Τα Νέα της Βιβλιοθήκης Πρέβεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Νέα της Βιβλιοθήκης Πρέβεζας"

Transcript

1 Τεύχος 2, Φεβ.2015 Τα Νέα της Βιβλιοθήκης Πρέβεζας Παράρτηµα Πρέβεζας Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε Λογιστική & Ελεγκτική από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το ΕΚΠΑ Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του KEK του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού επιµορφωτικά Προγράµµατα µε έµφαση στη Λογιστική, την Ελεγκτική και το Management. Τα Προγράµµατα είναι εµπλουτισµένα µε µελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόµενων σε δεδοµένα επιχειρήσεων. Η διδασκαλία δια ζώσης µαθήµατα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νοµικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Πρόγραµµα Συµπληρωµατικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης(E-Learning) του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ. Για συµµετέχοντες εκτός Αττικής προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης των δια ζώσης µαθηµάτων µέσω live streaming. Τα Προγράµµατα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου µε εργασιακή εµπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισµούς, Συµβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.α. Κατά τον τρέχοντα κύκλο πρόσκλησης ενδιαφέροντος, µπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συµµετοχής, για τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράµµατα. Professional Certificates Financial Expert in IFRS Διοίκηση Επιχειρήσεων µε έµφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις (B.A. with emphasis in Accounting and Investments). Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηµατοοικονοµικά (Accounting, Banking and International Finance). Νοµοθεσία και Λογιστική (Law and Accountancy). Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος (Risk Management and Internal Audit). Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (Business Strategy and Financial Accounting). Advanced Professional Certificates Διεθνής Τραπεζική και Έλεγχος (International Banking and Audit). Διοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικά (Management Accounting and Finance). Διοίκηση Επιχειρήσεων µε έµφαση στη Λογιστική και στο Στρατηγικό Σχεδιασµό Επιχειρήσεων(B.A. with emphasis in Accounting and Strategic Business Planning). Τα Προγράµµατα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου µε εργασιακή εµπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευµένες γνώσεις ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισµούς, Συµβουλευτικές Επιχειρήσεις Όσοι πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους µέχρι 22/12/2014 θα επωφεληθούν επιπλέον έκπτωσης 5% στα δίδακτρα του προγράµµατος. Η εγγραφή, στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης,κατοχυρώνεται µε καταβολή µέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων: 13/2/2015 Έναρξη Παρακολούθησης: 16/2/2015 Τηλ. επικοινωνίας: & Site: elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel

2 Σελίδα 2 Ευρώπη 2020: είναι το µέλλον µας Η «Ευρώπη2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την ερχόµενη δεκαετία. Η ΕΕ έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίµα/την ενέργεια προς επίτευξη µέχρι το Η οικονοµική κρίση του 2008 και οι παγκόσµιες προκλήσεις (στενότητα πόρων, δηµογραφική γήρανση, κ.ά.) ενεργοποίησαν την ΕΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της οικονοµίας ώστε αυτή να καταστεί έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής [1]. Οι προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ είναι: Έξυπνη ανάπτυξη : µιας οικονοµίας βασισµένης στη γνώση και την καινοτοµία. Διατηρήσιµη ανάπτυξη : µέσω αποδοτικής χρήσης πόρων, πιο πράσινης και ανταγωνιστικής οικονοµίας. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς : µέσω µιας οικονοµίας µε υψηλή απασχόληση που επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή. Που βρισκόµαστε; Που θέλουµε να πάµε ; Οι ειδικότεροι στόχοι που έχουν τεθεί [2]: το 75% του πληθυσµού µεταξύ ετών πρέπει να έχει απασχόληση το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε Έρευνα & Ανάπτυξη Περισσότερες πληροφορίες [1] [2]

3 Σελίδα 3 οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίµα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί δηλ. εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στο 20%, το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και να σηµειωθεί 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. το ποσοστό των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι µικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. ο αριθµός των ατόµων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να µειωθεί κατά 20 εκατοµµύρια. Ποιος παρακολουθεί, συντονίζει, καθοδηγεί για την επίτευξη των στόχων; Τα όργανα και οι θεσµοί της ΕΕ: το Ευρ. Συµβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ (υπουργοί) παρακολουθούν και αξιολογούν την πρόοδο και τις µεταρρυθµίσει, η Ευρ. Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση µε βάση δείκτες της Eurostat, καταρτίζει την ετήσια επισκόπηση και εκδίδει συστάσεις πολιτικής ανά χώρα [3]. Η εφαρµογή και η παρακολούθηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν επίσης ενταχθεί στο λεγόµενο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, δηλαδή, τον ετήσιο κύκλο συντονισµού των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών των κρατών µελών [4]. Όλες οι χώρες έχουν δεσµευθεί να πετύχουν εθνικούς στόχους και γι αυτό η ΕΕ έχει δηµιουργήσει ένα ετήσιο κύκλο συντονισµού των εθνικών οικονοµικών πολιτικών όπου η Επιτροπή αναλύει αρχικά τα εθνικά σχέδια µακροοικονοµικών και δοµικών µεταρρυθµίσεων ενώ παρέχει συστάσεις για τους επόµενους µήνες. Περισσότερες πληροφορίες [3] [4]

4 Σελίδα 4 Ελλάδα και Ευρώπη 2020 Από το 2010 η Ελλάδα ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων («Μνηµόνιο»). Οι στόχοι για την Ευρώπη2020 περιλαµβάνονται στις µεταρρυθµίσεις του Μνηµονίου και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει πρόσθετες συστάσεις για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου Η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα [5] Ποσοστό απασχόλησης Ο εθνικός στόχος: το 70% του πληθυσµού ηλικίας να εργάζονται Ευρωπαϊκός στόχος : το 75% Σύµφωνα µε στοιχεία του 2013 το ποσοστό της Ελλάδας βρίσκεται στο 52,9% απάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη Ο ευρωπαϊκός στόχος: το 3% του ΑΕΠ να επενδύεται σε Ε&Α. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012 το εθνικό ποσοστό βρίσκεται στο 0,69%. Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου Ο εθνικός στόχος είναι να µειωθούν κατά 4% Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να µειωθούν κατά 20% Ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας Ο εθνικός στόχος: 18% Ο ευρωπαϊκός στόχος: 20% Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012 το εθνικό ποσοστό βρίσκεται στο 13,8% Ποσοστό ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση Εθνικός στόχος: λιγότερο από 10% των παιδιών να εγκαταλείπει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση Ευρωπαϊκός στόχος: λιγότερο από 10% Ποσοστό νέων που έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εθνικός στόχος: τουλάχιστο το 32% των νέων να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση Ευρωπαϊκός στόχος: τουλάχιστο το 40% Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012 το εθνικό ποσοστό βρίσκεται στο 34,9% Μείωση του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού Εθνικός στόχος: άτοµα λιγότερα Ευρωπαϊκός στόχος: 20 εκατοµµύρια Σύµφωνα µε στοιχεία του 2012 το εθνικό ποσοστό ατόµων σε κίνδυνο φτώχειας και περιθωριοποίησης βρίσκεται στο 34,6% Περισσότερες πληροφορίες [5] targets/index_el.htm

5 Σελίδα 5 Εµβληµατικές πρωτοβουλίες (Flagship initiatives) Η ΕΕ ανέλαβε 7 εµβληµατικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση και να πετύχει τους στόχους του 2020 [6]. Πως θα πετύχει η Ευρώπη......την έξυπνη ανάπτυξη...µε το ψηφιακό θεµατολόγιο Δηλ. τη δηµιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς βασισµένης στο πολύ γρήγορο Διαδίκτυο...µε την Ένωση Καινοτοµίας Δηλ. µε επανεστίαση της πολιτικής Ε&Α σε κρίσιµους τοµείς όπως κλιµατική αλλαγή, ενεργειακή απόδοση, υγεία, δηµογραφικές µεταβολές...µε την Νεολαία σε κίνηση Δηλ. µε βοήθεια στους νέους για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, µε ενίσχυση των επιδόσεων των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, µε επίτευξη ακαδηµαϊκής αριστείας....διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη...µε µια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά του πόρους της Δηλ. που θα αποσυνδέσει την οικονοµική ανάπτυξη από τη χρήση πόρων και ενέργειας µέσω της µείωσης των εκποµπών CO2, την προώθηση µεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας και τη µείωση του βαθµού εκµετάλλευσης φυσικών πόρων για τα προϊόντα που χρησιµοποιούµε....µε µια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης Δηλ. µια πολιτική που θα στηρίζει κυρίως τις µικρές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσµατικές...οικονοµική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς...µε µια ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίες Με την παροχή στα µεµονωµένα άτοµα δυνατοτήτων απόκτησης νέων δεξιοτήτων που προσαρµόζονται στις αλλαγές τις αγοράς εργασίας και να αλλάζουν µε επιτυχία επάγγελµα. Επίσης η ατζέντα απευθύνεται και στο σύνολο της κοινωνίας µέσω εκσυγχρονισµού της αγοράς εργασίας ώστε να αυξηθεί το επίπεδο απασχόλησης και να αυξηθεί η παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού....µε την ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατά της φτώχειας Με πολιτικές διασφάλισης οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, µε εγγύηση του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς. Περισσότερες πληροφορίες [6]

6 Σελίδα 6 Η ανανεωµένη ιστοσελίδα της Eurostat Τα τελευταία δελτία τύπου Πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα Επεξήγηση στατιστικών Τα δηµοφιλέστερα και πιο σηµαντικά δεδοµένα Εστιάζουµε σε...

7 Το ανανεωµένο site της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat επιδιώκει να γίνει περισσότερο φιλικό και εύκολο στη χρήση για τους επισκέπτες διατηρώντας παράλληλα τη βασική δοµή και δεδοµένα του. Στην αρχική σελίδα βλέπουµε: *Τα πιο πρόσφατα δελτία τύπου (Latest News Releases) *Οι βασικοί αριθµοί (Key figures) δηλ. τους δηµοφιλέστερους πίνακες στοιχείων, το «δέντρο» (κατηγορίες) των θεµάτων, εργαλεία και εφαρµογές (apps & tools) (πίνακες, διαδραστικό άτλαντα, εφαρµογές κινητού τηλεφώνου, εργαλεία εξαγωγής δεδοµένων) *Πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα (Looking for info on a specific topic). Επιλέγοντας θέµα και υποθέµα βλέπουµε συγκεντρωµένα στατιστικά στοιχεία σε γραφήµατα, χάρτες και πίνακες, τη σχετική νοµοθεσία, τις σχετικές εκδόσεις, γενική σύνοψη, και άλλα στοιχεία. *Επεξήγηση στατιστικών (Statistics explained). Πρόκειται για µια εγκυκλοπαίδεια των ευρωπαϊκών στατιστικών όπου τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε εύκολο και κατανοητό τρόπο. *Εστιάζουµε σε (Focus on). Παρουσιάζονται τα πιο σηµαντικά-πρόσφατα στοιχεία. Η χρηστικότητα του site βελτιώνεται καθώς σε κάθε σελίδα του υπάρχουν: -συνοπτικά αναδυόµενα µενού πληροφοριών για τα Νέα (news), τα δεδοµένα (Data), τις εκδόσεις (Publications), τα σχετικά µε τη Eurostat (About Eurostat), τη βοήθεια (Help) -αναζήτηση στο site Χαρακτηριστικά εργαλεία *εργαλεία οπτικοποίησης --απεικόνιση του πληθωρισµού (Inflation Statistics Illustrated και Inflation Dashboard) --απεικόνιση των στοιχείων των περιφερειών (regional statistics illustrated) µε πίνακες κατανοµής και διασποράς, ραβδογράµµατα, πίνακες δεδοµένων --απεικόνιση των στοιχείων για την Ευρώπη του 2020 (EU2020) --προφίλ χωρών (Country profiles), γραφιστική απεικόνιση των στοιχείων όλων των χωρών που επιτρέπει και σύγκρισή δεδοµένων --Στατιστικός άτλαντας (Statistical Atlas), διαδραστικός χάρτης οπτικοποίησης των στατιστικών και τοπογραφικών χαρτών της ΕΕ. *εργαλεία κινητών συσκευών (mobile apps) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν άµεσα στο κινητό τους Android ή iphone να έχουν σύντοµες συνόψεις στοιχείων για την οικονοµία και τα προφίλ των χωρών αλλά και ένα ευχάριστο κουίζ γνώσεων για την Ευρώπη. *εργαλεία εξαγωγής δεδοµένων (Extraction tools)

8 Σελίδα 8 Τεχνολογία και επικοινωνίες: οι 10 πιο «καυτές» τάσεις της αγοράς Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Eriksson ConsumerLab, οι καταναλωτές πιστεύουν πως το Διαδίκτυο έχει µεταµορφώσει τις ζωές των ανθρώπων παγκοσµίως έτσι ώστε οι χρήστες του να µοιράζονται όλο και περισσότερο µια κοινή κουλτούρα. Αυτές είναι οι 10 τάσεις που αποκαλύπτουν οι προτιµήσεις και επιθυµίες των χρηστών κινητών τηλεφώνων για το µέλλον: 1. Το µέλλον σε συνεχή ροή (The streamed future). To 2014 περισσότεροι άνθρωποι µεταξύ ετών είδαν βίντεο συνεχούς ροής κατά παραγγελία (streamed on-demand video) παρά τηλεόραση. Το 2015 αυτή η τάση θα ενισχυθεί. 2. Τα χρήσιµα σπίτια (Helpful homes). Η χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων µε σύνδεση στο διαδίκτυο αυξάνεται ραγδαία πράγµα που κάνει τις ζωές µας ακόµα πιο συνδεδεµένες. Πολλοί καταναλωτές δηλώνουν πως θα ήθελαν περισσότερη βοήθεια από τις οικιακές συσκευές π.χ. µε αισθητήρες που θα τους ενηµερώνουν για την κατανάλωση του ρεύµατος, τη ροή του νερού, τον κίνδυνο πληµύρας, την προσωπική τους υγεία, τα νέα, τα ραντεβού τους ακόµα και για πότε τα µέλη της οικογένειας τους µπαίνουν ή βγαίνουν από το σπίτι. Το ConsumerLab της εταιρείας Eriksson έχει στόχο να ερευνά και να παρακολουθεί τις επιθυµίες, ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών µετασχηµατίζοντάς τες σε γνώση, προϊόντα και στρατηγική πωλήσεων. Κάθε χρόνο πραγµατοποιεί συνεντεύξεις µε πάνω από άτοµα σε περισσότερες από 40 χώρες και 15 µεγαλουπόλεις παγκοσµίως. 3. Συµµετοχική σκέψη (Mind sharing). Νέα µέσα επικοινωνίας εµφανίζονται διαρκώς αλλά οι καταναλωτές επιθυµούν (40%) ότι θα ήθελαν µια φορητή συσκευή επικοινωνίας µε τη σκέψη και πιστεύουν πως αυτό θα γίνει ως το Οι έξυπνοι πολίτες (Smart citizens). Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων θα ήθελαν να αναπτυχθούν εφαρµογές που θα επιτρέπουν τον προληπτικό και συµµετοχικό ρόλο στη ζωή της πόλης τους. Π.χ. πάνω από το 70% πιστεύουν πως εφαρµογές διαχείρισης της κίνησης στους δρόµους, χρήσης της ενέργειας και ελέγχου της ποιότητας του νερού θα είναι το κυρίαρχο ρεύµα. 5. Η συµµετοχική οικονοµία (The sharing economy). Οι µισοί χρήστες έξυπνων κινητών είναι ανοιχτοί στην ιδέα να νοικιάζουν τις προσωπικές τους συσκευές, οικίες και εξοπλισµό γιατί εξοικονοµούν χρήµατα και διευκολύνουν τη ζωή τους. 6. Το ψηφιακό πορτοφόλι (The digital purse). Το 48% των καταναλωτών θα προτιµούσαν να χρησιµοποιούν το κινητό τους για να πληρώσουν αγαθά και υπηρεσίες ενώ το 80% πιστεύουν πως το κινητό θα αντικαταστήσει το πορτοφόλι ως το Η προσωπική πληροφορία (My information). To 56% των καταναλωτών-χρηστών κινητών θα ήθελαν οι επικοινωνίες µέσω , chat κ.λπ. να είναι κρυπτογραφηµένες. 8. Μακρύτερη ζωή (Langer life). Η ενδυτή (wearable) τεχνολογία δεν είναι απλά µια καινοτοµία αλλά θα µας δώσει σηµαντικά οφέλη για την υγεία. Οι καταναλωτές πιστεύουν πως υπηρεσίες µέσω ενός υπολογιστικού νέφους θα βοηθήσουν στην επιµήκυνση της ζωής. 9. Οικιακά ροµπότ (Domestic robots). To 64% των καταναλωτών πιστεύουν πως µια σειρά από οικιακά ροµπότ που θα βοηθούν στο νοικοκυριό θα είναι συνηθισµένα στα σπίτια του Τα παιδιά συνδέουν τα πάντα (Children connect everything). Για τις νεότερες γενιές, το Διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του κόσµου. Το 46% των χρηστών κινητών τηλεφώνων λένε πως όσοι είναι εκτεθειµένοι στα tablet από µωρά, όταν θα µεγαλώσουν θα περιµένουν πως όλα τα αντικείµενα είναι διασυνδεδεµένα. ΤΕΙ Η. Παράρτηµα Πρέβεζας. Βιβλιοθήκη ιεύθυνση :Περιοχή Ψαθάκι, Πρέβεζα Τηλ. : ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ.

Αφιέρωμα. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 34 Αφιέρωμα Συμμετοχή των Κυπριακών Φορέων στο 7 ο Πρόγραμμα ΠΠ. Προσκλήσεις Δέσμης 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α 2 0 2 1 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Ιούλιος 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αφιέρωμα ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA. Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 TEYXOΣ 32 Αφιέρωμα Η καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση TEYXOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα