Περιβάλλον, ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον, ανάπτυξη και ποιότητα ζωής"

Transcript

1 ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΛΙΟ Περιβάλλον, ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Η σύγχρονη ΚΤΝΛΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙ χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της α) πρόνοιας β) αφθονίας γ) προόδου 2. Το ΛΛΟΙΩΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝ δηµιουργεί α) ευχάριστη προσωπική διάθεση β) διάθεση για εργασία γ) πλήξη, ανία και µη αρµονικές κοινωνικές σχέσεις δ) ευνοϊκές κοινωνικές σχέσεις 3. Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΝΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ α) επιβάλλει στους κατοίκους ένα τρόπο ζωής, που παραβιάζει τις βιοψυχολογικές τους ανάγκες β) προτρέπει σε µια ζωή χωρίς άγχος και ένταση γ) αποδίδει µεγάλες οικονοµικές απολαβές χωρίς εντατικοποιηµένο τρόπο ζωής δ) ανεβάζει το επίπεδο ζωής χωρίς ψυχολογικές πιέσεις 4. Ο ΜΗΧΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΖΩΗΣ είναι α) φυσιολογικός και άνετος β) προγραµµατισµένος γεµάτος ένταση και άγχος γ) ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες προσδοκίες δ) ανακόπτει τη µονοτονία της καθηµερινής ζωής 89

2 5. Ο ΜΟΝΟ ΙΣΤΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ δηµιουργείται από α) την διαρκώς εξελισσόµενη επιστηµονική σκέψη β) την κατανόηση της πολυποίκιλης πραγµατικότητας γ) τον µονότονο και µηχανοποιηµένο τρόπο ζωής 6. Συνέπεια της αποκλειστικής ΚΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΝΓΚΩΝ είναι α) το αίσθηµα ψυχικής άνεσης και πληρότητας β) η ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης γ) η αποµόνωση και η παθητικότητα 7. Προοπτική της ΕΙΦΟΡΟΥ ΝΠΤΥΞΗΣ και της ΙΩΣΙΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣ είναι µια ανάπτυξη α) οικονοµική, κοινωνική και τεχνολογική που θα αφήνει αδιατάρακτη την οικολογική ισορροπία β) που θα επιβάλλει στη φύση τη θέληση του ανθρώπου γ) που υποτάσσει τη φύση στην τεχνολογία δ) που µεγιστοποιεί την οικονοµική πρόοδο 8. νάµεσα στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΥΣΤΗΜΤ και στα ΟΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΤ υπάρχει στενή σχέση επειδή α) η υπερβολική εκµετάλλευση των οικοσυστηµάτων τα καταστρέφει, ελαχιστοποιώντας την κάλυψη των ουσιαστικών ανθρώπινων οικονοµικών προσδοκιών β) οι οικονοµικές επιδιώξεις ενισχύουν την προστασία των οικοσυστηµάτων γ) τα οικοσυστήµατα χρησιµεύουν µόνο για τη δηµιουργία κερδών 9. Η ΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ του πλανήτη α) είναι ευεργετική γιατί αυξάνει την ανθρώπινη επικοινωνία β) προκαλεί υποβάθµιση του περιβάλλοντος, προπάντων στις υπανάπτυκτες χώρες γ) επιδρά ευεργετικά στην παραγωγή τροφίµων 90

3 10. Η ΚΟΙΝΩΝΙ ΤΗΣ ΦΘΟΝΙΣ α) σταθεροποιεί την ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών β) επιλέγει πάντα χρήσιµα καταναλωτικά αγαθά γ) λατρεύει την κατανάλωση, προκαλώντας ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις για περισσότερα καταναλωτικά αγαθά 11. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σήµερα οφείλει να α) εντείνει την ένταση της βιοµηχανικής παραγωγής, χρησιµοποιώντας περισσότερες πρώτες ύλες β) µην ενδιαφέρεται για τις διαταραχές του περιβάλλοντος, επειδή αυτές είναι αναστρέψιµες γ) ενδιαφέρεται µόνο για την οικονοµική ανάπτυξη δ) επιδιώκει ποιότητα προϊόντων µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, καθώς και λιγότερες πρώτες ύλες και απόβλητα 12. Η ΝΚΥΚΛΩΣΗ αποβλέπει στην α) εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων υλών β) διαρκή χρήση των ίδιων προϊόντων γ) τεχνολογική τελειοποίηση των αρχικά χρησιµοποιούµενων προϊόντων 13. ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣ ΧΡΗΣΗΣ είναι α) εξειδικευµένο αντικείµενο που έχει µόνο µία λειτουργία β) αντικείµενο που χρησιµοποιείται µια φορά και µετά αχρηστεύεται γ) αντικείµενο που εκτελεί µία εργασία και στη συνέχεια αλλάζει λειτουργία δ) αντικείµενο που χρησιµοποιείται από ένα µόνο πρόσωπο 14. ΜΕΡΙΚΟΙ ΗΜΟΤΕΣ ΣΥΜΛΟΥΝ ΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ α) αγοράζοντας σύγχρονα αυτοκίνητα β) µετακινούµενοι µε µικρά αυτοκίνητα γ) µετακινούµενοι µε λεωφορείο ή ποδήλατο 91

4 15. Σύµφωνα µε τις ΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΩΣΙΜΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ, όλες οι παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες οφείλουν να αποδέχονται α) κάθε δυνατότητα για µεγιστοποίηση του κέρδους β) το οικονοµικό κόστος, που προξενούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος γ) την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής 16. Η ΥΠΟΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ ΖΩΗΣ απειλεί όσους α) παράγουν βιοµηχανικά αγαθά β) καταναλώνουν βιοµηχανικά αγαθά γ) εξαρτώνται από τους εξαντλούµενους φυσικούς πόρους δ) κερδίζουν στην οικονοµία της αγοράς 17. Η αειφόρος ανάπτυξη προτείνει µια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ που α) λαµβάνει υπόψη της το περιβαλλοντικό κόστος β) αφήνει ελεύθερη την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων γ) δεν επιβαρύνει οικονοµικά τους καταναλωτές 18. Η ΚΤΝΛΩΣΗ ΚΥΣΙΜΩΝ ΧΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ πρέπει να φορολογείται επειδή α) η µικρή τιµή τους διευκολύνει τις µεταφορές β) η µικρή τιµή τους προσφέρει τη δυνατότητα στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα να αποκτήσουν αυτοκίνητο γ) τα φθηνά καύσιµα µειώνουν τον πληθωρισµό δ) τα καύσιµα χαµηλής ποιότητας καταστρέφουν, µε τη ρύπανση που προκαλούν, το περιβάλλον 19. Η ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 ΠΟ ΤΙΣ ΙΟΜΗΧΝΙΕΣ πρέπει να φορολογείται επειδή α) ευνοεί τη βλάστηση στις πόλεις β) καταµετρά το ρυθµό της βιοµηχανικής ανάπτυξης γ) ρυπαίνει την ατµόσφαιρα και ενισχύει το φαινόµενο του θερµοκηπίου 92

5 20. Οι ΙΟΜΗΧΝΙΚΕΣ ΙΕΡΓΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ α) µε βάση κριτήρια αύξησης της παραγωγής β) σύµφωνα µε τις φυσικές διαδικασίες των οικοσυστηµάτων γ) ανεξάρτητα από τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον δ) αποδίδοντας µεγάλες ποσότητες προϊόντων, µικρής διάρκειας ζωής 21. Μια ΙΟΜΗΧΝΙ ΜΠΟΡΕΙ Ν ΠΡΟΣΟΜΟΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜ επειδή α) µπορεί να λειτουργεί µε τις λειτουργίες του οικοσυστήµατος, αποδίδοντας την ελάχιστη δυνατή ποσότητα αποβλήτων β) οι βιοµηχανικές διεργασίες ουδέποτε παραβιάζουν τους νόµους της οικολογικής ισορροπίας γ) πάντοτε η λειτουργία µιας βιοµηχανίας αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του οικοσυστήµατος 22. Η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΣΙ ανάµεσα στα αναπτυγµένα και υπανάπτυκτα κράτη αποβλέπει α) στην εκµετάλλευση των πρώτων υλών των υπαναπτύκτων κρατών, από τα αναπτυγµένα β) στην εκµετάλλευση των φθηνών ηµεροµισθίων των υπανάπτυκτων κρατών από τα αναπτυγµένα γ) στον σχεδιασµό προτύπων ανάπτυξης των βιωσίµων κοινωνιών, κυρίως στα υπανάπτυκτα κράτη δ) στην εκµετάλλευση των ειδών διατροφής που παράγονται στα υπανάπτυκτα κράτη, από τα αναπτυγµένα 23. Με τη φράση «ΣΚΕΠΤΟΜΣΤΕ ΠΛΝΗΤΙΚ ΚΙ ΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚ» εννοούµε α) να αδιαφορούµε για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής µας, αφού αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση β) να αδιαφορούµε για τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, αφού αυτά δεν αφορούν την περιοχή στην οποίαν ζούµε γ) να είµαστε ενήµεροι για την κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη µας, αντιµετωπίζοντας, παράλληλα, ενεργητικά τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής µας 93

6 24. Σε σχέση µε τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΣ ΡΣΕΙΣ οφείλουµε να οδηγούµε αυτοκίνητα α) µικρά που καίνε λίγα καύσιµα β) µεγάλου κυβισµού µε σύγχρονες ανέσεις δ) µεταχειρισµένα παλαιάς τεχνολογίας 25. Μια ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΩΓΗ επιβάλλει να επιλέγουµε προϊόντα α) µιας χρήσης β) ανακυκλώσιµα γ) µικρής χρονικής διάρκειας δ) φτηνά και χαµηλής ποιότητας. Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις έννοιες της στήλης µε τις αυτές της στήλης µε ένα συνδετικό βέλος. 1. ψυχική ισορροπία µονοµερής ανάπτυξη µηχανοποιηµένος ρυθµός ζωής α. διαταράσσεται από τα στοιχεία του τεχνοκρατικού περιβάλλοντος β. µεγέθυνση του κέρδους και της ποσότητας της παραγωγής γ. δεν συµβιβάζεται µε τις βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου 94

7 2. εγωκεντρικές ανάγκες µέσα δραστηριοποίησης δηµιουργική απασχόληση α. εργασία ή διασκέδαση που σχετίζεται µε τις δηµιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου β. προκαλούνται από την αποκλειστική προβολή ατοµικών και προσωπικών τάσεων και απόψεων γ. βοηθούν τον άνθρωπο να καταπολεµήσει την ανία διαµέσου επωφελών, γι αυτόν και τους άλλους, δραστηριοτήτων 3. αειφόρος ανάπτυξη βιώσιµη κοινωνία περιβαλλοντικά προβλήµατα α. συχνά προκαλούνται από την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων για την αύξηση του κέρδους και της κατανάλωσης β. ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονοµεύει τις δυνατότητες του µέλλοντος γ. υποστηρίζει την ανάπτυξη χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον 95

8 4. οικονοµικά συµφέροντα η τεχνολογική εξέλιξη πληθυσµιακή αύξηση καταναλωτική κοινωνία α. προκύπτει κυρίως από το φτωχό τµήµα του πληθυσµού πάνω στον πλανήτη που επιβαρύνει τους εξαντλήσιµους φυσικούς πόρους β. εξωθεί στην απόκτηση ολοένα και περισσοτέρων αγαθών γ. φέρνουν το άτοµο αντιµέτωπο µε το κοινωνικό σύνολο και βλάπτουν τη ποιότητα του περιβάλλοντος δ. συχνά δυσκολεύεται από τις παρενέργειες των επιτευγµάτων της 5. αποδοτική τεχνολογική πορεία ανακύκλωση αντικείµενα µιας χρήσης περιβαλλοντική αγωγή α. παιδαγωγικές δραστηριότητες που επιδιώκουν τη διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης β. απαιτεί λιγότερη ενέργεια και παράγει λιγότερα τοξικά απόβλητα γ. αντιµάχεται την οριστική αχρήστευση των υλικών και προωθεί την επαναχρησιµοποίηση τους δ. χρησιµοποιούνται για περιορισµένο χρόνο και µετά αχρηστεύονται 96

9 6. υποβάθµιση των κοινών πράσινοι φόροι κλειστό οικοσύστηµα α. ελαχιστοποιεί τα απόβλητα διαµέσου της ανακύκλωσης των υλικών και της επανάκτησης της χρησιµοποιούµενης ενέργειας β. επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τα όρια χρήσης ή καταστροφής των φυσικών πόρων γ. απειλεί αυτούς που εξαρτώνται από τους ίδιους φυσικούς πόρους 7. προσοµοίωση οικοσυστηµάτων ήπιες τεχνολογίες προσωπική περιβαλλοντική δράση α. στηρίζουν µια βραδύτερη ανάπτυξη της παραγωγής, αλλά ελαττώνουν τις καταστροφές του περιβάλλοντος β. η αποµίµηση της λειτουργίας τους µέσα στις βιοµηχανίες περιορίζει τη ρύπανση και τη σπατάλη των φυσικών πόρων γ. ατοµική προσπάθεια επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων Γ. Ερωτήσεις διάταξης άλτε στη σωστή σειρά τις παρακάτω έννοιες ή διαδικασίες µε βάση 1. τη σχέση ανάµεσα στα οικονοµικά συστήµατα και στα οικο-συστήµατα α) εντατική χρήση φυσικών πόρων β) καταναλωτικό πρότυπο ζωής γ) πτώση της ποιότητας του περιβάλλοντος 97

10 2. τη διαδικασία της ανακύκλωσης α) υλικά προς αχρήστευση β) επιλογή των υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν γ) µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος δ) ελάττωση του όγκου των απορριµµάτων 3. τον τρόπο ζωής και τις συνέπειές του στη βιοµηχανική κοινωνία α) κοινωνία της αφθονίας β) αλλοιωµένο εξωτερικό περιβάλλον γ) τεχνοκρατικός χαρακτήρας ανάπτυξης δ) διατάραξη ψυχικής ισορροπίας. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και κρίσης 1. Ποιες ψυχικές δυνατότητες πρέπει να αξιοποιήσει ο άνθρωπος, ώστε να αντιµετωπίσει τα δυσµενή φαινόµενα της σύγχρονης ζωής; 2. Με ποιους τρόπους η αειφόρος ανάπτυξη επιδιώκει να διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους; 3. Πώς επηρεάζουν το περιβάλλον οι φτωχές χώρες µε τους ταχέως αυξανόµενους πληθυσµούς τους; 4. Για ποιους λόγους οι αναπτυγµένες χώρες µε σταθερούς πληθυσµούς επηρεάζουν δυσµενώς το περιβάλλον τους; 5. Τι είναι η ανακύκλωση των υλικών; 6. Πώς οι πολίτες µπορούν σε προσωπικό επίπεδο να συµβάλλουν στην ελάττωση της κατανάλωσης της ενέργειας; 7. Τι είναι οι πράσινοι φόροι; 8. Γιατί επιδιώκεται όπως οι βιοµηχανικές διεργασίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις φυσικές λειτουργίες των οικοσυστηµάτων; 9. Ποια είναι η σηµασία της φράσης: «σκέψου πλανητικά και δράσε τοπικά»; 10. ναφέρετε κατά τη γνώµη σας, µερικές προσωπικές επιλογές, που µπορούν να οδηγήσουν στην ελάττωση της κατανάλωσης της ενέργειας. 98

11 11. Γιατί η Λαϊκή ηµοκρατία της Κίνας αρνήθηκε να συµφωνήσει µε το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τη µείωση της χρήσης των χλωροφθορανθράκων που απειλούν την προστατευτική στοιβάδα του όζοντος; 12. Τι αποκαλείται ως «τραγωδία των κοινών». 13. Με πιο τρόπο τα αναπτυσσόµενα κράτη θα πεισθούν να προστατεύσουν περιβαλλοντικά τις ενεργειακές τους πηγές; 14. Με ποιο τρόπο µπορεί η συµµετοχή µας σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής αγωγής να επηρεάσει την περιβαλλοντική πολιτική και νοµοθεσία; 15. Γιατί ως πολίτες πρέπει να ενηµερωθούµε για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα; 16. Ποια θέµατα µπορούν να περιέχουν τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αγωγής 17. ναφέρετε τις θετικές και αρνητικές όψεις της τεχνολογικής εξέλιξης. 18. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος διαταράσσουν την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου; 19. Ποια προβλήµατα και ερωτήµατα οδήγησαν στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιµης κοινωνίας; 20. Εξηγήστε γιατί οι στόχοι της οικονοµικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, θεωρούνται από πολλούς, ως ασυµβίβαστοι; 21. Γιατί δεν µπορούµε να βασίσουµε αποκλειστικά το µέλλον µας στις τεχνολογικές δυνατότητες; 22. Εξηγήστε πώς συνδέεται η «υποβάθµιση των κοινών» µε την πολιτική τιµών που απαιτεί η αειφόρος ανάπτυξη. 99

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΛΑΠΠΑΣ ΣΟΛΩΝ (199/03) ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΜΟΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Το πράσινο µάρκετινγκ στην ελληνική βιοµηχανία ένδυσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Χριστίνα ράκου, 797/Α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Για Για μαθητές μαθητές ημοτικού ημοτικού (Ε & (Ε & Στ ) Στ ) & Γυμνασίου Γυμνασίου Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ιεύθυνση παραγωγών & εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΝOESIS / Σεπτέμβριος 2014 ιεύθυνση παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου 1 Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του «Ολυμπιακού Χωριού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική Χρηµατοπιστωτική Αγορά» της Γούδα Χαρούλα Επόπτης Καθηγητής: κος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ TMHMA ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Πράσινη Οικονοµία» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ,6793

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα