ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ Συμφωνία γενομένη σήμερον την μεταξύ των κ.κ. Ch & A Ioannou Developers Limited, εκ Λεμεσού εν τοις εφεξής καλουμένων δια τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου «Ο Πωλητής» αφ`ενός και του αρ.ταυτ. εκ Λεμεσού εν τοις εφεξής καλουμένου δια τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου «Ο Αγοραστής» αφ`ετέρου ΜΑΡΤΥΡΟΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:- 1. Ο Πωλητής δια του παρόντος πωλεί εις τον Αγοραστή και ο Αγοραστής αγοράζει παρά του Πωλητή ένα διαμέρισμα στην Γερμασόγεια Λεμεσού, το οποίο θα κτισθεί εντός του ακινήτου με αριθμούς εγγραφής 0/ /22818,φύλλο 54 σχέδιο 43 στην τοποθεσία «Μερσινιές», Γερμασόγεια Λεμεσός, το οποίον εν τοις εφεξής καλείται το πωλούμενο διαμέρισμα και το οποίο προσδιορίζεται και σημειούται δια του αριθμού...γ4 και χρώματος κίτρινου επί των παρά των συμβαλλομένων υπογραφέντων και επισυνημμένων Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, δυνάμει των οποίων ο Πωλητής αναλαμβάνει να οικοδομήσει και αποπερατώσει το πωλούμενο διαμέρισμα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστον μέρος του παρόντος εγγράφου. Επίσης οποιαδήποτε σχέδια και τεχνικοί όροι θα αποτελούν αναπόσπαστον μέρος του παρόντος εγγράφου,τα οποία ο αγοραστής έχει εξετάσει και εγκρίνει. Ο Πωλητής μαζί με το πωλούμενο διαμέρισμα έχει συμφωνήσει με τους αγοραστές και θα παραχωρήσει και... στεγασμένο/ους χώρο/ους στάθμευσης καθώς και μια αποθήκη εμβαδού... m2,οι οποίοι σημειούνται στο επισυνημμένο σχέδιο δια S Ο Πωλητής θα αποπερατώσει την ανέγερση του πωλούμενου διαμερίσματος και θα παραδώσουν κατοχή αυτού προς τον Αγοραστή εντός 4 μηνών από της υπογραφής του παρόντος εγγράφου. Νοείται ότι εάν η αποπεράτωση και παράδοση μέχρι της ώς άνω προθεσμίας δεν γίνει κατορθωτή λόγω ανωτέρας βίας, Κυβερνητικής απαγορεύσεως, ελλείψεως οικοδομικών υλικών, ή εργατικών χεριών, βιοπραγιών, απεργιών, lock outs, κακοκαιρίας, δυστυχημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που εκφεύγει του ελέγχου του Πωλητή, ο τελευταίος θα δικαιούται εις παράταση της ώς άνω προθεσμίας κατά τόσο χρονικό διάστημα όσον θα υπολογισθεί ότι ο Πωλητής απώλεσε λόγω μίας ή περισσοτέρων ώς άνω αιτιών.

2 -2-3. Η επ`ονόματι του Αγοραστή και μέσω του Κτηματολογίου μεταβίβαση του πωλούμενου διαμερίσματος και αποθήκης και ενός στεγασμένους χώρους στάθμευσης όπως σημειώνονται στο επισυνημμένο σχέδιο δια κίτρινου χρώματος, ελεύθερου παντός εμπραγμάτου ή άλλου βάρους θα γίνει αμέσως μετά την εξασφάλιση από το Κτηματολόγιο ξεχωριστού πιστοποιητικού εγγραφής που να καλύπτει το πωλούμενο διαμέρισμα και μετά την τελεία αποπληρωμή του τιμήματος πωλήσεως, όπως τούτο διαλαμβάνεται κατωτέρω. 4. Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα και έξοδα Κτηματολογίου καθώς και οιαδήποτε τέλη ή φόροι οι οποίοι επιβαρύνουν το πωλούμενο διαμέρισμα μετά την υπογραφή του παρόντος εγγράφου θα βαρύνουν τον Αγοραστή. 5. Το τίμημα πωλήσεως του πωλούμενου διαμερίσματος εκ συμφώνου κι`από κοινού συμφωνείται κι`ορίζεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή εις το ποσόν των Ευρώ...(. Ευρώ) το οποίον θα εξοφληθεί ως ακολούθως:- (α) Ευρώ. = με την υπογραφή του παρόντος εγγράφου (β) Ευρώ. = μέχρι την 20/3/2005 (γ) Ευρώ. = μέχρι την 8/8/2005 (δ) (ε) Ευρώ. = με την παράδοση της κατοχής αυτής εις τον Αγοραστή. Ευρώ... με την τιτλοποίηση Νοείται ότι εάν ο Πωλητής επιδείξει οιανδήποτε εύνοια, ή ανεχθεί οιανδήποτε αναβολή ώς προς την πληρωμή οιασδήποτε δόσεως ή δόσεων, τούτο ουδόλως θα θεωρηθεί ότι επιφέρει οιανδήποτε τροποποίηση εις τους όρους του παρόντος εγγράφου και ούτε θα αποτελεί προηγούμενο και/ή έθιμον,και ούτε θα θεωρείται ότι ο πωλητής παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα του που πηγάζει από την παρούσα συμφωνία η από τον περί συμβάσεων νόμο Οι χρόνοι οι καθορισμένοι για την πληρωμή οιουδήποτε μέρους του τιμήματος πωλήσεως αποτελούν ουσιώδεις όρους του παρόντος εγγράφου. Το εκάστοτε υπόλοιπο τιμήματος πωλήσεως μετά την παράδοση της πωληθείσης κατοικίας, θα φέρει τόκο προς 9% ετησίως και ή το εκάστοτε μέγιστον τραπεζικό επιτόκιο εις βάρος του Αγοραστή

3 -3-6. Κάθε δόση που δεν καταβάλλεται κατά την λήξη της ανεξάρτητα εάν δεν έχει παραδοθεί η κατοχή του πωλούμενου διαμερίσματος θα φέρει τόκον προς 9% ετησίως και/ή το εκάστοτε μέγιστον τραπεζικό επιτόκιο από της ημερομηνίας που έπρεπε να πληρωθεί μέχρι πλήρους και τελείας εξοφλήσεως. 7. Η μη τακτική και εμπρόθεσμος πληρωμή υπό του Αγοραστού των συμφωνηθεισών δόσεων του τιμήματος πωλήσεως δίδει το δικαίωμα εις τον Πωλητή εάν αυτός θέλει όπως εγγράφως ακυρώσει το παρόν έγγραφον και σε τέτοια περίπτωση ο Πωλητής θα δικαιούται να κρατήσει προς όφελος του παν μέρος του τιμήματος πωλήσεως το οποίον ο Αγοραστής κατέβαλεν προς τον Πωλητή μέχρι της ημερομηνίας ακυρώσεως, ως συμφωνηθείσες αποζημιώσεις και περαιτέρω ο αγοραστής θα υποχρεούται να παραδώσει και/η επιστρέψει την κατοχή του διαμερίσματος στον πωλητή και ο αγοραστής παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης του. 8. Νοείται ότι ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αναπτύξει όλη τη δόμηση κάλυψη των εν λόγω τεμαχίων όπως αυτός επιθυμεί και ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της πρόθεσης του πωλητή και δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να εμποδίσει η παρακωλύσει με πράξεις οι ενέργειες την εν λόγω ανάπτυξη. 9. Πάντες οι όροι του παρόντος εγγράφου είναι ουσιώδεις και παράβασης οιουδήποτε όρου δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος να διεκδικήσει αποζημιώσεις, τόκους και έξοδα, επί πλέον οιωνδήποτε θεραπειών που προβλέπονται στο παρόν έγγραφον. 10. Η παρούσα συμφωνία δεσμεύει τους κληρονόμους, διαδόχους, εκδοχείς, διαχειριστές αυτών. 11. Το παρόνέγγραφονεγένετο σε δύο αντίγραφα και έκαστοςτων Συμβαλλομένων έλαβε ανά ένα αντίγραφο. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ 2. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα με συνδετήριες δοκούς και σκελετό από πλαίσια σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κυπριακό Αντισεισμικό κανονισμό. ΤΟΙΧΟΠΟΙΟΙΑ Γίνεται από διάτρητα τούβλα με πάχος 250 ΜΜ για τους εξωτερικούς και 100 ΜΜ για τους εσωτερικούς χώρους. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Θερμομόνωση οροφής : Επιταχύνεται με στρώση ελαφρομπετού μέσου πάχους 100 ΜΜ Mόνωση Υγρασίας.Πάνω από τη στρώση ελαφρομπετού γίνεταιι 4ΜΜ derbigum με ψηφίδα για πλήρη υγρομόνωση της οροφής η ισοδύναμη μόνωση. Στο ισόγειο τοποθετείται γενικά πολυθίνη.κάτω από τη βάση των τοίχων που εφάπτονται με το έδαφος τοποθετείται πρόσθετα λωρίδα κατρόχαρτου. ΔΑΠΕΔΑ Σαλοτραπεζαρία Χωλ-Κουζίνα διαδρόμοι : Μονοκοτούρα αξίας 14 Ευρώ Υπνοδωμάτια : Παρκέ α.α Ευρώ Τ.Μ Μπάνια : Κεραμικά α.α Ευρώ /Τ.Μ. Κλιμακοστάσια: Μάρμαρο Ελληνικό α.α 34 Ευρώ Βεράντες: Μονοκοτούρες α.α Ευρώ 10.00/τ.μ. Eίσοδος : Μάρμαρο ελληνικό α.α 30 Ευρώ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οι εσωτερικές επιφάνειες επικαλύπτονται με επιχρίσματα. Όλες οι εσωτερικές γωνιές προστατεύονται με ενσωματωμένη μεταλλική γωνιά. Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες επικαλύπτονται με επιχρίσματα.επιπρόσθετα η τελευταία στρώση γίνεται με γραφιάτο η σάντεξ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Όλοι οι τοίχοι βάφονται σε τρεις στρώσεις πλαστικής βαφής τύπου EMULSION. Στους τοίχους και στις οροφές των κουζινών,μπάνιων και αποχωρητηρίων τοποθετείται σπάτουλα με τρεις στρώσεις και βάφεται με λαδοπογιά.μέρος των κουζίνων τα μπάνια και τα αποχωρητήρια επενδύονται με κεραμικά α.α. Ευρώ 10.00/Τ.Μ. ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΙ Ολα τα υπνοδωμάτια έχουν ερμάρια φοδραρισμένα εξωτερικά με πλακάζ MDF οξιά βερνικομένο και εσωτερικά με μελαμίνη οξιά. Οι πάγκοι και τα ερμαρακιά της κουζίνας κατασκευάζονται απο πλακάζ MDF οξιά 18ΜΜ. βερνικομένο και εσωτερικά μελαμίνη οξιά..χέρια α.α. 350 Ευρώ συνολικά

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Ολες οι εξωτερικές πόρτες και παράθυρα είναι από πλαίσια αλουμινίου με διπλό γυαλί. Εσωτερικά κατασκευάζεται κρυψώνας για κουρτίνες. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αγοραστικής αξίας 1000 Ευρώ μόνο. ΠΟΡΤΕΣ Α) Εσωτερικές: Eιναι κυψελωτές με πλακάζ οξιά με εξαρτήματα αρίστης ποιότητας και με STOPER δαπέδου στερεωμένες πάνω σε ξύλινη κάσια. Β) Είσοδος κατοικίας : Γίνεται από ξύλο ΙROCOμε εξαρτήματα αρίστης ποιότητας,stoper δαπέδου και «μάτι» στερεωμένο σε ξύλινη κάσια. Γ) Χέρια α.α. 350 Ευρώ συνολικά ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Υπάρχει πρόνοια για μελλοντική εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού SPLIT UNITS ΘΕΡΜΑΝΣΗ Υπάρχει πρόνοια για μελλοντική εγκατάσταση. ΘΕΡΜΟΣΥΦΟΝΑΣ Προβλέπεται ηλιακός θερμοσύφονας. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εκτός του μεγάλου αριθμού πριζών και φώτων,τοποθετούνται επίσης πρίζες για COOKER,θερμοσίφωνα,πλυντήριο,ψυγείο,και Α/C,και όλα τα αναγκαία σημεία ALE RETOUR στα φώτα,τηλέφωνο κ.λ.π. Στις κουζίνες υπάρχει πρόνοια για εξαεριστήρα. ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ Συνδέεται με θυροτηλέφωνο σε συνδυασμό με ηλεκτρική κλειδαριά για την κεντρική είσοδο. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Εκτός από τους χώρους πρασίνου που έχουν προβλεφθεί,όλος ο υπόλοιπος χώρος θα διαστρωθεί με μπετό υψηλής αντοχής ενισχυμένο με δομικό πλέγμα.

Atlas Pantou Properties

Atlas Pantou Properties Έγκωμη Atlas Pantou Properties Η ΕΓΚΩΜΗ είναι το πιο πρόσφατο ποιοτικό έργο της ATLAS PANTOU (PROPERTIES) LTD. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη γης και οικοδομών και με περηφάνια δημιουργεί έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών Η ανάθεση κατασκευής της οικοδομής σε εργολάβο προϋποθέτει συμφωνία στην οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές κατασκευής του κτίσματος και γενικότερα οι υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ ΘΗΒΑ Στρόβολος Θήβα Θήβα Η TOFARCO αναπτύσσει το έργο ΘΗΒΑ που αποτελείται από δέκα διαμερίσματα στην καρδιά του παλαιού Στροβόλου στην περιοχή Αγία Μαρίνα. Το έργο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ναβαρίνο. και Λοχαγού Καποτά. Ναβαρίνο

Ναβαρίνο. και Λοχαγού Καποτά. Ναβαρίνο ΝΑΒΑΡΙΝΟ Λευκωσία Ναβαρίνο και Λοχαγού Καποτά Ναβαρίνο Ένα εντυπωσιακό και σύγχρονο έργο αναπτύσσει η TOFARCO. Το έργο θα βρίσκεται στη Λευκωσία, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, επί της Οδού Αιόλου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. alto court II Το έργο αυτό βρίσκεται στην Εγκωμη 900μ. Απο το Intercollege σε μια ήσυχη γειτονιά οικιστικού χαρακτήρα, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Αποτελείται απο 4 διαμερίσματα 2-υπνοδωματίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 47 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

1 από 47 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: «Ενίσχυση - αποκατάσταση φέροντος οργανισμού και αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΩΓ-ΥΑΧ ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΑΠ: 7977/22-05-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 150 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑ Μ3 α) Εξωτερικές οπτοπλινθοδομές από διάτρητους οπτόπλινθους 7x11x19 ήτοι ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής δύο νέων διώροφων οικοδομών με υπόγειο, μιας δυόροφης και δύο τριώροφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW 2015 Ντουμπάι, 23-26 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW 2015 Ντουμπάι, 23-26 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SHOW 2015 Ντουμπάι, 23-26 Νοεμβρίου 2015 Η Διεθνής Έκθεση BIG 5 SHOW θα λάβει χώρα από 23-26/11/2015, για 36η χρονιά, στο εκθεσιακό κέντρο Dubai

Διαβάστε περισσότερα

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ P.S. HOME INSPIRE 35 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε εξαιρετική περιοχή στη Ψηµολόφου αρχίζουµε την ανέγερση πολυτελούς κατοικιών P.S. HOME INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη

A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη LT Felicity Properties Ltd Quality development with style A L I C E C O U R T 2 στην Κοσμοπολίτικη Έγκωμη (Πίσω από την Ιταλική Πρεσβεία, δίπλα από την Αστυνομία Αγίου Δομετίου) www.felicity-properties.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΑΚ. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ Ν. κ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής έξι τριώροφων οικοδομών με με υπόγειο ιδιοκτησίας κληρονόμων Αραβανή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 3. ΑΝΩΔΟΜΗ 4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤIΡΙΟΥ 5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7. ΜΟΝΩΣΗ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 8. ΥΔΡΕΥΣΗ 9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΤEΡΥΓΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΟΡOΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΜΙΧΑHΛ

Διαβάστε περισσότερα