη δηµιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, συνεπώς η θεµατολογία οφείλει να λαµβάνει υπόψη της την ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος και τους γενικούς προσανατολισµούς της Π.Ε. για περιβαλλοντική δράση µε στόχο επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αναφορικά µε τους τρόπους οριζόντιας διασύνδεσης - διάχυσης των περιβαλλοντικών θεµάτων στα τα επιµέρους Α.Π.Σ. των άλλων γνωστικών αντικειµένων, εκτιµάται ότι στο επίπεδο του δηµοτικού σχολείου η διάχυση της Π.Ε. σε άλλες γνωστικές περιοχές του Α.Π. είναι σχετικά εύκολη, καθώς από τη µια ο ίδιος εκπαιδευτικός διδάσκει όλα τα γνωστικά αντικείµενα, συνεπώς έχει σφαιρική αντίληψη των στόχων που επιδιώκονται δια µέσου του συνόλου των γνωστικών αντικειµένων και από την άλλη η σπειροειδής εξέλιξη του Α.Π. του δηµοτικού δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διαπραγµατεύονται µε επιτυχία τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις στάσεις κατ αύξουσα δυσκολία και σε βάθος (Volk, 1997). ιαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού σχολείου διασυνδέουν την Π.Ε. κυρίως µε τα γνωστικά αντικείµενα των Φυσικών Επιστηµών και µε τα Μαθηµατικά και τη Γλώσσα, όχι όµως µε τα γνωστικά αντικείµενα των Κοινωνικών, των Ανθρωπιστικών επιστηµών, την Τέχνη και την Τεχνολογία. Έτσι όµως η περιβαλλοντική διάσταση και συνακόλουθα όλη η περιβαλλοντική εργασία περιορίζεται σηµαντικά, καθώς οι µονοεπιστηµονικές προσεγγίσεις, ή διεπιστηµονικές προσεγγίσεις µόνο στο πλαίσιο των φυσικών επιστηµών αδυνατούν να συλλάβουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων ανθρώπου-φύσης- κοινωνίας (Φλογαϊτη, 2006). Στην πράξη δεν διασφαλίζεται η διεπιστηµονική διαθεµατική προσέγγιση της Π.Ε.(Dorion, 1994), µε συνακόλουθο αποτέλεσµα τον περιστασιακό χαρακτήρα της Π.Ε. και την υλοποίησή της ανάλογα µε τη διάθεση, τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών για την Π.Ε ιαφαίνεται ακόµα µια µονοµέρεια από πλευράς των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των διαθέσιµων για την Π.Ε. µεθοδολογικών πρακτικών, η οποία έχει συνέπειες στον τρόπο µε τον οποίο διεκπεραιώνονται τα περιβαλλοντικά προγράµµατα. Φαίνεται να αγνοούνται βασικές παράµετροι της Π.Ε., όπως είναι ο προσανατολισµός της στη διαπραγµάτευση προβληµατικών καταστάσεων ως κεντρικού ζητήµατος, ή η εκπαίδευση «έξω από το σχολείο» και οι δραστηριότητες στο πεδίο, οι οποίες κυρίως δίνουν την ευκαιρία για βιωµατική προσέγγιση του περιβάλλοντος.

12 Γενικά, εκτιµάται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων για την επιλογή και διαχείριση των διδακτικών µεθόδων και τεχνικών, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων τους στο συγκεκριµένο πεδίο (Simmons, 1995 ασοκλιά, 2000 Ζυγούρη, 2008). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ May, T. (1997).Elements of Success with EE through Practitioners Eyes. In: R. Abrams (ed), Environmental Education for the Nest Generation Professional Development and Teacher Training. Selected Papers from the 25 th Annual Association for Environmental Education, ( ). November 1-5, San Francisco Bay Area, CA. Troy, OH:NAAEE. Posch, P.(1996).Curriculum Change and School Development. Environmental Education Research, 2(3), Williams, R.(1992).Report of Survey of the provision for Environmental Education in Initial Teacher Training, Environmental Education and Teacher Education Preparing for Change and Participation, Sussex University, UK: Education Network for Environment and Development Fein, J. (1993a). Education for the Environment.Critical Curriculum Theorising and Environmental Education.Geelong: Deaking University Press. Engelson, D. C. & Disinger, J. F.(1990).Preparing classroom teachers to be environmental educators. Monographs in Environmental Education and Environmental Studies. Volume VI. The North Association for Environmental Education: Troy, OH: NAAEE. ED Jacobson, W. J. (1995). (ed). Environmental Education: Module for In-service Training of Social Science teachers and Supervisors for Secondary Schools, EE Series 10, UNESCO- UNEP IEEP, Paris: UNESCO. Hungerford, H. & Peyton, R. B.(1986).Procedures for developing an Environmental Education Curriculum. Paris: Unesco- UNEP. Peyton, B., Hungerford, H. & Wilke, R. (1980). Epilogue. In. M. Bowman and J. Disinger (eds), A Diagnosis and Prescription in Case Studies of Teacher Education Programs for Environmental Education, Columbus, OH: ERIC/SMEAC. UNESCO UNEP (1990). Environmentaly Educated Teachers: The priority of priorities? Connect XVII (2), Paris: UNESCO. Fisher, R.(1995).Teaching children to think. United Kingdom: Stanley Thornes Ltd. Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών: Οι προκλήσεις της δια βίου µάθησης. Αθηνα: Τυπωθήτω. ασκολιά, Μ. Κ.(2000).Οι επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. ιδακτορική ιατριβή. Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα. Παπαναούµ, Ζ.(2003). Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Θεωρητική και Εµπειρική Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Heckendorn R. (1996) Making sense of reflective practice. Ed. D. diss., Hostra University. Hempstead, N.Y. Heckendorn R. (2006).Building on the three Rs of Professionalism. Kapa Delta Pi Record, summer 2006, p Osterman K.F. & Kottkamp R.B.(1993).Reflective practice for educators. Newbury Park, CA: Corwin Press. Ballard, M. &Pandya, M (1990).Essential Learnings in Environmental Education. TROY, OH: North American Association for Environmental Education. Disinger, J., F.(1997).Environmental Education Research News. Environmentalist, Vol. 17(3), p Ζυγούρη, Ε. (2002).Η αξιολόγηση στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης. Εµπειρική Έρευνα στα Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της υτικής Μακεδονίας ( ) και Εφαρµογή ενός Μοντέλου Αξιολόγησης. Αδηµοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία, ΠΤ Ε- Φλώρινας, Α.Π.Θ.

13 Ζυγούρη, Ε. (2004). Μελέτη Περιβάλλοντος: Παρουσίαση των µορφολογικών δοµικών στοιχείων του µαθήµατος, όπως αυτά καθορίζονται στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών ( ΕΠΠΣ) του ηµοτικού Σχολείου. Περιοδικό ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών: Έρευνα και Πράξη, τ. 10, σελ Τρίµηνη περιοδική έκδοση για την Εκπαίδευση της Ένωσης για τη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Ε. Ι.Φ.Ε.), Αθήνα: Γρηγόρης. Ζυγούρη, Ε. (2008). Η ετοιµότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να υλοποιήσουν τις αρχές, τους στόχους, τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις και τις διδακτικές τεχνικές, όπως αυτές προτείνονται στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών ( ΕΠΠΣ) για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αδηµοσίευτη ιδακτορική ιατριβή, ΠΤ Ε Φλώρινας, Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας. Ζυγούρη,Ε., Αγγελάκη, Χρ. & Μαυρικάκη, Ε.,(2003). Εκπόνηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία της υτικής Μακεδονίας: Ταξινόµηση και ανάλυση των λειτουργικών τους παραµέτρων, στο Οι Φυσικές Επιστήµες και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Τσιτουρίδου, Μ. (επιµ.).αθήνα: Τζιόλα. Καλογεροπούλου, Φ. (1999). Σύνδεση Συνύπαρξη Τοπικής Ιστορίας- Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα, σ Καζταρίδου, Α.(2006). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρητική και Πρακτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη:Γιαχούδης. Λεµονίδης, Χ.(2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηµατικών στις πρώτες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. Λεοντσίνης, Γ. (1996). Η ιδακτική της Ιστορίας, Γενική Τοπική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα. Λεοντσίνης, Γ. (1999). Ιστορία Περιβάλλον κα η ιδακτική της. Αθήνα. Ramsey, J. M., Hungerford, H. R. & Volk.(1992). Environmental Education in the K-12 Curriculum: Finding a Niche. Journal of Environmental Education 23(2), Hungerford, H. R. & Volk, T. L.(1990).Changing learning Behavior through Environmental Education, Journal of Environmental Education, vol. 21, no3. Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η ιαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Dorion, C.(1990). Environmental Education in the primary School Curriculum: An Investigation into Teachers Perceptions and Practice. (Doctoral Thesis, University of Reading). Oulton C.R.& Scott, W. A. H.(1995) The Environmentally Educated Teacher: An Explorationof the Implications of UNESCO-UNEP s Ideas for Pre-Service Teacher Education programmes. Environmental Education Research 1(2), Rubiliani, C.(1994).France Status Report. In: F. Brinkman & W. Scott (eds) Environmental Education into Initial Teacher Education in Europe: The State of Art, (ATEE Cahiers No 8) Jariz, K.(1994). Germany Status Report. In: F. Brinkman & W. Scott (eds) Environmental Education into Initial Teacher Education in Europe: The State of Art, (ATEE Cahiers No 8) Baumquartner, J. (2005). The step by step guide to brainstorming, JBB Creative Co, Ltd, Bwiti BVBA Volk, T. L. (1997). Integration and Curriculum Design. In: Wilke, R. J. (ed) (1997).Environmental Education - Teachers Resource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. California: Corwin Press. Kramer, M., Simmonds, N.E. & Steiner, H. (1998). A Debate over rights: philosophical enquires. Oxford: New York: Clarendon Press. Sterling, S.,(1992). Coming of Age A Short History of Environmental Education, Walsall:NAEE. Φλογαΐτη, Ε.(2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (2 η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

Θεµατική Ενότητα: Σχολικά Προγράµµατα

Θεµατική Ενότητα: Σχολικά Προγράµµατα Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών για το ηµοτικό σχολείο: Μελέτη του πλαισίου και των τρόπων ανάπτυξης διαθεµατικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Ζυγούρη Έλενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Καρούντζου Γεωργία, εκπαιδευτικός Α/θµιας Φλεβάρη έσποινα, εκπαιδευτικός Α/θµιας

Καρούντζου Γεωργία, εκπαιδευτικός Α/θµιας Φλεβάρη έσποινα, εκπαιδευτικός Α/θµιας ΟΙ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Καρούντζου Γεωργία, εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αίδευση

Περιβαλλοντική αίδευση Περιβαλλοντική Εκ π αίδευση «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Διεθνής Διάσκεψη «Περιβάλλον και κοινωνία: εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» UNESCO, Θεσσαλονίκη 1997

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη:

Publishers, London. Ευκλείδης Γ Τεύχη: Ανάλυση και Συγκριτικές Επισηµάνσεις Σχολικών Βιβλίων του ηµοτικού Σχολείου (Ελλάδας, Κύπρου, Αγγλίας) όσον αφορά στην Έννοια της Πιθανότητας. Συγγραφέας: Ιδιότητα: Καλαβάσης Φραγκίσκος Σκουµπουρδή Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση Η παραδοσιακή διάταξη των περιεχομένων, η οποία σήμερα εφαρμόζεται ευρύτερα, ακολουθεί την αρχή των επιστημών, δηλαδή την διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "Ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ "

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "Ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ " Μανούσου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός, Μ.Εd. Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα 5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα Μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς τηςηπεστοπλαίσιοτου παραδοσιακού σχολείου; Υπάρχει δυσαρµονία ανάµεσα στην ΠΕ και το παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση

Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση Ιωάννης Ε. Βρεττός Διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση επιστήμη θέματα γνώση Η παραδοσιακή διάταξη των περιεχομένων, η οποία σήμερα εφαρμόζεται ευρύτερα, ακολουθεί την αρχή των επιστημών, δηλαδή τη διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Για την

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», τεύχ. 44, σελ.17, Θεσσαλονίκη, 2010). Βαρβάρα Παναγιωτίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1).

Lee, P. J., (2004). Historical literacy: theory and research. In International Journal of Historical Learning Teaching and Research, 5(1). Τίτλος Μαθήµατος: Ιστορία και ιδακτική της στο ηµοτικό Σχολείο Κωδικός Μαθήµατος: EDG 273 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Δήμητρα Σπυροπούλου Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. μετεξέλιξη της Π.Ε. (Ν.1892/90) προαπαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ )

ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ ) ΗΛΙΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Σχολικός Σύµβουλος 41 ης ΕΠ Αττικής ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ, Σχολικός Σύµβουλος 31 ης ΕΠ Αττικής ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ. 3983-4008) ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ 1. Σκοπός της ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα