τηλ φαξ website: Αλίκη Μουρίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Οκτωβρίου 2009 έως τέλη Μαρτίου Για πληροφορίες που αφορούν την προηγούµενη χρονική περίοδο, µπορείτε να ανατρέξετε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των δύο πρώτων τευχών του Ενηµερωτικού ελτίου στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ: Στοιχεία Επικοινωνίας: Πίνακας Περιεχοµένων 1. Επίκαιρα θέµατα: το νέο τοπίο που διαµορφώνεται για την κοινωνική έρευνα.2 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ.3 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις.3 4. Μελέτες (αδηµοσίευτες) 4 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Αφιέρωµα: Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λ Μεσογείων 14-18, Τ.Κ τηλ φαξ website: Υπεύθυνη Ενηµερωτικού ελτίου Αλίκη Μουρίκη

2 1. Το νέο τοπίο που διαµορφώνεται για την κοινωνική έρευνα. Η αναγκαιότητα της κοινωνικής έρευνας σε περιόδους κρίσης. Στο προηγούµενο τεύχος µας (Οκτώβριος 2009) επισηµάναµε την ανάγκη µιας δραστικά νέας προσέγγισης από την πλευρά της πολιτείας που θα κατανοεί τη χρησιµότητα της κοινωνικής έρευνας στην ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων και θα δροµολογήσει µια νέα σχέση µεταξύ γνώσης και εφαρµοσµένης πολιτικής. Μια σχέση που θα στηρίζεται, µεταξύ άλλων, και στην επίγνωση της θεµελιώδους σηµασίας της κοινωνικής έρευνας όχι µόνο για την κατανόηση των σηµαντικών διεργασιών που συντελούνται σε περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, όπως αυτή που διανύουµε, αλλά και για τη ψηλάφηση των λύσεων που θα αποτρέψουν τη µετατροπή της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης σε κρίση κοινωνική και κρίση αξιών. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝ.Κ.ΠΟ.) µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συστηµατική και σε βάθος γνώση των προβληµάτων που συνδέονται µε την αγορά εργασίας, το κοινωνικό κράτος, την οικογένεια, τη µετανάστευση, κ.ά. και να υποστηρίξει αποτελεσµατικά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των δηµόσιων πολιτικών στους αντίστοιχους τοµείς. Το ανθρώπινο δυναµικό του Ινστιτούτου διαθέτει, πέρα από την πολύχρονη γνώση κι εµπειρία, και τα απαραίτητα εχέγγυα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, κατά καιρούς, πολλά µέλη του Ινστιτούτου και του ΕΚΚΕ γενικότερα στελέχωσαν σηµαντικές θέσεις του κρατικού µηχανισµού, µε πιο προσφατο παράδειγµα την ανάληψη τον Ιανουάριο του 2010 της θέσης του ιοικητή του ΟΑΕ από τον συνάδελφο Ηλία Κικίλια. Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συντρέχουν µια σειρά από θεσµικές και υλικές προϋποθέσεις. Στις θεσµικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν ενέχουν κανένα κόστος για το δηµόσιο, αλλά αντίθετα οδηγούν και σε εξοικονόµηση πόρων- περιλαµβάνεται: (α) η αναθεώρηση του νόµου 3653/08 περί έρευνας, που τελεί σε αναστολή (β) η δηµιουργία µιας κουλτούρας µελέτης των κοινωνικών επιπτώσεων κάθε µέτρου πολιτικής και σχεδίου νόµου (όπως έχει καθιερωθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) (γ) η ενθάρρυνση της προσφυγής των δηµοσίων φορέων και οργανώσεων στη χρήση των υπηρεσιών του ΕΚΚΕ, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασµού, όσο και αυτό της εφαρµογής και της αξιολόγησης πολιτικών που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενό του (δ) η προώθηση προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ συγκεκριµένων υπουργείων και ερευνητικών φορέων για την παροχή εµπειρογνωµοσύνης και επιστη- µονικής υποστήριξης. Στις δε υλικές προϋποθέσεις, σε περίοδο συρρίκνωσης των προϋπολογισµών των δηµοσίων ερευνητικών κέντρων και αναστολής των προσλήψεων, επείγει η άµεση και αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων, κυρίως του ΕΣΠΑ και των κονδυλίων για την έρευνα ( συνολικού ύψους 1,6 δις). Αποτελεί επίσηµη δέσµευση της χώρας µας, εξάλλου, να αυξήσει το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα (δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη) από το ισχνότατο 0.57% (µέσος όρος ΕΕ-27, 2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

3 1.84%) στο πιο «αξιοπρεπές» 1.5% εντός της προσεχούς τετραετίας. Παράλληλα, το ΙΝ.Κ.ΠΟ. µπορεί και οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω και να συστηµατοποιήσει τους δεσµούς συνεργασίας µε τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σε µια κοινή προσπάθεια σύζευξης της έρευνας µε την εκπαίδευση (όπως υποδεικνύει και η ένταξη του ερευνητικού ιστού στο Υπ. Παιδείας). Αυτό σηµαίνει ότι, πέρα από τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης που παρέχεται συστηµατικά εδώ και πολλά χρόνια στους τελειόφοιτους φοιτητές των τµηµάτων Κοινωνιολογίας, και του σηµαντικού βαθµού εµπλοκής του δυναµικού του Ινστιτούτου στη διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τόσο σε προ-πτυχιακό, όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο, θα πρέπει να αποκτήσει το ΕΚΚΕ τη δυνατότητα να συνδιοργανώνει Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και να συµµετέχει στη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και συγγραφής πανεπιστηµιακών συγγραµ- µάτων. Ήδη, προς αυτή την κατεύθυνση, καταγράφεται µια αξιοσηµείωτη αύξηση των προγραµµατικών συνεργασιών µεταξύ του ΙΝ.Κ.ΠΟ και ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ανάλυση SWOT 1 Η απεικόνιση των χρόνιων προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ΙΝ.Κ.ΠΟ., αλλά και των µεγάλων δυνατοτήτων του, αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην παρακάτω Swot Ανάλυση. 1 Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. Εκπόνηση. Μπαλούρδος και Α. Μουρίκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 3

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αξιόλογο ερευνητικό δυναµικό που καλύπτει µεγάλο εύρος γνωστικών αντικειµένων, γεγονός που του προσδίδει την δυνατότητα υλοποίησης διεπιστηµονικών ερευνητικών προγραµµάτων Μεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση ερευνών πεδίου, στον σχεδιασµό και στις αξιολογήσεις πολιτικών για την αγορά εργασίας, την οικογένεια, τη µετανάστευση και την κοινωνική ενσωµάτωση Συνεργασία ερευνητών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισων Ευκαιριών), Υπουργεία, Οργανισµούς και φορείς του ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας και εµπειρογνω- µοσύνης και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής Ένα συνεχώς βελτιούµενο Εργαστήριο µε αυτόνοµη εκδοτική δραστηριότητα άρθρων και κειµένων εργασίας (ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ και Social Cohesion Bulletin) Έκδοση σε τακτά χρονικά διαστή- µατα του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΤ- ΡΑΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ιάχυση ερευνητικών αποτελεσ- µάτων για την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων ικτύωση µε ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Εκπόνηση πρωτοποριακών για τα ελληνικά δεδοµένα ερευνών (άνεργοι, φτωχοί εργαζόµενοι, γυναίκες φυλακισµένες, ΑµεΑ, ψυχικά ασθενείς) Σχεδιασµός και προώθηση στοχευ- µένων δράσεων για τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού µέσα από διαδικασίες έρευνας Εκπόνηση ερευνών ποιοτικού τύπου, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σηµαντικά προβλήµατα υποδοµών, µε ακατάλληλο περιβάλλον εργασίας και άκρως ανεπαρκείς πόρους Γερασµένο ερευνητικό δυναµικό και ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό αναπλήρωσης των θέσεων που κενώνονται, λόγω αποχώρησης Μη διαµορφωµένη συνεκτική στρατηγική, µε κρίσιµα προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης, ελλειπής εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ή εσωτερικής αξιολόγησης Σχετικά περιορισµένη αναγνωρισι- µότητα στον διεθνή ερευνητικό χώρο Ανεπαρκής σύνδεση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσα από την εµπλοκή των ερευνητών σε προγράµ- µατα µεταπτυχιακών σπουδών και τη συµµετοχή τους στις τριµελείς επιτροπές παρακολούθησης διδακτορικών διατριβών, τη συν-συγγραφή διδακτικών βιβλίων, κ.λπ. «Αναγκαστική» συνύπαρξη, σε πολλά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής, µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιαρροή ερευνητών και άλλων αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών σε άλλους φορείς του ηµοσίου Μικρή συµµετοχή του ΙΝΚΠΟ σε προγράµµατα/ δράσεις του ΕΣΠΑ. Ανεπαρκής διαχείριση και διάχυση των ερευνητικών πορισµάτων. ΑΠΕΙΛΕΣ Ανεπάρκεια χρηµατοδοτικών πόρων για έρευνα, διάχυση αποτελεσµάτων και υποδοµές Αποσπασµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων κι αναγκών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αποδυνάµωση της αξίας των πορισµάτων των κοινωνικών ερευνών Ανεπαρκείς συνέργειες µεταξύ των ερευνητικών πορισµάτων, και των µέτρων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό κι εθνικό επίπεδο υσχέρεια συµµετοχής σε ευρωπαϊκά 4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

5 µε συµµετοχή των χρηστών ή αντιπροσωπευτικών τους φορέων στον σχεδιασµό των δράσεων που τους αφορούν. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Συστηµατικότερη σύνδεση µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε θεσµοποιηµένη εµπλοκή των ερευνητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (πρακτική άσκηση φοιτητών, διδασκαλία, σχεδιασµός µαθηµάτων για πανεπιστήµια, συµµετοχή ερευνητών σε εκπαιδευτικά συγγράµµατα και σε επίβλεψη εργασιών) Ανάπτυξη των δοµών υποστήριξης (Εργαστήρι του ΙΝΚΠΟ), ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα δίνει διεξόδους σε φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής, σε µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και σε κοινωνικούς επιστήµονες Αξιοποίηση της συµµετοχής ερευνητών του ΕΚΚΕ σε Σ φορέων και Οργανισµών του ηµοσίου και του Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα (ΟΑΕ, ΕΣΥΕ, κ.λπ.) Συµµετοχή στον σχεδιασµό και στη διενέργεια επιστηµονικών ερευνών πεδίου και ερευνών πάνελ, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για τον σχεδιασµό και τη χάραξη πολιτικής σε επίκαιρα κοινωνικά θέµατα Ανάδειξη της ανάγκης εκπόνησης µελετών και εφαρµογής ειδικών προγραµµάτων για κοινωνικές οµάδες οι οποίες συνήθως αγνοούνται από τις «επίσηµες» στατιστικές Βελτίωση της συµµετοχής σε διεθνή δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράµµατα (7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) προγράµµατα λόγω αδυναµίας σχεδιασµού και υλοποίησης Παγίωση των τάσεων γήρανσης και µη ανανέωσης του προσωπικού. Συνέχιση της στέγασης του ΕΚΚΕ σε ακατάλληλες κτιριακές υποδοµές ιατήρηση της χαµηλής διασύνδεσης της έρευνας µε την εκπαίδευση Ελλειπής ενεργοποίηση των ερευνητών του ΙΝΚΠΟ (λόγω,κυρίως, έλλειψης πόρων) στη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων, στη συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, και στην ευρύτερη διάχυση των πορισµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων Ισχνός αριθµός δηµοσιεύσεων των µελών του ΙΝΚΠΟ σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά Απουσία ενιαίου τρόπου αξιολόγησης, των εργαζοµένων του ΙΝΚΠΟ ως προς τις υποχρεώσεις, τα δικαιώ- µατα, τη συµµετοχή τους σε προγράµ- µατα, κ.λπ. Απουσία συστηµατικής πολιτικής παρακολούθησης των ερευνητικών έργων κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους και µετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων Απουσία συλλογικής εργασίας και κοινής στρατηγικής ανάπτυξης, µικρός βαθµός συνεργασίας µε ερευνητές άλλων ινστιτούτων Μη ανάδειξη του Ινστιτούτου ως Επιστηµονικού Συµβούλου της πολιτείας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής Σταθερή µείωση της ζήτησης αξιόπιστων ερευνητικών αποτελεσµάτων Συνεχιζόµενη, από την πλευρά της πολιτείας, αδιαφορία για την κοινωνική έρευνα και την προώθηση µιας συνεχούς και σταθερής συνεργασίας µε αναθέσεις, τις οποίες το ΙΝΚΠΟ θα µπορούσε να διεκπεραιώσει ικανοποιητικά (π.χ. µε συµµετοχή του στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέµατα που αφορούν ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 5

6 2. Νέα ερευνητική δραστηριότητα στο ΙΝ.Κ.ΠΟ. «ίκτυο Ξενώνων Αντιµετώπισης Κρίσης & Θεραπείας Κακοποιη- µένων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ιωάννινα». (Υπεύθυνος Έργου:. Μπαλούρδος) Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΟΧ ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ («ΧΜ ΕΟΧ») «ίκτυο κοινωνικο-οικονοµικών εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων» (Establishment of a network of socioeconomic experts in the antidiscrimination field-vt » (Υπεύθυνος Έργου:. Καραντινός) Χρηµατοδότηση: Network of independent experts in Social Inclusion (Υπεύθυνος Έργου:. Ζιώµας) Χρηµατοδότηση: COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION PROGRESS : Sub-programme Peer Review and Assessment in Social Inclusion. «Έρευνα-Μελέτη για την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του προγράµµατος Innovative Social Enterprise Development Network (ISEDE NET). Ανάθεση της υλοποίησης της έρευνας-µελέτης στο ΕΚΚΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ (Επιστηµονική Υπεύθυνη: Μ. Κετσετζοπούλου) Χρηµατοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία SOUTH EAST EUROPE «Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για τη σε βάθος αποτίµηση των µεσοπρόθεσµων συνεπειών των κατάστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση και τους τοµείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσµών και τη διαµόρφωση εξειδικευµένης πρότασης για την αντιµετώπισή τους». (Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και την ΚΕ ΡΟΣ Α.Ε.- Επιστηµονικός Υπεύθυνος: καθ. Θ. Μαλούτας) Χρηµατοδότηση: Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» , Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έρευνα καλών πρακτικών για τις µετανάστριες στον τοµέα της απασχόλησης» (Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ Επιστη- µονική Υπεύθυνη:. Κονδύλη) Χρηµατοδότηση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόγραµ- µα Progress Παράλληλα, το ΙΝ.Κ.ΠΟ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα τους τελευταίους µήνες στην προετοιµασία και υποβολή σηµαντικού αριθµού ανταγωνιστικών προτάσεων, στο πλαίσιο των προγραµ- µάτων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της ιεπιστηµονικής ή και ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» του Υπ. Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, «Συνεργασία» της ΓΓΕΤ, «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 2010» του 6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

7 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.ά. 3. Πρόσφατες δηµοσιεύσεις Chrysakis M., Balourdos D., Capella A. (2009), Inequalities in access to tertiary education in Greece: an approach based on the official statistics ( ). Social Cohesion Bulletin, 2009/2, INSPO, EKKE. Κετσετζοπούλου, M. (2009), «Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας των εργαζοµένων: Μια πρώτη προσέγγιση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α /, τ. 128, ΕΚΚΕ, Αθήνα, σ Mouriki, A. (2009), Flexibility and security: an asymmetrical relationship? The uncertain relevance of flexicurity policies for segmented labour markets and residual welfare regimes, AIAS Working Paper, 74, November, Amsterdam, 123 p. 4. Μελέτες (αδηµοσίευτες) Ζιώµας., Χατζαντώνης., Μπούζας Ν., Βεζυργιάννη Κ., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα Α., (2009), «Πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα Τεχνική υποστήριξη των αρµοδίων υπηρεσιών της ΕΕ», ΕΚΚΕ, Αθήνα Ζιώµας., Χατζαντώνης., Κετσετζοπούλου Μ., Μπούζας Ν., Ντούλια Θ., Καπέλλα Α., Τσιγαρίδα Α. (2009), «Εξειδίκευση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ», ΕΚΚΕ, Αθήνα Καραντινός,., «Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές», στο Κόκκος, Α., Βεργίδης,. (επιµ.), Η Εκπαίδευση των Ενηλίκων, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο (υπό έκδοση) Τζωρτζοπούλου Μ., «Η Ελλάδα της µετανάστευσης» στο Μ. Βαρβούνης, Μ. Σέργης (επιµ.), Ελληνική Λαογραφία: Iστορία, Μεθοδολογία, Θέµατα, Συγκλίσεις. Εκδόσεις Ηρόδοτος (υπό έκδοση) 5. Συνέδρια, ηµερίδες, διδασκαλία Ζιώµας,. Εισήγηση στη ιεθνή Ηµερίδα της Επιστηµονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α) µε θέµα «Χαµηλοσυνταξιούχοι και Ηλικιωµένοι Φτωχοί στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κοινωνική Ενσωµάτωση και Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα». Τίτλος εισήγησης: Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα στην ΕΕ-27: Πρόταση Υλοποίησης ΕΕΕ στην Ελλάδα. Αθήνα, 11 εκεµβρίου Εισήγηση στην επιστηµονική συνάντηση του EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Τίτλος εισήγησης: A critical presentation of the Peer review on the Integrated Programme for the Social Inclusion of Roma in Greece. Βρυξέλλες 4 εκεµβρίου Καραντινός,. Συµµετοχή σε συνέδριο στο πλαίσιο του προγράµµατος της ΕΕ Μutual Learning Peer Reviews µε θέµα Professional traineeship for young adults. Λισσαβόνα, 19 και 20 Νοεµβρίου Η εισήγηση είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: views,cntnt01,detail,0&cntnt01template= display_by_year&cntnt01year=2009&cn ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 7

8 Μπαλούρδος,. Συµµετοχή στο Σεµινάριο: «Οι ηµογραφικές Προκλήσεις στην Κύπρο και οι Πολιτικές για την Οικογένεια», το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας της Κυπριακής ηµοκρατίας. Τίτλος εισήγησης: Καθιέρωση ηµογραφικής Πολιτικής και τον Εντοπισµό των Τοµέων Παρέµβασης µε έµφαση στις πολιτικές για την οικογένεια στην Κύπρο, Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου Παπαλιού, Ο. Εισήγηση στην Ηµερίδα του Συλλόγου Τριτέκνων Φθιώτιδας µε θέµα: «ηµογραφικό Ζήτηµα και Τριτεκνία». Τίτλος εισήγησης: Παράθεση στατιστικών δεδο- µένων και θέσεων για το ηµογραφικό ζήτηµα. Λαµία, 22 Νοεµβρίου Μ. Χρυσάκης Συµµετοχή σε στρογγυλό τραπέζι µε θέµα: «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία» στο πλαίσιο του 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας. Τίτλος εισήγησης: Φτώχεια, αποστέρηση και ανισότητες στην υγεία: Παλαιές και νέες προκλήσεις. Αθήνα., εκεµβρίου. Συνεργασίες ερευνητών µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα Ζιώµας,. Σεµινάριο µε θέµα: Πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 Μουρίκη, Α. Σεµινάριο µε θέµα: Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας: µύθοι και πραγµατικότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού στην Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Παντείου Πανεπιστηµίου. Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2009 Σεµινάριο µε θέµα: Πόσο επίκαιρη είναι στις σηµερινές συνθήκες, η ατζέντα της ευελιξίας µε ασφάλεια (flexicurity), και κατά πόσο ενδείκνυνται οι πολιτικές αυτές για χώρες µε κατακερµατισµένες αγορές εργασίας και υπολειµµατικό κοινωνικό κράτος, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του ΕΟΣ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα, 4 Μαρτίου Μπαλούρδος,. ιδασκαλία του µαθήµατος: «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας», στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (συνδιαδασκαλία µε την καθ. Ν. Κυριαζή). Παπαλιού, Ο. Σεµινάριο µε θέµα: Νοικοκυριά και οικογένειες στην Ελλάδα: χαρακτηριστικά, συνθήκες διαβίωσης και πολιτικές, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµ- µατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 16 εκεµβρίου Σπυροπούλου, Ν. Σεµινάριο µε θέµα Η µέτρηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα, στο θεµατικό εργαστήρι µε τίτλο «Χρήση Ποσοτικών Μεθόδων στην Κοινωνική Έρευνα», στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

9 του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο µάθηµα «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογία». Ρέθυµνο, 29 Ιανουαρίου Φακιολάς, Ν. ιάλεξη µε θέµα: «Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλµατος» στους µαθητέςτριες Β Γυµνασίου Κερκύρας. Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου 2010 ιάλεξη µε θέµα: «Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλµατος» στους µαθητέςτριες Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών Ν.Ψυχικού. Αθήνα, 6 Μαρτίου Φρονίµου, Ε. Σεµινάριο µε τίτλο Γυναίκες κρατούµενες και κοινωνικός αποκλεισµός, στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο του µαθήµατος «ηµογραφική οµή της Ελληνικής Κοινωνίας». Αθήνα, 20 Ιανουαρίου ιάλεξη µε θέµα: «Τι είναι η εγκληµατολογική έρευνα;» στους γονείς και µαθητές-τριες της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών Ν. Ψυχικού. Αθήνα, 6 Μαρτίου Χρυσάκης, Μ. Ανάθεση αυτοδύναµης διδασκαλίας του µαθήµατος: «Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα», Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, Τµήµα ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Συµµετοχή στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών εργασιών Μπαλούρδος,. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής σε 3 διδακτορικές διατριβές, οι δύο εκ των οποίων εκπονούνται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης µε επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Α. Κόντη, και η τρίτη η οποία εκπονείται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης µε επιβλέποντα τον Καθηγητή Β. Κοτζαµάνη. Μπαλούρδος,. Μέλος της τριµελούς επιτροπής στην υποστήριξη της µεταπτυχιακής εργασίας «Χαρακτηριστικά και τάσεις της απασχόλησης των µεταναστών, », της Β. Σπόρου. Τριµελής εξεταστική επιτροπή: Ν. Κυριαζή (επιβλέπουσα),. Μπαλούρδος, Α. Λυδάκη. Αθήνα, 9/3/2010 Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΠΜΣ Τµήµατος Κοινωνιολογίας, «Κοινωνικός αποκλεισµός και µειονότητες». 6. Αφιέρωµα: «Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας » Βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιµασία της 4 ης έκδοσης του «Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας» το οποίο εφέτος θα είναι αφιερωµένο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού. Την έκδοση επιµελούνται οι Μ. Ναούµη, Γ. Παπαπέτρου, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φρονίµου και Μ. Χρυσάκης. Ο παρών τόµος στην τελική του µορφή θα αποτελείται από 14 άρθρα µελών του Ινστιτούτου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προβλη- µατισµού, όπως προκύπτει από τις περιλήψεις που παρατίθενται παρακάτω. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010 9

10 Εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης Μαρία Κετσετζοπούλου Στο άρθρο αυτό, εξετάζονται οι µεταβολές που επήλθαν στο εργατικό δυναµικό και την απασχόληση κατά την περίοδο (Γ τρίµηνο), όπως αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού υναµικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Οι βασικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας για την περίοδο αυτή, συνοψίζονται ως εξής: αύξηση της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, αύξηση του αριθµού των µακροχρόνια ανέργων, σηµαντική µείωση της απασχόλησης των ανδρών σε όλες τις ηλικίες, µείωση της απασχόλησης ανδρών και γυναικών έως 44 ετών, αύξηση της απασχόλησης των ατόµων άνω των 45 ετών, κυρίως µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, και ειδικότερα των γυναικών, σηµαντική µείωση της µισθωτής εργασίας, κυρίως των ανδρών, αύξηση της µερικής απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων ανδρών, µείωση της απασχόλησης στους περισσότερους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας του τριτογενή και κυρίως του δευτερογενή τοµέα και αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα. Η πολυπολιτισµική πραγµατικότητα στα σχολεία. Αναγκαιότητα µιας νέας στρατηγικής για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών Γεωργία Παπαπέτρου Μαρία Τζωρτζοπούλου Πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα, έννοιες που χρησιµοποιούνται διεθνώς και ευρέως στην εκπαίδευση στις µέρες µας, απασχολούν και τη χώρα µας ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα της. Η νέα πραγµατικότητα στην εκπαίδευση, όπως έχει διαµορφωθεί µε την ολοένα αυξανόµενη παρουσία των άλλοδαπών µαθητών, φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις αναγκαίες διευθετήσεις και, γιατί όχι, και ένα νέο προσανατολισµό της, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής. Η εισαγωγή της διαπολιτισµικής διάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί µια συνεχή και συστηµατική προσπάθεια που να είναι ενταγµένη σε ένα πλαίσιο γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σηµαντικός διότι καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο γενικών θεµάτων διδασκαλίας, όσο και σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι µόνον αποδέκτες αλλά και φορείς αλλαγών, υπογραµµίζοντας ορθά τις αλλαγές που πρέπει να δροµολογηθούν και σε επίπεδο στόχων σχολείου και σε επίπεδο επιµόρφωσής τους. Η απουσία εξειδικευµένης γνώσης αποτελεί βασικό παράγοντα που εµποδίζει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους γλωσσικά και πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός έχει σήµερα την ανάγκη µιας διαρκούς επιµόρφωσης και κατάρτισης, προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Η φτώχεια στην Ελλάδα. Συγκριτικά στοιχεία µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιονύσης Μπαλούρδος - Ματίνα Ναούµη Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της έντασης και της έκτασης της φτώχειας στην Ελλάδα, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας EU- SILC 2007 & 2008, που δηµοσιεύονται από την Eurostat. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, η οποία συνιστά το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι πολιτικές αντιµετώπισης της φτώχειας. Επιπλέον, καθορίζονται οι βασικές αιτίες της φτώχειας και ξεχωρίζουν οι οµάδες υψηλού κινδύνου. Όπως προκύπτει, η κατάσταση εµφανίζει στοιχεία έντονης πόλωσης. Από το ένα άκρο, υπάρχουν οι σκληροί πυρήνες, δηλαδή χώρες µε µέγιστες τιµές στους δείκτες φτώχειας (Λετονία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία). Στο άλλο άκρο, υπάρχουν οι Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, ανία, Φινλανδία) οι οποίες 10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

11 πλαισιώνονται από χώρες όπως η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχία, στις οποίες ο κίνδυνος φτώχειας είναι ελάχιστος. Επιπλέον, προκύπτει ότι υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν οι άνεργοι, οι µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι οικογένειες µε πολλά παιδιά. Τέλος, διαπιστώνεται ότι η απασχόληση καθώς και η υψηλή εκπαίδευση σε όλες τις χώρες, δρουν ως δίχτυ προστασίας κατά της φτώχειας. Το ζήτηµα των αστέγων: µια πρώτη προσέγγιση Όλγα Παπαλιού Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κοινωνικά αποκλεισµένη οµάδα των αστέγων, τα ποσοστά της οποίας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Παρατίθενται τα στοιχεία της πρόσφατης καταγραφής τους, καθώς και τα ευρήµατα ερευνών σχετικά µε την ταυτότητα και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Επίσης, αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι άστεγοι, τόσο σε θεσµικό επίπεδο, όσο και στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα, από τις ελλειπείς υπηρεσίες παροχής κοινωνικής φροντίδας και από τα προγράµµατα που υλοποιούνται για αυτούς από διάφορους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, Εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις). Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά µε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, διάθεσης πόρων καθώς και υιοθέτησης άµεσων εξειδικευµένων παρεµβάσεων εκ µέρους της Πολιτείας, προκειµένου η κοινωνική πολιτική να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες όλων των επί µέρους κατηγοριών των αστέγων. Ο πλούτος της πραγµατείας περί φτώχειας. ιαχρονικότητα, παγκοσµιότητα, θεραπείες και µεταλλάξεις Χρύσα Καππή Ένα από τα κοινωνικά ζητήµατα το οποίο απολαµβάνει µεγάλο µερίδιο προσοχής στον εµπειρικό χώρο των κοινωνικών επιστηµών είναι η φτώχεια. Η καταγραφή της πορείας του φαινοµένου διαχρονικά, αναδεικνύει την πολυπλοκότητά του και την αναποτελεσµατικότητα των διορθωτικών παρεµβάσεων. Το πλήθος των βιβλιογραφικών προσεγγίσεων υποδηλώνει την ανάγκη σχεδιασµού εξειδικευµένων πλαισίων οργάνωσης για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας των εµπλεκόµενων φορέων ερευνητών, πολιτικών, οργανισµών µε σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρικής παρακαταθήκης, την ανάδειξη των εγγενών προβληµάτων στη µελέτη του φαινοµένου και τον προβληµατισµό για το παρόν και το µέλλον της πραγµατείας. Στο παρόν άρθρο συζητείται η πραγµατεία περί φτώχειας σε µακρο-επίπεδο, ως έναυσµα προβληµατισµού για την αναζήτηση και τη δοκιµασία µεθόδων συγκέντρωσης και οργάνωσης της συσσωρευµένης εµπειρίας και γνώσης. Υποστηρίζεται ότι η ανάγνωση της γραφής περί φτώχειας µέσα από τα πρίσµατα χρόνος, γεωγραφία, κουλτούρα, υποβοηθά τη δόµηση της Οντολογίας της Φτώχειας ως ένα διαρκές δυναµικό πλαίσιο καταγραφής και αναφοράς. Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα: «Μικρός τόπος µεγάλα προβλήµατα» Νικόλαος Μπούζας Η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα στόχο της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα µας. Η διερεύνηση του φαινοµένου δείχνει ότι, παρόλο που ο παιδικός πληθυσµός της χώρας διαχρονικά µειώνεται, ο αριθµός των ανήλικων παιδιών (0-17 ετών) που διαβιούν σε νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν συνθήκες οικονοµικής φτώχειας πλησιάζει τις 450 χιλιάδες (στοιχεία 2007) και µάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Τα ανήλικα παιδιά που ζουν στις αραιοκατοικηµένες περιοχές της χώρας έχουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να ζουν σε φτωχά νοικοκυριά σε σύγκριση µε τα ανήλικα παιδιά των πυκνοκατοικηµένων περιοχών. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών αυξάνεται και η πιθανότητα να είναι φτωχά. Τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας των αραιοκατοικηµένων περιοχών φαίνεται να συνδέονται µε το γεγονός ότι τα φτωχά νοικοκυριά αυτών των περιοχών έχουν κατά µέσον όρο µεγαλύτερο αριθµό παιδιών, ενώ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/

12 οι υπεύθυνοι των νοικοκυριών, αν και εργάζονται αναλογικά περισσότερο σε σύγκριση µε τους υπεύθυνους των υπολοίπων νοικοκυριών, φαίνεται να εξασκούν µη αποδοτικά επαγγέλµατα. Αντίστροφα, τα φτωχά παιδιά των πυκνοκατοικηµένων περιοχών ζουν σε νοικοκυριά που οι υπεύθυνοι παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η διαφορετική «αιτιολόγηση», καθώς και η ευρεία διακύµανση της παιδικής φτώχειας στις περιοχές της χώρας, σηµατοδοτούν τις προτεραιότητες και το είδος των µέτρων πολιτικής για την καταπολέµηση της. Φτώχεια, αποστέρηση και ανισότητες στην υγεία : προκλήσεις και πολιτικές Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση της σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στη φτώχεια, τις ανισότητες και την αποστέρηση στην υγεία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικοί δείκτες, οι οποίοι αφορούν την αυτό-αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας, την ύπαρξη χρόνιων ασθε-νειών, καθώς και τα προβλήµατα περιορισµού των δραστηριοτήτων µε ειδικότερη αναφορά στο φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας των φτωχών και των µη φτωχών. Επιπλέον, διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις που υφίστανται ανάµεσα στους φτωχούς και τους µη φτωχούς όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης και τη χρήση βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς και αναφορικά µε τις δαπάνες των νοικοκυριών, ανάλογα µε το είδος των αγορών υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Επίσης, αναλύεται η σχέση που υφίσταται ανάµεσα σε µια σειρά από φτωχογόνους παράγοντες όπως, η κακή γενική κατάσταση υγείας, τα χρόνια προβλήµατα υγείας και η απουσία κοινωνικής ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, και τον κίνδυνο εµφάνισης της φτώχειας. Τέλος, υποδεικνύονται συγκεκριµένες προτεραιότητες κοινωνικής πολιτικής για τη ρήξη του κύκλου σωρευτικής αιτιότητας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µε έµφαση στη µείωση των κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτήτων στην υγεία. Στρατηγική ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νίκος Φακιολάς Η ανάληψη πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση των αναγκών, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας πόλης προϋποθέτει πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασµό και επαρκή χρηµατοδότηση. Άµεσος στόχος είναι η οργάνωση ορθολογικών παρεµβάσεων υποστήριξης του πληθυσµού και επίλυσης των προβληµάτων του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των υπηρεσιών και υποδοµών ενός ήµου ή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Συµπληρω- µατικά, απαιτείται ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών και συντονισµός, ενίσχυση, διεύρυνση των εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων των πολιτών. Το παρόν άρθρο διαπραγµατεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτόδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οικογενειακές, δηµογραφικές πολιτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aνάλυση κόστους οφέλους για την Ελλάδα Χάρις Συµεωνίδου Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, µε κυρίαρχο παράδειγµα τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία, η υιοθέτηση αποτελεσµατικών µέτρων δηµογραφικής πολιτικής, όπως για παράδειγµα µέτρων εναρµόνισης οικογενειακής και εργασιακής ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα οι δείκτες γονιµότητας να πλησιάζουν το όριο αντικατάστασης των γενεών. Στην Ελλάδα αντίθετα, οι δείκτες αυτοί διαρκώς µειώνονται. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την Ελλάδα ανερχόταν το 2004 χρόνο διεξαγωγής της παρούσας µελέτης περίπου στο 1/3 του κρατικού προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ηµο- 12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

13 σίων απανών για την παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια. Αναπηρία. Θέµατα ορολογίας Γίτσα Κοτταρίδη - Αντώνης Σκορδίλης Από µελέτες, σχετικές µε το θέµα της αναπηρίας, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για την κατάρτιση, τη διάδοση και τη χρησιµοποίηση µιας ορολογίας, ενός γλωσσικού οδηγού, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα αναλύει βασικές έννοιες που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. Χρειάζεται ένα εξειδικευµένο λεξιλόγιο. Σκοπός της δηµοσίευσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο, που θα βοηθήσει στην απαλοιφή άστοχων αναφορών σε άτοµα µε αναπηρία, και θα συµβάλει στην κατάργηση προσεγγίσεων αµηχανίας ή ενοχής που αποτυπώνονται σε ένα µεγάλο µέρος των αναφορών αυτών. Οι προσεγγίσεις αυτές παραβιάζουν το, θεωρητικά, αναφαίρετο δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία στον αυτοπροσδιορισµό. Η δηµοσίευση, επί της ουσίας, αποτελεί ένα άθροισµα προτάσεων επί τη βάσει της ακόλουθης κεντρικής αρχής: εστίαση στον άνθρωπο και όχι στην αναπηρία του, εστίαση στον πολίτη µε αναπηρία, που είναι υποκείµενο δικαιωµάτων, και όχι στον ανάπηρο πολίτη, αντικείµενο φιλανθρωπίας. Η αρχή αυτή συνιστά, από µόνη της, πρόταση. Το «νέο προλεταριάτο»: επισφαλώς εργαζόµενοι, οι παρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας Αλίκη Μουρίκη Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει τρία αλληλένδετα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πρώτον, τη συνεχή εξάπλωση των επισφαλών µορφών απασχόλησης, σε βάρος των ποιοτικών θέσεων εργασίας, και τις επιπτώσεις της στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά και στην κοινωνική συνοχή. εύτερον, την καταλληλότητα ή µη των πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια (flexicurity) για την αντιµετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, σε ένα περιβάλλον ρευστότητας των εργασιακών σχέσεων. Και τρίτον, το έλλειµµα κοινωνικής εµπιστοσύνης και την απουσία συναινετικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Απουσία που σηµατοδοτεί την αδυναµία σύναψης δίκαιων και βιώσιµων συµφωνιών, για την αντιµετώπιση των σηµαντικών προκλήσεων και των κρίσιµων προβληµάτων της αγοράς εργασίας και του κράτουςπρόνοιας. Καταπολέµηση των διακρίσεων: µια προκαταρκτική προσέγγιση ηµήτρης Καραντινός - Σταυρούλα-Ελένη Χριστοφιλοπούλου Το παρόν άρθρο αφορά την έκταση και την πολιτική κατά των διακρίσεων στην Ελλάδα από το 2005, όπως αυτές ορίζονται από το Νόµο 3304/2005 µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ (φυλετικές διακρίσεις) και 2000/78/ΕΚ (απασχόληση). Αρχικά παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί της διάκρισης καθώς και οι οµάδεςστόχοι, όπως αυτές ορίζονται µε βάση τις κατευθύνσεις των Οδηγιών και το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 3304/2005, αλλά και την Εθνική Στρατηγική για τον Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Οι οµάδες αυτές είναι οι µετανάστες, τα άτοµα µε αναπηρία, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες, οι θρησκευτικές µειονότητες και τα άτοµα µε οµοφυλοφιλικό γενετήσιο προσανατολισµό. Στη συνέχεια, αναλύονται οι ενδείξεις και η µορφή που λαµβάνουν οι διακρίσεις στη χώρα µας για κάθε οµάδαστόχο. Τέλος, αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο και τα µέτρα πολιτικής για την εξάλειψη των διακρίσεων από το 2005, αλλά και o ο βαθµός ενσωµάτωσης της έννοιας των ίσων ευκαιριών σε όλο το φάσµα των πολιτικών (non-discrimination mainstreaming). Στόχοι και πολιτικές για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα Ναταλία Σπυροπούλου Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά τις σηµαντικότερες εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία στον τοµέα της κοινωνικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/

14 πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με δεδοµένο το εύρος της κοινωνικής πολιτικής, θα εστιάσουµε κυρίως στις αλλαγές του ευρωπαϊκού πλαισίου άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενώ, όσον αφορά την Ελλάδα, θα γίνει µία επισκόπηση των βασικών πολιτικών και µέτρων που περιλαµβάνονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια µέχρι σήµερα, επικεντρώνοντας κυρίως το ενδιαφέρον στις πολιτικές και τα µέτρα που στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Σκοπός του άρθρου είναι να αποτιµηθούν συνολικά οι µέχρι τώρα πολιτικές, και να αναδειχθούν τα κύρια προβλή- µατα. Το άρθρο διαπιστώνει ότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν επιτύχει πολύ λίγα ως προς τη µείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών. Συµπεραίνει δε ότι για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών πολιτικών και την εύρυθµη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, απαιτούνται τολµηρές παρεµβάσεις και ριζική αναδιάρθρωση των ίδιων των δο- µών και των µηχανισµών που το υπηρετούν. Νέες προσεγγίσεις για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ψυχικά ασθενών: η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιρισ- µών Περιορισµένης Ευθύνης Ζιώµας,. και Βεζυργιάννη, Κ. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η απασχόληση των ψυχικά ασθενών περιοριζόταν, κυρίως, στη µη-αµειβόµενη εργασία που παρείχαν µέσα στα Ψυχιατρικά Ιδρύµατα. Με το άνοιγµα ή/και την κατάργηση των ιδρυµάτων αυτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90, αναδείχτηκε η ανάγκη εξασφάλισης στους ψυχικά πάσχοντες εναλλακτικών µορφών απασχόλησης σε περιβάλλον πραγµατικών συνθηκών εργασίας. Η ανάγκη αυτή, µε δεδοµένες και τις επικρατούσες ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά εργασίας, οδήγησε σε νέου τύπου οργανωτικές/νοµικές µορφές, όπως οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί, οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις κ.ά., που απότελούν, τα τελευταία χρόνια, τις πλέον διαδεδοµένες µορφές στον ευρωπαϊκό χώρο για την εργασιακή επανένταξη των ψυχικά πασχόντων. Η γενικότερη αυτή τάση εµφανίζεται και στην Ελλάδα µε τη θεσµοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Οι ΚοιΣΠΕ συνιστούν µια ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµού, που είναι ταυτόχρονα µονάδες ψυχικής υγείας και παραγωγικέςεµπορικές µονάδες και αποβλέπουν στην εργασιακή επανένταξη των ψυχικά πασχόντων, βασιζόµενες σε µια καινοτόµα εταιρική σχέση µεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζοµένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φορέων από την κοινότητα. Οι δραστηριότητές τους σχετίζονται µε την παραγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, ωστόσο το όφελος σε θέσεις απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων φαίνεται να είναι περιορισµένο, για µια σειρά από λόγους, τους οποίους το παρόν άρθρο επιχειρεί, µεταξύ άλλων, να αναδείξει. 14 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. - NEWSLETTER 3/2010

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

www.ekke.gr τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr

www.ekke.gr τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Μαρτίου 2010 έως τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. "Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη

Ημερίδα. Δείκτες. ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μαρία Θ. Στουμπούδη Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ)" Αθήνα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Για το Σ της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΛΟΥΤΟΣ» (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ στην ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 «ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 3 ης Σεπτεμβρίου 36, 10432 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 52 18 700 Φαξ: 210 52 18 754 Email: kanep@otenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα