ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 1. Κατάργηση Κ.Β.Σ. Η ρύθµιση αυτή έχει νοµοθετηθεί ήδη από τον Μάιο του 2010 µε τον Ν. 3888/2010 άρθρο 15 5(β). Το πόρισµα της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής δεν απέδωσε µία δραστική µεταρρύθµιση. Από την ενηµέρωση που είχαµε δεν προκύπτει ουσιαστικός επανασχεδιασµός της µεθοδολογίας του φορολογικού ελέγχου. Παρά ταύτα, ορισµένα από τα προτεινόµενα µέτρα χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά και θετικά. Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε τα ακόλουθα που θα συνεισφέρουν στην τόνωση της επιχειρηµατικής δράσης: α) Την ουσιαστική κατάργηση της απόρριψης των βιβλίων και του εξωλογιστικού προσδιορισµού των κερδών (παλαιό άρθρο 3ο). β) Την κατάργηση των θεωρήσεων των βιβλίων. Για να έχει, όµως, νόηµα αυτό το µέτρο, θα πρέπει να περιλάβει το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το βιβλίο αποθήκης ανεξάρτητα από την τήρηση ή όχι αναλυτικής λογιστικής. γ) Την εκλογίκευση των προστίµων. Ζητούµε την άµεση νοµοθετική ρύθµιση των προτεινοµένων. 2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης Αποτελεί σηµαντικό µεταρρυθµιστικό βήµα, πρέπει, όµως, να εκδοθεί επειγόντως το σύνολο των εγκυκλίων που θα επιλύουν ποικίλα τεχνικά ζητήµατα που έχουν εντοπισθεί µετά από σχετική διαβούλευση και θα ενεργοποιήσουν επιτέλους τη ρύθµιση η οποία έχει νοµοθετηθεί από τον Μάιο του 2010 και παραµένει ουσιαστικά ανενεργός µέχρι σήµερα.

2 ύο κύριες παρατηρήσεις: α) Οι διατάξεις περί αναµορφώσεων που διατρέχουν την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1159/2011 και ειδικά το άρθρο 5 7 είναι σε διάσταση µε τον στόχο της απόλυτης συµµόρφωσης των φορολογούµενων µε τον νόµο. Αντίθετα, οι διατάξεις αυτές έχουν διατυπωθεί ωσάν η απόλυτη συµµόρφωση να µην είναι ανθρωπίνως δυνατή. Έχουµε ήδη προτείνει (στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΕΛΤΕ) την κατά περίπτωση κατάργηση ή αναδιατύπωση των διατάξεων αυτών. β) Είναι σκόπιµη η προαιρετική εφαρµογή του Πιστοποιητικού και σε άλλες κατηγορίες επιτηδευµατιών. Επί παραδείγµατι, σε όσους προαιρετικά ελέγχονται από Νόµιµους Ελεγκτές θα µπορούσαν να ισχύουν τα της Υπ. Απόφασης, ενώ για άλλες κατηγορίες φορολογουµένων (ακόµη και µέχρι του επιπέδου των ατοµικών επιχειρήσεων) θα µπορούσε να δοµηθεί ένα ανάλογο σύστηµα µε πιστοποιηµένους φοροτεχνικούς. Ζητούµε να δώσετε οδηγίες στις υπηρεσίες να συνεργαστούµε για την προετοιµασία των απαιτούµενων ρυθµίσεων αλλά και την έκδοση των υπολειποµένων εγκυκλίων. 3. Ενδοοµιλικές συναλλαγές Το πόρισµα της σχετικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής επανατοποθετεί το θέµα στην ορθή του βάση. Ανεξάρτητα από µικρές βελτιώσεις που θα µπορούσαν να υπάρχουν, είναι απαραίτητο να προχωρήσει η άµεση νοµοθέτηση των προτεινοµένων. Ειδικά, όσον αφορά στις µεταβατικές διατάξεις, παρακαλούµε να λάβετε υπόψη ότι ο ν. 3728/ (του ΥΠΑΝ) ήταν εξαρχής, κατά την άποψή µας, βασισµένος σε στρεβλό σκεπτικό, καθώς χρησιµοποιούσε εργαλεία της διεθνούς φορολογικής πρακτικής για να ασκήσει πίεση στις τιµές καταναλωτή. Εποµένως, για λόγους δικαιοσύνης και ισονοµίας, στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου οι ποινές θα πρέπει να είναι πιο επιεικείς σε σύγκριση µε αυτές που προέβλεπε ο νόµος που καταργείται. Ζητούµε την άµεση νοµοθέτηση των πορισµάτων της Επιτροπής σύµφωνα και µε τα παραπάνω. 2

3 Νέα Έκτακτη Εισφορά Στο σχετικό προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2012 (σελ. 62) γίνεται αναφορά σε επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των "πολύ κερδοφόρων" επιχειρήσεων, για τα κέρδη του Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχει καµία νοµοθετική πρόβλεψη για επιβολή µιας τέτοιας εισφοράς αλλά και καµία ανακοίνωση. Μόνο προηγούµενο, η διάταξη του N. 3845/2010, η οποία όµως περιορίζεται ρητά στα κέρδη της χρήσης 2009 και η οποία χαρακτηριζόταν ως "έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης". Η φοροδοτική ικανότητα της παραγωγικής οικονοµίας έχει προ πολλού εξαντληθεί και ακόµη η απλή συζήτηση για µία νέα έκτακτη εισφορά θα είναι ένα ακόµη χτύπηµα για τις υφιστάµενες δραστηριότητες και θα αναβάλει τις λίγες επενδύσεις που µπορεί να προγραµµατίζονται. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί σύντοµα το τοπίο, ενώ σηµειώνεται ότι τυχόν πολύ µεταγενέστερη επιβολή της έκτακτης εισφοράς για κέρδη µιας χρήσης που ήδη έχει λήξει εδώ και 11 µήνες µπορεί να ελέγχεται και συνταγµατικά ως απαγορευµένη αναδροµική φορολόγηση. Ζητούµε να µην επιβληθεί τέτοια πρόσθετη εισφορά και αυτό να δηλωθεί άµεσα. 4. Πρόσφατες Ποινικές διατάξεις Η υιοθέτηση των εξόχως αυστηρών διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3943/2011, που άρχισαν να υλοποιούνται πρόσφατα στην πράξη, έφεραν στο προσκήνιο ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη σηµερινή οικονοµική συγκυρία και ιδιαίτερα µε τα θέµατα της ρευστότητας στην αγορά. Ο ΣΕΒ σε όλους τους τόνους υποστήριζε και υποστηρίζει την απόλυτη τήρηση των φορολογικών κανόνων από τις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό αναγνωρίζεται και η αναγκαιότητα των προστίµων και των ποινών στους παραβάτες όταν όµως τα πρόστιµα και οι ποινές έχουν στην πράξη σαν αποτέλεσµα να ωθούν τις επιχειρήσεις στη συµµόρφωση και όταν δεν είναι δυσανάλογα µε τη βλάβη του δηµοσίου ή δεν ασκούνται καταχρηστικά. 3

4 Εξάλλου εκ της εµπειρίας και της λογικής προκύπτει ότι η συµµόρφωση των φορολογουµένων επιτυγχάνεται όταν είναι υψηλός ο κίνδυνος να εντοπισθεί η παράβαση (ανεξάρτητα εάν τα πρόστιµα και οι ποινές είναι χαµηλές ή υψηλές) και δεν επιτυγχάνεται αν υπάρχουν µεν υψηλά πρόστιµα και ποινές αλλά ο κίνδυνος εντοπισµού της παράβασης είναι µικρός. Η υπέρµετρη αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων οδηγεί λοιπόν προς την λάθος κατεύθυνση. Αποκτά δε καταχρηστικό χαρακτήρα και χάνει οποιοδήποτε ηθικό έρεισµα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων προς τις οποίες το ίδιο το δηµόσιο οφείλει χρήµατα και δεν τις πληρώνει. Ζητούµε άµεση συνεργασία µαζί σας για να επανεξεταστούν οι ρυθµίσεις αυτές στην κατεύθυνση της αποτελεσµατικότητας και τις εκλογίκευσης. 5. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων: Επανερχόµαστε στο υπόµνηµά µας του Αυγούστου 2011 («10 άµεσα µέτρα») και ζητούµε την άρση µέτρων που καθιστούν τις επιχειρήσεις µη ανταγωνιστικές. Συγκεκριµένα: i. Πρέπει να αρθεί ένα ανταγωνιστικό µειονέκτηµα που δηµιουργήθηκε για τις ελληνόκτητες επιχειρήσεις απέναντι σε αυτές που είναι θυγατρικές αλλοδαπών οµίλων. Συγκεκριµένα, πρέπει να καταργηθεί η παρακράτηση φόρου µερισµάτων στην περίπτωση που τα µερίσµατα καταβάλλονται σε ηµεδαπή µητρική ανώνυµη εταιρεία, εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Σε περίπτωση µη αποδοχής της πρότασης αυτής, τα µερίσµατα που λαµβάνουν οι ηµεδαπές Α.Ε., από τις συµµετοχές τους σε άλλες ηµεδαπές Α.Ε., να αποτελούν φορολογούµενο εισόδηµα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων να συµψηφίζεται µε τον οφειλόµενο φόρο των συνολικών κερδών της Α.Ε. κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο να επιστρέφεται στην Α.Ε. ii. Πρέπει να εισαχθούν ρυθµίσεις για φορολόγηση κερδών σε επίπεδο οµίλου εταιρειών (group taxation), µε συµψηφισµό των ζηµιών θυγατρικών που παρουσιάζουν ζηµιές. 4

5 iii. iv. Να καταστεί αυτόµατη η επιστροφή ΦΠΑ καθώς και άλλων φόρων που πρέπει να επιστρέφονται είναι ένα ήπιο κίνητρο για επενδύσεις και εξαγωγές που έχει ακυρωθεί στην πράξη από τα διαδικαστικά ( 1 ). Ειδικά για τον ΦΠΑ, η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου θα µπορούσε να γίνεται άµεσα µε την υποβολή της δήλωσης και µε ευθύνη του φορολογούµενου, χωρίς να προηγείται έλεγχος, µε την παράλληλη θέσπιση αντικειµενικών και άµεσα εφαρµόσιµων ποινών για όσους καταχρώνται την καλή πίστη του ηµοσίου. Αντί επιστροφής θα µπορούσε να γίνεται συµψηφισµός µε άλλους φόρους της επιχείρησης ή του οµίλου στον οποίο αυτή ενδεχοµένως ανήκει καθώς επίσης και εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο, οφειλέτη του ηµοσίου για άµεση εξόφληση φόρων που αυτός (ο τρίτος) οφείλει. Εκλογίκευση των πολύ υψηλών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ενέργεια που καταναλώνει η βιοµηχανία, συγκεκριµένα: Στην Ηλεκτρική Ενέργεια οι φόροι αυτοί είναι 5πλάσιοι 10πλάσιοι των ελαχίστων ορίων της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ. Στο Φυσικό Αέριο Οδηγίας της ΕΕ. είναι 10πλάσιοι των ελαχίστων ορίων της σχετικής Στα πετρελαιοειδή (µαζούτ, πετρέλαιο θέρµανσης, υγραέριο) που καταναλώνει η Βιοµηχανία. Οι ΕΦΚ επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία (και όχι τα κέρδη) της µεταποιητικής Βιοµηχανίας, µεγάλο µέρος της οποίας κλάδοι ολόκληροι- είναι ζηµιογόνοι λόγω της κρίσης και αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Η επιβάρυνση µε υπερβολικούς ΕΦΚ που δεν ισχύουν στις ανταγωνιστικές τους βιοµηχανίες στα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ακυρώνουν την εξαγωγική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων και απειλούν τη βιωσιµότητά τους. v. Επαναξιολόγηση µίας σειράς άλλων επί µέρους επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν το τελευταίο διάστηµα. Ειδικότερα: α) Με αναφορά στον φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, πρέπει απαραίτητα να καταργηθεί η επιβάρυνση στα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. 1 ηµιουργείται στην πράξη τεχνητή αδυναµία συµψηφισµού ή µεγάλη καθυστέρηση διότι απαιτείται υπογραφή Υπουργού για να καταστεί η απαίτηση επιστροφής βέβαιη και εκκαθαρισµένη 5

6 β) Με αναφορά στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ), και ειδικότερα στα αλκοολούχα ποτά και στα είδη καπνού, είναι επείγον να εξεταστεί αν επέφεραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα ή, αντίθετα, αν οδήγησαν σε µείωση των φορολογικών εσόδων vii. vi. Ο παρακρατούµενος φόρος στα εισοδήµατα των εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων να επανέλθει από 3% σε 1%, όπως ίσχυε µέχρι 31/12/2010 (άρ. 3, ν. 3763/2009) ( 2 ). Ειδικά άµεσα µέτρα που σχετίζονται µε την κρίση, την σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας και την πιεστική ανάγκη εταιρικών µεταβιβάσεων και µετασχηµατισµών για διάσωση και επιβίωση εταιρικών σχηµάτων µε κύριο όφελος τη διατήρηση θέσεων εργασίας, είναι: η επαναφορά του παλαιού καθεστώτος όπου δεν προβλεπόταν φορολόγηση για τη µεταβίβαση µετοχών, η δυνατότητα µεταφοράς ζηµιών στις συγχωνεύσεις που υλοποιούνται κατά τον Ν. 2166/1993, η κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 1% ο οποίος σήµερα επιβαρύνει την προσπάθεια των παλαιών ή και των νέων µετόχων να προσφέρουν κεφαλαιακή στήριξη στις εταιρείες τους. η κατάργηση του τέλους χαρτοσήµου 1,2% επί των ποσών που βραχυπρόθεσµα παρέχουν οι µέτοχοι προς τις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. viii. Άρση των αντικινήτρων στη διανοµή κερδών στους εργαζοµένους, µέσα σε πλαίσιο συγκεκριµένων προϋποθέσεων που θα νοµοθετηθούν. Αυτό είναι το µόνο πρακτικό µέτρο που µπορεί να λάβει το κράτος για να βοηθήσει τη σύνδεση αµοιβών µε παραγωγικότητα, σε ένα περιβάλλον παγωµένων ή µειούµενων αποδοχών για τους µισθωτούς. 2 Ο συντελεστής παρακράτησης 3% είναι απαγορευτικός σε µία εποχή που οι τεχνικές εταιρείες έχουν ζηµίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία και τα κέρδη, όταν υπάρχουν, δεν ξεπερνούν το 2-3%. Έτσι οξύνεται το θέµα ταµειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών και δηµιουργείται επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο ηµόσιο που ανέρχονται σε µεγάλα ποσά και τα οποία θα επιστραφούν στην επιχείρηση µετά την πάροδο µεγάλου χρονικού διαστήµατος (2 και 3 ετών). 6

Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10.

Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10. Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10 Περιεχόµενα Α. Γενικά σχόλια και προτάσεις: φορολογικό πλαίσιο και ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Σεπτέµβριος 2012 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣYΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΕΦ Μ) Ηµερίδα µε θέµα: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η Ελληνική οικονοµία στα τρία χρόνια εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Παρατηρήσεις 2. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στο παρόν υπόμνημα παρατίθενται σε συνοπτική μορφή τα πλέον κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Εταιρείες - 1 - Περιεχόµενα

Κυπριακές Εταιρείες - 1 - Περιεχόµενα Περιεχόµενα Κυπριακές Εταιρείες Εισαγωγή 2 (1) Η Κύπρος ως ένα διεθνές χρηµατοοικονοµικό κέντρο 3-4 (2) Η Κύπρος και η επικείµενη ένταξη της στην Ε.Ε. 4-6 (3) Η Κύπρος και τα κίνητρα της Κυπριακής 7-9

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ της ΝΤΙΣΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το Φορολογικό Πιστοποιητικό. Μια νέα διαδικασία φορολογικού ελέγχου Υπό του φοιτητή: Μπατσούλη Αναστάσιου Επιβλέπων: Διακομιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Επίδραση της φορολογίας εισοδήµατος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων Σκαλτσά Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα