ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10"

Transcript

1 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝΕΚ Α.Ε. την 23 η Νοεµβρίου 2010 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα αναγκαία γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν, ως είναι εύλογο, την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/07 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ. : , FAX:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ...6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Πληροφόρηση κατά τοµέα Άλλα έξοδα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή Φόρος εισοδήµατος Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Μεταγενέστερα γεγονότα...20

4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Οι τυχόν διαφορές µονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

5 Ε ν δ ι ά µ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Σηµ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (10.251) (8.934) (8.881) (8.187) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (19.707) (21.481) (17.915) (20.349) Άλλα έξοδα 5 (5.356) (1.588) (5.143) (1.220) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.037) (9.178) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (11.248) (11.143) (10.969) (10.918) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες (469) (1.218) (348) (1.333) Κέρδη από συγγενείς Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (14.079) (20.358) Φόρος εισοδήµατος 10 (316) (386) (98) (118) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (14.395) (20.456) Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (15.606) ικαιώµατα µειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - (2) - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (14.395) (20.456) Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (15.606) ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) 9 (0,0967) 0,0618 (0,1268) 0,0539 Σύνοψη Αποτελεσµάτων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.037) (9.178) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (14.079) (20.358) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (14.395) (20.456) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ενδιάµεσων οικονο- µικών καταστάσεων. H

6 Ε ν δ ι ά µ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων (69.270) (66.668) (61.500) (62.789) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.955) (2.879) (2.603) (2.671) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (8.902) (9.633) (7.781) (9.225) Άλλα έξοδα (5.022) (1.084) (5.008) (1.014) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.905) (3.656) (3.839) (3.576) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες (208) 98 (86) (12) Κέρδη από συγγενείς Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος (157) (235) (33) (39) Κέρδη µετά από φόρους Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - (2) - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) 0,0803 0,1613 0,0525 0,1558 Σύνοψη αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ενδιάµεσων οικονο- µικών καταστάσεων. I

7 Ε ν δ ι ά µ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο ( µετοχές χ 1,00) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο (16.628) (917) (22.376) (1.920) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ενδιάµεσων οικονο- µικών καταστάσεων. J

8 Ε ν δ ι ά µ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Υπέρ το κεφάλαιο άρτιο Αποθεµ. αναπρ. ακινήτων Λοιπά αποθε- µατικά Αποτελ. εις νέο Σύνολο ικαιώµ. µειοψηφ. Σύνολο Υπόλοιπο (739) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εννεαµήνου Έγκριση µερισµάτων θυγατρικών - (27) (27) Σχηµατισµός αποθεµατικών θυγατρικών 243 (243) Ίδια κεφάλαια στις Υπόλοιπο (917) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εννεαµήνου 2010 (15.606) (15.606) (14.395) Έγκριση µερισµάτων θυγατρικών Επίδραση από µεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική - (122) (122) (105) (105) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Καταβολή κεφαλαίου θυγατρικής Ίδια κεφάλαια στις (16.628) Μετοχικό Υπέρ το κεφάλαιο άρτιο Αποθεµ. αναπρ. ακινήτων Λοιπά αποθεµατικά Αποτελ. εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εννεαµήνου Ίδια κεφάλαια στις Υπόλοιπο (1.920) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα εννεαµήνου 2010 (20.456) (20.456) Ίδια κεφάλαια στις (22.376) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. K

9 Ε ν δ ι ά µ ε σ ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (14.079) (20.358) Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (75) (331) (22) (260) Προβλέψεις Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας (63) (Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων στοιχείων (9) (5) - - Συναλλαγµατικές διαφορές 1 (21) (1) (6) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (µείον πιστωτικοί τόκοι) Πλέον (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (16.947) (5.030) (11.413) (2.694) Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (10.030) (10.820) (9.772) (10.580) Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος (210) (258) (109) (127) Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση συνδεδεµένων, χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων - - (119) - Προκαταβολές για αγορά συµµετοχών (13.000) (22.500) (13.000) (22.500) Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων και λοιπών επενδύσεων Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.544) (1.913) (599) (1.841) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (14.353) (17.592) (13.440) (17.513) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (27.656) (18.173) (26.000) (18.000) Μερίσµατα πληρωθέντα (80) (18) (1) (10) Σύνολο ροών χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) (14.790) (15.673) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α) + (β) + (γ) 895 (2.976) (883) (3.306) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ενδιάµεσων οικονο- µικών καταστάσεων. L

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ DC

11 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο Η Μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1967 (ΦΕΚ 201/ ) µε την επωνυµία «Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης AE» και το διακριτικό τίτλο «ANEK LINES» (εφεξής «ΑΝΕΚ», «Εταιρεία» ή «Μητρική») και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο δήµος Ελευθερίου Βενιζέλου του νοµού Χανίων και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της λεωφόρου Κ. Καραµανλή στα Χανιά. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Στον Όµιλο, εκτός της Μητρικής, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής: Επωνυµία ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) Ποσοστό Οµίλου 50,11% Έδρα Αγ. Νικόλαος Λασιθίου Μέθοδος ενοποίησης Ολική ραστηριότητα Επιβατηγός ναυτιλία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) 47,85% Στύλος Χανίων Ολική Παραγωγή και διάθεση εµφιαλω- µένου νερού ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 60,37%* Στύλος Χανίων Ολική Παραγωγή και εµπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 99,48%** Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ολική Τουρισµός συµµετοχή σε άλλες εταιρείες παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ. ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97,5%*** Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ολική Ναυτική εταιρεία Ν.959/79 ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 100% Ελ. Βενιζέλος Χανίων Ολική Ναυτική εταιρεία Ν.959/79 ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l. 49% Ancona Ιταλίας Καθαρή θέση Πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών * άµεση συµµετοχή: 24% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 36,37% ** άµεση συµµετοχή: 99% και έµµεση µέσω της ΕΤΑΝΑΠ: 0,48% *** άµεση συµµετοχή: 95% και έµµεση µέσω της ΛΑΝΕ: 2,5% Τον Απρίλιο του 2010 ιδρύθηκε ναυτική εταιρεία του νόµου 959/79 µε την επωνυµία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕ- ΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σκοπό την κυριότητα και εκµετάλλευση ή διαχείριση εµπορικών πλοίων, στην οποία η Μητρική κατέχει το σύνολο των µετοχών. Η «ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συµµετέχει µε ποσοστό 100% στην «ΑΝΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η ο- ποία, όπως και η «ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχει ξεκινήσει δραστηριότητα. Επίσης, η «ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά το β τρίµηνο συµµετείχε µε ποσοστό 83% στο ιδρυτικό κεφάλαιο της «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑ- ΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόµα δραστηριότητα. Τέλος, τον Ιούλιο του 2010 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ µε κεφαλαιοποίηση κερδών και καταβολή µετρητών. Η Μητρική δεν άσκησε το σύνολο των δικαιωµάτων της στην αύξηση µε συνέπεια η συµµετοχή της να διαµορφωθεί από 50% σε 47,85% διατηρώντας, ωστόσο, τον έλεγχο στη θυγατρική. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2010 ανερχόταν σε ά- τοµα για την Εταιρεία (εκ των οποίων τα απασχολούνταν ως πληρώµατα στα πλοία) και σε άτοµα για τον Όµιλο (πληρώµατα πλοίων άτοµα). Αντίστοιχα, στο τέλος της συγκρίσιµης περιόδου η Εταιρεία απασχολούσε άτοµα και ο Όµιλος Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο της ANEK στη συνεδρίαση της 23 ης Νοεµβρίου DD

12 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεµβρίου 2010 (στο εξής «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφεξής «ΠΧΑ») όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB (καθώς και των διερµηνειών τους) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριµένα µε βάση το ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». Ως εκ τούτου, δεν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και θα πρέπει να αναγνωσθούν σε συνδυασµό µε τις δηµοσιευµένες καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2009 οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετηθήκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ίδιες που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων της , εκτός από τα νέα πρότυπα και διερµηνείες που εφαρµόζονται υποχρεωτικά µετά την 1 η Ιανουαρίου Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση να προβεί σε εκτιµήσεις, παραδοχές, υποθέσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ), καθώς και η Επιτροπή ιερµηνειών, έχουν εκδώσει µια σειρά νέων ΠΧΑ και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1 η Ιανουαρίου Τα σηµαντικότερα νέα πρότυπα και διερµηνείες παρατίθεται παρακάτω: Τροποποίηση στο ΛΠ 32 - Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Φεβρουαρίου 2010 Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Τροποποίηση στο ΠΧΑ 1 Περιορισµένη εξαίρεση από συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΠΧΑ 7 κατά την πρώτη εφαρµογή των ΠΧΑ εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2010 Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Τροποποίηση στο ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - γνωστοποιήσεις εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2011 Η τροποποίηση αυτή παρέχει γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου, αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζό- µενη ανάµειξη. Παρέχει, επίσης, καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τρο- DE

13 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ ποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ. ΠΧΑ 9 - Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία - ταξινόµηση και επιµέτρηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013 Με τη Φάση 1 του νέου ΠΧΑ εισάγονται νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρη- µατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Αναθεώρηση του ΛΠ 24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2011 Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στις συναλλαγές µε κρατικές υπηρεσίες και εταιρίες που ελέγχονται από το δηµόσιο. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. ιερµηνεία 14 - Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση) εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2011 Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή η οποία δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. ιερµηνεία 19 - ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2010 Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγ- µάτευσης των όρων µιας υποχρέωση µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειµένου για το µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης α- ποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ΛΠ 39, παρ. 41 και συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η ΕΕ δεν έχει ακόµα υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Κατά την τρέχουσα χρήση το Σ ΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΠΧΑ για το 2010 µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών και την παροχή επιπρόσθετων διευκρινήσεων. Οι περισσότερες από τις βελτιώσεις αυτές έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1 η Ιανουαρίου 2011 και µετά, ενώ επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή τους. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κάποιο από τα πρότυπα ή τις διερµηνείες νωρίτερα. 3. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες των ναυτιλιακών εταιρειών του Οµίλου χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερι- DF

14 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ νούς µήνες -λόγω της τουριστικής κίνησης- και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή διακύµανση µέσα στο έτος. Ως εκ τούτου, οι υψηλότερες πωλήσεις πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης (από έως 30.09) όπου περικλείεται η θερινή περίοδος. 4. Πληροφόρηση κατά τοµέα Βασική δραστηριότητα του Οµίλου είναι η εκµετάλλευση πλοίων σε γραµµές εσωτερικού και εξωτερικού. Οι κυριότερες πηγές εσόδων προέρχονται από τους ναύλους επιβατών, Ι.Χ. και φορτηγών, καθώς και από την εµπορική εκµετάλλευση δραστηριοτήτων (µπαρ, εστιατόρια, καταστήµατα) επί των πλοίων. Τα έσοδα των µη ναυτιλιακών εταιρειών του Οµίλου που συµµετέχουν στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται στις «λοιπές δραστηριότητες». Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η γεωγραφική κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας για το εννεάµηνο των χρήσεων 2010 και 2009: Ναυτιλιακές δραστηριότητες Λοιπές Περίοδος: Εσωτερικό Εξωτερικό δραστηρ/τες Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού DG

15 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Ναυτιλιακές δραστηριότητες Λοιπές Περίοδος: Εσωτερικό Εξωτερικό δραστηρ/τες Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Έσοδα από ναύλους Έσοδα πωλήσεων επί των πλοίων (on board) Λοιπά Σύνολο εσόδων Κόστος πωληθέντων Μικτά αποτελέσµατα Προσθήκες στην αξία των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων περιόδου Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων Μη κατανεµηθέν ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Στα έσοδα από ναύλους εσωτερικού περιλαµβάνονται έσοδα από επιδοτήσεις γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας ποσού χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όµιλο. Αντίστοιχα, την περσινή περίοδο τα έσοδα επιδοτήσεων ήταν χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όµιλο. Οι προσθήκες, οι αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των πλοίων κατανεµήθηκαν στις γεωγραφικές δραστηριότητες ανάλογα µε το χρόνο εκµετάλλευσης κάθε πλοίου στις γραµµές εσωτερικού και εξωτερικού. Οποιαδήποτε περαιτέρω κατανοµή θα ήταν αυθαίρετη δεδοµένου ότι τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού από τα οποία προκύπτουν τα έσοδα και τα κόστη του Οµίλου είναι κοινά και δεν µπορούν να διαχωριστούν σε τοµείς. 5. Άλλα έξοδα Στα άλλα έξοδα του εννεαµήνου περιλαµβάνονται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 5 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όµιλο. DH

16 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οι πίνακες κίνησης των ενσώµατων παγίων στοιχείων για το εννεάµηνο του 2010 και τη χρήση 2009 για τον Όµιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται παρακάτω: Πλοία Οικόπεδα & κτίρια Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοπ. υπό εκτέλ. Σύνολο Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (7) - (5) - (12) Μεταφορές - (109) (14) Αξία κτήσης Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου - - (21) - (21) Μεταφορές (350) - Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (7) (7) Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου - - (12) - (12) Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Πλοία Οικόπεδα & κτίρια Λοιπός εξοπλισµός Ακινητοπ. υπό εκτέλ. Σύνολο Αξία κτήσης Προσθήκες χρήσης Μειώσεις χρήσης (7) (7) Μεταφορές - (109) Αξία κτήσης Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις χρήσης (7) (7) Σωρευµένες αποσβέσεις Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις περιόδου Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αναπόσβεστη αξία Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: α) ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων 364,3 εκατ. και β) προσηµειώσεις επί των ακινήτων ποσού 12,6 εκατ. και ενέχυρα επί των µηχανηµάτων (των θυγατρικών «ΕΤΑΝΑΠ» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ») ποσού 2,5 εκατ. DI

17 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Τα ανωτέρω βάρη υφίστανται σε ασφάλεια δανειακών υποχρεώσεων το συνολικό ύψος των οποίων κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2010 ανέρχεται σε 259,1 εκατ. 7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων έχει ως εξής: ιαθέσιµα στο ταµείο Τραπεζικές καταθέσεις (όψεως και προθεσµίας) Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου είναι σε ευρώ. 8. Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Το σύνολο των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων του Οµίλου στις ανέρχεται σε χιλ. εκ των οποίων τα χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Με την αναδιάρθρωση του µακροπρόθεσµου δανεισµού της Μητρικής, που έγινε στη χρήση 2008, συνάφθηκαν κοινοπρακτικά δάνεια συνολικού ύψους 245 εκατ., µε συνασπισµό τραπεζών, κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διάρκειας 8 ετών (µε τελική ηµεροµηνία αποπληρωµής την 31 η Μαρτίου 2016). Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου συνάφθηκε νέο τριετές δάνειο κυµαινόµενου επιτοκίου ύψους 40 εκατ. Οι ηµεροµηνίες λήξης (εξέλιξη πληρωµών) των µακροπρόθεσµων δανείων της Εταιρείας κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2010 έχουν ως εξής: Εντός του επόµενου έτους Μεταξύ 1 και 5 ετών Άνω των 5 ετών Για τα ανωτέρω µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν παρασχεθεί εµπράγµατες εγγυήσεις (ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων, εκχώρηση προϊόντος ασφαλιστικής αποζηµίωσης) υπέρ των δανειστριών τραπεζών (βλ. σηµείωση 6). Τα υπόλοιπα των ανωτέρω δανείων που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς αποτιµήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και δεν διαφέρουν ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους. 9. Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους / (ζηµιάς) που αναλογεί στους µετόχους της Μητρικής µε το σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τα αποµειωµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά καθώς δεν υφίστανται δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής (15.606) (20.456) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) (0,0967) 0,0618 (0,1268) 0,0539 DJ

18 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Φόρος εισοδήµατος Η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος για τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των πλοίων τους. Ως φόρος εισοδήµατος θεωρείται αυτός του ν. 27/1975 (φόρος βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων) ο οποίος επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου του Οµίλου κατά 102 χιλ. Ο φόρος εισοδήµατος επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων των µη ναυτιλιακών εταιρειών του Οµίλου ανήλθε σε 161 χιλ., ενώ η επιβάρυνση από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις µε κέρδη άνω των 100 χιλ. για τη χρήση 2009 σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 ανήλθε σε 34 χιλ. Τέλος, στο φόρο εισοδήµατος του Οµίλου για το εννεάµηνο περιλαµβάνονται 6 χιλ. από αναβαλλόµενους φόρους και επιπλέον προβλέψεις ποσού 13 χιλ. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις ΑΝΕΚ ΛΑΝΕ ΕΤΑΝΑΠ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι εταιρείες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει σχετικές προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν κατά το µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών. Οι σωρευµένες προβλέψεις στις ανέρχονται σε 25 χιλ. για την Εταιρεία και σε 131 χιλ. για τον Όµιλο. 11. Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Τα υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΛΠ 24, κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2010 και 31 η εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής: Απαιτήσεις από: - θυγατρικές συγγενείς λοιπά συνδεόµενα µέρη διευθυντικά στελέχη & µέλη.σ Υποχρεώσεις σε: - θυγατρικές συγγενείς λοιπά συνδεόµενα µέρη διευθυντικά στελέχη & µέλη.σ Αντίστοιχα, οι αγορές και πωλήσεις µε τα συνδεδεµένα µέρη για το εννεάµηνο των χρήσεων 2010 και 2009 έχουν ως εξής: Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από: - θυγατρικές συγγενείς λοιπά συνδεόµενα µέρη DK

19 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Πωλήσεις υπηρεσιών σε: - θυγατρικές λοιπά συνδεόµενα µέρη Αµοιβές µελών.σ. και στελεχών Οι µικτές αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για το εννεάµηνο των χρήσεων 2010 και 2009 αφορούν σε βραχυπρόθεσµες παροχές και αναλύονται ως εξής: Εκτελεστικά µέλη.σ Μη εκτελεστικά µέλη.σ ιευθυντικά στελέχη εσµεύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις Λειτουργικές µισθώσεις: έχει συνάψει συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που αφορούν, κυρίως, στην ενοικίαση κτιρίων και στη ναύλωση πλοίων και λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες εντός της επόµενης πενταετίας. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης κτιρίων και πλοίων βάσει των σχετικών συµβολαίων στις έχουν ως εξής: Εντός του επόµενου έτους Από το 2ο έως και το 5ο έτος Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις: Στη χρήση 2009 η Μητρική Εταιρεία υπέγραψε συµφωνία µε την εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ» για τη µεταβίβαση του 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS», αντί συνολικού τιµήµατος 125 εκατ. µε τµηµατικές καταβολές µέχρι το τέλος του 2012 (ποσό 25 εκατ. για τη χρήση 2010). Στα πλαίσια της συµφωνίας αυτής, η ΑΝΕΚ µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων είχε καταβάλει το ποσό των 47,5 εκατ. το οποίο περιλαµβάνεται στο κονδύλι του ισολογισµού «λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις». 13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Σε βάρος των εταιρειών του Οµίλου δεν εκκρεµούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή άλλες υποχρεώσεις που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάστασή του. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις του Οµίλου στις που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του, αφορούν σε εγγυήσεις που έχει παράσχει για εξασφάλιση υποχρεώσεων και καλής εκτέλεσης έργων οι οποίες ανέρχονται σε χιλ. Αντίστοιχα, έχει λάβει εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ύψους χιλ. DL

20 Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν Ε ν δ ι ά µ ε σ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α π ό 1 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ έ ω ς 3 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ Μεταγενέστερα γεγονότα Η β επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η β επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση της 21 ης Νοεµβρίου 2010 µε θέµα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των 25,2 εκατ., αναβλήθηκαν για τις 19 εκεµβρίου εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 30 ης Σεπτεµβρίου 2010 γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να αναφερθούν στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Χανιά, 23 Νοεµβρίου 2010 Ο Β Αντιπρόεδρος Ο ιευθύνων Σύµβουλος Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης Α..Τ. ΑΑ Α..Τ. Π Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου Στυλιανός Ι. Στάµος Α..Τ. Μ Ιωάννης Ε. Σπανουδάκης Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ Α τάξης EC

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ενδιάµεσες συνοπτικές ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/9/2012 Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Συµφώνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ A. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013 ΚAΡΑΤΖΗ Α.Ε. Βιοµηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βιοµηχανική Περιοχή 71110 Ηράκλειο Κρήτης Γ.Ε.ΜΗ. 077088427000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2013 & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2013  & 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19. 20.  21. 22. 23. 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30. ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. Α.M.A.E: 62942/03/B07/28, Λ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2010 VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net.

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net. VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα