Στρατηγικό Σχέδιο δράσης για το Φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικό Σχέδιο δράσης για το Φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα"

Transcript

1 Στρατηγικό Σχέδιο δράσης για το Φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.1 Ανάπτυξη πολιτικών διασύνδεσης ερευνητικών φορέων πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα Δημιουργία συστάδας έρευνας και ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (clusters) Αναπτυξιακός νόμος Ν. 4146/2013 άρθρο 22. Βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων: Ενισχύεται η δημιουργία συνεργασιών δικτύωσης (clusters). Τα clusters πρέπει να απαρτίζονται από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από 3 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας και να λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα cluster μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 20% Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου(ΝΠΙΔ). Αναζήτηση ώριμων συνεργασιών, εμβρυικών δικτύων κλπ που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε clusters. M/ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ Σύμπραξη υφιστάμενων δικτύων και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τα μέλη. M/ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ Παροχή συμβουλών από εξειδικευμένους patent lawyers με γνώση και του διεθνούς περιβάλλοντος. Σύναψη συνεργασιών με εξειδικευμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα πχ Jhns Hpkins University. Καταγραφή ελληνικών επιτυχημένων περιπτώσεων (success stries) καινοτόμων επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν οδηγό προβολής και προώθησης καινοτομικών πρωτοβουλιών αλλά και μηχανισμό διάχυσης της γνώσης πχ CBLΠάτρας. S/ ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης (Clustering) ορίζεται στις και το μέγιστο στα Το ποσοστό ενίσχυσης στην κατηγορία Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης (Clustering) μπορεί να φτάσει έως το 50% του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου.

2 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.2 Δημιουργία/τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου για την κατοχύρωση και την εμπορευματοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων του ερευνητικού έργου Ενίσχυση λειτουργίας των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των πανεπιστημίων (transfer technlgy ffices) Λειτουργία γραφείου καινοτομίας και διασύνδεσης με το N.4009/2011, άρθρο 60 με σκοπό: να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της οικείας ακαδημαϊκής κοινότητας. να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Δημιουργία Τεχνοβλαστών (spin-ff) με τους Ν.2741/1999 άρθρο 23, και Ν.2843/2000, άρθρο 34, το ΠΔ 17/2001 και Ν.2919/2001, άρθρο 11. Προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός-ΕΛΚΕ) στον τεχνοβλαστό ή εναλλακτικά δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος) με την υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης κλπ όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμά τους. Θέσπιση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης κλπ όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμά τους. M/ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αποζημίωση με βάση ryalties (n ryalties basis) ή κατ αποκοπή (up fr payment) και όχι με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου στο μετοχικό κεφάλαιο της spin ff εταιρείας καθώς δημιουργούνται περιορισμοί στη μετέπειτα λειτουργία πχ στενός ορισμός σκοπού λειτουργίας, ασάφειες αναφορικά με τρόπο αποζημίωσης πανεπιστημίου σε περίπτωση νέας πατέντας χωρίς τη συμμετοχή του. Ενεργοποίηση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (transfer technlgy ffices) εντός όλων των πανεπιστημιακών μονάδων. S/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΕΙ Αξιολόγηση προσωπικού (key perfrmance indicatrs). Αξιολόγηση των δομών (διαδικασίας, αποτελεσμάτων). Στελέχωση των γραφείων με εξειδικευμένο προσωπικό πχ patent lawyers με γνώσεις για τη διαδικασία κατοχύρωσης, τα κόστη κλπ. Λειτουργία των γραφείων τεχνολογίας και διασύνδεσης κατά τα πρότυπα πανεπιστημίων άλλων χωρών της Ευρώπης. Οργάνωση και διαδικασίες για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας σε δημόσιες δομές υγείας Υ.Α Συστηματική μέτρηση των επιδόσεων της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από θεσμικούς φορείς πχ

3 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία ερευνητικών μονάδων εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διασύνδεση υφισταμένων με την συστάδα έρευνας ΔΥΓ3(α)/οικ , άρθρο 18. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης και του Επιστημονικού Συμβουλίου του κάθε Νοσοκομείου. Πλαφόν αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων με το Ν 4024/2011, άρθρο 31. το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΤΕ, ΔΕ, ΣΕ, ΠΕ) στο Δημόσιο. Δημιουργία Κέντρων Αριστείας με το Ν. 4009/2011, άρθρο 75 (Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματά τους) με κριτήρια την εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, την αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και την υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). S/EKT, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΕΤ Ενθάρρυνση των ερευνητικών δομών (Ε.Σ.Υ, νομικά πρόσωπα) για την υλοποίηση κλινικών ερευνών με την παροχή κινήτρων. S/ΥΥ Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών για διεξαγωγή κλινικών μελετών. Απελευθέρωση των αποδοχών των ερευνητών ιατρών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών που αφορούν στη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για ανθρώπινη χρήση. S/ΥΥ Δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με άρση ή χαλάρωση των περιορισμών στο ύψος των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Δημιουργία θέσεων αποκλειστικής απασχόλησης στα νοσοκομεία για κλινικούς ερευνητές που θα είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Μ/ΥΥ Μείωση της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ , άρθρο 18 με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιττών διοικητικών διαδικασιών. S/ΥΥ Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής (αυτοματισμοί, βάσεις δεδομένων). Διεύρυνση του θεσμού των κέντρων αριστείας στο Ε.Σ.Υ και δημιουργία δικτύων μεταξύ ερευνητών. L/ΥΥ

4 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία Δημιουργία ερευνητικών μονάδων εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διασύνδεση υφισταμένων με την συστάδα έρευνας Αξιοποίηση υφιστάμενων δομών πχ Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). M/ΓΓΕΤ Συνεχής επικαιροποίηση της νομοθεσίας ώστε να συμβαδίζει κάθε φορά με τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία πχ γονιδιωματική και να ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό δίκαιο. L/ΓΓΕΤ, ΥΥ 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα Περιορισμοί (ασυμβίβαστα) στην απασχόληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα ή αφορούν στην ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις/ εταιρίες με τους Νόμους 2530/1997 και 4009/2011, άρθρα 6 και 24 αντίστοιχα με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 i και του Ν.2741/1999, άρθρο 23, και Ν.2843/2000 Άρθρο 34, το ΠΔ 17/2001 και Ν.2919/2001 άρθρο 11 που αφορά στη δημιουργία τεχνοβλαστών (spinff). Ειδικότερα στους καθηγητές απαγορεύεται: να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με στόχο την απελευθέρωση του αναφορικά με: Τη χαλάρωση των περιορισμών στην απασχόληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διασαφήνιση των κανόνων αναφορικά με τη συμμετοχή ερευνητών και καθηγητών Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι στα οικονομικά αποτελέσματα της έρευνας από όπου έχουν προκύψει καινοτόμες δραστηριότητες. S/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τροποποίηση της νομοθεσίας σύστασης εταιρειών ώστε η κεφαλαιακή εισφορά σε είδος άυλων στοιχείων (πχ πατέντες) να δύναται να γίνει με ελεύθερη διαπραγμάτευση/συμφωνία των συμβαλλόμενων εταίρων. S/ΥΠ. ΟΙΚ. Επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες που δεν εφαρμόζεται πχ φαρμακοποιοί και χημικοί σε επιχειρήσεις παρασκευής φαρμάκων. S/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΕΙ Παρακίνηση πρόσληψης φοιτητών στο τέλος της πρακτικής άσκησης με την θεσμοθέτηση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα ενός έτους.

5 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995 (Α 247). Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου σε spin-ff επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου(τροποποίηση άρθρου 11 Ν.2919/2001) εφόσον δεν κατέχουν σημαντικές θέσεις διαχείρισης ή διοίκησης (π.χ., Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή) στο Πανεπιστήμιο ή στην εταιρεία spin-ff και εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετία από το διορισμό τους ως μέλος ΔΕΠ. Περιορισμοί στις αμοιβές μελών ΔΕΠ: Σύμφωνα με τον Ν.3833/2010 οι πρόσθετες αμοιβές μελών ΔΕΠ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και επιπρόσθετα το άθροισμα των μηνιαίων τακτικών αποδοχών των μελών ΔΕΠ και των S/ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνυπολογισμό στην πανεπιστημιακή ανέλιξη της αποκτηθείσας εμπειρίας των ερευνητών κατά την απασχόληση τους σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα. Μ/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ενίσχυση μετακίνησης-πρόσληψης των κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών σε ιδιωτικές εταιρίες. Μ/ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τις εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό που απασχολείται στην έρευνα και ανάπτυξη. Απασχόληση ερευνητών/μελών ΔΕΠ στον ιδιωτικό τομέα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου (n cntractual basis). S/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιχορήγηση ακαδημαϊκής έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα (πχ. χρηματοδότηση των διδακτορικών φοιτητών και διατριβών μέσω υποτροφιών). S/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ Επιβράβευση της καινοτομίας την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας στο πλαίσιο διαγωνισμού επιλογής προτάσεων πχ ΣΦΕΕ Innvatin Prject. S/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού για την εκκίνηση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών από πανεπιστημιακούς αποφοίτους με τη διεύρυνση δράσεων ενθάρρυνσης συνεργασιών μεταξύ ΣΦΕΕ- ΠΕΦ και πανεπιστημιακών σχολών (όπως η δράση «Μαζί για την εκκίνηση» μεταξύ ΣΕΒ-ΕΜΠ). S/ΣΦΕΕ,

6 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα πρόσθετων αμοιβών που προέρχονται: από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς Πόρους (Υπ Παιδείας, ΕΠΕΔΒΜ, Εδαφική Συνεργασία, Ψηφιακή Σύγκλιση, Π.Δ.Ε. κλπ), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου δηλ. Τα 4.750,00 και από διεθνή προγράμματα ή ιδιωτικά κεφάλαια και των μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου δηλ. τα 6.138,80. Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) με το Ν. 3848/2010, άρθρο 46. Το (Ε.Σ.Ε.Τ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρμόδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Ν.3653/2008, άρθρο 4.Το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) είναι το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα. ΠΕΦ, ΑΕΙ «Ωρίμανση» των σχεδίων των φοιτητών σε business plan με bt camp μικρής διάρκειας με επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη φαρμακοβιομηχανιών. M/ ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΑΕΙ Προώθηση ενός ευέλικτου και γρήγορου εργαλείου για την ενίσχυση, με κεφάλαια σποράς, νέων επιστημόνων με ελπιδοφόρες, καινοτόμες ιδέες με προοπτικές μετουσίωσης σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα. L/ΣΦΕΕ, ΧΡΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ

7 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία Καθορισμός της λειτουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Α.Ε.Ι και διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τους Ν. 2083/1992, Ν.3549/2007 και Ν.3685/2008. Καθορισμός δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και τη διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012. Δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης (π.χ. διατμηματικών): στα πεδία bimedical, clinical engineering, κλινικής έρευνας φαρμακευτικής ιατρικής, φαρμακοτεχνολογίας. με συνδυασμό γνωστικών αντικειμένων. L/ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΕΙ Συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια. S/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΑΕΙ, Ένταξη σε προγράμματα σπουδών ιατρικών & φαρμακευτικών σχολών μαθημάτων με θέματα: 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων σε σύμπραξη Πανεπιστημίων, ΣΦΕΕ και ΠΕΦ σε αντικείμενα έρευνας, και επιχειρηματικής ανάπτυξης καινοτομίας, τεχνολογίας, ΤΠΕ, licensing, εμπορική αξιοποίηση της γνώσης. μεθοδολογία/δεοντολογία της έρευνας. διοίκησης επιχειρήσεων, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικό σχεδιασμό, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μ/ΑΕΙ, ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Διοργάνωση business seminars στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων πχ πατέντες. Μ/ΑΕΙ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ Συνδιοργάνωση entrepreneurship summer schl διεθνούς επίπεδου με τη συνεργασία ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, και Πανεπιστημίων. Μ/ ΑΕΙ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ

8 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.4 Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, πολιτικές για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την αδειοδότηση φαρμάκων Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών κλινικής έρευνας για τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων Εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φαρμάκων με την Υ.Α.ΔΥΓ3/89292/ (ΦΕΚ Β 1973), Υ.Α ΔΥΓ3/79602/ (ΦΕΚ 64Β ) και Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ / (ΦΕΚ 390). ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 3338). Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) Υ.Α. ΔΥΓ3(α) 69150, ΦΕΚ 1503/ ) Αξιολόγηση προτάσεων και συνεχής παρακολούθηση παρεμβατικών κλινικών μελετών. 3ετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Με το άρθρο 18 πάρ. 2 του Ν. 2667/1998 ή σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αντικείμενο την παρακολούθηση και επεξεργασία ηθικών, κοινωνικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από τη διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές γνώμες Δημιουργία θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, για τη διεξαγωγή μη παρεμβατικών μελετών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής έρευνας. S/YY Διαρκής εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φαρμάκων. S/YY Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, οργάνωση και στελέχωση μονάδων υγείας με κατάλληλη υποδομή για την πραγματοποίηση διεθνών μελετών φάσης 1 (σήμερα δεν υφίσταται καθόλου). M/YY Αξιοποίηση κινήτρων ερευνητικών κοινοπραξιών (cperative research grup) που να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τη βασική και τη κλινική έρευνα στις εμπορικές εφαρμογές έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν μια καλύτερη κατανόηση ως προς τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουν και τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν σε διάφορα στάδια αυτής της διαδικασίας. S/ΓΓΕΤ, ΥΠΑΝ Αναγνώριση της κλινικής έρευνας ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με στόχο τη φορολογική αναγνώριση των σχετικών δαπανών και την παροχή κινήτρων για εγχώρια ανάπτυξη και επένδυση στην έρευνα. M/YΠ. ΟΙΚ. Στελέχωση της ΕΕΔ με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο για την έγκριση και την παρακολούθηση κλινικών ερευνών που να μπορούν να διαχειρίζονται κανονιστικά ζητήματα και θέματα

9 ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία βιοηθικής. S/ΥΥ 1.4 Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, πολιτικές για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την αδειοδότηση φαρμάκων Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών κλινικής έρευνας για τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων Επέκταση της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για μη παρεμβατικές κλινικές δοκιμές, διαγνωστικές, χειρουργικές τεχνικές κλπ. με τη δημιουργία καταλλήλων υποεπιτροπών ώστε να μην επηρεαστεί η απόδοση της όσον αφορά στις παρεμβατικές κλινικές μελέτες. S/ΥΥ

10 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές 2.1 Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής για την παραγωγή και τις τεχνολογικές επενδύσεις στο φαρμακευτικό κλάδο Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία Φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων με το άρθρο 3 παρ. 29 του Ν.4110/2013. Εκπίπτει ποσοστό 130% των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας όπως αυτές ορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Απαλλαγή ΦΠΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή στα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας για εξοπλισμό Ε&Α στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας με Υ.Α /1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23/1997). Παροχή φορολογικών κινήτρων για Στρατηγικές Επενδύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόμου Ν. 4146/2013, άρθρο 11. ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, Επανεξέταση του πλαισίου φοροελαφρύνσεων για δαπάνες Ε&Α και τεχνολογικής καινοτομίας. S/ΥΠ. ΟΙΚ. Αύξηση του φορολογικού κινήτρου πχ διπλασιασμός του ποσοστού έκπτωσης με ή χωρίς ανώτατο όριο (φορολογική επιβάρυνση μετά την έκπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 30% της προκύπτουσας φορολογικής επιβάρυνσης πριν την ελάφρυνση). Τα ryalties να απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. Δυνατότητα παροχής απαλλαγής από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παρέχοντας, ενεργά, αντίσταση στη μείωση της απασχόλησης. Εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή στα κέρδη από την εκμετάλλευση πατέντων και συγκεκριμένων καινοτομιών (πχ. Patent Bx στην Αγγλία). Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών ζωνών (ΕΟΖ) με ειδικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές σε νομικά πρόσωπα που είναι να εγκατασταθούν εντός βιομηχανικών περιοχών ( ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ). L/ΥΠ. ΟΙΚ., ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου ώστε να παρέχεται μεγαλύτερο % επιδότησης επιχειρήσεων παραγωγής φαρμάκων σε περιφέρειες με υψηλή βιομηχανική

11 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές 2.1 Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής για την παραγωγή και τις τεχνολογικές επενδύσεις στο φαρμακευτικό κλάδο Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων. Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας (Ν. 3842/2010, άρθρο 71). Τα κέρδη επιχειρήσεων από πώληση προϊόντων που έχουν παραχθεί με την αξιοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένων πατεντών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις. συγκέντρωση πχ Αττική. Μ/ΥΠΑΝ Άρση των φορολογικών περιορισμών που δυσχεραίνουν την παραγωγή για τρίτους από την αλλοδαπή (πχ. επιβάρυνση με ΦΠΑ, δημιουργία φορολογικών αντιπροσώπων και κατά συνέπεια διπλής φορολόγησης (μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), δυσχέρειες στον φορολογικό και λογιστικό χειρισμό). S/ΥΠ. ΟΙΚ. Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις παραλαβές υλικών από χώρες της Ε.Ε. υπό το καθεστώς «παρακαταθήκης» - cnsignment. S/ΥΠ. ΟΙΚ. Δημιουργία επιτροπής από την πολιτεία με συμμετοχή ανεξαρτήτων φορέων για την αξιολόγηση των άυλων επενδύσεων (αγορά πατεντών, αδειών κυκλοφορίας, κλινικές μελέτες κλπ) των φαρμακοβιομηχανιών ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα ΕΣΠΑ και στα λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα. M/YΠ. ΟΙΚ. Έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης παράλληλα με το στάδιο της κατασκευής για την ανάπτυξη/ επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας σε ήδη παραγόμενα ή νέα προϊόντα εφόσον δεν συνοδεύεται από κτιριακή επέκταση. Σε κάθε περίπτωση λήψη των απαιτούμενων αδειών πριν τη παραγωγική λειτουργία της εγκατάστασης ώστε η αδειοδοτική διαδικασία και τυχόν καθυστερήσεις να μην εμποδίζουν τις επενδύσεις και τη λειτουργία της αγοράς.

12 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές Μ/ΥΠΑΝ 2.1 Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής για την παραγωγή και τις τεχνολογικές επενδύσεις στο φαρμακευτικό κλάδο Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία Υιοθέτηση δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων για αλλοδαπές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα πχ επικαιροποίηση Α.Ν. 89/1967 που ίσχυε έως L/ΥΠ. ΟΙΚ. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ιδρύθηκε με το Ν. 1316/1983 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αναβάθμιση του ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ): Μ/ΕΟΦ, ΥΥ Υλοποίηση διαδικασίας εγκρίσεων κυκλοφορίας φαρμάκων με αμοιβαίες αναγνωρίσεις (MRP, DCP). 2.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 2.2.1Ενίσχυση των ελεγκτικών και κανονιστικών διαδικασιών και φορέων Ταχεία διεκπεραίωση της αξιολόγησης και του ελέγχου διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα και με αμοιβαίες αναγνωρίσεις. Επιτάχυνση έκδοσης αδειών κυκλοφορίας. Υποστηρικτικός ρόλος του ΕΟΦ προς τη φαρμακευτική βιομηχανία. Στελέχωση του με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (πχ Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας). Μ/ΕΟΦ, ΥΥ

13 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές 2.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου Δημιουργία συμβουλευτικής δομής για την παροχή υπηρεσιών μίας στάσης (ne-stp shp) προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Προσδιορισμός φορέων που δύναται να λειτουργούν ως υπηρεσία μιας στάσης με το N.3853/2010, άρθρο 2 πχ Γ.Ε.ΜΗ., Κ.Ε.Π. Λειτουργία Invest In Greece ως υπηρεσία μίας στάσης (ne-stp shp) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων με το Ν.4072/2012, άρθρο 3. Μητρώο εξαγωγικών επιχειρήσεων, & Επιτάχυνση διαδικασιών εξαγωγών, με το Ν.4072/2012. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων. Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για εξαγωγές, εισαγωγές, έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων/αδειών με τη χρήση Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.). Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξαγωγική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές (στα πρότυπα λειτουργίας του Enterprise Eurpe Netwrk EEP) π.χ. caching, mentring, κατάρτιση, υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες. S/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, HORIZON 2020, Ενεργοποίηση της "Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου - ENTERPRISE GREECE SA (που θα προέλθει από τη συγχώνευση του Invest in Greece και Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)) για την προώθηση των εξαγωγών. S/INVEST IN GREECE Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (πχ. CPHI, Bi- Eurpe με θέμα Generics frm Greece) για τη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών φαρμάκων/φαρμακευτικού υλικού (c-prmtin). Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών μια στάσης. S/INVEST IN GREECE Αξιοποίηση του Φαρμακευτικού Φόρουμ (EPhFrT) για τη δικτύωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την προβολή της βασικής, της κλινικής έρευνας και των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας με το Ν.4072/2012, άρθρο 39. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, και ερευνητικών φορέων αναφορικά με τα αποτελέσματα Ε&Α. S/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, INVEST IN GREECE Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συζητήσεων, συναντήσεων εργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και των φαρμακοβιομηχανιών πχ για

14 ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές παράγονται στην Ελλάδα. την προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας με στόχο την εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Μ/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΑΕΙ Προβολή διεθνών καλών πρακτικών για την προώθηση των νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας. Μ/ΣΦΕΕ, ΠΕΦ

15 Πηγές χρηματοδότησης Δανειακά κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα. Συλλογικό (jint) fund με τη συμμετοχή ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΤΑΝΕΟ, Τράπεζες, VC, Business Angels. Μηχανισμοί χρηματοδότησης της συνεργατικής καινοτομίας και της Ε&Α πχ. αξιοποίηση Risk Sharing Financing Facility RSFF, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(ΕΤΕπ). Συγχρηματοδοτούμενα (πχ ΕΣΠΑ) και εθνικά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος). Δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angels). Ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα πχ ΕΛΚΕΑ ή/και ΕΛΚΕ ερευνητικών κέντρων (Matching fund principal). Crwd funding. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πχ ΣΔΙΤ. Προτάσεις παρεμβάσεων μέσω ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ-ΜΔΤ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΒΔΜ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) Συντομογραφίες ΥΠ.ΟΙΚ: Υπουργείο Οικονομικών, ΥΠΑΝ: Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΥ: Υπουργείο Υγείας, ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπουργείο Εργασίας, ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Υπουργείο υποδομών, ΕΚΤ: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΕΛ.ΣΤΑΤ: Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΓΓΕΤ: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΑΕΙ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΣΦΕΕ: Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ΠΕΦ: Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, ΕΟΦ: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων S: Shrt term, M: Medium Term, L: Lng Term

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καλές πρακτικές Ερευνητικές επιδόσεις χωρών Η Σουηδία πρωτοπόρος σε καινοτομία και εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας Η Σουηδία κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη με βάση τον αριθμό επιστημονικών άρθρων και τεχνικών περιοδικών ανά κάτοικο και με βάση τις δαπάνες Ε & Α (δημόσιες και ιδιωτικές)σε σχέση με το ΑΕΠ. Επίσης κατέχει ηγετική θέση στον αριθμό των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο κατοίκους και είναι μία από τις κορυφαίες χώρες όσον αφορά τον αριθμό εγγραμμένων φοιτητών στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει δεσμούς που ευνοούν την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε & Α. ενώ ενθαρρύνεται και η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων (revenue sharing cntracts). Πηγή: A. Lpez-Clars, The Innvatin fr Develpment Reprt : Innvatin as a driver f prductivity and ecnmic grwth (Palgrave Macmillan, 2010). Καινοτομική οργάνωση φορέα στον τομέα της υγείας Λειτουργία Νοσοκομείου στο Ισραήλ Hadassah -Medical Center T νοσοκομείο Hadassah-Medιcal Center στο Ισραήλ, έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας στο internet για την προβολή και τη διαφήμισή του με ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη menu και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που αναζητούνται και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Ο σχεδιασμός φαίνεται να έχει γίνει κυρίως από την πλευρά του χρήστη και όχι από την πλευρά του νοσοκομείου συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη εξυπηρέτησή του, στην εδραίωση εμπιστοσύνης και στην αναγνωρισιμότητά του σε ευρύτερο κοινό. Πέρα δηλαδή από τη γενική απεικόνιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο της γενικής παρουσίασης του νοσοκομείου, προβάλλονται σε εμφανές σημείο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για τους εν δυνάμει επισκέπτες του νοσοκομείου ως ασθενείς παρέχονται μια σειρά από δυνατότητες για την επιλογή της κατάλληλης κλινικής, του ιατρού και της εύρεσης ραντεβού. Ασθενείς με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως πχ παιδιά αλλά και ασθενείς από το εξωτερικό έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό οι ηλεκτρονικές σελίδες που απευθύνονται σε παιδιά έχουν αντίστοιχα γραφικά ενώ αυτές που αφορούν διεθνείς ασθενείς, πληροφορίες αναφορικά με το πώς μπορούν να μεταβούν στο νοσοκομείο, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες έκδοσης visa, παροχή εντύπων, ενημέρωση για πρόσθετες υπηρεσίες, πχ αεροπορικής διακομιδής με ασθενοφόρο, εύρεσης διαμονής, κλπ. Πηγή:

17 Προώθηση συνεργασιών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Cambridge University και του Massachusetts Institute f Technlgy (MIT) Το 2000, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου του Cambridge University και του Massachusetts Institute f Technlgy (MIT) με προϋπολογισμό 100 εκατ. λίρες. Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ βρετανικής βιομηχανίας και πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τομείς που παραδοσιακά δεν είχαν ενεργή αλληλεπίδραση με τα πανεπιστήμια και προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργασία της έρευνας ιδρυμάτων με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των αερομεταφορών, της βιολογίας, των επικοινωνιών, κλπ. Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αποκάλυψε τους εξής βασικούς παράγοντες για την επιτυχή συμμετοχή της βιομηχανίας στην ανταλλαγή γνώσεων : Κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων, και εμπλοκή τους στην ανάπτυξη και τελειοποίηση των προγραμμάτων τους σε έρευνα και εκπαίδευση. Εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων στην καινοτομική διαδικασία συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, και εκείνων που εργάζονται στα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία (π.χ. Experts στη μεταφορά τεχνολογίας). Δημιουργία δικτύων που θα διευκολύνουν την διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων. Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του προγράμματος και ειδικότερα την περίοδο ξεκίνησαν 31 start-ups εκ των οποίων οι 20 ήταν λειτουργικές το 2009 με την εκτιμώμενη αξία τους να υπερβαίνει τις 22 εκατ. λίρες. Πηγή:http://www.cmi.cam.ac.uk/dwnlads/cmi_final_reprt.pdf;http://www.cmi.cam.ac.uk/dwnl ads/wrking_in_partnership.pdf. Ανοιχτή καινοτομία για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης στην Ευρώπη (The Respnsible Partnering prject) Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε το 2004 με αντικείμενο τη δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των καινοτόμων επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανώσεων. Ο στόχος του είναι η προώθηση της συνεργασίας δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης μέσω της υιοθέτησης του μοντέλου της «ανοιχτής καινοτομίας» (pen innvatin). Ένα από τα επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογή του μοντέλου ανοικτής καινοτομίας το κέντρο Philips R & D και το High Tech Campus Eindhven ( HTCE ) που βρίσκονται στο Αϊντχόβεν (Ολλανδία). Πηγή: Respnsible Partnering, Jining Frces in a Wrld f Open Innvatin: Guidelines fr Cllabrative Research and Knwledge Transfer between Science and Industry, 2009; "Respnsible Partnering between Research and Business", special cnference, Lisbn, December 2007;

18 Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας Πρόγραμμα για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στη Φιλανδία Το Κεντρικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Central Chamber f Cmmerce) της Φινλανδίας παρέχει πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη του αναφορικά με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual prperty-ip). Το Επιμελητήριο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής ομάδας εργασίας του Διαγωνισμού Καινοτομίας του InnSumi, που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στη Φινλανδία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διανοητικής Ιδιοκτησίας (intellectual prperty- IP) εξετάζει θέματα που άπτονται της διανοητικής ιδιοκτησίας και κάνει παρατηρήσεις/διαπιστώσεις που αφορούν τη νομοθεσία. Επιπλέον, το Επιμελητήριο βοήθησε στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας IP που ονομάζεται MAC SSIIM (http://www.mac-ssiim.cm/). Αρχικά το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lenard da Vinci με την συμμετοχή πέραν της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Γαλλίας με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου με εστίαση στην άτυπη προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μέσα από ποικιλία μηχανισμών πχ απόρρητο, εμπιστευτικότητα, προσδιορισμός μεταγενέστερου χρόνου δημοσιοποίησης (lead time), πολυπλοκότητα σχεδίου κλπ. Στο πλαίσιο του έργου αυτού δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για ΜΜΕ (cd, vide, εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης, cases studies σεμινάρια κλπ) για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας με έμφαση στις άτυπες μεθόδους. Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει: στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας. στην ανάπτυξη ενός δυναμικού εργαλείου κατάρτισης για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις ΜΜΕ και τη δικτύωση των επιχειρήσεων. στη μάθηση μέσα από παραδείγματα καλών πρακτικών. διάδοση των καλών πρακτικών στη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Πηγή: Δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής για ερευνητικές συνεργασίες και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων και της βιομηχανίας Το γραφείο Διαμεσολάβησης του ΕΜΠ έχει αναρτήσει link με οδηγό καλών πρακτικών («Guidelines: Fr cllabrative research and knwledge transfer between science and industry») που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της οργάνωσης, διοίκησης και αποτελεσματικότητας των ερευνητικών συνεργασιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μεταφορά της γνώσης. Οι οργανισμοί που ανέπτυξαν τον οδηγό είναι οι: Eurpean University Assciatin (http://www.eua.be/), οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εθνικές σύνοδοι πρυτάνεων, Δίκτυο Pr Tn Eurpe (http://www.prtneurpe.rg/), που είναι ένα Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίων και Δημοσίων Ερευνητικών Κέντρων,

19 Eurpean Assciatin f Research and Technlgy Organizatins (http://www.eart.rg/), μία ένωση ευρωπαϊκών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, και Eurpean Industrial Research Management Assciatin (http://www.eirma.ass.fr/), που είναι μία ένωση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας μέσω δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς. Υποστήριξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας Υλοποίηση προγράμματος TechnPartner στην Ολλανδία για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων Το πρόγραμμα Τhe TechnPartner (Ολλανδία) ενθαρρύνει την ίδρυση υψηλής τεχνολογίας start-ups εστιάζοντας στην επιχειρηματική γνώση που αναπτύσσεται στα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια αλλά και στους ιδιωτικούς φορείς και υποστηρίζει κατάλληλα του επιχειρηματίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στην επιχειρηματικότητα και να αυξηθούν οι πιθανότητές επιτυχίας των εγχειρημάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος: Αξιολογούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα και αναζητούνται δυνητικοί επιχειρηματίες. Επιχορηγείται το κόστος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Διευκολύνεται η πρόσβαση σε εργαστηριακό εξοπλισμό. Εκπαιδεύονται οι επιχειρηματίες ως στελέχη διοίκησης. Παρέχεται pre-seed χρηματοδότηση (business angels, VC κλπ). Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα διοργανώνει ενημερωτικές συνεδρίες "για το κεφάλαιο εκκίνησης» και παρέχει ένα φυλλάδιο που περιέχει παρόμοιες πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος TechnPartner περίπου 104 start-ups είναι σήμερα σε λειτουργία. Πρόσφατα, ξένες εταιρείες αξιοποιούν το πρόγραμμα για την ίδρυση υψηλής τεχνολογίας θυγατρικών εταιριών στην Ολλανδία. Πηγή: Στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη Σερβία μέσω ίδρυσης θερμοκοιτίδας στο πανεπιστήμιο Tο 2006 ιδρύθηκε το Business Technlgy Incubatr με τη συμμετοχή τεσσάρων Τεχνικών Σχολών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, του Δήμου Palilula και ενός ΜΚΟ. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Organizatin fr Security and Cperatin in Eurpe -OSCE), χρηματοδότησε το έργο παρέχοντας εν μέρει οικονομική στήριξη ( ευρώ το 2007) και αφετέρου πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές αλλά και επιχειρηματικές συμβουλές. Ο στόχος της θερμοκοιτίδας είναι διττός: 1) να προωθήσει την ίδρυση spin- ff εταιρειών και να βελτιώσει την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας που υλοποιήθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο και 2) να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τους νέους και μορφωμένους

20 ανθρώπους να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και να τους αποτρέψει από το να μεταναστεύσουν. Η θερμοκοιτίδα παρέχει υποστήριξη σε νέες επιχειρήσεις (start- ups) τόσο στο στάδιο της ιδέας (pre-incubatin) όσο και της επώασης (incubatin) της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αναλυτικότερα: Στο στάδιο της ιδέας (pre-incubatin), η θερμοκοιτίδα εκπαιδεύει τελειόφοιτους φοιτητές και νέους πτυχιούχους των τεχνικών σχολών στις λεπτομέρειες της διαδικασίας έναρξης της δικής τους επιχείρησης, και διευκολύνει στην εμπορευματοποίηση των προϊόντων έρευνας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ερευνητικής προσπάθειας. Στο στάδιο της επώασης (incubatin), η θερμοκοιτίδα παρέχει νομική & λογιστική υποστήριξη, κατάρτιση αλλά γενικότερα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών λειτουργίας της, η θερμοκοιτίδα ανέπτυξε ένα χαρτοφυλάκιο με εργαλεία για τη νομική, λογιστική υποστήριξη και τα χρηματοπιστωτικά θέματα, και παρείχε εκπαίδευση σε 250 φοιτητές αναφορικά με την διαδικασία έναρξης μιας νέας επιχείρησης. Έχει εγγράψει ως μέλη 11 νέες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν στο εμπόριο πέντε καινοτομίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 20 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη θερμοκοιτίδα και στις επιχειρήσεις μέλη της. Μία από τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκε το 2007 στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η Teleskin ΕΠΕ είναι παραγωγός υλικού και λύσεων λογισμικού για τη ανάλυση της κατάστασης του δέρματος, με έμφαση κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Η εταιρεία αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων σε οκτώ και σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα δίκτυο έγκαιρης διάγνωσης ιδρύοντας εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Σερβία. Πηγή:http://www.ecabit.rg/; Τεχνολογικά πάρκα στη Ρωσία (Sklkv Prject) Το έργο έχει στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας στους τομείς: ενεργειακή αποδοτικότητα, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, βιοτεχνολογία και πυρηνική τεχνολογία για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρωσία και τη μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τα καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες. Στο έργο συμμετείχαν διεθνείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας πχ Nkia, Cisc Systems και φοιτητές από το Massachusetts Institute f Technlgy ( MIT ) (περίπου 2000). Στο τέλος του 2000 θεσμοθετήθηκε για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο έργο ειδικό φορολογικό καθεστώς, διαδικασία εκτελωνισμού και για τη προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας. Ήδη στα τέλη του 2011 είχαν χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση καινοτομικών προγραμμάτων 11 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν συνολικά σε 40 τομείς. Πηγή: Order f the Russian Federatin Gvernment f , 328; I. Semenva, "Current issues in the prcess f technpark establishment in the Russian Federatin" (in Russian), St. Petersburg University Jurnal, Gegraphical sectin, N. 3, 2009, pp ;

21 http//www.rttn.ru;http://www.gazeta.ru/business/2010/05/28/ shtml,http://www.gazeta.ru /business/2010/05/28/;http://www.i-grd.cm/en/abut. Δημιουργία ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών-Μελών Σε χώρες όπου τα επιχειρηματικά κεφάλαια δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα, οι κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει ειδικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης που δρουν συμπληρωματικά. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το 2006 ξεκίνησε η πρωτοβουλία Netec για την προώθηση της εκκίνησης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που έχουν καλές προοπτικές ανάπτυξης. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια που διατίθενται ύψους 180 εκατ. ευρώ προέρχονται από την Ισπανική κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Eurpean Investment Fund) και μια σειρά από μεγάλες ισπανικές εταιρείες. Στο ίδιο πνεύμα, τον Μάιο 2008, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα και του προγράμματος πλαισίου για την καινοτομία, επένδυσε περίπου 50 εκατ. ευρώ στο ταμείο Inventure Fund Ky, με έδρα τη νότια Φινλανδία (Etelä Sumi ), που απευθύνεται σε νέες καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας δηλαδή εταιρείες στους τομείς λογισμικού, ηλεκτρονικών, ημιαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής και της τεχνολογίας των υλικών με διεθνή προσανατολισμό. Κατά την πρώτο κύκλο απορροφήθηκαν 35,4 εκ. ευρώ, με τελικό στόχο των 50 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός στόχος του ταμείου ήταν να επενδύσεις σε περίπου νεοσύστατες εταιρείες, με το μέσο ύψος των επενδύσεων να κυμαίνεται από 1 έως 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. Πηγή: OECD, OECD Reviews f Reginal Innvatin: Catalnia, Spain (Paris), June 2010; Inventure Fund Ky, 2010 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας n line στην Φιλανδία Κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000, οι υπεύθυνοι στη Φινλανδία αναγνώρισαν μια σημαντική απόκλιση μεταξύ των ρυθμών αύξησης των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων. Από τότε η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής και έχει υπογραμμιστεί στην εθνική στρατηγική καινοτομίας. Από το 2008, το Υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας (Ministry f Emplyment and the Ecnmy) έχει αποκτήσει συνολικά την ευθύνη για τη διάρθρωση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας αλλά και της βιομηχανικής πολιτικής. Ως αφετηρία για τη νέα πολιτική για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μια σειρά από κυβερνητικούς οργανισμούς ( π.χ. Tekes, Finnvera, TE-Centres, Finnish Industry Investment, Fundatin fr Finnish Inventins, Finpr, Invest in Finland, και άλλοι) έχουν συγκεντρώσει και δημοσιεύσει στο διαδίκτυο διαθέσιμα μέσα που υποστηρίζουν την αποτελεσματική εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Οι αντίστοιχες δικτυακές πύλες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με : Νομικές πράξεις, που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κανονισμούς που διέπουν τις ερευνητικές δραστηριότητες.

22 Επιχειρησιακά προγράμματα που δύναται να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και πληροφορίες για τις ενισχύσεις, υποτροφίες κλπ. Άλλες πηγές χρηματοδοτικής στήριξης της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (VC) και των οργανώσεων επιχειρηματικών αγγέλων (business angels). Έντυπα αιτήσεων και χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία επαφών με τα εθνικά σημεία επαφής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (Eurpean Enterprise Netwrk -EEN). Από την όλη προσπάθεια φάνηκε ότι η παροχή πληροφοριακού υλικού ηλεκτρονικά μειώνει σε σημαντικό βαθμό το κόστος παροχής συμβουλευτικής στήριξης, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο. Η αποδοχή όμως ηλεκτρονικά των αιτημάτων των ενδιαφερομένων συνεπάγεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αιτήσεις αυτές εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2010, περίπου οι μισές φινλανδικές εταιρείες χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες από εξειδικευμένες πύλες και υπέβαλαν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά. Πηγή: review/1289. Business Schl's Entrepreneurship Summer Schl -Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών Tο Lndn Business Schl's Entrepreneurship Summer Schl έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει με πρακτικό τρόπο τους συμμετέχοντες που θέλουν να αξιοποιήσουν ιδέες και να τις μετατρέψουν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Απευθύνεται σε: Ανθρώπους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την αναπτύξουν Νέους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να : αξιολογήσουν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους σε ένα πάνελ επιχειρηματικών αγγέλων, με τη μορφή μελέτης σκοπιμότητας Οι συμμετέχοντες έτσι, έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τη βιωσιμότητα της ιδέας τους και παράλληλα την ευκαιρία να τη μετατρέψουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα εξασφαλίζοντας κατάλληλη χρηματοδότηση. Σε κάθε ένα συμμετέχοντα ορίζεται ένας σύμβουλος/μέντορας από την επιχειρηματική κοινότητα. Ο μέντορας καθοδηγεί, βοηθάει στην ανάπτυξη ιδεών, ανοίγοντας τις πόρτες και επιλύοντας εμπόδια. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι υπό την καθοδήγηση του μέντορα και μέσω της επαφής με πολλά μέλη της ομάδας και προσκεκλημένους ομιλητές, αντιλαμβάνονται αν η επιχειρηματική ευκαιρία είναι αξιοποιήσιμη και μπορεί να αποτελέσει βάση επιχειρηματικής καριέρας. Πηγή:http://www.lndn.edu/facultyandresearch/subjectareas/strategyandentrepreneurshi p/entrepreneurshipsummerschl.html

23 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) εφαρμόζει την πολιτική "ανοικτών θυρών". Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. εφαρμόζει πολιτική "ανοικτών θυρών" και επιδιώκει τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. θέλοντας να συμβάλλει στο γενικότερο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας του Ιδρύματος με τον κόσμο της παραγωγής έχει εκδώσει τον Οδηγό Εργαστηρίων και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Α.Π.Θ., ο οποίος υπόκειται σε διαρκή ανανέωση καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεί έτσι ένα σημαντικό εργαλείο προσφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων συνεργάζονται με τα αρμόδια στελέχη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στην αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος και ενημερώνονται για το συνεχώς αναβαθμιζόμενο σε πλήθος και εύρος χαρτοφυλάκιο των ανακαλύψεων/ εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων που υπάρχουν στο Α.Π.Θ. και ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν. Συνοπτικός οδηγός μεταφοράς τεχνολογίας. Σε γενικές γραμμές, η μεταφορά τεχνολογίας επιτυγχάνεται μέσω μίας σύμβασης βάσει της οποίας το Α.Π.Θ. παραχωρεί σε τρίτους την εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να καταχωρούνται με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Διπλώματα Τροποποίησης, Πιστοποιητικά Υποδειγμάτων Χρησιμότητας, και Δικαιώματα Δημιουργού (cpyrights). Μια σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας μπορεί να είναι αποκλειστική ή όχι. Σ αυτήν συμβάλλονται το Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) και ένας δέκτης τεχνολογίας, ο οποίος μπορεί να είναι μια υφιστάμενη επιχείρηση ή ένας τεχνοβλαστός (spin-ff). Η κάθε συμφωνία με έναν δέκτη τεχνολογίας περιέχει όρους σχετικούς με την αξιοποίηση της άδειας χρήσεως των αποτελεσμάτων και την καταβολή δικαιωμάτων (ryalties) στο Α.Π.Θ. Τα δικαιώματα μοιράζονται ο δημιουργός και το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός). Τα βήματα που οδηγούν από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την εμπορική εκμετάλλευσή της παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: Έρευνα: Βήμα 1 Παρατηρήσεις και πειράματα κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων συχνά οδηγούν σε αξιοποιήσιμα εμπορικά ερευνητικά αποτελέσματα (ανακαλύψεις και εφευρέσεις). Ειδικότερα, ως εφεύρεση ορίζεται οποιοδήποτε νέο επινόημα δεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής (προϊόν, μέθοδος), χρήσιμη διαδικασία, διάταξη, μηχανή ή κάθε χρήσιμη βελτίωση. Σε μία εφεύρεση μπορεί να εμπλέκονται περισσότεροι του ενός δημιουργοί.

24 Προ-ανακοίνωση:Βήμα 2 Επαφή με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Α.Π.Θ., όπου συζητείται η ανακάλυψη/ εφεύρεση/ ερευνητικό αποτέλεσμα με σκοπό την παροχή οδηγιών για θέματα ανακοίνωσης, αξιολόγησης και προστασίας που περιγράφονται στη συνέχεια. Ανακοίνωση: Βήμα 3 Γραπτή ειδοποίηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας που ξεκινά την επίσημη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας. Κάθε γραπτή ανακοίνωση μίας ανακάλυψης/ εφεύρεσης/ ερευνητικού αποτελέσματος θεωρείται έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να τεκμηριώνει την εφεύρεση/ανακάλυψη/ερευνητικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας οι επιλογές που υπάρχουν για εμπορική εκμετάλλευση. Αξιολόγηση: Βήμα 4 Αξιολόγηση από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της γραπτής ανακοίνωσης και παροχή υποστήριξης στον ερευνητή-δημιουργό στη διενέργεια έρευνας για αντίστοιχα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, καθώς και στην έρευνα αγοράς για ανταγωνιστικές τεχνολογίες, ώστε να προσδιοριστεί η δυναμική της για εμπορική αξιοποίηση. Προστασία: Βήμα 5 Διαδικασία κατά την οποία εκτελούνται οι νομικές διαδικασίες για την προστασία της ανακάλυψης/ εφεύρεσης/ ερευνητικού αποτελέσματος, ανάλογα με το είδος αυτής. Η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η αίτηση για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε.) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ή/και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (Eurpean Patent Office) ή/και στο Αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (United States Patent Office). Εναλλακτικές μορφές προστασίας είναι τα Δικαιώματα Δημιουργού (cpyright), Διπλώματα Τροποποίησης (Δ.Τ.) και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.). Το Δίπλωμα Τροποποίησης (Δ.Τ.), είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται για μια εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση άλλης εφεύρεσης, η οποία έχει ήδη προστατευθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και λήγει μαζί με αυτό. Το Δ.Τ. μπορεί να μετατραπεί μετά από αίτηση του δικαιούχου του σε Δ.Ε. Για το Δ.Ε. που προκύπτει, ως ημερομηνία κατάθεσης υπολογίζεται αυτή του Δ.Τ. Η διάρκεια του Δ.Ε. είναι 20 έτη από την ανωτέρω ημερομηνία. Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 7 έτη και χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που προτείνονται ως νέα, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το Π.Υ.Χ. μπορεί να χορηγηθεί για παράδειγμα για εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα τους, κ.λ.π. Το νέο και βιομηχανικά εφαρμόσιμο Π.Υ.Χ. έχει την ίδια έννοια με τα αντίστοιχα κριτήρια χορήγησης Δ.Ε. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (cpyright). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι άυλα δικαιώματα που αποκτώνται αυτοδίκαια για κάθε είδος πρωτότυπου έργου που δημιουργείται, εμφανίζεται ή εκφράζεται με οποιαδήποτε υλική μορφή.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση 28/11/08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2009-15 Γλαβάς Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Εμμανουλούδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας Ζαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα