Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012

2 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις γνώσεις που αποκόμισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του και να μεταβεί από το γενικό στο ειδικό, εξειδικευόμενος σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Πριν από την τελική επιλογή του προς εξέταση αντικειμένου και την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητο να γίνει μία βιβλιογραφική επισκόπηση ώστε να αποκτηθούν περαιτέρω γνώσεις πάνω στο θέμα στο οποίο προσανατολίζεται ο φοιτητής, να ανιχνευτούν οι σύγχρονες τάσεις στο πεδίο και να διασφαλιστεί το γεγονός ότι το αντικείμενο της εργασίας αποτελεί state of the art. Ως πηγές πληροφόρησης προτείνονται βιβλία, επιστημονικά άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σε ειδικές περιπτώσεις ιστότοποι. Ξεκινώντας τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποφασίσει τη γενική δομή της έχοντας υπόψη του ότι πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά σημεία: Αναφορά στη υπάρχουσα βιβλιογραφία όπου καταγράφονται δεδομένα, μέθοδοι και μελέτες σχετικές με τη θεματολογία που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι σημαντικό να διαφανεί το κενό που θα προσπαθήσει να καλύψει ο διδασκόμενος. Πολλές φορές, θέματα πτυχιακών προκύπτουν από τις προτάσεις για περαιτέρω μελέτη προηγούμενων πτυχιακών εργασιών. Μετά το πέρας της βιβλιογραφικής επισκόπησης ο φοιτητής θα είναι σε θέση να ορίσει ακριβέστερα το θεωρητικό υπόβαθρο της πτυχιακής του και να επιλέξει την κατάλληλη μεθοδολογία για την επίτευξη του στόχου του. Ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί, με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί και σε τι προσβλέπει. Για παράδειγμα η Μελέτη Περίπτωσης (case study) αναφέρεται ως ένα συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα που συχνά σχεδιάζεται για να σκιαγραφήσει μια γενικότερη κατάσταση (Nisbet &Watt, 1984). Στην ανάλυση της μεθοδολογίας θα συμπεριληφθούν επίσης οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων που θα επιλέξει ο φοιτητής και θα καταγραφούν / παρουσιαστούν τα συλλεχθέντα δεδομένα. Ανάλυση, αξιολόγηση και σχολιασμός των ευρημάτων, είναι το αμέσως επόμενο βήμα, έτσι ώστε να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα. Στο τελευταίο μέρος γίνεται μια ανασκόπηση, που ουσιαστικά περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά του στόχου και των σταδίων της πτυχιακής εργασίας, των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και κυρίως των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε ο φοιτητής. Προς αποφυγή παρανοήσεων, τα αποτελέσματα στηρίζονται σε στοιχεία και ερμηνείες που προέκυψαν από συγκεκριμένα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής, ενώ τα συμπεράσματα αξιολογούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη γενικότερη πορεία της έρευνας. Στο τέλος περιλαμβάνεται η παράγραφος που αναφέρεται στην μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που πραγματεύεται η πτυχιακή εργασία. Να επισημανθεί ότι η τελική διαμόρφωση των περιεχομένων και της μορφής της πτυχιακής θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Κοφινάς Παναγιώτης, 2012

3 Δομή της Πτυχιακής Εργασίας Οι πτυχιακές εργασίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αξιοποίησή τους από τρίτους επιτρέπεται μόνο για προσωπική μελέτη και έρευνα και όχι για εμπορικούς σκοπούς, καθώς τα πνευματικά δικαιώματά ανήκουν στον συγγραφέα και στον επιβλέποντα καθηγητή, σε ότι αφορά στα πρωτότυπα κομμάτια. Ο επιβλέπον καθηγητής της πτυχιακής είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τον φοιτητή και θα βοηθήσει στην από κοινού διαμόρφωση του προς έρευνα αντικειμένου. Θα παρέχει επίσης, κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών καθώς και περαιτέρω συμβουλές και διευκρινήσεις,έτσι ώστε να καλυφθεί το θέμα της εργασίας σε ικανοποιητικό βαθμό. Η πιο συνηθισμένη δομή μιας πτυχιακής περιλαμβάνει τα παρακάτω: Σελίδα τίτλου. Περιλαμβάνει το όνομα του τμήματος της σχολής και του ιδρύματος, τον τίτλο της πτυχιακής, τα ονόματα του φοιτητή ή των φοιτητών που εργάστηκαν πάνω στο θέμα, το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή και στο κάτω μέρος τον μήνα και την χρονιά που υποβάλλεται η πτυχιακή. (Βλέπε Παράρτημα) Περίληψη (Αbstract). Αναφέρεται εν συντομία το περιεχόμενο της πτυχιακής ( λέξεις) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Πίνακας Περιεχομένων. Αναφέρεται η σελίδα που βρίσκεται το κάθε κεφάλαιο και υποκεφάλαιο και ξεχωριστά λίστες σχημάτων-εικόνων, πινάκων και κατάλογος συμβόλων και συντομογραφιών. (Βλέπε Παράρτημα) Ευχαριστίες. Αναφέρονται τα άτομα ή/και οι οργανισμοί οι οποίοι βοήθησαν στην δημιουργία της πτυχιακής Το κυρίως μέρος της πτυχιακής που περιλαμβάνει o Εισαγωγή. o Βιβλιογραφική Επισκόπηση o Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας o Μεθοδολογία Έρευνας o Αποτελέσματα o Συμπεράσματα- Μελλοντική έρευνα (Future work) Βιβλιογραφία. Περιλαμβάνει μια λίστα με όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η πτυχιακή. Παραρτήματα (προαιρετικό, εάν υπάρχουν). Περιλαμβάνει στατιστικούς υπολογισμούς, πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή αναλύσεων, στοιχεία αναλύσεων, ερωτηματολόγια, σχέδια, πηγαίο κώδικα κ.τ.λ. Οπισθόφυλλο. Στην εσωτερική πλευρά του επικολλάται φάκελος, στον οποίο επισυνάπτεται ολόκληρη η εργασία σε ηλεκτρονική μορφή εγγεγραμμένη σε οπτικό δίσκο (CD-ROM). Κοφινάς Παναγιώτης, 2012

4 Μορφοποίηση Πτυχιακής Εργασίας Όσον αφορά τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες μορφοποιήσεις : ΤίτλοιΚεφαλαίων: 16 bold (Times New Roman) Τίτλοι ενοτήτων κεφαλαίου (υποκεφάλαια) : 14 bold (TimesNewRoman) Τίτλοι υποενοτήτων υποκεφαλαίων: 12 bold (TimesNewRoman) Κείμενο : 12 (Times New Roman) Αναφορές: 11 (Times New Roman) Λεζάντες εικόνων και σχημάτων : 10 (TimesNewRoman) Ονομασία πινάκων : 12 underline (Times New Roman) Η αρίθμηση των σελίδων να είναι στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια πρέπει να έχουν αρίθμηση και τίτλο. Περιθώρια: Αριστερά 3,00 εκατ./ Δεξιά 2,00 εκατ./ Πάνω 2,50 εκατ./ Κάτω 2,50 εκατ. Πλήρη στοίχιση του κειμένου. Το κείμενο να είναι σε χαρτί μεγέθους Α4 και το διάστιχο να είναι 1,5. Η κάθε πτυχιακή εργασία παραδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα. Απαραίτητη κρίνεται η βιβλιοδεσία του κάθε αντιτύπου με πλαστικό εξώφυλλο. Η Προφορική Παρουσίαση Η προφορική παρουσίαση έχει ως σκοπό την διασφάλιση των ακολούθων: Ο φοιτητής να είναι σε θέση να δομήσει μία προφορική παρουσίαση με: - Εισαγωγή, αναφέροντας τα ουσιώδη στοιχεία για τα οποία πρόκειται να μιλήσει - Ένα περιεκτικό τμήμα στο οποίο θα παρουσιαστούν ιδέες σε επίπεδο ανάλογο με το γνωστικό υπόβαθρο των ακροατών και της εξεταστικής επιτροπής - Μία διαφάνεια- κατακλείδα, που διατυπώνει τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της παρουσίασης Ο φοιτητής να μπορεί να μιλάει με σαφήνεια και κύρος πάνω σε ένα θέμα στο οποίο έχει εκπονήσει σημαντική έρευνα Ο φοιτητής να κάνει σωστή κατανομή του χρόνου ομιλίας έτσι ώστε ο χρόνος επεξήγησης για κάθε σημείο να είναι ανάλογος με τη σημαντικότητα αυτού. Ο φοιτητής να είναι σε θέση να απαντήσει ολοκληρωμένα σε ερωτήσεις που θα του τεθούν από το ακροατήριο Οι ημερομηνίες εξέτασης και παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας ορίζονται από την γραμματεία μετά την υποβολή της αίτησης από τον σπουδαστή και σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται έως ένα (1) έτος και δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση του Συμβουλίου Τμήματος για ένα (1) επιπλέον έτος. Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή καθηγητών. Η παρουσίαση της πτυχιακής είναι διάρκειας περίπου λεπτών και γίνεται από τον σπουδαστή συνήθως με χρήση του προγράμματος Κοφινάς Παναγιώτης, 2012

5 PowerPoint. Η διάρκεια της παρουσίασης και των εποπτικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να ποικίλει ύστερα πάντα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Κοφινάς Παναγιώτης, 2012

6 Βοηθητικό Υπόδειγμα Πτυχιακής Εργασίας (Εξώφυλλο) Κοφινάς Παναγιώτης, 2012

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τίτλος Πτυχιακής (Κεφαλαία) Όνομα Σπουδαστή (Κεφαλαία) Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή (Κεφαλαία) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (Ημερομηνία Υποβολής) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Π. Ραλλη & Θηβών 250, Αιγάλαιω, Αθήνα Ελλάδα Τηλ

8 Παράδειγμα Περιεχομένων Περιεχόμενα Κατάλογος Σχημάτων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κατάλογος Πινάκων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Περίληψη... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Ευρετήριο... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική ΑνασκόπησηΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 1.1 Φωτοβολταϊκα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Αρχή Λειτουργίας Φωτοβοταϊκών Κυττάρων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Μοντέλο Φωτοβολταϊκου ΚυττάρουΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Παράδειγμα Καταλόγου Εικόνων Λίστα Εικόνων Εικόνα 1.1 Φωτοβολταϊκό μοντέλο με μία δίοδο Εικόνα 1.2 Φωτοβολταϊκό μοντέλο με δύο διόδους Εικόνα 2.1PVcell sone diode model Εικόνα 3.1PVcell sone diode model with series resistance Παράδειγμα Καταλόγου Πινάκων Λίστα Πινάκων Πίνακας 1.1 Παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος Πίνακας 1.2Αναλυτικό κόστος ηλιακού πάρκου 100KW Παράδειγμα Κατάλογου Συμβόλων & Συντομογραφιών Κατάλογος Συμβόλων & Συντομογραφιών I ph I sc V oc ΙΕΕΕ Φωτόρευμα (Α) Ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Α) Τάση ανοιχτοκυκλώσεως (V) Institute of Electrical and Electronics Enginners Κοφινάς Παναγιώτης 2012

9 Παράδειγμα εικόνας Ppv W Irradiance 1000W/ m 2 Cell Temperature Κ Κ Κ Κ 1 Irradiance 500W/ m Vpv V Εικόνα 2.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες φωτοβολταικού κυττάρου για διαφορετικές θερμοκρασίες και για διαφορετική φωτεινή ισχύ Παράδειγμα Πίνακα Πίνακας 3.1 Πειραματικές Μετρήσεις Φωτοβολταϊκού Κυττάρου Παράδειγμα Εξίσωσης V(V) I(A) P(W) ( ) ( ) (5.1) Σημείωση: Οι εικόνες, τα σχήματα, οι πίνακες και οι εξισώσεις αριθμούνται με δύο αριθμούς που χωρίζονται μεταξύ τους με. π.χ (μ.ν). Ο μ αριθμός προσδιορίζει τον αριθμό του κεφαλαίου και ο ν αριθμός προσδιορίζει την κατά αύξουσα σειρά που εμφανίζεται το εκάστοτε στοιχείο (πίνακας, εικόνα, εξίσωση) μέσα στο κεφάλαιο. Κοφινάς Παναγιώτης 2012

10 Παραδείγματα και Συμβουλές Αναφορών Στην πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται αναφορά των πηγών απ όπου αντλήθηκαν πληροφορίες και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η αναφορά των πηγών εξυπηρετεί στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να ανατρέξει και να βρει περαιτέρω πληροφορίες για οτιδήποτε θεωρεί ενδιαφέρον. Πηγές πληροφόρησης μπορούν να θεωρηθούν βιβλία, άρθρα και σε ειδικές περιπτώσεις ιστότοποι. Οι αναφορές τοποθετούνται στο κεφάλαιο της Βιβλιογραφίας και προτείνεται να είναι αριθμημένες (numeric style). Η αρίθμηση αυτή θα πρέπει να συνάδει με την αρίθμηση μέσα στο κείμενο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα κομμάτι κειμένου που βασίζεται σε κάποια πηγή είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά βάζοντας τον αντίστοιχο αριθμό της αναφοράς είτε μέσα σε αγκύλες, είτε σε μορφή εκθέτη (βλέπε Παράδειγμα Βιβλιογραφίας). Είδη Αναφορών Όταν γίνεται αναφορά σε βιβλίο σημειώνονται με τη σειρά τα εξής: Επώνυμο και όνομα του (ή των) συγγραφέα (ων), Ο τίτλος του βιβλίου με πλαγιαστά γράμματα μέσα σε εισαγωγικά Όνομα του εκδότη, Τόπος έκδοσης. Χρόνος έκδοσης του βιβλίου, Οι πληροφορίες χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. Παράδειγμα: 1. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robins Power Electronics: Converters, Applications, and Design John Wiley & sons Inc., 2003 Όταν γίνεται αναφορά σε επιστημονικό άρθρο σημειώνονται με τη σειρά τα εξής: Επώνυμο και όνομα του (των) συγγραφέα (ων), Ο τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά, Ο τίτλος του περιοδικού με πλαγιαστά γράμματα Το νούμερο του περιοδικού, Οι αριθμοί των σελίδων που περιέχουν το άρθρο. Χρόνος εμφάνισης του άρθρου. Οι πληροφορίες μεταξύ τους πρέπει να χωρίζονται με κόμμα. Παράδειγμα: 1. Joe-Air Jiang, Tsong-Liang Huang, Ying-Tung Hsiao and Chia-Hong Chen Maximum Power Tracking for Photovoltaic Power systems Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol. 8, No 2, pp. 147_153, 2005 Στην αναφορά ιστοτόπου σημειώνεται: Ο σύνδεσμος του ιστοτόπου και Η ημερομμηνία προσπάλασης του ιστοτόπου Παράδειγμα: 1. προσπέλαση στις 1/1/2012 Κοφινάς Παναγιώτης 2012

11 Παράδειγμα Βιβλιογραφίας Βιβλιογραφία 1. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robins Power Electronics: Converters, Applications, and Design John Wiley & sons Inc., Joe-Air Jiang, Tsong-Liang Huang, Ying-Tung Hsiao and Chia-Hong Chen Maximum Power Tracking for Photovoltaic Power systems Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol. 8, No 2, pp. 147_153, προσπέλαση στις 1/1/2012 Μέσα στο κείμενο, όπως προοαναφέρθηκε, η παραπομπή γίνεται σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της αναφοράς είτε σε αγκύλες [] είτε σαν εκθέτη. Παράδειγμα 1: Τρείς είναι οι κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του μέγιστου σημείου λειτουργίας στα φωτοβολταϊκά συστήματα. [2] Παράδειγμα 2: Τρείς είναι οι κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του μέγιστου σημείου λειτουργίας στα φωτοβολταϊκά συστήματα. 2 Υποσημείωση: Εναλλακτικά του αριθμητικού συστήματος αναφοράς (numeric style), μπορεί να επιλεγεί η καταγραφή βιβλιογραφίας κατά: APA style διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Harvard style διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Κοφινάς Παναγιώτης 2012

12 Κοφινάς Παναγιώτης 2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

13 Αρ. Πρωτ.: Αιγάλεω ΑΙΤΗΣΗ Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Στοιχεία Επικοινωνίας εκπονήσω Πτυχιακή Εργασία με Τίτλο: Τίτλος στα Αγγλικά: Την παραπάνω Πτυχιακή Εργασία θα εκπονήσω: Α) Μόνος/η μου Β) Σε συνεργασία με τους: (i)... (ii)... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ Αιγάλεω / / 20 (Υπογραφή)

14 Αρ. Πρωτ.: Αιγάλεω ΑΙΤΗΣΗ Υποβολής Πτυχιακής Εργασίας ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σας υποβάλλω σε τέσσερα (4) αντίτυπα την Πτυχιακή Εργασία μου με Τίτλο:... Τίτλος στα Αγγλικά: την οποία εκπόνησα: Α) Μόνος/η μου Β) Σε συνεργασία με τους: (i).. (ii).. και παρακαλώ να ορίσετε επιτροπή και ημερομηνία εξέτασης μου. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ Αιγάλεω / / 20 (Υπογραφή)

15 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Αιγάλεω ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σήμερα, / / συνήλθαν στο Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 1. (1 Ος ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) 2. (2 Ος ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ) 3. (3 Ος ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ) οι οποίοι αποτελούν επιτροπή εξέτασης και βαθμολόγησης της Πτυχιακής Εργασίας με Τίτλο: των παρακάτω σπουδαστών του Τμήματος Αυτοματισμού: 1. με Α.Μ. 2. με Α.Μ. 3. με Α.Μ. Μετά την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας από τους παραπάνω σπουδαστές και την υποβολή παρατηρήσεων και ερωτήσεων από την επιτροπή, η εργασία βαθμολογήθηκε ως εξής : Α/Α ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ( ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 20 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. (Υπογραφή) 2. (Υπογραφή) 3. (Υπογραφή)

16 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύμφωνα με το Ε5/2740/ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ εισηγούμαι για την Πτυχιακή Εργασία με τίτλο : η οποία εκπονήθηκε από τους παρακάτω σπουδαστές του Τμήματος Αυτοματισμού: 1. με Α.Μ. 2. με Α.Μ. 3. με Α.Μ. Η Πτυχιακή Εργασία αποτελείται από σελίδες. ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ Ο Επιβλέπων Καθηγητής Αιγάλεω / / (Υπογραφή)

17