ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» µε Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 22 α του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 9/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 30, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Καλώτα Παναγιώτα Καρπουχτσής Κωνσταντίνος Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας.Σ.) Καρύδας Νικόλαος Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος Μερετούδης ηµήτριος Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος Αραµπατζής Θεόδωρος Γαλάνης Στέργιος Μπιτζίδου Σαρακενίδου Σοφία Γάτσιος Αθανάσιος Μυστακίδης Παύλος Γάτσιος Ιωάννης Ραµπότας Ευθύµιος Γεωργούλα Σουλτάνα Γιαννακίδης ηµήτριος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Καδής Γεώργιος Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 1 Στεργίου Νικόλαος Τσαλίκογλου ηµήτριος Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κωνσταντίνος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα (Αντιπρόεδρος.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γρηγοριάδης Χρήστος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Μοσχολιός Ζωγράφος, 6. Σούζας Ζαχαρίας, 7. Τερζής Βασίλειος, 8. Χαρίτος Χρήστος, 9. Χράπας Παντελής, 10. Χρυσανθίδης Βασίλειος. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 15 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης - Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 20 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ήµου, που έχει ως εξής: << Κύριε ήµαρχε, Σας γνωρίζουµε ότι: µε την Α.Π. 1515/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », για τον Άξονα Προτεραιότητας 08 εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης µε την αριθ. 353/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών έγινε αποδοχή χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της πράξης µε το Α.Π. 1974/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων εγκρίθηκε το σχέδιο απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα µε την αριθ. 426/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών εγκρίθηκε η απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µε την αριθ. 587/2012 Απόφαση ηµάρχου Σερρών συστήθηκε Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Υποέργου της πράξης µε το από έγγραφο του ήµου Σερρών έγινε ήλωση Έναρξης Λειτουργίας του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών. 2

3 Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» της παραπάνω πράξης, η οποία εκφράστηκε µέσω αιτήµατος του ήµου µας (σχετ.: το µε αριθ. Πρωτ / έγγραφό µας µε όλα τα σχετικά συνηµµένα) προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε) για να λάβει τη σχετική προέγκριση µε το από ηλεκτρονικό µήνυµα της ΕΥΣΥ Ε. Η εν λόγω τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα αφορά : α) τη χρονική διάρκεια υλοποίησης (έναρξη και λήξη υλοποίησης) και µείωση του συνολικού προϋπολογισµού του Υποέργου της πράξης Στη µε αριθ. 426/2012 Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα ορίζεται ως χρονική διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου το διάστηµα των 36 µηνών, µε προγραµµατισµένη έναρξη την και λήξη την Ο προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την από ήλωση Έναρξης Λειτουργίας του Κέντρου, συνεπάγεται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου ορίζεται πλέον στους τριάντα (30) µήνες (αντί των 36 µηνών), µε έναρξη υλοποίησης την 18η Ιουνίου 2013 και λήξη υλοποίησης την 18η εκεµβρίου Κατ' επέκταση, ο προϋπολογισµός του Υποέργου πρέπει να µειωθεί σύµφωνα µε τους πραγµατικούς µήνες λειτουργίας του Κέντρου και να καθοριστεί, αντί του αρχικού ποσού, στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). β) την αναµόρφωση του κόστους των επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο (τροποποιηµένο) της Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια µέσα (άρθρο 3 της Απόφασης) Η αναµόρφωση του κόστους των επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών του Υποέργου αφορά την αυξοµείωση του κόστους των επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών και συγκεκριµένα: τη µεταφορά του εγκεκριµένου κόστους των κατηγοριών δαπανών : ηλεκτρικού ρεύµατος (4.000,00 ), ύδρευσης (1.000,00 ) και εξόδων τηλεπικοινωνιών (3.000,00 ) στην επιλέξιµη δαπάνη ιάφορα έξοδα επιµέρους αυξοµειώσεις κόστους σε διάφορες επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια µέσα). γ) το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών (άρθρο 1 της Απόφασης) Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου, µετά την έναρξή του, έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση µε ό,τι αναφέρεται στην Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα. Το Κέντρο λειτουργεί καθηµερινώς εκτός Σαββάτου. 3

4 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ηµοτικό Συµβούλιο: την έγκριση της 1 ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» µε Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε)>>. και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). 3. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθµίσεις θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των ενόπλων υνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» και µε το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». 5. Το Π.. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 4

5 6. Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Νόµο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 9. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1794/ Tον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 13. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ήµου Σερρών (ΦΕΚ 2106/Β / ). 14. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρύθµισης συναφών θεµάτων. 15. Την υπ αριθ /2003 (ΦΕΚ 185/ Β ) Υπουργική Απόφαση Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ). 16. Το Π.. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών στους ΟΤΑ. 17. Την υπ αριθµόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5

6 18. Tη µε αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 19. Τη µε αρ. C/2007/5528/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). 20. Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθµόν 23105/Γ ΑΑΠ 4632/ ), ως ισχύει. 21. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » 22. Tη µε Α.Π. 194/ (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 23. Τη µε αριθ. 133/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σερρών περί πρόθεσης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 24. Την Α.Π. 1515/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », για τον Άξονα Προτεραιότητας Τη µε αριθ. 353/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών περί αποδοχής χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της πράξης, εγγραφής της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2012 και αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου χρήσης Το µε Α.Π. 1974/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα. 6

7 27. Τη µε αριθ. 426/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών περί έγκρισης απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 28. Τη µε αριθ. 587/2012 Απόφαση ηµάρχου Σερρών περί σύστασης Οµάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης. 29. Τη µε αριθ. 557/2012 Απόφαση ηµάρχου Σερρών περί ορισµού Υπευθύνου του έργου. 30. Την από ήλωση Έναρξης Λειτουργίας του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών. 31. Τη µε αριθ. 42/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σερρών περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 32. Τη ΣΑΕ 455/8 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω Πράξη µε ενάριθµο κωδικό Πράξης «2012ΣΕ », συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ. 33. Το υπ αριθ...έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών περί προέγκρισης του σχεδίου της 1 ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου µε Α/Α 3 : «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» µε Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε), ως ακολούθως : 7

8 ΑΡΘΡΟ 1: Έγκριση υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα Εγκρίνουµε την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών» µε Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» της Κατηγορίας Πράξης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » από το ήµο Σερρών. ΑΡΘΡΟ 2: Φυσικό αντικείµενο Μεθοδολογία υλοποίησης Σχήµα διοίκησης Παραδοτέα Υποέργου Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τα εξής: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το Υποέργο που υλοποιείται, µε ευθύνη του ήµου Σερρών, έχει ως αντικείµενο τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών. Το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης εδρεύει στο ήµο Σερρών και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκηµα, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιµη µε µέσα µεταφοράς. Το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης λειτουργεί οκτώ (8) ώρες ηµερησίως, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση, ο χώρος έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης, κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, διαθέτει πρόσβαση για ΑµεΑ, έξοδο κινδύνου, σύστηµα πυρόσβεσης/ πυρασφάλειας. Παράλληλα, οι προαναφερθέντες χώροι εξοπλίστηκαν µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισµό, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και συστήµατα ασφάλειας, συναγερµού και άµεσης σύνδεσης µε την Ελληνική Αστυνοµία. 8

9 Το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18/6/2013 ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαµόρφωσης και εξοπλισµού του χώρου, όπως επίσης και οι διαδικασίες πρόσληψης του απαιτούµενου προσωπικού. Κατά τη λειτουργία της δοµής, στόχο αποτελεί η συµβουλευτική υποστήριξη των γυναικών που έχουν υποστεί οποιασδήποτε µορφής βίας. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης, θα παραπέµπει σε Ξενώνα Φιλοξενίας τις γυναίκες θύµατα βίας που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ή και σε άλλους αρµόδιους φορείς. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ειδικότερα, για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου, κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση, το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το Κέντρο Συµβουλευτικής αποτελείται από τέσσερα (4) στελέχη, τα προσόντα των οποίων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες: Κοινωνιολόγο/Κοινωνικής Πολιτικής µε εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης Ψυχολόγο µε εµπειρία / εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή µε επιµόρφωση σε θέµατα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας. Κοινωνική/ό Λειτουργό µε εµπειρία/ εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή/και ψυχοκοινωνικής στήριξης ή συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας, ή µε επιµόρφωση σε θέµατα υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. Νοµικό µε εµπειρία σε θέµατα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωµάτων Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι/ες µε τα παραπάνω προσόντα, να δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης υποψηφίων ως κατωτέρω: - 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 1 ΠΕ Ψυχολόγων - 1 ΠΕ Νοµικής - 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής Το ανωτέρω προσωπικό έχει προσληφθεί από το ήµο Σερρών, µε διαδικασίες ΑΣΕΠ, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. Επίσης, στο πλαίσιο του «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης για την καταπολέµηση της βίας», η ΓΓΙΦ αναλαµβάνει να καλύψει την επιµόρφωση και εποπτεία του εξειδικευµένου προσωπικού που θα εργαστεί στο Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης του ήµου Σερρών καθώς και τις απαιτούµενες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των ωφελουµένων. 9

10 1.β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Στην υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών εµπλέκεται το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης και την εν γένει διαχείριση του Έργου την αναλαµβάνει το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. Ανάλυση του τρόπου σύστασης, συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της (ων) Οµάδας (ων) Έργου Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών» δηµιουργείται Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου. Με Απόφαση ηµάρχου Σερρών συγκροτείται η εν λόγω Οµάδα έργου. Συγκεκριµένα, δηµιουργείται κοινή οµάδα διοίκησης και παρακολούθησης του έργου, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και αποτελείται από 3 στελέχη του ήµου Σερρών (1 στέλεχος του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, 1 στέλεχος της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού και 1 στέλεχος της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών). Η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του έργου συνεδριάζει όποτε απαιτείται για την οµαλή λειτουργία του έργου και πάντως πριν από τη σύνταξη κάθε µηνιαίας έκθεσης προόδου. Η οµάδα συντάσσει τις µηνιαίες εκθέσεις προόδου, έχοντας στη διάθεσή της το υλικό για την πρόοδο του φυσικού (παραδοτέα ή αρχεία) και οικονοµικού (τιµολόγια, παραστατικά, συµβάσεις) αντικειµένου. 10

11 Τα άτοµα που απαρτίζουν την Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του έργου είναι : 1. Κοκκινίδου Αθηνά, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών, την οποία αναπληρώνει η Βασιλοπούλου Ειρήνη, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών. Είναι υπεύθυνη του Έργου της πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (π.χ. επικοινωνία µε την EΥΣΥ Ε/ΥΠΕΣ και τον Συντονιστή ικαιούχο και η παροχή στοιχείων, σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και του/των Τεχνικών ελτίων Υποέργου/ων µετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης µε ίδια µέσα, σύνταξη και υποβολή των ελτίων ήλωσης απανών και των ελτίων Παρακολούθησης Πράξης κτλ.). Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τον συντονισµό της οµάδας έργου. 2. Μαλαµατάκης Βασίλειος, Ε ιοικητικών Γραµµατέων, Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής & Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου Σερρών, τον οποίο αναπληρώνει η Μυλωνά ήµητρα, ΠΕ ιοικητικού, Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου Σερρών. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και το σχεδιασµό των δράσεων του Κέντρου. Έχει την ευθύνη να συντάσσει µηνιαία έκθεση και την υποχρέωση µαζί µε τα παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ.) να τα υποβάλλει προς την ΕΠΠΕ. 3. Γουναρίδου έσποινα, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, Υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Σερρών, την οποία αναπληρώνει ο Κατιρτζόγλου Ελευθέριος, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, Υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Σερρών. Είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση των οικονοµικών στοιχείων του έργου και την υλοποίηση του οικονοµικού του αντικειµένου. Η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλου του Έργου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασµού και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 11

12 Συγκεκριµένα: Α) Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων µε ίδια µέσα. Β) Παράλληλα, θα ελέγχει - παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Έργου καθώς και θα επικυρώνει την οικονοµική εξέλιξη του Έργου. Γ) Επίσης, θα συνεδριάζει µηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, και θα συντάσσει µηνιαία Έκθεση η οποία µαζί µε τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ) θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την ΕΠΠΕ. ) Υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ, µαζί µε τα ελτία ήλωσης απανών και αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Οµάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της ΕΠΠΕ, καθώς και τα Παραδοτέα (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ). Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών και για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του Υποέργου τα Παραδοτέα αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα (παρουσιάζεται ενδεικτικός πίνακας Παραδοτέων). 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π 1.1 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤ/ΣΗΣ Φάκελος µε παρουσιολόγια στελεχών Π 1.2 Έντυπο αξιολόγησης των παρασχεθεισών υπηρεσιών ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 30 ΜΗΝΕΣ ,00 18/6/ /12/2015 1/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1. Π 1.3 Παρακολούθηση Φάκελος ηλεκτρονικής Προσωπικού βάσης δεδοµένων (ατοµικές - οµαδικές συνεδρίες, στοιχεία εντύπων ανά συµβουλευόµενη, ώρες συνεδριών ανά συµβουλευόµενη & ανά σύµβουλο, κλπ) Π 1.4 Βιβλίο επικοιν Βιβλίο επικοινωνίας / δικτύωσης Λίστα συνεργαζόµενων φορέων (Έντυπα ενεργειών διασύνδεσης και δικτύωσης) Π 2.1 Φάκελος µε ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων Π 2.2 Φάκελος ωφελουµένων γυναικών 2.Υποστήριξη - Ατοµικό ελτίο ωφελουµένων Συµβουλευτικής Παρέµβασης (Έντυπο Υποδοχής, Έντυπο Συγκατάθεσης, Έντυπο Κοινωνικού Ιστορικού και Νοµικής 1 ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΒΙΒΛΙΑ 1/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

14 κατάστασης, Έντυπο Ατοµικών Συνεδριών, Βεβαιώσεις, κλπ.) Π 2.3 Ηµερολόγιο 1/έτος ΦΑΚΕΛΟΣ καταγραφής ενεργειών και επικοινωνιών προς όφελος των ωφελουµένων - Φόρµες επικοινωνίας Βιβλίο Ραντεβού 3. Λειτουργικά- Π 3 ΜΗΝΙΑΙΑ 30 ΜΗΝΕΣ ,00 µεταβλητά έξοδα κατάσταση τιµολογίων λογαριασµών ΣΥΝΟΛΟ ,00 18/6/ /12/2015 Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το ικαιούχο η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου θα: (α) Τηρεί και θα ενηµερώνει φάκελο Πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε/ΥΠΕΣ). (β) Τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Έργο και Υποέργο, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (03) ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. 14

15 (γ)τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα θα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. (δ)με την υποβολή του πρώτου ελτίου ήλωσης απανών, θα κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε/ΥΠΕΣ) τυποποιηµένη κατάσταση στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η µορφή µε την οποία τηρούνται από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται εκ νέου στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε/ΥΠΕΣ), εφόσον επιµέρους στοιχεία της µεταβληθούν. (ε)επίσης, θα µεριµνά να παρέχονται στην ΕΥΣΥ Ε/ΥΠΕΣ τα απαραίτητα στοιχεία παρακολούθησης των Πράξεων / Υποέργων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού 1828/2006 των ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο και σύµφωνα µε τον µε αριθµό /Οικ / Οδηγό Εφαρµογής της ΕΥΣΕΚΤ (έγκριση από την ΕΥΘΥ µε το µε αριθµό 57868/ΕΥΘΥ/2531/ έγγραφο). Προβλέπεται: ιακίνηση, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists), όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων, τη λήψη σχετικών εγγραφών, καθώς και την έγκαιρη ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν τόσο από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και από το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων που έχει υπογράψει ο ήµος Σερρών µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, αλλά και για τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο των υποχρεώσεών τους. Έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του Έργου, ανά εξάµηνο και των οικονοµικών στοιχείων, ανά µήνα. 15

16 Σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων προόδου, για την πορεία υλοποίησης του Έργου. Συµµετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας Η επιλογή των στελεχών της Οµάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης, βασίζεται στην επιστηµονική και επαγγελµατική τους ειδικότητα, καθώς και στο αντικείµενο και την αρµοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν, η οποία συσχετίζεται µε το φυσικό αντικείµενο του Έργου ( για το λόγο αυτό καταρτίζεται σχετικός πίνακας στελεχών µε την επιστηµονική ειδικότητά τους, καθώς και µε το αντικείµενο αρµοδιότητας της θέσης εργασίας τους, ο οποίος αποτελεί παράρτηµα της απόφασης). Τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Συγκεκριµένα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΥΛΩΝΑ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 16

17 ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισµός δαπανών Ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του Υποέργου µέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και η χρηµατοδότηση θα διενεργηθεί από τη ΣΑΕ 455/8 στην οποία έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε ΚΩ ΙΚΟ ΟΠΣ «376270». Παρακάτω, παρατίθεται ο πίνακας άµεσων δαπανών µε τα είδη και τις κατηγορίες τους, µαζί µε τα προϋπολογιζόµενα ποσά ανά είδος ή ανά κατηγορία. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 18/6/ /12/2015 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 0,00 18/6/ /12/2015 ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΛΠ) 8,000,00 18/6/ /12/2015 Υ ΡΕΥΣΗ 0,00 18/6/ /12/2015 ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 0,00 18/6/ /12/2015 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.000,00 18/6/ /12/2015 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 18/6/ /12/2015 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ 1.000,00 18/6/ /12/2015 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 6.000,00 18/6/ /12/2015 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,00 18/6/ /12/2015 ΣΥΝΟΛΟ ,00 18/6/ /12/

18 ΑΡΘΡΟ 4: Χρονική διάρκεια Υποέργου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του υποέργου έχει έναρξη την 18/6/2013 και λήξη την 18 η /12/2015. Το οικονοµικό αντικείµενο του Υποέργου (ηµεροµηνία λήξης επιλεξιµότητας δαπανών) λήγει την 31 η /12/2015. ΑΡΘΡΟ 5: Παρακολούθηση υλοποίησης Υποέργου Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή πιστοποίηση των παραδοτέων του, που περιγράφονται ανωτέρω, διεξάγεται από την εκάστοτε τριµελή Επιτροπή Παραλαβής είτε πρόκειται για προµήθεια είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών εκτελεσθείσα στο πλαίσιο του Έργου και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου και γενικότερα όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση του θα συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας αναλυτικότερα θα είναι : i. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων αυτών. ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου. Η διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής: Τα Παραδοτέα παραλαµβάνονται από την ως άνω Επιτροπή, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση του Έργου οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) τη συνέπεια και συνάφεια µε το φυσικό αντικείµενο του Υποέργου, έτσι όπως περιγράφεται στο Τ..Π.Π. και στην παρούσα απόφαση β) την πληρότητα και σαφήνεια σε σχέση µε τα περιγραφόµενα, στο Τ..Π.Π. και στην παρούσα Απόφαση, παραδοτέα. 18

19 Η Επιτροπή µπορεί : α) να εγκρίνει την παραλαβή του Παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Υποέργου β) να απορρίψει το Παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου. Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή προς όλους τους ανωτέρω εντός της παραπάνω προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, συνεπάγεται και αποδοχή των Παραδοτέων. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση 2ον) την ολοκλήρωση του Υποέργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, θα συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει αρµοδίως. ΑΡΘΡΟ 6: Υπεύθυνος Υποέργου Ως Υπεύθυνη του Υποέργου ορίζεται η Κοκκινίδου Αθηνά, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών. Ο Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρµοδιότητα συντονισµού και εποπτείας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται µε αυτούς και συνυπογράφει µαζί µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του ικαιούχου το Τ..Υ., αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α/Α 3 ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΜΕ ΚΩ. ΟΠΣ «376270») Η αναγκαιότητα υλοποίησης του Υποέργου µε ίδια µέσα έναντι της προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο προκύπτει από τα ακόλουθα : α) Από την αποστολή και το ρόλο του δικαιούχου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κ Κ (Ν. 3852/2010), οι ήµοι είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή πολιτικών ή τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Παρατηρούµε δηλαδή ότι το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των δήµων προβλέπει την άσκηση αρµοδιοτήτων που συµβάλλουν στη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και την καταπολέµησης όλων των µορφών έµφυλης βίας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), οι ήµοι στο πλαίσιο κατάρτισης των οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας και της συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κυρωτικού νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ), υποχρεώνονταν µέχρι τις να περιλάβουν στους οργανισµούς τους, µεταξύ άλλων και την Υπηρεσιακή Μονάδα µε το ακόλουθο αντικείµενο: Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Σύµφωνα µε τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ήµου Σερρών (ΦΕΚ 2106/Β / ) στις αρµοδιότητες του Γραφείου Ισότητας των Φύλων του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων (άρθρο 23.2), εντάσσεται ο σχεδιασµός, η εισήγηση και η µέριµνα για την εφαρµογή Προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην Ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: 20

21 (α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών ικτύωση και συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς για την στήριξη δικτύου τοπικών δοµών (Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυµάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. (β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεοτύπων µε βάση το φύλο Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώµης για την άρση των στερεοτύπων λόγω φύλου. (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις Συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, µη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες πληθυσµού (ΑΜΕΑ, άστεγοι/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (µετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες µε αναπηρία, φυλακισµένες και αποφυλακισµένες) και γυναίκες σε µονογονεϊκή οικογένεια. (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση ικτύωση και συνεργασία µε φορείς σχετιζόµενους µε την αγορά εργασίας και την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, µε επαγγελµατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γυναικείες οργανώσεις µε στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, την από κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων. (ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων Παρακολούθηση προγραµµάτων για την εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθµών ολοκληρωµένης φροντίδας, παιδικών σταθµών, κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών µε ειδικές ανάγκες. (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων Συνεργασία µε τους αρµόδιους αιρετούς και αιρετές µε στόχο την παροχή ενηµέρωσης, και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήµατα των γυναικών και την κινητοποίησή τους για στήριξη πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας. 21

22 Ο ήµος Σερρών θεσµικά έχει δηµιουργήσει την υπηρεσιακή µονάδα «Γραφείο Ισότητας των Φύλων» του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων (άρθρο 23.2 Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων). Πέρα όµως από το παραπάνω, ο ήµος Σερρών έχει ήδη εµπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στη δηµιουργία κέντρων φύλαξης και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στην πληροφόρηση γυναικών ή γενικότερα στην υποστήριξη δοµών ισότητας. Στο ήµο Σερρών επί χρόνια λειτουργεί το «Σπίτι της Γυναίκας» το οποίο δηµιουργήθηκε το Από την ίδρυση του, το «Σπίτι της Γυναίκας» έχει εθελοντική οµάδα, η οποία στηρίζει τις δραστηριότητές του. Μέσα από αυτή τη δοµή, παρά τα όποια προβλήµατα χρηµατοδότησης εµφανίζονταν κατά καιρούς, ο ήµος παρείχε: ψυχολογική στήριξη των Γυναικών και Συµβουλευτική νοµική πληροφόρηση παροχή πληροφοριών για θέµατα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και µε «µη κυβερνητικές" γυναικείες οργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενηµέρωση σε θέµατα ισότητας ενηµέρωση σε θέµατα εργασιακά, επενδυτικά, ασφαλιστικά, κ.τ.λ, προκειµένου να δίνονται χρήσιµες πληροφορίες στις γυναίκες Μέσα από τη λειτουργία αυτών των δοµών ο ήµος Σερρών έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στη διαχείριση παρόµοιων προγραµµάτων και εποµένως είναι σε θέση να υλοποιήσει αποτελεσµατικά τη λειτουργία κέντρου συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα ο ήµος Σερρών διαθέτει τις αναγκαίες υποδοµές (κτήριο) στο οποίο θα στεγαστεί η λειτουργία του κέντρου. Η κτηριακή υποδοµή θα πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό ελτίο (συνολικής επιφάνειας 60 τ.µ., σε κεντρικό σηµείο της πόλης µε εύκολη πρόσβαση από τα µέσα συγκοινωνίας και υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ). Αναλυτικότερα, το Συµβουλευτικό Κέντρο θα διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι: Χώρο υποδοχής- χώρο βραχυπρόθεσµης παραµονής των παιδιών Χώρους για ατοµικές συνεδρίες ή και οµαδικές συνεδρίες Σύστηµα Ασφαλείας 22

23 Για την παροχή των υπηρεσιών θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) θέσεις εργασίας (µε αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισµό, καθώς και σύνδεση µε το διαδίκτυο). Ο χώρος θα διαθέτει επαρκή εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστηµα κλιµατισµού, θέρµανσης και πυρασφάλειας. Η διαµόρφωση των χώρων του κέντρου και η υλικοτεχνική υποδοµή θα καλυφθούν από τη ρήτρα ευελιξίας. Στην περίπτωση όµως που απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα χρήµατα που θα δοθούν από τη ρήτρα ευελιξίας αυτά θα καλυφθούν από το ήµο Σερρών και από έργα της τεχνικής υπηρεσίας. Από την αποστολή και το ρόλο του ήµου Σερρών προκύπτει είναι ο κατ εξοχήν αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό και συντονισµό πολιτικών ισότητας των φύλων. Τα στελέχη του ήµου, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την εµπειρία σε θέµατα πολιτικών ισότητας των φύλων. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο ήµο ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλους φορείς τόσο ιδιωτικούς όσο και δηµόσιους, που θα µεγιστοποιήσουν το όφελος για την υλοποίηση του έργου. β) Από τη φύση του αντικειµένου του υποέργου Η σύσταση υπηρεσιακής µονάδας για τις πολιτικές ισότητας των φύλων σε επίπεδο ήµου Σερρών, επιτρέπει στο ήµο την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του υποέργου. Ο δήµος Σερρών έχοντας εµπειρία από προηγούµενες δράσεις µπορεί να λειτουργήσει ως πόλος συντονισµού, πληροφόρησης, ενηµέρωσης και δικτύωσης αφενός καλύπτοντας ευρύτερες περιοχές, προγράµµατα, συναρµόδιους φορείς και γυναικείες οργανώσεις, και αφετέρου επιτρέποντας την αποτελεσµατική διασύνδεσή τους. Λόγω της φύσης του αντικειµένου αυτό προσιδιάζει περισσότερο προς ένα δηµόσιο φορέα παρά σε έναν ιδιωτικό. Στόχος των υπηρεσιών είναι η αντιµετώπιση και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και η πολλαπλή υποστήριξη των θυµάτων. Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής των θυµάτων έµφυλης βίας θα αφορούν ενδεικτικά τα εξής: Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (εξειδικευµένη συµβουλευτική των γυναικών θυµάτων) Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώµατα των θυµάτων, τη σχετική νοµοθεσία, τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης κλπ. Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κλπ. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 23

24 Παράλληλα θα αναπτυχθούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τις µορφές βίας κατά των γυναικών. Στόχος των δράσεων πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου είναι η µηδενική ανοχή της βίας, η έµπρακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος των γυναικών και των παιδιών σε µια ζωή χωρίς βία. Τέλος θα παρέχονται σε συνεργασία µε το ικηγορικό Σύλλογο Σερρών, υπηρεσίες νοµικής βοήθειας για γυναίκες θύµατα βίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ήµος Σερρών µπορεί, αξιοποιώντας τις αρµοδιότητές του και σε συνεργασία µε ολόκληρο το φάσµα των τοπικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, όπως αυτό έγινε σε παλαιότερες πρωτοβουλίες του να αναλαµβάνει συγκεκριµένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων. Εποµένως λόγω της αρµοδιότητας του, λόγω της φύσης της εργασίας και λόγω της εµπειρία του είναι σε θέση να διεκπεραιώσει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο φορέα δηµόσιο ή ιδιωτικό αυτή την αποστολή. Εξάλλου, τόσο στο ήµο Σερρών όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας δεν υπάρχουν φορείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί που να έχουν τέτοια ενασχόληση. Ακόµα και η παλαιότερη πρωτοβουλία για τη λειτουργία του σπιτιού της γυναίκας που έγινε µε την προτροπή της ένωσης γυναικών Ελλάδος υποστηρίχτηκε διοικητικά και από άποψη υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού από το ήµο Σερρών. Η ιδιοµορφία του έργου επιτάσσει τη συµµετοχή και τη συνεργασία φορέων του δηµοσίου τοµέα όπως εισαγγελία, αστυνοµία. Η συµµετοχή των παραπάνω φορέων επιβάλλει την έγκαιρη ενηµέρωση τους, το συντονισµό τους καθώς και τη δικτύωση τους. Η παροχή κατευθύνσεων, η δικτύωση τους και ο συντονισµός τους είναι έργο που θα πρέπει να αναλάβει ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας για την άσκηση της πολιτικής ισότητας. Επιπλέον, η ιδιοµορφία του έργου επιτάσσει τόσο την επιστηµονική καθοδήγηση και παρακολούθηση του έργου από ένα επιστηµονικό όργανο που θα διαθέτει τη σχετική εµπειρία και την τεχνογνωσία προκειµένου να γνωµοδοτεί για διορθωτικές κινήσεις, όσο και την λειτουργία οµάδων εργασίας αποτελούµενες από στελέχη του ήµου Σερρών που θα διαθέτουν εµπειρία και τεχνογνωσία προκειµένου να συµβάλουν στην ποιοτικότερη υλοποίηση του έργου. εδοµένου όλων των παραπάνω, ο ήµος Σερρών διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι όποιου άλλου ιδιώτη εξωτερικού αναδόχου, προκειµένου να φέρει σε πέρας αποτελεσµατικά την αποστολή αυτή. 24

25 γ) Από την αρχή της οικονοµίας Το περιορισµένο επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας από τον ιδιωτικό τοµέα της περιοχής σε θέµατα ισότητας των φύλων, αλλά και η αναγκαιότητα διάθεσης εξειδικευµένων ανθρωπίνων πόρων αποτελεί στοιχείο που αυξάνει το οικονοµικό κόστος υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που αυτό ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο. Για το λόγο αυτό, η υλοποίηση µε ίδια µέσα κρίνεται περισσότερο συµφέρουσα. Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί στην υλοποίηση του έργου από την πλευρά του δήµου είναι ότι ο δήµος Σερρών διαθέτει επαρκή κτηριακή υποδοµή που καλύπτει στις απαιτήσεις του έργου (επιφάνεια, διάταξη χώρων, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ) και δεν θα χρειαστεί να καταφύγει στη λύση του ενοικίου που αυξάνει αρκετά τις δαπάνες για κατά το διάστηµα λειτουργίας της δοµής. Η προσφυγή σε ανάδοχο συνεπάγεται κόστος για την εύρεση και τη διαµόρφωση του κατάλληλου χώρου γεγονός που επιβαρύνει το µοναδιαίο κόστος υλοποίησης του έργου. Ιδιωτικοί φορείς που µπορούν να υλοποιήσουν αυτό το έργο δε δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών εποµένως θα πρέπει να οργανώσουν τοπική δοµή µε ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο ήµος Σερρών : α) θα διαθέσει δική του κτηριακή υποδοµή καθώς και επιστηµονική οµάδα για την υλοποίηση του έργου, β) θα προσφύγει σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό για τη στελέχωση του κέντρου όπως αυτή ορίζεται από την πρόσκληση και γ) ως δηµόσιος φορέας δεν επιδιώκει κάποιο οικονοµικό όφελος από την υλοποίηση του έργου, τότε προκύπτει ότι η προσφυγή σε ανάδοχο κρίνεται ως µη συµφέρουσα από την αρχή της οικονοµίας. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 25

26 Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. κ.α.α. ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 797 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 30-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 219 / 2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 40/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 324 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης οικονοµικού βοηθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 718 / 2014 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ισόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 01-06-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 363 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 15-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 678 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 402 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ήµου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 567 / 2014 ΘΕΜΑ: Ορισµός µελών ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 467 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση πιστώσεων εγκεκριµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015. ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου Σερρών που είναι στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 378 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση µη µεταφοράς των χρηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 Αριθµ. Απόφασης: 151α / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ10-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 496 / 2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών για αξιολόγηση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 17-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 379 / 2015 ΘΕΜΑ: ωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 14 / 17-07-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 453 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙΙΟΩ10-ΞΚ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 347 / 2014 ΘΕΜΑ:Έγκριση εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 89 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης της 11 ης Ανθοκοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 121 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 121 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 16-03-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 121 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩ10-ΞΩΑ. Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 1-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 18 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδιας ς «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ08Ω10-ΕΛ6 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 30 / 27-11-2013 Αριθµ. Απόφασης: 815 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απ ευθείας ανάθεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β.

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των υπ αρ. 6 & 7 καταστηµάτων του ηµοτικού Μεγάρου, βάσει του Ν. 4257/2014, άρθρο 45 παρ. 2β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 296 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση µίσθωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-04-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 242 / 2016 ΘΕΜΑ: Έναρξη διαδικασίας κατάρτισης Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011 2011 20:00 25/06-10-2011

: 25 / 12-10-2011 : 857 / 2011  2011  20:00 25/06-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α) Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-10-2011 Αριθµ. Απόφασης: 857 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης προµήθειας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩ10-ΥΝΚ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων υλικών του ήµου. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 19 η του µηνός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 9-09-202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 559 / 202 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταστροφής και εκποίησης άχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 03-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 790 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης του χώρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 5 / 25-02-2015 Αριθµ. Απόφασης: 124 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση 10 ου / 2014 πρακτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΩ10-5ΙΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 22-10-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 716 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 255 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 255 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-04-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 255 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩ10-60Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011. Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 29-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 729 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τµηµατικών προθεσµιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016

Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 12-05-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 326 / 2016 ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του αναδόχου του

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ10-Λ5Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 28 / 21-11-2012 Αριθµ. Απόφασης: 721 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩ10-ΧΑΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012 Αριθµ. Απόφασης: 842 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ10-ΨΚΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 15-06-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 540 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 608 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση αιτήµατος υλοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

: 6 / 18-03-2015 : 161 / 2015 2015 19:00 6/12-03-2015

: 6 / 18-03-2015 : 161 / 2015  2015 19:00 6/12-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 Αριθµ. Απόφασης: 161 / 2015 ΘΕΜΑ: ιατύπωση γνώµης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΩ10-ΣΩ3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 196 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ)

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ) Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 3 / Αριθµ. Απόφασης: 73 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 3 / Αριθµ. Απόφασης: 73 / 2016 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 3 / 24-02-2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 73 / 2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΩ10-ΛΧΤ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 Αριθµ. Απόφασης: 116 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: ιαγραφή οφειλετών από τους χρηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΦΩ10-ΑΣΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 24 / 10-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 612 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκχώρησης ποσοστού ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β49ΖΩ10-0ΔΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 02-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Σύµβασης ιαβαθµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Ω10-ΨΞΚ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 26-08-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 509 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4Μ7Ω10-596 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 30-05-2012 Αριθµ. Απόφασης: 359 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα