μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε 2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών Εφαρμογή Αυτοπαραγωγή με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικέ και Βιομηχανικέ Μονάδε Συνολική Δυναμικότητα 6 ΜW 9 ΜW 0,2 ΜW Κατηγορία 1 (με χορηγία) Κατηγορία 2 (άνευ χορηγία ) Κατηγορία 3 (άνευ χορηγία ) 10 ΜW (άνευ χορηγία ) Αιτήσει θα γίνονται δεκτέ : Σχέδιο Α: Σχέδιο Β: από τα κατά τόπου Περιφερειακά Γραφεία τη ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά τη Διαχειριστή Συστήματο Διανομή (ΔΣΔ), από την 10 η Ιουλίου 2013 ω την συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου προβλεπόμενη δυναμικότητα για το υπό αναφορά έτο ή το αργότερο έω την 15 η Νοεμβρίου 2013, από τη ΡΑΕΚ από την 10 η Ιουλίου 2013 ω την συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου προβλεπόμενη δυναμικότητα για το υπό αναφορά έτο ή το αργότερο έω την 15 η Νοεμβρίου Σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ διαπιστώσει ότι για την Κατηγορία 2 του Σχεδίου Α υπάρχει ενδιαφέρον ενώ για την Κατηγορία 1 δεν υπάρχει αντίστοιχα προοπτική κάλυψη τη δυναμικότητα που προνοείται στο Σχέδιο, διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετική ανακοίνωση να αποφασίσει ανάλογη αναπροσαρμογή ω προ τη μέγιστη δυναμικότητα που ορίζεται για τη κάθε Κατηγορία με τρόπο που να διευκολύνεται η επίτευξη των συνολικών στόχων που έχουν τεθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων από την ιστοσελίδα τη ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy) και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα τη ΡΑΕΚ, τη Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy) και του Ιδρύματο Ενέργεια (www.cie.org.cy) ανάλογα. Λευκωσία, 4 Ιουλίου Σ ε λ.

2 ΣΧΕΔΙΟ Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικέ και βιομηχανικέ μονάδε για ιδία χρήση (αυτοπαραγωγή). «Αυτοπαραγωγή» για τι ανάγκε του Σχεδίου, ορίζεται ω η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από Φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω τη χρήση του Δικτύου. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολική εγκατεστημένη ισχύο 10MW. Η μέγιστη ισχύ έκαστου φωτοβολταϊκού συστήματο που δύναται να εγκατασταθεί είναι 1ΜW. Αιτήσει θα υποβάλλονται στα γραφεία τη ΡΑΕΚ (Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ, 3ο Όροφο,1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ) από την 10 η Ιουλίου 2013 ω την συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου προβλεπόμενη δυναμικότητα για το υπό αναφορά έτο ή το αργότερο έω την 15 η Νοεμβρίου Τα συστήματα Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά δεν δύναται να ενταχθούν κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Κυβερνητικών Χορηγιών ή Καθεστώ Στήριξη. Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από Συστήματα Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά, θα είναι αποκλειστικά και μόνο για σκοπού ιδία κατανάλωση, δηλαδή δεν θα αποζημιώνεται ο συμμετέχων στο Σχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια που πιθανόν να εγχέεται στο Δίκτυο. Συνάγεται ότι απαιτείται προσεκτικό σχεδιασμό και ορθό υπολογισμό τη ικανότητα των εγκαταστάσεων παραγωγή, προσαρμοσμένο στο προφίλ τη ζήτηση του καταναλωτή, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστε δαπάνε σε βαθμό που παραγόμενη ενέργεια θα εγχέεται στο δίκτυο χωρί να αμείβεται. Η κατανάλωση τη παραγόμενη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια (net) από συστήματα Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά θα καταμετρείται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσε χρεώσει όπω θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. Η εγκατάσταση συστήματο τηλεμέτρηση και καταγραφή δεδομένων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση ξεχωριστά είναι υποχρεωτική, το δε κόστο αυτή συμπεριλαμβανομένου και του κόστου αγορά και εγκατάσταση των μετρητών θα επωμίζεται πλήρω ο Εμπορικό ή Βιομηχανικό Καταναλωτή. Εάν απαιτηθεί, θα παρέχεται η δυνατότητα, στου Διαχειριστέ των Συστημάτων Μεταφορά ή Διανομή, για έλεγχο και αυτόματη διακοπή, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή, ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματο. 8 Σ ε λ.

3 Ο Εμπορικό ή Βιομηχανικό Καταναλωτή θα πρέπει να υπογράψει σχετική συμφωνία σύνδεση με το ΔΣΔ, η οποία θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά. Στη συμφωνία θα καλύπτονται πλήρω θέματα σύνδεση και λειτουργία των εγκαταστάσεων Αυτοπαραγωγή. Η εφαρμογή του Σχεδίου θα παρακολουθείται από τη ΡΑΕΚ και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, μπορεί να διαφοροποιηθεί. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Υποβολή Αίτηση Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευή σταθμού παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, στα γραφεία τη ΡΑΕΚ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 1. Τοποθεσία ανέγερση, δήλωση του αριθμού τεμαχίου, τμήματο και φύλλου σχεδίου και επισυνάπτοντα : i. Επίσημο αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρία, ii. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησία, iii. Σύμβαση μίσθωση, σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν είναι στην ιδιοκτησία του αιτητή, iv. Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για εγκατάσταση πάνω στην οροφή ή εντό του τεμαχίου φωτοβολταϊκού συστήματο, σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν είναι στην ιδιοκτησία του αιτητή). 2. Χωροταξικό σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου. Χωροταξικό σχέδιο (κάτοψη και πλάγια όψη) τη ανάπτυξη. 3. Για Φυσικό πρόσωπο: Αριθμό Δελτίου Ταυτότητα και πιστοποιημένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Για Νομικό πρόσωπο: Καταστατικό Εταιρεία, Αριθμό Εγγραφή Εταιρεία, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (έστω και αν είναι νεοσύστατη), Πιστοποιητικά Εγγραφή Μετόχων και Διευθυντών. Στο Καταστατικό θα πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει πάση φύσεω δραστηριότητα που να σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμε Πηγέ Ενέργεια ή κάτι συναφέ. Τονίζεται ότι το καταστατικό πρέπει να είναι πιστοποιημένο με τη σφραγίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Σημειώνεται ότι σχετικά με του μετόχου τη αιτούμενη εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλεται η αλυσίδα των μετόχων μέχρι το τελευταίο φυσικό πρόσωπο. 4. Ευκρινεί φωτογραφίε του προτεινόμενου χώρου εγκατάσταση (τουλάχιστον μια από κάθε πλευρά στην οποία να σημειώνεται ο προσανατολισμό ). 9 Σ ε λ.

4 5. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευή (σε μορφή Gantt chart) στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υλοποίηση του έργου, αρχίζοντα από την ημέρα εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. 6. Τεχνοοικονομική μελέτη στην οποία να περιλαμβάνεται μελέτη βιωσιμότητα του Έργου. Πρέπει να περιέχεται η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργεια, η ετήσια κατανάλωση ενέργεια, το συνολικό κόστο επένδυση, λεπτομερή ανάλυση κόστου, τα αναμενόμενα έσοδα, ο χρόνο απόσβεση, τα λειτουργικά έξοδα, ο εσωτερικό βαθμό απόδοση (Internal Rate of Return), η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value), κτλ. (Η μελέτη πρέπει να ετοιμάζεται από τον κατασκευαστή/εγκαταστάτη και να είναι υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό). 7. Αντίγραφο τη δήλωση συμμόρφωση (EC Declaration Conformity) με τι συναφεί ευρωπαϊκέ οδηγίε από τον κατασκευαστή και τη σήμανση CE για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, Φωτοβολταϊκά πλαίσια, μετατροπεί τάση (inverter) και βάσει στήριξη. 8. Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση επένδυση. 9. Ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάσταση και σύνδεση των διαφόρων τμημάτων του συστήματο. (Τα σχέδια πρέπει να ετοιμάζονται από τον κατασκευαστή/εγκαταστάτη του συστήματο και να είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανικό). 10. Πολεοδομική Άδεια του υποστατικού στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα (όπου απαιτείται). 11. Ενυπόγραφη δεσμευτική δήλωση του εγκαταστάτη ότι η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών (όπου απαιτείται). 12. Άδεια Οικοδομή του υποστατικού στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα (τροποποιημένη ώστε να περιλαμβάνει πρόνοια για φωτοβολταϊκό σύστημα). 14. Βεβαίωση από Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και/ή Ίδρυμα ότι ο αιτητή διαθέτει εγγυημένε ή πιθανέ πηγέ χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου και/ή ποσοστό χρήση ιδίων κεφαλαίων, 15. Περιβαλλοντική Μελέτη Για Φωτοβολταϊκά Συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ έω και 100kW, δεν χρειάζεται να υποβληθεί Περιβαλλοντική Μελέτη. Όπου η ΡΑΕΚ το κρίνει αναγκαίο θα ζητηθούν οι γραπτέ απόψει τη Υπηρεσία Περιβάλλοντο του Υπουργείου Γεωργία, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντο για κάθε περίπτωση χωριστά, Για Φωτοβολταϊκά Συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100kW, πρέπει να υποβάλλεται Μελέτη Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Η ΡΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εάν κρίνει αναγκαίο, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά περιβαλλοντικέ παραμέτρου στα πλαίσια τη Περιβαλλοντική Μελέτη για την ορθή εξέταση τη κάθε αίτηση ξεχωριστά. 10 Σ ε λ.

5 16. Ελεγμένοι Οικονομικοί ισολογισμοί των τριών (3 ων ) πρόσφατων οικονομικών ετών. (Σε περίπτωση νεοσύστατη /αδρανού εταιρεία μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση από τον λογιστή για επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν ισολογισμοί). 17. Το απαιτούμενο τέλο εξέταση τη αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευή Σταθμού Παραγωγή Ηλεκτρική Ενέργεια. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν εκ πρώτη όψεω είναι πλήρω συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Αξιολόγηση Αίτηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον Περί Ρύθμιση τη Αγορά Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 έω 2012 τηρώντα σειρά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία παραλαβή τη πλήρου αίτηση. Η ΡΑΕΚ θα ασκήσει τη διακριτική τη ευχέρεια με τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερε αιτήσει στη βάση τη εγκατεστημένη ισχύο και τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των εγκαταστάσεων Αυτοπαραγωγή. Υλοποίηση Εγκατάσταση Μετά την εξασφάλιση τη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στι αρμόδιε Αρχέ και Υπηρεσίε για την εξασφάλιση τυχόν λοιπών απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Η διάρκεια ισχύο τη Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευή θα είναι οκτώ (8) μήνε. Οι αιτητέ θα πρέπει εντό αυτού του διαστήματο να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση, τον έλεγχο και σύνδεση του συστήματο στο δίκτυο. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ο έλεγχο και η σύνδεση του συστήματο στο δίκτυο δεν έχει ολοκληρωθεί εντό του διαστήματο των οκτώ μηνών τότε η άδεια που έχει εξασφαλίστει δεν ισχύει και θα πρέπει να επανυποβληθεί νέα αίτηση στην περίπτωση που υπάρχει σχετικό Σχέδιο εν ισχύ και διαθέσιμη δυναμικότητα. 4. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετά την ολοκλήρωση τη εγκατάσταση του συστήματο, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΔΣΔ, αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματο στο Δίκτυο Διανομή. Ο έλεγχο του φωτοβολταϊκού συστήματο με ευθύνη του ΔΣΔ θα πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή τη αίτηση για σύνδεση. 11 Σ ε λ.

6 Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχο τη εγκατάσταση από το ΔΣΔ, στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕΚ αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργία Σταθμού Παραγωγή Ηλεκτρική Ενέργεια (Αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά) συνοδευόμενη από: βεβαίωση ορθή εγκατάσταση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό του κατασκευαστή/εγκαταστάτη, πιστοποιητικό επιθεώρηση από το ΔΣΔ, φωτογραφίε τι εγκατάσταση. Μετά την εξασφάλιση τη Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργία θα υπογράφεται έντυπο Σύμβαση από τον Προμηθευτή του Καταναλωτή/Παραγωγό (το περιφερειακό γραφείο τη ΑΗΚ υπό την ιδιότητα τη ω Προμηθευτή, ή άλλο Προμηθευτή ανάλογα) και τον Καταναλωτή/Παραγωγό. 12 Σ ε λ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα