ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Αρβανίτης Αλέξιος Τηλέφωνα : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας». 3) το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 5) το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 6) την µε αριθ. 644/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική προσφορά ανά οµάδα ειδών για όλες τις /νσεις Β θµιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης 1

2 Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους ) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 61942/ , 61946/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τοµέα, 8) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62158/ , 62156/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Βόρειου Τοµέα, 9) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62115/ , 62119/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τοµέα, 10) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62333/ , 62337/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του υτικού Τοµέα. ΚΑΛΕΙΣΤΕ να υποβάλλετε στη /νση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, στο γραφείο , 3ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας : , fax , Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , µέχρι τις 14/05/2012, ηµέρα ευτέρα και ώρες από 9:00 13:00, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για τη προµήθεια των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ά. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 3) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ο τίτλος του (Προµήθεια για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2012.) 4) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (Υπεύθυνες ηλώσεις και Οικονοµική Προσφορά). 2

3 Απαιτούµενα ικαιολογητικά: Οι συµµετέχοντες µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά θα προσκοµίσουν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισµού: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία, να αναγράφονται οι οµάδες ειδών στις οποίες συµµετέχουν. 2. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά την 3 η οµάδα ειδών ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων, τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 3. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση. 4. Υπεύθυνη ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Οικονοµική Προσφορά και τιµή Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Β της παρούσης και θα αναφέρεται σε συνολική τιµή ανά οµάδα ειδών. Τιµή και Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών ακολουθουµένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Τιµολόγιο για το ποσό πληρωµής. 3

4 - Σχετική βεβαίωση για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. - Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Στην τιµή της Οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, που βαρύνουν τον προµηθευτή: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή. Παράδοση Ειδών Η παράδοση ειδών θα γίνεται στα κατά τόπους κέντρα Β /βάθµιας εκπαίδευσης Αθηνών και συγκεκριµένα στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Α Αθήνας: Κηφισίας 16, Τ.Κ.: 11526, Αθήνα. 2) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Β Αθήνας: Λ. Μεσογείων 324, Τ.Κ.: , Αγ. Παρασκευή. 3) Γ /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Λ. Θηβών 401, Τ.Κ.: , Αιγάλεω. 4) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Οµήρου 34, Τ.Κ.: , Νέα Σµύρνη. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012 και συγκεκριµένα: Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ανά οµάδα ειδών και µε την προϋπόθεση να µην ξεπερνούν τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανά οµάδα ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα (Α ) καθώς και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που αναφέρονται στον Πίνακα (Β ): Πίνακας (Α ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Η ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Σηµειώνεται πως όπου αναφέρεται συγκεκριµένη µάρκα είδους αυτή είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει τους προµηθευτές στην παροχή αποκλειστικά της συγκεκριµένης µάρκας αλλά εννοεί και ισοδύναµα προϊόντα. 4

5 Η συνολική δαπάνη ύψους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ και Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής: Πίνακας (Β ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΚΑΕ Π.Ε. Ε.Φ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Α /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Μ.Ε.Π. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά Πίνακες ανά οµάδα ειδών: 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ (70-90 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 104 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 kg ΡΟΛΟ 75 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 5 ΛΙΤΡΑ (ή ισοδύναµο) 10 ΛΙΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟ (ή ισοδύναµο) 1 κιλό β) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (70-90 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 310 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (55-75 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 160 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (40-60 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 380 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ΚΟΥΒΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΛΟ ΡΟΛΟ 60 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 120 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ (750ML-1 ΛΤ.) ΦΙΑΛΗ 20 ΛΤ. γ) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 kg Τεµάχιο/ ρολό 15 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΛΟ Τεµάχιο/ ρολό 10 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ-ΖΑΚ τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΑ ΡΟΛΛΑ τεµάχιο 150 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΛΟ τεµάχιο 50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) τεµάχιο 400 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (55-75 cm * cm) τεµάχιο 400 6

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (40-60 cm * cm) τεµάχιο 500 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ (750 ml 1 lt.) 8 lt ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ τεµάχιο 12 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ µε κοντάρι τεµάχιο 6 ΚΟΥΒΑΣ µε στίφτη για σφουγγάρισµα τεµάχιο 6 ΦΑΡΑΣΙ µε κοντάρι τεµάχιο 4 ΣΚΟΥΠΑ µε κοντάρι τεµάχιο 6 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ τεµάχιο 10 ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 25χ30 cm τεµάχιο 10 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ πλαστικά διάφανα τεµάχιο 150 ΒΕΝΖΙΝΗ καθαρή 0,5 ΛΤ. τεµάχιο 5 δ) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 60 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΜΧ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΜΧ 1 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ΤΜΧ ΤΩΝ 2 ΛΤ. 24 (ή ισοδύναµο) ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΜΧ 4 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) 38ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΜΧ 200 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 12 7

8 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 60 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΜΧ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΜΧ 2 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ΤΜΧ ΤΩΝ 2 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 4 ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΜΧ 4 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) ΤΜΧ 5 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 2 ΛΤ. 20 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ 4 ΛΤ. 20 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ή ισοδύναµο) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. 12 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. (ή 8 ΛΤ. ισοδύναµο) ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70% ( cc) ΤΜΧ 2 τεµάχια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (40-60 cm * cm) ΤΜΧ 400 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (55-75 cm * cm) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (70-90 cm * cm) ΤΜΧ 50 ΤΜΧ 20 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΜΧ 120 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 6 8

9 2 Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ α) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 300 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 24/6 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 64 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΣΕΛΙ Α Α4 400 ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ( ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 30 ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) 500 ΤΜΧ 1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΤΥΠΟΥ 3443 LYRA 100 ΙΣΚΕΤΕΣ 160 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧ/ΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1100 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (10 ΤΕΜ ΣΕ Α4) 50 ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ 500 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΠΛΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΘΟΣ 8 εκ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 10 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΠΛΑΤΟΣ 8 ΕΚ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 50 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 20 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΠΛΑΤΟΣ 4-5 ΕΚ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 30 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU STICK 13 ΚΟΛΛΕΣ ΤΥΠΟΥ UHU ΡΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ML. 7 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ) 1000 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 600 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΙΑΦΑΝΗΣ ( ΕΜΑΤΩΝ) ΦΑΡ ΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 5-6 ΕΚ ΠΛΑΤΟΣ 33 ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 33 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΤΙΑ 5 kg ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (ΤΥΠΟΥ art 11) ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 70 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ kg ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ WHITE BOARD (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ) 70 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 25 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ ΧΟΝ ΡΟΙ 62 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 9 ΜΟΛΥΒΙΑ 120 ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΥΠΟΥ FABER 2B 100 ΜΠΛΕ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΓΡ. 9 9

10 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ LEITZ 30 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 25 ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ (Blanco) 22 ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 8 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 55 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 25 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 11 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Ν ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΣΑΙΑ 7 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 115 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 3150 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114x229 ΛΕΥΚΟΙ 615 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 55 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 120 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 150 ΧΑΡΑΚΕΣ 40 ΕΚ. 20 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7Χ7 (ΤΥΠΟΥ POST IT) 20 ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΑ ( 8.00 kg ή ισοδύναµο) 5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ./τµ. 4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ/τµ 103 ΨΑΛΙ ΙΑ 17 β) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 125 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 120 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΟΜΕΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 450 ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ/ΜΙΚΡΑ 2,5 kg/ 2,5 kg ΚΙΛΑ ΨΑΛΙ ΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ/τµ 285 ΠΑΚΕΤΑ 10

11 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 24/6 30 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟ (8 ΚΙΛ. ή ισοδυναµο) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 30 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 26 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 27*37* ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΠΑΝ) 190 ΤΕΜΑΧΙΑ BLANCO ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΥΛΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΗΒ 110 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΚΕΤΩΝ (ΜΕ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ) 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 22 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ(ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ) 7 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU STICK 15 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 5 ΦΙΑΛΗ 500 ML BAMBAKI 1 ΚΙΛ. 1 ΠAKETO ΚΟΝΚΑΡ ΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 750 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΧΟΙΝΙ 11 ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 5-6 ΕΚ. 11 ΡΟΛΟ ΧΑΡΑΚΕΣ 30 ΕΚ. 11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΑΚΕΣ 40 ΕΚ. 11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 (80 ΓΡ/ΤΜ.) 6 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΕΚ. 22 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΠΛΕ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ Α ΕΙΕΣ ΚΟΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 ΣΚΛΗΡΑ 8 ΕΚ ΒΑΘΟΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 250 ΤΕΜΑΧΙΑ CD 31 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΚΕΤΕΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ USB FLASH 4 GB 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 11

12 γ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ χαρτί φωτοτυπικού Α4 (80 γρ/τµ) Πακέτο 625 χαρτί φωτοτυπικού Α3 (80 γρ/τµ) Πακέτο 50 Γοµολάστιχες (µπλε - κόκκινες) τεµάχιο 30 ιορθωτικά απλά τεµάχιο 30 ιορθωτικά σετ µε διαλυτικό τεµάχιο 30 ισκάκια CD ROM 700MB Τεµάχιο 240 Κλασέρ πλαστικά 4-32 Τεµάχιο 35 Κλασέρ πλαστικά 8-32 Τεµάχιο 22 Κολλητικές ταινίες 5-6cm Τεµάχιο 20 Λάστιχα Τεµάχιο 5 kg Μαρκαδόροι χονδροί κόκκινοι Τεµάχιο 30 Μαρκαδόροι χονδροί µαύροι τεµάχιο 100 Μαρκαδόροι χονδροί µπλε τεµάχιο 100 Μολύβια Νο 2 τεµάχιο 150 Μπλοκ αυτοκόλλητα post-it 7x7cm Τεµάχιο (κύβος) 15 Ντοσιέ µε κορδόνια 25χ35χ8 τεµάχιο 150 Ξύστρες µεταλλικές τεµάχιο 10 Σπάγγος σκοίνινος κουβάρι µεγάλο 6 Στυλό Κόκκινα ιαρκείας τεµάχιο 350 Στυλό Μαύρα ιαρκείας τεµάχιο 150 Στυλό µπλε ιαρκείας τεµάχιο 300 Στυλό Πράσινα ιαρκείας τεµάχιο 350 Συνδετήρες Νο 4 Κουτάκι 20 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 128 κουτάκι 10 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 24 κουτάκι 50 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 64 κουτάκι 50 Φάκελοι για δισκάκια CD τεµάχιο 200 Φάκελοι κίτρινοι σακούλα 16χ23cm τεµάχιο 1500 Φάκελοι κίτρινοι σακούλα Α4 (23x32 cm) τεµάχιο 1500 Φάκελοι λευκοί 11χ 23 cm τεµάχιο 1000 Φάκελοι λευκοί Νο 13 τεµάχιο 1000 Φάκελοι χάρτινοι µε αυτιά τεµάχιο 500 Φάκελοι χάρτινοι χωρίς αυτιά τεµάχιο 100 Χάρακες 40cm µεταλλικοί τεµάχιο 5 Χάρακες 40cm πλαστικοί τεµάχιο 10 Χαρτάκια κύβοι λευκά 9χ9 cm τεµάχιο 15 Χαρτοκόπτες τεµάχιο 10 δ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (αναλώσιµα) 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ 20 12

13 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5028 (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 3 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ) 1 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΙΠΛΟ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΟ) ΤΥΠΟΥ 10 PRITT ΙΣΚΕΤΑ Η/Υ 1, ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU 20 ml ΥΓΡΗ 60 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΑΥΡΟ) 150 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΠΛΕ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 100 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ FABER Νο 2 50 ΝΤΟΣΙΕ ΑΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ MANILA ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΤΥΠΟΥ TESA 15X33mm 30 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΠΛΕ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 200 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΑΥΡΟ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 10 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 126 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PRIMULA 12 3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PARVA

14 ΤΑΙΝΙΑ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 50 mm 5 ΦΑΚΕΛΑ 25Χ35 ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (Α4) 250 ΦΑΚΕΛΑ ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ½ Α4 100 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 εκ. 10 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (ΡΟΛΟ) 1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4 80 γρ./τµ (πακέτο των 500 φύλλων) 150 ΨΑΛΙ Ι 6 ΚΟΠΙ ΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 10 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 5 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ SKAG A (ΤΕΜΑΧΙΑ) 12 ΣΠΑΓΓΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 2 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ (ΚΟΝΚΑΡ ΕΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FOSKA 2 kg 2 kg 600 ΙΑΦΑΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ 20 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5028 (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 3 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ( ΜΕΓΑΛΟΣ ) 1 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PRITT (ΚΟΥΤΙΑ) 10 ΙΣΚΕΤΑ Η/Υ 1, ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU 20 ml ΥΓΡΗ 60 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΑΥΡΟ)

15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΠΛΕ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 100 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ FABER No2 50 ΝΤΟΣΙΕ ΑΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ MANILA ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15X33mm 30 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΠΛΕ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 200 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΑΥΡΟ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο3 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 10 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο4 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο10 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο126 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PRIMULA 12 3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PARVA 65 3 ΤΑΙΝΙΑ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 50mm 5 ΦΑΚΕΛΑ 25Χ35 ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ (Α4) 250 ΦΑΚΕΛΑ ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ½ Α4 100 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 ΕΚ. 10 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (ΡΟΛΟ ) 1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4, 80 γρ/τµ. (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 150 ΨΑΛΙ Ι (20cm περίπου) 6 ΚΟΠΙ ΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ 1 kg ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 1 kg ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 10 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 5 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ SKAG A (TEMAXIA ) 12 ΣΠΑΓΓΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 2 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FOSKA 600 ΙΑΦΑΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 100 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4-80 γραµ. πακέτο 500 φύλλων Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3-80 γραµ. πακέτο 500 φύλλων ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 πακέτα 4 πακέτα 15

16 Στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε 100 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος πράσινου 200 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος κόκκινου 200 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου 100 τεµάχια Μολύβια µαύρα -HB 100 τεµάχια Γοµολάστιχα τύπου BR 40 Pelikan 10 τεµάχια ιορθωτικό µε διαλυτικό 2 Μαρκαδόρος υπογράµµισης χρώµατος κίτρινου Μαρκαδόρος υπογράµµισης χρώµατος πράσινου Κόλλα τύπου STICK (21 περίπου gr) Κολλητική ταινία διαφανής (σελοτέιπ) µε µατ φινίρισµα 19mm Βάση βαριά για κολλητική ταινία (σελοτέιπ) 19 mm Κολλητική ταινία συσκευασίας διαφανής 50 mm Χαρτοκόπτες-µαχαιράκια τύπου cutter στενά Συρραπτικά χειρός τύπου Romeo Maestri Parva54 Ανταλλακτικά συρραπτικής µηχανής τύπου Romeo Maestri Parva54 Συνδετήρες 4 cm (Νο 4) Συνδετήρες 5 cm (Νο 5) Περφορατέρ 2 τρυπών µε οδηγό τύπου Leitz 5158 Κλασέρ από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση χωρητικότητας 350 φύλλων Α4 Κλασέρ από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση χωρητικότητας 750 φύλλων Α4 Χρωµατιστό ευρετήριο 5 θεµάτων Α4 πλαστικό για κλασέρ Χρωµατιστό ευρετήριο 10 θεµάτων Α4 πλαστικό για κλασέρ Ντοσιέ Α4 πλαστικοποιηµένα µε αυτιά και λάστιχαδιάφορα χρώµατα Φάκελοι διαφανή-ζελατίνες Α4 για κλασέρ µε άνοιγµα από επάνω Φάκελοι διαφανή-ζελατίνες Α4 για κλασέρ µε άνοιγµα από επάνω και τη δεξιά πλευρά Φάκελοι αλληλογραφίας 23x33 εκατ. Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 75x75 mm -Κύβος Βουλοκέρι Ρολό χαρτί κίτρινο περιτυλίγµατος 5 τεµάχια 5 τεµάχια 2 τεµάχια 10 τεµάχια 3 τεµάχια 10 τεµάχια 3 τεµάχια 5 τεµάχια 10 κουτάκια 10 κουτάκια 10 κουτάκια 1 τεµάχιο 12 τεµάχια 12 τεµάχια 5 τεµάχια 4 τεµάχια 25 τεµάχια 200 τεµάχια 100 τεµάχια 200 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 3 τεµάχια 16

17 3 Η ΟΜΑ Α: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΚΤΛ. α) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140c 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX CANON B ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MINOLTA 3010 (303B) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO (2220D) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP color LASERJET CP 1515n 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA -KM TONΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP AP-5316E 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 540 n 6 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET 920c 5 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET D ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ NASHUA TECH AFICIO DSM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LΕΧΜΑΡΚ Ε ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA KM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140 L 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG scx-4623 F 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet 2550 PCL6 ΜΑΥΡΟ 1 17

18 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER jet 1010 (D4) (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P2055d 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK X3330 Μαύρο και Έγχρωµο 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER E120 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E352 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER JET E 360 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK Z 2420 (color) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 543 dn (color) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA - MINOLTA DIALTA DI ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΡΟΛΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ FAX (210x30) 4 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX PHILIPS MAGIC 5 eco 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX PHASER 3100 MFP 1 ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP C ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG CLP β) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ LEXMARK Ε350d 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KIOCERA MITA VI ΤΕΜΑΧΙΑ CANON GP 335 (GP300/400) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ΤΝ211) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (L - 100) 1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ RICOHFT ΤΕΜΑΧΙΑ LEMMARK 250-A11E 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET COLOR 2600n 2 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK Home and Office Mono Laser Printer E120 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET 53X 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 18

19 HP DESKJET 13A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK E350d SE 12 ΤΕΜΑΧΙΑ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (FX10) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ XEROX workcentre ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ brother FAX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E120 3 ΤΕΜΑΧΙΑ SAMSUNG LASER PRINTER ML N 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP DESKJET ΜΑΥΡΑ & 2 ΕΓΧΡΩΜΑ HP LASER JET 35A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ MOUSE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 53A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 12A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 42A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX BROTHER - DR ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK LASER 352H11 4 ΤΕΜΑΧΙΑ γ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΦΑΞ / ΕΚΤΥΠΩΤΗ - ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ KYOCERA KM4035-KM4035 toner τεµάχιο 4 Xerox 5638 workcentre-xerox 5638 σετ 2 τεµαχίων 3 KONIKA MINOLTA 7145-TN 401K τεµάχιο 1 KONIKA MINOLTA -TN 211 τεµάχιο 1 Nasuatec DSM 627-Nasuatec 2205 τεµάχιο 1 Ricoh 4022-Ricoh 4022 τεµάχιο 1 Ricoh FAX 1140L-SP1000E τεµάχιο 3 HP LaserJet A τεµάχιο 6 HP LaserJet P A τεµάχιο 10 HP LasetJet 4050TN-C4127X τεµάχιο 3 Lexmark E352dn-E250 A11E τεµάχιο 5 Lexmark E SE τεµάχιο 6 HP LaserJet X τεµάχιο 2 HP LaserJet P A τεµάχιο 4 HP LaserJet P2055d-05X τεµάχιο 3 HP LaserJet 1102w-85A τεµάχιο 3 HP LaserJet 2600n-Q6000A τεµάχιο 3 Samsung ML 2010P-ML 2010D3/ELS τεµάχιο 2 19

20 δ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER ΕΚΤΥΠΩΤEΣ LEXMARK E 120 (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ-ΕΓΧΡΩΜΟ) 4 PSM 627 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 2 TEM RICOH AFiCiO TEM BROTHER 1020 FAX 2 TEM 38ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕR ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BROTHER (ΤΟΝΕR TN 2000) LEXMARK Z2420 (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ) 4 ΤΕΜ 4 ΤΕΜ HP 950C (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ-ΕΓΧΡΩΜΟ) HP LaserJet P1005 cb435a (ΤΟΝΕR) LEXMARK E120 (TONER) 3 ΤΕΜ 9 ΤΕΜ 3 TEM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ CANON GP 335 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ CANON IR 2000 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ KONICA MINOLTA (ΤΟΝΕR) DIALTA PI ΤΕΜ FAX PANASONIC KX FR 205(ΜΕΛΑΝΙΑ ) CANON FAX L 100(ΜΕΛΑΝΙΑ ) 4 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ 20

21 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet 1012 Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark E120 Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet P2055dn Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet 1200 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec 3722 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec DSm627 Aticio Τόνερ 450E για το φωτοαντιγραφικό RICHO ST τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3 Η ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) 22

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 367 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 7-0-0 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 63.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ46914Γ-9ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 5-3-2014. Αριθμ. Πρωτ. 8893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα