ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες"

Transcript

1 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες Part 1. Ελληνική Έκθεση ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο φύλλο σας. In a few days you will complete your elementary school education. Without doubt you have had many experiences and have learned many things about life at school. Ποιες θα ήταν, και γιατί, οι τρεις πιο σηµαντικές συµβουλές που θα έδινες σ ένα µαθητή ή µία µαθήτρια οι οποίοι ετοιµάζονται για την πρώτη τάξη του δηµοτικού, ώστε να έχουν µια ευχάριστη και επιτυχηµένη πορεία στο δηµοτικό σχολείο. Part 2. English Composition Στις γραµµές που υπάρχουν στην πίσω σελίδα του φύλλου σας, γράψτε µια έκθεση στα αγγλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. One day you went on a picnic with your family. You are going to write a story about what happened. Here are the first and last sentences of your story: Begin your story with this sentence: It was a lovely, sunny day, without a cloud in the sky. End your story with this sentence: Now, we were fighting for our lives.

2 Part 3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει µία σωστή απάντηση. ιαλέξτε το γράµµα A, B, C, ή D που αντιστοιχεί στην απάντηση που συµπληρώνει σωστά το κενό στην κάθε ερώτηση. Παράδειγµα: There is a man the door. A) at B) in C) to D) for Η καλύτερη απάντηση είναι A γιατί η σωστή πρόταση είναι: There is a man at the door. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο (κάτω από το A ) στο φύλλο απαντήσεων. Μη γράψετε τις απαντήσεις στα φύλλα ερωτήσεων. 1. John the bus this morning, so he had to take a taxi to school. A) took B) lost C) missed D) has lost 2. It s nice and outside today a perfect day to fly a kite! A) warm B) windy C) quiet D) cloudy 3. I am going to visit Bill this afternoon. He in Panorama. A) leaves B) lives C) is leaving D) left 4. You shouldn t everything you hear. A) believe B) belief C) to believe D) believer 5. I asked all my friends, but of them wanted to go to the beach with me. A) no B) neither C) no one D) none 6. When my mother came home, she was very angry. She wanted to know who her favorite vase. A) had broke B) braked C) had broken D) broken 7. The bus was late, so I decided to go. A) with the feet B) with the legs C) by feet D) on foot 8. I love my grandmother. She always gives me money for my birthday. A) a lot of B) lots C) many D) any 9. I to Hawaii. A) have ever been C) have never been B) have been never D) never been 10. Yesterday, the doctor her the good news. She s having twins! A) said to B) told to C) has said D) told 11. books are these? A) Who s B) Whose C) Who D) Those 12. After winning the award, John was very proud of. A) his self B) it self C) herself D) himself 13. I was born May 23, A) at B) in C) on D) the 14. I ll come and visit when I New York. A) am in B) will be at C) am going to be at D) am from

3 15. I m thinking of inviting Jenny to the dinner party. She eats meat,? A) don t she B) didn t she C) doesn t she D) shouldn t she 16. We with friends until we find our own place to live. A) are staying B) staying C) stayed D) were staying 17. I at 11:00 p.m. A) go to bed usually C) went usually to bed B) usually go to bed D) had usually gone to bed 18. English all over the world. A) speaks B) is spoken C) spoke D) are spoken 19. I need to find a new job because enough money. A) never I have B) I have never C) I never have D) never I had 20. are going to the movies tonight. Would you like to come? A) Me and George C) I and George B) George and myself D) George and I 21. Jill: I spoke to my teacher today. John: Oh, really. What did you talk? A) with B) at C) about D) to 22. The movie starts at. Please be on time. A) ten and a half B) ten past one half C) half past ten D) ten and thirty 23. Talking is not during the exam. A) allowing B) aloud C) allow D) allowed 24. Careful, kids! That pan is very hot. Don t burn. A) themselves B) yourself C) yourselves D) ourselves 25. Have you met Alex? He s a. A) my friend C) friend of my B) friend of me D) friend of mine 26. Look at those black clouds in the sky. It. A) rains C) has rained B) is going to rain D) is going to be raining 27. I ll call you as soon as the show over. A) is B) will be C) has been D) was 28. You must a passport if you want to travel abroad. A) to have B) have C) got to have D) be having 29. I m sorry to tell you that your mother s ring was also. A) steal B) stole C) stolen D) stealing 30. I bought three new today. A) pair of jean B) pair of jeans C) pairs of jean D) pairs of jeans

4 31. I had a sandwich and an orange for lunch, but sandwich wasn t good. A) which / very B) a / any C) the / very D) that / much 32. This vacation is than the last one! I m never going on vacation with you again! A) worse B) more worse C) worst D) the worst 33. He invited me. A) for shopping B) to go shopping C) for to shop D) for the shops 34. George: Are you staying home this evening? Anna:. I have already made plans to go to the cinema. A) No, I haven t B) Yes, I am C) No, I am D) No, I m not 35. are having fewer children these days. A) Woman B) Women C) Toys D) Schools 36. Mary doesn t have your bag and. A) either does John C) neither John did B) neither does John D) neither John 37. I tried to listen to the speech, but the speaker spoke too fast. I word. A) not understood a C) didn t understand a B) understand all the D) didn t understand the 38. Joanne thinks she is than her sister. A) more smart B) much smarter C) much more smart D) the smartest 39. John, please run down to the bakery and buy three. A) breads B) loaves of bread C) leaves of bread D) loafs of bread 40. Bill and Michael have three tests next week,? A) they have B) hadn t they C) they don t D) don t they 41. This shirt is for me. I need a smaller size. A) too big B) too small C) not big enough D) bigger 42. The Harry Potter books J.K. Rowling. A) are writing by C) wrote from B) are written to D) were written by 43. It s too quiet in here. Could you please the music? A) close B) open up C) turn up D) turn off 44. When I went to London, I was nervous because I in a plane before. A) have never flown C) had never flown B) never flew D) didn t fly 45. Don t forget to close the door. A) when you go C) when did you go B) when you went D) before you had gone

5 46. We great time on holiday. I don t ever want to leave this island. A) are having such a B) have so C) have such D) are having so 47. I have been here all day and I m still the person in line. A) nine B) ninth C) nineteen D) ninety 48. your mother to Anatolia College when she was a student? A) Does / go B) Did / went C) Has / went D) Did / go 49. I started studying English. A) since four years ago C) before four years B) until four years ago D) four years ago 50. Andrew: Have you seen my cat? John: No, I haven t. the garage? A) Have you looked in C) Did you look at B) Did you look to D) Looked you in 51. When I saw the dog, I as fast as I. A) run/ can B) ran/ could C) ran/ can D) run/ could 52. Who you English? You speak it so well. A) teach B) learns C) taught D) learned 53. the door, the light, and go to bed. A) Shut/ close B) Open/ close C) Shut/ cut D) Close/ turn off 54. To whom are you that letter? A) writing B) writting C) write it D) written 55. Sally asked Kim. A) how are you C) how is she B) how is she doing D) how she was 56. My mother s not here. She go to the store for some milk, but she ll be back soon. A) must B) might C) had to D) would 57. What do you about my idea for the party? A) thing B) thought C) think D) thinking 58. apples are too green to eat. A) Whose B) This C) That D) These 59. If that girl home early, she ll be there in time for her favorite TV show. A) go B) goes C) going D) went 60. Have you? A) ate yet B) ate lunch C) still eaten D) eaten yet

6 Part 4. ιαβάστε προσεχτικά τα κείµενα που ακολουθούν. Κάθε κείµενο έχει δέκα αριθµηµένα κενά. εξιά από κάθε κείµενο υπάρχουν τέσσερεις απαντήσεις για κάθε κενό που αντιστοιχούν στα γράµµατα A, B, C, και D. ιαλέξτε το γράµµα που αντιστοιχεί στην απάντηση που νοµίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, γραµµατικά και νοηµατικά, και µαυρίστε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Παράδειγµα: My brother almost never misses a day A) at C) to of school, but today he was sick and B) from D) by stayed home school. Η σωστή απάντηση είναι B. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Gap-Filling #1 You know that tourism is very important to Greece, as it is to many other countries. Many people in Greece (61) jobs that depend on tourism, for example, people who work in hotels and restaurants near the places that tourists go. Greece tries to make (62) a nice place to visit, and tries to show people in other countries what a wonderful place it is so that they will spend some time and money! here. In countries like Britain, Sweden, France, and (63), Greece advertises on TV. People in those places see a country (64) the sun is always shining and people with blond (65) and white skin are having a good time at the beach or at museums. In these TV advertisements, people are eating Greek food in beautiful tavernas by the sea and are 66) to the kind of music that you know so well, but which is something different to them. Sometimes a couple is shown, sometimes a family. If it is a couple, you can be sure that (67) ; if it is a family, everybody is having a great time, there are never any fights (68) the children, and the mother is always smiling. The truth is that (69) of people do visit Greece every year and most of them have a wonderful time. Many of them come back. Some don t (70). Maybe your English teacher is one of them! 61. A) have C) are having B) has D) had 62. A) herself C) the tourists B) itself D) them 63. A) German C) Germans B) Germany D) Germania 64. A) whose C) where B) that D) which 65. A) hairs C) cloth B) hair D) clothes 66. A) hear C) hearing B) listened D) listening 67. A) there in love B) they love C) they re in love D) it s their love 68. A) of C) for B) between D) from 69. A) million C) two million B) a million D) millions 70. A) ever leave C) left B) never leave D) never left

7 Gap-filling #2 People of all ages collect different objects, including stamps, stickers, matchboxes and even erasers. You probably have a collection or two yourself. Why (71) so much money and time on such hobbies? There are (72) answers to this question. In the first place, we like to be able to show our friends and guests our (73) and sometimes colorful collections. Here the problem is that those people that should admire what we show them finally do not (74) much attention and we are (75). Why don t they share our feelings for our wonderful collection of last summer s seashells? A second reason is that we want to feel that we own a collection that is better and bigger (76) everybody else's. Again we are unhappy realizing, usually too late, that the perfect, complete collection is only a dream. A third reason is that we may believe that some or all of the objects we have are or, one day, will be valuable and make us (77). (78), the truth is that those with collections that are worth a lot of money lock them up in boxes where nobody can admire them because they are always afraid (79) thieves! Unfortunately, it looks as if the objects we collect with such enthusiasm are finally forgotten and gather dust on shelves or hide in drawers. Even so, young people will never stop (80) such hobbies. 71. A) we spend B) we are spending C) do we spend D) are we spending 72. A) a number of B) a great deal of C) a large amount of D) a lot 73. A) boring C) interesting B) bored D) interested 74. A) give C) pay B) make D) stand 75. A) disappointed C) pleased B) satisfied D) sadly 76. A) than C) to B) that D) from 77. A) to be rich C) riches B) rich D) being rich 78. A) Although C) But B) However D) Beside 79. A) from C) about B) with D) of 80. A) from to have C) having B) to be having D) to have

8 Part 5. είτε το οικογενειακό δένδρο, που δείχνει τρεις γενιές της οικογένειας Robinson, και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Το σύµβολο = χρησιµοποιείται για να δείξει ότι δύο άτοµα είναι παντρεµένα. Παράδειγµα: Harry had. A) one niece B) two daughters C) one sister D) a son named Jason Η σωστή απάντηση είναι C. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων.

9 81. John is Jason s A) nephew B) cousin C) brother D) uncle 82. Harry and Sally have children. A) 3 B) 4 C) 5 D) William and Mary have. A) two sons B) one granddaughter C) five grandchildren D) two grandchildren from Daniel and Kate 84. All of the following are true except A) James is John s brother. C) James is Jennifer s sister. B) James is Rachel s father. D) James is Ellen s uncle. 85. Rachel has cousins. A) 5 B) 0 C) 3 D) 2 Part 6. Λύστε τα αινίγµατα. ιαλέξτε την απάντηση που λύνει µε τον καλύτερο τρόπο το κάθε αίνιγµα. Παράδειγµα: What is black when clean and white when dirty? A) ink B) a plate C) a blackboard D) a pair of socks Η σωστή απάντηση είναι C επειδή ο πίνακας είναι µαύρος και καθαρός πριν χρησιµοποιηθεί αλλά πρέπει να καθαριστεί όταν έχει καλυφτεί µε άσπρη κιµωλία. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. 86. What can t be used until it s broken? A) a window B) your leg C) an egg D) a mirror 87. Which letter of the alphabet is always trying to find reasons? A) B B) T C) Y D) Z 88. What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it? A) small B) short C) great D) quick 89. They travel all over the world but end up in a corner. What are they? A) clouds B) birds C) phone calls D) stamps 90. Which part of your body can run? A) your nose B) your neck C) your hand D) your heart

10 Part 7. ιαλέξτε την απάντηση που ταιριάζει περισσότερο µε την ερώτηση ή πρόταση που σας δίνουµε. Παράδειγµα: Elena: There are no seats, so we ll have to stand. Vicky: A) That s the problem with taxis. B) And I m so tired. C) We waited for the next bus. D) Yes, we won t. Η σωστή απάντηση είναι B. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. 91. Roger: How can I get home? Susie: A) Take a taxi. B) Go with a bus. C) Buy a house. D) Build one of your own. 92. Ralph: I forgot to tell you about the party. Phoebe: A) Sorry! B) No problem. C) What s the matter? D) I please you! 93. Monica: When are Bill and Janet marrying? Emily: A) Ten years. B) At the village church. C) They re already married! D) Everybody is so happy! 94. Jim: What s the weather in Halkidiki like today? Joe: A) Shiny. B) Wonderful! C) With wind. D) Very well. 95 Tassos: Can t you see what I mean? Costas: A) No, I have a problem with my glasses. B) It s very far away. C) No, I don t. D) Yes, I understand.

11 Part 8. ιαβάστε τις σύντοµες συνοµιλίες. ιαλέξτε την απάντηση που συνεχίζει µε τον καλύτερο τρόπο κάθε συνοµιλία. Παράδειγµα: Sam: I m lost. Can you tell me how to get to Panorama? Ray: A) Do you live there? B) About five kilometers. C) Could I see your passport, please? D) That depends on which part of the town you want to go to. Η σωστή απάντηση είναι D. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. 96. Phil: Where did you get that hat? I want one too. Fred:. A) My hat I bought it at the clothing store on the corner B) I got it at the street market C) I had got it downtown last week D) I m going to buy one for myself 97. Charlie: How far is the airport from here? Elmer: About five kilometers. What time is your flight? Charlie: This morning at 11 o clock. Elmer:. A) Are you going to take a taxi? B) You d better get going. It s already noon. C) It s too soon to be on time. D) That s too far. Hurry! 98. Mike: Can you lend me 50 euros until next Monday? Paula:. A) Sure, I ll pay you on Friday. B) How much will it cost you? C) Yes, could I give it to you Monday afternoon? D) Sorry, but you still haven t paid me back from last time. 99. Alex: I m not feeling very well today. I have a headache. Sophia: Maybe you should go home. Alex: I can t. I have to finish this job by the end of the day. Sophia:. A) You should be more careful at work. B) In that case, just do it tomorrow. C) Well, take two of these and drink lots of water. D) Then let me drive you there myself Ray: Want to come horse riding with me? Bob: To tell you the truth, I ve never ridden a horse. Ray: Oh, you should try it. It s lots of fun. Bob:. A) How do you know? Have you ever done it? B) Yes, but my mother will take me in the car. C) Maybe, but I wouldn t want you to fall off and get hurt. D) Wouldn t I need riding lessons first?

12 Part 9. ιαβάστε προσεχτικά τα δύο κείµενα που ακολουθούν και απαντήστε στις πέντε ερωτήσεις που υπάρχουν για κάθε κείµενο. ιαλέξτε όποιο από τα τέσσερα γράµµατα A, B, C, και D νοµίζετε ότι αντιστοιχεί στην καλύτερη απάντηση και µαυρίστε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Παράδειγµα: John was a good student but he didn t like to get up in the morning. His mother often had to speak to him more than once to get him out of bed. On Friday, John missed the school bus, so his father drove him to school. A) John walked to school on Friday. B) John drove his father s car on Friday. C) His father sometimes took John to school by car. D) His father always took John to school by car. Η σωστή απάντηση είναι C. Θα µαυρίσετε τον αντίστοιχο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων. Reading # Can animals talk? Of course they can. You just don t understand their language, or rather languages. Like people, they don t all speak the same language.there s Dog, Cat, Elephant, and many others. Birds have many different languages. They speak as many languages as humans do (and humans have at least 3,000). For example, a hen in the farmyard doesn t speak the same language as the songbird in the garden. Parrots (παπαγάλοι) talk, and a few of them even speak English. A few years ago, one of them actually took the Anatolia Entrance Exam. Not really: that was a joke. You ve probably heard a parrot speak English, at least in the movies. They don t always learn very good English, however, from the sea captains and pirates that keep them. A famous parrot named Alex, who died last year at the age of 31, was kept not by a sea captain or a pirate but by a scientist (επιστήµονας), Dr. Alice Pepperberg, who tried very hard to teach him to speak English. Alex learned over 100 words and could say short phrases with real meaning. He was said to be as smart as a four-year old child. He could say the names of fifty different things and count up to six. He could recognize seven colors and five shapes, and he understood "bigger", "smaller", "same", and "different." When he was tired of being tested, he said I m gonna go away, and if Dr. Pepperberg seemed disappointed, Alex said I m sorry. If he said Wanna banana, but was given a nut instead, he asked for the banana again, or took the nut and threw it at Dr. Pepperberg! When he was asked questions on tests, he gave the correct answer about four times out of five (that s good enough to pass this exam, and that s no joke). When Alex died, newspapers told the story of his life right next to stories about famous people who had died. If you have a pet, you ve certainly heard him or her say things you ve understood. When your dog barks or your cat meows, you can tell what your pet means, can t you? Rff, says your dog. That means I want to go out now, doesn t it? Rrrffff I want to play outside now. Five minutes later, another louder bark means Now let me in. (Dogs don t say please ). Of course, dogs also talk with their tails, and ears, and teeth. When you see teeth, it probably means I am not happy with what is happening right now. If things don t change I may bite you. Don t argue just do as the dog says, especially if it is not your own. Of course, if you know Dog, you can explain in Dog. Maybe the dog is thinking, If a parrot can learn 100 English words, why can t you learn 100 Dog words and just tell me what you want?

13 101. In lines 2-3, the words Dog, Cat, Elephant are the names of A) wild animals B) pets C) animal languages D) animals who know languages 102. Alex the parrot spoke good English. Why can t some other parrots do that? A) because they could not pass the Anatolia Entrance Exam B) because they haven t had good teachers C) because Alex could also recognize colors and shapes D) because they are not famous like Alex 103. Which of the following could Alex not do? A) take tests B) give tests C) count up to at least the number of shapes he could recognize D) say what he wanted 104. OK, Alex didn t speak very politely sometimes. Look at the second thing he said in line 18 and choose the most polite (and correct) way of saying it: A) Me want a banana, please. B) I want a banana. C) Please to give me a banana. D) I would like a banana, please Look at the fourth paragraph (lines 24-33). Only one of the following is true? A) Your dog didn t go out to play. B) Dogs can only talk by barking. C) Dogs speak better English than parrots. D) Your dog asked to go out and to come in.

14 Reading # Annie Oakley was born in Ohio in America in 1860 and had six brothers and sisters. When he was six years old her father died and her mother remarried, had another child, then became a widow (χήρα) again. She could not take care of all the children, so she sent Annie to live on a "poor farm" a farm for poor people. From there she was hired to work for a family who were very cruel to her. She later called them "the wolves". Sometimes they would lock her out of the house when it was snowing outside. She spent two terrible years with them, then returned to the poor farm. She was back with her mother when she was 15 years old. Her mother had remarried, but life was still so hard for the family that they were about to lose their farm. To help, Annie taught herself to shoot a gun and hunted small animals, sold them and made 200 dollars which she gave to her mother to save the farm. One of the favourite hobbies of that time was taking part in shooting matches. Such a match was made to see if Frank Butler, a well-known shooter, was better than Annie, a tiny, thin 15-year-old girl. To everybody's surprise, she won the match. The loser was so attracted to her and she to him that they fell in love and were married in She and Frank started travelling together giving shows. For the performances Annie wore costumes she made herself. She had learnt how to do this at the poor farm. Frank quickly saw that she was better than him and became her manager. Soon after, the famous showman Buffalo Bill Cody, whose Wild West Show was very popular in the United States, invited her to perform and she became a great favourite with audiences not only in her own country but all over Europe as well. What a show she put on! She would throw six glass balls up into the air and shoot them before they fell to the ground. She could shoot something while looking into a mirror, and even cut in half a playing card (τραπουλόχαρτο)! The great Indian chief Sitting Bull, also in the Show, wanted her to be his daughter and gave her the name Watanya Cecilia, which means Little Sure Shot. Unfortunately, she was badly hurt in car and train accidents, and found it more and more difficult to perform. At the same time, the cinema was becoming very popular, and fewer people were going to see the Wild West Show. The result was that she and Frank stopped working in Annie Oakley was special not just because of being able to shoot well. She was one of the first to believe that women should get equal pay for equal work, and she also wanted women to be able to defend themselves. That is why she taught thousands of them how to shoot. She died in 1926 at the age of 66. Frank, who had been her husband for fifty years, followed her just 18 days later. Through the great American musical "Annie Get Your Gun", which tells the story of her life, her Cinderella (Σταχτοπούτα) story is remembered to this day.

15 106. In paragraphs 1 and 2 (lines 1-15), we find out that Annie s mother was married A) once B) twice C) three times D) four times 107. Annie learnt to make costumes A) from her mother. B) on her family's farm. C) at the other family's "the wolves house. D) at the farm she was sent to by her mother How old was Annie's husband when he died? A) We don't know. B) 66 C) 50 D) Why is Annie's life described as a "Cinderella story"? A) Her sisters were ugly. B) She made her own costumes. C) She started life poor and became famous and popular. D) It's a true story Why did Annie learn to shoot? A) To beat Frank. B) To show that women were better than men. C) To help her family D) To save the "poor farm".

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please?

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please? >>> Remember B Countable Nouns (Μετρήσιμα Ουσιαστικά) Μετρήσιμα ονομάζονται τα ουσιαστικά που μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και έχουν και ενικό και πληθυντικό αριθμό. a chair three chairs ten chairs

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα

EXAM APREPARATION I N S C H O O L TEACHER S BOOK THE A LEVEL (A1&A2) E X A M I N E N G L I S H

EXAM APREPARATION I N S C H O O L TEACHER S BOOK THE A LEVEL (A1&A2) E X A M I N E N G L I S H EXAM APREPARATION I N S C H O O L THE A LEVEL (A1&A2) E X A M I N E N G L I S H TEACHER S BOOK EXAM PREPARATION IN SCHOOL THE A LEVEL (A1&A2) EXAM IN ENGLISH TEACHER S BOOK Practice Tests Teacher s Book

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Preliminary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE a book, a cat,

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X

Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X Edition 31, December 2012 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, welcome to another holiday issue of our newspaper Mindbubbles. Another

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα