ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Αρβανίτης Αλέξιος Τηλέφωνα : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας». 3) το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 5) το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 6) την µε αριθ. 644/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική προσφορά ανά οµάδα ειδών για όλες τις /νσεις Β θµιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της προµήθειας για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης 1

2 Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους ) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 61942/ , 61946/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τοµέα, 8) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62158/ , 62156/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Βόρειου Τοµέα, 9) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62115/ , 62119/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τοµέα, 10) τις µε Αριθµ. Πρωτ / , 62333/ , 62337/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας του υτικού Τοµέα. ΚΑΛΕΙΣΤΕ να υποβάλλετε στη /νση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, στο γραφείο , 3ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας : , fax , Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , µέχρι τις 14/05/2012, ηµέρα ευτέρα και ώρες από 9:00 13:00, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για τη προµήθεια των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ά. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). 3) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ο τίτλος του (Προµήθεια για τις εξής οµάδες ειδών: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» και «ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ, ΚΤΛ.» συνολικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών των Βαθµολογικών Κέντρων που υπάγονται στις /νσεις Β /βάθµιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ και Αθήνας, κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2012.) 4) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (Υπεύθυνες ηλώσεις και Οικονοµική Προσφορά). 2

3 Απαιτούµενα ικαιολογητικά: Οι συµµετέχοντες µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά θα προσκοµίσουν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισµού: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία, να αναγράφονται οι οµάδες ειδών στις οποίες συµµετέχουν. 2. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά την 3 η οµάδα ειδών ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων, τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 3. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση. 4. Υπεύθυνη ήλωση των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Οικονοµική Προσφορά και τιµή Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Β της παρούσης και θα αναφέρεται σε συνολική τιµή ανά οµάδα ειδών. Τιµή και Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών ακολουθουµένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Τιµολόγιο για το ποσό πληρωµής. 3

4 - Σχετική βεβαίωση για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ανωτέρω εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. - Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Στην τιµή της Οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, που βαρύνουν τον προµηθευτή: - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον προµηθευτή. Παράδοση Ειδών Η παράδοση ειδών θα γίνεται στα κατά τόπους κέντρα Β /βάθµιας εκπαίδευσης Αθηνών και συγκεκριµένα στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Α Αθήνας: Κηφισίας 16, Τ.Κ.: 11526, Αθήνα. 2) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Β Αθήνας: Λ. Μεσογείων 324, Τ.Κ.: , Αγ. Παρασκευή. 3) Γ /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Λ. Θηβών 401, Τ.Κ.: , Αιγάλεω. 4) /νση Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας: Οµήρου 34, Τ.Κ.: , Νέα Σµύρνη. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012 και συγκεκριµένα: Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ανά οµάδα ειδών και µε την προϋπόθεση να µην ξεπερνούν τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανά οµάδα ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα (Α ) καθώς και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που αναφέρονται στον Πίνακα (Β ): Πίνακας (Α ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Η ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Σηµειώνεται πως όπου αναφέρεται συγκεκριµένη µάρκα είδους αυτή είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει τους προµηθευτές στην παροχή αποκλειστικά της συγκεκριµένης µάρκας αλλά εννοεί και ισοδύναµα προϊόντα. 4

5 Η συνολική δαπάνη ύψους συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ και Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής: Πίνακας (Β ) ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΚΑΕ Π.Ε. Ε.Φ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Α /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Β /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ Γ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ /ΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΥΤΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΝΟΤΙΟΣ ΝΟΤΙΟΣ Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Μ.Ε.Π. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά Πίνακες ανά οµάδα ειδών: 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 120 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ (70-90 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 104 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 kg ΡΟΛΟ 75 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΣ 5 ΛΙΤΡΑ (ή ισοδύναµο) 10 ΛΙΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 1 ΚΙΛΟ (ή ισοδύναµο) 1 κιλό β) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (70-90 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 310 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (55-75 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 160 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (40-60 cm * cm) ΤΕΜΑΧΙΑ 380 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 20 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ΚΟΥΒΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΛΟ ΡΟΛΟ 60 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 120 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ (750ML-1 ΛΤ.) ΦΙΑΛΗ 20 ΛΤ. γ) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 kg Τεµάχιο/ ρολό 15 ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΛΟ Τεµάχιο/ ρολό 10 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ-ΖΑΚ τεµάχιο ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΑ ΡΟΛΛΑ τεµάχιο 150 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΛΟ τεµάχιο 50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) τεµάχιο 400 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (55-75 cm * cm) τεµάχιο 400 6

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (40-60 cm * cm) τεµάχιο 500 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ (750 ml 1 lt.) 8 lt ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ τεµάχιο 12 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt (ή ισοδύναµο) 20 lt ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ µε κοντάρι τεµάχιο 6 ΚΟΥΒΑΣ µε στίφτη για σφουγγάρισµα τεµάχιο 6 ΦΑΡΑΣΙ µε κοντάρι τεµάχιο 4 ΣΚΟΥΠΑ µε κοντάρι τεµάχιο 6 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ τεµάχιο 10 ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 25χ30 cm τεµάχιο 10 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ πλαστικά διάφανα τεµάχιο 150 ΒΕΝΖΙΝΗ καθαρή 0,5 ΛΤ. τεµάχιο 5 δ) ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. 8 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 60 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΜΧ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΜΧ 1 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ΤΜΧ ΤΩΝ 2 ΛΤ. 24 (ή ισοδύναµο) ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΜΧ 4 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) 38ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΜΧ 200 ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 8 ΛΤ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 12 7

8 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΡΟΛΟ 60 ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΜΧ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΑ) ΤΜΧ 2 ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΜΧ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ ΤΜΧ ΤΩΝ 2 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) 4 ΠΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΤΜΧ 4 ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (70-90 cm * cm) ΤΜΧ 5 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 2 ΛΤ. 20 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΥΓΡΟ 4 ΛΤ. 20 ΛΤ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ή ισοδύναµο) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΤ. 12 ΛΤ. (ή ισοδύναµο) ΜΠΙΤΟΝΑΚΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ 4 ΛΤ. (ή 8 ΛΤ. ισοδύναµο) ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70% ( cc) ΤΜΧ 2 τεµάχια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (40-60 cm * cm) ΤΜΧ 400 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (55-75 cm * cm) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ (70-90 cm * cm) ΤΜΧ 50 ΤΜΧ 20 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΜΧ 120 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 1 ΚΙΛΟΥ 6 8

9 2 Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ α) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 300 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 24/6 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 80 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 64 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΣΕΛΙ Α Α4 400 ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ( ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 30 ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) 500 ΤΜΧ 1 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΤΥΠΟΥ 3443 LYRA 100 ΙΣΚΕΤΕΣ 160 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧ/ΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ 1100 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (10 ΤΕΜ ΣΕ Α4) 50 ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ 500 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΠΛΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΘΟΣ 8 εκ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 10 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΠΛΑΤΟΣ 8 ΕΚ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 50 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 20 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΠΛΑΤΟΣ 4-5 ΕΚ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 30 ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU STICK 13 ΚΟΛΛΕΣ ΤΥΠΟΥ UHU ΡΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ML. 7 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ) 1000 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) 600 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΙΑΦΑΝΗΣ ( ΕΜΑΤΩΝ) ΦΑΡ ΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 5-6 ΕΚ ΠΛΑΤΟΣ 33 ΚΟΠΙ ΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 33 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΤΙΑ 5 kg ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (ΤΥΠΟΥ art 11) ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 70 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ kg ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ WHITE BOARD (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ) 70 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 25 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ ΧΟΝ ΡΟΙ 62 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 9 ΜΟΛΥΒΙΑ 120 ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΥΠΟΥ FABER 2B 100 ΜΠΛΕ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΓΡ. 9 9

10 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ LEITZ 30 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 25 ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ (Blanco) 22 ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 8 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 55 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 25 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 11 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Ν ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕΣΑΙΑ 7 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 115 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 3150 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114x229 ΛΕΥΚΟΙ 615 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 55 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 120 ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 150 ΧΑΡΑΚΕΣ 40 ΕΚ. 20 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7Χ7 (ΤΥΠΟΥ POST IT) 20 ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΑ ( 8.00 kg ή ισοδύναµο) 5 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ./τµ. 4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ/τµ 103 ΨΑΛΙ ΙΑ 17 β) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 125 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 120 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΟΜΕΣ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ Α4 450 ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ/ΜΙΚΡΑ 2,5 kg/ 2,5 kg ΚΙΛΑ ΨΑΛΙ ΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 80 γρ/τµ 285 ΠΑΚΕΤΑ 10

11 ΣΕΛΟΤΕΙΠ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 24/6 30 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟ (8 ΚΙΛ. ή ισοδυναµο) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 30 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 26 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 27*37* ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΠΑΝ) 190 ΤΕΜΑΧΙΑ BLANCO ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΥΛΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΗΒ 110 ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΚΕΤΩΝ (ΜΕ ΦΥΣΑΛΙ ΕΣ) 80 ΤΕΜΑΧΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 22 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ(ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ) 7 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU STICK 15 ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 5 ΦΙΑΛΗ 500 ML BAMBAKI 1 ΚΙΛ. 1 ΠAKETO ΚΟΝΚΑΡ ΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 750 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΧΟΙΝΙ 11 ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 5-6 ΕΚ. 11 ΡΟΛΟ ΧΑΡΑΚΕΣ 30 ΕΚ. 11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΑΚΕΣ 40 ΕΚ. 11 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α3 (80 ΓΡ/ΤΜ.) 6 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΕΚ. 22 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΠΛΕ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 10 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΨΑΛΙ ΙΑ ΜΙΚΡΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ Α ΕΙΕΣ ΚΟΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ 25 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 ΣΚΛΗΡΑ 8 ΕΚ ΒΑΘΟΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΗΤΕΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 250 ΤΕΜΑΧΙΑ CD 31 ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΚΕΤΕΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ USB FLASH 4 GB 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 11

12 γ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ χαρτί φωτοτυπικού Α4 (80 γρ/τµ) Πακέτο 625 χαρτί φωτοτυπικού Α3 (80 γρ/τµ) Πακέτο 50 Γοµολάστιχες (µπλε - κόκκινες) τεµάχιο 30 ιορθωτικά απλά τεµάχιο 30 ιορθωτικά σετ µε διαλυτικό τεµάχιο 30 ισκάκια CD ROM 700MB Τεµάχιο 240 Κλασέρ πλαστικά 4-32 Τεµάχιο 35 Κλασέρ πλαστικά 8-32 Τεµάχιο 22 Κολλητικές ταινίες 5-6cm Τεµάχιο 20 Λάστιχα Τεµάχιο 5 kg Μαρκαδόροι χονδροί κόκκινοι Τεµάχιο 30 Μαρκαδόροι χονδροί µαύροι τεµάχιο 100 Μαρκαδόροι χονδροί µπλε τεµάχιο 100 Μολύβια Νο 2 τεµάχιο 150 Μπλοκ αυτοκόλλητα post-it 7x7cm Τεµάχιο (κύβος) 15 Ντοσιέ µε κορδόνια 25χ35χ8 τεµάχιο 150 Ξύστρες µεταλλικές τεµάχιο 10 Σπάγγος σκοίνινος κουβάρι µεγάλο 6 Στυλό Κόκκινα ιαρκείας τεµάχιο 350 Στυλό Μαύρα ιαρκείας τεµάχιο 150 Στυλό µπλε ιαρκείας τεµάχιο 300 Στυλό Πράσινα ιαρκείας τεµάχιο 350 Συνδετήρες Νο 4 Κουτάκι 20 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 128 κουτάκι 10 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 24 κουτάκι 50 Ανταλλακτικά συρραπτικών Νο 64 κουτάκι 50 Φάκελοι για δισκάκια CD τεµάχιο 200 Φάκελοι κίτρινοι σακούλα 16χ23cm τεµάχιο 1500 Φάκελοι κίτρινοι σακούλα Α4 (23x32 cm) τεµάχιο 1500 Φάκελοι λευκοί 11χ 23 cm τεµάχιο 1000 Φάκελοι λευκοί Νο 13 τεµάχιο 1000 Φάκελοι χάρτινοι µε αυτιά τεµάχιο 500 Φάκελοι χάρτινοι χωρίς αυτιά τεµάχιο 100 Χάρακες 40cm µεταλλικοί τεµάχιο 5 Χάρακες 40cm πλαστικοί τεµάχιο 10 Χαρτάκια κύβοι λευκά 9χ9 cm τεµάχιο 15 Χαρτοκόπτες τεµάχιο 10 δ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (αναλώσιµα) 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ 20 12

13 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ LEITZ 5028 (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 3 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ) 1 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΙΠΛΟ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΟ) ΤΥΠΟΥ 10 PRITT ΙΣΚΕΤΑ Η/Υ 1, ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU 20 ml ΥΓΡΗ 60 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΑΥΡΟ) 150 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΠΛΕ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 100 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ FABER Νο 2 50 ΝΤΟΣΙΕ ΑΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ MANILA ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΤΥΠΟΥ TESA 15X33mm 30 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΠΛΕ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 200 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΑΥΡΟ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 4 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 10 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 126 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PRIMULA 12 3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PARVA

14 ΤΑΙΝΙΑ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 50 mm 5 ΦΑΚΕΛΑ 25Χ35 ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (Α4) 250 ΦΑΚΕΛΑ ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ½ Α4 100 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 εκ. 10 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (ΡΟΛΟ) 1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4 80 γρ./τµ (πακέτο των 500 φύλλων) 150 ΨΑΛΙ Ι 6 ΚΟΠΙ ΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 10 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 5 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ SKAG A (ΤΕΜΑΧΙΑ) 12 ΣΠΑΓΓΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 2 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ (ΚΟΝΚΑΡ ΕΣ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FOSKA 2 kg 2 kg 600 ΙΑΦΑΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ CD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 100 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 3 ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ 20 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5028 (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 3 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ( ΜΕΓΑΛΟΣ ) 1 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PRITT (ΚΟΥΤΙΑ) 10 ΙΣΚΕΤΑ Η/Υ 1, ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU 20 ml ΥΓΡΗ 60 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 50 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΑΥΡΟ)

15 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΜΠΛΕ) 100 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 100 ΜΟΛΥΒΙ ΤΥΠΟΥ FABER No2 50 ΝΤΟΣΙΕ ΑΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ MANILA ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 30 ΝΤΟΣΙΕ ΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 30 ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15X33mm 30 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΠΛΕ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) 200 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΑΥΡΟ) 100 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ) 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο3 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 10 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο4 (ΚΟΥΤΑΚΙΑ) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο10 (KOYTAKIA) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο126 (KOYTAKIA) 10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PRIMULA 12 3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧ. ΤΥΠΟΥ PARVA 65 3 ΤΑΙΝΙΑ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ 50mm 5 ΦΑΚΕΛΑ 25Χ35 ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ (Α4) 250 ΦΑΚΕΛΑ ΜΠΕΖ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ½ Α4 100 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 ΕΚ. 10 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (ΡΟΛΟ ) 1 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4, 80 γρ/τµ. (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500) 150 ΨΑΛΙ Ι (20cm περίπου) 6 ΚΟΠΙ ΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) 5 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ 1 kg ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 1 kg ΒΕΝΖΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 10 ΑΚΤΥΛΟΒΡΕΧΤΗΡΕΣ 5 ΝΤΟΣΙΕ ΤΥΠΟΥ SKAG A (TEMAXIA ) 12 ΣΠΑΓΓΟΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) 2 ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡ0ΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FOSKA 600 ΙΑΦΑΝΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 100 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4-80 γραµ. πακέτο 500 φύλλων Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3-80 γραµ. πακέτο 500 φύλλων ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40 πακέτα 4 πακέτα 15

16 Στυλό διαρκείας χρώµατος µπλε 100 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος πράσινου 200 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος κόκκινου 200 τεµάχια Στυλό διαρκείας χρώµατος µαύρου 100 τεµάχια Μολύβια µαύρα -HB 100 τεµάχια Γοµολάστιχα τύπου BR 40 Pelikan 10 τεµάχια ιορθωτικό µε διαλυτικό 2 Μαρκαδόρος υπογράµµισης χρώµατος κίτρινου Μαρκαδόρος υπογράµµισης χρώµατος πράσινου Κόλλα τύπου STICK (21 περίπου gr) Κολλητική ταινία διαφανής (σελοτέιπ) µε µατ φινίρισµα 19mm Βάση βαριά για κολλητική ταινία (σελοτέιπ) 19 mm Κολλητική ταινία συσκευασίας διαφανής 50 mm Χαρτοκόπτες-µαχαιράκια τύπου cutter στενά Συρραπτικά χειρός τύπου Romeo Maestri Parva54 Ανταλλακτικά συρραπτικής µηχανής τύπου Romeo Maestri Parva54 Συνδετήρες 4 cm (Νο 4) Συνδετήρες 5 cm (Νο 5) Περφορατέρ 2 τρυπών µε οδηγό τύπου Leitz 5158 Κλασέρ από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση χωρητικότητας 350 φύλλων Α4 Κλασέρ από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση χωρητικότητας 750 φύλλων Α4 Χρωµατιστό ευρετήριο 5 θεµάτων Α4 πλαστικό για κλασέρ Χρωµατιστό ευρετήριο 10 θεµάτων Α4 πλαστικό για κλασέρ Ντοσιέ Α4 πλαστικοποιηµένα µε αυτιά και λάστιχαδιάφορα χρώµατα Φάκελοι διαφανή-ζελατίνες Α4 για κλασέρ µε άνοιγµα από επάνω Φάκελοι διαφανή-ζελατίνες Α4 για κλασέρ µε άνοιγµα από επάνω και τη δεξιά πλευρά Φάκελοι αλληλογραφίας 23x33 εκατ. Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 75x75 mm -Κύβος Βουλοκέρι Ρολό χαρτί κίτρινο περιτυλίγµατος 5 τεµάχια 5 τεµάχια 2 τεµάχια 10 τεµάχια 3 τεµάχια 10 τεµάχια 3 τεµάχια 5 τεµάχια 10 κουτάκια 10 κουτάκια 10 κουτάκια 1 τεµάχιο 12 τεµάχια 12 τεµάχια 5 τεµάχια 4 τεµάχια 25 τεµάχια 200 τεµάχια 100 τεµάχια 200 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 3 τεµάχια 16

17 3 Η ΟΜΑ Α: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΤΟΝΕΡ, ΚΤΛ. α) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Α' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140c 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX CANON B ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ MINOLTA 3010 (303B) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO (2220D) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP color LASERJET CP 1515n 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA -KM TONΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP AP-5316E 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 540 n 6 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET 920c 5 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET D ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ NASHUA TECH AFICIO DSM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LΕΧΜΑΡΚ Ε ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA KM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140 L 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG scx-4623 F 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet 2550 PCL6 ΜΑΥΡΟ 1 17

18 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER jet 1010 (D4) (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P2055d 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK X3330 Μαύρο και Έγχρωµο 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER E120 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E352 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER JET E 360 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK Z 2420 (color) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 543 dn (color) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA - MINOLTA DIALTA DI ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX SAMSUNG SF ΡΟΛΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ FAX (210x30) 4 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX PHILIPS MAGIC 5 eco 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX PHASER 3100 MFP 1 ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP C ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG CLP β) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Β' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ LEXMARK Ε350d 6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KIOCERA MITA VI ΤΕΜΑΧΙΑ CANON GP 335 (GP300/400) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ KONICA MINOLTA BIZHUB 282 (ΤΝ211) 3 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (L - 100) 1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ RICOHFT ΤΕΜΑΧΙΑ LEMMARK 250-A11E 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET COLOR 2600n 2 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK Home and Office Mono Laser Printer E120 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET 53X 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 18

19 HP DESKJET 13A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK E350d SE 12 ΤΕΜΑΧΙΑ KYOCERA KM ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK ΤΕΜΑΧΙΑ FAX CANON (FX10) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ XEROX workcentre ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ brother FAX ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E120 3 ΤΕΜΑΧΙΑ SAMSUNG LASER PRINTER ML N 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP DESKJET ΜΑΥΡΑ & 2 ΕΓΧΡΩΜΑ HP LASER JET 35A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ MOUSE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 53A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 12A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASER JET 42A 4 ΤΕΜΑΧΙΑ FAX BROTHER - DR ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK LASER 352H11 4 ΤΕΜΑΧΙΑ γ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ Γ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ / ΦΑΞ / ΕΚΤΥΠΩΤΗ - ΤΥΠΟΣ ΤΟΝΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ KYOCERA KM4035-KM4035 toner τεµάχιο 4 Xerox 5638 workcentre-xerox 5638 σετ 2 τεµαχίων 3 KONIKA MINOLTA 7145-TN 401K τεµάχιο 1 KONIKA MINOLTA -TN 211 τεµάχιο 1 Nasuatec DSM 627-Nasuatec 2205 τεµάχιο 1 Ricoh 4022-Ricoh 4022 τεµάχιο 1 Ricoh FAX 1140L-SP1000E τεµάχιο 3 HP LaserJet A τεµάχιο 6 HP LaserJet P A τεµάχιο 10 HP LasetJet 4050TN-C4127X τεµάχιο 3 Lexmark E352dn-E250 A11E τεµάχιο 5 Lexmark E SE τεµάχιο 6 HP LaserJet X τεµάχιο 2 HP LaserJet P A τεµάχιο 4 HP LaserJet P2055d-05X τεµάχιο 3 HP LaserJet 1102w-85A τεµάχιο 3 HP LaserJet 2600n-Q6000A τεµάχιο 3 Samsung ML 2010P-ML 2010D3/ELS τεµάχιο 2 19

20 δ) ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΤΛ ΓΙΑ ' /ΝΣΗ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ 37ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ TONER ΕΚΤΥΠΩΤEΣ LEXMARK E 120 (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ-ΕΓΧΡΩΜΟ) 4 PSM 627 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 2 TEM RICOH AFiCiO TEM BROTHER 1020 FAX 2 TEM 38ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕR ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ BROTHER (ΤΟΝΕR TN 2000) LEXMARK Z2420 (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ) 4 ΤΕΜ 4 ΤΕΜ HP 950C (ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ-ΕΓΧΡΩΜΟ) HP LaserJet P1005 cb435a (ΤΟΝΕR) LEXMARK E120 (TONER) 3 ΤΕΜ 9 ΤΕΜ 3 TEM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ CANON GP 335 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ CANON IR 2000 (ΤΟΝΕR) 2 ΤΕΜ KONICA MINOLTA (ΤΟΝΕR) DIALTA PI ΤΕΜ FAX PANASONIC KX FR 205(ΜΕΛΑΝΙΑ ) CANON FAX L 100(ΜΕΛΑΝΙΑ ) 4 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ 20

21 ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤAΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑ.Λ. ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet 1012 Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark E120 Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet P2055dn Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet 1200 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec 3722 Τόνερ για φωτοαντιγραφικό nashuatec DSm627 Aticio Τόνερ 450E για το φωτοαντιγραφικό RICHO ST τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 2 τεµάχια 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΩΝ 1 Η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Η ΟΜΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3 Η ΟΜΑ Α: ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΚΤΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( ) 22

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 14/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1566 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο:210 5294871 Fax:210 5294873 ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : N. Γουβέλη Τηλ: 213 2100516 FAX: 213 2100602

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858550 2015-06-19

15PROC002858550 2015-06-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2752 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22

20 M TEMAXIO 150 5CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 8CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 12CM, 25CM X 35 CM TEMAXIO 50 25CMX35 CM TEMAXIO 50 22 ΥΠΟΟΜΑ Α Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 14.383,50 (µε Φ.Π.Α.) ΕΙ ΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2/ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 2 ΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 10/2/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ακαδηµία Αθηνών πρόκειται να αναθέσει µε απ ευθείας διαδικασία, την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2011 προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Αθήνα, 18/1/2005

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.01 11:59:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Β4Υ7ΛΛ-ΑΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2013 για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου.

2013 για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. :17/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.907,86 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 144566/1653 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (64.07.03) ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) 1 CD RECORDABLE 700MB 2 CD REWRITABLE 3 CD-R 80'/800ΜΒx32 4 CD-RW 80'/800ΜΒx10 5 DATA CATRIDGES DD2-2 20GB 6 DVD RECORDABLE SENTINEL 4,7 GB

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης και λογιστικής εκκαθάρισης για τη Δράση Ψηφιακές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 2/2014 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 09735/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (CPV 30192700-8)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (CPV 30192700-8)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα - Άρτας Πληροφορίες :Δωρίτα Κρανιώτη Τηλ. :26810 71919 Fax:26810 42855 e-mail :foreas_amvrakikou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αφορά όλα τα προκηρυσσόμενα είδη. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84595 Θεσσαλονίκη, 16/01/2011 Αρ.Πρωτ.: 4207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «Προμήθεια Γραφικής ύλης Υλικών εκτύπωσης Φωτοτυπικού Χαρτιού- Μελανιών,τόνερ φαξ, εκτυπωτών κλπ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα