τηλ φαξ website: Αλίκη Μουρίκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Οκτωβρίου 2009 έως τέλη Μαρτίου Για πληροφορίες που αφορούν την προηγούµενη χρονική περίοδο, µπορείτε να ανατρέξετε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των δύο πρώτων τευχών του Ενηµερωτικού ελτίου στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ: Στοιχεία Επικοινωνίας: Πίνακας Περιεχοµένων 1. Επίκαιρα θέµατα: το νέο τοπίο που διαµορφώνεται για την κοινωνική έρευνα.2 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ.3 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις.3 4. Μελέτες (αδηµοσίευτες) 4 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Αφιέρωµα: Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λ Μεσογείων 14-18, Τ.Κ τηλ φαξ website: Υπεύθυνη Ενηµερωτικού ελτίου Αλίκη Μουρίκη

2 1. Το νέο τοπίο που διαµορφώνεται για την κοινωνική έρευνα. Η αναγκαιότητα της κοινωνικής έρευνας σε περιόδους κρίσης. Στο προηγούµενο τεύχος µας (Οκτώβριος 2009) επισηµάναµε την ανάγκη µιας δραστικά νέας προσέγγισης από την πλευρά της πολιτείας που θα κατανοεί τη χρησιµότητα της κοινωνικής έρευνας στην ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων και θα δροµολογήσει µια νέα σχέση µεταξύ γνώσης και εφαρµοσµένης πολιτικής. Μια σχέση που θα στηρίζεται, µεταξύ άλλων, και στην επίγνωση της θεµελιώδους σηµασίας της κοινωνικής έρευνας όχι µόνο για την κατανόηση των σηµαντικών διεργασιών που συντελούνται σε περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, όπως αυτή που διανύουµε, αλλά και για τη ψηλάφηση των λύσεων που θα αποτρέψουν τη µετατροπή της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης σε κρίση κοινωνική και κρίση αξιών. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝ.Κ.ΠΟ.) µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συστηµατική και σε βάθος γνώση των προβληµάτων που συνδέονται µε την αγορά εργασίας, το κοινωνικό κράτος, την οικογένεια, τη µετανάστευση, κ.ά. και να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των δηµόσιων πολιτικών στους αντίστοιχους τοµείς. Το ανθρώπινο δυναµικό του Ινστιτούτου διαθέτει, πέρα από την πολύχρονη γνώση κι εµπειρία, και τα απαραίτητα εχέγγυα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, κατά καιρούς, πολλά µέλη του Ινστιτούτου και του ΕΚΚΕ γενικότερα στελέχωσαν σηµαντικές θέσεις του κρατικού µηχανισµού, µε πιο προσφατο παράδειγµα την ανάληψη τον Ιανουάριο του 2010 της θέσης του ιοικητή του ΟΑΕ από τον συνάδελφο Ηλία Κικίλια. Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συντρέχουν µια σειρά από θεσµικές και υλικές προϋποθέσεις. Στις θεσµικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν ενέχουν κανένα κόστος για το δηµόσιο, αλλά αντίθετα οδηγούν και σε εξοικονόµηση πόρων- περιλαµβάνεται: (α) η αναθεώρηση του νόµου 3653/08 περί έρευνας, που τελεί σε αναστολή (β) η δηµιουργία µιας κουλτούρας µελέτης των κοινωνικών επιπτώσεων κάθε µέτρου πολιτικής και σχεδίου νόµου (όπως έχει καθιερωθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) (γ) η ενθάρρυνση της προσφυγής των δηµοσίων φορέων και οργανώσεων στη χρήση των υπηρεσιών του ΕΚΚΕ, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασµού, όσο και αυτό της εφαρµογής και της αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενό του (δ) η προώθηση προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ συγκεκριµένων υπουργείων και ερευνητικών φορέων για την παροχή εµπειρογνωµοσύνης και επιστη- µονικής υποστήριξης. Στις δε υλικές προϋποθέσεις, σε περίοδο συρρίκνωσης των προϋπολογισµών των δηµοσίων ερευνητικών κέντρων και αναστολής των προσλήψεων, επείγει η άµεση και αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων, κυρίως του ΕΣΠΑ και των κονδυλίων για την έρευνα ( συνολικού ύψους 1,6 δις). Αποτελεί επίσηµη δέσµευση της χώρας µας, εξάλλου, να αυξήσει το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα (δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη) από το ισχνότατο 0.57% (µέσος όρος ΕΕ-27, 2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

3 1.84%) στο πιο «αξιοπρεπές» 1.5% εντός της προσεχούς τετραετίας. Παράλληλα, το ΙΝ.Κ.ΠΟ. µπορεί και οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω και να συστηµατοποιήσει τους δεσµούς συνεργασίας µε τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σε µια κοινή προσπάθεια σύζευξης της έρευνας µε την εκπαίδευση (όπως υποδεικνύει και η ένταξη του ερευνητικού ιστού στο Υπ. Παιδείας). Αυτό σηµαίνει ότι, πέρα από τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης που παρέχεται συστηµατικά εδώ και πολλά χρόνια στους τελειόφοιτους φοιτητές των τµηµάτων Κοινωνιολογίας, και του σηµαντικού βαθµού εµπλοκής του δυναµικού του Ινστιτούτου στη διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τόσο σε προ-πτυχιακό, όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να αποκτήσει το ΕΚΚΕ τη δυνατότητα να συνδιοργανώνει Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και να συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και συγγραφής πανεπιστηµιακών συγγραµ- µάτων. Ήδη, προς αυτή την κατεύθυνση, καταγράφεται µια αξιοσηµείωτη αύξηση των προγραµµατικών συνεργασιών µεταξύ του ΙΝ.Κ.ΠΟ και ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ανάλυση SWOT 1 Η απεικόνιση των χρόνιων προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ΙΝ.Κ.ΠΟ., αλλά και των µεγάλων δυνατοτήτων του, αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην παρακάτω Swot Ανάλυση. 1 Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. Εκπόνηση. Μπαλούρδος και Α. Μουρίκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αξιόλογο ερευνητικό δυναµικό που καλύπτει µεγάλο εύρος γνωστικών αντικειµένων, γεγονός που του προσδίδει την δυνατότητα υλοποίησης διεπιστηµονικών ερευνητικών προγραµµάτων Μεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση ερευνών πεδίου, στον σχεδιασµό και στις αξιολογήσεις πολιτικών για την αγορά εργασίας, την οικογένεια, τη µετανάστευση και την κοινωνική ενσωµάτωση Συνεργασία ερευνητών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισων Ευκαιριών), Υπουργεία, Οργανισµούς και φορείς του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας και εµπειρογνω- µοσύνης και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής Ένα συνεχώς βελτιούµενο Εργαστήριο µε αυτόνοµη εκδοτική δραστηριότητα άρθρων και κειµένων εργασίας (ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ και Social Cohesion Bulletin) Έκδοση σε τακτά χρονικά διαστή- µατα του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΤ- ΡΑΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ιάχυση ερευνητικών αποτελεσ- µάτων για την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων ικτύωση µε ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Εκπόνηση πρωτοποριακών για τα ελληνικά δεδοµένα ερευνών (άνεργοι, φτωχοί εργαζόµενοι, γυναίκες φυλακισµένες, ΑµεΑ, ψυχικά ασθενείς) Σχεδιασµός και προώθηση στοχευ- µένων δράσεων για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού µέσα από διαδικασίες έρευνας Εκπόνηση ερευνών ποιοτικού τύπου, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σηµαντικά προβλήµατα υποδοµών, µε ακατάλληλο περιβάλλον εργασίας και άκρως ανεπαρκείς πόρους Γερασµένο ερευνητικό δυναµικό και ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό αναπλήρωσης των θέσεων που κενώνονται, λόγω αποχώρησης Μη διαµορφωµένη συνεκτική στρατηγική, µε κρίσιµα προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης, ελλειπής εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ή εσωτερικής αξιολόγησης Σχετικά περιορισµένη αναγνωρισι- µότητα στον διεθνή ερευνητικό χώρο Ανεπαρκής σύνδεση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσα από την εµπλοκή των ερευνητών σε προγράµ- µατα µεταπτυχιακών σπουδών και τη συµµετοχή τους στις τριµελείς επιτροπές παρακολούθησης διδακτορικών διατριβών, τη συν-συγγραφή διδακτικών βιβλίων, κ.λπ. «Αναγκαστική» συνύπαρξη, σε πολλά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιαρροή ερευνητών και άλλων αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών σε άλλους φορείς του ηµοσίου Μικρή συµµετοχή του ΙΝΚΠΟ σε προγράµµατα/ δράσεις του ΕΣΠΑ. Ανεπαρκής διαχείριση και διάχυση των ερευνητικών πορισµάτων. ΑΠΕΙΛΕΣ Ανεπάρκεια χρηµατοδοτικών πόρων για έρευνα, διάχυση αποτελεσµάτων και υποδοµές Αποσπασµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων κι αναγκών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αποδυνάµωση της αξίας των πορισµάτων των κοινωνικών ερευνών Ανεπαρκείς συνέργειες µεταξύ των ερευνητικών πορισµάτων, και των µέτρων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό κι εθνικό επίπεδο υσχέρεια συµµετοχής σε ευρωπαϊκά 4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

5 µε συµµετοχή των χρηστών ή αντιπροσωπευτικών τους φορέων στον σχεδιασµό των δράσεων που τους αφορούν. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Συστηµατικότερη σύνδεση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε θεσµοποιηµένη εµπλοκή των ερευνητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (πρακτική άσκηση φοιτητών, διδασκαλία, σχεδιασµός µαθηµάτων για πανεπιστήµια, συµµετοχή ερευνητών σε εκπαιδευτικά συγγράµµατα και σε επίβλεψη εργασιών) Ανάπτυξη των δοµών υποστήριξης (Εργαστήρι του ΙΝΚΠΟ), ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα δίνει διεξόδους σε φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής, σε µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και σε κοινωνικούς επιστήµονες Αξιοποίηση της συµµετοχής ερευνητών του ΕΚΚΕ σε Σ φορέων και Οργανισµών του ηµοσίου και του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα (ΟΑΕ, ΕΣΥΕ, κ.λπ.) Συµµετοχή στον σχεδιασµό και στη διενέργεια επιστηµονικών ερευνών πεδίου και ερευνών πάνελ, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τον σχεδιασµό και τη χάραξη πολιτικής σε επίκαιρα κοινωνικά θέµατα Ανάδειξη της ανάγκης εκπόνησης µελετών και εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων για κοινωνικές οµάδες οι οποίες συνήθως αγνοούνται από τις «επίσηµες» στατιστικές Βελτίωση της συµµετοχής σε διεθνή δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράµµατα (7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) προγράµµατα λόγω αδυναµίας σχεδιασµού και υλοποίησης Παγίωση των τάσεων γήρανσης και µη ανανέωσης του προσωπικού. Συνέχιση της στέγασης του ΕΚΚΕ σε ακατάλληλες κτιριακές υποδοµές ιατήρηση της χαµηλής διασύνδεσης της έρευνας µε την εκπαίδευση Ελλειπής ενεργοποίηση των ερευνητών του ΙΝΚΠΟ (λόγω,κυρίως, έλλειψης πόρων) στη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων, στη συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, και στην ευρύτερη διάχυση των πορισµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων Ισχνός αριθµός δηµοσιεύσεων των µελών του ΙΝΚΠΟ σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά Απουσία ενιαίου τρόπου αξιολόγησης, των εργαζοµένων του ΙΝΚΠΟ ως προς τις υποχρεώσεις, τα δικαιώ- µατα, τη συµµετοχή τους σε προγράµ- µατα, κ.λπ. Απουσία συστηµατικής πολιτικής παρακολούθησης των ερευνητικών έργων κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους και µετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων Απουσία συλλογικής εργασίας και κοινής στρατηγικής ανάπτυξης, µικρός βαθµός συνεργασίας µε ερευνητές άλλων ινστιτούτων Μη ανάδειξη του Ινστιτούτου ως Επιστηµονικού Συµβούλου της πολιτείας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής Σταθερή µείωση της ζήτησης αξιόπιστων ερευνητικών αποτελεσµάτων Συνεχιζόµενη, από την πλευρά της πολιτείας, αδιαφορία για την κοινωνική έρευνα και την προώθηση µιας συνεχούς και σταθερής συνεργασίας µε αναθέσεις, τις οποίες το ΙΝΚΠΟ θα µπορούσε να διεκπεραιώσει ικανοποιητικά (π.χ. µε συµµετοχή του στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέµατα που αφορούν ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 5

6 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ. «ίκτυο Ξενώνων Αντιµετώπισης Κρίσης & Θεραπείας Κακοποιη- µένων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ιωάννινα». (Υπεύθυνος Έργου:. Μπαλούρδος) Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΟΧ ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ («ΧΜ ΕΟΧ») «ίκτυο κοινωνικο-οικονοµικών εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων» (Establishment of a network of socioeconomic experts in the antidiscrimination field-vt » (Υπεύθυνος Έργου:. Καραντινός) Χρηµατοδότηση: Network of independent experts in Social Inclusion (Υπεύθυνος Έργου:. Ζιώµας) Χρηµατοδότηση: COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION PROGRESS : Sub-programme Peer Review and Assessment in Social Inclusion. «Έρευνα-Μελέτη για την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράµµατος Innovative Social Enterprise Development Network (ISEDE NET). Ανάθεση της υλοποίησης της έρευνας-µελέτης στο ΕΚΚΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ (Επιστηµονική Υπεύθυνη: Μ. Κετσετζοπούλου) Χρηµατοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία SOUTH EAST EUROPE «Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για τη σε βάθος αποτίµηση των µεσοπρόθεσµων συνεπειών των κατάστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και τους τοµείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσµών και τη διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την αντιµετώπισή τους». (Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και την ΚΕ ΡΟΣ Α.Ε.- Επιστηµονικός Υπεύθυνος: καθ. Θ. Μαλούτας) Χρηµατοδότηση: Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» , Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έρευνα καλών πρακτικών για τις µετανάστριες στον τοµέα της απασχόλησης» (Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ Επιστη- µονική Υπεύθυνη:. Κονδύλη) Χρηµατοδότηση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόγραµ- µα Progress Παράλληλα, το ΙΝ.Κ.ΠΟ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα τους τελευταίους µήνες στην προετοιµασία και υποβολή σηµαντικού αριθµού ανταγωνιστικών προτάσεων, στο πλαίσιο των προγραµ- µάτων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» του Υπ. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, «Συνεργασία» της ΓΓΕΤ, «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 2010» του 6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

7 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.ά. 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις Chrysakis M., Balourdos D., Capella A. (2009), Inequalities in access to tertiary education in Greece: an approach based on the official statistics ( ). Social Cohesion Bulletin, 2009/2, INSPO, EKKE. Κετσετζοπούλου, M. (2009), «Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας των εργαζοµένων: Μια πρώτη προσέγγιση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α /, τ. 128, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σ Mouriki, A. (2009), Flexibility and security: an asymmetrical relationship? The uncertain relevance of flexicurity policies for segmented labour markets and residual welfare regimes, AIAS Working Paper, 74, November, Amsterdam, 123 p. 4. Μελέτες (αδηµοσίευτες) Ζιώµας., Χατζαντώνης., Μπούζας Ν., Βεζυργιάννη Κ., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα Α., (2009), «Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα Τεχνική υποστήριξη των αρµοδίων υπηρεσιών της ΕΕ», ΕΚΚΕ, Αθήνα Ζιώµας., Χατζαντώνης., Κετσετζοπούλου Μ., Μπούζας Ν., Ντούλια Θ., Καπέλλα Α., Τσιγαρίδα Α. (2009), «Εξειδίκευση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ», ΕΚΚΕ, Αθήνα Καραντινός,., «Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές», στο Κόκκος, Α., Βεργίδης,. (επιµ.), Η Εκπαίδευση των Ενηλίκων, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο (υπό έκδοση) Τζωρτζοπούλου Μ., «Η Ελλάδα της µετανάστευσης» στο Μ. Βαρβούνης, Μ. Σέργης (επιµ.), Ελληνική Λαογραφία: Iστορία, Μεθοδολογία, Θέµατα, Συγκλίσεις. Εκδόσεις Ηρόδοτος (υπό έκδοση) 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Ζιώµας,. Εισήγηση στη ιεθνή Ηµερίδα της Επιστηµονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) µε θέµα «Χαµηλοσυνταξιούχοι και Ηλικιωµένοι Φτωχοί στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κοινωνική Ενσωµάτωση και Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα». Τίτλος εισήγησης: Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα στην ΕΕ-27: Πρόταση Υλοποίησης ΕΕΕ στην Ελλάδα. Αθήνα, 11 εκεµβρίου Εισήγηση στην επιστηµονική συνάντηση του EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Τίτλος εισήγησης: A critical presentation of the Peer review on the Integrated Programme for the Social Inclusion of Roma in Greece. Βρυξέλλες 4 εκεµβρίου Καραντινός,. Συµµετοχή σε συνέδριο στο πλαίσιο του προγράµµατος της ΕΕ Μutual Learning Peer Reviews µε θέµα Professional traineeship for young adults. Λισσαβόνα, 19 και 20 Νοεµβρίου Η εισήγηση είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: views,cntnt01,detail,0&cntnt01template= display_by_year&cntnt01year=2009&cn ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 7

8 Μπαλούρδος,. Συµµετοχή στο Σεµινάριο: «Οι ηµογραφικές Προκλήσεις στην Κύπρο και οι Πολιτικές για την Οικογένεια», το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας της Κυπριακής ηµοκρατίας. Τίτλος εισήγησης: Καθιέρωση ηµογραφικής Πολιτικής και τον Εντοπισµό των Τοµέων Παρέµβασης µε έµφαση στις πολιτικές για την οικογένεια στην Κύπρο, Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου Παπαλιού, Ο. Εισήγηση στην Ηµερίδα του Συλλόγου Τριτέκνων Φθιώτιδας µε θέµα: «ηµογραφικό Ζήτηµα και Τριτεκνία». Τίτλος εισήγησης: Παράθεση στατιστικών δεδο- µένων και θέσεων για το ηµογραφικό ζήτηµα. Λαµία, 22 Νοεµβρίου Μ. Χρυσάκης Συµµετοχή σε στρογγυλό τραπέζι µε θέµα: «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία» στο πλαίσιο του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας. Τίτλος εισήγησης: Φτώχεια, αποστέρηση και ανισότητες στην υγεία: Παλαιές και νέες προκλήσεις. Αθήνα., εκεµβρίου. Συνεργασίες ερευνητών µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Ζιώµας,. Σεµινάριο µε θέµα: Πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 Μουρίκη, Α. Σεµινάριο µε θέµα: Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας: µύθοι και πραγµατικότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού στην Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Παντείου Πανεπιστηµίου. Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2009 Σεµινάριο µε θέµα: Πόσο επίκαιρη είναι στις σηµερινές συνθήκες, η ατζέντα της ευελιξίας µε ασφάλεια (flexicurity), και κατά πόσο ενδείκνυνται οι πολιτικές αυτές για χώρες µε κατακερµατισµένες αγορές εργασίας και υπολειµµατικό κοινωνικό κράτος, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του ΕΟΣ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα, 4 Μαρτίου Μπαλούρδος,. ιδασκαλία του µαθήµατος: «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας», στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (συνδιαδασκαλία µε την καθ. Ν. Κυριαζή). Παπαλιού, Ο. Σεµινάριο µε θέµα: Νοικοκυριά και οικογένειες στην Ελλάδα: χαρακτηριστικά, συνθήκες διαβίωσης και πολιτικές, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµ- µατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 16 εκεµβρίου Σπυροπούλου, Ν. Σεµινάριο µε θέµα Η µέτρηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα, στο θεµατικό εργαστήρι µε τίτλο «Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Κοινωνική Έρευνα», στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

9 του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο µάθηµα «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογία». Ρέθυµνο, 29 Ιανουαρίου Φακιολάς, Ν. ιάλεξη µε θέµα: «Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλµατος» στους µαθητέςτριες Β Γυµνασίου Κερκύρας. Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου 2010 ιάλεξη µε θέµα: «Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλµατος» στους µαθητέςτριες Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών Ν.Ψυχικού. Αθήνα, 6 Μαρτίου Φρονίµου, Ε. Σεµινάριο µε τίτλο Γυναίκες κρατούµενες και κοινωνικός αποκλεισµός, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 20 Ιανουαρίου ιάλεξη µε θέµα: «Τι είναι η εγκληµατολογική έρευνα;» στους γονείς και µαθητές-τριες της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών Ν. Ψυχικού. Αθήνα, 6 Μαρτίου Χρυσάκης, Μ. Ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας του µαθήµατος: «Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα», Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Συµµετοχή στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών Μπαλούρδος,. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής σε 3 διδακτορικές διατριβές, οι δύο εκ των οποίων εκπονούνται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης µε επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Α. Κόντη, και η τρίτη η οποία εκπονείται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης µε επιβλέποντα τον Καθηγητή Β. Κοτζαµάνη. Μπαλούρδος,. Μέλος της τριµελούς επιτροπής στην υποστήριξη της µεταπτυχιακής εργασίας «Χαρακτηριστικά και τάσεις της απασχόλησης των µεταναστών, », της Β. Σπόρου. Τριµελής εξεταστική επιτροπή: Ν. Κυριαζή (επιβλέπουσα),. Μπαλούρδος, Α. Λυδάκη. Αθήνα, 9/3/2010 Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΠΜΣ Τµήµατος Κοινωνιολογίας, «Κοινωνικός αποκλεισµός και µειονότητες». 6. Αφιέρωµα: «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας » Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιµασία της 4 ης έκδοσης του «Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας» το οποίο εφέτος θα είναι αφιερωµένο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού. Την έκδοση επιµελούνται οι Μ. Ναούµη, Γ. Παπαπέτρου, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φρονίµου και Μ. Χρυσάκης. Ο παρών τόµος στην τελική του µορφή θα αποτελείται από 14 άρθρα µελών του Ινστιτούτου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προβλη- µατισµού, όπως προκύπτει από τις περιλήψεις που παρατίθενται παρακάτω. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 9

10 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης Μαρία Κετσετζοπούλου Στο άρθρο αυτό, εξετάζονται οι µεταβολές που επήλθαν στο εργατικό δυναµικό και την απασχόληση κατά την περίοδο (Γ τρίµηνο), όπως αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού υναµικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Οι βασικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας για την περίοδο αυτή, συνοψίζονται ως εξής: αύξηση της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αύξηση του αριθµού των µακροχρόνια ανέργων, σηµαντική µείωση της απασχόλησης των ανδρών σε όλες τις ηλικίες, µείωση της απασχόλησης ανδρών και γυναικών έως 44 ετών, αύξηση της απασχόλησης των ατόµων άνω των 45 ετών, κυρίως µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, και ειδικότερα των γυναικών, σηµαντική µείωση της µισθωτής εργασίας, κυρίως των ανδρών, αύξηση της µερικής απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων ανδρών, µείωση της απασχόλησης στους περισσότερους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας του τριτογενή και κυρίως του δευτερογενή τοµέα και αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα. Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα στα σχολεία. Αναγκαιότητα µιας νέας στρατηγικής για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών Γεωργία Παπαπέτρου Μαρία Τζωρτζοπούλου Πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα, έννοιες που χρησιµοποιούνται διεθνώς και ευρέως στην εκπαίδευση στις µέρες µας, απασχολούν και τη χώρα µας ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα της. Η νέα πραγµατικότητα στην εκπαίδευση, όπως έχει διαµορφωθεί µε την ολοένα αυξανόµενη παρουσία των άλλοδαπών µαθητών, φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις αναγκαίες διευθετήσεις και, γιατί όχι, και ένα νέο προσανατολισµό της, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής. Η εισαγωγή της διαπολιτισµικής διάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί µια συνεχή και συστηµατική προσπάθεια που να είναι ενταγµένη σε ένα πλαίσιο γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σηµαντικός διότι καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο γενικών θεµάτων διδασκαλίας, όσο και σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι µόνον αποδέκτες αλλά και φορείς αλλαγών, υπογραµµίζοντας ορθά τις αλλαγές που πρέπει να δροµολογηθούν και σε επίπεδο στόχων σχολείου και σε επίπεδο επιµόρφωσής τους. Η απουσία εξειδικευµένης γνώσης αποτελεί βασικό παράγοντα που εµποδίζει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους γλωσσικά και πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός έχει σήµερα την ανάγκη µιας διαρκούς επιµόρφωσης και κατάρτισης, προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Η φτώχεια στην Ελλάδα. Συγκριτικά στοιχεία µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιονύσης Μπαλούρδος - Ματίνα Ναούµη Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της έντασης και της έκτασης της φτώχειας στην Ελλάδα, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας EU- SILC 2007 & 2008, που δηµοσιεύονται από την Eurostat. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, η οποία συνιστά το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι πολιτικές αντιµετώπισης της φτώχειας. Επιπλέον, καθορίζονται οι βασικές αιτίες της φτώχειας και ξεχωρίζουν οι οµάδες υψηλού κινδύνου. Όπως προκύπτει, η κατάσταση εµφανίζει στοιχεία έντονης πόλωσης. Από το ένα άκρο, υπάρχουν οι σκληροί πυρήνες, δηλαδή χώρες µε µέγιστες τιµές στους δείκτες φτώχειας (Λετονία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία). Στο άλλο άκρο, υπάρχουν οι Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, ανία, Φινλανδία) οι οποίες 10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

11 πλαισιώνονται από χώρες όπως η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχία, στις οποίες ο κίνδυνος φτώχειας είναι ελάχιστος. Επιπλέον, προκύπτει ότι υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν οι άνεργοι, οι µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι οικογένειες µε πολλά παιδιά. Τέλος, διαπιστώνεται ότι η απασχόληση καθώς και η υψηλή εκπαίδευση σε όλες τις χώρες, δρουν ως δίχτυ προστασίας κατά της φτώχειας. Το ζήτηµα των αστέγων: µια πρώτη προσέγγιση Όλγα Παπαλιού Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κοινωνικά αποκλεισµένη οµάδα των αστέγων, τα ποσοστά της οποίας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Παρατίθενται τα στοιχεία της πρόσφατης καταγραφής τους, καθώς και τα ευρήµατα ερευνών σχετικά µε την ταυτότητα και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Επίσης, αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι άστεγοι, τόσο σε θεσµικό επίπεδο, όσο και στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα, από τις ελλειπείς υπηρεσίες παροχής κοινωνικής φροντίδας και από τα προγράµµατα που υλοποιούνται για αυτούς από διάφορους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, Εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις). Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά µε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, διάθεσης πόρων καθώς και υιοθέτησης άµεσων εξειδικευµένων παρεµβάσεων εκ µέρους της Πολιτείας, προκειµένου η κοινωνική πολιτική να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες όλων των επί µέρους κατηγοριών των αστέγων. Ο πλούτος της πραγµατείας περί φτώχειας. ιαχρονικότητα, παγκοσµιότητα, θεραπείες και µεταλλάξεις Χρύσα Καππή Ένα από τα κοινωνικά ζητήµατα το οποίο απολαµβάνει µεγάλο µερίδιο προσοχής στον εµπειρικό χώρο των κοινωνικών επιστηµών είναι η φτώχεια. Η καταγραφή της πορείας του φαινοµένου διαχρονικά, αναδεικνύει την πολυπλοκότητά του και την αναποτελεσµατικότητα των διορθωτικών παρεµβάσεων. Το πλήθος των βιβλιογραφικών προσεγγίσεων υποδηλώνει την ανάγκη σχεδιασµού εξειδικευµένων πλαισίων οργάνωσης για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των εµπλεκόµενων φορέων ερευνητών, πολιτικών, οργανισµών µε σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρικής παρακαταθήκης, την ανάδειξη των εγγενών προβληµάτων στη µελέτη του φαινοµένου και τον προβληµατισµό για το παρόν και το µέλλον της πραγµατείας. Στο παρόν άρθρο συζητείται η πραγµατεία περί φτώχειας σε µακρο-επίπεδο, ως έναυσµα προβληµατισµού για την αναζήτηση και τη δοκιµασία µεθόδων συγκέντρωσης και οργάνωσης της συσσωρευµένης εµπειρίας και γνώσης. Υποστηρίζεται ότι η ανάγνωση της γραφής περί φτώχειας µέσα από τα πρίσµατα χρόνος, γεωγραφία, κουλτούρα, υποβοηθά τη δόµηση της Οντολογίας της Φτώχειας ως ένα διαρκές δυναµικό πλαίσιο καταγραφής και αναφοράς. Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα: «Μικρός τόπος µεγάλα προβλήµατα» Νικόλαος Μπούζας Η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα στόχο της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα µας. Η διερεύνηση του φαινοµένου δείχνει ότι, παρόλο που ο παιδικός πληθυσµός της χώρας διαχρονικά µειώνεται, ο αριθµός των ανήλικων παιδιών (0-17 ετών) που διαβιούν σε νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν συνθήκες οικονοµικής φτώχειας πλησιάζει τις 450 χιλιάδες (στοιχεία 2007) και µάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Τα ανήλικα παιδιά που ζουν στις αραιοκατοικηµένες περιοχές της χώρας έχουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να ζουν σε φτωχά νοικοκυριά σε σύγκριση µε τα ανήλικα παιδιά των πυκνοκατοικηµένων περιοχών. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών αυξάνεται και η πιθανότητα να είναι φτωχά. Τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας των αραιοκατοικηµένων περιοχών φαίνεται να συνδέονται µε το γεγονός ότι τα φτωχά νοικοκυριά αυτών των περιοχών έχουν κατά µέσον όρο µεγαλύτερο αριθµό παιδιών, ενώ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/

12 οι υπεύθυνοι των νοικοκυριών, αν και εργάζονται αναλογικά περισσότερο σε σύγκριση µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων νοικοκυριών, φαίνεται να εξασκούν µη αποδοτικά επαγγέλµατα. Αντίστροφα, τα φτωχά παιδιά των πυκνοκατοικηµένων περιοχών ζουν σε νοικοκυριά που οι υπεύθυνοι παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η διαφορετική «αιτιολόγηση», καθώς και η ευρεία διακύµανση της παιδικής φτώχειας στις περιοχές της χώρας, σηµατοδοτούν τις προτεραιότητες και το είδος των µέτρων πολιτικής για την καταπολέµηση της. Φτώχεια, αποστέρηση και ανισότητες στην υγεία : προκλήσεις και πολιτικές Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση της σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στη φτώχεια, τις ανισότητες και την αποστέρηση στην υγεία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικοί δείκτες, οι οποίοι αφορούν την αυτό-αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας, την ύπαρξη χρόνιων ασθε-νειών, καθώς και τα προβλήµατα περιορισµού των δραστηριοτήτων µε ειδικότερη αναφορά στο φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας των φτωχών και των µη φτωχών. Επιπλέον, διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται ανάµεσα στους φτωχούς και τους µη φτωχούς όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης και τη χρήση βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς και αναφορικά µε τις δαπάνες των νοικοκυριών, ανάλογα µε το είδος των αγορών υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Επίσης, αναλύεται η σχέση που υφίσταται ανάµεσα σε µια σειρά από φτωχογόνους παράγοντες όπως, η κακή γενική κατάσταση υγείας, τα χρόνια προβλήµατα υγείας και η απουσία κοινωνικής ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, και τον κίνδυνο εµφάνισης της φτώχειας. Τέλος, υποδεικνύονται συγκεκριµένες προτεραιότητες κοινωνικής πολιτικής για τη ρήξη του κύκλου σωρευτικής αιτιότητας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µε έµφαση στη µείωση των κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτήτων στην υγεία. Στρατηγική ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νίκος Φακιολάς Η ανάληψη πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση των αναγκών, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας πόλης προϋποθέτει πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασµό και επαρκή χρηµατοδότηση. Άµεσος στόχος είναι η οργάνωση ορθολογικών παρεµβάσεων υποστήριξης του πληθυσµού και επίλυσης των προβληµάτων του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των υπηρεσιών και υποδοµών ενός ήµου ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Συµπληρω- µατικά, απαιτείται ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών και συντονισµός, ενίσχυση, διεύρυνση των εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων των πολιτών. Το παρόν άρθρο διαπραγµατεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτόδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οικογενειακές, δηµογραφικές πολιτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aνάλυση κόστους οφέλους για την Ελλάδα Χάρις Συµεωνίδου Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, µε κυρίαρχο παράδειγµα τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία, η υιοθέτηση αποτελεσµατικών µέτρων δηµογραφικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα µέτρων εναρµόνισης οικογενειακής και εργασιακής ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα οι δείκτες γονιµότητας να πλησιάζουν το όριο αντικατάστασης των γενεών. Στην Ελλάδα αντίθετα, οι δείκτες αυτοί διαρκώς µειώνονται. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την Ελλάδα ανερχόταν το 2004 χρόνο διεξαγωγής της παρούσας µελέτης περίπου στο 1/3 του κρατικού προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ηµο- 12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

13 σίων απανών για την παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια. Αναπηρία. Θέµατα ορολογίας Γίτσα Κοτταρίδη - Αντώνης Σκορδίλης Από µελέτες, σχετικές µε το θέµα της αναπηρίας, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για την κατάρτιση, τη διάδοση και τη χρησιµοποίηση µιας ορολογίας, ενός γλωσσικού οδηγού, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα αναλύει βασικές έννοιες που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. Χρειάζεται ένα εξειδικευµένο λεξιλόγιο. Σκοπός της δηµοσίευσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο, που θα βοηθήσει στην απαλοιφή άστοχων αναφορών σε άτοµα µε αναπηρία, και θα συµβάλει στην κατάργηση προσεγγίσεων αµηχανίας ή ενοχής που αποτυπώνονται σε ένα µεγάλο µέρος των αναφορών αυτών. Οι προσεγγίσεις αυτές παραβιάζουν το, θεωρητικά, αναφαίρετο δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία στον αυτοπροσδιορισµό. Η δηµοσίευση, επί της ουσίας, αποτελεί ένα άθροισµα προτάσεων επί τη βάσει της ακόλουθης κεντρικής αρχής: εστίαση στον άνθρωπο και όχι στην αναπηρία του, εστίαση στον πολίτη µε αναπηρία, που είναι υποκείµενο δικαιωµάτων, και όχι στον ανάπηρο πολίτη, αντικείµενο φιλανθρωπίας. Η αρχή αυτή συνιστά, από µόνη της, πρόταση. Το «νέο προλεταριάτο»: επισφαλώς εργαζόµενοι, οι παρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας Αλίκη Μουρίκη Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει τρία αλληλένδετα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πρώτον, τη συνεχή εξάπλωση των επισφαλών µορφών απασχόλησης, σε βάρος των ποιοτικών θέσεων εργασίας, και τις επιπτώσεις της στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. εύτερον, την καταλληλότητα ή µη των πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια (flexicurity) για την αντιµετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, σε ένα περιβάλλον ρευστότητας των εργασιακών σχέσεων. Και τρίτον, το έλλειµµα κοινωνικής εµπιστοσύνης και την απουσία συναινετικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Απουσία που σηµατοδοτεί την αδυναµία σύναψης δίκαιων και βιώσιµων συµφωνιών, για την αντιµετώπιση των σηµαντικών προκλήσεων και των κρίσιµων προβληµάτων της αγοράς εργασίας και του κράτουςπρόνοιας. Καταπολέµηση των διακρίσεων: µια προκαταρκτική προσέγγιση ηµήτρης Καραντινός - Σταυρούλα-Ελένη Χριστοφιλοπούλου Το παρόν άρθρο αφορά την έκταση και την πολιτική κατά των διακρίσεων στην Ελλάδα από το 2005, όπως αυτές ορίζονται από το Νόµο 3304/2005 µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ (φυλετικές διακρίσεις) και 2000/78/ΕΚ (απασχόληση). Αρχικά παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί της διάκρισης καθώς και οι οµάδεςστόχοι, όπως αυτές ορίζονται µε βάση τις κατευθύνσεις των Οδηγιών και το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 3304/2005, αλλά και την Εθνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Οι οµάδες αυτές είναι οι µετανάστες, τα άτοµα µε αναπηρία, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες, οι θρησκευτικές µειονότητες και τα άτοµα µε οµοφυλοφιλικό γενετήσιο προσανατολισµό. Στη συνέχεια, αναλύονται οι ενδείξεις και η µορφή που λαµβάνουν οι διακρίσεις στη χώρα µας για κάθε οµάδαστόχο. Τέλος, αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο και τα µέτρα πολιτικής για την εξάλειψη των διακρίσεων από το 2005, αλλά και o ο βαθµός ενσωµάτωσης της έννοιας των ίσων ευκαιριών σε όλο το φάσµα των πολιτικών (non-discrimination mainstreaming). Στόχοι και πολιτικές για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα Ναταλία Σπυροπούλου Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά τις σηµαντικότερες εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία στον τοµέα της κοινωνικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/

14 πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με δεδοµένο το εύρος της κοινωνικής πολιτικής, θα εστιάσουµε κυρίως στις αλλαγές του ευρωπαϊκού πλαισίου άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενώ, όσον αφορά την Ελλάδα, θα γίνει µία επισκόπηση των βασικών πολιτικών και µέτρων που περιλαµβάνονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια µέχρι σήµερα, επικεντρώνοντας κυρίως το ενδιαφέρον στις πολιτικές και τα µέτρα που στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Σκοπός του άρθρου είναι να αποτιµηθούν συνολικά οι µέχρι τώρα πολιτικές, και να αναδειχθούν τα κύρια προβλή- µατα. Το άρθρο διαπιστώνει ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν επιτύχει πολύ λίγα ως προς τη µείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών. Συµπεραίνει δε ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών πολιτικών και την εύρυθµη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, απαιτούνται τολµηρές παρεµβάσεις και ριζική αναδιάρθρωση των ίδιων των δο- µών και των µηχανισµών που το υπηρετούν. Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ψυχικά ασθενών: η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισ- µών Περιορισµένης Ευθύνης Ζιώµας,. και Βεζυργιάννη, Κ. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η απασχόληση των ψυχικά ασθενών περιοριζόταν, κυρίως, στη µη-αµειβόµενη εργασία που παρείχαν µέσα στα Ψυχιατρικά Ιδρύµατα. Με το άνοιγµα ή/και την κατάργηση των ιδρυµάτων αυτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90, αναδείχτηκε η ανάγκη εξασφάλισης στους ψυχικά πάσχοντες εναλλακτικών µορφών απασχόλησης σε περιβάλλον πραγµατικών συνθηκών εργασίας. Η ανάγκη αυτή, µε δεδοµένες και τις επικρατούσες ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά εργασίας, οδήγησε σε νέου τύπου οργανωτικές/νοµικές µορφές, όπως οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις κ.ά., που απότελούν, τα τελευταία χρόνια, τις πλέον διαδεδοµένες µορφές στον ευρωπαϊκό χώρο για την εργασιακή επανένταξη των ψυχικά πασχόντων. Η γενικότερη αυτή τάση εµφανίζεται και στην Ελλάδα µε τη θεσµοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Οι ΚοιΣΠΕ συνιστούν µια ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµού, που είναι ταυτόχρονα µονάδες ψυχικής υγείας και παραγωγικέςεµπορικές µονάδες και αποβλέπουν στην εργασιακή επανένταξη των ψυχικά πασχόντων, βασιζόµενες σε µια καινοτόµα εταιρική σχέση µεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζοµένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φορέων από την κοινότητα. Οι δραστηριότητές τους σχετίζονται µε την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, ωστόσο το όφελος σε θέσεις απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων φαίνεται να είναι περιορισµένο, για µια σειρά από λόγους, τους οποίους το παρόν άρθρο επιχειρεί, µεταξύ άλλων, να αναδείξει. 14 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ. μ ε τ α ξ ύ. τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς ως ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς κ α ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δ ι κ τ ύ ο υ γ ι α τ η ν Ε τ α ι ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.ekke.gr τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr

www.ekke.gr τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Μαρτίου 2010 έως τέλη

Διαβάστε περισσότερα

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 Αθήνα, 1.7.2016 «Η ενδυνάμωση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ,

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώθηκε μετά από έναν ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο. Με

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα