ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015"

Transcript

1 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού ΤΚ Αθήνα Πληροφορίες : Ν. Πάνου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟXΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494/Β/ ), 3. Το Ν. 2286/95 «περί Προµηθειών του ηµοσίου και συναφών θεµάτων» 4. Το Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 5. Το Ν.4270/2014 «Περί ηµοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» 6. Το Π.. 118/07 περί κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου ( ΚΠ ) 7. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ανάθεση Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β 2542/ ). 8. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 9. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ 599/ ). 10. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταµένους ιεύθυνσης» (ΦΕΚ Β 3203/ ). 11. Την υπ αριθ.238/2015 (Α Α:72Β 7Λ7-ΖΡΨ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση α) γνωµοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος. 12. Το έγγραφο της /νσης Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας για την κάλυψη των αναγκών των βαθµολογικών κέντρων της αρµοδιότητας της, όπου διεξάγονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2015, σε αναλώσιµα είδη εκτυπωτών, φωτοτυπικών, συσκευών τηλεοµοιοτυπίας, ειδών γραφικής ύλης και υλικών καθαριότητας 12. Την υπ αριθµ. 571/2015 (Α Α: 6ΞΡΥ7Λ7-ΚΓΘ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους ,00. Αναλυτικά: αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας ποσού 4.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, γραφικής ύλης ποσού 4.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και υλικών καθαριότητας ποσού 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 14. Τις υπ αρ..πρωτ / , 60013/ και 60026/ Αποφάσεις

2 Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α: 7Ψ8Υ7Λ7-ΑΑΒ, Ω2ΧΗ7Λ7-Ν1Χ, 6 ΨΚ7Λ7-Ρ28) 15. Την υπ αρ. 802/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια υλικών για τη κάλυψη των αναγκών της Β /θµιας Εκπ/σης Α Αθήνας και των βαθµολογικών κέντρων αυτής για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015» προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος γραφείο 307, τηλ , fax , έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας και των βαθµολογικών κέντρων αρµοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015, σύµφωνα µε τα παρακάτω: αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας προϋπολογισµού 4.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, γραφικής ύλης προϋπολογισµού 4.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και υλικών καθαριότητας προϋπολογισµού 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 23/04/2015 Πέµπτη π.µ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 11 του Κ.Π.. 118/2007) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο 310) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την µ.µ. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την π.µ. µέχρι την π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών (Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, 307 γραφείο). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

3 Οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για µία έως και τις τρείς οµάδες ειδών που αφορά η παρούσα ιακήρυξη. Αρθρο 1 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου του ιαγωνισµού δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά ως εξής: Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,, στην οποία να δηλώνουν για ποια οµάδα υποβάλλουν προσφορά. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν νοµικούς περιορισµούς, και ότι δεν έχει επιβληθεί στον συµµετέχοντα ποινή αποκλεισµού του από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18,34 και 39 Π.. 118/2007 Εφόσον οι Ανάδοχοι/Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης επικυρωµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή Η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα ως άνω πιστοποιητικά από τον ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Α ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν την προσφέρουσα τιµή ανά είδος και συγκεντρωτικά σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β ) 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον

4 κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Ειδική Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Άρθρο 2 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η περιγραφή των προς προµήθεια υλικών όλων των οµάδων του ιαγωνισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα Α και βασίζονται στα έγγραφα της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας µε αρ. πρωτ. 5211/ Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός της χωρικής αρµοδιότητας της Β /θµιας Εκπ/σης Α Αθήνας, κατόπιν συνεννόησης, έως τις 13/05/2015. Άρθρο 3ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, εφόσον ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όλων των συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί. 4. Σε περίπτωση απόρριψης µίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών όσων διαγωνιζοµένων έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή επί του α σταδίου του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών συνεδριάζει εκ νέου και προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, όσων διαγωνιζοµένων κρίθηκαν αποδεκτοί στο διαγωνισµό. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε κάθε ένα από τα είδη της οµάδας/ων για τα οποία γίνεται η προσφορά, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να υπερβαίνει την επιµέρους προϋπολογισθείσα αξία της κάθε οµάδας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

5 2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τα ζητούµενα από την παρούσα ιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά ανά οµάδα (που αναφέρεται αναλυτικά στα Παραρτήµα Α ) σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β ) : αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας προϋπολογισµού 4.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, (CPV: ) γραφικής ύλης προϋπολογισµού 4.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (CPV: ) και υλικών καθαριότητας προϋπολογισµού 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (CPV: ) εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και δεν υπερβαίνονται οι επιµέρους προϋπολογισµοί ανά οµάδα ειδών. Άρθρο 5 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου/προµηθευτή θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών/παράδοση των ειδών και την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο Πώλησης ελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι νόµιµες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο/προµηθευτή. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10 %. - Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. - Υπέρ ΟΓΑ 20 % επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου - Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής ως εξής:

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Αναλώσιµα είδη εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας CPV Γραφικής ύλης CPV Υλικά καθαριότητας CPV ΚΑΕ Προϋπολογισµός συµπ. Φ.Π.Α. ( ) , , ,00 Σύνολα ,00 Άρθρο 6 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οι συµβάσεις θα ισχύουν από την υπογραφή τους και µέχρι την παράδοση όλων των υλικών της κάθε οµάδας του Παραρτήµατος Α και πάντως πριν την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), που επισυνάπτονται. β) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια υλικών για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015

8 ΟΜΑ Α 1 Η Αναλώσιµα είδη εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας Προϋπολογισµός: 4.000,00 συµπ. ΦΠΑ CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια αναλωσίµων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθηνών και των βαθµολογικών κέντρων αρµοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 4.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Προδιαγραφές αναλωσίµων Ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ή ισοδύναµα ανακατασκευασµένα των αντίστοιχων εταιρειών και µηχανηµάτων και τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης...Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 31ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 32ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΕ- ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 1005 (toner 35A) TONΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP ARM 351 U 2 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH Aficio SP- C420dn(cyan,magenta,yellow,black) set 4set 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP AR-455T 4 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ NASHUA TECH AFICIO DSM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LΕΧΜΑΡΚ 2 4 Ε ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA KM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140 L ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG scx-4623 F 2 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E352 dn (B/W) 3 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 260 dn 2 2

9 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350 d 2 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER JET E 360 dn (B/W) 3 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 543 dn (cyan,magenta,yellow,black) 1set 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA - MINOLTA DIALTA DI ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP COLOR LASER JET 2550L (µαύρο, µπλε και κιτρινο) 2 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D1052/SF-650P 2 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Conica Minolta bizhub ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON GP Επιτρέπεται η κατάθεση τεχνικής προσφοράς µόνο για όλα τα είδη του παρακάτω πίνακα.

10 ΟΜΑ Α 2 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προϋπολογισµός: 4.500,00 συµπ. ΦΠΑ CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθηνών και των βαθµολογικών κέντρων αρµοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 4.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Προδιαγραφές αναλωσίµων Ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι επιµεληµένης κατασκευής και τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης..Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 32ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΕ- ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ CD-R ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 24/6 (ΚΟΥΤΙΑ τεµ.) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 64 (ΚΟΥΤΙΑ ) ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΣΕΛΙ Α Α4 (ΚΟΥΤΙΑ 100 τεµ.) ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ) 500 γρ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΕΣΙΜΟ ΦΥΛΛΩΝ (ΣΧΕ ΙΟΥ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ( ΙΕΚ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 10 17Χ Φ) ΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ) ΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΧΑΡΤΙ) ΠΑΚΕΤΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ 3443 LYRA (KOYTIA 20 τεµ.) ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧ/ΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ (ΠΑΚΕΤΑ τεµ.) ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΠΛΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 8-32 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΛΛΑ τ.uhu STICK ΚΟΛΛΕΣ τ. UHU ΡΕΥΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΚΕΤΑ 200 Φ)

11 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) ΚΟΥΤΙΑ 15 Χ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΙΑΦΑΝΗΣ ( ΕΜΑΤΩΝ) 5 ΦΑΡ ΙΑ 50 mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΤΙΑ (ΣΑΚ.) ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (art 11) (ΚΙΛΑ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ WHITE BOARD ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) (ΚΟΥΤΙΑ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ (ΚΟΥΤΙΑ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 2 (ΚΟΥΤΙΑ) ΜΟΛΥΒΙΑ τ.faber 2B (ΚΟΥΤΙΑ) ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (τεµ) ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ(τεµ) ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ(τεµ) ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ(τεµ) ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Ν ΚΑΡΜΠΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1 1 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 32 X ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 23 X ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114Χ229 ΛΕΥΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 25 X 35 X ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (POST 2 IT) ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 (ΚΟΥΤΕΣ) ΨΑΛΙ ΙΑ

12 ΟΜΑ Α 3 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισµός: 1.500,00 συµπ. ΦΠΑ CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Β /θµιας Εκπαίδευσης Α Αθηνών και των βαθµολογικών κέντρων αρµοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 1.500,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Προδιαγραφές αναλωσίµων Ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι επιµεληµένης κατασκευής και τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης..Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 31ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 32ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΕ- ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΡΟΛΛΟ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΚΙΛΑ) ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΛΑ) ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΣ (4 ΛΙΤΡΑ) ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΤΙ) 1 1 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΤΙ) 2 2 ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ (4 ΛΙΤΡΑ) 8 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ (4 ΛΙΤΡΑ) 8 8 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ (4 ΛΙΤΡΑ) 4 4 ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΡΟΛΛΑ) ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 10 10

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επιτρέπεται η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς µόνο για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας.

14 ΟΜΑ Α 1 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ..Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 1005 (toner 35A) 7 TONΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP ARM 351 U 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH Aficio SP-420dn (cyan,magenta,yellow,black) set 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP AR- 455T 4 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP DESKJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ NASHUA TECH AFICIO DSM ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LΕΧΜΑΡΚ Ε ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KYOCERA KM ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ FAX RICOH 1140 L 4 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG scx F 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER Jet P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E352 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK 260 dn 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E350 d 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK LASER JET E 360 dn (B/W) 3 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK C 543 dn (cyan,magenta,yellow,black) 1 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KONICA - MINOLTA DIALTA DI

15 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP COLOR LASER JET 2550L (µαύρο, µπλε και κιτρινο) 2 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT- D1052/SF-650P ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Conica Minolta bizhub ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON GP ΣΥΝΟΛO Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα

16 ΟΜΑ Α 2 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ..Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ CD-R ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ) 3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 24/6 (ΚΟΥΤΙΑ 1000 τεµ.) 19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Νο 64 (ΚΟΥΤΙΑ 2000) 22 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 8 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΣΕΛΙ Α Α4 (ΚΟΥΤΙΑ 100 τεµ.) 8 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ) 500 γρ. 13 ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΕΣΙΜΟ ΦΥΛΛΩΝ (ΣΧΕ ΙΟΥ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 100 ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ( ΙΕΚ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 17Χ Φ) 40 ΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ) 500 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΧΑΡΤΙ) ΠΑΚΕΤΑ 10 ΓΑΛΑΖΙΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΠΑΚΕΤΑ) 8 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ 3443 LYRA (KOYTIA 20 τεµ.) 6 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΡΧ/ΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ (ΠΑΚΕΤΑ 100 τεµ.) 13 ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΜΠΛΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΑΣΕΡ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4, ΧΑΡΤΙΝΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 5 ΘΕΣΕΩΝ 40 ΚΟΛΛΑ τ. UHU STICK 12 ΚΟΛΛΕΣ τ. UHU ΡΕΥΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 12 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΚΕΤΑ 200 Φ) 8 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ) ΚΟΥΤΙΑ 15 Χ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΙΑΦΑΝΗΣ ( ΕΜΑΤΩΝ) ΦΑΡ ΙΑ 50 mm 30 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΛΑΤΙΑ (ΣΑΚ.) 6 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ (art 11) (ΚΙΛΑ) 6 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ WHITE BOARD ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) (ΚΟΥΤΙΑ) 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 37 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 50

17 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΠΛΕ ΧΟΝ ΡΟΙ 30 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ 30 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ (ΚΟΥΤΙΑ) 10 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ (ΚΟΥΤΙΑ) 12 ΜΟΛΥΒΙΑ τ. FABER 2B (ΚΟΥΤΙΑ) 12 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 15 ΣΕΤ ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ τ. BLANCO 25 ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 11 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 570 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 310 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 360 ΣΤΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 200 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Νο 2 ΚΟΥΤΙΑ 30 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 13 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ Ν ΚΑΡΜΠΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1 ΦΑΚΕΛΟΙ Α3 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 32 X ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 ΚΙΤΡΙΝΟΙ 23 X ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 220 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 114Χ229 ΛΕΥΚΟΙ 300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ 25 X 35 X ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (POST IT) 11 ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΡΟΛΑ 6 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 (ΚΟΥΤΕΣ) 100 ΨΑΛΙ ΙΑ 11 ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα

18 ΟΜΑ Α 3 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ..Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ. (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΡΟΛΛΟ) 4250 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΚΙΛΑ) 120 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΡΟΛΛΑ) 166 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΣ (4 ΛΙΤΡΑ) 20 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΤΙ) 1 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΥΤΙ) 2 ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20 ΒΑΜΒΑΚΙ 7 ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΕΣ (4 ΛΙΤΡΑ) 8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΟΥ (4 ΛΙΤΡΑ) 8 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ (4 ΛΙΤΡΑ) 4 ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΡΟΛΛΑ) 10 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 10 ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα